Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Karşılaştırmalı İcra ve İflâs Kanunu 13.BASKI Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

Karşılaştırmalı İcra ve İflâs Kanunu 13.BASKI

Liste Fiyatı : 275,00
İndirimli Fiyat : 261,25
Kazancınız : 13,75
Taksitli fiyat : 1 x 261,25
9789753688482
602369
Karşılaştırmalı İcra ve İflâs Kanunu 13.BASKI
Karşılaştırmalı İcra ve İflâs Kanunu 13.BASKI
261.25

İçindekiler

ONÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZÜ .V

BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ .IX

İÇİNDEKİLER.XI

KISALTMALAR .XXIX

İCRA VE İFLÂS KANUNU

BİRİNCİ BAP

TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

İcra daireleri (m. 1) .3

İflâs daireleri (m. 2) .6

İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) .6

İcra daireleri başkanlığı (m. 3/a).6

İcra mahkemesi (m. 4) 7

Sorumluluk (m. 5).8

Zimmet (m. 6).8

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 8

Tutanaklar (m. 8) 9

Elektronik işlemler (m. 8/a) 9

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 12

İş görmekten memnuiyet (m. 10)13

İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a) .13

Memnu işler (m. 11) .14

İcra dairesine ödeme (m. 12) 14

Gözetim ve denetim (m. 13) .15

Birinci teftiş (m. 13/a) 15

Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14) .16

Harçlar (m. 15) .16

Şikayet ve şartlar (m. 16)17

Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) .17

Yargılama usulleri (m. 18)17

MÜDDETLER

Başlaması ve bitmesi (m. 19) .18

Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 18

İcra tebliğleri (m. 21)18

İcranın durdurulması (m. 22) .19

Kanundaki Istılahlar (m. 23) .19İçindekiler

İKİNCİ BAP

İLÂMLARIN İCRASI

I.PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDAİLÂMLARIN İCRASI:

Taşınır teslimi (m. 24).22

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ

1 – Borçlunun elinde ise(m. 26) 23

2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) .25

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 25

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 26

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) .26

İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31).27

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) .28

II.PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİİLÂMLARIN İCRASI

İcra emri ve muhtevası (m. 32) .34

İcranın geri bırakılması (m. 33) 35

İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) .35

III.MÜŞTEREK HÜKÜMLER

İcranın nereden isteneceği (m. 34) 36

Takibin başlaması (m. 35).36

İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36).37

Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) .39

İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) .40

Zamanaşımı (m. 39) 40

İcranın iadesi (m. 40) 40

Umumi hükümler (m. 41) .41

ÜÇÜNCÜ BAP

İLÂMSIZ TAKİP

I.TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI

Para borcu ve teminat için takip (m. 42) .41

İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) .42

Ticareti terk edenler (m. 44) .42

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45)43

HACİZ YOLİYLE TAKİP

1 – Umumiyetle (m. 46)44

2 – Hukuku amme borçları (m. 47) .44

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48)44İçindekiler

Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) .44

II.YETKİ

Yetki ve itirazları (m. 50) .45

III.TATİLLER VE TALİKLER

TATİLLER

1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51).45

2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 46

3 – Terekenin borçlarında (m. 53) 46

4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 46

5 – Askerlik halinde (m. 54/a) 47

6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55).47

Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56).47

IV.İCRA TEBLİĞLERİ

İcra tebliğleri (m. 57)47

V.TAKİP TALEBİ

Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 48

Takip masrafları (m. 59) .49

VI.ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ

1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60)50

2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61)51

İTİRAZ

1 – Süresi ve şekli (m. 62) 52

2 – İtiraz sebepleri (m. 63)53

3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64).53

4 – Gecikmiş itiraz (m. 65) .53

5 – İtirazın hükmü (m. 66) 54

6-İtirazın hükümden düşürülmesi

a) İtirazın iptali (m. 67).54

b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) .56

c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a)58

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b) 60

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) .61

Karar ve müddet (m. 70).62

İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71) 62

Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72)63

Hususi hükümler (m. 73) 65İçindekiler

DÖRDÜNCÜ BAP

HACİZ YOLİYLE TAKİP

I.MAL BEYANI

Beyanın muhteviyatı (m. 74) 65

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75)65

Hapis ile tazyik (m. 76).65

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) .66

II.HACİZ

HACİZ

1 – Talep Müddeti (m. 78) 66

2 – Hacze başlama müddeti (m. 79) 68

Konutta haciz (m.79/a)68

Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80) 70

Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 70

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 71

Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 74

Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 74

Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b).74

Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) .74

Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84)74

Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) .75

Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86).76

Kıymet takdiri (m. 87) 76

MAHCUZMALLARIMUHAFAZA TEDBİRLERİ

1 – Taşınırlar hakkında (m. 88).77

Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi (m.88/a) .81

2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89) .84

3 – Diğer haklar için (m. 90).87

4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91).87

I - TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ

II - ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI

III - İdare ve işletme (m. 92) .88

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 88

İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) 89

Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95).90

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ

A - BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ

1 – Hazırlık safhası (m. 96).90İçindekiler

2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) .91

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a)94

3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98)95

B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 95

Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 96

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101)97

Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) .97

Davet (m. 103)98

Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 98

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) .99

III.PARAYA ÇEVİRME

1 – SATIŞ TALEBİ

Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması (m. 106) .99

Talep hakkı (m. 107) 101

Muvakkat haciz halinde (m. 108) .101

Satışın tatili (m. 109) 102

Haczin kalkması (m. 110).102

Taksitle ödeme (m. 111) .103

Borçluya satış yetkisi verilmesi (m. 111/a).104

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış (m. 111/b) .106

2 – TAŞINIRLARIN SATIŞI

Müddetler (m. 112).108

Vaktinden evvel satış (m. 113) .109

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 110

İhalenin yapılması (m. 115) 115

İkinci artırma (m. 116)118

Altın ve gümüş eşya (m. 117).119

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi (m. 118) .119

Pazarlık suretiyle satış (m. 119)120

Ödeme yerine alacakların devri (m. 120)120

PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI

İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) .121

Aile mal ortaklığı (m. 122) .121

3 – TAŞINMAZLARIN SATIŞI

Satış müddeti (m. 123)122

ARTIRMA ŞARTLARI

1 – Şartname (m. 124) 122

2 – Münderecatı (m. 125) .123

Artırma hazırlık tedbirleri (m. 126) 124İçindekiler

Ayrıca tebliğler (m. 127).125

Mükellefiyetlerin listesi (m. 128)126

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a).128

İhale (m. 129)129

İhale bedelinin ödenmesi (m. 130) 130

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 130

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) .130

İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 132

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135) 137

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136) 138

Aile yurtları (m. 137) 139

4 – PARANIN PAYLAŞTIRILMASI

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138).139

İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139) .139

Sıra cetveli (m. 140)140

Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) .140

Cetvele itiraz (m. 142) 140

Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 140

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143)141

Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) .142

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması (m. 144/a)143

BEŞİNCİ BAP REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP

I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Takip talebi (m. 145).144

Ödeme emri (m. 146) 144

Ödeme emrine itiraz (m. 147) .144

II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Takip talebi (m. 148).145

Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a)145

1 – İcra emri (m. 149) .145

İcranın geri bırakılması (m. 149/a)146

2 – Ödeme emri (m. 149/b) .147

Ödeme emrine itiraz (m. 150) .147

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 147

Kiracılara haber verme (m. 150/b) 148

Tapu idaresine haber verme (m. 150/c).148

Satış hazırlıkları (m. 150/d) 148İçindekiler

III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 149

Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) .149

Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 150

Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 150

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı) 150

Paylaştırma (m. 151).151

Rehin açığı belgesi (m. 152) .151

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı (m. 153).152

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması (m. 153/a) .152

ALTINCI BAP

İFLÂS YOLİYLE TAKİP

I - YETKİ

İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) .155

II – İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP

Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 156

İflâs talebi ve müddeti (m. 156)156

Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) .156

Yargılama usulü (m. 158) .156

Muhafaza tedbirleri (m. 159) 157

Masrafların peşin verilmesi (m. 160)158

DEFTER TUTULMASI

1 – Usulü (m. 161)158

2 – Neticeleri (m. 162)158

3 – Devam müddeti (m. 163) 158

Kanun yollarına başvurma (m. 164) .159

İflâs tarihi (m. 165) .160

İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) .160

III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE

MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP

USULLERİ

Takibin kabulü şartları (m. 167) .161

A)HACİZ YOLU İLE TAKİP

Ödeme emri (m. 168)161

a) Borca itiraz (m. 169).163

İtirazın incelenmesi (m. 169/a) .163İçindekiler

b) İmzaya itiraz (m. 170).165

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) .166

Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 167

B)İFLÂS YOLU İLE TAKİP

Ödeme emri (m. 171) 167

İtiraz veya şikayet (m. 172).168

İFLÂS DAVASI

a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 168

b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) .169

c) İstirdat davası (m. 175) .169

d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 169

C)MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a).170

Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b).170

IV.DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ

EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS

A - Alacaklının talebi (m. 177) .170

B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178)171

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 172

Reddolunan miraslar (m. 180).173

Usul (m. 181) 173

V.İFLÂSIN KALDIRILMASI

İflâsın kaldırılması (m. 182)173

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) .174

YEDİNCİ BAP

İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

1 – BORÇLUNUNMALLARI HAKKINDA İFLÂSIN

NETİCELERİ

İflâs masası (m. 184).175

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 175

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 176

İptal davasına tabi haklar (m. 187)176

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler (m. 188)176

Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 177

Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 177

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) .177

Müflise ödeme (m. 192)177

Takibin durması ve düşmesi (m. 193) .178İçindekiler

Hukuk davalarının tatili (m. 194) .178

II.ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN

TESİRLERİ

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195).179

Faiz (m. 196) 179

Şarta muallak alacaklar (m. 197) 179

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) .180

Tamam olmuş satışların ifası (m. 199)180

Takas (m. 200)180

Takasa itiraz (m. 201) .181

Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) .181

Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203).181

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204) .182

Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) .182

Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206)182

Sıralar arasındaki münasebet (m. 207)185

SEKİZİNCİ BAP

İFLÂSIN TASFİYESİ

1 –MASANIN TEŞKİLİ

Defter tanzimi (m. 208) 185

Müflisin vazifeleri (m. 209)186

Teminat tedbirleri (m. 210).186

Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211) .187

Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 187

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213).187

Kıymet takdiri (m. 214) 188

Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215)188

Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) .188

Tasfiyenin tatili (m. 217) 188

II.ALACAKLILARI DAVET

Basit tasfiye (m. 218)188

Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) .189

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220)190

III.MASANIN İDARESİ

İlk alacaklılar toplanması (m. 221) .190

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) .191

İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223)191

Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 193

Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 193İçindekiler

İflâs idaresinin vazifesi (m. 226).194

İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 194

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) .195

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) .195

IV.ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ

İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) .196

Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) .196

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) .196

Reddedilen alacaklar (m. 233) 197

Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 197

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 198

Geç kalan müracaatlar (m. 236) 198

V.MASANIN TASFİYESİ

İkinci alacaklılar toplanması (m. 237).199

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 199

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) .200

Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 200

Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) .200

Artırmanın ilânı (m. 242) 202

Artırma ve ihale (m. 243)202

Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) .203

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245).203

Aile yurtları (m. 246) 203

VI.PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI

Pay cetveli ve son hesap (m. 247) .204

İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) .204

Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) .204

Dağıtma (m. 250) 204

Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251)204

Muvakkat dağıtmalar (m. 252)205

Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253).205

VII.İFLÂSIN KAPANMASI

Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) .205

İflâs kapandıktan sonra (m. 255).206

İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) .207

DOKUZUNCU BAP

İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati haciz şartları (m. 257) .207

İhtiyati haciz kararı (m. 258).208

İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 209İçindekiler

İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 210

İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261)210

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) .211

Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263).211

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 211

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265) .212

İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266).213

İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267) .213

İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 214

ONUNCU BAP

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) .214

İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 215

İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b)215

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 216

Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d).216

Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) .216

Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271).217

MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) 217

2 – Tahliye ve teslim (m. 273) 217

İTİRAZ

1 – Müddet ve şekli (m. 274) 218

2 – İtirazın kaldırılması (m. 275) 218

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) .218

ONBİRİNCİ BAP

İPTAL DAVASI

İptal davası ve davacılar (m. 277).219

İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278)219

Acizden dolayı butlan (m. 279) 220

Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) .221

İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 222

İptal davasında davalı (m. 282).222

İadenin şümulü (m. 283).222

Hak düşürücü müddet (m. 284) 223İçindekiler

ONİKİNCİ BAP

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE

KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA

YENİDEN YAPILANDIRILMASI

I.ADÎ KONKORDATO

Konkordato talebi (m. 285) .224

Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286).225

Geçici mühlet (m. 287) .229

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288) 231

Kesin mühlet (m. 289) 232

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri (m. 290) .234

Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması (m. 291).237

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın açılması (m. 292) 238

Kanun yolları (m. 293)240

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294).241

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) .244

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296).245

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) .247

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 249

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 250

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) .251

Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) .251

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302) .252

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303)254

Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304).255

Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) .256

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306) .258

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 259

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308).261

Kanun yolları (m. 308/a) .263

Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) .263

Konkordatonun hükümleri (m. 308/c).264

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 267

Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d)267

Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) .268

Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 268

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g).269İçindekiler

II.REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARIVE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri (m. 308/h) 270

II.İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

Şartları ve hükümleri (m. 309)273

III.MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLEKONKORDATO

Genel olarak (m. 309/a) 275

Zorunlu içeriği (m. 309/b) 275

Tasdikin sonuçları (m. 309/c) .276

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 277

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d)277

Paraya çevirme (m. 309/e) 277

Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 277

Taşınır rehinleri (m. 309/g).278

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) .279

Paraların paylaştırılması (m. 309/h)279

Rehin açığı (m. 309/ı) .279

Tevdi (m. 309/i)280

Faaliyet raporu (m. 309/j) .280

Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 280

Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) .281

IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİNUZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) .281

Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) .282

Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o).283

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve

alınacak tedbirler (m. 309/ö).284

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p).285

Kararın sonuçları (m. 309/r) .286

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) .286

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş).287

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve

muhtelif hükümler (m. 309/t)287

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 288

Yönetmelik (m. 309/ü) .289İçindekiler

ON ÜÇÜNCÜ BAP

TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS

I - TAKSİRATLI İFLÂS

Taksiratlı iflâs halleri (m. 310)289

II - HİLELİ İFLÂS

Hileli iflâs halleri (m. 311)290

ON DÖRDÜNCÜ BAP

İTİBARIN YERİNE GELMESİ

A – Hileli müflis (m. 312).291

B - Taksiratlı müflis (m. 313) .292

C – Adi müflis (m. 314) 292

İlân (m. 315) .292

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316).292

ON BEŞİNCİ BAP

FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

I – FEVKALADE MÜHLET

Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 293

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318)293

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319).294

İstinaf yoluna başvurma (m. 320) .294

Defter tanzimi, komiser (m. 321) 295

Kararın tebliği (m. 322) 295

Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) .295

BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI

A – Umumiyetle (m. 324) .296

B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) .296

Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326)297

Uzatma (m. 327) .297

Refi (m. 328).298

Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet

verilmemesi (m. 329) 298

II – FEVKALADE HALLERDE TATİL

İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) .299

ON ALTINCI BAP

I.CEZAİ HÜKÜMLER

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten

borçluların cezası (m. 331)299İçindekiler

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 300

İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası (m. 333) .301

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) .301

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla

yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334) .301

Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a).302

Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335).302

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) .302

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar(m. 336/a)302

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 303

Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a).303

Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 303

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen

borçlunun cezası (m. 339).304

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 304

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar

girenlerin cezası (m. 342) .305

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 305

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) .305

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345).306

Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası (m. 345/a)306

Artırmadan çekilme (m. 345/b) 306

Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) .306

Şikayet süresi (m. 347) .307

Yetki (m. 348) 307

Yargılama usulü (m. 349) .307

Duruşma (m. 350).308

Tahkikat (m. 351) .308

Karar (m. 352) 308

Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b) 308

İtiraz (m. 353) .308

Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) .309

ONYEDİNCİ BAP

HUSUSİ HÜKÜMLER

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355).310

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356) 310

Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357)311

Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) .311İçindekiler

İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 311

Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360)312

Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361).312

Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 312

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 312

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SONMADDELER

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) .314

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364).317

İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 319

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366).319

İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ 321

Temyizi kabil kararlar, kötü niyetle temyiz halinde yapılacak işlem (m. 363)321

Temyiz (m. 364) .322

İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi (m. 365).323

Yargıtay kararları (m. 366) .323

Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti (m. 367) 324

İlga edilen kanunlar (m. 368) .324

Ek madde 1 .324

Ek madde 2 .325

Ek madde 3 .327

GEÇİCİ MADDELER . 328-342

Meriyet zamanı (m. 369).345

Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 345

09.06.1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NAİŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 347

ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ 353

ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ.369

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN MÜLGA İİK MADDELERİ

Çocuk teslimi (m. 25) .391

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a) 391

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) .391

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) .392

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN 3/7/2005 TARİHLİ VE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMAKANUNU İLGİLİ MADDELERİ.393İçindekiler

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA

ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ

HAKKINDA KANUN 413

İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR

NİZAMNAME .423

İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ .437

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA

YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK .491

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİVERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 509

MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM

SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK 517

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE

GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK 525

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA

ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ

HAKKINDA YÖNETMELİK .535

2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 547

2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN YAKIN

TARİHLİ KANUNLAR, YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE DEĞİŞEN

MADDELER 549

KAVRAMDİZİNİ 553

 • Açıklama
  • İçindekiler

   ONÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZÜ .V

   BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ .IX

   İÇİNDEKİLER.XI

   KISALTMALAR .XXIX

   İCRA VE İFLÂS KANUNU

   BİRİNCİ BAP

   TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER

   İcra daireleri (m. 1) .3

   İflâs daireleri (m. 2) .6

   İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) .6

   İcra daireleri başkanlığı (m. 3/a).6

   İcra mahkemesi (m. 4) 7

   Sorumluluk (m. 5).8

   Zimmet (m. 6).8

   Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7) 8

   Tutanaklar (m. 8) 9

   Elektronik işlemler (m. 8/a) 9

   Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) 12

   İş görmekten memnuiyet (m. 10)13

   İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a) .13

   Memnu işler (m. 11) .14

   İcra dairesine ödeme (m. 12) 14

   Gözetim ve denetim (m. 13) .15

   Birinci teftiş (m. 13/a) 15

   Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14) .16

   Harçlar (m. 15) .16

   Şikayet ve şartlar (m. 16)17

   Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17) .17

   Yargılama usulleri (m. 18)17

   MÜDDETLER

   Başlaması ve bitmesi (m. 19) .18

   Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20) 18

   İcra tebliğleri (m. 21)18

   İcranın durdurulması (m. 22) .19

   Kanundaki Istılahlar (m. 23) .19İçindekiler

   İKİNCİ BAP

   İLÂMLARIN İCRASI

   I.PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDAİLÂMLARIN İCRASI:

   Taşınır teslimi (m. 24).22

   TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ

   1 – Borçlunun elinde ise(m. 26) 23

   2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27) .25

   Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) 25

   Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) 26

   Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) .26

   İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31).27

   Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) .28

   II.PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİİLÂMLARIN İCRASI

   İcra emri ve muhtevası (m. 32) .34

   İcranın geri bırakılması (m. 33) 35

   İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a) .35

   III.MÜŞTEREK HÜKÜMLER

   İcranın nereden isteneceği (m. 34) 36

   Takibin başlaması (m. 35).36

   İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36).37

   Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) .39

   İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) .40

   Zamanaşımı (m. 39) 40

   İcranın iadesi (m. 40) 40

   Umumi hükümler (m. 41) .41

   ÜÇÜNCÜ BAP

   İLÂMSIZ TAKİP

   I.TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI

   Para borcu ve teminat için takip (m. 42) .41

   İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43) .42

   Ticareti terk edenler (m. 44) .42

   Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45)43

   HACİZ YOLİYLE TAKİP

   1 – Umumiyetle (m. 46)44

   2 – Hukuku amme borçları (m. 47) .44

   Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48)44İçindekiler

   Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) .44

   II.YETKİ

   Yetki ve itirazları (m. 50) .45

   III.TATİLLER VE TALİKLER

   TATİLLER

   1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51).45

   2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 46

   3 – Terekenin borçlarında (m. 53) 46

   4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54) 46

   5 – Askerlik halinde (m. 54/a) 47

   6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55).47

   Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56).47

   IV.İCRA TEBLİĞLERİ

   İcra tebliğleri (m. 57)47

   V.TAKİP TALEBİ

   Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 48

   Takip masrafları (m. 59) .49

   VI.ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ

   1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60)50

   2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61)51

   İTİRAZ

   1 – Süresi ve şekli (m. 62) 52

   2 – İtiraz sebepleri (m. 63)53

   3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64).53

   4 – Gecikmiş itiraz (m. 65) .53

   5 – İtirazın hükmü (m. 66) 54

   6-İtirazın hükümden düşürülmesi

   a) İtirazın iptali (m. 67).54

   b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) .56

   c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a)58

   Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b) 60

   İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) .61

   Karar ve müddet (m. 70).62

   İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71) 62

   Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72)63

   Hususi hükümler (m. 73) 65İçindekiler

   DÖRDÜNCÜ BAP

   HACİZ YOLİYLE TAKİP

   I.MAL BEYANI

   Beyanın muhteviyatı (m. 74) 65

   Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75)65

   Hapis ile tazyik (m. 76).65

   Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77) .66

   II.HACİZ

   HACİZ

   1 – Talep Müddeti (m. 78) 66

   2 – Hacze başlama müddeti (m. 79) 68

   Konutta haciz (m.79/a)68

   Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80) 70

   Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81) 70

   Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82) 71

   Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 74

   Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) 74

   Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b).74

   Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) .74

   Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84)74

   Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) .75

   Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86).76

   Kıymet takdiri (m. 87) 76

   MAHCUZMALLARIMUHAFAZA TEDBİRLERİ

   1 – Taşınırlar hakkında (m. 88).77

   Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi (m.88/a) .81

   2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89) .84

   3 – Diğer haklar için (m. 90).87

   4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91).87

   I - TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ

   II - ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI

   III - İdare ve işletme (m. 92) .88

   Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93) 88

   İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) 89

   Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95).90

   İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ

   A - BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ

   1 – Hazırlık safhası (m. 96).90İçindekiler

   2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) .91

   İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a)94

   3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98)95

   B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99) 95

   Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 96

   Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101)97

   Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) .97

   Davet (m. 103)98

   Hacze iştirak halinde davet (m. 104) 98

   Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105) .99

   III.PARAYA ÇEVİRME

   1 – SATIŞ TALEBİ

   Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması (m. 106) .99

   Talep hakkı (m. 107) 101

   Muvakkat haciz halinde (m. 108) .101

   Satışın tatili (m. 109) 102

   Haczin kalkması (m. 110).102

   Taksitle ödeme (m. 111) .103

   Borçluya satış yetkisi verilmesi (m. 111/a).104

   Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış (m. 111/b) .106

   2 – TAŞINIRLARIN SATIŞI

   Müddetler (m. 112).108

   Vaktinden evvel satış (m. 113) .109

   Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114) 110

   İhalenin yapılması (m. 115) 115

   İkinci artırma (m. 116)118

   Altın ve gümüş eşya (m. 117).119

   İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi (m. 118) .119

   Pazarlık suretiyle satış (m. 119)120

   Ödeme yerine alacakların devri (m. 120)120

   PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI

   İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) .121

   Aile mal ortaklığı (m. 122) .121

   3 – TAŞINMAZLARIN SATIŞI

   Satış müddeti (m. 123)122

   ARTIRMA ŞARTLARI

   1 – Şartname (m. 124) 122

   2 – Münderecatı (m. 125) .123

   Artırma hazırlık tedbirleri (m. 126) 124İçindekiler

   Ayrıca tebliğler (m. 127).125

   Mükellefiyetlerin listesi (m. 128)126

   Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a).128

   İhale (m. 129)129

   İhale bedelinin ödenmesi (m. 130) 130

   Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 130

   Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) .130

   İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 132

   Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135) 137

   Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136) 138

   Aile yurtları (m. 137) 139

   4 – PARANIN PAYLAŞTIRILMASI

   Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138).139

   İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139) .139

   Sıra cetveli (m. 140)140

   Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) .140

   Cetvele itiraz (m. 142) 140

   Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a) 140

   Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143)141

   Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) .142

   Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin

   gemilere uygulanması (m. 144/a)143

   BEŞİNCİ BAP REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP

   I - TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

   Takip talebi (m. 145).144

   Ödeme emri (m. 146) 144

   Ödeme emrine itiraz (m. 147) .144

   II - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

   Takip talebi (m. 148).145

   Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a)145

   1 – İcra emri (m. 149) .145

   İcranın geri bırakılması (m. 149/a)146

   2 – Ödeme emri (m. 149/b) .147

   Ödeme emrine itiraz (m. 150) .147

   İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a) 147

   Kiracılara haber verme (m. 150/b) 148

   Tapu idaresine haber verme (m. 150/c).148

   Satış hazırlıkları (m. 150/d) 148İçindekiler

   III - MÜŞTEREK HÜKÜMLER

   Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 149

   Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) .149

   Paraya çevirme usulü (m. 150/g) 150

   Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h) 150

   Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı) 150

   Paylaştırma (m. 151).151

   Rehin açığı belgesi (m. 152) .151

   İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı (m. 153).152

   Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

   gemilere uygulanması (m. 153/a) .152

   ALTINCI BAP

   İFLÂS YOLİYLE TAKİP

   I - YETKİ

   İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) .155

   II – İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP

   Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 156

   İflâs talebi ve müddeti (m. 156)156

   Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) .156

   Yargılama usulü (m. 158) .156

   Muhafaza tedbirleri (m. 159) 157

   Masrafların peşin verilmesi (m. 160)158

   DEFTER TUTULMASI

   1 – Usulü (m. 161)158

   2 – Neticeleri (m. 162)158

   3 – Devam müddeti (m. 163) 158

   Kanun yollarına başvurma (m. 164) .159

   İflâs tarihi (m. 165) .160

   İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) .160

   III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE

   MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP

   USULLERİ

   Takibin kabulü şartları (m. 167) .161

   A)HACİZ YOLU İLE TAKİP

   Ödeme emri (m. 168)161

   a) Borca itiraz (m. 169).163

   İtirazın incelenmesi (m. 169/a) .163İçindekiler

   b) İmzaya itiraz (m. 170).165

   Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) .166

   Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) 167

   B)İFLÂS YOLU İLE TAKİP

   Ödeme emri (m. 171) 167

   İtiraz veya şikayet (m. 172).168

   İFLÂS DAVASI

   a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173) 168

   b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) .169

   c) İstirdat davası (m. 175) .169

   d) Uygulanacak hükümler (m. 176) 169

   C)MÜŞTEREK HÜKÜMLER

   Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a).170

   Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b).170

   IV.DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ

   EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS

   A - Alacaklının talebi (m. 177) .170

   B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178)171

   Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) 172

   Reddolunan miraslar (m. 180).173

   Usul (m. 181) 173

   V.İFLÂSIN KALDIRILMASI

   İflâsın kaldırılması (m. 182)173

   Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) .174

   YEDİNCİ BAP

   İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ

   1 – BORÇLUNUNMALLARI HAKKINDA İFLÂSIN

   NETİCELERİ

   İflâs masası (m. 184).175

   Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185) 175

   İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186) 176

   İptal davasına tabi haklar (m. 187)176

   Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler (m. 188)176

   Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189) 177

   Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 177

   Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191) .177

   Müflise ödeme (m. 192)177

   Takibin durması ve düşmesi (m. 193) .178İçindekiler

   Hukuk davalarının tatili (m. 194) .178

   II.ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN

   TESİRLERİ

   Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195).179

   Faiz (m. 196) 179

   Şarta muallak alacaklar (m. 197) 179

   Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198) .180

   Tamam olmuş satışların ifası (m. 199)180

   Takas (m. 200)180

   Takasa itiraz (m. 201) .181

   Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202) .181

   Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203).181

   Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204) .182

   Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) .182

   Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206)182

   Sıralar arasındaki münasebet (m. 207)185

   SEKİZİNCİ BAP

   İFLÂSIN TASFİYESİ

   1 –MASANIN TEŞKİLİ

   Defter tanzimi (m. 208) 185

   Müflisin vazifeleri (m. 209)186

   Teminat tedbirleri (m. 210).186

   Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211) .187

   Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212) 187

   Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213).187

   Kıymet takdiri (m. 214) 188

   Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215)188

   Müflisin mükellefiyetleri (m. 216) .188

   Tasfiyenin tatili (m. 217) 188

   II.ALACAKLILARI DAVET

   Basit tasfiye (m. 218)188

   Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) .189

   Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220)190

   III.MASANIN İDARESİ

   İlk alacaklılar toplanması (m. 221) .190

   Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222) .191

   İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223)191

   Toplanmada verilen kararlar (m. 224) 193

   Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) 193İçindekiler

   İflâs idaresinin vazifesi (m. 226).194

   İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227) 194

   Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228) .195

   Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229) .195

   IV.ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ

   İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230) .196

   Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231) .196

   Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232) .196

   Reddedilen alacaklar (m. 233) 197

   Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) 197

   Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) 198

   Geç kalan müracaatlar (m. 236) 198

   V.MASANIN TASFİYESİ

   İkinci alacaklılar toplanması (m. 237).199

   İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238) 199

   Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239) .200

   Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240) 200

   Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241) .200

   Artırmanın ilânı (m. 242) 202

   Artırma ve ihale (m. 243)202

   Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244) .203

   Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245).203

   Aile yurtları (m. 246) 203

   VI.PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI

   Pay cetveli ve son hesap (m. 247) .204

   İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) .204

   Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) .204

   Dağıtma (m. 250) 204

   Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251)204

   Muvakkat dağıtmalar (m. 252)205

   Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253).205

   VII.İFLÂSIN KAPANMASI

   Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) .205

   İflâs kapandıktan sonra (m. 255).206

   İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) .207

   DOKUZUNCU BAP

   İHTİYATİ HACİZ

   İhtiyati haciz şartları (m. 257) .207

   İhtiyati haciz kararı (m. 258).208

   İhtiyati hacizde teminat (m. 259) 209İçindekiler

   İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260) 210

   İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261)210

   Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) .211

   Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263).211

   İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264) 211

   İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265) .212

   İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266).213

   İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267) .213

   İcrai hacizlere iştirak (m. 268) 214

   ONUNCU BAP

   KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

   Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) .214

   İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) 215

   İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b)215

   Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) 216

   Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d).216

   Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) .216

   Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271).217

   MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

   1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) 217

   2 – Tahliye ve teslim (m. 273) 217

   İTİRAZ

   1 – Müddet ve şekli (m. 274) 218

   2 – İtirazın kaldırılması (m. 275) 218

   Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) .218

   ONBİRİNCİ BAP

   İPTAL DAVASI

   İptal davası ve davacılar (m. 277).219

   İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278)219

   Acizden dolayı butlan (m. 279) 220

   Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) .221

   İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 222

   İptal davasında davalı (m. 282).222

   İadenin şümulü (m. 283).222

   Hak düşürücü müddet (m. 284) 223İçindekiler

   ONİKİNCİ BAP

   KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE

   KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA

   YENİDEN YAPILANDIRILMASI

   I.ADÎ KONKORDATO

   Konkordato talebi (m. 285) .224

   Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286).225

   Geçici mühlet (m. 287) .229

   Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288) 231

   Kesin mühlet (m. 289) 232

   Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri (m. 290) .234

   Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması (m. 291).237

   Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın açılması (m. 292) 238

   Kanun yolları (m. 293)240

   Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294).241

   Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295) .244

   Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296).245

   Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) .247

   Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298) 249

   Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299) 250

   Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300) .251

   Alacaklılar toplantısına davet (m. 301) .251

   Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302) .252

   Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303)254

   Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304).255

   Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) .256

   Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306) .258

   Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi (m. 307) 259

   Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308).261

   Kanun yolları (m. 308/a) .263

   Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b) .263

   Konkordatonun hükümleri (m. 308/c).264

   Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) 267

   Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d)267

   Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e) .268

   Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f) 268

   Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g).269İçindekiler

   II.REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARIVE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

   Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri (m. 308/h) 270

   II.İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

   Şartları ve hükümleri (m. 309)273

   III.MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLEKONKORDATO

   Genel olarak (m. 309/a) 275

   Zorunlu içeriği (m. 309/b) 275

   Tasdikin sonuçları (m. 309/c) .276

   Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç) 277

   Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d)277

   Paraya çevirme (m. 309/e) 277

   Rehinli taşınmazlar (m. 309/f) 277

   Taşınır rehinleri (m. 309/g).278

   Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) .279

   Paraların paylaştırılması (m. 309/h)279

   Rehin açığı (m. 309/ı) .279

   Tevdi (m. 309/i)280

   Faaliyet raporu (m. 309/j) .280

   Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) 280

   Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) .281

   IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİNUZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) .281

   Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) .282

   Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o).283

   Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve

   alınacak tedbirler (m. 309/ö).284

   Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p).285

   Kararın sonuçları (m. 309/r) .286

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) .286

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş).287

   Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve

   muhtelif hükümler (m. 309/t)287

   Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 288

   Yönetmelik (m. 309/ü) .289İçindekiler

   ON ÜÇÜNCÜ BAP

   TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS

   I - TAKSİRATLI İFLÂS

   Taksiratlı iflâs halleri (m. 310)289

   II - HİLELİ İFLÂS

   Hileli iflâs halleri (m. 311)290

   ON DÖRDÜNCÜ BAP

   İTİBARIN YERİNE GELMESİ

   A – Hileli müflis (m. 312).291

   B - Taksiratlı müflis (m. 313) .292

   C – Adi müflis (m. 314) 292

   İlân (m. 315) .292

   Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316).292

   ON BEŞİNCİ BAP

   FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL

   I – FEVKALADE MÜHLET

   Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 293

   Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318)293

   İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319).294

   İstinaf yoluna başvurma (m. 320) .294

   Defter tanzimi, komiser (m. 321) 295

   Kararın tebliği (m. 322) 295

   Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323) .295

   BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI

   A – Umumiyetle (m. 324) .296

   B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) .296

   Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326)297

   Uzatma (m. 327) .297

   Refi (m. 328).298

   Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet

   verilmemesi (m. 329) 298

   II – FEVKALADE HALLERDE TATİL

   İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) .299

   ON ALTINCI BAP

   I.CEZAİ HÜKÜMLER

   Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten

   borçluların cezası (m. 331)299İçindekiler

   Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332) 300

   İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası (m. 333) .301

   Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a) .301

   Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla

   yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası (m. 334) .301

   Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a).302

   Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335).302

   Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336) .302

   Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar(m. 336/a)302

   Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) 303

   Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a).303

   Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338) 303

   Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen

   borçlunun cezası (m. 339).304

   Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340) 304

   İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar

   girenlerin cezası (m. 342) .305

   30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) 305

   Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) .305

   Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345).306

   Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası (m. 345/a)306

   Artırmadan çekilme (m. 345/b) 306

   Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346) .306

   Şikayet süresi (m. 347) .307

   Yetki (m. 348) 307

   Yargılama usulü (m. 349) .307

   Duruşma (m. 350).308

   Tahkikat (m. 351) .308

   Karar (m. 352) 308

   Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b) 308

   İtiraz (m. 353) .308

   Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354) .309

   ONYEDİNCİ BAP

   HUSUSİ HÜKÜMLER

   Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355).310

   Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356) 310

   Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357)311

   Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358) .311İçindekiler

   İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 311

   Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360)312

   Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361).312

   Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) 312

   Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi (m. 362/a) 312

   KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SONMADDELER

   İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) .314

   Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364).317

   İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365) 319

   Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366).319

   İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ 321

   Temyizi kabil kararlar, kötü niyetle temyiz halinde yapılacak işlem (m. 363)321

   Temyiz (m. 364) .322

   İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi (m. 365).323

   Yargıtay kararları (m. 366) .323

   Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti (m. 367) 324

   İlga edilen kanunlar (m. 368) .324

   Ek madde 1 .324

   Ek madde 2 .325

   Ek madde 3 .327

   GEÇİCİ MADDELER . 328-342

   Meriyet zamanı (m. 369).345

   Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 345

   09.06.1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NAİŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 347

   ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ 353

   ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ.369

   ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN MÜLGA İİK MADDELERİ

   Çocuk teslimi (m. 25) .391

   Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası (m. 25/a) 391

   Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) .391

   Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341) .392

   ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN 3/7/2005 TARİHLİ VE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMAKANUNU İLGİLİ MADDELERİ.393İçindekiler

   ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA

   ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ

   HAKKINDA KANUN 413

   İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR

   NİZAMNAME .423

   İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ .437

   İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA

   YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK .491

   İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİVERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 509

   MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM

   SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA

   YÖNETMELİK 517

   İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE

   GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

   YÖNETMELİK 525

   ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA

   ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ

   HAKKINDA YÖNETMELİK .535

   2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 547

   2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN YAKIN

   TARİHLİ KANUNLAR, YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE DEĞİŞEN

   MADDELER 549

   KAVRAMDİZİNİ 553

   Stok Kodu
   :
   9789753688482
   Boyut
   :
   13.5X19.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   596
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2023
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   Holmen
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   261,25   
   261,25   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat