Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
İcra ve İflas Hukuku Ders Malzemesi ve Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Ali

İcra ve İflas Hukuku Ders Malzemesi ve Pratik Çalışmalar7445 sayılı Kanun’a göre Güncellenmiş 2. Baskı

Liste Fiyatı : 190,00
İndirimli Fiyat : 180,50
Kazancınız : 9,50
Taksitli fiyat : 1 x 180,50
9789753688840
602860
İcra ve İflas Hukuku Ders Malzemesi ve Pratik Çalışmalar
İcra ve İflas Hukuku Ders Malzemesi ve Pratik Çalışmalar 7445 sayılı Kanun’a göre Güncellenmiş 2. Baskı
180.50

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ . 1

 1. İcra Hukukunun Ele Aldığı Konular 1
 2. İcra Hukukunun Kaynakları 1
  1. İcra Teşkilatı . 2 Asıl İcra Organları 2
  2. Yardımcı İcra Organları 4
  3. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları 5 Genel Bilgi . 5
  4. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolu Hükümleri 6
  5. Şikâyet 10 Şikâyetin Sebepleri .10
  6. Şikâyetin Tarafları 10
  7. Şikâyetin Süresi 10
  8. Görevli Mahkeme.11
  9. YetkiliMahkeme.11
  10. Yargılama Usulü .11
  11. Şikâyetin Takibe Etkisi.12
  12. İflas Yoluyla Takipte Şikayet .12
  13. Tebligat 12 Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat .12
  14. Tebliğ Yapılacak Kişinin Adreste Bulunmaması veya Tebellüğden
  15. Yaş ve Ehliyet Şartı 13
  16. Adresin Değiştirilmesi 13
  17. İlan Yoluyla Tebligat 14
  18. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 14

 

Kaçınması .13 VI

 

 

 1. Usulsüz Tebliğ15
 2. Süreler 15
 3. Tatil ve Talik Halleri.15
 4. Taraf Ehliyeti17
 5. Takip (Dava) Ehliyeti .17
 6. Takip Arkadaşlığı .18
 7. Tarafların Takip Sırasında Değişmesi.18

 

 1. Süreler, Tatil ve Talik Halleri 15
 2. Taraflar 17
 3. İcra – İflas Hukukunda Ceza Sorumluluğu18
 4. Takip Yolunun Değişmesi .19

 

§ 1. GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP .21

  1. Takip Talebi 21 Yetkili İcra Dairesi .21
  2. Takip Talebi ve Muhtevası .21
  3. Yabancı Para Borçlarının Takibi.22
  4. Ödeme Emri 22 Ödeme Emrine İtiraz.22
  5. İtirazın Hükümden Düşürülmesi .24
  6. Okuma Parçası: İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği.25
  7. Takibin İptali ve Taliki.28 İtfa Sebebiyle Takibin İptali .28
  8. Alacaklının Borçluya Süre Vermesi Sebebiyle Takibin Taliki28
  9. Zamanaşımı Sebebiyle Takibin Geri Bırakılması29
   1. Menfi Tespit ve İstirdat Davası 29 Menfi Tespit Davası .29 Menfi Tespit Davasının Takibe Etkisi.29
   2. İstirdat Davası .30
  10. Haciz .31 Talep Müddeti 31
  11. Yetkili İcra Dairesi32
  12. Haczin Yapılması32

VII

 

 

   1. Taşınmaz Haczi.32
   2. Taşınır Haczi 34
   3. Haciz Tutanağı40
   4. Hacizde Tertip.40
   5. Haczin Etkisi .40 Taşınırlarda .40
   6. Taşınmazlarda .40
   7. Haczedilemeyen Mal ve Haklar41 Haczedilmeyen Mal ve Haklar 41
   8. Kısmen Haczedebilen Mal ve Haklar44
   9. Adi İştirak (m. 100) 46
   10. İmtiyazlı İştirak (m. 101) 46
   11. Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 47
   12. Malın Üçüncü Kişi Elinde Olması Halinde İstihkak Davası .48
   13. Çalınmış veya Kaybolmuş Şeylerin Durumu49
   14. Taşınır ve Taşınmazlar İçin Ortak Hükümler .50
   15. Taşınmaz Satışı .54
   16. Taşınırların Satışı 55 Süre .55
   17. Satış Türleri.55
   18. Açık Artırmaya Hazırlık .56
   19. Sıra Cetveli .58 Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolu.60
   20. Sıra Cetveline İtiraz 60
   21. Teminat Karşılığı Ödeme60
   22. Borç Ödemeden Aciz Vesikası .60

 

 1. Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi .44
 2. Hacze İştirak .46
 3. Hacizde İstihkak Davaları.47
 4. Mal Beyanı50
 5. Paraya Çevirme .50
 6. İhalenin Feshi.56
 7. Paraların Paylaştırılması 57

VIII

 

 

   1. Türleri .61
   2. Aciz Vesikasının Sicilden Terkini.61

 

§ 2. KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLUYLA TAKİP .63

  1. Takip Talebi 63 Muhtevası .63
  2. Yetkili İcra Dairesi64
   1. Takibin Tarafları .64 Takip Alacaklısı 64
   2. Takip Borçlusu65
   3. Takip Arkadaşlığı65
   4. İcra Müdürünün İncelemesi 66
   5. Şikayet 66
  3. Ödeme Emri .66 Ödeme Emrinin Muhtevası .66
  4. Ödeme Emrine İtiraz.66
  5. Haciz 67
  6. Paraya Çevirme 67
  7. Paraların Paylaştırılması 67

 

§3. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE

TAHLİYESİ 69

  1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye69 Takip Talebi .69
  2. Ödeme Emri69
  3. Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle İlamsız Tahliye.70 Takip Talebi .70
  4. Tahliye Emri .71
  5. İtiraz71
  6. İtirazın Kaldırılması71
  7. Kiralananda Üçüncü Kişinin Bulunması .71
  8. Kiraya Verenin Hapis Hakkı .72 Okuma Parçası: Kiraya Verenin Hapis Hakkının Genel Hapis

 

Hakkından Farkları.72IX

 

 

 1. Hapis Hakkının Kullanılması 74
 2. Okuma Parçası: Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter TutulmasınınKiracının Tasarruf Yetkisini Sınırlaması.75

 

§ 4. İLAMLARIN İCRASI 77

  1. Ortak Hükümler.77 Yetkili İcra Dairesi .77
  2. İlam Veya İlam Niteliğindeki Belgeler .77
  3. Zamanaşımı.79
  4. İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)79
  5. İcranın İadesi.79
  6. Para Alacaklına İlişkin İlamların İcrası .80 Takip Talebi .80
  7. İcra Emri .80
  8. İcranın Geri Bırakılması80
  9. Taşınırların Teslimine İlişkin İlamların İcrası .81
  10. Taşınmazların Tahliyesi ve Teslimine İlişkin İlamların İcrası 82 Taşınmaz Borçlunun Elinde Bulunması (m. 26)82
  11. Taşınmazın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması .82
  12. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamlarınMilletlerarası Hukukta Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki
  13. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasında OrtakHükümler 85
  14. Çocuk Teslimine Dair İlamların İcrası.85
  15. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir
  16. Şikâyet ve İtiraz .87
  17. İşin Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası88
  18. İşin Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası .89

 

İcrası.84

Kurulması .84

Kararlarının Yerine Getirilmesi 86

 1. Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası.88

 

§ 5. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP .91

 1. Önce Rehne Müracaat Kuralı ve İstisnaları .91

X

 

 

 1. Önce Rehne Müracaat Kuralı 91
 2. İstisnaları .91
 3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip96
 4. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 96
 5. Okuma Parçası: İpotek Sözleşmesinin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı
 6. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip. 100
 7. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip. 102
 8. Satış .103
 9. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 104
 10. Rehin Açığı Belgesi . 104
 11. Okuma Parçası: Geçici Rehin Açığı Belgesi . 105
 12. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan İmtina

 

 1. II. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2021/2, K. 2023/1sayılı ve 20.01.2023 Tarihli Kararı .93
 2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 95
 3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Özellikleri, İpotekten Farklı veBenzer Yönleri 97
 4. İpoteğin Paraya Çevrilmesi .99

 

İçermesinin Anlamı .99

 1. Ortak Hükümler .103

 

Etmesi . 106

§ 6. İHTİYATİ HACİZ . 109

  1. Şartları 109 Para Alacağı Olması . 109
  2. Rehinle Temin Edilmemiş Olması 109
  3. Alacağın Vadesinin Gelmiş Olması 109
  4. İhtiyati Haciz Kararı 109 Görevli ve Yetkili Mahkeme 109
  5. Teminat. 109
  6. Karar. 111
  7. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz ve Kanun Yolu .111 İtiraz 111

XI

 

 

  1. İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü. 112
  2. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi . 112
  3. Davadan veya Takipten Önce İhtiyati Haciz . 113
   1. Davadan veya Takipten Sonra İhtiyati Haciz . 113 İcra Takibinden Sonra Konulan İhtiyati Haczin Tamamlanması 113
   2. Alacak Davasından Sonra Konulan İhtiyati Haczin Tamamlanması 113

 

 1. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 112
 2. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler 113
 3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 114
 4. Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası . 114

 

§ 7. İFLAS HUKUKUNA GİRİŞ . 115

  1. İflas Teşkilatı 116 Asıl Organlar . 116
  2. Yardımcı Organlar . 116
  3. Özel Organlar 116
  4. İflasta Yetki 117 İcra Dairesinin Yetkisi . 117
  5. İflas Dairesinin Yetkisi 117
  6. Asliye Ticaret Mahkemesi . 117
  7. İflas Sebebi. 117 Şekli İflas Sebebi . 117
  8. Maddi İflas Sebebi . 117
  9. İflasa Tabi Kişiler 118 Tacirler 118
  10. Tacir Sayılanlar 118
  11. Tacirlere İlişkin Hükümlere Tâbi Olanlar 119
  12. İflasa Tâbi Olan Diğer Kişiler . 120

 

§ 8. İFLAS YOLUYLA TAKİP . 123

 1. Takipli İflas 123 Takip Talebi 123
 2. Ödeme Emri . 123

XII

 

 

  1. İflas Davası 123
  2. Alacaklının Talebi İle İflas 126
  3. Borçlunun Talebi İle İflas 126

 

 1. Doğrudan Doğruya İflas 126

 

§ 9. İFLASIN SONUÇLARI 129

  1. Müflisin Malvarlığına İlişkin Sonuçlar 129 İflas Masasının Teşkili.129
  2. İflas Masasından Çıkarılabilecek Mal, Hak ve Alacaklar 129
  3. Müflisin Tasarruf Yetkisine İlişkin Sonuçlar.130
  4. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar131 Müflis Aleyhindeki Takiplerin Durumu 131
  5. Hukuk Davalarının Durumu 131
  6. Alacaklılara İlişkin Sonuçlar .132
  7. İflasta Takas 134
  8. Müflisin Kefil Olduğu Borçlar 135
  9. Müşterek Borçluların İflası .135

 

§ 10. İFLAS TASFİYESİ .137

  1. İflas Masasının Teşkili137 Defter Tutulması137
  2. Teminat Tedbirleri .138
  3. Tasfiye Şeklinin Belirlenmesi138 İflas İdaresi Yönetiminde Adi Tasfiye.138
  4. İflas Dairesi Yönetiminde Basit Tasfiye 138
  5. Tasfiyenin Tatili 139
  6. Adi Tasfiye Usulünün Uygulanması 139 İlan.139
  7. Birinci Alacaklılar Toplantısı139
  8. İflas İdaresi 140
  9. İkinci Alacaklılar Toplantısı 142

 

§ 11. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI .143

 1. İflas Masası Mallarının Satılması 143

XIII

 

 

 1. Paraların Paylaştırılması 143 Pay Cetveli 143
 2. Paraların Paylaştırılması 144
 3. Aciz Vesikası . 144

 

§ 12. İFLASIN KAPANMASI VE KALDIRILMASI 145

 1. İflasın Kapanması 145
 2. İflasın Kaldırılması 145

 

§ 13. KONKORDATO . 147

 1. Türleri 147
 2. Okuma Parçası: 1850 Tarihli Kanunname-i Ticarette İflas Hukuku 147
 3. Adi Konkordato . 148 Konkordato Talebi . 148
 4. Geçici Mühlet 149
 5. Kesin Mühlet . 150
 6. Mühletin Sonuçları 151
 7. Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu . 154
 8. Konkordatonun İncelenmesi . 157
 9. Konkordatonun Tasdiki . 159
 10. Konkordatonun Feshi 160
 11. İflas İçi Konkordato 161
 12. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 161
 13. Okuma Parçası: Amerikan Hukukunda Finansal Güçlük Yaşayan

 

İşletmelerin Kurtarılmasına İlişkin Hukuki Çareler . 161

§ 14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI . 167

 1. Okuma Parçası: Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği . 167
  1. İptale Tâbi Tasarruflar . 167 İvazsız Tasarrufların İptali . 167
  2. Alacaklılar Arasındaki Eşitliği Bozan Tasarrufların İptali . 168
  3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal 168
  4. Yargılama Usulü 169 Taraflar 169

XIV

 

 

 1. Özel Dava Şartları 170

 

 1. Anayasa Mahkemesinin E. 2021/9, K. 2022/4 sayılı ve 26/1/2022

 

Tarihli Kararı 171

§ 15. PRATİK ÇALIŞMALAR 175

PRATİK ÇALIŞMA – I . 175

(Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip – Takip Talebi – Şikayet – Ödeme

Emrine İtiraz) . 175

PRATİK ÇALIŞMA – II 178

(Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip – Takip Talebi – Şikayet – Ödeme

Emrine İtiraz – İtirazın Hükümden Düşürülmesi ). 178

PRATİK ÇALIŞMA – III 180

(Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip –Menfi Tespit Davası) 180

PRATİK ÇALIŞMA – IV 182

(Gecikmiş İtiraz ) 182

PRATİK ÇALIŞMA – V 183

(Haciz – Haczedilmezlik - Şikayet ) . 183

PRATİK ÇALIŞMA – VI 184

(İcra Müdürünün Yetkisi - Haciz ) 184

PRATİK ÇALIŞMA – VII . 185

(Haciz - Satış ) 185

PRATİK ÇALIŞMA – VIII . 187

(Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip ) . 187

PRATİK ÇALIŞMA – IX 189

(İlamların İcrası, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ) 189

PRATİK ÇALIŞMA – X 191

(Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip, İflasın Açılması ) 191

PRATİK ÇALIŞMA – XI 193

(İflas, Konkordato) . 193

§ 16. CEVAP ANAHTARI . 195

PRATİK ÇALIŞMA – I . 195

PRATİK ÇALIŞMA – II 201

PRATİK ÇALIŞMA – III . 207

PRATİK ÇALIŞMA – IV . 211

PRATİK ÇALIŞMA – V 212 XV

 

PRATİK ÇALIŞMA – VI . 213

PRATİK ÇALIŞMA – VII . 214

PRATİK ÇALIŞMA – VIII 216

PRATİK ÇALIŞMA – IX . 217

PRATİK ÇALIŞMA – X 219

PRATİK ÇALIŞMA – XI . 221

KAYNAKÇA 223

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ . 1

   1. İcra Hukukunun Ele Aldığı Konular 1
   2. İcra Hukukunun Kaynakları 1
    1. İcra Teşkilatı . 2 Asıl İcra Organları 2
    2. Yardımcı İcra Organları 4
    3. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları 5 Genel Bilgi . 5
    4. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolu Hükümleri 6
    5. Şikâyet 10 Şikâyetin Sebepleri .10
    6. Şikâyetin Tarafları 10
    7. Şikâyetin Süresi 10
    8. Görevli Mahkeme.11
    9. YetkiliMahkeme.11
    10. Yargılama Usulü .11
    11. Şikâyetin Takibe Etkisi.12
    12. İflas Yoluyla Takipte Şikayet .12
    13. Tebligat 12 Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat .12
    14. Tebliğ Yapılacak Kişinin Adreste Bulunmaması veya Tebellüğden
    15. Yaş ve Ehliyet Şartı 13
    16. Adresin Değiştirilmesi 13
    17. İlan Yoluyla Tebligat 14
    18. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 14

    

   Kaçınması .13 VI

    

    

   1. Usulsüz Tebliğ15
   2. Süreler 15
   3. Tatil ve Talik Halleri.15
   4. Taraf Ehliyeti17
   5. Takip (Dava) Ehliyeti .17
   6. Takip Arkadaşlığı .18
   7. Tarafların Takip Sırasında Değişmesi.18

    

   1. Süreler, Tatil ve Talik Halleri 15
   2. Taraflar 17
   3. İcra – İflas Hukukunda Ceza Sorumluluğu18
   4. Takip Yolunun Değişmesi .19

    

   § 1. GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP .21

    1. Takip Talebi 21 Yetkili İcra Dairesi .21
    2. Takip Talebi ve Muhtevası .21
    3. Yabancı Para Borçlarının Takibi.22
    4. Ödeme Emri 22 Ödeme Emrine İtiraz.22
    5. İtirazın Hükümden Düşürülmesi .24
    6. Okuma Parçası: İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği.25
    7. Takibin İptali ve Taliki.28 İtfa Sebebiyle Takibin İptali .28
    8. Alacaklının Borçluya Süre Vermesi Sebebiyle Takibin Taliki28
    9. Zamanaşımı Sebebiyle Takibin Geri Bırakılması29
     1. Menfi Tespit ve İstirdat Davası 29 Menfi Tespit Davası .29 Menfi Tespit Davasının Takibe Etkisi.29
     2. İstirdat Davası .30
    10. Haciz .31 Talep Müddeti 31
    11. Yetkili İcra Dairesi32
    12. Haczin Yapılması32

   VII

    

    

     1. Taşınmaz Haczi.32
     2. Taşınır Haczi 34
     3. Haciz Tutanağı40
     4. Hacizde Tertip.40
     5. Haczin Etkisi .40 Taşınırlarda .40
     6. Taşınmazlarda .40
     7. Haczedilemeyen Mal ve Haklar41 Haczedilmeyen Mal ve Haklar 41
     8. Kısmen Haczedebilen Mal ve Haklar44
     9. Adi İştirak (m. 100) 46
     10. İmtiyazlı İştirak (m. 101) 46
     11. Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 47
     12. Malın Üçüncü Kişi Elinde Olması Halinde İstihkak Davası .48
     13. Çalınmış veya Kaybolmuş Şeylerin Durumu49
     14. Taşınır ve Taşınmazlar İçin Ortak Hükümler .50
     15. Taşınmaz Satışı .54
     16. Taşınırların Satışı 55 Süre .55
     17. Satış Türleri.55
     18. Açık Artırmaya Hazırlık .56
     19. Sıra Cetveli .58 Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolu.60
     20. Sıra Cetveline İtiraz 60
     21. Teminat Karşılığı Ödeme60
     22. Borç Ödemeden Aciz Vesikası .60

    

   1. Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi .44
   2. Hacze İştirak .46
   3. Hacizde İstihkak Davaları.47
   4. Mal Beyanı50
   5. Paraya Çevirme .50
   6. İhalenin Feshi.56
   7. Paraların Paylaştırılması 57

   VIII

    

    

     1. Türleri .61
     2. Aciz Vesikasının Sicilden Terkini.61

    

   § 2. KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLUYLA TAKİP .63

    1. Takip Talebi 63 Muhtevası .63
    2. Yetkili İcra Dairesi64
     1. Takibin Tarafları .64 Takip Alacaklısı 64
     2. Takip Borçlusu65
     3. Takip Arkadaşlığı65
     4. İcra Müdürünün İncelemesi 66
     5. Şikayet 66
    3. Ödeme Emri .66 Ödeme Emrinin Muhtevası .66
    4. Ödeme Emrine İtiraz.66
    5. Haciz 67
    6. Paraya Çevirme 67
    7. Paraların Paylaştırılması 67

    

   §3. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE

   TAHLİYESİ 69

    1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye69 Takip Talebi .69
    2. Ödeme Emri69
    3. Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle İlamsız Tahliye.70 Takip Talebi .70
    4. Tahliye Emri .71
    5. İtiraz71
    6. İtirazın Kaldırılması71
    7. Kiralananda Üçüncü Kişinin Bulunması .71
    8. Kiraya Verenin Hapis Hakkı .72 Okuma Parçası: Kiraya Verenin Hapis Hakkının Genel Hapis

    

   Hakkından Farkları.72IX

    

    

   1. Hapis Hakkının Kullanılması 74
   2. Okuma Parçası: Kiralayanın Hapis Hakkı İçin Defter TutulmasınınKiracının Tasarruf Yetkisini Sınırlaması.75

    

   § 4. İLAMLARIN İCRASI 77

    1. Ortak Hükümler.77 Yetkili İcra Dairesi .77
    2. İlam Veya İlam Niteliğindeki Belgeler .77
    3. Zamanaşımı.79
    4. İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)79
    5. İcranın İadesi.79
    6. Para Alacaklına İlişkin İlamların İcrası .80 Takip Talebi .80
    7. İcra Emri .80
    8. İcranın Geri Bırakılması80
    9. Taşınırların Teslimine İlişkin İlamların İcrası .81
    10. Taşınmazların Tahliyesi ve Teslimine İlişkin İlamların İcrası 82 Taşınmaz Borçlunun Elinde Bulunması (m. 26)82
    11. Taşınmazın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması .82
    12. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamlarınMilletlerarası Hukukta Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki
    13. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasında OrtakHükümler 85
    14. Çocuk Teslimine Dair İlamların İcrası.85
    15. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir
    16. Şikâyet ve İtiraz .87
    17. İşin Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası88
    18. İşin Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası .89

    

   İcrası.84

   Kurulması .84

   Kararlarının Yerine Getirilmesi 86

   1. Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası.88

    

   § 5. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP .91

   1. Önce Rehne Müracaat Kuralı ve İstisnaları .91

   X

    

    

   1. Önce Rehne Müracaat Kuralı 91
   2. İstisnaları .91
   3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip96
   4. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 96
   5. Okuma Parçası: İpotek Sözleşmesinin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı
   6. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip. 100
   7. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip. 102
   8. Satış .103
   9. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 104
   10. Rehin Açığı Belgesi . 104
   11. Okuma Parçası: Geçici Rehin Açığı Belgesi . 105
   12. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan İmtina

    

   1. II. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2021/2, K. 2023/1sayılı ve 20.01.2023 Tarihli Kararı .93
   2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 95
   3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Özellikleri, İpotekten Farklı veBenzer Yönleri 97
   4. İpoteğin Paraya Çevrilmesi .99

    

   İçermesinin Anlamı .99

   1. Ortak Hükümler .103

    

   Etmesi . 106

   § 6. İHTİYATİ HACİZ . 109

    1. Şartları 109 Para Alacağı Olması . 109
    2. Rehinle Temin Edilmemiş Olması 109
    3. Alacağın Vadesinin Gelmiş Olması 109
    4. İhtiyati Haciz Kararı 109 Görevli ve Yetkili Mahkeme 109
    5. Teminat. 109
    6. Karar. 111
    7. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz ve Kanun Yolu .111 İtiraz 111

   XI

    

    

    1. İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü. 112
    2. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi . 112
    3. Davadan veya Takipten Önce İhtiyati Haciz . 113
     1. Davadan veya Takipten Sonra İhtiyati Haciz . 113 İcra Takibinden Sonra Konulan İhtiyati Haczin Tamamlanması 113
     2. Alacak Davasından Sonra Konulan İhtiyati Haczin Tamamlanması 113

    

   1. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 112
   2. İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler 113
   3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 114
   4. Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası . 114

    

   § 7. İFLAS HUKUKUNA GİRİŞ . 115

    1. İflas Teşkilatı 116 Asıl Organlar . 116
    2. Yardımcı Organlar . 116
    3. Özel Organlar 116
    4. İflasta Yetki 117 İcra Dairesinin Yetkisi . 117
    5. İflas Dairesinin Yetkisi 117
    6. Asliye Ticaret Mahkemesi . 117
    7. İflas Sebebi. 117 Şekli İflas Sebebi . 117
    8. Maddi İflas Sebebi . 117
    9. İflasa Tabi Kişiler 118 Tacirler 118
    10. Tacir Sayılanlar 118
    11. Tacirlere İlişkin Hükümlere Tâbi Olanlar 119
    12. İflasa Tâbi Olan Diğer Kişiler . 120

    

   § 8. İFLAS YOLUYLA TAKİP . 123

   1. Takipli İflas 123 Takip Talebi 123
   2. Ödeme Emri . 123

   XII

    

    

    1. İflas Davası 123
    2. Alacaklının Talebi İle İflas 126
    3. Borçlunun Talebi İle İflas 126

    

   1. Doğrudan Doğruya İflas 126

    

   § 9. İFLASIN SONUÇLARI 129

    1. Müflisin Malvarlığına İlişkin Sonuçlar 129 İflas Masasının Teşkili.129
    2. İflas Masasından Çıkarılabilecek Mal, Hak ve Alacaklar 129
    3. Müflisin Tasarruf Yetkisine İlişkin Sonuçlar.130
    4. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar131 Müflis Aleyhindeki Takiplerin Durumu 131
    5. Hukuk Davalarının Durumu 131
    6. Alacaklılara İlişkin Sonuçlar .132
    7. İflasta Takas 134
    8. Müflisin Kefil Olduğu Borçlar 135
    9. Müşterek Borçluların İflası .135

    

   § 10. İFLAS TASFİYESİ .137

    1. İflas Masasının Teşkili137 Defter Tutulması137
    2. Teminat Tedbirleri .138
    3. Tasfiye Şeklinin Belirlenmesi138 İflas İdaresi Yönetiminde Adi Tasfiye.138
    4. İflas Dairesi Yönetiminde Basit Tasfiye 138
    5. Tasfiyenin Tatili 139
    6. Adi Tasfiye Usulünün Uygulanması 139 İlan.139
    7. Birinci Alacaklılar Toplantısı139
    8. İflas İdaresi 140
    9. İkinci Alacaklılar Toplantısı 142

    

   § 11. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI .143

   1. İflas Masası Mallarının Satılması 143

   XIII

    

    

   1. Paraların Paylaştırılması 143 Pay Cetveli 143
   2. Paraların Paylaştırılması 144
   3. Aciz Vesikası . 144

    

   § 12. İFLASIN KAPANMASI VE KALDIRILMASI 145

   1. İflasın Kapanması 145
   2. İflasın Kaldırılması 145

    

   § 13. KONKORDATO . 147

   1. Türleri 147
   2. Okuma Parçası: 1850 Tarihli Kanunname-i Ticarette İflas Hukuku 147
   3. Adi Konkordato . 148 Konkordato Talebi . 148
   4. Geçici Mühlet 149
   5. Kesin Mühlet . 150
   6. Mühletin Sonuçları 151
   7. Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu . 154
   8. Konkordatonun İncelenmesi . 157
   9. Konkordatonun Tasdiki . 159
   10. Konkordatonun Feshi 160
   11. İflas İçi Konkordato 161
   12. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 161
   13. Okuma Parçası: Amerikan Hukukunda Finansal Güçlük Yaşayan

    

   İşletmelerin Kurtarılmasına İlişkin Hukuki Çareler . 161

   § 14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI . 167

   1. Okuma Parçası: Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği . 167
    1. İptale Tâbi Tasarruflar . 167 İvazsız Tasarrufların İptali . 167
    2. Alacaklılar Arasındaki Eşitliği Bozan Tasarrufların İptali . 168
    3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal 168
    4. Yargılama Usulü 169 Taraflar 169

   XIV

    

    

   1. Özel Dava Şartları 170

    

   1. Anayasa Mahkemesinin E. 2021/9, K. 2022/4 sayılı ve 26/1/2022

    

   Tarihli Kararı 171

   § 15. PRATİK ÇALIŞMALAR 175

   PRATİK ÇALIŞMA – I . 175

   (Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip – Takip Talebi – Şikayet – Ödeme

   Emrine İtiraz) . 175

   PRATİK ÇALIŞMA – II 178

   (Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip – Takip Talebi – Şikayet – Ödeme

   Emrine İtiraz – İtirazın Hükümden Düşürülmesi ). 178

   PRATİK ÇALIŞMA – III 180

   (Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip –Menfi Tespit Davası) 180

   PRATİK ÇALIŞMA – IV 182

   (Gecikmiş İtiraz ) 182

   PRATİK ÇALIŞMA – V 183

   (Haciz – Haczedilmezlik - Şikayet ) . 183

   PRATİK ÇALIŞMA – VI 184

   (İcra Müdürünün Yetkisi - Haciz ) 184

   PRATİK ÇALIŞMA – VII . 185

   (Haciz - Satış ) 185

   PRATİK ÇALIŞMA – VIII . 187

   (Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip ) . 187

   PRATİK ÇALIŞMA – IX 189

   (İlamların İcrası, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ) 189

   PRATİK ÇALIŞMA – X 191

   (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip, İflasın Açılması ) 191

   PRATİK ÇALIŞMA – XI 193

   (İflas, Konkordato) . 193

   § 16. CEVAP ANAHTARI . 195

   PRATİK ÇALIŞMA – I . 195

   PRATİK ÇALIŞMA – II 201

   PRATİK ÇALIŞMA – III . 207

   PRATİK ÇALIŞMA – IV . 211

   PRATİK ÇALIŞMA – V 212 XV

    

   PRATİK ÇALIŞMA – VI . 213

   PRATİK ÇALIŞMA – VII . 214

   PRATİK ÇALIŞMA – VIII 216

   PRATİK ÇALIŞMA – IX . 217

   PRATİK ÇALIŞMA – X 219

   PRATİK ÇALIŞMA – XI . 221

   KAYNAKÇA 223

   Stok Kodu
   :
   9789753688840
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   240
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   180,50   
   180,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat