Sepetim (0) Toplam: 0,00
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Filiz Kitabevi
57.00
<p>BİRİNCİ BÖLÜM<br />GENEL BİLGİLER<br />§ 1. VERGİ KAVRAMI VE DİĞER MALİ YÜKÜMLERDEN AYIRT<br />EDİLMESİ ......................................................................................................3<br />I. VERGİ KAVRAMI .................................................................................3<br />1. Vergi ve sosyal hukuk devleti..............................................................3<br />2. Verginin tanımı....................................................................................4<br />II. VERGİLERİN DIŞINDAKİ MALİ YÜKÜMLER ..................................6<br />1. Harçlar .................................................................................................6<br />2. Resimler...............................................................................................7<br />3. Harcamalara katılma payları................................................................8<br />4. Diğer mali yükümler............................................................................8<br />III. HARÇ, RESİM VE HARCAMALARA KATILMA PAYLARININ<br />VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMINDA YER ALMASI .................. 10<br />§ 2. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ ................ 12<br />I. VERGİ HUKUKU KAVRAMI ............................................................ 12<br />II. VERGİ HUKUKUNUN KONUMU..................................................... 13<br />III. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ . 13<br />1. Vergi Hukukunun Anayasa Hukukuyla ilişkisi ................................ 13<br />2. Vergi Hukukunun İdare Hukukuyla ilişkisi ...................................... 14<br />3. Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile ilişkisi ........................................ 14<br />IV. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ ............................................... 17<br />1. Vergi Usul Hukuku........................................................................... 17<br />2. Vergi Ceza Hukuku .......................................................................... 17<br />3. Vergi Yargısı Hukuku ...................................................................... 17<br />4. Bireysel Vergiler Hukuku (Vergi Sistemi) ....................................... 18<br />5. Vergi İcra Hukuku ............................................................................ 18<br />§ 3. TÜRK VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...................................... 18<br />I. GENEL BİLGİLER .............................................................................. 18<br />II. BAĞLAYICI KAYNAKLAR............................................................... 19<br />1. Anayasa ............................................................................................ 19<br />2. Yasalar .............................................................................................. 19<br />a) Genel yasalar................................................................................ 19<br />aa) Vergi Usul Kanunu................................................................ 19<br />bb) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ........... 20<br />cc) Vergi Yargısı yasaları............................................................ 20<br />aaa) Danıştay Kanunu ........................................................... 20<br />bbb) Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi<br />Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında<br />Kanun............................................................................ 21<br />ccc) İdari Yargılama Usulü Kanunu ..................................... 21<br />b) Bireysel vergilerle ilgili yasalar ................................................... 21<br />aa) Gelir Vergisi Kanunu ............................................................ 22<br />bb) Kurumlar Vergisi Kanunu..................................................... 22<br />cc) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ........................................ 22<br />dd) Emlak Vergisi Kanunu.......................................................... 22<br />ee) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu .......................................... 22<br />ff) Katma Değer Vergisi Kanunu ................................................ 22<br />gg) Özel Tüketim Vergisi Kanunu .............................................. 23<br />hh) Gider Vergileri Kanunu ........................................................ 23<br />ii) Damga Vergisi Kanunu .......................................................... 23<br />jj) Gümrük kanunları................................................................... 23<br />kk) Harçlar Kanunu..................................................................... 24<br />ll) Belediye Gelirleri Kanunu...................................................... 24<br />mm) Çevre Kanunu ..................................................................... 24<br />nn) Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ............................. 24<br />oo) Milli Eğitim Temel Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu....... 24<br />c) Olağandışı vergilere ilişkin yasalar .............................................. 25<br />3. Kanun hükmünde kararnameler (Eski Kaynak)................................ 32<br />4. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri...................................................... 32<br />5. Tüzükler (Eski Kaynak).................................................................... 34<br />6. Kararnameler (Eski Kaynak) ............................................................ 34<br />7. Cumhurbaşkanı kararları................................................................... 35<br />8. Yönetmelikler ................................................................................... 35<br />9. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları ............................................ 35<br />10. İçtihadı birleştirme kararları ............................................................ 36<br />11. Bağlayıcı bakanlık tebliğleri ............................................................ 36<br />12. Örf ve âdet ....................................................................................... 36<br />III. YARDIMCI KAYNAKLAR................................................................. 37<br />1. Yargısal içtihatlar.............................................................................. 37<br />2. Öğreti................................................................................................ 37<br />3. Bakanlık genel tebliğleri................................................................... 37<br />4. Genelgeler, sirkülerler ve özelgeler .................................................. 38<br />IV. VERGİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI ............. 41<br />§ 4. TÜRK VERGİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ ................... 47<br />I. 1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ<br />ANAYASASI’NIN VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELERİNE<br />TOPLU BAKIŞ .................................................................................... 47<br />1. Sosyal hukuk devleti ilkesinin Vergi Hukukuna yansıması.............. 47<br />2. 1982 tarihli Anayasa’ya göre vergi ödevine egemen olan<br />anayasal ilkeler................................................................................. 48<br />II. VERGİNİN GENELLİĞİ İLKESİ ........................................................ 49<br />III. VERGİNİN MALİ GÜÇLE ORANTILI OLMASI İLKESİ ................. 50<br />1. “Mali güç”, “ödeme gücü” ve “iktisadi güç” terimleri ..................... 50<br />2. İlkenin anlamı ................................................................................... 51<br />IV. VERGİNİN KAMU GİDERLERİNİ KARŞILAMAYA<br />ÖZGÜLENMESİ İLKESİ .................................................................... 53<br />V. VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI<br />İLKESİ ................................................................................................. 54<br />VI. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ........................................................ 55<br />1. Verginin yasallığı ilkesinin anlamı ................................................... 55<br />2. Verginin yasallığı ilkesinin istisnası ................................................. 57<br />VII. ANAYASA’NIN VERGİ ÖDEVİNİ İLGİLENDİREN DİĞER<br />İLKELERİ ............................................................................................ 58<br />§ 5. VERGİ HUKUKUNUN UYGULANMASI ................................................ 58<br />I. BÜTÇE YASASI İLE VERGİ YASALARININ BÜTÇE YILINDA<br />UYGULANMASINA YETKİ VERİLMESİ........................................ 58<br />II. VERGİ YASALARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI .... 60<br />1. Türk vergi yasalarının yer bakımından uygulanmasına<br />egemen olan ilkeler .......................................................................... 60<br />a) Gelir Vergisi Kanunu................................................................... 60<br />b) Kurumlar Vergisi Kanunu ........................................................... 61<br />c) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ............................................... 61<br />d) Emlak Vergisi Kanunu................................................................. 62<br />e) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ................................................. 62<br />f) Katma Değer Vergisi Kanunu ...................................................... 62<br />g) Damga Vergisi Kanunu ............................................................... 62<br />h) Gümrük Kanunu .......................................................................... 62<br />XII İçindekiler<br />2. Türk vergi yasalarında çifte vergilendirmeye ilişkin kurallar ........... 62<br />a) Gelir Vergisi Kanunu ................................................................... 63<br />b) Kurumlar Vergisi Kanunu............................................................ 63<br />c) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ............................................... 64<br />3. Çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik uluslararası<br />anlaşmalar ........................................................................................ 64<br />4. Serbest bölgeler ................................................................................ 64<br />III. VERGİ YASALARININ ZAMAN BAKIMINDAN<br />UYGULANMASI................................................................................. 64<br />§ 6. VERGİ HUKUKUNDA YORUM, NİTELENDİRME VE<br />İSPAT ........................................................................................................... 66<br />I. VERGİ YASALARININ UYGULANMASINDA YORUM................ 66<br />II. VERGİ YASALARININ UYGULANMASINDA NİTELENDİRME. 68<br />1. Genel olarak...................................................................................... 68<br />2. Peçeleme işlemleri ............................................................................ 70<br />a) Genel olarak ................................................................................. 70<br />b) Peçeleme işleminin varlık şartları ................................................ 71<br />c) Peçeleme işleminin sonuçları ....................................................... 72<br />3. Geçersiz işlemler .............................................................................. 74<br />4. Hukuka ya da genel ahlaka aykırı işlemler ....................................... 76<br />III. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT ............................................................ 77<br />1. İspat yükü ......................................................................................... 78<br />a) Yükümlünün defter ve belge düzenine uyma ödevi ..................... 78<br />b) İktisadi, ticari ve teknik gereklere uymayan normal ve<br />mutat olmayan durumlar.............................................................. 79<br />2. Vergi Hukukunda deliller ................................................................. 82<br />a) Genel ilke ..................................................................................... 82<br />b) Delil serbestliği ilkesinin istisnaları ............................................. 83<br />aa) Belge düzeni .......................................................................... 83<br />bb) Yemin .................................................................................... 84<br />cc) Tanık ifadeleri........................................................................ 84<br />c) Adli yargı yerlerinin kararlarının etkisi ........................................ 87</p> <p>İKİNCİ BÖLÜM<br />VERGİ USUL HUKUKU<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />VERGİLENDİRME<br />BİRİNCİ ALT AYIRIM<br />GENEL İLKELER<br />§ 7. VERGİ İDARESİ ......................................................................................... 91<br />I. VERGİ İDARESİNİN ÖRGÜTÜ ......................................................... 91<br />1. Genel olarak...................................................................................... 91<br />2. Hazine ve Maliye Bakanlığı ............................................................. 92<br />a) Bakanlık merkez teşkilatı............................................................. 92<br />aa) Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü (Eski birim) ............. 92<br />bb) Teftiş Başkanlığı ................................................................... 93<br />cc) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ......................................... 94<br />dd) Vergi Konseyi ....................................................................... 95<br />b) Taşra teşkilatı............................................................................... 95<br />aa) İl teşkilatı ............................................................................... 95<br />bb) İlçe teşkilatı ........................................................................... 96<br />cc) Vergi daireleri ........................................................................ 96<br />c) Yurt dışı teşkilatı.......................................................................... 96<br />3. Gelir İdaresi Başkanlığı .................................................................... 97<br />a) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş amacı ve görevleri.............. 97<br />b) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı ve hizmet birimleri 99<br />c) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı ................................. 100<br />aa) Vergi Dairesi Başkanlığı ...................................................... 101<br />bb) Vergi Dairesi Başkanı .......................................................... 102<br />cc) Vergi Dairesi ........................................................................ 102<br />aaa) Genel olarak ................................................................. 102<br />bbb) Vergi dairesinin yetki ve görevleri .............................. 104<br />aaaa) Vergi beyannamelerinin alınması ....................... 104<br />bbbb) Verginin tarhı..................................................... 104<br />cccc) Verginin tahakkuk ettirilmesi ............................. 105<br />dddd) Verginin tahsili .................................................. 105<br />eeee) Yükümlülerin tespiti ........................................... 105<br />ffff) Yükümlüler hakkında bilgi toplamak ................... 105<br />gggg) Vergi idaresinin vergi uyuşmazlıklarında temsili106<br />ccc) Yükümlülerin vergi uygulaması bakımından bağlı<br />oldukları vergi dairesi................................................... 106<br />aaaa) Gelir vergisi ........................................................ 106<br />bbbb) Kurumlar vergisi ................................................ 107<br />cccc) Veraset ve intikal vergisi .................................... 107<br />dddd) Emlak vergisi ..................................................... 107<br />eeee) Motorlu taşıtlar vergisi........................................ 108<br />ffff) Katma değer vergisi.............................................. 108<br />gggg) Özel tüketim vergisi ........................................... 108<br />hhhh) Banka ve sigorta muameleleri vergisi ................ 109<br />dd) Vergi Danışma Komitesi...................................................... 110<br />II. KOMİSYONLAR ............................................................................... 110<br />1. Takdir komisyonu........................................................................... 111<br />2. Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları...................................... 112<br />3. Ortalama kâr hadleri il ve merkez komisyonları............................. 113<br />4. Tadilat komisyonları ....................................................................... 114<br />III. VERGİ MAHREMİYETİ.................................................................... 114<br />1. Genel olarak.................................................................................... 114<br />2. İstisnaları ........................................................................................ 115<br />a) Gelir ve kurumlar vergilerinin ilanı............................................ 115<br />b) Yükümlülerin vergi ve ceza miktarlarının Hazine ve<br />Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması .................................. 115<br />c) Vergi levhası .............................................................................. 115<br />d) Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge<br />düzenleyen ve kullananların bildirilmesi.................................... 116<br />e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen belgeler ................. 116<br />f) Bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgilerin<br />verilmesi..................................................................................... 116<br />g) Adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen<br />bilgi ve belgeler ......................................................................... 117<br />h) Yargı organları karşısında vergi mahremiyeti............................ 117<br />i) Elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen<br />defter ve belgeleri tutan şirketler ................................................ 118<br />j) Uluslararası bilgi değişimi anlaşmaları kapsamında vergi<br />yükümlüsünün bilgilerinin paylaşılması ve vergi mahremiyeti.. 118<br />IV. VERGİ İŞLERİNDE GÖREVLİ OLANLARIN GÖREV<br />YAPAMAYACAKLARI DURUMLAR............................................ 118<br />V. İDARE ORGANLARININ VERGİ İDARESİNE YARDIM<br />ETMESİ.............................................................................................. 119<br />§ 8. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VERGİ SORUMLULUĞU .................. 119<br />I. VERGİ YÜKÜMLÜSÜ ...................................................................... 119<br />1. Vergi yükümlülüğü yasadan kaynaklanır ....................................... 119<br />2. Vergi yükümlülüğünün konusu vergi borcudur .............................. 120<br />3. Vergi yükümlüsü bir gerçek ya da tüzel kişidir .............................. 121<br />4. Vergi yükümlülüğünün konusu, kural olarak bir para<br />borcudur ......................................................................................... 121<br />II. VERGİ SORUMLUSU....................................................................... 122<br />1. Vergi sorumluluğunun unsurları ..................................................... 122<br />a) Bir vergi yükümünün varlığı ...................................................... 122<br />b) Vergiyi ödeme ödevinin varlığı ................................................. 122<br />2. Vergi sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlar...................... 123<br />a) Vergi kesintisi yapanların sorumluluğu ..................................... 123<br />aa) Genel olarak......................................................................... 123<br />bb) Vergi kesintisi yapılması öngörülen başlıca durumlar ........ 124<br />aaa) Gelir Vergisi Kanunu.................................................. 124<br />bbb) Kurumlar Vergisi Kanunu.......................................... 125<br />ccc) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu.............................. 125<br />ddd) Damga Vergisi Kanunu.............................................. 126<br />cc) Vergi kesintisi yapması gereken vergi sorumlusu ile vergi<br />yükümlüsü arasındaki ilişki ............................................... 126<br />dd) Kesinti yapanların ödevlerini yerine getirmemesinin<br />sonuçları............................................................................. 127<br />b) Karnesiz hizmetli çalıştıranların vergi sorumluluğu .................. 130<br />c) Yükümlülerin temsilcilerinin vergi sorumluluğu ....................... 130<br />aa) Küçüklerin ve kısıtlıların yasal temsilcilerinin vergi<br />sorumluluğu ........................................................................ 131<br />bb) Tüzel kişilerde temsil organlarının sorumluluğu ................. 132<br />cc) Türkiye’de bulunmayan yükümlülerin Türkiye’deki<br />temsilcilerinin sorumluluğu ................................................ 137<br />dd) Tüzel kişiliği olmayan toplulukları yönetenlerin<br />sorumluluğu ........................................................................ 137<br />d) Mirasçıların sorumluluğu........................................................... 137<br />e) Adi ortaklığın ortaklarının durumu ............................................ 138<br />f) Diğer sorumluluk durumları ....................................................... 139<br />III. ARA (MUTAVASSIT) YÜKÜMLÜ .................................................. 143<br />IV. VERGİ TAŞIYICISI ........................................................................... 144<br />V. VERGİ EHLİYETİ.............................................................................. 145<br />VI. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VERGİ SORUMLULUĞUNA<br />İLİŞKİN SÖZLEŞMELER................................................................. 146<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 146<br />2. Sözleşmenin taraflar arasındaki hükmü .......................................... 147<br />3. Sözleşmenin vergi dairesine karşı etkisi ......................................... 147<br />§ 9. SÜRELER, MÜCBİR SEBEPLER, SÜRELERİN UZAMASI .............. 150<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 150<br />II. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ .......................... 150<br />1. Yasal süreler ................................................................................... 150<br />2. İdari süreler..................................................................................... 150<br />III. SÜRELERİN HESAPLANMASI ....................................................... 151<br />IV. ADLİ TATİL VE MALİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ .................. 152<br />a) Adli tatil ve sürelere etkisi ......................................................... 152<br />b) Mali tatil ve sürelere etkisi......................................................... 153<br />aa) Mali tatilin vergi ödevlerine ve dava açma süresine<br />etkileri .................................................................................. 153<br />bb) Mali tatilin vergi idaresinin işlemlerine etkileri .................. 155<br />V. MÜCBİR SEBEPLERLE SÜRELERİN UZAMASI .......................... 156<br />VI. ÖLÜM NEDENİYLE SÜRELERİN UZAMASI................................ 159<br />VII. ZOR DURUMDA SÜRE VERİLMESİ.............................................. 159<br />İKİNCİ ALT AYIRIM<br />VERGİ ALACAĞI İLİŞKİSİ<br />§ 10. VERGİYİ DOĞURAN OLAY................................................................. 162<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 162<br />II. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN NİTELİĞİ ..................................... 163<br />III. VERGİ YASALARINA GÖRE VERGİYİ DOĞURAN<br />OLAY................................................................................................. 164<br />1. Gelir vergisi .................................................................................... 164<br />2. Kurumlar vergisi ............................................................................. 164<br />3. Veraset ve intikal vergisi ................................................................ 164<br />4. Emlak vergisi .................................................................................. 165<br />5. Motorlu taşıtlar vergisi.................................................................... 165<br />6. Katma değer vergisi ........................................................................ 165<br />7. Özel tüketim vergisi........................................................................ 165<br />8. Banka ve sigorta muameleleri vergisi ............................................. 166<br />9. Damga vergisi ................................................................................. 166<br />10. Gümrük vergisi ............................................................................. 166<br />IV. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN HUKUKA YA DA GENEL AHLAKA<br />AYKIRI OLMASI ............................................................................... 167<br />§ 11. VERGİNİN TARHI.................................................................................. 167<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 167<br />II. TARH YÖNTEMLERİ ....................................................................... 168<br />III. BEYANA DAYANAN TARH ........................................................... 168<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 168<br />2. Tarh edilmesi beyana dayalı vergiler.............................................. 172<br />a) Gelir vergisi ............................................................................... 172<br />b) Kurumlar vergisi ........................................................................ 172<br />c) Veraset ve intikal vergisi............................................................ 172<br />d) Emlak Vergisi ............................................................................ 172<br />e) Katma değer vergisi ................................................................... 173<br />f) Özel tüketim vergisi ................................................................... 173<br />g) Banka ve sigorta muameleleri vergisi ........................................ 173<br />h) Gümrük vergisi .......................................................................... 173<br />3. Beyannamenin şekli, verilme zamanı ve yeri ................................. 173<br />a) Beyannamenin şekli ve içeriği ................................................... 173<br />b) Beyannamenin verilme zamanı .................................................. 174<br />c) Beyannamenin verilme yeri ....................................................... 175<br />IV. İKMAL YOLU İLE TARH................................................................. 175<br />V. VERGİNİN RE’SEN TARHI.............................................................. 177<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 177<br />2. Matrahın re’sen takdir ve verginin re’sen tarh edilebileceği<br />durumlar ......................................................................................... 177<br />a) Vergi beyannamesinin yasal sürenin içinde verilmemiş olması. 178<br />b) Vergi beyannamesi yasal süreler içinde verilmekle birlikte<br />beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş<br />olması ........................................................................................ 179<br />c) Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin<br />hepsinin veya bir kısmının tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş<br />olması veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara<br />herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi....................................... 179<br />d) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının<br />doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede<br />noksan, usulsüz ve karışık olması, dolayısıyla ihticaca salih<br />bulunmaması.............................................................................. 180<br />e) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin<br />gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması ................. 181<br />f) VUK mük. 227 uyarınca 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış<br />meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen<br />beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına<br />alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında<br />ibraz edilmezse .......................................................................... 182<br />3. Matrahın re’sen takdiri ve verginin re’sen tarhında vergi idaresinin<br />izleyeceği yol .................................................................................. 182<br />a) Matrahın takdir komisyonu tarafından takdiri............................ 183<br />b) Matrahın inceleme elemanı tarafından takdiri ........................... 185<br />c) Beyannamenin yasal süresinden sonra verilmesi ....................... 186<br />d) Beyannamenin yasal süresi içinde verilmiş olması .................... 186<br />e) Re’sen vergi tarhını gerektiren nedenle ikmal yolu ile vergi<br />tarhını gerektiren nedenin birlikte bulunması ............................ 187<br />VI. İKMAL YOLU İLE VERGİ TARHI VE RE’SEN VERGİ<br />TARHININ ORTAK KURALLARI .................................................. 187<br />VII. VERGİNİN İDARECE TARH EDİLMESİ ........................................ 188<br />VIII. GERÇEK MATRAH VE GÖTÜRÜ MATRAH ÜZERİNDEN<br />VERGİ TARHI ................................................................................... 189<br />IX. TABAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN VERGİ TARHI ................... 190<br />§ 12. TEBLİĞ..................................................................................................... 191<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 191<br />II. TEBLİĞİN YAPILACAĞI KİŞİLER ................................................. 192<br />1. Gerçek kişiler.................................................................................. 192<br />2. Tüzel kişiler .................................................................................... 192<br />3. Kamu kuruluşları ............................................................................ 193<br />4. Yabancı memleketlerde bulunan kişiler.......................................... 193<br />III. TEBLİĞ YÖNTEMLERİ .................................................................... 194<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 194<br />2. Posta ile tebliğ................................................................................. 194<br />3. Memur vasıtası ile tebliğ................................................................. 196<br />4. Dairede veya komisyonda tebliğ..................................................... 197<br />5. İlan yolu ile tebliğ ........................................................................... 197<br />a) İlan yolu ile tebliğ yapılacak durumlar....................................... 197<br />b) İlan yolu ile tebliğin şekli .......................................................... 198<br />c) İlanın sonuçları........................................................................... 199<br />6) Elektronik ortamda tebliğ ............................................................... 199<br />IV. TEBLİĞİN USULÜNE GÖRE YAPILMAMASININ<br />SONUÇLARI ..................................................................................... 199<br />1. Tebliğ edilen belgelerdeki usulsüzlük ............................................ 199<br />2. Tebliğ yönteminde usulsüzlük ........................................................ 200<br />§ 13. VERGİNİN TAHAKKUK ETMESİ....................................................... 201<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 201<br />II. BEYANA DAYALI TARHTA VERGİNİN TAHAKKUKU ............ 201<br />III. İKMAL YOLU İLE RE’SEN VEYA İDARECE YAPILAN<br />TARHTA VERGİNİN TAHAKKUKU VE KESİNLEŞMESİ .......... 204<br />1. Süresi içinde dava açılmazsa .......................................................... 204<br />2. Süresi içinde dava açılırsa .............................................................. 204<br />IV. TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI VERGİLER ................................ 205<br />§ 14. VERGİNİN ÖDENMESİ ......................................................................... 205<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 205<br />II. ÖDEMENİN YAPILACAĞI YER ..................................................... 206<br />III. ÖDEME ZAMANI.............................................................................. 206<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 206<br />2. Özel ödeme zamanları .................................................................... 207<br />a) İkmal yolu ile re’sen veya idarece tarh edilen vergiler .............. 207<br />b) Yükümlünün ülkeyi terk etmesi ya da ölümü hali ..................... 207<br />c) Vergi mahkemesinde dava açılması ........................................... 208<br />d) İkmal yolu ile re’sen veya idarece vergi tarhında gecikme<br />faizi ............................................................................................ 208<br />§ 15. TARH ZAMAN AŞIMI............................................................................ 210<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 210<br />II. TARH ZAMAN AŞIMI SÜRESİ ....................................................... 211<br />1. Genel kural ..................................................................................... 211<br />2. Özel durumlar ................................................................................. 211<br />3. Vergi hatalarını düzeltme zaman aşımı .......................................... 214<br />III. TARH ZAMAN AŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ ................ 214<br />IV. TARH ZAMAN AŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI 216<br />V. TAHSİL ZAMAN AŞIMI ................................................................... 217<br />§ 16. VERGİNİN TERKİNİ ............................................................................. 217<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 217<br />II. DOĞAL AFETLER NEDENİYLE VERGİNİN TERKİNİ................ 217<br />III. TAHSİL İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE TERKİN ........................... 219<br />IV. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME ....................................................... 219<br />§ 17. VERGİ HATALARINI DÜZELTME..................................................... 219<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 219<br />II. VERGİ HATALARININ TÜRLERİ .................................................. 220<br />1. Hesap hataları ................................................................................. 220<br />a) Verginin matrahında hata ........................................................... 221<br />b) Vergi tutarında hata.................................................................... 221<br />c) Mükerrer vergilendirme ............................................................. 221<br />2. Vergilendirme hataları .................................................................... 221<br />a) Yükümlünün şahsında hata ........................................................ 221<br />b) Yükümlülükte hata..................................................................... 221<br />c) Verginin konusunda hata............................................................ 222<br />d) Vergilendirme ya da bağışıklık döneminde hata ........................ 222<br />III. DÜZELTME YOLLARI ..................................................................... 222<br />1. Vergi idaresinin görevinden ötürü (re’sen) düzeltme yapması ....... 223<br />2. Yükümlünün başvurması üzerine yapılan düzeltme ....................... 223<br />IV. DÜZELTME USULÜ ......................................................................... 224<br />V. DÜZELTME TALEBİNİN REDDİNİN SONUÇLARI ..................... 225<br />VI. DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DÜZELTME TALEBİNDE<br />BULUNULMASI................................................................................ 228<br />VII. DÜZELTME DIŞINDA KALAN KONULAR .................................. 229<br />1. Vergi hatası sayılmayan hukuksal uyuşmazlıklar ........................... 229<br />2. Yargı kararına konu olan yönler ..................................................... 231<br />VIII. DÜZELTMEDE ZAMAN AŞIMI ...................................................... 232<br />ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM<br />YÜKÜMLÜLERİN DENETLENMESİ<br />§ 18. VERGİ İDARESİNİN YÜKÜMLÜLERİ DENETLEME YOLLARI. 233<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 233<br />II. YOKLAMA......................................................................................... 233<br />1. Yoklamanın amacı .......................................................................... 233<br />2. Yoklama usulü ................................................................................ 235<br />III. İNCELEME......................................................................................... 237<br />1. Vergi incelemesinin amacı.............................................................. 237<br />2. İnceleme yapmaya yetkili olanlar ................................................... 238<br />3. Haklarında vergi incelemesi yapılacak olanlar ............................... 238<br />4. Vergi incelemesinin yapılma zamanı.............................................. 238<br />5. İncelemenin yapılacağı yer ............................................................. 238<br />6. İnceleme sırasında uyulacak ilkeler ................................................ 239<br />7. İnceleme raporu .............................................................................. 240<br />8. Yeminli mali müşavirlik ve serbest mali müşavirlik ...................... 244<br />IV. ARAMA.............................................................................................. 248<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 248<br />2. Vergisel arama kavramı ve hukuki niteliği ..................................... 248<br />3. Koruma önlemi olarak vergisel aramanın ön şartları...................... 250<br />4. Aramanın yapılabileceği durumlar ................................................. 251<br />5. Arama usulü.................................................................................... 251<br />6. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygulanması ................................ 252<br />7. Kayıtların yeniden işlenmesi .......................................................... 252<br />V. BİLGİ TOPLAMA .............................................................................. 253<br />1. Talep üzerine bilgi verme ............................................................... 253<br />2. Sürekli bilgi verme ......................................................................... 254<br />3. Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi ........................... 255<br />İKİNCİ AYIRIM<br />YÜKÜMLÜLERİN ÖDEVLERİ<br />§ 19. YÜKÜMLÜLERİN BİLDİRME ÖDEVLERİ ....................................... 260<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 260<br />II. BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAYLAR .......................................... 261<br />1. İşe başlamanın bildirilmesi ............................................................. 261<br />2. Değişikliklerin bildirilmesi ............................................................. 261<br />3. İşi bırakmanın bildirilmesi.............................................................. 262<br />III. BİLDİRME SÜRESİ ........................................................................... 263<br />IV. BİLDİRME ŞEKLİ ............................................................................. 263<br />§ 20. DEFTER TUTMA ÖDEVİ ...................................................................... 263<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 263<br />II. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLAN YÜKÜMLÜLER .............. 264<br />III. DEFTERLERİN TUTULMASINDA DÖNEM ESASI ...................... 265<br />IV. YÜKÜMLÜLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER ........................ 265<br />1. Ticari kazanç ve kurum kazancı sahiplerinin tutacakları defterler . 265<br />a) Birinci sınıf tacir-ikinci sınıf tacir ayırımı ................................. 265<br />b) Birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler................................. 266<br />aa) Bilanço esasına göre tutulacak defterlerin türleri ................. 267<br />aaa) Yevmiye defteri ............................................................ 267<br />bbb) Defterikebir (Büyük Defter) ........................................ 267<br />ccc) Envanter defteri ............................................................ 267<br />bb) Bilanço esasına göre defter tutmada, envanter ve bilanço ... 267<br />aaa) Envanter çıkarmak........................................................ 267<br />bbb) Bilanço ......................................................................... 268<br />c) İkinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler................................... 268<br />2. Serbest meslekte defter tutma ......................................................... 269<br />3. Ziraî kazançta defter tutma ............................................................. 269<br />4. Bazı kuruluşların tutacakları özel defterler ..................................... 269<br />a) İmalât defteri .............................................................................. 269<br />b) Bitim işleri defteri ...................................................................... 270<br />c) Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisi defteri........ 270<br />d) Damga vergisi kayıt defteri........................................................ 270<br />e) Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ............................ 270<br />f) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin kayıtlar ........ 271<br />g) Ambar defteri ............................................................................. 271<br />h) Makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle damga vergisi<br />ödeyen yükümlülerin tutacağı özel defter .................................. 271<br />V. DEFTER - BEYAN SİSTEMİ ............................................................ 271<br />VI. DEFTERLERE KAYIT DÜZENİNE EGEMEN OLAN İLKELER .. 277<br />VII. DEFTERLERİN TASDİK DÜZENİ ................................................. 279<br />1. Tasdik zorunluluğu ......................................................................... 279<br />2. Tasdik makamı ve usulü ................................................................. 280<br />3. Tasdik zamanı ................................................................................. 280<br />VIII. VERGİ USUL KANUNU UYARINCA TUTULMASI GEREKEN<br />DEFTERLERLE TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA<br />TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ .... 281<br />§ 21. BELGE DÜZENİNE UYMA ÖDEVİ ..................................................... 281<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 281<br />II. BELGE DÜZENİNE EGEMEN OLAN İLKELER ............................ 282<br />1. Belgeleme zorunluluğu ilkesi ......................................................... 282<br />2. VUK’ta gösterilen belgelerle belgelendirme zorunluluğu .............. 282<br />3. Belge düzenine uyma ödevi............................................................ 282<br />4. Vergi beyannamelerinin imzalanması ve yeminli mali müşavir tasdik<br />raporları.......................................................................................... 282<br />5. Belgelendirme zorunluluğunun istisnalarının yasada belirtilmesi .. 283<br />III. VERGİ USUL KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BELGELER ......... 284<br />1. Fatura.............................................................................................. 284<br />a) Genel bilgiler ............................................................................. 284<br />b) Faturada bulunması gereken bilgiler.......................................... 284<br />c) Fatura düzeni.............................................................................. 285<br />d) Fatura vermek ve almak zorunda olanlar ................................... 285<br />2. Sevk irsaliyesi................................................................................. 286<br />3. Perakende satış vesikaları ............................................................... 286<br />4. Gider pusulası ................................................................................. 288<br />5. Müstahsil makbuzu......................................................................... 288<br />6. Serbest meslek makbuzları ............................................................. 289<br />7. Ücret bordrosu ................................................................................ 289<br />8. Taşıma irsaliyesi ............................................................................. 289<br />9. Yolcu listesi .................................................................................... 289<br />10. Günlük müşteri listesi ................................................................... 290<br />11. Muhabere evrakı ........................................................................... 290<br />12. Diğer belgeler ............................................................................... 290<br />IV. ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR VE ELEKTRONİK<br />CİHAZLA BELGE DÜZENLEMESİ ................................................ 290<br />V. EKİM VE SAYIM BEYANI............................................................... 292<br />VI. VERGİ KARNESİ .............................................................................. 292<br />VII. VERGİ İDARESİNİN DEFTER VE BELGELER KONUSUNDAKİ<br />DÜZENLEME YETKİSİ ................................................................... 293<br />§ 22. DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ .......... 294<br />I. MUHAFAZA ÖDEVİ ......................................................................... 294<br />II. İBRAZ ÖDEVİ ................................................................................... 295<br />III. EK ÖDEVLER .................................................................................... 295<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />DEĞERLEME<br />§ 23. DEĞERLEMENİN GENEL İLKELERİ ............................................... 296<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 296<br />II. DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ.................................................................. 297<br />1. Maliyet bedeli ................................................................................. 297<br />2. Borsa rayici..................................................................................... 297<br />3. Tasarruf değeri................................................................................ 298<br />4. Kayıtlı değer (Mukayyet değer)...................................................... 298<br />5. İtibari değer (Nominal değer) ......................................................... 298<br />6. Vergi değeri .................................................................................... 298<br />7. Rayiç bedel ..................................................................................... 299<br />8. Emsal bedel ve emsal ücret............................................................. 299<br />III. İKTİSADİ İŞLETMELERDE DEĞERLEME VE SERVETLERİ<br />DEĞERLEME .................................................................................... 301<br />§ 24. İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL VARLIKLARI DEĞERLEME 301<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 301<br />II. İKTİSADİ İŞLETMELERDE YER ALAN ÇEŞİTLİ VARLIKLARI<br />DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ ............................................................... 301<br />1. Gayrimenkuller ............................................................................... 301<br />2. Demirbaş eşya................................................................................. 302<br />3. Emtia............................................................................................... 303<br />4. Ziraî ürünler ve hayvanlar............................................................... 304<br />5. Menkul değerler.............................................................................. 304<br />6. Yabancı paralar ............................................................................... 304<br />7. Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar . 305<br />8. Alacaklar......................................................................................... 305<br />9. İlk kuruluş giderleri ve peştamallıklar ............................................ 306<br />10. Aktif geçici hesaplar ..................................................................... 306<br />11. İşletmenin kasa varlığı .................................................................. 307<br />12. Borçlar .......................................................................................... 307<br />13. Tahviller........................................................................................ 307<br />14. Pasif geçici hesaplar ..................................................................... 307<br />15. Karşılıklar ..................................................................................... 308<br />16. Özel durumlar ............................................................................... 308<br />III. ENFLASYON DÜZELTMESİ VE YENİDEN DEĞERLEME<br />ORANI ............................................................................................... 309<br />§ 25. SERVETLERİ DEĞERLEME................................................................ 310<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 310<br />II. SERVET DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ ................................................ 310<br />1. Servetlerin içinde yer alan ticari işletmeler .................................... 310<br />2. Menkul mallar ................................................................................ 311<br />3. Hisse senetleri ve tahviller.............................................................. 311<br />4. Yabancı paralar............................................................................... 311<br />5. Alacak ve borçlar............................................................................ 311<br />6. Haklar ............................................................................................. 311<br />7. Gayrimenkuller............................................................................... 312<br />8. Emsal bedelin belirlenmesi............................................................. 312<br />§ 26. AMORTİSMAN ....................................................................................... 313<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 313<br />II. AMORTİSMANA TABİ OLMANIN ŞARTLARI ............................ 313<br />III. AMORTİSMAN ORANLARI ............................................................ 314<br />IV. AMORTİSMAN TÜRLERİ................................................................ 314<br />1. Normal amortisman ........................................................................ 315<br />2. Azalan bakiyeler usulüyle amortisman ........................................... 315<br />3. Madenlerde amortisman ................................................................. 315<br />4. Olağanüstü (fevkalade) amortisman ............................................... 315<br />V. AMORTİSMAN UYGULAMASI ...................................................... 316<br />1. Amortismanın oranlarının uygulanma tarihi................................... 316<br />2. Amortisman oranının değişmezliği................................................. 316<br />3. Amortisman süresi .......................................................................... 316<br />4. Amortisman usulünü seçme............................................................ 317<br />5. Amortisman hesapları..................................................................... 318<br />VI. ALACAKLARDA AMORTİSMAN .................................................. 318<br />1. Genel bilgiler .................................................................................. 318<br />2. Değersiz alacaklar ile şüpheli alacakların ortak nitelikleri ............. 318<br />3. Değersiz alacaklar........................................................................... 319<br />4. Şüpheli alacaklar ............................................................................ 319<br />5. Vazgeçilen alacaklar....................................................................... 320<br />VII. SERMAYENİN AMORTİSMANI ..................................................... 320<br />VIII. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU.......................................................... 321<br />IX. PEŞTAMALLIKLAR VE ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN<br />AMORTİSMANI ............................................................................... 322<br />1. İlk kuruluş giderleri ve peştamallıklar ............................................ 322<br />2. Özel maliyet bedellerinin amortismanı ........................................... 322<br />X. AMORTİSMAN KONUSU VARLIKLARIN SATILMASI............. 322<br />XI. SİGORTA TAZMİNATI ................................................................... 323</p> <p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br />VERGİ CEZA HUKUKU<br />§ 27. GENEL BİLGİLER.................................................................................. 327<br />1. Suç ve kabahat ayrımı..................................................................... 328<br />2. Vergi suçları ve vergisel düzene aykırılıklar ayrımı ve çeşitleri..... 332<br />3. Vergisel idari para cezalarının sınıflandırılması ve nitelendirilmesi336<br />4. Vergi suçlarına ve vergisel düzene aykırılıklara uygulanacak<br />kurallar ........................................................................................... 340<br />5. Vergi suçlarında ve vergisel düzene aykırılıklarda sorumluluk ...... 345<br />§ 28. VERGİSEL DÜZENE AYKIRILIKLAR VE VERGİSEL İDARİ<br />PARA CEZALARI................................................................................... 346<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................. 346<br />II. VERGİ ZİYAI VE CEZASI................................................................ 349<br />III. USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI ................................................ 354<br />1. Genel usulsüzlükler ve cezaları ...................................................... 354<br />2. Özel usulsüzlükler ve cezaları ........................................................ 357<br />a) Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek<br />makbuzu verilmemesi, alınmaması sebebiyle uygulanacak ceza357<br />b) Damga vergisinde özel usulsüzlükler ve cezaları ...................... 360<br />c) Bilgi vermekten çekinenler ile Vergi Usul Kanunu 107/A, 256,<br />257, mük. 257. madde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A<br />maddesi hükmüne uymayanlar için ceza .................................... 360<br />IV. VERGİSEL DÜZENE AYKIRILIKLARIN ÖZEL GÖRÜNÜŞ<br />BİÇİMLERİ ........................................................................................ 363<br />1. Vergisel düzene aykırılıklarda birleşme ......................................... 363<br />2. Vergisel düzene aykırılıklara iştirak ............................................... 364<br />3. Vergisel düzene aykırılıklarda tekerrür .......................................... 365<br />V. VERGİSEL İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINDA<br />USUL.................................................................................................. 365<br />§ 29. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI........................................................ 367<br />I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 367<br />II. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE CEZALARI......................... 367<br />1. Tarihsel gelişim .............................................................................. 367<br />2. Terim sorunu ve sistematik öneriler ............................................... 368<br />3. Vergi kaçakçılığı suçlarının ön şartı: suçun belirli vergilere ilişkin<br />olmaması koşulu ............................................................................. 372<br />4. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan suç tipleri ....... 374<br />5. Vergi kaçakçılığı suçlarının unsurları............................................. 380<br />a) Hareket....................................................................................... 381<br />b) Tipiklik ...................................................................................... 387<br />c) Hukuka aykırılık unsuru............................................................. 388<br />d) Kusurluluk ................................................................................. 390<br />6. Vergi kaçakçılığı suçlarının cezaları............................................... 393<br />7. Vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasında usul.................... 395<br />8. Ceza mahkemelerinin kararlarıyla vergi mahkemelerinin<br />kararlarının ve vergi makamlarının karşılıklı durumu.................... 405<br />III. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU VE CEZASI ............. 406<br />IV. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMASI<br />SUÇU VE CEZASI ............................................................................ 409<br />V. VERGİ SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ................... 409<br />1. Vergi suçlarına iştirak..................................................................... 410<br />2. Vergi suçlarında birleşme ve tekerrür............................................. 413<br />§ 30. VERGİ SUÇLARI İLE VERGİSEL DÜZENE AYKIRILIKLARDA<br />KUSURLULUĞU KALDIRAN SEBEPLER.......................................... 414<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 414<br />II. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ ............................................ 414<br />1. Yetkili makamların yazı ile yanlış bilgi vermiş olması .................. 415<br />2. Bir hükmün uygulanma tarzı konusundaki görüş değişikliği ......... 416<br />III. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA HATA VE YANILMA..... 418<br />1. Hukuki yanılma (Error Iuris Nocet) ............................................... 418<br />2. Fiili yanılma.................................................................................... 419<br />IV. MÜCBİR SEBEPLER ........................................................................ 421<br />§ 31. VERGİ CEZALARININ KALKMASI VE İNDİRİLMESİ ................. 426<br />I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 426<br />II. PİŞMANLIK VE ISLAH .................................................................... 427<br />1. Pişmanlığın uygulanma şartları ...................................................... 428<br />a) Beyana dayalı bir verginin söz konusu olması ........................... 428<br />b) Eylemin kaçakçılık suçu ya da vergi ziyaı niteliğini taşıması ... 429<br />c) Yükümlünün yasaya aykırı eylemini kendiliğinden dilekçe ile<br />ilgili makamlara bildirmesi ........................................................ 429<br />d) Yükümlünün keyfiyeti haber verdiği tarihten önce haber verilen<br />husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması ........................... 430<br />e) Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından yükümlü<br />nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın<br />takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (kaçakçılık suçu<br />teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş<br />ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması ........................................... 431<br />f) VUK 370 uyarınca izaha davet yazısının tebellüğ edilmemiş<br />olması ......................................................................................... 432<br />g) Haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün<br />içinde beyannamenin verilmesi .................................................. 432<br />h) Ödeme süresi geçmiş vergilerin zamlı olarak ödenmesi ............ 433<br />2. Pişmanlığın sonuçları...................................................................... 433<br />III. ÖLÜM ................................................................................................. 434<br />IV. ZAMAN AŞIMI .................................................................................. 434<br />1. Ceza kesme zaman aşımı ................................................................ 434<br />2. Tahsil zaman aşımı ......................................................................... 435<br />3. Vergi kaçakçılığı suçlarında zaman aşımı ...................................... 436<br />V. DÜZELTME ....................................................................................... 437<br />VI. CEZADA İNDİRİM............................................................................ 438<br />VII. AF ....................................................................................................... 438<br />VIII. İZAHA DAVET ................................................................................. 440<br />IX. TERKİN ............................................................................................... 441<br />X. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME ........................................................ 441<br />XI. ÖDEME................................................................................................ 441<br />XII. UZLAŞMA .......................................................................................... 442</p> <p>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<br />VERGİ UYUŞMAZLIKLARI<br />§ 32. UZLAŞMA ..................................................................
 • Açıklama
  • BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL BİLGİLER
   § 1. VERGİ KAVRAMI VE DİĞER MALİ YÜKÜMLERDEN AYIRT
   EDİLMESİ ......................................................................................................3
   I. VERGİ KAVRAMI .................................................................................3
   1. Vergi ve sosyal hukuk devleti..............................................................3
   2. Verginin tanımı....................................................................................4
   II. VERGİLERİN DIŞINDAKİ MALİ YÜKÜMLER ..................................6
   1. Harçlar .................................................................................................6
   2. Resimler...............................................................................................7
   3. Harcamalara katılma payları................................................................8
   4. Diğer mali yükümler............................................................................8
   III. HARÇ, RESİM VE HARCAMALARA KATILMA PAYLARININ
   VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMINDA YER ALMASI .................. 10
   § 2. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ ................ 12
   I. VERGİ HUKUKU KAVRAMI ............................................................ 12
   II. VERGİ HUKUKUNUN KONUMU..................................................... 13
   III. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ . 13
   1. Vergi Hukukunun Anayasa Hukukuyla ilişkisi ................................ 13
   2. Vergi Hukukunun İdare Hukukuyla ilişkisi ...................................... 14
   3. Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile ilişkisi ........................................ 14
   IV. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ ............................................... 17
   1. Vergi Usul Hukuku........................................................................... 17
   2. Vergi Ceza Hukuku .......................................................................... 17
   3. Vergi Yargısı Hukuku ...................................................................... 17
   4. Bireysel Vergiler Hukuku (Vergi Sistemi) ....................................... 18
   5. Vergi İcra Hukuku ............................................................................ 18
   § 3. TÜRK VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...................................... 18
   I. GENEL BİLGİLER .............................................................................. 18
   II. BAĞLAYICI KAYNAKLAR............................................................... 19
   1. Anayasa ............................................................................................ 19
   2. Yasalar .............................................................................................. 19
   a) Genel yasalar................................................................................ 19
   aa) Vergi Usul Kanunu................................................................ 19
   bb) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ........... 20
   cc) Vergi Yargısı yasaları............................................................ 20
   aaa) Danıştay Kanunu ........................................................... 20
   bbb) Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
   Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
   Kanun............................................................................ 21
   ccc) İdari Yargılama Usulü Kanunu ..................................... 21
   b) Bireysel vergilerle ilgili yasalar ................................................... 21
   aa) Gelir Vergisi Kanunu ............................................................ 22
   bb) Kurumlar Vergisi Kanunu..................................................... 22
   cc) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ........................................ 22
   dd) Emlak Vergisi Kanunu.......................................................... 22
   ee) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu .......................................... 22
   ff) Katma Değer Vergisi Kanunu ................................................ 22
   gg) Özel Tüketim Vergisi Kanunu .............................................. 23
   hh) Gider Vergileri Kanunu ........................................................ 23
   ii) Damga Vergisi Kanunu .......................................................... 23
   jj) Gümrük kanunları................................................................... 23
   kk) Harçlar Kanunu..................................................................... 24
   ll) Belediye Gelirleri Kanunu...................................................... 24
   mm) Çevre Kanunu ..................................................................... 24
   nn) Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ............................. 24
   oo) Milli Eğitim Temel Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu....... 24
   c) Olağandışı vergilere ilişkin yasalar .............................................. 25
   3. Kanun hükmünde kararnameler (Eski Kaynak)................................ 32
   4. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri...................................................... 32
   5. Tüzükler (Eski Kaynak).................................................................... 34
   6. Kararnameler (Eski Kaynak) ............................................................ 34
   7. Cumhurbaşkanı kararları................................................................... 35
   8. Yönetmelikler ................................................................................... 35
   9. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları ............................................ 35
   10. İçtihadı birleştirme kararları ............................................................ 36
   11. Bağlayıcı bakanlık tebliğleri ............................................................ 36
   12. Örf ve âdet ....................................................................................... 36
   III. YARDIMCI KAYNAKLAR................................................................. 37
   1. Yargısal içtihatlar.............................................................................. 37
   2. Öğreti................................................................................................ 37
   3. Bakanlık genel tebliğleri................................................................... 37
   4. Genelgeler, sirkülerler ve özelgeler .................................................. 38
   IV. VERGİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI ............. 41
   § 4. TÜRK VERGİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ ................... 47
   I. 1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ
   ANAYASASI’NIN VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELERİNE
   TOPLU BAKIŞ .................................................................................... 47
   1. Sosyal hukuk devleti ilkesinin Vergi Hukukuna yansıması.............. 47
   2. 1982 tarihli Anayasa’ya göre vergi ödevine egemen olan
   anayasal ilkeler................................................................................. 48
   II. VERGİNİN GENELLİĞİ İLKESİ ........................................................ 49
   III. VERGİNİN MALİ GÜÇLE ORANTILI OLMASI İLKESİ ................. 50
   1. “Mali güç”, “ödeme gücü” ve “iktisadi güç” terimleri ..................... 50
   2. İlkenin anlamı ................................................................................... 51
   IV. VERGİNİN KAMU GİDERLERİNİ KARŞILAMAYA
   ÖZGÜLENMESİ İLKESİ .................................................................... 53
   V. VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI
   İLKESİ ................................................................................................. 54
   VI. VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ........................................................ 55
   1. Verginin yasallığı ilkesinin anlamı ................................................... 55
   2. Verginin yasallığı ilkesinin istisnası ................................................. 57
   VII. ANAYASA’NIN VERGİ ÖDEVİNİ İLGİLENDİREN DİĞER
   İLKELERİ ............................................................................................ 58
   § 5. VERGİ HUKUKUNUN UYGULANMASI ................................................ 58
   I. BÜTÇE YASASI İLE VERGİ YASALARININ BÜTÇE YILINDA
   UYGULANMASINA YETKİ VERİLMESİ........................................ 58
   II. VERGİ YASALARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI .... 60
   1. Türk vergi yasalarının yer bakımından uygulanmasına
   egemen olan ilkeler .......................................................................... 60
   a) Gelir Vergisi Kanunu................................................................... 60
   b) Kurumlar Vergisi Kanunu ........................................................... 61
   c) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ............................................... 61
   d) Emlak Vergisi Kanunu................................................................. 62
   e) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ................................................. 62
   f) Katma Değer Vergisi Kanunu ...................................................... 62
   g) Damga Vergisi Kanunu ............................................................... 62
   h) Gümrük Kanunu .......................................................................... 62
   XII İçindekiler
   2. Türk vergi yasalarında çifte vergilendirmeye ilişkin kurallar ........... 62
   a) Gelir Vergisi Kanunu ................................................................... 63
   b) Kurumlar Vergisi Kanunu............................................................ 63
   c) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ............................................... 64
   3. Çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik uluslararası
   anlaşmalar ........................................................................................ 64
   4. Serbest bölgeler ................................................................................ 64
   III. VERGİ YASALARININ ZAMAN BAKIMINDAN
   UYGULANMASI................................................................................. 64
   § 6. VERGİ HUKUKUNDA YORUM, NİTELENDİRME VE
   İSPAT ........................................................................................................... 66
   I. VERGİ YASALARININ UYGULANMASINDA YORUM................ 66
   II. VERGİ YASALARININ UYGULANMASINDA NİTELENDİRME. 68
   1. Genel olarak...................................................................................... 68
   2. Peçeleme işlemleri ............................................................................ 70
   a) Genel olarak ................................................................................. 70
   b) Peçeleme işleminin varlık şartları ................................................ 71
   c) Peçeleme işleminin sonuçları ....................................................... 72
   3. Geçersiz işlemler .............................................................................. 74
   4. Hukuka ya da genel ahlaka aykırı işlemler ....................................... 76
   III. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT ............................................................ 77
   1. İspat yükü ......................................................................................... 78
   a) Yükümlünün defter ve belge düzenine uyma ödevi ..................... 78
   b) İktisadi, ticari ve teknik gereklere uymayan normal ve
   mutat olmayan durumlar.............................................................. 79
   2. Vergi Hukukunda deliller ................................................................. 82
   a) Genel ilke ..................................................................................... 82
   b) Delil serbestliği ilkesinin istisnaları ............................................. 83
   aa) Belge düzeni .......................................................................... 83
   bb) Yemin .................................................................................... 84
   cc) Tanık ifadeleri........................................................................ 84
   c) Adli yargı yerlerinin kararlarının etkisi ........................................ 87

   İKİNCİ BÖLÜM
   VERGİ USUL HUKUKU
   BİRİNCİ AYIRIM
   VERGİLENDİRME
   BİRİNCİ ALT AYIRIM
   GENEL İLKELER
   § 7. VERGİ İDARESİ ......................................................................................... 91
   I. VERGİ İDARESİNİN ÖRGÜTÜ ......................................................... 91
   1. Genel olarak...................................................................................... 91
   2. Hazine ve Maliye Bakanlığı ............................................................. 92
   a) Bakanlık merkez teşkilatı............................................................. 92
   aa) Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü (Eski birim) ............. 92
   bb) Teftiş Başkanlığı ................................................................... 93
   cc) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ......................................... 94
   dd) Vergi Konseyi ....................................................................... 95
   b) Taşra teşkilatı............................................................................... 95
   aa) İl teşkilatı ............................................................................... 95
   bb) İlçe teşkilatı ........................................................................... 96
   cc) Vergi daireleri ........................................................................ 96
   c) Yurt dışı teşkilatı.......................................................................... 96
   3. Gelir İdaresi Başkanlığı .................................................................... 97
   a) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş amacı ve görevleri.............. 97
   b) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı ve hizmet birimleri 99
   c) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı ................................. 100
   aa) Vergi Dairesi Başkanlığı ...................................................... 101
   bb) Vergi Dairesi Başkanı .......................................................... 102
   cc) Vergi Dairesi ........................................................................ 102
   aaa) Genel olarak ................................................................. 102
   bbb) Vergi dairesinin yetki ve görevleri .............................. 104
   aaaa) Vergi beyannamelerinin alınması ....................... 104
   bbbb) Verginin tarhı..................................................... 104
   cccc) Verginin tahakkuk ettirilmesi ............................. 105
   dddd) Verginin tahsili .................................................. 105
   eeee) Yükümlülerin tespiti ........................................... 105
   ffff) Yükümlüler hakkında bilgi toplamak ................... 105
   gggg) Vergi idaresinin vergi uyuşmazlıklarında temsili106
   ccc) Yükümlülerin vergi uygulaması bakımından bağlı
   oldukları vergi dairesi................................................... 106
   aaaa) Gelir vergisi ........................................................ 106
   bbbb) Kurumlar vergisi ................................................ 107
   cccc) Veraset ve intikal vergisi .................................... 107
   dddd) Emlak vergisi ..................................................... 107
   eeee) Motorlu taşıtlar vergisi........................................ 108
   ffff) Katma değer vergisi.............................................. 108
   gggg) Özel tüketim vergisi ........................................... 108
   hhhh) Banka ve sigorta muameleleri vergisi ................ 109
   dd) Vergi Danışma Komitesi...................................................... 110
   II. KOMİSYONLAR ............................................................................... 110
   1. Takdir komisyonu........................................................................... 111
   2. Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları...................................... 112
   3. Ortalama kâr hadleri il ve merkez komisyonları............................. 113
   4. Tadilat komisyonları ....................................................................... 114
   III. VERGİ MAHREMİYETİ.................................................................... 114
   1. Genel olarak.................................................................................... 114
   2. İstisnaları ........................................................................................ 115
   a) Gelir ve kurumlar vergilerinin ilanı............................................ 115
   b) Yükümlülerin vergi ve ceza miktarlarının Hazine ve
   Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması .................................. 115
   c) Vergi levhası .............................................................................. 115
   d) Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
   düzenleyen ve kullananların bildirilmesi.................................... 116
   e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen belgeler ................. 116
   f) Bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgilerin
   verilmesi..................................................................................... 116
   g) Adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen
   bilgi ve belgeler ......................................................................... 117
   h) Yargı organları karşısında vergi mahremiyeti............................ 117
   i) Elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen
   defter ve belgeleri tutan şirketler ................................................ 118
   j) Uluslararası bilgi değişimi anlaşmaları kapsamında vergi
   yükümlüsünün bilgilerinin paylaşılması ve vergi mahremiyeti.. 118
   IV. VERGİ İŞLERİNDE GÖREVLİ OLANLARIN GÖREV
   YAPAMAYACAKLARI DURUMLAR............................................ 118
   V. İDARE ORGANLARININ VERGİ İDARESİNE YARDIM
   ETMESİ.............................................................................................. 119
   § 8. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VERGİ SORUMLULUĞU .................. 119
   I. VERGİ YÜKÜMLÜSÜ ...................................................................... 119
   1. Vergi yükümlülüğü yasadan kaynaklanır ....................................... 119
   2. Vergi yükümlülüğünün konusu vergi borcudur .............................. 120
   3. Vergi yükümlüsü bir gerçek ya da tüzel kişidir .............................. 121
   4. Vergi yükümlülüğünün konusu, kural olarak bir para
   borcudur ......................................................................................... 121
   II. VERGİ SORUMLUSU....................................................................... 122
   1. Vergi sorumluluğunun unsurları ..................................................... 122
   a) Bir vergi yükümünün varlığı ...................................................... 122
   b) Vergiyi ödeme ödevinin varlığı ................................................. 122
   2. Vergi sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlar...................... 123
   a) Vergi kesintisi yapanların sorumluluğu ..................................... 123
   aa) Genel olarak......................................................................... 123
   bb) Vergi kesintisi yapılması öngörülen başlıca durumlar ........ 124
   aaa) Gelir Vergisi Kanunu.................................................. 124
   bbb) Kurumlar Vergisi Kanunu.......................................... 125
   ccc) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu.............................. 125
   ddd) Damga Vergisi Kanunu.............................................. 126
   cc) Vergi kesintisi yapması gereken vergi sorumlusu ile vergi
   yükümlüsü arasındaki ilişki ............................................... 126
   dd) Kesinti yapanların ödevlerini yerine getirmemesinin
   sonuçları............................................................................. 127
   b) Karnesiz hizmetli çalıştıranların vergi sorumluluğu .................. 130
   c) Yükümlülerin temsilcilerinin vergi sorumluluğu ....................... 130
   aa) Küçüklerin ve kısıtlıların yasal temsilcilerinin vergi
   sorumluluğu ........................................................................ 131
   bb) Tüzel kişilerde temsil organlarının sorumluluğu ................. 132
   cc) Türkiye’de bulunmayan yükümlülerin Türkiye’deki
   temsilcilerinin sorumluluğu ................................................ 137
   dd) Tüzel kişiliği olmayan toplulukları yönetenlerin
   sorumluluğu ........................................................................ 137
   d) Mirasçıların sorumluluğu........................................................... 137
   e) Adi ortaklığın ortaklarının durumu ............................................ 138
   f) Diğer sorumluluk durumları ....................................................... 139
   III. ARA (MUTAVASSIT) YÜKÜMLÜ .................................................. 143
   IV. VERGİ TAŞIYICISI ........................................................................... 144
   V. VERGİ EHLİYETİ.............................................................................. 145
   VI. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VERGİ SORUMLULUĞUNA
   İLİŞKİN SÖZLEŞMELER................................................................. 146
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 146
   2. Sözleşmenin taraflar arasındaki hükmü .......................................... 147
   3. Sözleşmenin vergi dairesine karşı etkisi ......................................... 147
   § 9. SÜRELER, MÜCBİR SEBEPLER, SÜRELERİN UZAMASI .............. 150
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 150
   II. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ .......................... 150
   1. Yasal süreler ................................................................................... 150
   2. İdari süreler..................................................................................... 150
   III. SÜRELERİN HESAPLANMASI ....................................................... 151
   IV. ADLİ TATİL VE MALİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ .................. 152
   a) Adli tatil ve sürelere etkisi ......................................................... 152
   b) Mali tatil ve sürelere etkisi......................................................... 153
   aa) Mali tatilin vergi ödevlerine ve dava açma süresine
   etkileri .................................................................................. 153
   bb) Mali tatilin vergi idaresinin işlemlerine etkileri .................. 155
   V. MÜCBİR SEBEPLERLE SÜRELERİN UZAMASI .......................... 156
   VI. ÖLÜM NEDENİYLE SÜRELERİN UZAMASI................................ 159
   VII. ZOR DURUMDA SÜRE VERİLMESİ.............................................. 159
   İKİNCİ ALT AYIRIM
   VERGİ ALACAĞI İLİŞKİSİ
   § 10. VERGİYİ DOĞURAN OLAY................................................................. 162
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 162
   II. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN NİTELİĞİ ..................................... 163
   III. VERGİ YASALARINA GÖRE VERGİYİ DOĞURAN
   OLAY................................................................................................. 164
   1. Gelir vergisi .................................................................................... 164
   2. Kurumlar vergisi ............................................................................. 164
   3. Veraset ve intikal vergisi ................................................................ 164
   4. Emlak vergisi .................................................................................. 165
   5. Motorlu taşıtlar vergisi.................................................................... 165
   6. Katma değer vergisi ........................................................................ 165
   7. Özel tüketim vergisi........................................................................ 165
   8. Banka ve sigorta muameleleri vergisi ............................................. 166
   9. Damga vergisi ................................................................................. 166
   10. Gümrük vergisi ............................................................................. 166
   IV. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN HUKUKA YA DA GENEL AHLAKA
   AYKIRI OLMASI ............................................................................... 167
   § 11. VERGİNİN TARHI.................................................................................. 167
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 167
   II. TARH YÖNTEMLERİ ....................................................................... 168
   III. BEYANA DAYANAN TARH ........................................................... 168
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 168
   2. Tarh edilmesi beyana dayalı vergiler.............................................. 172
   a) Gelir vergisi ............................................................................... 172
   b) Kurumlar vergisi ........................................................................ 172
   c) Veraset ve intikal vergisi............................................................ 172
   d) Emlak Vergisi ............................................................................ 172
   e) Katma değer vergisi ................................................................... 173
   f) Özel tüketim vergisi ................................................................... 173
   g) Banka ve sigorta muameleleri vergisi ........................................ 173
   h) Gümrük vergisi .......................................................................... 173
   3. Beyannamenin şekli, verilme zamanı ve yeri ................................. 173
   a) Beyannamenin şekli ve içeriği ................................................... 173
   b) Beyannamenin verilme zamanı .................................................. 174
   c) Beyannamenin verilme yeri ....................................................... 175
   IV. İKMAL YOLU İLE TARH................................................................. 175
   V. VERGİNİN RE’SEN TARHI.............................................................. 177
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 177
   2. Matrahın re’sen takdir ve verginin re’sen tarh edilebileceği
   durumlar ......................................................................................... 177
   a) Vergi beyannamesinin yasal sürenin içinde verilmemiş olması. 178
   b) Vergi beyannamesi yasal süreler içinde verilmekle birlikte
   beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş
   olması ........................................................................................ 179
   c) Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin
   hepsinin veya bir kısmının tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş
   olması veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara
   herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi....................................... 179
   d) Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının
   doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede
   noksan, usulsüz ve karışık olması, dolayısıyla ihticaca salih
   bulunmaması.............................................................................. 180
   e) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin
   gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması ................. 181
   f) VUK mük. 227 uyarınca 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış
   meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen
   beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına
   alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında
   ibraz edilmezse .......................................................................... 182
   3. Matrahın re’sen takdiri ve verginin re’sen tarhında vergi idaresinin
   izleyeceği yol .................................................................................. 182
   a) Matrahın takdir komisyonu tarafından takdiri............................ 183
   b) Matrahın inceleme elemanı tarafından takdiri ........................... 185
   c) Beyannamenin yasal süresinden sonra verilmesi ....................... 186
   d) Beyannamenin yasal süresi içinde verilmiş olması .................... 186
   e) Re’sen vergi tarhını gerektiren nedenle ikmal yolu ile vergi
   tarhını gerektiren nedenin birlikte bulunması ............................ 187
   VI. İKMAL YOLU İLE VERGİ TARHI VE RE’SEN VERGİ
   TARHININ ORTAK KURALLARI .................................................. 187
   VII. VERGİNİN İDARECE TARH EDİLMESİ ........................................ 188
   VIII. GERÇEK MATRAH VE GÖTÜRÜ MATRAH ÜZERİNDEN
   VERGİ TARHI ................................................................................... 189
   IX. TABAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN VERGİ TARHI ................... 190
   § 12. TEBLİĞ..................................................................................................... 191
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 191
   II. TEBLİĞİN YAPILACAĞI KİŞİLER ................................................. 192
   1. Gerçek kişiler.................................................................................. 192
   2. Tüzel kişiler .................................................................................... 192
   3. Kamu kuruluşları ............................................................................ 193
   4. Yabancı memleketlerde bulunan kişiler.......................................... 193
   III. TEBLİĞ YÖNTEMLERİ .................................................................... 194
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 194
   2. Posta ile tebliğ................................................................................. 194
   3. Memur vasıtası ile tebliğ................................................................. 196
   4. Dairede veya komisyonda tebliğ..................................................... 197
   5. İlan yolu ile tebliğ ........................................................................... 197
   a) İlan yolu ile tebliğ yapılacak durumlar....................................... 197
   b) İlan yolu ile tebliğin şekli .......................................................... 198
   c) İlanın sonuçları........................................................................... 199
   6) Elektronik ortamda tebliğ ............................................................... 199
   IV. TEBLİĞİN USULÜNE GÖRE YAPILMAMASININ
   SONUÇLARI ..................................................................................... 199
   1. Tebliğ edilen belgelerdeki usulsüzlük ............................................ 199
   2. Tebliğ yönteminde usulsüzlük ........................................................ 200
   § 13. VERGİNİN TAHAKKUK ETMESİ....................................................... 201
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 201
   II. BEYANA DAYALI TARHTA VERGİNİN TAHAKKUKU ............ 201
   III. İKMAL YOLU İLE RE’SEN VEYA İDARECE YAPILAN
   TARHTA VERGİNİN TAHAKKUKU VE KESİNLEŞMESİ .......... 204
   1. Süresi içinde dava açılmazsa .......................................................... 204
   2. Süresi içinde dava açılırsa .............................................................. 204
   IV. TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI VERGİLER ................................ 205
   § 14. VERGİNİN ÖDENMESİ ......................................................................... 205
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 205
   II. ÖDEMENİN YAPILACAĞI YER ..................................................... 206
   III. ÖDEME ZAMANI.............................................................................. 206
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 206
   2. Özel ödeme zamanları .................................................................... 207
   a) İkmal yolu ile re’sen veya idarece tarh edilen vergiler .............. 207
   b) Yükümlünün ülkeyi terk etmesi ya da ölümü hali ..................... 207
   c) Vergi mahkemesinde dava açılması ........................................... 208
   d) İkmal yolu ile re’sen veya idarece vergi tarhında gecikme
   faizi ............................................................................................ 208
   § 15. TARH ZAMAN AŞIMI............................................................................ 210
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 210
   II. TARH ZAMAN AŞIMI SÜRESİ ....................................................... 211
   1. Genel kural ..................................................................................... 211
   2. Özel durumlar ................................................................................. 211
   3. Vergi hatalarını düzeltme zaman aşımı .......................................... 214
   III. TARH ZAMAN AŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ ................ 214
   IV. TARH ZAMAN AŞIMININ GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI 216
   V. TAHSİL ZAMAN AŞIMI ................................................................... 217
   § 16. VERGİNİN TERKİNİ ............................................................................. 217
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 217
   II. DOĞAL AFETLER NEDENİYLE VERGİNİN TERKİNİ................ 217
   III. TAHSİL İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE TERKİN ........................... 219
   IV. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME ....................................................... 219
   § 17. VERGİ HATALARINI DÜZELTME..................................................... 219
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 219
   II. VERGİ HATALARININ TÜRLERİ .................................................. 220
   1. Hesap hataları ................................................................................. 220
   a) Verginin matrahında hata ........................................................... 221
   b) Vergi tutarında hata.................................................................... 221
   c) Mükerrer vergilendirme ............................................................. 221
   2. Vergilendirme hataları .................................................................... 221
   a) Yükümlünün şahsında hata ........................................................ 221
   b) Yükümlülükte hata..................................................................... 221
   c) Verginin konusunda hata............................................................ 222
   d) Vergilendirme ya da bağışıklık döneminde hata ........................ 222
   III. DÜZELTME YOLLARI ..................................................................... 222
   1. Vergi idaresinin görevinden ötürü (re’sen) düzeltme yapması ....... 223
   2. Yükümlünün başvurması üzerine yapılan düzeltme ....................... 223
   IV. DÜZELTME USULÜ ......................................................................... 224
   V. DÜZELTME TALEBİNİN REDDİNİN SONUÇLARI ..................... 225
   VI. DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE DÜZELTME TALEBİNDE
   BULUNULMASI................................................................................ 228
   VII. DÜZELTME DIŞINDA KALAN KONULAR .................................. 229
   1. Vergi hatası sayılmayan hukuksal uyuşmazlıklar ........................... 229
   2. Yargı kararına konu olan yönler ..................................................... 231
   VIII. DÜZELTMEDE ZAMAN AŞIMI ...................................................... 232
   ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM
   YÜKÜMLÜLERİN DENETLENMESİ
   § 18. VERGİ İDARESİNİN YÜKÜMLÜLERİ DENETLEME YOLLARI. 233
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 233
   II. YOKLAMA......................................................................................... 233
   1. Yoklamanın amacı .......................................................................... 233
   2. Yoklama usulü ................................................................................ 235
   III. İNCELEME......................................................................................... 237
   1. Vergi incelemesinin amacı.............................................................. 237
   2. İnceleme yapmaya yetkili olanlar ................................................... 238
   3. Haklarında vergi incelemesi yapılacak olanlar ............................... 238
   4. Vergi incelemesinin yapılma zamanı.............................................. 238
   5. İncelemenin yapılacağı yer ............................................................. 238
   6. İnceleme sırasında uyulacak ilkeler ................................................ 239
   7. İnceleme raporu .............................................................................. 240
   8. Yeminli mali müşavirlik ve serbest mali müşavirlik ...................... 244
   IV. ARAMA.............................................................................................. 248
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 248
   2. Vergisel arama kavramı ve hukuki niteliği ..................................... 248
   3. Koruma önlemi olarak vergisel aramanın ön şartları...................... 250
   4. Aramanın yapılabileceği durumlar ................................................. 251
   5. Arama usulü.................................................................................... 251
   6. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygulanması ................................ 252
   7. Kayıtların yeniden işlenmesi .......................................................... 252
   V. BİLGİ TOPLAMA .............................................................................. 253
   1. Talep üzerine bilgi verme ............................................................... 253
   2. Sürekli bilgi verme ......................................................................... 254
   3. Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi ........................... 255
   İKİNCİ AYIRIM
   YÜKÜMLÜLERİN ÖDEVLERİ
   § 19. YÜKÜMLÜLERİN BİLDİRME ÖDEVLERİ ....................................... 260
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 260
   II. BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAYLAR .......................................... 261
   1. İşe başlamanın bildirilmesi ............................................................. 261
   2. Değişikliklerin bildirilmesi ............................................................. 261
   3. İşi bırakmanın bildirilmesi.............................................................. 262
   III. BİLDİRME SÜRESİ ........................................................................... 263
   IV. BİLDİRME ŞEKLİ ............................................................................. 263
   § 20. DEFTER TUTMA ÖDEVİ ...................................................................... 263
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 263
   II. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLAN YÜKÜMLÜLER .............. 264
   III. DEFTERLERİN TUTULMASINDA DÖNEM ESASI ...................... 265
   IV. YÜKÜMLÜLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER ........................ 265
   1. Ticari kazanç ve kurum kazancı sahiplerinin tutacakları defterler . 265
   a) Birinci sınıf tacir-ikinci sınıf tacir ayırımı ................................. 265
   b) Birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler................................. 266
   aa) Bilanço esasına göre tutulacak defterlerin türleri ................. 267
   aaa) Yevmiye defteri ............................................................ 267
   bbb) Defterikebir (Büyük Defter) ........................................ 267
   ccc) Envanter defteri ............................................................ 267
   bb) Bilanço esasına göre defter tutmada, envanter ve bilanço ... 267
   aaa) Envanter çıkarmak........................................................ 267
   bbb) Bilanço ......................................................................... 268
   c) İkinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler................................... 268
   2. Serbest meslekte defter tutma ......................................................... 269
   3. Ziraî kazançta defter tutma ............................................................. 269
   4. Bazı kuruluşların tutacakları özel defterler ..................................... 269
   a) İmalât defteri .............................................................................. 269
   b) Bitim işleri defteri ...................................................................... 270
   c) Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisi defteri........ 270
   d) Damga vergisi kayıt defteri........................................................ 270
   e) Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri ............................ 270
   f) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin kayıtlar ........ 271
   g) Ambar defteri ............................................................................. 271
   h) Makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle damga vergisi
   ödeyen yükümlülerin tutacağı özel defter .................................. 271
   V. DEFTER - BEYAN SİSTEMİ ............................................................ 271
   VI. DEFTERLERE KAYIT DÜZENİNE EGEMEN OLAN İLKELER .. 277
   VII. DEFTERLERİN TASDİK DÜZENİ ................................................. 279
   1. Tasdik zorunluluğu ......................................................................... 279
   2. Tasdik makamı ve usulü ................................................................. 280
   3. Tasdik zamanı ................................................................................. 280
   VIII. VERGİ USUL KANUNU UYARINCA TUTULMASI GEREKEN
   DEFTERLERLE TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA
   TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ .... 281
   § 21. BELGE DÜZENİNE UYMA ÖDEVİ ..................................................... 281
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 281
   II. BELGE DÜZENİNE EGEMEN OLAN İLKELER ............................ 282
   1. Belgeleme zorunluluğu ilkesi ......................................................... 282
   2. VUK’ta gösterilen belgelerle belgelendirme zorunluluğu .............. 282
   3. Belge düzenine uyma ödevi............................................................ 282
   4. Vergi beyannamelerinin imzalanması ve yeminli mali müşavir tasdik
   raporları.......................................................................................... 282
   5. Belgelendirme zorunluluğunun istisnalarının yasada belirtilmesi .. 283
   III. VERGİ USUL KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ BELGELER ......... 284
   1. Fatura.............................................................................................. 284
   a) Genel bilgiler ............................................................................. 284
   b) Faturada bulunması gereken bilgiler.......................................... 284
   c) Fatura düzeni.............................................................................. 285
   d) Fatura vermek ve almak zorunda olanlar ................................... 285
   2. Sevk irsaliyesi................................................................................. 286
   3. Perakende satış vesikaları ............................................................... 286
   4. Gider pusulası ................................................................................. 288
   5. Müstahsil makbuzu......................................................................... 288
   6. Serbest meslek makbuzları ............................................................. 289
   7. Ücret bordrosu ................................................................................ 289
   8. Taşıma irsaliyesi ............................................................................. 289
   9. Yolcu listesi .................................................................................... 289
   10. Günlük müşteri listesi ................................................................... 290
   11. Muhabere evrakı ........................................................................... 290
   12. Diğer belgeler ............................................................................... 290
   IV. ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR VE ELEKTRONİK
   CİHAZLA BELGE DÜZENLEMESİ ................................................ 290
   V. EKİM VE SAYIM BEYANI............................................................... 292
   VI. VERGİ KARNESİ .............................................................................. 292
   VII. VERGİ İDARESİNİN DEFTER VE BELGELER KONUSUNDAKİ
   DÜZENLEME YETKİSİ ................................................................... 293
   § 22. DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ .......... 294
   I. MUHAFAZA ÖDEVİ ......................................................................... 294
   II. İBRAZ ÖDEVİ ................................................................................... 295
   III. EK ÖDEVLER .................................................................................... 295
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   DEĞERLEME
   § 23. DEĞERLEMENİN GENEL İLKELERİ ............................................... 296
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 296
   II. DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ.................................................................. 297
   1. Maliyet bedeli ................................................................................. 297
   2. Borsa rayici..................................................................................... 297
   3. Tasarruf değeri................................................................................ 298
   4. Kayıtlı değer (Mukayyet değer)...................................................... 298
   5. İtibari değer (Nominal değer) ......................................................... 298
   6. Vergi değeri .................................................................................... 298
   7. Rayiç bedel ..................................................................................... 299
   8. Emsal bedel ve emsal ücret............................................................. 299
   III. İKTİSADİ İŞLETMELERDE DEĞERLEME VE SERVETLERİ
   DEĞERLEME .................................................................................... 301
   § 24. İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL VARLIKLARI DEĞERLEME 301
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 301
   II. İKTİSADİ İŞLETMELERDE YER ALAN ÇEŞİTLİ VARLIKLARI
   DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ ............................................................... 301
   1. Gayrimenkuller ............................................................................... 301
   2. Demirbaş eşya................................................................................. 302
   3. Emtia............................................................................................... 303
   4. Ziraî ürünler ve hayvanlar............................................................... 304
   5. Menkul değerler.............................................................................. 304
   6. Yabancı paralar ............................................................................... 304
   7. Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar . 305
   8. Alacaklar......................................................................................... 305
   9. İlk kuruluş giderleri ve peştamallıklar ............................................ 306
   10. Aktif geçici hesaplar ..................................................................... 306
   11. İşletmenin kasa varlığı .................................................................. 307
   12. Borçlar .......................................................................................... 307
   13. Tahviller........................................................................................ 307
   14. Pasif geçici hesaplar ..................................................................... 307
   15. Karşılıklar ..................................................................................... 308
   16. Özel durumlar ............................................................................... 308
   III. ENFLASYON DÜZELTMESİ VE YENİDEN DEĞERLEME
   ORANI ............................................................................................... 309
   § 25. SERVETLERİ DEĞERLEME................................................................ 310
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 310
   II. SERVET DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ ................................................ 310
   1. Servetlerin içinde yer alan ticari işletmeler .................................... 310
   2. Menkul mallar ................................................................................ 311
   3. Hisse senetleri ve tahviller.............................................................. 311
   4. Yabancı paralar............................................................................... 311
   5. Alacak ve borçlar............................................................................ 311
   6. Haklar ............................................................................................. 311
   7. Gayrimenkuller............................................................................... 312
   8. Emsal bedelin belirlenmesi............................................................. 312
   § 26. AMORTİSMAN ....................................................................................... 313
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 313
   II. AMORTİSMANA TABİ OLMANIN ŞARTLARI ............................ 313
   III. AMORTİSMAN ORANLARI ............................................................ 314
   IV. AMORTİSMAN TÜRLERİ................................................................ 314
   1. Normal amortisman ........................................................................ 315
   2. Azalan bakiyeler usulüyle amortisman ........................................... 315
   3. Madenlerde amortisman ................................................................. 315
   4. Olağanüstü (fevkalade) amortisman ............................................... 315
   V. AMORTİSMAN UYGULAMASI ...................................................... 316
   1. Amortismanın oranlarının uygulanma tarihi................................... 316
   2. Amortisman oranının değişmezliği................................................. 316
   3. Amortisman süresi .......................................................................... 316
   4. Amortisman usulünü seçme............................................................ 317
   5. Amortisman hesapları..................................................................... 318
   VI. ALACAKLARDA AMORTİSMAN .................................................. 318
   1. Genel bilgiler .................................................................................. 318
   2. Değersiz alacaklar ile şüpheli alacakların ortak nitelikleri ............. 318
   3. Değersiz alacaklar........................................................................... 319
   4. Şüpheli alacaklar ............................................................................ 319
   5. Vazgeçilen alacaklar....................................................................... 320
   VII. SERMAYENİN AMORTİSMANI ..................................................... 320
   VIII. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU.......................................................... 321
   IX. PEŞTAMALLIKLAR VE ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN
   AMORTİSMANI ............................................................................... 322
   1. İlk kuruluş giderleri ve peştamallıklar ............................................ 322
   2. Özel maliyet bedellerinin amortismanı ........................................... 322
   X. AMORTİSMAN KONUSU VARLIKLARIN SATILMASI............. 322
   XI. SİGORTA TAZMİNATI ................................................................... 323

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VERGİ CEZA HUKUKU
   § 27. GENEL BİLGİLER.................................................................................. 327
   1. Suç ve kabahat ayrımı..................................................................... 328
   2. Vergi suçları ve vergisel düzene aykırılıklar ayrımı ve çeşitleri..... 332
   3. Vergisel idari para cezalarının sınıflandırılması ve nitelendirilmesi336
   4. Vergi suçlarına ve vergisel düzene aykırılıklara uygulanacak
   kurallar ........................................................................................... 340
   5. Vergi suçlarında ve vergisel düzene aykırılıklarda sorumluluk ...... 345
   § 28. VERGİSEL DÜZENE AYKIRILIKLAR VE VERGİSEL İDARİ
   PARA CEZALARI................................................................................... 346
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................. 346
   II. VERGİ ZİYAI VE CEZASI................................................................ 349
   III. USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI ................................................ 354
   1. Genel usulsüzlükler ve cezaları ...................................................... 354
   2. Özel usulsüzlükler ve cezaları ........................................................ 357
   a) Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek
   makbuzu verilmemesi, alınmaması sebebiyle uygulanacak ceza357
   b) Damga vergisinde özel usulsüzlükler ve cezaları ...................... 360
   c) Bilgi vermekten çekinenler ile Vergi Usul Kanunu 107/A, 256,
   257, mük. 257. madde ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A
   maddesi hükmüne uymayanlar için ceza .................................... 360
   IV. VERGİSEL DÜZENE AYKIRILIKLARIN ÖZEL GÖRÜNÜŞ
   BİÇİMLERİ ........................................................................................ 363
   1. Vergisel düzene aykırılıklarda birleşme ......................................... 363
   2. Vergisel düzene aykırılıklara iştirak ............................................... 364
   3. Vergisel düzene aykırılıklarda tekerrür .......................................... 365
   V. VERGİSEL İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINDA
   USUL.................................................................................................. 365
   § 29. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI........................................................ 367
   I. GENEL BİLGİLER............................................................................. 367
   II. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI VE CEZALARI......................... 367
   1. Tarihsel gelişim .............................................................................. 367
   2. Terim sorunu ve sistematik öneriler ............................................... 368
   3. Vergi kaçakçılığı suçlarının ön şartı: suçun belirli vergilere ilişkin
   olmaması koşulu ............................................................................. 372
   4. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan suç tipleri ....... 374
   5. Vergi kaçakçılığı suçlarının unsurları............................................. 380
   a) Hareket....................................................................................... 381
   b) Tipiklik ...................................................................................... 387
   c) Hukuka aykırılık unsuru............................................................. 388
   d) Kusurluluk ................................................................................. 390
   6. Vergi kaçakçılığı suçlarının cezaları............................................... 393
   7. Vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasında usul.................... 395
   8. Ceza mahkemelerinin kararlarıyla vergi mahkemelerinin
   kararlarının ve vergi makamlarının karşılıklı durumu.................... 405
   III. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU VE CEZASI ............. 406
   IV. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMASI
   SUÇU VE CEZASI ............................................................................ 409
   V. VERGİ SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ................... 409
   1. Vergi suçlarına iştirak..................................................................... 410
   2. Vergi suçlarında birleşme ve tekerrür............................................. 413
   § 30. VERGİ SUÇLARI İLE VERGİSEL DÜZENE AYKIRILIKLARDA
   KUSURLULUĞU KALDIRAN SEBEPLER.......................................... 414
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 414
   II. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ ............................................ 414
   1. Yetkili makamların yazı ile yanlış bilgi vermiş olması .................. 415
   2. Bir hükmün uygulanma tarzı konusundaki görüş değişikliği ......... 416
   III. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA HATA VE YANILMA..... 418
   1. Hukuki yanılma (Error Iuris Nocet) ............................................... 418
   2. Fiili yanılma.................................................................................... 419
   IV. MÜCBİR SEBEPLER ........................................................................ 421
   § 31. VERGİ CEZALARININ KALKMASI VE İNDİRİLMESİ ................. 426
   I. GENEL BİLGİLER ............................................................................ 426
   II. PİŞMANLIK VE ISLAH .................................................................... 427
   1. Pişmanlığın uygulanma şartları ...................................................... 428
   a) Beyana dayalı bir verginin söz konusu olması ........................... 428
   b) Eylemin kaçakçılık suçu ya da vergi ziyaı niteliğini taşıması ... 429
   c) Yükümlünün yasaya aykırı eylemini kendiliğinden dilekçe ile
   ilgili makamlara bildirmesi ........................................................ 429
   d) Yükümlünün keyfiyeti haber verdiği tarihten önce haber verilen
   husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması ........................... 430
   e) Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından yükümlü
   nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın
   takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (kaçakçılık suçu
   teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş
   ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması ........................................... 431
   f) VUK 370 uyarınca izaha davet yazısının tebellüğ edilmemiş
   olması ......................................................................................... 432
   g) Haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün
   içinde beyannamenin verilmesi .................................................. 432
   h) Ödeme süresi geçmiş vergilerin zamlı olarak ödenmesi ............ 433
   2. Pişmanlığın sonuçları...................................................................... 433
   III. ÖLÜM ................................................................................................. 434
   IV. ZAMAN AŞIMI .................................................................................. 434
   1. Ceza kesme zaman aşımı ................................................................ 434
   2. Tahsil zaman aşımı ......................................................................... 435
   3. Vergi kaçakçılığı suçlarında zaman aşımı ...................................... 436
   V. DÜZELTME ....................................................................................... 437
   VI. CEZADA İNDİRİM............................................................................ 438
   VII. AF ....................................................................................................... 438
   VIII. İZAHA DAVET ................................................................................. 440
   IX. TERKİN ............................................................................................... 441
   X. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME ........................................................ 441
   XI. ÖDEME................................................................................................ 441
   XII. UZLAŞMA .......................................................................................... 442

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   VERGİ UYUŞMAZLIKLARI
   § 32. UZLAŞMA ..................................................................

   Stok Kodu
   :
   9789753685498
   Boyut
   :
   17x24
   Sayfa Sayısı
   :
   688
   Basım Yeri
   :
   istanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat