Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 1999 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 1999

Liste Fiyatı : 46,00
İndirimli Fiyat : 43,70
Kazancınız : 2,30
9753682565
363895
Bilirkişi Raporları 1999
Bilirkişi Raporları 1999
Filiz Kitabevi
43.70

 

İÇİNDEKİLER

1. Ticari defterleri usulüne uygun tutmayan kollektif ortağın idare ve temsil yetkisinin

mahkemece kaldırılması............................................................................................ 9

2. Aracının komisyon hakkı.................................................................................... 13

3. Akdin feshi ve cezai şartın tahsili....................................................................... 18

4. Anonim Ortaklıkta sermaye artırimı kararının iptali koşullan.............................. 23

5. Şifreli TV yayınlarında izinsiz decoder kullanılması.......................................... 27

6. Konusunu tamamlamış ve organsız kalmış kooperatifin fesih ve tasfiyesi.......... 30

7. Mebide ayıp ve ayıp ihbarı.................................................................................. 32

8. Kooperatif üyesinin ihracı kararının koşulları üyeler arasında eşitlik ilkesi........ 47

9. Haksız rekabet, dava açıldıktan sonra tedbir kararı vermeye yetkili mahkeme.... 51

10. Ticaret Ortaklıklarında ortağın sermaye borcunun icraen tahsili........................ 54

11. Ticari alım-satım akdinin gerçekliğinin kanıtlanması......................................... 57

12. Finansal kiralama sözleşmesinin feshi............................................................... 62

13. Limited şirketin haklı sebeble feshi.................................................................... 66

14. Hava yolu ile taşımada taşıyanın sorumu......................................................... 69

15. TL.'sına çevrilen $ alacağında temerrüt.............................................................. 72

16. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali.......................................................... 78

17. Limited şirket ortağının haklı sebeplerle şirketten çıkması ve şirketteki pa değerinin hesaplanması 81

18. "Değişen ekonomik koşullar" nedeni ile kira sözleşmesinin kiracı tarafından süresinin bitiminden önce feshi 86

19. Anonim ortaklıkta paydaşlığın tesbiti................................................................ 96

20. Anonim ortaklıkta paydaşlığın tesbiti............................................................. 102

21. Haksız rekabet ve rekabet yasağına aykırı hareket nedeni ile maddi ve manevi tazminat 108

22. Anonim ortaklıkta pay sahibinin ortaklığını fesih ve tasfiyesini taleple tasfiye bakiyesi payını istemesi 115

23. Marka ve unvana tecavüz............................................................................... 119

24. Anonim ortaklık ortağının ortaklık borçlusundan ortaklık alacaklarını

"dolayısı ile zarar gören pay sahibi" sıfatı ile dava etmesi.................................... 124

25. Mebide ayıp................................................................................................... 130

26. Şifreli TV yayınlarınla izinsiz decoder kullanılması....................................... 138

27. xMarkaya....................................................................... tecavüz ve haksız rekabet 141

28.Limited şirketten ayrılmış ortağın ayrılışının hükmen tescili................................ 145

29.Anonim Ortaklıkta kurucu senetlerimin temettü payı........................................... 148

30. Akdin haklı sebeple feshi ve cezai şart................................................................ 155

31. Anonim ortaklıkta TTK. m. 348 uyarınca "özel denetçi" tayini............................ 158

32. Alacak için yapılan icra dahiline itiraz......................... ....................................... 164

33.Sözleşmenin feshi ve cezai şart............................................................................ 168

34.Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali................................................. 174

35."Locus regit actum" kuralı ve zamanaşımının saptanması, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de açılan bir davada değerlendirilmesi 178

36. Bankanın çek keşideli hesap açarken gerekli özeni göstermemesi, çek

k e şideci sinin rnüterafık kusuru......................................................................... 184

37.İşletme adında iltibas........................................................................................... 190

38.İnşaat Sözleşmesinin haklı sebeplerle feshi......................................................... 195

39. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketten bu sıfatla haiz olduğu mali haklar 203

40.Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali................................................. 207

41-. Bayilik sözleşmesinin feshi ve mahrum kalınan kâr ve cezai şart talebi.............. 213

42.Bir bankanın bir şirketten alacağını şirket ortağının nezdindeki alacağından tahsili 218

43.Bir bankanın bir müşterisinin kendi nezdindeki hesapları arasında virman yapması koşulları 224

44.Markada iltibas.................................................................................................... 230

45.Markada iltibas.................................................................................................... 236

46.Marka ve endüstriyel tasarımda iltibas................................................................. 241

47.Haklı sebeplerle limited şirketten çıkma............................................................... 248

48.Bilgisayar programlarının izinsiz çoğaltılması..................................................... 252

49.Üyenin kooperatiften çıkarılması kararının iptali................................................. 259

50.Üyenin kooperatiften çıkarılması kararının iptali................................................. 264

.51. Borç ödemede temerrüt........................................................................................ 268

52. Markaya ve endüstriyel tasarıma tecavüz ve haksız rekabet................................. 271

53.Kooperatif genel kurulunda üstenciye yapılması kabul edilen ödeme kararının iptali sonuçları 274

54. Markaya tecavüz, haksız rekabet......................................................................... 280

55.Sahte çeke ödeme yapan bankanın sorumu......................................................... 286

56.Sahte talimata ödeme yapan bankanın sorumu.................................................... 292

57.Taşıyan ve depolayanm sorumu.......................................................................... 296

58. Takvimde olmayan gün keşide tarihli çek............................................................ 305

59.Kooperatiflerde üyeliğin devri............................................................................. 311

60. Ticari satımlarda temerrüt ve akdin feshi.............................................................. 314

61. Anonim ortaklıkta kurucu senetlerinin temettü haklan......................................... 323

62."Açığa repo" işlemi............................................................................................. 328

63.Rekabet yasağına aykırı hareket ve haksız rekabet......................................... 339

64.Markaya tecavüz ve haksız rekabet................................................................ 347

65.Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali........................................... 353

66.Bir işyerinde çalışanların "yeni buluş" gerçekleştirip. Türk Patent Enstitüsünce patent de alınınca, bu yeni buluş nedeni ile haklan 360

67.Teminat verilen çeklerin hukuki durumu........................................................ 367

68.Bir kooperatifin üye olduğu kooperatifler birliğinden çıkması....................... 373

69.Bir Anonim Şirkete katılan anonim şirketin sicilden terkini........................... 379

70.Davacıya ait alacağı tahsil eden bankanın bunu davacıya ödeme yükümü...... 383

71.Mebide ayıp................................................................................................... 389

72.Tasfiye memurunun görevi ihmali.................................................................. 398

73.Dış alım siparişinden vazgeçme (akdin feshinin) sonuçlan............................ 404

74.Kullanılmıyan su bedelinin ödenmesi talebi.................................................... 411

75.Tebliğ edilmiş faturaya dayanan alacağa itiraz................................................ 414

76.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 417

77.Fesih ve tasfiye ile sicilden terkin edilmiş Ltd. Şti. alacaklısının durumu....... 421

78.Telif hakkının hesaplanması........................................................................... 424

79.Ltd. Şti.'nde ayrılan ortağın hakları................................................................. 429

80.Ltd. Şti.'in haklı sebeple fesih......................................................................... 431

81.Ltd. Şti. haklı sebeple feshi............................................................................ 433

82.Ltd. Şti.'den haklı sebeple çıkma talebi........................................................... 436

83.Anonim ortaklıkta pay devri........................................................................... 440

84. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali ve özel murakıp atanması talebiinn reddi 448

85. Limited şirkette pay devrinin hükmen tescili.................................................. 454

86. Anonim ortaklıkta genel kurul kaarlarının iptali............................................. 456

87. Kooperatif üyeliğinin devrinin hukuksal niteliği ve şekil koşulları................. 459

88. Anonim şirket genel kurul kararlannın iptali.................................................. 465

89. "İşletme Adı"nın devir ve intikali................................................................... 469

90. Marka tescili ve haksız rekabet....................................................................... 476

91. İhtiyati tedbir birden fazla mahkemeden istenebilir mi? istenmişse, bir tanesi dışında, diğerlerinden feragat ne anlama gelir? 481

92.Sermayenin yarısını yitirdiği ara mizandan anlaşılan bir anonim ortaklıkta sermaye arttıranına gidilebilmek için keyfiyetin önceden genel kurula sunulması gerekli midir?................................................................................................. 483

93.Anonim ortaklıkta murakıplann sorumu........................................................ 485

94.Telif hakkına tecavüz...................................................................................... 492

95.Anonim ortaklıkta pay sahipliğinin intikali.................................................... 493

96.Uçak biletinin yitirilmesi halinde yeniden bilet almak gerekir mi?.................. 500

97.Talih oyunları salonlarına girişte alınan ücret'in niteliği.................................. 504

98.Haksız rekabet............................................................................................... 507

99.Anonim ortaklığın kendi paylarını iktisabı........................................................... 512

100.Finansal kiralamada, istenilen maldan başka birşey kiralanması........................ 518

101.Acentalık Sözleşmesinde acentaya verilen yetkinin aşılması sonuçlan................. 528 

 

 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   1. Ticari defterleri usulüne uygun tutmayan kollektif ortağın idare ve temsil yetkisinin

   mahkemece kaldırılması............................................................................................ 9

   2. Aracının komisyon hakkı.................................................................................... 13

   3. Akdin feshi ve cezai şartın tahsili....................................................................... 18

   4. Anonim Ortaklıkta sermaye artırimı kararının iptali koşullan.............................. 23

   5. Şifreli TV yayınlarında izinsiz decoder kullanılması.......................................... 27

   6. Konusunu tamamlamış ve organsız kalmış kooperatifin fesih ve tasfiyesi.......... 30

   7. Mebide ayıp ve ayıp ihbarı.................................................................................. 32

   8. Kooperatif üyesinin ihracı kararının koşulları üyeler arasında eşitlik ilkesi........ 47

   9. Haksız rekabet, dava açıldıktan sonra tedbir kararı vermeye yetkili mahkeme.... 51

   10. Ticaret Ortaklıklarında ortağın sermaye borcunun icraen tahsili........................ 54

   11. Ticari alım-satım akdinin gerçekliğinin kanıtlanması......................................... 57

   12. Finansal kiralama sözleşmesinin feshi............................................................... 62

   13. Limited şirketin haklı sebeble feshi.................................................................... 66

   14. Hava yolu ile taşımada taşıyanın sorumu......................................................... 69

   15. TL.'sına çevrilen $ alacağında temerrüt.............................................................. 72

   16. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali.......................................................... 78

   17. Limited şirket ortağının haklı sebeplerle şirketten çıkması ve şirketteki pa değerinin hesaplanması 81

   18. "Değişen ekonomik koşullar" nedeni ile kira sözleşmesinin kiracı tarafından süresinin bitiminden önce feshi 86

   19. Anonim ortaklıkta paydaşlığın tesbiti................................................................ 96

   20. Anonim ortaklıkta paydaşlığın tesbiti............................................................. 102

   21. Haksız rekabet ve rekabet yasağına aykırı hareket nedeni ile maddi ve manevi tazminat 108

   22. Anonim ortaklıkta pay sahibinin ortaklığını fesih ve tasfiyesini taleple tasfiye bakiyesi payını istemesi 115

   23. Marka ve unvana tecavüz............................................................................... 119

   24. Anonim ortaklık ortağının ortaklık borçlusundan ortaklık alacaklarını

   "dolayısı ile zarar gören pay sahibi" sıfatı ile dava etmesi.................................... 124

   25. Mebide ayıp................................................................................................... 130

   26. Şifreli TV yayınlarınla izinsiz decoder kullanılması....................................... 138

   27. xMarkaya....................................................................... tecavüz ve haksız rekabet 141

   28.Limited şirketten ayrılmış ortağın ayrılışının hükmen tescili................................ 145

   29.Anonim Ortaklıkta kurucu senetlerimin temettü payı........................................... 148

   30. Akdin haklı sebeple feshi ve cezai şart................................................................ 155

   31. Anonim ortaklıkta TTK. m. 348 uyarınca "özel denetçi" tayini............................ 158

   32. Alacak için yapılan icra dahiline itiraz......................... ....................................... 164

   33.Sözleşmenin feshi ve cezai şart............................................................................ 168

   34.Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali................................................. 174

   35."Locus regit actum" kuralı ve zamanaşımının saptanması, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de açılan bir davada değerlendirilmesi 178

   36. Bankanın çek keşideli hesap açarken gerekli özeni göstermemesi, çek

   k e şideci sinin rnüterafık kusuru......................................................................... 184

   37.İşletme adında iltibas........................................................................................... 190

   38.İnşaat Sözleşmesinin haklı sebeplerle feshi......................................................... 195

   39. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketten bu sıfatla haiz olduğu mali haklar 203

   40.Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali................................................. 207

   41-. Bayilik sözleşmesinin feshi ve mahrum kalınan kâr ve cezai şart talebi.............. 213

   42.Bir bankanın bir şirketten alacağını şirket ortağının nezdindeki alacağından tahsili 218

   43.Bir bankanın bir müşterisinin kendi nezdindeki hesapları arasında virman yapması koşulları 224

   44.Markada iltibas.................................................................................................... 230

   45.Markada iltibas.................................................................................................... 236

   46.Marka ve endüstriyel tasarımda iltibas................................................................. 241

   47.Haklı sebeplerle limited şirketten çıkma............................................................... 248

   48.Bilgisayar programlarının izinsiz çoğaltılması..................................................... 252

   49.Üyenin kooperatiften çıkarılması kararının iptali................................................. 259

   50.Üyenin kooperatiften çıkarılması kararının iptali................................................. 264

   .51. Borç ödemede temerrüt........................................................................................ 268

   52. Markaya ve endüstriyel tasarıma tecavüz ve haksız rekabet................................. 271

   53.Kooperatif genel kurulunda üstenciye yapılması kabul edilen ödeme kararının iptali sonuçları 274

   54. Markaya tecavüz, haksız rekabet......................................................................... 280

   55.Sahte çeke ödeme yapan bankanın sorumu......................................................... 286

   56.Sahte talimata ödeme yapan bankanın sorumu.................................................... 292

   57.Taşıyan ve depolayanm sorumu.......................................................................... 296

   58. Takvimde olmayan gün keşide tarihli çek............................................................ 305

   59.Kooperatiflerde üyeliğin devri............................................................................. 311

   60. Ticari satımlarda temerrüt ve akdin feshi.............................................................. 314

   61. Anonim ortaklıkta kurucu senetlerinin temettü haklan......................................... 323

   62."Açığa repo" işlemi............................................................................................. 328

   63.Rekabet yasağına aykırı hareket ve haksız rekabet......................................... 339

   64.Markaya tecavüz ve haksız rekabet................................................................ 347

   65.Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali........................................... 353

   66.Bir işyerinde çalışanların "yeni buluş" gerçekleştirip. Türk Patent Enstitüsünce patent de alınınca, bu yeni buluş nedeni ile haklan 360

   67.Teminat verilen çeklerin hukuki durumu........................................................ 367

   68.Bir kooperatifin üye olduğu kooperatifler birliğinden çıkması....................... 373

   69.Bir Anonim Şirkete katılan anonim şirketin sicilden terkini........................... 379

   70.Davacıya ait alacağı tahsil eden bankanın bunu davacıya ödeme yükümü...... 383

   71.Mebide ayıp................................................................................................... 389

   72.Tasfiye memurunun görevi ihmali.................................................................. 398

   73.Dış alım siparişinden vazgeçme (akdin feshinin) sonuçlan............................ 404

   74.Kullanılmıyan su bedelinin ödenmesi talebi.................................................... 411

   75.Tebliğ edilmiş faturaya dayanan alacağa itiraz................................................ 414

   76.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 417

   77.Fesih ve tasfiye ile sicilden terkin edilmiş Ltd. Şti. alacaklısının durumu....... 421

   78.Telif hakkının hesaplanması........................................................................... 424

   79.Ltd. Şti.'nde ayrılan ortağın hakları................................................................. 429

   80.Ltd. Şti.'in haklı sebeple fesih......................................................................... 431

   81.Ltd. Şti. haklı sebeple feshi............................................................................ 433

   82.Ltd. Şti.'den haklı sebeple çıkma talebi........................................................... 436

   83.Anonim ortaklıkta pay devri........................................................................... 440

   84. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali ve özel murakıp atanması talebiinn reddi 448

   85. Limited şirkette pay devrinin hükmen tescili.................................................. 454

   86. Anonim ortaklıkta genel kurul kaarlarının iptali............................................. 456

   87. Kooperatif üyeliğinin devrinin hukuksal niteliği ve şekil koşulları................. 459

   88. Anonim şirket genel kurul kararlannın iptali.................................................. 465

   89. "İşletme Adı"nın devir ve intikali................................................................... 469

   90. Marka tescili ve haksız rekabet....................................................................... 476

   91. İhtiyati tedbir birden fazla mahkemeden istenebilir mi? istenmişse, bir tanesi dışında, diğerlerinden feragat ne anlama gelir? 481

   92.Sermayenin yarısını yitirdiği ara mizandan anlaşılan bir anonim ortaklıkta sermaye arttıranına gidilebilmek için keyfiyetin önceden genel kurula sunulması gerekli midir?................................................................................................. 483

   93.Anonim ortaklıkta murakıplann sorumu........................................................ 485

   94.Telif hakkına tecavüz...................................................................................... 492

   95.Anonim ortaklıkta pay sahipliğinin intikali.................................................... 493

   96.Uçak biletinin yitirilmesi halinde yeniden bilet almak gerekir mi?.................. 500

   97.Talih oyunları salonlarına girişte alınan ücret'in niteliği.................................. 504

   98.Haksız rekabet............................................................................................... 507

   99.Anonim ortaklığın kendi paylarını iktisabı........................................................... 512

   100.Finansal kiralamada, istenilen maldan başka birşey kiralanması........................ 518

   101.Acentalık Sözleşmesinde acentaya verilen yetkinin aşılması sonuçlan................. 528 

    

   Stok Kodu
   :
   9753682565
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   532
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2003
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat