Sepetim (0) Toplam: 0,00
9789753687799
601288
PROF. DR. SELÇUK ÖZTEK'E ARMAĞAN
PROF. DR. SELÇUK ÖZTEK'E ARMAĞAN
1800.00

İÇİNDEKİLER

Yayın Kurulu V

TakdimVII

İçindekiler XI

Prof. Dr. Selçuk Öztek’in Özgeçmişi XIX

Prof. Dr. Selçuk Öztek’in Eserleri .XXIII

Koca Bir Ömrün Özeti; Birkaç Fotoğraf.LV

ANI YAZILARI

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ

Çok Kıymetli Hukuk Bilgini Selçuk Öztek LXXI

Hakim Niyazi ACAR

Kıymetli Büyüğüm Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Dair.LXXV

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Değerli “Usul Hukukçusu” Prof. Dr. Selçuk Öztek .LXXIX

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

Selçuk Öztek Hoca LXXXIII

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

“Kırk Yıllık” Dost: Prof. Dr. Selçuk Öztek .LXXXV

Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM

“Kırk Yıllık” Abi: Prof. Dr. Selçuk ÖztekLXXXIX

Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM

Sayın Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Dair Anılarım XCI

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

Armağan Kitabı Vesilesiyle Hocamız Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Arz-I Hürmet

Zımnındadır .XCIII

Hakim Adem ALBAYRAK

Kıymetli Hocamız Selçuk Öztek’e . XCV

XII

MAKALELER*

CİLT I

Doç. Dr. Nejat ADAY

Yargılama Gideri Olarak Davayı Kaybeden Tarafa Yüklenecek Vekâlet

Ücretinin Avukata Ait Olacağına Dair AVK m. 164/Son Hükmünün Emredici

Olup Olmadığı Sorunu Üzerine Düşünceler .1

Hakim Mustafa AKIN

Konkordato Mühleti İçinde Takip Yasağına Aykırılık Şikayetini İnceleyecek

Görevli Mahkeme Hangisidir? 23

Prof. Dr. Cenk AKİL

Salt Konkordatonun Tasdik Edilmemiş Olmasının Re’sen İflâs Kararı

Verilmesini Gerektirip Gerektirmediği 47

Doç. Dr. Tolga AKKAYA

Konkordato Mühleti İçinde Mahkemenin İzniyle Rehinli Malların Satılması:

7327 Sayılı Kanunla İİK m. 295’te Yapılan Değişiklik Hakkında

Değerlendirme .61

Ar. Gör. N. Şeyma AKYEL

İş Hukukunda Rekabet Yasağı İhlalinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde

Başvurulacak Merci93

Ar. Gör. A. Selman ARISOY

Medeni Yargılama Hukukunda: Bilirkişi Raporuna İtirazın Hak Düşürücü

Süreye Bağlı Olup Olmadığı ve Taraflardan Birinin Bilirkişi Raporuna İtiraz

Etmemesinin Diğer Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğurup

Doğurmayacağı Hakkında 131

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

Keşif 233

Doç. Dr. Kudret ASLAN-Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN

Belirli Yönleriyle Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk .251

Ar. Gör. Yavuz Can ASLAN

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin “Ara Libertad” Kararı ve Savaş

Gemilerinin Yargı Bağışıklığı .331

* Makaleler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

XIII

Prof. Dr. İbrahim AŞIK

Satış Talebinin Geri Alınması (İİK m. 110/1)349

Prof. Dr. Murat ATALI

Taşınmazların Paraya Çevrilmesinde Kıymet Takdiri ile İhale Kararı

Arasındaki Süre ve Bunun İhale Kararına Etkisi.371

Dr. Öğr. Üye. Ebru AY CHELLI

Fransız Hukukunda Adli İdareci/Vekile Genel Bir Bakış391

Dr. Öğr. Üye. Ebru AY CHELLI

İsviçre ve Fransız Hukuklarında Boşanma Hükmünün Birliği İlkesine

(Décision Unique) Dair Tespitler 405

Ar. Gör. Aslı AYKUTALP

Anayasa Mahkemesi’nin 2016/10454 Başvuru Numaralı Kararı Nazarında Aile

Konutunun Haczedilmezliğine İlişkin Değerlendirmeler .421

Prof. Dr. Murat BALCI-Dr. Öğr. Üye. Kerim ÇAKIR

Kripto Para Borsaları ve Güveni Kötüye Kullanma Suçu .447

Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

Hukukta “İhtimal” Kavramı Bağlamında Yargıtay Kararlarında Sıklıkla

Kullanılan “Kuvvetle Muhtemel” Kavramının Değerlendirilmesi473

Doç. Dr. Nur BOLAYIR

Tarafların Hukukî Sebepler Üzerindeki Tasarruf Yetkilerinin Yarışan Haklara

Dayalı Davalar Bakımından Değerlendirilmesi 533

Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU

Anonim Şirkette Ek Tasfiyenin Medenî Yargılama Hukukunda Görünümü 575

Hakim Nevzat BOZTAŞ

Hakem Kararının İptali Davasında Mahkemenin Denetim Yetkisinin

Sınırları .623

XIV

CİLT II

Ar. Gör. Esma Hande BOZTOSUN BOZKURT

Anonim Şirketler Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasında İspat

Yükü ve İspat Yükü Sözleşmesi677

Doç. Dr. Levent BÖRÜ

Görevsiz Mahkemece Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Menfaati İhlal Edilen

Üçüncü Kişi Tarafından İtirazı Durumunda Aynı Görevsiz Mahkemece

Kaldırılıp Kaldırılamayacağı Üzerine Değerlendirmeler .701

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

Dava ve Hukukî İşlem .715

Dr. Öğr. Üye. Uğur BULUT

Rehinli Taşınırın Mülkiyetinin Devrini Talep Yetkisinin Özellikle Kanunilik

İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi .739

Av. Mehmet Ünsal CANDEMİR

Dava Şartlarına Aykırılığın Kanun Yolunda Denetlenmesi 779

Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

Şirketin İflası Halinde Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç

Paylarını İade Yükümlülüğü 829

Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Mahkeme

Kararlarının İcrasına Dair Mevzuat Değişikliği Hazırlık Çalışmalarının

Değerlendirilmesi .843

Ar. Gör. Hüseyin DENGİZ

Guantanamo Kampı’na Carl Schmitt Cephesinden Kısa Bir Bakış .967

Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM

The Main Structure of Turkish International Arbitration Law987

Doç. Dr. Efe DIRENİSA

Marka Konusu İşarette Yer Alan Sözcüğün Alan Adı olarak Kullanıldığı

Durumlarda, Marka Hakkının İhlâli Davasında İhtiyatî Tedbir Yoluyla

Erişim Engeli Kararı Verilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 1001

XV

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

ABD Dışişleri Bakanı’nın Caatsa Yaptırımlarına İlişkin Kararının ve Doğu

Akdeniz’deki Sondaj Faaliyetleri Nedeniyle AB’nin Aldığı Kısıtlayıcı

Önlemlere İlişkin Tüzüğün Türkçe Tercümesi 1039

Ar. Gör. M. Ceren ERDEM

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yetki Sözleşmelerine İlişkin Bazı

Güncel Sorunlar 1071

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN-Dr. Öğr. Üye. Nurbanu ERZURUMLU IŞIK

Emsal Mahkeme Kararlarının Bağlayıcılığı. 1151

Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ

Borçlunun Alacaklıları Zarara Uğratma Amacıyla Hareket Ettiği Hâllerde

Konkordato Mühletinin Kaldırılması . 1183

Prof. Dr. Mert ERER

Türkiye’de Finansal Raporlamanın ve Denetimin Esasları 1209

Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvurulabilen Kararlar Hakkındaki

Uygulamanın Düşündürdükleri. 1229

Dr. Mehmet Akif GÜL

Arabuluculuk Özelinde Medenî Yargıyı Yargılamak . 1253

Dr. Öğr. Üye. Bünyamin GÜRPINAR-Ar. Gör. Salih Tayfun İNCE

Yangın Sigortalarında Sigorta Tazminatı Alacağının Doğumu ve

Muacceliyeti. 1271

Prof. Dr. Serap HELVACI-Prof. Dr. Mehmet HELVACIDr.

Öğr. Üye. Raziye AKSU

Limited Şirkette Ortaklar Genel Kurulunun Esas Sermaye Payının Devrine

İlişkin Onay Kararının Reddi ve Hukuki Sonuçları 1293

Prof. Dr. Serdar KALE

İflasın İşlevsizliği ve Bu İşlevsizliğin Önüne Geçebilecek Seçilmiş Çözüm

Önerileri 1333

Prof. Dr. Varol KARAASLAN-Ar. Gör. Dr. Ozan TOK

Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulünde Dürüstlük Kuralı: Fransa ve

Almanya Örneği 1361

XVI

Av. Fatih KARAMERCAN

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 121. Madde Hükmüne Aykırılığın Medenî

Usûl Hukukuna İlişkin Yol Açtığı Sorunlar . 1389

Dr. Hâkim Ahmet Hasan KILIÇ

Hukuki Konulara İlişkin Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması . 1415

Dr. Öğr. Üye. Taylan Özgür KİRAZ

Taşkın Haciz Kurumunun Ana Hatları 1461

XVII

CİLT III

Dr. Öğr. Üye. Evren KOÇ

Hacze İştirak Davası . 1489

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA-Dr. Öğr. Üye. Seyhan SELÇUK

Geçici Mühletten Sonra Konkordato Komiserinin İzniyle Akdedilen

Sözleşmelerden Kaynaklanan Borçların Hukukî Durumu . 1519

Hakim Tülin KURTOĞLU

Bölge Adliye Mahkemelerinde Hakem Kararlarına Karşı Açılan İptal

Davaları . 1563

Ar. Gör. Bahadır KUŞ

Hukuk Davalarında Elektronik Veriler 1617

Iic. iur Philippe LORETAN-MLaw Unifr. Pierre LORETAN

La nullité de la forme authentique en droit cantonal valaisan 1641

Doç. Dr. Nedim MERİÇ-Dr. Öğr. Üye. Tuğçe ARSLANPINAR TAT

Yargıtay’ın Bir Kararı Işığında Tebligata İlişkin Temsilci Yetkilendirilmesi 1653

Doç. Dr. Mert NAMLI-Dr. Öğr. Üye. Birce ARSLANDOĞAN

Kira Sözleşmelerinden Doğan Nisbi Ticari Davalarda Görevli Mahkeme 1677

Dr. Mustafa OKUR

Katotam Tahkim Yargılaması . 1707

Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN

Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davası. 1783

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY-Ar. Gör. Sedat KAYA

Adalete Erişim ve Yargılama Giderlerinin Finansmanı Bakımından Hukuki

Himaye Sigortasına Bakış 1797

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Usûle İlişkin Tartışmalı Konular 1831

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK-Prof. Dr. Cenk AKİL

İtirazın İptali Davasının Tahkime Elverişliliği. 1933

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Tespit Hükümlerinin İtirazın Kaldırılmasında Kullanılması . 1955

XVIII

Dr. Öğr. Üye. Yavuz ÖZKAN

İtirazın Yalnızca Sıraya İlişkin Olduğu Durumlarda Sıra Cetveline Karşı

Koyma Yolları . 1983

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ-Doç. Dr. Cemil SİMİL

Konkordatonun Tasdiki Kararının Uluslararası Etkisi 2009

Dr. Öğr. Üye. Vildan PEKSÖZ

Banka Teminat Mektuplarının Verildiği İş İçin Haczi 2035

Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN

Çapraz Sorgu Bilim mi? Yoksa Bir Sanat mı?. 2057

Prof. Dr. Haluk SUMER

Küçük/Orta Ölçekli İşletmelerde Konkordato Başvurusu Öncesi ve Sonrası

Muhasebe Organizasyonu, Borca Batıklık Tutarının Belirlenmesinde Önemli

Hesaplar-Ayrıntılar 2075

Hakim Yusuf ŞAHİN

İstinaf Kanun Yolunda Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar Hakkında

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları ve Güncel Tartışmalara

İlişkin Düşünceler . 2099

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

7327 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde İflâs İdaresinin

Seçimi . 2187

XIX

CİLT IV

Dr. Öğr. Üye. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL

Bankaların Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Alacaklarını Kıymetli Evrak Yoluyla

Teminat Altına Almalarının Konkordatoda Etkisi 2213

Dr. Fulya TEOMETE YALABIK

Privacy and Confidentiality on the Table: An Analysis of the Limits of

Privacy and Confidentiality in International Arbitration From an English

Law Perspective 2287

Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL

İpotekte Belirlilik İlkesi ve Bu İlke Kapsamında Uygulamada Ortaya Çıkan

Sorunların Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Çerçevesinde

Değerlendirilmesi 2311

Av. Talih UYAR

İcra Hukuk Mahkemesinde Açtığı ‘İhalenin Feshi Davası’ Reddedilen

Borçlu, Bu Kararın Kesinleşip Dava Konusu Taşınmazın ‘Alıcı’ Adına

Tapuda Tescil Edilmesinden Sonra, Alıcı Aleyhine ‘Yolsuz Tescil Nedeniyle

Tapu İptali ve Tescil Davası’ Açabilir mi? . 2341

Av. Talih UYAR

Aylık Geliri Beş Bin Lira Olan, Esnaflık Yapan, Çeşitli Ağır Ceza

Mahkemelerinde “Sahte Çek/Senet Düzenlemek” ve ‘Resmi Evrakta

Sahtekarlık Yapmak” Suçlarından Yargılanan, Hakkında Pek Çok İcra

Dairesinde “Borçlu” Sıfatıyla İcra Takibi Bulunan Bir Kişinin, Çok Varlıklı

Bir Şirkete Yönelik -‘NAKTEN’ Kaydını Taşıyan- Muhtelif Bonolara

Dayanarak, Farklı Tarihlerde 2.200.000 DOLAR + 1.250.000 DOLAR +

3.750.00,00 TL + 3.150.000,00 TL Tutarında İcra Takibinde

Bulunması “Hayatın Olağan Akışına” Uygun Mudur?. 2361

Dr. Öğr. Üye. Merve UYSAL

Protokollierung Der Vernehmungsniederschriften im Deutschen und

Türkischen Zivilprozessrecht 2415

Hakim Ahmet ÜSTÜNBAŞ-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa ÖZOĞUL

İşlendiği Yer İtibariyle Uyuşturucu Ticareti ile Uyuşturucu Kullanma

Suçlarının Nitelikli Hali (TCK md. 188/4-b ve 191/10) 2449

Av. Christian VARONE

Mineurs en detention: quelle politique de prise en charge? 2543

XX

Hakim Abdulbasit VERGİ

7343 Sayılı Kanunun Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Getirdiği

Yenilikler . 2551

Dr. Öğr. Üye. M. Ertan YARDIM

Asliye Ticaret Mahkemeleri Bağlamında İş Dağılımı Meselesi 2587

Ar. Gör. Ali YAŞASIN

HMK ve MTK Bağlamında Tahkimde Hakemler ve Mahkemeler Tarafından

Verilen İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararları . 2627

Prof. Dr. Murat YAVAŞ-Av. Ata ALKIŞ

Adi Konkordato Sürecinde Malvarlığı Satışı Üzerine Düşünceler . 2663

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ-Av. Halide SAVAŞ

Hekimlik Sözleşmesi . 2689

Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA

Yetki Belgesi Olan Vekile Yapılan Tebligat Geçerli Midir?

Güncel Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri ve Metodolojik Bir

Deneme 2787

Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA-Dr. Hakan HASIRCI

Borçlunun Ödeme Şartını İhlaliyle Hükmedilecek Ceza Bakımından “İcra

Dairesinin” Yeri ve Önemi (İİK m. 340) Metodolojik Bir Deneme 2821

Prof. Dr. Turan YILDIRIM

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Zorunlu Aşı Uygulaması 2865

Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM

Actio Pauliana’da (Tasarrufun İptali Davasında) Davalı Taraf ve Türk

Hukukunda Dava Şartı Olarak Tezahür Eden Alacağın Varlığı Hakkında

Düşünceler . 2887

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Islahla Davaya Yeni Talep Eklenebilmesi Olanağı 2909

Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Markanın Negatif Anahtar Kelime Olarak İşaretlenmemesinden Doğan

Sorumluluk 2949

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Yayın Kurulu V

   TakdimVII

   İçindekiler XI

   Prof. Dr. Selçuk Öztek’in Özgeçmişi XIX

   Prof. Dr. Selçuk Öztek’in Eserleri .XXIII

   Koca Bir Ömrün Özeti; Birkaç Fotoğraf.LV

   ANI YAZILARI

   Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ

   Çok Kıymetli Hukuk Bilgini Selçuk Öztek LXXI

   Hakim Niyazi ACAR

   Kıymetli Büyüğüm Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Dair.LXXV

   Prof. Dr. Ejder YILMAZ

   Değerli “Usul Hukukçusu” Prof. Dr. Selçuk Öztek .LXXIX

   Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

   Selçuk Öztek Hoca LXXXIII

   Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

   “Kırk Yıllık” Dost: Prof. Dr. Selçuk Öztek .LXXXV

   Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM

   “Kırk Yıllık” Abi: Prof. Dr. Selçuk ÖztekLXXXIX

   Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM

   Sayın Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Dair Anılarım XCI

   Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

   Armağan Kitabı Vesilesiyle Hocamız Prof. Dr. Selçuk Öztek’e Arz-I Hürmet

   Zımnındadır .XCIII

   Hakim Adem ALBAYRAK

   Kıymetli Hocamız Selçuk Öztek’e . XCV

   XII

   MAKALELER*

   CİLT I

   Doç. Dr. Nejat ADAY

   Yargılama Gideri Olarak Davayı Kaybeden Tarafa Yüklenecek Vekâlet

   Ücretinin Avukata Ait Olacağına Dair AVK m. 164/Son Hükmünün Emredici

   Olup Olmadığı Sorunu Üzerine Düşünceler .1

   Hakim Mustafa AKIN

   Konkordato Mühleti İçinde Takip Yasağına Aykırılık Şikayetini İnceleyecek

   Görevli Mahkeme Hangisidir? 23

   Prof. Dr. Cenk AKİL

   Salt Konkordatonun Tasdik Edilmemiş Olmasının Re’sen İflâs Kararı

   Verilmesini Gerektirip Gerektirmediği 47

   Doç. Dr. Tolga AKKAYA

   Konkordato Mühleti İçinde Mahkemenin İzniyle Rehinli Malların Satılması:

   7327 Sayılı Kanunla İİK m. 295’te Yapılan Değişiklik Hakkında

   Değerlendirme .61

   Ar. Gör. N. Şeyma AKYEL

   İş Hukukunda Rekabet Yasağı İhlalinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde

   Başvurulacak Merci93

   Ar. Gör. A. Selman ARISOY

   Medeni Yargılama Hukukunda: Bilirkişi Raporuna İtirazın Hak Düşürücü

   Süreye Bağlı Olup Olmadığı ve Taraflardan Birinin Bilirkişi Raporuna İtiraz

   Etmemesinin Diğer Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğurup

   Doğurmayacağı Hakkında 131

   Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

   Keşif 233

   Doç. Dr. Kudret ASLAN-Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN

   Belirli Yönleriyle Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk .251

   Ar. Gör. Yavuz Can ASLAN

   Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin “Ara Libertad” Kararı ve Savaş

   Gemilerinin Yargı Bağışıklığı .331

   * Makaleler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

   XIII

   Prof. Dr. İbrahim AŞIK

   Satış Talebinin Geri Alınması (İİK m. 110/1)349

   Prof. Dr. Murat ATALI

   Taşınmazların Paraya Çevrilmesinde Kıymet Takdiri ile İhale Kararı

   Arasındaki Süre ve Bunun İhale Kararına Etkisi.371

   Dr. Öğr. Üye. Ebru AY CHELLI

   Fransız Hukukunda Adli İdareci/Vekile Genel Bir Bakış391

   Dr. Öğr. Üye. Ebru AY CHELLI

   İsviçre ve Fransız Hukuklarında Boşanma Hükmünün Birliği İlkesine

   (Décision Unique) Dair Tespitler 405

   Ar. Gör. Aslı AYKUTALP

   Anayasa Mahkemesi’nin 2016/10454 Başvuru Numaralı Kararı Nazarında Aile

   Konutunun Haczedilmezliğine İlişkin Değerlendirmeler .421

   Prof. Dr. Murat BALCI-Dr. Öğr. Üye. Kerim ÇAKIR

   Kripto Para Borsaları ve Güveni Kötüye Kullanma Suçu .447

   Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

   Hukukta “İhtimal” Kavramı Bağlamında Yargıtay Kararlarında Sıklıkla

   Kullanılan “Kuvvetle Muhtemel” Kavramının Değerlendirilmesi473

   Doç. Dr. Nur BOLAYIR

   Tarafların Hukukî Sebepler Üzerindeki Tasarruf Yetkilerinin Yarışan Haklara

   Dayalı Davalar Bakımından Değerlendirilmesi 533

   Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU

   Anonim Şirkette Ek Tasfiyenin Medenî Yargılama Hukukunda Görünümü 575

   Hakim Nevzat BOZTAŞ

   Hakem Kararının İptali Davasında Mahkemenin Denetim Yetkisinin

   Sınırları .623

   XIV

   CİLT II

   Ar. Gör. Esma Hande BOZTOSUN BOZKURT

   Anonim Şirketler Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasında İspat

   Yükü ve İspat Yükü Sözleşmesi677

   Doç. Dr. Levent BÖRÜ

   Görevsiz Mahkemece Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Menfaati İhlal Edilen

   Üçüncü Kişi Tarafından İtirazı Durumunda Aynı Görevsiz Mahkemece

   Kaldırılıp Kaldırılamayacağı Üzerine Değerlendirmeler .701

   Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

   Dava ve Hukukî İşlem .715

   Dr. Öğr. Üye. Uğur BULUT

   Rehinli Taşınırın Mülkiyetinin Devrini Talep Yetkisinin Özellikle Kanunilik

   İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi .739

   Av. Mehmet Ünsal CANDEMİR

   Dava Şartlarına Aykırılığın Kanun Yolunda Denetlenmesi 779

   Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

   Şirketin İflası Halinde Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç

   Paylarını İade Yükümlülüğü 829

   Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU

   Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Mahkeme

   Kararlarının İcrasına Dair Mevzuat Değişikliği Hazırlık Çalışmalarının

   Değerlendirilmesi .843

   Ar. Gör. Hüseyin DENGİZ

   Guantanamo Kampı’na Carl Schmitt Cephesinden Kısa Bir Bakış .967

   Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM

   The Main Structure of Turkish International Arbitration Law987

   Doç. Dr. Efe DIRENİSA

   Marka Konusu İşarette Yer Alan Sözcüğün Alan Adı olarak Kullanıldığı

   Durumlarda, Marka Hakkının İhlâli Davasında İhtiyatî Tedbir Yoluyla

   Erişim Engeli Kararı Verilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 1001

   XV

   Prof. Dr. Nuray EKŞİ

   ABD Dışişleri Bakanı’nın Caatsa Yaptırımlarına İlişkin Kararının ve Doğu

   Akdeniz’deki Sondaj Faaliyetleri Nedeniyle AB’nin Aldığı Kısıtlayıcı

   Önlemlere İlişkin Tüzüğün Türkçe Tercümesi 1039

   Ar. Gör. M. Ceren ERDEM

   Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yetki Sözleşmelerine İlişkin Bazı

   Güncel Sorunlar 1071

   Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN-Dr. Öğr. Üye. Nurbanu ERZURUMLU IŞIK

   Emsal Mahkeme Kararlarının Bağlayıcılığı. 1151

   Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ

   Borçlunun Alacaklıları Zarara Uğratma Amacıyla Hareket Ettiği Hâllerde

   Konkordato Mühletinin Kaldırılması . 1183

   Prof. Dr. Mert ERER

   Türkiye’de Finansal Raporlamanın ve Denetimin Esasları 1209

   Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

   Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvurulabilen Kararlar Hakkındaki

   Uygulamanın Düşündürdükleri. 1229

   Dr. Mehmet Akif GÜL

   Arabuluculuk Özelinde Medenî Yargıyı Yargılamak . 1253

   Dr. Öğr. Üye. Bünyamin GÜRPINAR-Ar. Gör. Salih Tayfun İNCE

   Yangın Sigortalarında Sigorta Tazminatı Alacağının Doğumu ve

   Muacceliyeti. 1271

   Prof. Dr. Serap HELVACI-Prof. Dr. Mehmet HELVACIDr.

   Öğr. Üye. Raziye AKSU

   Limited Şirkette Ortaklar Genel Kurulunun Esas Sermaye Payının Devrine

   İlişkin Onay Kararının Reddi ve Hukuki Sonuçları 1293

   Prof. Dr. Serdar KALE

   İflasın İşlevsizliği ve Bu İşlevsizliğin Önüne Geçebilecek Seçilmiş Çözüm

   Önerileri 1333

   Prof. Dr. Varol KARAASLAN-Ar. Gör. Dr. Ozan TOK

   Gerçek Kişilerin Borç Tasfiye Usulünde Dürüstlük Kuralı: Fransa ve

   Almanya Örneği 1361

   XVI

   Av. Fatih KARAMERCAN

   Hukuk Muhakemeleri Kanunu 121. Madde Hükmüne Aykırılığın Medenî

   Usûl Hukukuna İlişkin Yol Açtığı Sorunlar . 1389

   Dr. Hâkim Ahmet Hasan KILIÇ

   Hukuki Konulara İlişkin Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması . 1415

   Dr. Öğr. Üye. Taylan Özgür KİRAZ

   Taşkın Haciz Kurumunun Ana Hatları 1461

   XVII

   CİLT III

   Dr. Öğr. Üye. Evren KOÇ

   Hacze İştirak Davası . 1489

   Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA-Dr. Öğr. Üye. Seyhan SELÇUK

   Geçici Mühletten Sonra Konkordato Komiserinin İzniyle Akdedilen

   Sözleşmelerden Kaynaklanan Borçların Hukukî Durumu . 1519

   Hakim Tülin KURTOĞLU

   Bölge Adliye Mahkemelerinde Hakem Kararlarına Karşı Açılan İptal

   Davaları . 1563

   Ar. Gör. Bahadır KUŞ

   Hukuk Davalarında Elektronik Veriler 1617

   Iic. iur Philippe LORETAN-MLaw Unifr. Pierre LORETAN

   La nullité de la forme authentique en droit cantonal valaisan 1641

   Doç. Dr. Nedim MERİÇ-Dr. Öğr. Üye. Tuğçe ARSLANPINAR TAT

   Yargıtay’ın Bir Kararı Işığında Tebligata İlişkin Temsilci Yetkilendirilmesi 1653

   Doç. Dr. Mert NAMLI-Dr. Öğr. Üye. Birce ARSLANDOĞAN

   Kira Sözleşmelerinden Doğan Nisbi Ticari Davalarda Görevli Mahkeme 1677

   Dr. Mustafa OKUR

   Katotam Tahkim Yargılaması . 1707

   Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN

   Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davası. 1783

   Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY-Ar. Gör. Sedat KAYA

   Adalete Erişim ve Yargılama Giderlerinin Finansmanı Bakımından Hukuki

   Himaye Sigortasına Bakış 1797

   Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

   Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Usûle İlişkin Tartışmalı Konular 1831

   Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK-Prof. Dr. Cenk AKİL

   İtirazın İptali Davasının Tahkime Elverişliliği. 1933

   Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

   Tespit Hükümlerinin İtirazın Kaldırılmasında Kullanılması . 1955

   XVIII

   Dr. Öğr. Üye. Yavuz ÖZKAN

   İtirazın Yalnızca Sıraya İlişkin Olduğu Durumlarda Sıra Cetveline Karşı

   Koyma Yolları . 1983

   Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ-Doç. Dr. Cemil SİMİL

   Konkordatonun Tasdiki Kararının Uluslararası Etkisi 2009

   Dr. Öğr. Üye. Vildan PEKSÖZ

   Banka Teminat Mektuplarının Verildiği İş İçin Haczi 2035

   Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN

   Çapraz Sorgu Bilim mi? Yoksa Bir Sanat mı?. 2057

   Prof. Dr. Haluk SUMER

   Küçük/Orta Ölçekli İşletmelerde Konkordato Başvurusu Öncesi ve Sonrası

   Muhasebe Organizasyonu, Borca Batıklık Tutarının Belirlenmesinde Önemli

   Hesaplar-Ayrıntılar 2075

   Hakim Yusuf ŞAHİN

   İstinaf Kanun Yolunda Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar Hakkında

   Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları ve Güncel Tartışmalara

   İlişkin Düşünceler . 2099

   Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

   7327 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde İflâs İdaresinin

   Seçimi . 2187

   XIX

   CİLT IV

   Dr. Öğr. Üye. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL

   Bankaların Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Alacaklarını Kıymetli Evrak Yoluyla

   Teminat Altına Almalarının Konkordatoda Etkisi 2213

   Dr. Fulya TEOMETE YALABIK

   Privacy and Confidentiality on the Table: An Analysis of the Limits of

   Privacy and Confidentiality in International Arbitration From an English

   Law Perspective 2287

   Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL

   İpotekte Belirlilik İlkesi ve Bu İlke Kapsamında Uygulamada Ortaya Çıkan

   Sorunların Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Çerçevesinde

   Değerlendirilmesi 2311

   Av. Talih UYAR

   İcra Hukuk Mahkemesinde Açtığı ‘İhalenin Feshi Davası’ Reddedilen

   Borçlu, Bu Kararın Kesinleşip Dava Konusu Taşınmazın ‘Alıcı’ Adına

   Tapuda Tescil Edilmesinden Sonra, Alıcı Aleyhine ‘Yolsuz Tescil Nedeniyle

   Tapu İptali ve Tescil Davası’ Açabilir mi? . 2341

   Av. Talih UYAR

   Aylık Geliri Beş Bin Lira Olan, Esnaflık Yapan, Çeşitli Ağır Ceza

   Mahkemelerinde “Sahte Çek/Senet Düzenlemek” ve ‘Resmi Evrakta

   Sahtekarlık Yapmak” Suçlarından Yargılanan, Hakkında Pek Çok İcra

   Dairesinde “Borçlu” Sıfatıyla İcra Takibi Bulunan Bir Kişinin, Çok Varlıklı

   Bir Şirkete Yönelik -‘NAKTEN’ Kaydını Taşıyan- Muhtelif Bonolara

   Dayanarak, Farklı Tarihlerde 2.200.000 DOLAR + 1.250.000 DOLAR +

   3.750.00,00 TL + 3.150.000,00 TL Tutarında İcra Takibinde

   Bulunması “Hayatın Olağan Akışına” Uygun Mudur?. 2361

   Dr. Öğr. Üye. Merve UYSAL

   Protokollierung Der Vernehmungsniederschriften im Deutschen und

   Türkischen Zivilprozessrecht 2415

   Hakim Ahmet ÜSTÜNBAŞ-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa ÖZOĞUL

   İşlendiği Yer İtibariyle Uyuşturucu Ticareti ile Uyuşturucu Kullanma

   Suçlarının Nitelikli Hali (TCK md. 188/4-b ve 191/10) 2449

   Av. Christian VARONE

   Mineurs en detention: quelle politique de prise en charge? 2543

   XX

   Hakim Abdulbasit VERGİ

   7343 Sayılı Kanunun Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Getirdiği

   Yenilikler . 2551

   Dr. Öğr. Üye. M. Ertan YARDIM

   Asliye Ticaret Mahkemeleri Bağlamında İş Dağılımı Meselesi 2587

   Ar. Gör. Ali YAŞASIN

   HMK ve MTK Bağlamında Tahkimde Hakemler ve Mahkemeler Tarafından

   Verilen İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararları . 2627

   Prof. Dr. Murat YAVAŞ-Av. Ata ALKIŞ

   Adi Konkordato Sürecinde Malvarlığı Satışı Üzerine Düşünceler . 2663

   Prof. Dr. Cevdet YAVUZ-Av. Halide SAVAŞ

   Hekimlik Sözleşmesi . 2689

   Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA

   Yetki Belgesi Olan Vekile Yapılan Tebligat Geçerli Midir?

   Güncel Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri ve Metodolojik Bir

   Deneme 2787

   Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA-Dr. Hakan HASIRCI

   Borçlunun Ödeme Şartını İhlaliyle Hükmedilecek Ceza Bakımından “İcra

   Dairesinin” Yeri ve Önemi (İİK m. 340) Metodolojik Bir Deneme 2821

   Prof. Dr. Turan YILDIRIM

   Anayasa Mahkemesi Kararlarında Zorunlu Aşı Uygulaması 2865

   Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM

   Actio Pauliana’da (Tasarrufun İptali Davasında) Davalı Taraf ve Türk

   Hukukunda Dava Şartı Olarak Tezahür Eden Alacağın Varlığı Hakkında

   Düşünceler . 2887

   Prof. Dr. Ejder YILMAZ

   Islahla Davaya Yeni Talep Eklenebilmesi Olanağı 2909

   Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

   Markanın Negatif Anahtar Kelime Olarak İşaretlenmemesinden Doğan

   Sorumluluk 2949

   Stok Kodu
   :
   9789753687799
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   4 cilt top
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2022
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.800,00   
   1.800,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat