Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları 21.BASKI Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları 21.BASKI

Liste Fiyatı : 260,00
İndirimli Fiyat : 247,00
Kazancınız : 13,00
Taksitli fiyat : 1 x 247,00
9789753688529
602370
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları 21.BASKI
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları 21.BASKI
247.00

İÇİNDEKİLER

Giriş  1

KISIM I CEVAPLI ÖRNEKLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

§ 1. Mesele Çözümü: İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -

Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç  7

§ 2. Karar İncelemesi: İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece

re'sen göz önünde tutulması 10

§ 3. Konu İncelemesi: Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı

Yargıtay kararlarının eleştirilmesi 15

İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLER HUKUKU

§ 1. Mesele Çözümü: Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -

Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz  23

§ 2. Karar İncelemesi: Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk 28

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

§ 1. Mesele Çözümü: Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33

§ 2. Karar İncelemesi: Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini 44

§ 3. Konu İncelemesi: Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu 50

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER

1. Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı 60

2. Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması  69

3. Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti bağlayıcı ceza  76

4. Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83

5. Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87

6. Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Yerleşim yeri 92

7. Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu- Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları 95

8. Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları 103

9. Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali  108

10. Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması 114

11. Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay  117

KISIM II

CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

1. Kanun hükümlerinin niteliği  125

2. Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı 126

3. Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları  129

4. Hukukî işlemlerin vasıflandırılması  130

5. Hukuka aykırılık - Müeyyide  131

6. Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi 131

7. İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller 132

8. İsbat yükü 133

İKİNCİ BÖLÜMKİŞİLER HUKUKU

1. Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)  135

2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti  136

3. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 136

4. İsim - Korunması - Soyadı değişikliği  137

5. Kişiliğin Korunması 138

6. Kişiliğin Korunması 139

7. Yerleşim yeri (ikametgâh)  140

8. Ölüm karinesi - Gaiplik  141

9. Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı  142

10. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 143

11. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 146

12. Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146

13. Vakıf 149

14. Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı 149

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

1. Nişanlanma  153

2. Nişan bozulması - Manevî tazminat 154

3. Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün davaya etkisi 156

4. Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları  157

5. Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük  157

6. Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası 158

7. Evlenme - Vasıfta hata iddiası  159

8. Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi 160

9. Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat 161

10. Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe dayanan boşanma davası 163

11. Terk sebebine dayanan boşanma davası 165

12. Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî  167

13. Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası 168

14. Boşanma davası - Yetkili mahkeme  170

15. Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı  171

16. Evli kadın - Ayrı konut ittihazı  172

17. Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi - Aile konutu 174

18. Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref  176

19. Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini 177

20. Velâyet - Nez'i 180

21. Nesebin reddi 181

22. Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması  185

23. Babalık davası - Gebelik süresi 186

24. Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre 189

25. Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi 192

26. Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu 193

27. Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi  194

28. Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi  195

KISIM III SINAV SORULARI

Birinci Bölüm

Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku 199

İkinci Bölüm

Aile Hukuku 209

Üçüncü Bölüm

Karma Sorular 229

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Giriş  1

   KISIM I CEVAPLI ÖRNEKLER

   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

   § 1. Mesele Çözümü: İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -

   Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç  7

   § 2. Karar İncelemesi: İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece

   re'sen göz önünde tutulması 10

   § 3. Konu İncelemesi: Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı

   Yargıtay kararlarının eleştirilmesi 15

   İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLER HUKUKU

   § 1. Mesele Çözümü: Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -

   Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz  23

   § 2. Karar İncelemesi: Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk 28

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

   § 1. Mesele Çözümü: Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33

   § 2. Karar İncelemesi: Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini 44

   § 3. Konu İncelemesi: Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu 50

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER

   1. Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı 60

   2. Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması  69

   3. Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti bağlayıcı ceza  76

   4. Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83

   5. Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87

   6. Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Yerleşim yeri 92

   7. Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu- Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları 95

   8. Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları 103

   9. Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali  108

   10. Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması 114

   11. Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay  117

   KISIM II

   CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR

   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

   1. Kanun hükümlerinin niteliği  125

   2. Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı 126

   3. Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları  129

   4. Hukukî işlemlerin vasıflandırılması  130

   5. Hukuka aykırılık - Müeyyide  131

   6. Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi 131

   7. İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller 132

   8. İsbat yükü 133

   İKİNCİ BÖLÜMKİŞİLER HUKUKU

   1. Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)  135

   2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti  136

   3. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 136

   4. İsim - Korunması - Soyadı değişikliği  137

   5. Kişiliğin Korunması 138

   6. Kişiliğin Korunması 139

   7. Yerleşim yeri (ikametgâh)  140

   8. Ölüm karinesi - Gaiplik  141

   9. Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı  142

   10. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 143

   11. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 146

   12. Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146

   13. Vakıf 149

   14. Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı 149

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

   1. Nişanlanma  153

   2. Nişan bozulması - Manevî tazminat 154

   3. Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün davaya etkisi 156

   4. Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları  157

   5. Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük  157

   6. Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası 158

   7. Evlenme - Vasıfta hata iddiası  159

   8. Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi 160

   9. Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat 161

   10. Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe dayanan boşanma davası 163

   11. Terk sebebine dayanan boşanma davası 165

   12. Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî  167

   13. Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası 168

   14. Boşanma davası - Yetkili mahkeme  170

   15. Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı  171

   16. Evli kadın - Ayrı konut ittihazı  172

   17. Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi - Aile konutu 174

   18. Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref  176

   19. Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini 177

   20. Velâyet - Nez'i 180

   21. Nesebin reddi 181

   22. Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması  185

   23. Babalık davası - Gebelik süresi 186

   24. Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre 189

   25. Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi 192

   26. Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu 193

   27. Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi  194

   28. Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi  195

   KISIM III SINAV SORULARI

   Birinci Bölüm

   Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku 199

   İkinci Bölüm

   Aile Hukuku 209

   Üçüncü Bölüm

   Karma Sorular 229

   Stok Kodu
   :
   9789753688529
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   336
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   21
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   247,00   
   247,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat