Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Eşya Hukuku 24. Baskı Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN

Eşya Hukuku 24. Baskı

Liste Fiyatı : 750,00
İndirimli Fiyat : 675,00
Kazancınız : 75,00
Taksitli fiyat : 1 x 675,00
9789753688062
601709
Eşya Hukuku 24. Baskı
Eşya Hukuku 24. Baskı
675.00

GİRİŞ

 1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 1
 2. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI 2
 3. Kavram 2

1) Klâsik görüş                 2

2) Şahısçı görüş                3

3) Birleştirici görüş           3

 1. Unsurları 5

1) Eşya              5

 1. a) Kavram 5
 2. b) Özellikli cismani varlıklar ve bunların eşya olma şartları 7
 3. aa) İnsan vücudu ve vücut unsurları 7
 4. bb) Ceset 9
 5. cc) Hayvanlar 10
 6. dd) Fikir ve sanat ürünleri 10
 7. c) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) 11
 8. aa) Bağımsız ve sürekli haklar 11
 9. bb) Doğal güçler, enerji 11
 10. cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar 11
 11. dd) Bütünüyle malvarlığı 12
 12. ee) Hayvanlar 12
 13. d) Eşya çeşitleri ve ayrımın aynî haklar yönünden önemi 13
 14. aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya 14
 15. bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği 15
 16. cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya 16
 17. dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya 17
 18. ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya 18
 19. ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya 18
 20. gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya 22

2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet               23

3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik  25

III. AYNÎ HAKLARIN DİĞER HAKLARDAN AYRILMASI                25

1) Diğer mutlak haklardan ayrılması               25

2) Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)

ayrılması      25

 1. a) Ayrımın dayanağı 25
 2. b) Ayrımın sonuçları 28

 

 1. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 28

1) Sağladığı yetkiye göre                 28

 1. a) Mülkiyet hakkı 28
 2. b) Sınırlı aynî haklar 28
 3. aa) İrtifak hakları 29
 4. bb) Rehin hakları 29
 5. cc) Taşınmaz Yükü 29

2) Hakkın konusu olan şey’e göre    29

3) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre        29

 1. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 31

1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi  32

2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi             33

3) İnancın korunması prensibi          34

4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi             34

5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi             36

 1. EŞYA HUKUKU AÇISINDAN 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ

KANUNUNUN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE GEREKÇESİ      36

VII. EŞYA HUKUKUNUN AÇIKLAMASINDA İZLEYECEĞİMİZ PLÂN           37

BİRİNCİ KISIM

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

Birinci Bölüm

ZİLYETLİK

 • 1. Genel Bakış 41
 • 2. Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Bağlanan Sonuçlar 43
 1. KAVRAM 43
 2. ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ 51

III. ZİLYETLİĞE BAĞLANAN SONUÇLAR         53

 • 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler 54

1) Eşya vasfını taşıyan cismani varlıklar üzerinde zilyetlik de cereyan eder                 54

2) Bir şeyin parçaları üzerinde zilyetlik mümkündür      55

3) Özel mülkiyete tâbi olabilen eşya üzerinde zilyetlik söz konusu olabilir  56

4) Taşınmazlarda sicil kaydı zilyetliğin yerini tutar       56

 • 4. Zilyetliğin Çeşitleri 57

1) Haklı-Haksız zilyetlik  57

2) İyi niyetli-Kötü niyetli zilyetlik  57

3) Malik sıfatıyla-Başka sıfatla zilyetlik          57

4) Asli-Fer’i zilyetlik        58

5) Kendisi için-Başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet

yardımcılığı)                 61

6) Dolaylı-Dolaysız zilyetlik            63

7) Tek başına-Birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik              64

 • 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı 66
 1. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 66

1) Aslen kazanma             66

2) Devren kazanma           67

3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma            68

4) Miras yolu ile kazanma                68

 1. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ 69

1) Kısa elden teslim (zilyetlik sıfatının değiştirilmesi) yoluyla zilyet kılma                  69

2) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanması yolu ile zilyetlik devri

(yeni zilyedin dolaysız -doğrudan- zilyet kılınması): 70

 1. a) Malın teslimi 71
 2. b) Araçların teslimi 73
 3. c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması 74

3) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanmadan zilyetlik devri (Yeni zilyedin,

dolaylı -vasıtalı- zilyet kılınması)                75

 1. a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma 75
 2. b) Hükmen teslim 77
 3. c) Zilyetliğin havalesi 80
 4. d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 85

III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ           86

1) Zilyedin arzusu ile sona erme      86

2) Fiilî hâkimiyet kaybı    87

 • 6. Zilyetliğin Korunması 88
 1. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI 89
 2. ZİLYETLİK DAVALARI 92

1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları           93

 1. a) Zilyetliğin iadesi davası 93
 2. b) Tazminat davası 96

2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar  96

 1. a) Saldırıya son verilmesi talebi 96
 2. b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi 98
 3. c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi 98

3) Hak düşürücü süreler  99

4) Yargılama usulü           99

III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI               100

1) Amaç            100

2) Usul              101

 

 1. a) Yetkili makam 101
 2. b) Başvuru 101
 3. c) Soruşturma ve karar 102

3) Kararın sonuçları          102

 1. a) İdare bakımından 102
 2. b) Haklara etkisi bakımından 103
 3. c) Uygulanması bakımından 103

4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı                 104

 • 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu 104
 1. KARİNELER 105

1) Mülkiyet karinesi         106

2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma  107

3) Fer’î zilyetlikte karine                  108

 1. KARİNENİN ROLÜ 110
 2. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması 110
 3. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası  111

1) Taşınır davasının şartları              111

 1. a) Zilyetliğin irade dışı sona erdirildiği ispat edilmelidir 111
 2. b) Şimdiki (hali hazır zilyedin) üstün hak karinesi geçersiz kılınmalıdır 113
 3. aa) Birinci imkân: Şimdiki zilyedin zilyetliği kötü niyetle

kazandığının ispatı           113

 1. bb) İkinci imkân: Malın elinden rıza dışı çıktığının ispatı 114

2) Taşınır davasının özellikleri        118

 1. a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri 118
 2. b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri 120
 3. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması 120

1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller             122

 1. a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması 122
 2. b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması 126

2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller                127

3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller       127

 • 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi 127

1) Tapuda kayıtlı taşınmazlarda       128

2) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda        129

 • 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler 129
 1. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU 132

1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        134

2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı                  135

 1. a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları 135
 2. b) Zilyedin masrafları talep hakkı 136

Sayfa

 1. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN

(KÖTÜ NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU  138

1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        138

2) Giderleri talep hakkı     148

İkinci Bölüm

TAPU SİCİLİ

 • 1. Genel Bakış 150
 • 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları 155
 1. KAVRAM 155
 2. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR 156

1) Temel sicil: Tapu kütüğü             156

2) Kat mülkiyeti kütüğü  157

3) Yevmiye defteri            158

4) Belgeler        158

5) Planlar           159

III. YARDIMCI SİCİLLER         160

1) Aziller sicili                  160

2) Düzeltmeler sicili         160

3) Kamu orta malları sicili               160

4) Tapu envanter defteri  160

5) İdari sınırlar kayıt defteri             161

 1. TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE TUTULAN DEFTERLER 161

1) Zabıt (kayıt) defteri      161

2) Kat mülkiyeti zabıt defteri           162

3) İpotek kayıt defteri       162

4) Fihrist defteri                162

5) Diğer defterler              162

 • 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu 162
 1. TEŞKİLAT 162
 2. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN

SORUMLULUĞU                 164

 • 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler 174
 1. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ 174
 2. TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN

TESCİL GEREKMESİ           175

III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI         175

 1. TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ           176

 1. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI 176

1) Prensip          176

2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu            179

 • 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi 180
 1. UYGULANACAK HÜKÜMLER 180
 2. KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI

VE TAPULAMANIN YAPILIŞI          181

 1. Taşınmaz kavramı 181

1) Arazi             182

2) Bağımsız ve sürekli haklar           183

 1. a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır 184
 2. b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir 185
 3. c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir 186
 4. d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir 187

3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler           187

 1. Kadastro (Tapulama) 188

1) 21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’ndan önceki

düzenleme     189

2) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro         190

 1. a) Kanunun amacı ve uygulama alanı 190
 2. b) Uygulanacak metod 191
 3. c) Teşkilat 192
 4. d) Kadastro hazırlık çalışmaları 193
 5. e) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri 196
 6. f) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar 198
 7. g) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz 207
 8. h) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi 209
 9. i) Taşınmaz tesbitinin sonucu 211

III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR        216

 1. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ  221

1) Ayırma          222

2) Birleştirme    223

 1. a) Genel kural 223
 • 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar 224
 1. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ 224
 2. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ 224
 3. Tescil 224

1) Kavram         224

2) Tescil için gerekli şartlar             225

 1. a) Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) 225
 2. aa) Talep yetkisi 226
 3. bb) Talebin şekil ve içeriği 229

Sayfa

 1. cc) Talebin hukuki niteliği 231
 2. b) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) 232
 3. aa) Talep yetkisinin belgelenmesi 232
 4. bb) Hukukî sebebin belgelenmesi 233
 5. cc) Belgelerin noksanlığı 234

3) Tescilin yapılışı            234

 1. a) Mülkiyet hakkının tescili 236
 2. b) İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili 237
 3. c) Rehin haklarının tescili 238

4) Tebliğ            238

 1. Terkin 238

1) Terkin için gerekli şartlar             239

 1. a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler 239
 2. b) Sicili düzeltici terkinler 239
 3. aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa 240
 4. bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa 241

2) Terkin tarzı  242

 1. Kaydın değiştirilmesi 242

III. ŞERHLER               242

 1. Kişisel hakların şerhi 243

1) Medeni Kanunda belirtilenler      243

2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler      244

3) Özel kanunla kabul edilenler       245

 1. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi 247

1) Medeni Kanunda belirtilenler      248

 1. a) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları 248
 2. b) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 249
 3. c) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması 249
 4. d) Aile Konutu 249
 5. e) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin

sınırlandırılması      250

2) Medenî Kanun dışında belirtilenler             251

 1. a) İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar 251
 2. b) Kamulaştırma kararı 251
 3. c) Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması 251
 4. Geçici tescillerin şerhi 252

1) Medeni Kanunda öngörülenler    252

 1. a) Aynî hak iddiası 252
 2. b) Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan

tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri         252

2) Usul              253

 1. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller 254

1) Kooperatifler Kanunu m. 15/2     254

2) Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24       254

3) İmar Kanunu m. 33      255

4) 1515 Sayılı Kanun m. 2               255

5) Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu

Kanunu m. 5, 24           256

6) 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

 1. 11 256

7) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A               256

 1. BEYANLAR 257

1) Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanınca Çıkarılan

Yönetmeliği’nde belirtilenler       257

2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler       258

3) Kadastro Kanununda belirtilenler               259

4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler                 260

5) İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan     260

6) 3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan  261

7) 2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan          261

8) Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan      261

9) Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde

belirtilen beyanlar        262

 1. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER 262
 • 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü 262
 1. Tescilin hükmü 263
 2. Tescilin olumsuz hükmü 264

1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları     264

2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması            265

3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması          266

 1. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması 266

1) Uygulama şartları         267

 1. a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir 267
 2. b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir 268
 3. c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir 270
 4. d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır 271
 5. e) Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu

unsurlar geçerli olmalıdır       274

2) Uygulama halleri          275

 1. a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller 275
 2. b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller 276
 3. aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller 277
 4. bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi

tescil edilmiş haklar         277

 1. cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki

sakatlıklar          277

 1. dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki

sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler               278

 1. ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil

yetkisindeki sakatlıklar     279

 1. ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar 279

3) İyi niyetin etkisi           282

 1. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi 284
 2. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ 284

1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi               284

2) Şerhler          285

 1. a) Kişisel hakların şerhinin hükmü 285
 2. b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü 288
 3. aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar 289
 4. bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 290
 5. cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması 292
 6. dd) Aile Konutu 292
 7. ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler 293
 8. ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin

kısıtlanmasına ait şerhler  294

 1. c) Geçici tescilin şerhinin hükmü 294

3) Beyanlar        295

 • 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü 297
 1. YOLSUZ TESCİL 297
 2. Yolsuz tescilin sakıncaları 297
 3. Yolsuz tescilin düzeltilmesi 298

1) Medeni Kanuna göre    298

 1. a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda 298
 2. aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz

olması                298

aaa) Düzeltme (tashih) davası          298

bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme                 302

 1. bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden

yolsuz olması    303

 1. b) Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma

uymayan tescillerde                305

 1. aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde 305
 2. bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde 305

2) Özel Kanunlara göre    305

 1. a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 305
 2. b) 5543 sayılı İskan K. m. 20 306
 3. c) 2644 sayılı Tapu K. m. 31 306

Sayfa

 1. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU 306

1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi  306

2) Yolsuz şerhler              307

3) Yolsuz beyanlar            308

İ K İ N C İ  K I S I M

MÜLKİYET

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

 • 1. Mülkiyet Kavramı 311
 • 2. Mülkiyetin İçeriği 313
 1. AKTİF YETKİ 313
 2. KORUYUCU YETKİ 315

1) İstihkak davası (rei vindicatio/Action en revendication/

Eigentumsherausgageanspruch)  317

 1. a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği 317
 2. b) Davacı-davalı sıfatları 320

2) Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria/

Action négatoire/Eigentumsfeiheitsklage)  321

 1. a) Genel olarak 321
 2. b) Davacı-davalı sıfatları 324
 • 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı 326
 1. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR 327

1) Tanım ve hükmün amacı             327

2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması       328

 1. a) Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme 329
 2. b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma 331

3) Bütünleyici parça vasfının kaybı                 333

4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler      333

 1. a) Yapılar ve dikili bitkiler 334
 2. b) Doğal ürünler 334
 3. aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler 335
 4. bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü

verimler           336

5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları          336

 1. EKLENTİ 338

1) Tanımı ve hükmün amacı            338

2) Eklenti vasfının kazanılması        338

 1. a) Özgüleme (tahsis) 339
 2. b) Dış bağlantı 340

3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları                341

 • 4. Mülkiyetin Çeşitleri 344
 1. GENEL OLARAK 344
 2. PAYLI MÜLKİYET 346

1) Kavram         346

2) Paylı mülkiyetin kurulması          349

 1. a) Hukuki işlem ile 349
 2. b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile 349
 3. c) Kanun gereği 349

3) Paydaşların payları bakımından durumları                 350

 1. a) Pay oranı 350
 2. b) Paydaşın payında tasarrufu 351
 3. c) Paydaşın hakkını koruması 355

4) Paylı mülkiyet birliği ve idaresi  357

5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri          365

 1. a) Yönetime katılma yetkisi 365
 2. b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi 365
 3. c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri 369
 4. d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi 371

6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması    372

7) Paylı mülkiyetin sona ermesi       374

 1. a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi 375
 2. aa) Payın devri yoluyla 375
 3. bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması 375
 4. cc) Terk yoluyla 377
 5. b) Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle

paylaşma (taksim)  377

 1. aa) Paylaşma isteme hakkı 378
 2. bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları 379

aaa) Paylı mal sürekli bir amaca özgülenmiş ise            380

bbb) Sözleşme ile paylaşma hakkı sınırlanmışsa            382

ccc) Uygun olmayan bir zaman ise 384

ddd) Kat mülkiyetine tabi bir taşınmaz varsa 385

 1. cc) Paylaşmanın yapılışı 385

III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ     392

1) Kavram         392

2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması                 394

 1. a) Elbirliği ortaklığı halleri 394
 2. b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması 395

3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu    396

4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi              401

5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen eleştiriler     404

İkinci Bölüm

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

 • 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 405
 • 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 406
 1. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI 406

1) Aslen kazanma – Devren kazanma             406

2) Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma              407

 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI 408

1) Genel olarak şartları    408

2) Kazanma sebebi           408

 1. a) Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle

aykırılığın sonuçları                409

 1. aa) Şekil ve şeklin kapsamı 409
 2. bb) Resmi şekli gerçekleştirecek makam ve resmi şeklin istisnaları 411
 3. cc) Devir borcu yükleyen geçerli bir hukuki işlemin sonuçları 416
 4. dd) Şekle aykırılığın sonuçları 416
 5. ee) Şekle aykırılığın ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını

teşkil etmesi      421

 1. b) Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu

doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi    426

 1. aa) Vekâletnamenin şekli 426
 2. bb) Özel yetki  428
 3. cc) Temsil yetkisinin kapsamı 429
 4. c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa 429
 5. d) İnançlı mülkiyet devri (temlik) 435
 6. e) Namı müstear 443
 7. f) Taşınmaz satış vaadi 447
 8. aa) Niteliği 447
 9. bb) Şekli 448
 10. cc) Hükmü 451
 11. dd) Tapuya şerh verilmesi  453
 12. ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları 456
 13. g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu 460

III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ      466

1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler         467

 1. a) Miras 467
 2. b) Mahkeme kararı 468
 3. c) Cebrî icra 471
 4. d) İşgal 471
 5. aa) Tanım ve şartları 471
 6. bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz 472
 7. cc) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılamayacak taşınmazlar 473
 8. dd) İşgal fiili ve sonuçları 476
 9. ee) İmar ve ihyanın sonuçları 477

 

 1. e) Kamulaştırma (İstimlâk) 478

2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar          481

 1. a) Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya

kuruluşuna geçmesi                481

 1. b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi 481
 2. c) Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği 482
 3. d) Yeni arazi oluşması 482
 4. aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır 482
 5. bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır 483
 6. cc) Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden

gelmiş olmalıdır                484

 1. dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır 484
 2. e) Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya

sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi            485

 1. f) 5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis 485
 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 486
 3. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) 487

1) Olağan zamanaşımı ile kazanımın koşulları               487

 1. a) Taşınmaza ilişkin şart 487
 2. b) Kazanana ilişkin şart 488
 3. c) Zilyetliğe ilişkin şart 489

2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü            493

 1. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) 493

1) Uygulanacak hükümlere genel bakış          493

2) MK. m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları         494

 1. a) Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır 496
 2. aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu

anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır              496

aaa) Tapusuz taşınmazlar                496

bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip

şahsa ait olması      496

 1. bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya

elverişli olmalıdır             502

 1. b) Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle

zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır              510

 1. aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi 510

aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik            510

bbb) Davasız zilyetlik       513

ccc) Aralıksız zilyetlik      514

 1. bb) Zilyetliğin ispatı 516
 2. c) Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra

işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir       

 • Açıklama
  • GİRİŞ

   1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 1
   2. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI 2
   3. Kavram 2

   1) Klâsik görüş                 2

   2) Şahısçı görüş                3

   3) Birleştirici görüş           3

   1. Unsurları 5

   1) Eşya              5

   1. a) Kavram 5
   2. b) Özellikli cismani varlıklar ve bunların eşya olma şartları 7
   3. aa) İnsan vücudu ve vücut unsurları 7
   4. bb) Ceset 9
   5. cc) Hayvanlar 10
   6. dd) Fikir ve sanat ürünleri 10
   7. c) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) 11
   8. aa) Bağımsız ve sürekli haklar 11
   9. bb) Doğal güçler, enerji 11
   10. cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar 11
   11. dd) Bütünüyle malvarlığı 12
   12. ee) Hayvanlar 12
   13. d) Eşya çeşitleri ve ayrımın aynî haklar yönünden önemi 13
   14. aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya 14
   15. bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği 15
   16. cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya 16
   17. dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya 17
   18. ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya 18
   19. ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya 18
   20. gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya 22

   2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet               23

   3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik  25

   III. AYNÎ HAKLARIN DİĞER HAKLARDAN AYRILMASI                25

   1) Diğer mutlak haklardan ayrılması               25

   2) Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)

   ayrılması      25

   1. a) Ayrımın dayanağı 25
   2. b) Ayrımın sonuçları 28

    

   1. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 28

   1) Sağladığı yetkiye göre                 28

   1. a) Mülkiyet hakkı 28
   2. b) Sınırlı aynî haklar 28
   3. aa) İrtifak hakları 29
   4. bb) Rehin hakları 29
   5. cc) Taşınmaz Yükü 29

   2) Hakkın konusu olan şey’e göre    29

   3) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre        29

   1. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 31

   1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi  32

   2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi             33

   3) İnancın korunması prensibi          34

   4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi             34

   5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi             36

   1. EŞYA HUKUKU AÇISINDAN 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ

   KANUNUNUN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE GEREKÇESİ      36

   VII. EŞYA HUKUKUNUN AÇIKLAMASINDA İZLEYECEĞİMİZ PLÂN           37

   BİRİNCİ KISIM

   ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

   Birinci Bölüm

   ZİLYETLİK

   • 1. Genel Bakış 41
   • 2. Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Bağlanan Sonuçlar 43
   1. KAVRAM 43
   2. ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ 51

   III. ZİLYETLİĞE BAĞLANAN SONUÇLAR         53

   • 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler 54

   1) Eşya vasfını taşıyan cismani varlıklar üzerinde zilyetlik de cereyan eder                 54

   2) Bir şeyin parçaları üzerinde zilyetlik mümkündür      55

   3) Özel mülkiyete tâbi olabilen eşya üzerinde zilyetlik söz konusu olabilir  56

   4) Taşınmazlarda sicil kaydı zilyetliğin yerini tutar       56

   • 4. Zilyetliğin Çeşitleri 57

   1) Haklı-Haksız zilyetlik  57

   2) İyi niyetli-Kötü niyetli zilyetlik  57

   3) Malik sıfatıyla-Başka sıfatla zilyetlik          57

   4) Asli-Fer’i zilyetlik        58

   5) Kendisi için-Başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet

   yardımcılığı)                 61

   6) Dolaylı-Dolaysız zilyetlik            63

   7) Tek başına-Birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik              64

   • 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı 66
   1. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 66

   1) Aslen kazanma             66

   2) Devren kazanma           67

   3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma            68

   4) Miras yolu ile kazanma                68

   1. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ 69

   1) Kısa elden teslim (zilyetlik sıfatının değiştirilmesi) yoluyla zilyet kılma                  69

   2) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanması yolu ile zilyetlik devri

   (yeni zilyedin dolaysız -doğrudan- zilyet kılınması): 70

   1. a) Malın teslimi 71
   2. b) Araçların teslimi 73
   3. c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması 74

   3) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanmadan zilyetlik devri (Yeni zilyedin,

   dolaylı -vasıtalı- zilyet kılınması)                75

   1. a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma 75
   2. b) Hükmen teslim 77
   3. c) Zilyetliğin havalesi 80
   4. d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 85

   III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ           86

   1) Zilyedin arzusu ile sona erme      86

   2) Fiilî hâkimiyet kaybı    87

   • 6. Zilyetliğin Korunması 88
   1. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI 89
   2. ZİLYETLİK DAVALARI 92

   1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları           93

   1. a) Zilyetliğin iadesi davası 93
   2. b) Tazminat davası 96

   2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar  96

   1. a) Saldırıya son verilmesi talebi 96
   2. b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi 98
   3. c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi 98

   3) Hak düşürücü süreler  99

   4) Yargılama usulü           99

   III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI               100

   1) Amaç            100

   2) Usul              101

    

   1. a) Yetkili makam 101
   2. b) Başvuru 101
   3. c) Soruşturma ve karar 102

   3) Kararın sonuçları          102

   1. a) İdare bakımından 102
   2. b) Haklara etkisi bakımından 103
   3. c) Uygulanması bakımından 103

   4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı                 104

   • 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu 104
   1. KARİNELER 105

   1) Mülkiyet karinesi         106

   2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma  107

   3) Fer’î zilyetlikte karine                  108

   1. KARİNENİN ROLÜ 110
   2. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması 110
   3. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası  111

   1) Taşınır davasının şartları              111

   1. a) Zilyetliğin irade dışı sona erdirildiği ispat edilmelidir 111
   2. b) Şimdiki (hali hazır zilyedin) üstün hak karinesi geçersiz kılınmalıdır 113
   3. aa) Birinci imkân: Şimdiki zilyedin zilyetliği kötü niyetle

   kazandığının ispatı           113

   1. bb) İkinci imkân: Malın elinden rıza dışı çıktığının ispatı 114

   2) Taşınır davasının özellikleri        118

   1. a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri 118
   2. b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri 120
   3. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması 120

   1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller             122

   1. a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması 122
   2. b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması 126

   2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller                127

   3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller       127

   • 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi 127

   1) Tapuda kayıtlı taşınmazlarda       128

   2) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda        129

   • 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler 129
   1. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU 132

   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        134

   2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı                  135

   1. a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları 135
   2. b) Zilyedin masrafları talep hakkı 136

   Sayfa

   1. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN

   (KÖTÜ NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU  138

   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        138

   2) Giderleri talep hakkı     148

   İkinci Bölüm

   TAPU SİCİLİ

   • 1. Genel Bakış 150
   • 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları 155
   1. KAVRAM 155
   2. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR 156

   1) Temel sicil: Tapu kütüğü             156

   2) Kat mülkiyeti kütüğü  157

   3) Yevmiye defteri            158

   4) Belgeler        158

   5) Planlar           159

   III. YARDIMCI SİCİLLER         160

   1) Aziller sicili                  160

   2) Düzeltmeler sicili         160

   3) Kamu orta malları sicili               160

   4) Tapu envanter defteri  160

   5) İdari sınırlar kayıt defteri             161

   1. TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE TUTULAN DEFTERLER 161

   1) Zabıt (kayıt) defteri      161

   2) Kat mülkiyeti zabıt defteri           162

   3) İpotek kayıt defteri       162

   4) Fihrist defteri                162

   5) Diğer defterler              162

   • 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu 162
   1. TEŞKİLAT 162
   2. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN

   SORUMLULUĞU                 164

   • 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler 174
   1. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ 174
   2. TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN

   TESCİL GEREKMESİ           175

   III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI         175

   1. TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

   İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ           176

   1. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI 176

   1) Prensip          176

   2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu            179

   • 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi 180
   1. UYGULANACAK HÜKÜMLER 180
   2. KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI

   VE TAPULAMANIN YAPILIŞI          181

   1. Taşınmaz kavramı 181

   1) Arazi             182

   2) Bağımsız ve sürekli haklar           183

   1. a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır 184
   2. b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir 185
   3. c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir 186
   4. d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir 187

   3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler           187

   1. Kadastro (Tapulama) 188

   1) 21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’ndan önceki

   düzenleme     189

   2) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro         190

   1. a) Kanunun amacı ve uygulama alanı 190
   2. b) Uygulanacak metod 191
   3. c) Teşkilat 192
   4. d) Kadastro hazırlık çalışmaları 193
   5. e) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri 196
   6. f) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar 198
   7. g) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz 207
   8. h) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi 209
   9. i) Taşınmaz tesbitinin sonucu 211

   III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR        216

   1. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ  221

   1) Ayırma          222

   2) Birleştirme    223

   1. a) Genel kural 223
   • 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar 224
   1. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ 224
   2. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ 224
   3. Tescil 224

   1) Kavram         224

   2) Tescil için gerekli şartlar             225

   1. a) Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) 225
   2. aa) Talep yetkisi 226
   3. bb) Talebin şekil ve içeriği 229

   Sayfa

   1. cc) Talebin hukuki niteliği 231
   2. b) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) 232
   3. aa) Talep yetkisinin belgelenmesi 232
   4. bb) Hukukî sebebin belgelenmesi 233
   5. cc) Belgelerin noksanlığı 234

   3) Tescilin yapılışı            234

   1. a) Mülkiyet hakkının tescili 236
   2. b) İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili 237
   3. c) Rehin haklarının tescili 238

   4) Tebliğ            238

   1. Terkin 238

   1) Terkin için gerekli şartlar             239

   1. a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler 239
   2. b) Sicili düzeltici terkinler 239
   3. aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa 240
   4. bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa 241

   2) Terkin tarzı  242

   1. Kaydın değiştirilmesi 242

   III. ŞERHLER               242

   1. Kişisel hakların şerhi 243

   1) Medeni Kanunda belirtilenler      243

   2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler      244

   3) Özel kanunla kabul edilenler       245

   1. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi 247

   1) Medeni Kanunda belirtilenler      248

   1. a) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları 248
   2. b) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 249
   3. c) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması 249
   4. d) Aile Konutu 249
   5. e) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin

   sınırlandırılması      250

   2) Medenî Kanun dışında belirtilenler             251

   1. a) İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar 251
   2. b) Kamulaştırma kararı 251
   3. c) Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması 251
   4. Geçici tescillerin şerhi 252

   1) Medeni Kanunda öngörülenler    252

   1. a) Aynî hak iddiası 252
   2. b) Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan

   tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri         252

   2) Usul              253

   1. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller 254

   1) Kooperatifler Kanunu m. 15/2     254

   2) Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24       254

   3) İmar Kanunu m. 33      255

   4) 1515 Sayılı Kanun m. 2               255

   5) Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu

   Kanunu m. 5, 24           256

   6) 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

   1. 11 256

   7) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A               256

   1. BEYANLAR 257

   1) Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanınca Çıkarılan

   Yönetmeliği’nde belirtilenler       257

   2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler       258

   3) Kadastro Kanununda belirtilenler               259

   4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler                 260

   5) İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan     260

   6) 3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan  261

   7) 2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan          261

   8) Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan      261

   9) Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde

   belirtilen beyanlar        262

   1. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER 262
   • 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü 262
   1. Tescilin hükmü 263
   2. Tescilin olumsuz hükmü 264

   1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları     264

   2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması            265

   3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması          266

   1. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması 266

   1) Uygulama şartları         267

   1. a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir 267
   2. b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir 268
   3. c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir 270
   4. d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır 271
   5. e) Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu

   unsurlar geçerli olmalıdır       274

   2) Uygulama halleri          275

   1. a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller 275
   2. b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller 276
   3. aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller 277
   4. bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi

   tescil edilmiş haklar         277

   1. cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki

   sakatlıklar          277

   1. dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki

   sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler               278

   1. ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil

   yetkisindeki sakatlıklar     279

   1. ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar 279

   3) İyi niyetin etkisi           282

   1. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi 284
   2. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ 284

   1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi               284

   2) Şerhler          285

   1. a) Kişisel hakların şerhinin hükmü 285
   2. b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü 288
   3. aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar 289
   4. bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 290
   5. cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması 292
   6. dd) Aile Konutu 292
   7. ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler 293
   8. ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin

   kısıtlanmasına ait şerhler  294

   1. c) Geçici tescilin şerhinin hükmü 294

   3) Beyanlar        295

   • 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü 297
   1. YOLSUZ TESCİL 297
   2. Yolsuz tescilin sakıncaları 297
   3. Yolsuz tescilin düzeltilmesi 298

   1) Medeni Kanuna göre    298

   1. a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda 298
   2. aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz

   olması                298

   aaa) Düzeltme (tashih) davası          298

   bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme                 302

   1. bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden

   yolsuz olması    303

   1. b) Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma

   uymayan tescillerde                305

   1. aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde 305
   2. bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde 305

   2) Özel Kanunlara göre    305

   1. a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 305
   2. b) 5543 sayılı İskan K. m. 20 306
   3. c) 2644 sayılı Tapu K. m. 31 306

   Sayfa

   1. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU 306

   1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi  306

   2) Yolsuz şerhler              307

   3) Yolsuz beyanlar            308

   İ K İ N C İ  K I S I M

   MÜLKİYET

   Birinci Bölüm

   GENEL HÜKÜMLER

   • 1. Mülkiyet Kavramı 311
   • 2. Mülkiyetin İçeriği 313
   1. AKTİF YETKİ 313
   2. KORUYUCU YETKİ 315

   1) İstihkak davası (rei vindicatio/Action en revendication/

   Eigentumsherausgageanspruch)  317

   1. a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği 317
   2. b) Davacı-davalı sıfatları 320

   2) Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria/

   Action négatoire/Eigentumsfeiheitsklage)  321

   1. a) Genel olarak 321
   2. b) Davacı-davalı sıfatları 324
   • 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı 326
   1. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR 327

   1) Tanım ve hükmün amacı             327

   2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması       328

   1. a) Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme 329
   2. b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma 331

   3) Bütünleyici parça vasfının kaybı                 333

   4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler      333

   1. a) Yapılar ve dikili bitkiler 334
   2. b) Doğal ürünler 334
   3. aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler 335
   4. bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü

   verimler           336

   5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları          336

   1. EKLENTİ 338

   1) Tanımı ve hükmün amacı            338

   2) Eklenti vasfının kazanılması        338

   1. a) Özgüleme (tahsis) 339
   2. b) Dış bağlantı 340

   3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları                341

   • 4. Mülkiyetin Çeşitleri 344
   1. GENEL OLARAK 344
   2. PAYLI MÜLKİYET 346

   1) Kavram         346

   2) Paylı mülkiyetin kurulması          349

   1. a) Hukuki işlem ile 349
   2. b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile 349
   3. c) Kanun gereği 349

   3) Paydaşların payları bakımından durumları                 350

   1. a) Pay oranı 350
   2. b) Paydaşın payında tasarrufu 351
   3. c) Paydaşın hakkını koruması 355

   4) Paylı mülkiyet birliği ve idaresi  357

   5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri          365

   1. a) Yönetime katılma yetkisi 365
   2. b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi 365
   3. c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri 369
   4. d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi 371

   6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması    372

   7) Paylı mülkiyetin sona ermesi       374

   1. a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi 375
   2. aa) Payın devri yoluyla 375
   3. bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması 375
   4. cc) Terk yoluyla 377
   5. b) Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle

   paylaşma (taksim)  377

   1. aa) Paylaşma isteme hakkı 378
   2. bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları 379

   aaa) Paylı mal sürekli bir amaca özgülenmiş ise            380

   bbb) Sözleşme ile paylaşma hakkı sınırlanmışsa            382

   ccc) Uygun olmayan bir zaman ise 384

   ddd) Kat mülkiyetine tabi bir taşınmaz varsa 385

   1. cc) Paylaşmanın yapılışı 385

   III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ     392

   1) Kavram         392

   2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması                 394

   1. a) Elbirliği ortaklığı halleri 394
   2. b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması 395

   3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu    396

   4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi              401

   5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen eleştiriler     404

   İkinci Bölüm

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

   • 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 405
   • 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 406
   1. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI 406

   1) Aslen kazanma – Devren kazanma             406

   2) Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma              407

   1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI 408

   1) Genel olarak şartları    408

   2) Kazanma sebebi           408

   1. a) Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle

   aykırılığın sonuçları                409

   1. aa) Şekil ve şeklin kapsamı 409
   2. bb) Resmi şekli gerçekleştirecek makam ve resmi şeklin istisnaları 411
   3. cc) Devir borcu yükleyen geçerli bir hukuki işlemin sonuçları 416
   4. dd) Şekle aykırılığın sonuçları 416
   5. ee) Şekle aykırılığın ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını

   teşkil etmesi      421

   1. b) Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu

   doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi    426

   1. aa) Vekâletnamenin şekli 426
   2. bb) Özel yetki  428
   3. cc) Temsil yetkisinin kapsamı 429
   4. c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa 429
   5. d) İnançlı mülkiyet devri (temlik) 435
   6. e) Namı müstear 443
   7. f) Taşınmaz satış vaadi 447
   8. aa) Niteliği 447
   9. bb) Şekli 448
   10. cc) Hükmü 451
   11. dd) Tapuya şerh verilmesi  453
   12. ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları 456
   13. g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu 460

   III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ      466

   1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler         467

   1. a) Miras 467
   2. b) Mahkeme kararı 468
   3. c) Cebrî icra 471
   4. d) İşgal 471
   5. aa) Tanım ve şartları 471
   6. bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz 472
   7. cc) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılamayacak taşınmazlar 473
   8. dd) İşgal fiili ve sonuçları 476
   9. ee) İmar ve ihyanın sonuçları 477

    

   1. e) Kamulaştırma (İstimlâk) 478

   2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar          481

   1. a) Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya

   kuruluşuna geçmesi                481

   1. b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi 481
   2. c) Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği 482
   3. d) Yeni arazi oluşması 482
   4. aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır 482
   5. bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır 483
   6. cc) Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden

   gelmiş olmalıdır                484

   1. dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır 484
   2. e) Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya

   sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi            485

   1. f) 5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis 485
   2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 486
   3. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) 487

   1) Olağan zamanaşımı ile kazanımın koşulları               487

   1. a) Taşınmaza ilişkin şart 487
   2. b) Kazanana ilişkin şart 488
   3. c) Zilyetliğe ilişkin şart 489

   2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü            493

   1. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) 493

   1) Uygulanacak hükümlere genel bakış          493

   2) MK. m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları         494

   1. a) Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır 496
   2. aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu

   anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır              496

   aaa) Tapusuz taşınmazlar                496

   bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip

   şahsa ait olması      496

   1. bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya

   elverişli olmalıdır             502

   1. b) Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle

   zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır              510

   1. aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi 510

   aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik            510

   bbb) Davasız zilyetlik       513

   ccc) Aralıksız zilyetlik      514

   1. bb) Zilyetliğin ispatı 516
   2. c) Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra

   işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir       

   Stok Kodu
   :
   9789753688062
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1338
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   24
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   675,00   
   675,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat