Sepetim (0) Toplam: 0,00
Borçlar Hukuku Genel Bölüm I
Borçlar Hukuku Genel Bölüm I
Filiz Kitabevi
80.00
<p><a name="bookmark16"></a><span lang="tr">içindekiler</span></p> <div> <p><span lang="tr">GİRİŞ......................................................................................................................... 1</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Borçlar Hukukunun Konusu ve Borçlar Kanunu</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak.............................................................................................. 1</span></p> <p><span lang="tr">U. Borçlar Kanununun Sistematiği.............................................................................. 3</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Borç Kavramı</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak.............................................................................................. 5</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Borç Menfaati....................................................................................................... 14</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Borç İlişkisinin Nisbî Karakteri........................................................................... 15</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................ 15</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Üçüncü Kişilerin Borç İlişkisine, Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere</span></p> <p><span lang="tr">Etkili Olduğu Bazı Durumlar....................................................................... 18</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Üçüncü Bir Kişi Borç İlişkisi Üzerinde Etkili Olabilir............................. 18</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Borç İlişkisi Üçüncü Kişiler Üzerinde Etkili Olabilir............................... 18</span></p> <p><span lang="tr">aa. Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme................................................................ 18</span></p> <p><span lang="tr">bb. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme.............................................. 20</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Borç İlişkisinden Doğan (Nisbî) Hakların Kuvvetlendirilmesi................ 25</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilen Kişisel Haklar........................................ 25</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Zilyetlik Vasıtası ile Kişisel Hak Sahibinin Durumunun Kuvvetlenmesi....25</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Borç ve Sorumluluk............................................................................................ 26</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................ 26</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark17">Sorumluluğun Çeşitleri............................................................................ 29</a><a name="bookmark17"></a></span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Kişi ile Sorumluluk, Malvarlığı ile Sorumluluk....................................... 29</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Malvarlığı ile Sorumluluğun Çeşitleri (Sınırsız Sorumluluk ve Sınırlı Sorumluluk) 7. 29</span></p> <p><span lang="tr">aa. Sınırsız Sorumluluk............................................................................... 29</span></p> <p><span lang="tr">bb. Sınırlı Sorumluluk................................................................................. 29</span></p> <p><span lang="tr">aaa. Konu Bakımından Sınırlı Sorumluluk............................................. 30</span></p> <p><span lang="tr">bbb. Eşya ile Sorumluluk (Aynî Sorumluluk)....................................... 30</span></p> <p><span lang="tr">ccc. Miktar İtibarı ile Sınırlı Sorumluluk................................................ 31</span></p> <p><span lang="tr">V. </span><span lang="tr">Borç ve Külfet...................................................................................................... 32</span></p> <p><span lang="tr">§ 3. Edim</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak............................................................................................ 33</span></p> </div> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Edime İlişkin Çeşitli Ayrımlar...................................................................... 35</span></p> <div> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Olumlu ve Olumsuz Edimler......................................................................... 35</span></p> <p><span lang="tr">Olumlu (Müspet) Edimler............................................................................. 35</span></p> <p><span lang="tr">aa. Kişisel Edimler............................................................................................ 35</span></p> <p><span lang="tr">bb. Maddî (Şeye İlişkin) Edimler...................................................................... 35</span></p> <p><span lang="tr">Olumsuz Edimler.......................................................................................... 37</span></p> <p><span lang="tr">aa. Yapmama Edimleri...................................................................................... 37</span></p> <p><span lang="tr">bb. Katlanma Edimleri....................................................................................... 37</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Ani, Sürekli ve Dönemli Edimler.................................................................. 37</span></p> <p><span lang="tr">Ani Edimler.................................................................................................. 37</span></p> <p><span lang="tr">Sürekli Edimler............................................................................................. 37</span></p> <p><span lang="tr">Dönemli Edimler........................................................................................... 38</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Edimin Belirli (Muayyen) veya Belirlenebilir (Kabili Tayin) Olması Zorunluluğu 38</span></p> <p><span lang="tr">§ 4. Talep Ilakkı ve Alacak Hakkı Kavramları</span></p> <p><span lang="tr">I. Talep Hakkı Kavramı..................................................................................... 39</span></p> <p><span lang="tr">İI. Talep Hakkına İlişkin Ayrımlar.................................................................... 41</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Talep Hakkının Kaynağına Göre................................................................... 41</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Talep Hakkının Bağımsız Bir Nitelik Taşıyıp Taşımamasına Göre............... 41</span></p> <p><span lang="tr">III. Alacak Hakkı Kavramının Talep Hakkı Kavramı Karşısındaki Durumu..... 42</span></p> <p><span lang="tr">§ 5. Doğal (Tabiî) veya Eksik Borçlar</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak................................................................................................. 44</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Doğal (Eksik) Borçlara Örnek Olarak Gösterilen Bazı Durumlar................ 46</span></p> <p><span lang="tr">1.</span><span lang="tr">Zamanaşımına Uğramış Alacaklar................................................................ 46</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................. 46</span></p> <p><span lang="tr">aa. Zamanaşımının Gerçekleşmesinden Fakat Borçlunun Defi</span></p> <p><span lang="tr">Hakkını Kullanmasından Önceki Aşama................................................ 47</span></p> <p><span lang="tr">bb. Zamanaşımının Gerçekleşmesinden ve Borçlunun Defi Hakkını</span></p> <p><span lang="tr">Kullanmasından Sonraki Aşama............................................................ 48</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre............................................................. 50</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kumar ve Bahis Borçları............................................................................... 53</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Evlenme Tellâllığından Doğan Borç............................................................. 56</span></p> <p><span lang="tr">4.</span><span lang="tr">Ahlâkî Bir Ödevin Yerine Getirilmesi.......................................................... 57</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Sonuç.......................................................................................................... 57</span></p> <p><span lang="tr">§ 6. Çeşit ve Parça Borçları</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak................................................................................................. 58</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Kavram......................................................................................................... 58</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Bu Ayrımın Mislî Eşya ve Mislî Olmayan Eşya Ayrımı ile İlgisi................. 59</span></p> <p><span lang="tr">II. Çeşit Borcu ve Parça Borcu Ayrımının Pratik Önemi.................................. 60</span></p> <p><a name="bookmark18"></a><span lang="tr">§ 7. Seçimlik Borçlar</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak....................................................................................................... 64</span></p> <p><span lang="tr">II. Seçimlik Borç ile Çeşit Borcunun Karşılaştırılması........................................... 65</span></p> <p><span lang="tr">III. Seçimlik Yetki.................................................................................................. 67</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Seçim Yetkisi Borçluda ise................................................................................. 67</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Seçim Yetkisi Alacaklıda ise.............................................................................. 69</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 8. Borç Kaynaklan</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak....................................................................................................... 69</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Borç Kaynağı Olarak Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz İktisap....................... 70</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Borçlar Hukuku Dışındaki Borç Kaynaklan....................................................... 71</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Borç Kaynaklarına İlişkin Üçlü Ayrımın Sınırlayıcı (= Tahdidî) Olmaması 71</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Kanundan Doğan Borçlar Kavramı ve Bunun Eleştirilmesi............................... 73</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Fiilî Sözleşme İlişkileri..................................................................................... 76</span></p> <p align="center"><a name="bookmark19"></a><span lang="tr">BİRİNCİ BÖLÜM BORÇ KAYNAĞI OLARAK HUKUKÎ İŞLEM (= MUAMELE), ÖZELLİKLE SÖZLEŞME</span></p> <p align="center"><a name="bookmark20"></a><span lang="tr">BİRİNCİ ALT BÖLÜM HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ</span></p> <p align="center"><a name="bookmark21"></a><span lang="tr">§ 9. Hukukî İşlemin Hukukî Fiiller (Eylemler) İçindeki Yeri</span></p> <p><span lang="tr">I. Hukukun Önemli Olan ve Olmayan Olgular...................................................... 83</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Hukuken Önemli Olguların Hukukî Olaylar ve Hukukî Fiiller Diye İkiye Ayrılması 83</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Hukuka Aykırı Fiiller ve Hukuka Uygun Fiiller.............................................. 84</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Hukuka Uygun Fiillerin Çeşitleri..................................................................... 84</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">İrade Açığa Vurmaları........................................................................................ 84</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Hukukî İşlemler........................................................................................... 84</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Hukukî İşlem Benzeri Fiiller........................................................................ 84</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Maddî Fiiller................................................................................................ 85</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Tasavvur (Görüş. Bilgi) Açığa Vurmaları.......................................................... 86</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">His (Duygu) Açığa Vurmaları........................................................................... 86</span></p> <p><span lang="tr">V.</span><span lang="tr">Hukukî İşlemler ve Dar Anlamda Hukukî Fiiller.............................................. 87</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 10. Hukukî İşlem Kavramı</span></p> <p><span lang="tr">I. İrade Beyanı ve Hukukî Sonuç İlişkileri............................................................. 87</span></p> <p><span lang="tr">II. Hukukî İşlem Kavramının Bir Soyutlamadan İbaret Olması.............................. 89</span></p> <p><span lang="tr">III. İrade Beyanı ve Hukukî İşlem Kavramları Arasındaki İlişkiler........................ 90</span></p> <p><span lang="tr">1. Genel Olarak...................................................................................................... 90</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Hukukî İşlem Olgusunda İrade Beyanı Dışında Kalan Başka (Dar Anlamda) Olguların Yer Alabilmesi 91</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Hukukî İşlemin Hükümlerini Doğurması İçin Gerçekleşmesi Gerekli</span></p> <p><span lang="tr">Diğer Şartlar....................................................................................................... 92</span></p> <p><span lang="tr">§ 11. Hukukî İşlemin Çeşitleri</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................... 94</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Hukukî İşlem Olgusu Açısından Hukukî İşlemin Çeşitleri................................... 94</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Bir Taraflı Hukukî İşlemler............................................................................. 94</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">İki veya Çok Taraflı Hukukî İşlemler............................................................. 95</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Sözleşme......................................................................................................... 95</span></p> <p><span lang="tr">aa. Genel Olarak.......................................................................................... 95</span></p> <p><span lang="tr">bb. Borç Sözleşmesinin Çeşitleri................................................................. 98</span></p> <p><span lang="tr">aaa. Birinci Ayrım: Bir Tarafa ve İki Tarafa Borç Yükleyen</span></p> <p><span lang="tr">Sözleşmeler.................................................................................... 98</span></p> <p><span lang="tr">bbb. İkinci Ayrım: Ön Sözleşme ve Asıl Sözleşme (BK. m. 22)......... 100</span></p> <p><span lang="tr">aaaa. Ön Sözleşme Kavramı......................................................... 100</span></p> <p><span lang="tr">bbbb. Ön Sözleşmede Şekil......................................................... 105</span></p> <p><span lang="tr">cccc. Ön Sözleşmeden Doğan Borcun İfa Edilmemesi................. 105</span></p> <p><span lang="tr">dddd. Ön Sözleşme ve Benzer Kavramlar.................................... 110</span></p> <p><span lang="tr">—</span><span lang="tr">Opsiyon Hakkı Doğuran Sözleşme....................... .'...... 110</span></p> <p><span lang="tr">—</span><span lang="tr">Sözleşme Tasarısı (Projesi)............................................ 110</span></p> <p><span lang="tr">—</span><span lang="tr">Niyet Mektubu............................................................... 111</span></p> <p><span lang="tr">—</span><span lang="tr">Centilmen Anlaşmaları................................................. 111</span></p> <p><span lang="tr">—</span><span lang="tr">Çerçeve Sözleşme.......................................................... 112</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Karar............................................................................................................. 113</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Hukukî İşlemin Doğurduğu Hukukî Sonuçlara Göre Çeşitleri......................... 114</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Kazandırma Kavramı..................................................................................... 114</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................. 114</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Bazı Kazandırma Çeşitleri............................................................................. 115</span></p> <p><span lang="tr">aa. İvazlı (= Karşılıklı) ve İvazsız (= Karşılıksız) Kazandırmalar............... 115</span></p> <p><span lang="tr">bb. İştirakli (Katılmalı) Kazandırmalar....................................................... 116</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kazandırmanın Hukukî Sebebi (Causa)........................................................ 116</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Hukukî Sebep (Causa) Kavramı ve Çeşitleri................................................ 116</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Sebebe bağlı (İllî) ve Sebepten Mücerret (Soyut) Kazandırmalar................. 119</span></p> <p><span lang="tr">aa. Genel Olarak.......................................... .............................................. 119</span></p> <p><span lang="tr">bb. Sebebe Bağlı ve Sebepten Mücerret (Soyut) Borçlanma İşlemleri</span></p> <p><span lang="tr">(Özellikle Soyut Borç İkrarı) (BK. m. 17)............................................ 119</span></p> <p><span lang="tr">c'c. Sebebe Bağlı ve Soyut Tasarruf İşlemleri............................................ 129</span></p> <p><span lang="tr">§ 12. Hukukî İşlemin Temel Unsuru Olarak İrade Beyanı Kavramı</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak................................................................................................. 130</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Otomatikleştirilmiş İrade Beyanları,.................................................................... 132</span></p> <p align="center"><a name="bookmark22"></a><span lang="tr">§ 13. Güven İlkesi ve İrade Beyanının Unsurlarına İlişkin Eksikliklerin Bu İlke Karşısında Değerlendirilmesi</span></p> <p><span lang="tr">I. Güven ilkesi ve Bunun İrade Nazariyesi Karşısındaki Yeri....................... 132</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Hukukî Sonuç İradesinden Yoksun İrade Beyanları................................ 135</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................. 135</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">BK. m. 1 ile BK. m. 23 vd. Arasındaki İlişki............................................ 136</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Beyan İradesi veya Bilincinden Yoksun İrade Beyanları........................ 140</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 14. Açık (Sarih) ve Örtülü (Zımnî) İrade Beyanları</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Genel Olarak.............................................................................................. 143</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Açık (Sarih) İrade Beyanı......................................................................... 143</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Örtülü (Zımnî) İrade Beyanı.................................................................... 144</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">İradeyi Gösteren Hareketler (Facta Concludentia)..................................... 144</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">İrade Faaliyeti (İcraatı, Etkinliği)............................................................... 144</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Susma (Sükût).......................................................................................... 146</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Genel Olarak................... .'....................................................................... 146</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Teyit Mektubu........................................................................................... 148</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 15. Varması Gerekli İrade Beyanları</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak.............................................................................................. 153</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Beyanın Yapılması................................................................................... 153</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Beyanın Varması...... ,............................................................................ 155</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................. 155</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Varma Ne Vakit Gerçekleşir?................................................................... 156</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Karşı Karşıya Bulunan Kişiler Arasında.................................................... 156</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Karşı Karşı Bulunmayan Kişiler Arasında................................................. 157</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Varma Açısından Sözlü ve Yazılı Beyanlar Arasında Fark Var mıdır?..... 160</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Süre........... -.............................................................................................. 164</span></p> <p align="center"><span lang="tr">İKİNCİ ALT BÖLÜM SÖZLEŞMENİN KURULMASI</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 16. Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Genel Bilgiler</span></p> <p><span lang="tr">I. Sözleşme ve Sözleşme ile Kurulan Hukukî Düzenlemenin Birbirinden Ayrılması. 165</span></p> <p><span lang="tr">II. Değişik Sözleşme Kurma Teknikleri........................................................ 166</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">İcap ve Kabul Yolu ile Sözleşmenin Kurulması (Klasik Yöntem)............. 167</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Sözleşmenin İcap ve Kabul Ayrımı Yapmak İmkânı Olmaksızın Görüşmeler Sonucu Hazırlanan Metnin Birlikte Benimsenmesi Yolu ile Kurulması............................................................................................................... 168</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................. 168</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">Sözleşme Görüşmelerine İlişkin Anlaşmalar............................................ 169</span></p> <p><span lang="tr">3. Sözleşmenin Taraflardan Biri Tarafından Hazırlanmış Genel işlem</span></p> <p><span lang="tr">Şartlarına Diğer Tarafın Katılması ile Kurulması.............................................. 170</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 17. Sözleşmenin Esaslı Noktaları-İkinci Derecede (Yan) Noktaları Ayrımı Açısından Uyuşma ve Uyuşmazlık</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Uyuşma ve Uyuşmazlık Kavramları.............................................................. 171</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Uyuşma........................................................................................................ 171</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Normal (fiilî) uyuşma................................................................................... 171</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Normatif (farazî, varsayımsal) uyuşma......................................................... 171</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Uyuşmazlık.................................................................................................. 172</span></p> <p><span lang="tr">II. Uyuşmanın Kapsamı........................................................................................... 172</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................. 172</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Esaslı Noktalar ve Yan (İkinci Derecede) Noktalar...................................... 174</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Esaslı noktalar.............................................................................................. 174</span></p> <p><span lang="tr">aa. Objektif açıdan esaslı noktalar.............................................................. 174</span></p> <p><span lang="tr">bb. Sübjektif açıdan esaslı noktalar............................................................ 175</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Yan (İkinci Derecede) Noktalar.................................................................... 176</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">BK. m. 2/1 Uyarınca Sözleşmenin Ne Vakit kurulmuş Sayılabileceği.......... 176</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Hükmün Niteliği........................................................................................... 176</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Hükmün Uygulama Alanı............................................................................ 176</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Sözleşmedeki Boşluğun Doldurulması........................................................ 178</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Şekil Hükümlerinin Saklı Olması (BK. m. 2/III).......................................... 179</span></p> <p><span lang="tr">§ 18. İcap</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak................................................................................................. 179</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Kavram......................................................................................................... 179</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">İcaba Davet (İnvitatio ad offerandum).......................................................... 182</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak................................................................................................. 182</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Artırma ve eksiltmelerdeki durum................................................................ 183</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Tarife, fiyat listesi, katalog vs. göndermenin kural olarak icap sayılmaması (BK. m. 7/II) 183</span></p> <p><span lang="tr">ç. </span><span lang="tr">Bağlamayan İcaplar (BK. m. 7/1)................................................................. 188</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Semenini Göstererek Emtia Teşhirinin Kural Olarak İcap Sayılması</span></p> <p><span lang="tr">(BK. m. 7/III)............................................... :................................................... 189</span></p> <p><span lang="tr">4.</span><span lang="tr">Ismarlanmamış (Sipariş Edilmemiş) Bir Malın Gönderilmesinin İcap Sayılmaması 191</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">İcabın Hukukî Niteliği.................................................................................. 193</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 19. İcabın Bağlayıcılığı</span></p> <p><span lang="tr">I. Kavram.......................................................................................................... 194</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Bir Süre Kaydı İçermeyen (Süresiz) İcaplar........................................................ 195</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Hazır Olan Kişiler (Karşı Karşıya veya Yüz Yüze olanlar) arasında İcap (BK. m. 4) 195</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Gaipler (Karşı Karşıya veya Yüz Yüze Olmayanlar) Arasında İcap</span></p> <p><span lang="tr">(BK. m. 5).................................................................................................. 198</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Kural............................................................................................... 198</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">İcabın karşı tarafa geç varması.................................................................. 199</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Zamanında ve düzenli biçimde gönderilen kabul beyanının icapçıya</span></p> <p><span lang="tr">geç ulaşması................................................................................................. 200</span></p> <p><span lang="tr">aa. Genel Olarak........................................................................................... 200</span></p> <p><span lang="tr">bb. BK. m. 5/III hükmünün kıyas yolu ile uygulanabileceği durumlar......... 201</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr"> Bir Süre Kaydı İçeren (Süreli) İcaplar................................................... 202</span></p> <p><span lang="tr">§ 20. Kabul</span></p> <p><span lang="tr">I. Hukukî Niteliği......................................................................................... 203</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Kabulde Bulunması Gerekli Nitelikler...................................................... 204</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Örtülü (Zımnî) Kabul.............................................................................. 205</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">İrade Faaliyeti Yolu İle Kabul................................................................... 205</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Susma ile Kabul (BK. m. 6)........... :.............................................................. 205</span></p> <p><span lang="tr">§ 21. İcabın ve Kabulün Geri Alınması veya Hükümden Düşmesi</span></p> <p><span lang="tr">I. İcabın Geri Alınması................................................................................. 208</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Kabulün Geri Alınması............................................................................ 209</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">İcabın veya Kabulün Hükümden Düşmesi.............................................. 210</span></p> <p><span lang="tr">§ 22. Sözleşmenin Kurulması ve Hükümlerini Doğurmaya Başlaması</span></p> <p><span lang="tr">I. Sözleşmenin Kurulması............................................................................. 210</span></p> <p><span lang="tr">II. Karşı Karşıya (Hazır) Olmayan Kişiler Arasında Sözleşmenin</span></p> <p><span lang="tr">Hükümlerini Doğurduğu An........................................................................ 211</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak............................................................................................. 211</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Satış Sözleşmesinde Hasarın Ne Vakit Alıcıya Geçtiğini (BK. m. 183) Tespit Etme Açısından BK. m. 10'dan Yararlanmak İmkânı Var mıdır? 212</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Sözleşmenin Susma ile Kurulmuş Olması................................................ 213</span></p> <p><span lang="tr">§ 22a. Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına İlişkin Özellikler</span></p> <p><span lang="tr">I. Mesafeli Sözleşme Kavramı...................................................................... 213</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemenin Temelinde Yatan Değerlendirmeler 216</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Ön Bilgilerin Tüketiciye Verilip Bu Hususun Yazılı Olarak Teyit Ettirilmesinin Sözleşmenin Kurulması veya Geçerliliği Üzerindeki Etkisi 217</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak.................................................................... !.................... .'. 217</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Uygulanacak Yaptırımlar.......................................................................... 222</span></p> <p><span lang="tr">Tüketiciyi Koruma mevzuatına dayalı yaptırımlar..................................... 222</span></p> <p><span lang="tr">Borçlar Hukukuna dayalı yaptırımlar........................................................ 225</span></p> <p><span lang="tr">§ 23. Genel İşlem Şartları</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak............................................................................................. 225</span></p> <p><span lang="tr">II. Genel İşlem Şartlarının Yargısal Denetimi......................................................... 232</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel İşlem Şartlarının Tarafların Rızası ile Sözleşmenin İçeriğine Girmesi 232</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Açık (Sarih) benimseme ile............................................................... 232</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Örtülü (zımnî) benimseme ile........................................................... 234</span></p> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark23">e. Global benimseme ile........................................................................ 236</a><a name="bookmark23"></a></span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Genel İşlem Şartlarının Yorumlanması............................................. 238</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Genel İşlem Şartlarında İçerik Denetimi........................................... 239</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">İdarî ön denetim................................................................................ 239</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Yargısal denetim............................................................................... 240</span></p> <p><span lang="tr">aa. Karşı tarafta bir tüketicinin yer aldığı sözleşmelerde içerik</span></p> <p><span lang="tr">denetimi................................................................................................ 240</span></p> <p><span lang="tr">bb. Tüketici Sözleşmesi Niteliğini Taşımayan Standart Sözleşmelerde İçerik Denetimi 254</span></p> <p><span lang="tr">§ 24. İlân Yolu ile Yapılan Vaatler</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak........................................................................................................ 257</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">İlân Yolu ile Ödül Vaadi.................................................................................... 258</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Hukukî Niteliği................................................................................. 258</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">İcap görüşü....................................................................................... 258</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Bir taraflı irade beyanı ile borç altına girme (pollicitatio) görüşü...... 258</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Şartları.............................................................................................. 259</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Sonuçları......................................................................................... 261</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Ödüllü Yarışma Vaatleri.................................................................................... 265</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Hukukî Niteliği................................................................................. 265</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Yarışmayı Düzenleyenin veya Jürinin Vereceği Karara İtiraz İmkânı</span></p> <p><span lang="tr">Olup Olmadığı................................................................................... - 266</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark24">İlân Yolu ile Yapılan Vaadin Geri Alınması (BK. m. 8/II)................................ 267</a><a name="bookmark24"></a></span></p> <p><span lang="tr">ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM</span></p> <p><span lang="tr">HUKUKÎ İŞLEMLERDE, ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL</span></p> <p><span lang="tr">§ 25. Şekil Kavramı ve Çeşitleri</span></p> <p><span lang="tr">I. Şekil Kavramı...................................................................................................... 270</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak..................................................................................... 270</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Şeklin Yararları ve Sakıncaları......................................................... 271</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Yararları............................................................................................ 271</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Sakıncaları......................................................................................... 272</span></p> <p><span lang="tr">II. Şekljn Çeşitleri................................................................................................... 272</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Şekil Zorunluluğunun Kaynağı Açısından................................. .......272</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Kanuna Dayanan (kanunî, yasal) şekil.............................................. 272</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Sözleşmeye dayanan (rızaî) şekil...................................................... 273</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Şeklin Fonksiyonlarına Göre............................................................ 273</span></p> <p><span lang="tr">a. Geçerlilik (sıhhat) şekli..................................................................... 273</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">İspat şekli.................................................................................................. 273</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Geçerlilik ve ispat şekilleri arasındaki farklar ve ilişkiler........................... 274</span></p> <p><span lang="tr">aa. Farklar.................................................................................................. 274</span></p> <p><span lang="tr">bb. İlişkiler................................................................................................. 275</span></p> <p><span lang="tr">aaa. Birinci ilke..................................................................................... 275</span></p> <p><span lang="tr">bbb. İkinci ilke..................................................................................... 275</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Kullanılan Vasıtalara Göre............................................................................. 276</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Sözlü şekil................................................................................................. 276</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Adî yazılı şekil........................................................................................... 276</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Resmî yazılı şekil veya kısaca resmî şekil.................................................. 276</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Sözleşmelerde Şekle Bağlanması Gerekli trade Beyanlarına Göre................. 277</span></p> <p><span lang="tr">§ 26. Kanundan Doğan Bir Şekil Olarak Adî Yazılı Şekil</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">Metin.................................................................................................................. 277</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">İmza................................................................................................................... 279</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Ana kural: El Yazısı ile İmza.......................................................................... 279</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak.............................................................................................. 279</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Âmâların imzası (BK. m. 14/111).............................................................. 283</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">İmza atma iktidarından yoksun kişilerin durumu....................................... 285</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Elektronik imza.............................................................................................. 290</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Teleks ve Telefaks Aracılığı ile Gönderilen Metinler Borçlar</span></p> <p><span lang="tr">Kanunundaki Yazılı Şekil Şartını Gerçekleştirir mi?.......................................... 296</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak.................................................................................................. 296</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Teleks............................................................................................................ 297</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Telefaks......................................................................................................... 298</span></p> <p><a name="bookmark25"></a><span lang="tr">§ 27. Resmî Şekil</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak................................. ,................................................................... 301</span></p> <p><span lang="tr">II. </span><span lang="tr">Resmî Senedin Çeşitleri..................................................................................... 302</span></p> <p><span lang="tr">III. Resmî Şeklin Bazı Özellikleri........................................................................... 302</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">İmza............................................................................................................... 303</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Resmî Şekilde Yapılacak Sözleşmeler Gaipler (Karşı Karşıya veya</span></p> <p><span lang="tr">Yüz Yüze Olmayan Kişiler) Arasında Düzenlenebilir mi?............................ 304</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Unitas Actus (İşlemde Birlik) Kuralı............................................................ 304</span></p> <p><span lang="tr">§ 28. Şekle Bağlı İşlemde Değişiklik Yapılması</span></p> <p><span lang="tr">I. Ana Kural........................................................................................................... 305</span></p> <p><span lang="tr">II. İstisna................................................................................................................ 306</span></p> <p><span lang="tr">§ 29. Şekle Uymamanın Sonuçlan</span></p> <p><span lang="tr">I. Şekil Eksikliği Kavramı...................................................................................... 307</span></p> <p><span lang="tr">II. Şekil Eksikliğinin Yaptırımına İlişkin Görüşler................................................. 307</span></p> <p><span lang="tr">1. Yokluk Görüşü............................................................................................. 307</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">İptal Edilebilir Olma Görüşü...................................................................... 307</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Kesin Hükümsüzlük (Butlan) Görüşü....................................................... 308</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Kendine Özgü (sui generis) Hükümsüzlük Görüşü................................... 308</span></p> <p><span lang="tr">III. Görüşlerin Ana Hatları ile Değerlendirilmesi........................................... 308</span></p> <p><span lang="tr">§ 30. Şekil Eksikliği Sebebiyle Hükümsüzlüğün Hakkın Kötüye Kullanılmasını Yasaklayan MK. m. 2/II Hükmü ile Sınırlanması</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak.............................................................................................. 312</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılabilecek Durumları Belirlemede Başvurulacak Yöntem 312</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Yolu ile Şekil Eksikliğine Dayalı Geçersizliğin Ortadan Kalkmış Sayılacağı Olguların Gruplandırılması 315</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak.............................................................................................. 315</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Her İki Tarafın da Şekle Uymayan Sözleşmeden Doğan Borçlarım</span></p> <p><span lang="tr">Tam Olarak veya Büyük Bölümü itibarıyla İfa Etmiş Olması........................ 315</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Tam İfa ile Bir Tutulamayacak Diğer İfa Halleri veya Tam İfanın Şekil Eksikliği Bilinmeden Gerçekleşmiş Olması 317</span></p> <p><span lang="tr">4.</span><span lang="tr">Sözleşmenin Her İki Tarafça Hiç İfa Edilmemiş Olması........................... 320</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Söz Konusu Olduğu Durumlarda</span></p> <p><span lang="tr">Kesin Hükümsüzlüğün (Butlanın) Etkisiz Kalması........................................ 324</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Şekil Eksikliği Bulunan Sözleşmenin Geçerli Sayılması............................ 324</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">MK. m. 2/II hükmün sadece mağdur (haksızlığa uğramış) taraf yararına uygulanabilmesi 325</span></p> <p><span lang="tr">V. Şekil Eksikliğine Yol Açan Tarafın Tazminat Yükümlülüğü.................... 326</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 31. Tarafların Anlaşması ile Kabul Edilen (Rızaî) Şekil</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak.............................................................................................. 328</span></p> <p><span lang="tr">II. BK. m. 16'da Öngörülen Karineler............................................................ 329</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Birinci Karine (BK. m. 16/1)...................................................................... 329</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">İkinci Karine (BK. m. 16/11)..................................................................... 330</span></p> <p align="center"><span lang="tr">DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM SÖZLEŞMELERİN YORUMU VE TAMAMLANMASI</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 32. Sözleşmelerin Yorumlanması</span></p> <p><span lang="tr">I. Genel Olarak.............................................................................................. 331</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Belli Başlı Yorum Araçları........................................................................ 333</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Bazı Yorum İlkeleri................................................................................. 335</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Taraflarca Kararlaştırılmış Yorum İlkeleri (Yorum Anlaşmaları)............ 337</span></p> <p><span lang="tr">V.</span><span lang="tr">Şekle Bağlı İşlemlerin Yorumlanması....................................................... 337</span></p> <p><span lang="tr">VI.</span><span lang="tr">Yorum ve Sözleşmenin Nitelenmesi........................................................ 338</span></p> <p align="center"><a name="bookmark26"></a><span lang="tr">§ 33. Sözleşmenin Tamamlanması (Tamamlayıcı Yorum)</span></p> <p><span lang="tr">I. Ana Kural................................................................................................... 338</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">İstisnalar.................................................................................................... W</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">İlginç Bir Örnek...................................................................................... 341</span></p> <p align="center"><span lang="tr">BEŞİNCİ ALT BÖLÜM İRADE BOZUKLUKLARI VE GABİN</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 34. İrade Bozuklukları Kavramı, Zihnî Kayıt ve Ciddi Olmayan Beyanlar</span></p> <p><span lang="tr">I. </span><span lang="tr">İrade Bozuklukları Kavramı....................................................................... 342</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Zihnî Kayıt (Reservatio Mentalis)............................................................. 343</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Ciddi Olmayan Beyanlar......................................................................... 344</span></p> <p align="center"><span lang="tr">§ 35. Muvazaa veya Danışıklı İşlem (İnançlı İşlem ile Karşılaştırmalı Ölarak)</span></p> <p><span lang="tr">I. Muvazaa Kavramı ve Çeşitleri................................................................... 345</span></p> <p><span lang="tr">Kavram...................................................................................................... 345</span></p> <p><span lang="tr">Çeşitleri..................................................................................................... 345</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Basit (saf) muvazaa.......................................................................... 345</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Nitelikli (vasıflı) muvazaa................................................................ 346</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Muvazaa Anlaşması ve Muvazaanın Uygulama Alanı.............................. 346</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Nitelikli (Vasıflı) Muvazaanın Değişik Görünüm Biçimleri...................... 348</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Sözleşmenin niteliğinde muvazaa..................................................... 348</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Kısmî muvazaa................................................................................. 349</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Tarafta muvazaa................................................................................ 351</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Muvazaanın Yaptırımı.............................................................................. 354</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Taraflar Arasında....................................................................................... 354</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Üçüncü Kişilere Karşı............................................................................... 360</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">İnançlı İşlem......................................................... <sub>v</sub>................................ 363</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">İnançlı işlem Kavramı, Çeşitleri, Hukuki Niteliği...................................... 363</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Kavram............................................................................................. 363</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Çeşitleri............................................................................................ 366</span></p> <p><span lang="tr">c.</span><span lang="tr">Hukukî niteliği................................................................................. 366</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Güvenenin Korunması.............................................................................. 367</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">BK. m. 41/II'ye dayanan koruma...................................................... 367</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Vekâlet hükümlerine dayanan koruma............................................. 368</span></p> <p align="center"><span lang="tr">aa. Güvenenin BK. m. 393/I'de öngörülen kanunî temlikten</span></p> <p><span lang="tr">yararlanması......................................................................................... 368</span></p> <p><span lang="tr">bb. Güvenilenin iflâs etmesi halinde, güvenenin, vekilin kendi adına ve güvenen hesabına iktisap ettiği taşınır malları iflâs masasından ayırma hakkına sahip olması (BK. m. 393/III)........................................ 370</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">İnanç sözleşmesinin açık veya gizli olabilmesi.......................................... 372</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Araya Sokulan Kişi Aracılığıyla (per interpositam personam) Yapılan İşlemler (Nam-ı müstear meselesi) 376</span></p> <p><span lang="tr">IV.</span><span lang="tr">Muvazaa ve Kanuna Karşı Hile............................................................... 386</span></p> <p><span lang="tr">1. Kanuna Karşı Hile ("fraus legis") Kavramı............................................... 386</span></p> <p align="left"><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Gerçek anlamı ile kanuna karşı hile (veya kısaca, gerçek kanuna</span></p> <p><span lang="tr">karşı hile).............................................................................................. 386</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Gerçek olmayan anlamda kanuna karşı hile (veya kısaca, gerçek olmayan kanuna karş hile) 387</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kanuna Karşı Hile'nin Yaptırımı ve Modern Hukukta Bağımsız Bir Kanuna Karşı Hile Kavramına Yer Olup Olmadığı 391</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Sözleşmeye Karşı Hile...................................................................... 392</span></p> <p><a name="bookmark27"></a><span lang="tr">§ 36. Hata</span></p> <p><span lang="tr">I. Kavram ve Uygulama Alanı............................................................................... 393</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Kavram.............................................................................................. 393</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Uygulama Alanı................................................................................ 393</span></p> <p><span lang="tr">II.</span><span lang="tr">Borçlar Kanununda öngörülen Esaslı Hata Halleri ve Bazı Özel Durumlar...... 395</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Genel Olarak..................................................................................... 395</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">BK. m. 24'de Sayılan Esaslı Hatalar.................................................. 396</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Sözleşmenin Niteliğinde (mahiyetinde) hata (Error in negotio)</span></p> <p><span lang="tr">(BK. m. 24/1, b. 1)................................................................................ 396</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">Kişide (şahısta) hat (Error in persona) (BK. m. 24/1, b. 2)............... 397</span></p> <p><span lang="tr">c.</span><span lang="tr">Şeyde hata (Error in corpore, error in objecto) (BK. m. 24/1. b. 2)... 397</span></p> <p><span lang="tr">ç.</span><span lang="tr">Miktarda hata (Error in quantitate) (BK. m. 24/1, b. 3)..................... 398</span></p> <p><span lang="tr">d. </span><span lang="tr">Temel Hatası (BK. m. 24/1, b. 4)...................................................... 400</span></p> <p><span lang="tr">aa. Kavram ve unsurları........................................................................ 400</span></p> <p><span lang="tr">bb. Konusu parça borcu olan satış sözleşmesinde alıcı, ayıp hükümleri yanında temel hatasına da seçimlik olarak dayanabilir mi? 408</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Esaslı Hata Kavramının Tanımlanması (Tarifi)................................. 416</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak..................................................................................... 416</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">BK. m. 25 hükmü esaslı hata kavramına dahil midir?....................... 416</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Özel Bazı Durumlar.......................................................................... 417</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Vasıtanın hatası................................................................................. 417</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Hukukî sonuçlarda hata.................................................................... 419</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Okunmadan imzalanan belge............................................................. 421</span></p> <p><span lang="tr">ç.</span><span lang="tr">Beyaza (açığa) imza.......................................................................... 423</span></p> <p><span lang="tr">aa. Beyaza imza atan ile metni dolduran karşı taraf arasındaki ilişki...... 423</span></p> <p><span lang="tr">bb. Beyaza imza atan ile üçüncü kişiler arasındaki ilişki....................... 427</span></p> <p><span lang="tr">III.</span><span lang="tr">Esaslı Hatanın Yaptırımı.................................................................................. 427</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Sözleşmenin Yanılanca İptal Edilebilir Olması ve Bunun Anlamı.... 427</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">İptal Beyanı ve Sonuçları.................................................................. 435</span></p> <p><span lang="tr">3.</span><span lang="tr">İptal Hakkının Düşmesi.................................................................... 442</span></p> <p><span lang="tr">4.</span><span lang="tr">Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde İptalin Etkisi.............. 442</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Kısmî iptal......................................................................................... 443</span></p> <p><span lang="tr">6.</span><span lang="tr">Hatanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Öne Sürülememesi</span></p> <p><span lang="tr">(BK. m. 25)........................................................................................... 443</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Hataya Düşenin Tazminat Ödeme Yükümlülüğü (BK. m. 26).......... 444</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak..................................................................................... 444</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">BK. m. 26'ya dayanarak olumsuz tazminat miktarını aşan bir</span></p> <p><span lang="tr">tazminat istenebilmesi........................................................................... 450</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Tazminat talebinin söz konusu olamayacağı hal (BK. m. 26/1, c. 2).......... 451</span></p> <p><span lang="tr">ç. </span><span lang="tr">BK. m. 26'dan doğan sorumluluğun hukukî niteliği.................................. 452</span></p> <p><a name="bookmark28"></a><span lang="tr">§ 37. Hile</span></p> <p><span lang="tr">Hile Kavramı ve Çeşitleri.................................................................................... 452</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Hile Kavramı................................................................................................. 452</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Genel Olarak.............................................................................................. 452</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Birinci Unsur: Hile Eylemi........................................................................ 453</span></p> <p><span lang="tr">aa. Aktif bir davranış sonucu gerçekleşen hile........................................... 453</span></p> <p><span lang="tr">aaa. Genel Olarak................. .............................................................. 453</span></p> <p>&lt;s</p> </div>
 • Açıklama
  • içindekiler

   GİRİŞ......................................................................................................................... 1

   § 1. Borçlar Hukukunun Konusu ve Borçlar Kanunu

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 1

   U. Borçlar Kanununun Sistematiği.............................................................................. 3

   § 2. Borç Kavramı

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 5

   II. Borç Menfaati....................................................................................................... 14

   III.Borç İlişkisinin Nisbî Karakteri........................................................................... 15

   1. Genel Olarak................................................................................................ 15

   2. Üçüncü Kişilerin Borç İlişkisine, Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere

   Etkili Olduğu Bazı Durumlar....................................................................... 18

   a. Üçüncü Bir Kişi Borç İlişkisi Üzerinde Etkili Olabilir............................. 18

   b. Borç İlişkisi Üçüncü Kişiler Üzerinde Etkili Olabilir............................... 18

   aa. Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme................................................................ 18

   bb. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme.............................................. 20

   3. Borç İlişkisinden Doğan (Nisbî) Hakların Kuvvetlendirilmesi................ 25

   a. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilen Kişisel Haklar........................................ 25

   b. Zilyetlik Vasıtası ile Kişisel Hak Sahibinin Durumunun Kuvvetlenmesi....25

   IV.Borç ve Sorumluluk............................................................................................ 26

   1. Genel Olarak............................................................................................ 26

   2. Sorumluluğun Çeşitleri............................................................................ 29

   a.Kişi ile Sorumluluk, Malvarlığı ile Sorumluluk....................................... 29

   b. Malvarlığı ile Sorumluluğun Çeşitleri (Sınırsız Sorumluluk ve Sınırlı Sorumluluk) 7. 29

   aa. Sınırsız Sorumluluk............................................................................... 29

   bb. Sınırlı Sorumluluk................................................................................. 29

   aaa. Konu Bakımından Sınırlı Sorumluluk............................................. 30

   bbb. Eşya ile Sorumluluk (Aynî Sorumluluk)....................................... 30

   ccc. Miktar İtibarı ile Sınırlı Sorumluluk................................................ 31

   V. Borç ve Külfet...................................................................................................... 32

   § 3. Edim

   I. Genel Olarak............................................................................................ 33

   II.Edime İlişkin Çeşitli Ayrımlar...................................................................... 35

   1. Olumlu ve Olumsuz Edimler......................................................................... 35

   Olumlu (Müspet) Edimler............................................................................. 35

   aa. Kişisel Edimler............................................................................................ 35

   bb. Maddî (Şeye İlişkin) Edimler...................................................................... 35

   Olumsuz Edimler.......................................................................................... 37

   aa. Yapmama Edimleri...................................................................................... 37

   bb. Katlanma Edimleri....................................................................................... 37

   2. Ani, Sürekli ve Dönemli Edimler.................................................................. 37

   Ani Edimler.................................................................................................. 37

   Sürekli Edimler............................................................................................. 37

   Dönemli Edimler........................................................................................... 38

   III.Edimin Belirli (Muayyen) veya Belirlenebilir (Kabili Tayin) Olması Zorunluluğu 38

   § 4. Talep Ilakkı ve Alacak Hakkı Kavramları

   I. Talep Hakkı Kavramı..................................................................................... 39

   İI. Talep Hakkına İlişkin Ayrımlar.................................................................... 41

   1. Talep Hakkının Kaynağına Göre................................................................... 41

   2. Talep Hakkının Bağımsız Bir Nitelik Taşıyıp Taşımamasına Göre............... 41

   III. Alacak Hakkı Kavramının Talep Hakkı Kavramı Karşısındaki Durumu..... 42

   § 5. Doğal (Tabiî) veya Eksik Borçlar

   I. Genel Olarak................................................................................................. 44

   II.Doğal (Eksik) Borçlara Örnek Olarak Gösterilen Bazı Durumlar................ 46

   1.Zamanaşımına Uğramış Alacaklar................................................................ 46

   a. Genel Olarak................................................................................................. 46

   aa. Zamanaşımının Gerçekleşmesinden Fakat Borçlunun Defi

   Hakkını Kullanmasından Önceki Aşama................................................ 47

   bb. Zamanaşımının Gerçekleşmesinden ve Borçlunun Defi Hakkını

   Kullanmasından Sonraki Aşama............................................................ 48

   b. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre............................................................. 50

   2. Kumar ve Bahis Borçları............................................................................... 53

   3. Evlenme Tellâllığından Doğan Borç............................................................. 56

   4.Ahlâkî Bir Ödevin Yerine Getirilmesi.......................................................... 57

   III.Sonuç.......................................................................................................... 57

   § 6. Çeşit ve Parça Borçları

   I. Genel Olarak................................................................................................. 58

   1. Kavram......................................................................................................... 58

   2. Bu Ayrımın Mislî Eşya ve Mislî Olmayan Eşya Ayrımı ile İlgisi................. 59

   II. Çeşit Borcu ve Parça Borcu Ayrımının Pratik Önemi.................................. 60

   § 7. Seçimlik Borçlar

   I. Genel Olarak....................................................................................................... 64

   II. Seçimlik Borç ile Çeşit Borcunun Karşılaştırılması........................................... 65

   III. Seçimlik Yetki.................................................................................................. 67

   1. Seçim Yetkisi Borçluda ise................................................................................. 67

   2. Seçim Yetkisi Alacaklıda ise.............................................................................. 69

   § 8. Borç Kaynaklan

   I. Genel Olarak....................................................................................................... 69

   1. Borç Kaynağı Olarak Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz İktisap....................... 70

   2. Borçlar Hukuku Dışındaki Borç Kaynaklan....................................................... 71

   3. Borç Kaynaklarına İlişkin Üçlü Ayrımın Sınırlayıcı (= Tahdidî) Olmaması 71

   II.Kanundan Doğan Borçlar Kavramı ve Bunun Eleştirilmesi............................... 73

   III.Fiilî Sözleşme İlişkileri..................................................................................... 76

   BİRİNCİ BÖLÜM BORÇ KAYNAĞI OLARAK HUKUKÎ İŞLEM (= MUAMELE), ÖZELLİKLE SÖZLEŞME

   BİRİNCİ ALT BÖLÜM HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ

   § 9. Hukukî İşlemin Hukukî Fiiller (Eylemler) İçindeki Yeri

   I. Hukukun Önemli Olan ve Olmayan Olgular...................................................... 83

   II.Hukuken Önemli Olguların Hukukî Olaylar ve Hukukî Fiiller Diye İkiye Ayrılması 83

   III.Hukuka Aykırı Fiiller ve Hukuka Uygun Fiiller.............................................. 84

   IV.Hukuka Uygun Fiillerin Çeşitleri..................................................................... 84

   1. İrade Açığa Vurmaları........................................................................................ 84

   a. Hukukî İşlemler........................................................................................... 84

   b. Hukukî İşlem Benzeri Fiiller........................................................................ 84

   c. Maddî Fiiller................................................................................................ 85

   2. Tasavvur (Görüş. Bilgi) Açığa Vurmaları.......................................................... 86

   3. His (Duygu) Açığa Vurmaları........................................................................... 86

   V.Hukukî İşlemler ve Dar Anlamda Hukukî Fiiller.............................................. 87

   § 10. Hukukî İşlem Kavramı

   I. İrade Beyanı ve Hukukî Sonuç İlişkileri............................................................. 87

   II. Hukukî İşlem Kavramının Bir Soyutlamadan İbaret Olması.............................. 89

   III. İrade Beyanı ve Hukukî İşlem Kavramları Arasındaki İlişkiler........................ 90

   1. Genel Olarak...................................................................................................... 90

   2. Hukukî İşlem Olgusunda İrade Beyanı Dışında Kalan Başka (Dar Anlamda) Olguların Yer Alabilmesi 91

   3. Hukukî İşlemin Hükümlerini Doğurması İçin Gerçekleşmesi Gerekli

   Diğer Şartlar....................................................................................................... 92

   § 11. Hukukî İşlemin Çeşitleri

   I. Genel Olarak................................................................................................... 94

   II. Hukukî İşlem Olgusu Açısından Hukukî İşlemin Çeşitleri................................... 94

   1. Bir Taraflı Hukukî İşlemler............................................................................. 94

   2. İki veya Çok Taraflı Hukukî İşlemler............................................................. 95

   a. Sözleşme......................................................................................................... 95

   aa. Genel Olarak.......................................................................................... 95

   bb. Borç Sözleşmesinin Çeşitleri................................................................. 98

   aaa. Birinci Ayrım: Bir Tarafa ve İki Tarafa Borç Yükleyen

   Sözleşmeler.................................................................................... 98

   bbb. İkinci Ayrım: Ön Sözleşme ve Asıl Sözleşme (BK. m. 22)......... 100

   aaaa. Ön Sözleşme Kavramı......................................................... 100

   bbbb. Ön Sözleşmede Şekil......................................................... 105

   cccc. Ön Sözleşmeden Doğan Borcun İfa Edilmemesi................. 105

   dddd. Ön Sözleşme ve Benzer Kavramlar.................................... 110

   Opsiyon Hakkı Doğuran Sözleşme....................... .'...... 110

   Sözleşme Tasarısı (Projesi)............................................ 110

   Niyet Mektubu............................................................... 111

   Centilmen Anlaşmaları................................................. 111

   Çerçeve Sözleşme.......................................................... 112

   b. Karar............................................................................................................. 113

   III.Hukukî İşlemin Doğurduğu Hukukî Sonuçlara Göre Çeşitleri......................... 114

   1. Kazandırma Kavramı..................................................................................... 114

   a. Genel Olarak................................................................................................. 114

   b. Bazı Kazandırma Çeşitleri............................................................................. 115

   aa. İvazlı (= Karşılıklı) ve İvazsız (= Karşılıksız) Kazandırmalar............... 115

   bb. İştirakli (Katılmalı) Kazandırmalar....................................................... 116

   2. Kazandırmanın Hukukî Sebebi (Causa)........................................................ 116

   a.Hukukî Sebep (Causa) Kavramı ve Çeşitleri................................................ 116

   b. Sebebe bağlı (İllî) ve Sebepten Mücerret (Soyut) Kazandırmalar................. 119

   aa. Genel Olarak.......................................... .............................................. 119

   bb. Sebebe Bağlı ve Sebepten Mücerret (Soyut) Borçlanma İşlemleri

   (Özellikle Soyut Borç İkrarı) (BK. m. 17)............................................ 119

   c'c. Sebebe Bağlı ve Soyut Tasarruf İşlemleri............................................ 129

   § 12. Hukukî İşlemin Temel Unsuru Olarak İrade Beyanı Kavramı

   I. Genel Olarak................................................................................................. 130

   II. Otomatikleştirilmiş İrade Beyanları,.................................................................... 132

   § 13. Güven İlkesi ve İrade Beyanının Unsurlarına İlişkin Eksikliklerin Bu İlke Karşısında Değerlendirilmesi

   I. Güven ilkesi ve Bunun İrade Nazariyesi Karşısındaki Yeri....................... 132

   II.Hukukî Sonuç İradesinden Yoksun İrade Beyanları................................ 135

   1. Genel Olarak............................................................................................. 135

   2. BK. m. 1 ile BK. m. 23 vd. Arasındaki İlişki............................................ 136

   III.Beyan İradesi veya Bilincinden Yoksun İrade Beyanları........................ 140

   § 14. Açık (Sarih) ve Örtülü (Zımnî) İrade Beyanları

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 143

   II.Açık (Sarih) İrade Beyanı......................................................................... 143

   III.Örtülü (Zımnî) İrade Beyanı.................................................................... 144

   1. İradeyi Gösteren Hareketler (Facta Concludentia)..................................... 144

   2. İrade Faaliyeti (İcraatı, Etkinliği)............................................................... 144

   3. Susma (Sükût).......................................................................................... 146

   a.Genel Olarak................... .'....................................................................... 146

   b. Teyit Mektubu........................................................................................... 148

   § 15. Varması Gerekli İrade Beyanları

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 153

   II.Beyanın Yapılması................................................................................... 153

   III.Beyanın Varması...... ,............................................................................ 155

   1. Genel Olarak............................................................................................. 155

   2. Varma Ne Vakit Gerçekleşir?................................................................... 156

   a.Karşı Karşıya Bulunan Kişiler Arasında.................................................... 156

   b. Karşı Karşı Bulunmayan Kişiler Arasında................................................. 157

   3. Varma Açısından Sözlü ve Yazılı Beyanlar Arasında Fark Var mıdır?..... 160

   4. Süre........... -.............................................................................................. 164

   İKİNCİ ALT BÖLÜM SÖZLEŞMENİN KURULMASI

   § 16. Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Genel Bilgiler

   I. Sözleşme ve Sözleşme ile Kurulan Hukukî Düzenlemenin Birbirinden Ayrılması. 165

   II. Değişik Sözleşme Kurma Teknikleri........................................................ 166

   1. İcap ve Kabul Yolu ile Sözleşmenin Kurulması (Klasik Yöntem)............. 167

   2. Sözleşmenin İcap ve Kabul Ayrımı Yapmak İmkânı Olmaksızın Görüşmeler Sonucu Hazırlanan Metnin Birlikte Benimsenmesi Yolu ile Kurulması............................................................................................................... 168

   a. Genel Olarak............................................................................................. 168

   b.Sözleşme Görüşmelerine İlişkin Anlaşmalar............................................ 169

   3. Sözleşmenin Taraflardan Biri Tarafından Hazırlanmış Genel işlem

   Şartlarına Diğer Tarafın Katılması ile Kurulması.............................................. 170

   § 17. Sözleşmenin Esaslı Noktaları-İkinci Derecede (Yan) Noktaları Ayrımı Açısından Uyuşma ve Uyuşmazlık

   I. Uyuşma ve Uyuşmazlık Kavramları.............................................................. 171

   1. Uyuşma........................................................................................................ 171

   a.Normal (fiilî) uyuşma................................................................................... 171

   b. Normatif (farazî, varsayımsal) uyuşma......................................................... 171

   2. Uyuşmazlık.................................................................................................. 172

   II. Uyuşmanın Kapsamı........................................................................................... 172

   1. Genel Olarak................................................................................................. 172

   2. Esaslı Noktalar ve Yan (İkinci Derecede) Noktalar...................................... 174

   a.Esaslı noktalar.............................................................................................. 174

   aa. Objektif açıdan esaslı noktalar.............................................................. 174

   bb. Sübjektif açıdan esaslı noktalar............................................................ 175

   b. Yan (İkinci Derecede) Noktalar.................................................................... 176

   3. BK. m. 2/1 Uyarınca Sözleşmenin Ne Vakit kurulmuş Sayılabileceği.......... 176

   a.Hükmün Niteliği........................................................................................... 176

   b. Hükmün Uygulama Alanı............................................................................ 176

   4. Sözleşmedeki Boşluğun Doldurulması........................................................ 178

   5. Şekil Hükümlerinin Saklı Olması (BK. m. 2/III).......................................... 179

   § 18. İcap

   I. Genel Olarak................................................................................................. 179

   1. Kavram......................................................................................................... 179

   2. İcaba Davet (İnvitatio ad offerandum).......................................................... 182

   a. Genel Olarak................................................................................................. 182

   b. Artırma ve eksiltmelerdeki durum................................................................ 183

   c. Tarife, fiyat listesi, katalog vs. göndermenin kural olarak icap sayılmaması (BK. m. 7/II) 183

   ç. Bağlamayan İcaplar (BK. m. 7/1)................................................................. 188

   3. Semenini Göstererek Emtia Teşhirinin Kural Olarak İcap Sayılması

   (BK. m. 7/III)............................................... :................................................... 189

   4.Ismarlanmamış (Sipariş Edilmemiş) Bir Malın Gönderilmesinin İcap Sayılmaması 191

   5. İcabın Hukukî Niteliği.................................................................................. 193

   § 19. İcabın Bağlayıcılığı

   I. Kavram.......................................................................................................... 194

   II.Bir Süre Kaydı İçermeyen (Süresiz) İcaplar........................................................ 195

   1. Hazır Olan Kişiler (Karşı Karşıya veya Yüz Yüze olanlar) arasında İcap (BK. m. 4) 195

   2. Gaipler (Karşı Karşıya veya Yüz Yüze Olmayanlar) Arasında İcap

   (BK. m. 5).................................................................................................. 198

   a. Genel Kural............................................................................................... 198

   b. İcabın karşı tarafa geç varması.................................................................. 199

   c. Zamanında ve düzenli biçimde gönderilen kabul beyanının icapçıya

   geç ulaşması................................................................................................. 200

   aa. Genel Olarak........................................................................................... 200

   bb. BK. m. 5/III hükmünün kıyas yolu ile uygulanabileceği durumlar......... 201

   III. Bir Süre Kaydı İçeren (Süreli) İcaplar................................................... 202

   § 20. Kabul

   I. Hukukî Niteliği......................................................................................... 203

   II. Kabulde Bulunması Gerekli Nitelikler...................................................... 204

   III.Örtülü (Zımnî) Kabul.............................................................................. 205

   1. İrade Faaliyeti Yolu İle Kabul................................................................... 205

   2. Susma ile Kabul (BK. m. 6)........... :.............................................................. 205

   § 21. İcabın ve Kabulün Geri Alınması veya Hükümden Düşmesi

   I. İcabın Geri Alınması................................................................................. 208

   II. Kabulün Geri Alınması............................................................................ 209

   III.İcabın veya Kabulün Hükümden Düşmesi.............................................. 210

   § 22. Sözleşmenin Kurulması ve Hükümlerini Doğurmaya Başlaması

   I. Sözleşmenin Kurulması............................................................................. 210

   II. Karşı Karşıya (Hazır) Olmayan Kişiler Arasında Sözleşmenin

   Hükümlerini Doğurduğu An........................................................................ 211

   1. Genel Olarak............................................................................................. 211

   2. Satış Sözleşmesinde Hasarın Ne Vakit Alıcıya Geçtiğini (BK. m. 183) Tespit Etme Açısından BK. m. 10'dan Yararlanmak İmkânı Var mıdır? 212

   3. Sözleşmenin Susma ile Kurulmuş Olması................................................ 213

   § 22a. Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına İlişkin Özellikler

   I. Mesafeli Sözleşme Kavramı...................................................................... 213

   II.Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemenin Temelinde Yatan Değerlendirmeler 216

   III.Ön Bilgilerin Tüketiciye Verilip Bu Hususun Yazılı Olarak Teyit Ettirilmesinin Sözleşmenin Kurulması veya Geçerliliği Üzerindeki Etkisi 217

   1. Genel Olarak.................................................................... !.................... .'. 217

   2. Uygulanacak Yaptırımlar.......................................................................... 222

   Tüketiciyi Koruma mevzuatına dayalı yaptırımlar..................................... 222

   Borçlar Hukukuna dayalı yaptırımlar........................................................ 225

   § 23. Genel İşlem Şartları

   I. Genel Olarak............................................................................................. 225

   II. Genel İşlem Şartlarının Yargısal Denetimi......................................................... 232

   1. Genel İşlem Şartlarının Tarafların Rızası ile Sözleşmenin İçeriğine Girmesi 232

   a. Açık (Sarih) benimseme ile............................................................... 232

   b. Örtülü (zımnî) benimseme ile........................................................... 234

   e. Global benimseme ile........................................................................ 236

   2. Genel İşlem Şartlarının Yorumlanması............................................. 238

   3. Genel İşlem Şartlarında İçerik Denetimi........................................... 239

   a. İdarî ön denetim................................................................................ 239

   b. Yargısal denetim............................................................................... 240

   aa. Karşı tarafta bir tüketicinin yer aldığı sözleşmelerde içerik

   denetimi................................................................................................ 240

   bb. Tüketici Sözleşmesi Niteliğini Taşımayan Standart Sözleşmelerde İçerik Denetimi 254

   § 24. İlân Yolu ile Yapılan Vaatler

   I. Genel Olarak........................................................................................................ 257

   II.İlân Yolu ile Ödül Vaadi.................................................................................... 258

   1. Hukukî Niteliği................................................................................. 258

   a.İcap görüşü....................................................................................... 258

   b. Bir taraflı irade beyanı ile borç altına girme (pollicitatio) görüşü...... 258

   2. Şartları.............................................................................................. 259

   3. Sonuçları......................................................................................... 261

   III.Ödüllü Yarışma Vaatleri.................................................................................... 265

   1. Hukukî Niteliği................................................................................. 265

   2. Yarışmayı Düzenleyenin veya Jürinin Vereceği Karara İtiraz İmkânı

   Olup Olmadığı................................................................................... - 266

   IV.İlân Yolu ile Yapılan Vaadin Geri Alınması (BK. m. 8/II)................................ 267

   ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM

   HUKUKÎ İŞLEMLERDE, ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL

   § 25. Şekil Kavramı ve Çeşitleri

   I. Şekil Kavramı...................................................................................................... 270

   1. Genel Olarak..................................................................................... 270

   2. Şeklin Yararları ve Sakıncaları......................................................... 271

   a. Yararları............................................................................................ 271

   b. Sakıncaları......................................................................................... 272

   II. Şekljn Çeşitleri................................................................................................... 272

   1. Şekil Zorunluluğunun Kaynağı Açısından................................. .......272

   a.Kanuna Dayanan (kanunî, yasal) şekil.............................................. 272

   b. Sözleşmeye dayanan (rızaî) şekil...................................................... 273

   2. Şeklin Fonksiyonlarına Göre............................................................ 273

   a. Geçerlilik (sıhhat) şekli..................................................................... 273

   b. İspat şekli.................................................................................................. 273

   c. Geçerlilik ve ispat şekilleri arasındaki farklar ve ilişkiler........................... 274

   aa. Farklar.................................................................................................. 274

   bb. İlişkiler................................................................................................. 275

   aaa. Birinci ilke..................................................................................... 275

   bbb. İkinci ilke..................................................................................... 275

   3. Kullanılan Vasıtalara Göre............................................................................. 276

   a.Sözlü şekil................................................................................................. 276

   b. Adî yazılı şekil........................................................................................... 276

   c. Resmî yazılı şekil veya kısaca resmî şekil.................................................. 276

   4. Sözleşmelerde Şekle Bağlanması Gerekli trade Beyanlarına Göre................. 277

   § 26. Kanundan Doğan Bir Şekil Olarak Adî Yazılı Şekil

   I. Metin.................................................................................................................. 277

   II.İmza................................................................................................................... 279

   1. Ana kural: El Yazısı ile İmza.......................................................................... 279

   a. Genel Olarak.............................................................................................. 279

   b. Âmâların imzası (BK. m. 14/111).............................................................. 283

   c. İmza atma iktidarından yoksun kişilerin durumu....................................... 285

   2. Elektronik imza.............................................................................................. 290

   III.Teleks ve Telefaks Aracılığı ile Gönderilen Metinler Borçlar

   Kanunundaki Yazılı Şekil Şartını Gerçekleştirir mi?.......................................... 296

   1. Genel Olarak.................................................................................................. 296

   2. Teleks............................................................................................................ 297

   3. Telefaks......................................................................................................... 298

   § 27. Resmî Şekil

   I. Genel Olarak................................. ,................................................................... 301

   II. Resmî Senedin Çeşitleri..................................................................................... 302

   III. Resmî Şeklin Bazı Özellikleri........................................................................... 302

   1. İmza............................................................................................................... 303

   2. Resmî Şekilde Yapılacak Sözleşmeler Gaipler (Karşı Karşıya veya

   Yüz Yüze Olmayan Kişiler) Arasında Düzenlenebilir mi?............................ 304

   3. Unitas Actus (İşlemde Birlik) Kuralı............................................................ 304

   § 28. Şekle Bağlı İşlemde Değişiklik Yapılması

   I. Ana Kural........................................................................................................... 305

   II. İstisna................................................................................................................ 306

   § 29. Şekle Uymamanın Sonuçlan

   I. Şekil Eksikliği Kavramı...................................................................................... 307

   II. Şekil Eksikliğinin Yaptırımına İlişkin Görüşler................................................. 307

   1. Yokluk Görüşü............................................................................................. 307

   2. İptal Edilebilir Olma Görüşü...................................................................... 307

   3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) Görüşü....................................................... 308

   4. Kendine Özgü (sui generis) Hükümsüzlük Görüşü................................... 308

   III. Görüşlerin Ana Hatları ile Değerlendirilmesi........................................... 308

   § 30. Şekil Eksikliği Sebebiyle Hükümsüzlüğün Hakkın Kötüye Kullanılmasını Yasaklayan MK. m. 2/II Hükmü ile Sınırlanması

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 312

   II.Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılabilecek Durumları Belirlemede Başvurulacak Yöntem 312

   III.Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Yolu ile Şekil Eksikliğine Dayalı Geçersizliğin Ortadan Kalkmış Sayılacağı Olguların Gruplandırılması 315

   1. Genel Olarak.............................................................................................. 315

   2. Her İki Tarafın da Şekle Uymayan Sözleşmeden Doğan Borçlarım

   Tam Olarak veya Büyük Bölümü itibarıyla İfa Etmiş Olması........................ 315

   3. Tam İfa ile Bir Tutulamayacak Diğer İfa Halleri veya Tam İfanın Şekil Eksikliği Bilinmeden Gerçekleşmiş Olması 317

   4.Sözleşmenin Her İki Tarafça Hiç İfa Edilmemiş Olması........................... 320

   IV.Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Söz Konusu Olduğu Durumlarda

   Kesin Hükümsüzlüğün (Butlanın) Etkisiz Kalması........................................ 324

   1. Şekil Eksikliği Bulunan Sözleşmenin Geçerli Sayılması............................ 324

   2. MK. m. 2/II hükmün sadece mağdur (haksızlığa uğramış) taraf yararına uygulanabilmesi 325

   V. Şekil Eksikliğine Yol Açan Tarafın Tazminat Yükümlülüğü.................... 326

   § 31. Tarafların Anlaşması ile Kabul Edilen (Rızaî) Şekil

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 328

   II. BK. m. 16'da Öngörülen Karineler............................................................ 329

   1. Birinci Karine (BK. m. 16/1)...................................................................... 329

   2. İkinci Karine (BK. m. 16/11)..................................................................... 330

   DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM SÖZLEŞMELERİN YORUMU VE TAMAMLANMASI

   § 32. Sözleşmelerin Yorumlanması

   I. Genel Olarak.............................................................................................. 331

   II.Belli Başlı Yorum Araçları........................................................................ 333

   III.Bazı Yorum İlkeleri................................................................................. 335

   IV.Taraflarca Kararlaştırılmış Yorum İlkeleri (Yorum Anlaşmaları)............ 337

   V.Şekle Bağlı İşlemlerin Yorumlanması....................................................... 337

   VI.Yorum ve Sözleşmenin Nitelenmesi........................................................ 338

   § 33. Sözleşmenin Tamamlanması (Tamamlayıcı Yorum)

   I. Ana Kural................................................................................................... 338

   II.İstisnalar.................................................................................................... W

   III.İlginç Bir Örnek...................................................................................... 341

   BEŞİNCİ ALT BÖLÜM İRADE BOZUKLUKLARI VE GABİN

   § 34. İrade Bozuklukları Kavramı, Zihnî Kayıt ve Ciddi Olmayan Beyanlar

   I. İrade Bozuklukları Kavramı....................................................................... 342

   II.Zihnî Kayıt (Reservatio Mentalis)............................................................. 343

   III.Ciddi Olmayan Beyanlar......................................................................... 344

   § 35. Muvazaa veya Danışıklı İşlem (İnançlı İşlem ile Karşılaştırmalı Ölarak)

   I. Muvazaa Kavramı ve Çeşitleri................................................................... 345

   Kavram...................................................................................................... 345

   Çeşitleri..................................................................................................... 345

   a. Basit (saf) muvazaa.......................................................................... 345

   b. Nitelikli (vasıflı) muvazaa................................................................ 346

   3. Muvazaa Anlaşması ve Muvazaanın Uygulama Alanı.............................. 346

   4. Nitelikli (Vasıflı) Muvazaanın Değişik Görünüm Biçimleri...................... 348

   a.Sözleşmenin niteliğinde muvazaa..................................................... 348

   b. Kısmî muvazaa................................................................................. 349

   c. Tarafta muvazaa................................................................................ 351

   II.Muvazaanın Yaptırımı.............................................................................. 354

   1. Taraflar Arasında....................................................................................... 354

   2. Üçüncü Kişilere Karşı............................................................................... 360

   III.İnançlı İşlem......................................................... v................................ 363

   1. İnançlı işlem Kavramı, Çeşitleri, Hukuki Niteliği...................................... 363

   a.Kavram............................................................................................. 363

   b. Çeşitleri............................................................................................ 366

   c.Hukukî niteliği................................................................................. 366

   2. Güvenenin Korunması.............................................................................. 367

   a.BK. m. 41/II'ye dayanan koruma...................................................... 367

   b. Vekâlet hükümlerine dayanan koruma............................................. 368

   aa. Güvenenin BK. m. 393/I'de öngörülen kanunî temlikten

   yararlanması......................................................................................... 368

   bb. Güvenilenin iflâs etmesi halinde, güvenenin, vekilin kendi adına ve güvenen hesabına iktisap ettiği taşınır malları iflâs masasından ayırma hakkına sahip olması (BK. m. 393/III)........................................ 370

   3. İnanç sözleşmesinin açık veya gizli olabilmesi.......................................... 372

   4. Araya Sokulan Kişi Aracılığıyla (per interpositam personam) Yapılan İşlemler (Nam-ı müstear meselesi) 376

   IV.Muvazaa ve Kanuna Karşı Hile............................................................... 386

   1. Kanuna Karşı Hile ("fraus legis") Kavramı............................................... 386

   a.Gerçek anlamı ile kanuna karşı hile (veya kısaca, gerçek kanuna

   karşı hile).............................................................................................. 386

   b. Gerçek olmayan anlamda kanuna karşı hile (veya kısaca, gerçek olmayan kanuna karş hile) 387

   2. Kanuna Karşı Hile'nin Yaptırımı ve Modern Hukukta Bağımsız Bir Kanuna Karşı Hile Kavramına Yer Olup Olmadığı 391

   3. Sözleşmeye Karşı Hile...................................................................... 392

   § 36. Hata

   I. Kavram ve Uygulama Alanı............................................................................... 393

   1. Kavram.............................................................................................. 393

   2. Uygulama Alanı................................................................................ 393

   II.Borçlar Kanununda öngörülen Esaslı Hata Halleri ve Bazı Özel Durumlar...... 395

   1. Genel Olarak..................................................................................... 395

   2. BK. m. 24'de Sayılan Esaslı Hatalar.................................................. 396

   a.Sözleşmenin Niteliğinde (mahiyetinde) hata (Error in negotio)

   (BK. m. 24/1, b. 1)................................................................................ 396

   b.Kişide (şahısta) hat (Error in persona) (BK. m. 24/1, b. 2)............... 397

   c.Şeyde hata (Error in corpore, error in objecto) (BK. m. 24/1. b. 2)... 397

   ç.Miktarda hata (Error in quantitate) (BK. m. 24/1, b. 3)..................... 398

   d. Temel Hatası (BK. m. 24/1, b. 4)...................................................... 400

   aa. Kavram ve unsurları........................................................................ 400

   bb. Konusu parça borcu olan satış sözleşmesinde alıcı, ayıp hükümleri yanında temel hatasına da seçimlik olarak dayanabilir mi? 408

   3. Esaslı Hata Kavramının Tanımlanması (Tarifi)................................. 416

   a. Genel Olarak..................................................................................... 416

   b. BK. m. 25 hükmü esaslı hata kavramına dahil midir?....................... 416

   4. Özel Bazı Durumlar.......................................................................... 417

   a.Vasıtanın hatası................................................................................. 417

   b. Hukukî sonuçlarda hata.................................................................... 419

   c. Okunmadan imzalanan belge............................................................. 421

   ç.Beyaza (açığa) imza.......................................................................... 423

   aa. Beyaza imza atan ile metni dolduran karşı taraf arasındaki ilişki...... 423

   bb. Beyaza imza atan ile üçüncü kişiler arasındaki ilişki....................... 427

   III.Esaslı Hatanın Yaptırımı.................................................................................. 427

   1. Sözleşmenin Yanılanca İptal Edilebilir Olması ve Bunun Anlamı.... 427

   2. İptal Beyanı ve Sonuçları.................................................................. 435

   3.İptal Hakkının Düşmesi.................................................................... 442

   4.Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde İptalin Etkisi.............. 442

   5. Kısmî iptal......................................................................................... 443

   6.Hatanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Öne Sürülememesi

   (BK. m. 25)........................................................................................... 443

   7. Hataya Düşenin Tazminat Ödeme Yükümlülüğü (BK. m. 26).......... 444

   a. Genel Olarak..................................................................................... 444

   b.BK. m. 26'ya dayanarak olumsuz tazminat miktarını aşan bir

   tazminat istenebilmesi........................................................................... 450

   c. Tazminat talebinin söz konusu olamayacağı hal (BK. m. 26/1, c. 2).......... 451

   ç. BK. m. 26'dan doğan sorumluluğun hukukî niteliği.................................. 452

   § 37. Hile

   Hile Kavramı ve Çeşitleri.................................................................................... 452

   1. Hile Kavramı................................................................................................. 452

   a. Genel Olarak.............................................................................................. 452

   b. Birinci Unsur: Hile Eylemi........................................................................ 453

   aa. Aktif bir davranış sonucu gerçekleşen hile........................................... 453

   aaa. Genel Olarak................. .............................................................. 453

   <s

   Stok Kodu
   :
   9789753684699
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   774
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat