Sepetim (0) Toplam: 0,00

TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 8.baskı

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
Taksitli fiyat : 1 x 332,50
9789753689311
603179
TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 8.baskı
TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 8.baskı
332.50

İÇİNDEKİLER

TÜRK MEDENÎ KANUNU . 1

Başlangıç 1

BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU . 3

BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER. 3

Birinci Bölüm: Kişilik . 3

İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili . 10

İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER

Birinci Bölüm: Genel Hükümler . 13

İkinci Bölüm: Dernekler 15

Üçüncü Bölüm: Vakıflar . 28

İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU . 34

BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU . 34

Birinci Bölüm: Evlenme 34

Birinci Ayırım: Nişanlılık 34

İkinci Ayırım: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 35

Üçüncü Ayırım: Evlenme Başvurusu ve Töreni 38

Dördüncü Ayırım: Batıl Olan Evlenmeler . 40

İkinci Bölüm: Boşanma . 44

Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri 52

Dördüncü Bölüm: Eşler Arasındaki Mal Rejimi . 57

Birinci Ayırım: Genel Hükümler . 57

 

İkinci Ayırım: Edinilmiş Mallara Katılma . 61

Üçüncü Ayırım: Mal Ayrılığı 68

Dördüncü Ayırım: Paylaşmalı Mal Ayrılığı 69

Beşinci Ayırım: Mal Ortaklığı 73

İKİNCİ KISIM: HISIMLIK . 79

Birinci Bölüm: Soybağının Kurulması 79

Birinci Ayırım: Genel Hükümler . 79

İkinci Ayırım: Kocanın Babalığı 80

Üçüncü Ayırım: Tanıma ve Babalık Hükmü . 84

Dördüncü Ayırım: Evlât Edinme . 87

Beşinci Ayırım: Soybağının Hükümleri . 93

Altıncı Ayırım: Velâyet 97

Yedinci Ayırım: Çocuk Malları 103

İkinci Bölüm: Aile .106

Birinci Ayırım: Nafaka Yükümlülüğü .106

İkinci Ayırım: Ev Düzeni .107

Üçüncü Ayırım: Aile Malları .109

ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .116

Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni .116

Birinci Ayırım: Vesayet Organları .116

İkinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Haller .118

Üçüncü Ayırım: Yetki120

Dördüncü Ayırım: Vasinin Atanması 120

Beşinci Ayırım: Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 124

Altıncı Ayırım: Koruma Amacıyla Özgürlüğün

Kısıtlanması 127

İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi .130

Birinci Ayırım: Vasinin Görevleri .130

İkinci Ayırım: Kayyımın Görevleri 135

Üçüncü Ayırım: Vesayet Dairelerinin Görevleri .136

Dördüncü Ayırım: Vesayet Organlarının

Sorumluluğu .138

Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi .140

Birinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona

Ermesi .140

İkinci Ayırım: Vasilik Görevinin Sona Ermesi 142

Üçüncü Ayırım: Vesayetin Sona Ermesinin

Sonuçları .144

ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU 146

BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR 146

Birinci Bölüm:Yasal Mirasçılar.146

İkinci Bölüm: Ölüme Bağlı Tasarruflar .148

Birinci Ayırım: Tasarruf Ehliyeti 148

İkinci Ayırım: Tasarruf Özgürlüğü 149

Üçüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların

Çeşitleri 152

Dördüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların

Şekilleri 157

Beşinci Ayırım: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 162

Altıncı Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve

Tenkisi 165

Yedinci Ayırım: Miras Sözleşmesinden Doğan

Davalar .170

İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ 171

Birinci Bölüm: Mirasın Açılması 171

İkinci Bölüm: Mirasın Geçmesinin Sonuçları .175

Birinci Ayırım: Koruma Önlemleri 175

İkinci Ayırım: Mirasın Kazanılması 180

Üçüncü Ayırım: Resmî Defter Tutma 186

Dördüncü Ayırım: Resmî Tasfiye190

Beşinci Ayırım: Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası 192

Üçüncü Bölüm: Mirasın Paylaşılması .193

Birinci Ayırım: Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı .193

İkinci Ayırım: Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı 195

Üçüncü Ayırım: Mirasta Denkleştirme 200

Dördüncü Ayırım: Paylaşmanın Tamamlanması ve

Sonucu 202

DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU 204

BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET 204

Birinci Bölüm: Genel Hükümler .204

İkinci Bölüm: Taşınmaz Mülkiyeti 212

Birinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu,

Kazanılması ve Kaybı .212

İkinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve

Kısıtlamaları .217

Üçüncü Bölüm: Taşınır Mülkiyeti .230

İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR 235

Birinci Bölüm: İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 235

Birinci Ayırım: Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .235

İkinci Ayırım: İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 239

Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Yükü .252

İkinci Bölüm: Taşınmaz Rehni255

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .255

İkinci Ayırım: İpotek264

Üçüncü Ayırım: İpotekli Borç Senedi ve İrat

Senedi .270

Dördüncü Ayırım: Taşınmaz Rehniyle Güvence

Altına Alınan Ödünç Senetleri278

Üçüncü Bölüm: Taşınır Rehni .280

Birinci Ayırım: Teslime Bağlı Rehin ve Hapis

Hakkı 280

İkinci Ayırım: Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde

Rehin 284

Üçüncü Ayırım: Rehin Karşılığında Ödünç Verme

İşi ile Uğraşanlar .286

Dördüncü Ayırım: Rehinli Tahvil288

ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ .289

Birinci Bölüm: Zilyetlik 289

İkinci Bölüm: Tapu Sicili 295

TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN

YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

HAKKINDA KANUN.307

TÜRK BORÇLAR KANUNU. 315

BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER 315

Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları .315

Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 315

İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç

İlişkileri 329

Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Borç İlişkileri 337

İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri .339

Birinci Ayırım: Borçların İfası .339

İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin

Sonuçları .347

Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere

Etkisi .352

Üçüncü Bölüm: Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona

Ermesi, Zamanaşımı .354

Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri 354

İkinci Ayırım: Zamanaşımı 358

Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel

Durumlar 363

Birinci Ayırım: Teselsül .363

İkinci Ayırım: Koşullar 365

Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza

Koşulu 367

Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf

Değişiklikleri 369

Birinci Ayırım: Alacağın Devri369

İkinci Ayırım: Borcun üstlenilmesi 372

Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye

Katılma .375

İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 376

Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi .376

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .376

İkinci Ayırım: Taşınır Satışı .377

Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi

Doğuran Haklar 387

Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri .390

İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi 403

Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi .404

Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi 408

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .408

İkinci Ayırım: Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 419

Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası .427

Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri .433

Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü .433

İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü .434

Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri .436

Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi .436

İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi .456

Üçüncü Ayırım: Evde Hizmet Sözleşmesi .461

Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi .463

Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi .469

Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri .474

Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi .474

İkinci Ayırım: Kredi Mektubu ve Kredi Emri 478

Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi 479

Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme .480

Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi 482

Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller

ve Diğer Tacir Yardımcıları486

Onüçüncü Bölüm: Havale .489

Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri .491

Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi 497

Onaltıncı Bölüm: Kumar ve Bahis 508

Onyedinci Bölüm: Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye

Kadar Bakma Sözleşmeleri 509

Birinci Ayırım: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .509

İkinci Ayırım: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi .511

Onsekizinci Bölüm: Adi Ortaklık Sözleşmesi .514

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN

YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

HAKKINDA KANUN.525

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN

VELAYET, VESAYET VE MİRAS

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN TÜZÜK .529

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE KAPSAM .529

İKİNCİ KISIM: VELAYET .529

Birinci Bölüm: Velayete İlişkin Hükümler529

İkinci Bölüm: Çocuğun ve Mallarının Korunması 530

ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .532

Birinci Bölüm: Vesayet ve Denetim Makamları İle

Vasi Atanması 532

İkinci Bölüm: Koruma Amacıyla Özgürlüğün

Kısıtlanması 534

Üçüncü Bölüm: Vasinin Görevleri 535

Dördüncü Bölüm: Vasilik Görevinin Sona Ermesi .541

DÖRDÜNCÜ KISIM: MİRAS .543

Birinci Bölüm: Koruma Önlemleri 543

İkinci Bölüm: Mirasın Reddi .546

Üçüncü Bölüm: Resmi Tasfiye550

Dördüncü Bölüm: Miras Ortaklığı 554

BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 555

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ .557

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar .557

İkinci Bölüm: Genel Hükümler .558

Üçüncü Bölüm: Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda

Tutulması 560

Dördüncü Bölüm: İstem ve İşlemin

Sonuçlandırılması .562

Beşinci Bölüm: Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî

Hakların Tescili 569

Altıncı Bölüm: İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve

Taşınmaz Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler 574

Yedinci Bölüm: Şerhler ve Beyanlar .578

Sekizinci Bölüm: Taşınmazların Bölünmesi,

Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması .582

Dokuzuncu Bölüm: Terkin, Değişiklikler ve

Düzeltmeler 586

Onuncu Bölüm: Yardımcı Siciller, Sicillerin

Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler 590

TAPU KANUNU (İlgili Maddesi) . 595

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 599

Birinci Bölüm: Genel Hükümler .599

İkinci Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının

Kurulması .604

Üçüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı

Sahiplerinin Hakları 610

Dördüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı

Sahiplerinin Borçları.611

Beşinci Bölüm: Anagayrimenkulün Yönetimi .618

Altıncı Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının

Sona Ermesi 632

Yedinci Bölüm: Son Hükümler .636

Sekizinci Bölüm: Devre Mülk Hakkı 640

Dokuzuncu Bölüm: Toplu Yapılara İlişkin Özel

Hükümler 642

KADASTRO KANUNU (İlgili

Maddeleri) .651

Birinci Bölüm: Genel İlke .651

Üçüncü Bölüm: Sınırlandırma ve Tespit İşleri 651

Dördüncü Bölüm: Mülkiyet Hakkının Tespitine

İlişkin Esaslar .655

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

(İlgili Maddeleri) 661

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR .661

Birinci Bölüm: Amaç ve Kapsam 661

İkinci Bölüm: Tanımlar .662

SEKİZİNCİ KISIM: HUKUKİ SORUMLULUK

VE SİGORTA 666

Birinci Bölüm: İşletenin Hukuki Sorumluluğu 666

İkinci Bölüm: Sigorta 670

Üçüncü Bölüm: Özel Durumlar .678

Beşinci Bölüm: Ortak Hükümler .682

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT

FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 685

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

HAKKINDA KANUN . 689

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM VE

TANIMLAR .689

İKİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR . 691

ÜÇÜNCÜ KISIM: AYIPLI MAL VE

HİZMETLER .695

Birinci Bölüm: Ayıplı Mallar 695

İkinci Bölüm: Ayıplı Hizmetler .698

DÖRDÜNCÜ KISIM: TÜKETİCİ

SÖZLEŞMELERİ .700

Birinci Bölüm: Taksitle Satış 700

İkinci Bölüm: Tüketici Kredileri .702

Üçüncü Bölüm: Konut Finansmanı .707

Dördüncü Bölüm: Ön Ödemeli Konut Satışı 711

Beşinci Bölüm: Diğer Tüketici Sözleşmeleri .714

BEŞİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN

BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN

KORUNMASI 726

ALTINCI KISIM: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ

TİCARİ UYGULAMALAR .732

YEDİNCİ KISIM: TÜKETİCİ KURULUŞLARI 736

Birinci Bölüm: Tüketici Konseyi ve Reklam

Konseyi .736

İkinci Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti 737

SEKİZİNCİ KISIM: YARGILAMA, DENETİM

VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER .742

DOKUZUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 757

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

HAKKINDA 32 SAYILI KARAR (İlgili

Hükümler) .762

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

2008-32/34) (İlgili Hükümler) 763

NOTERLİK KANUNU (İlgili Maddeleri) 771

SEKİZİNCİ KISIM: NOTERLERİN

GÖREVLERİ .771

Birinci Bölüm: Genel Olarak 771

Altıncı Bölüm: Noterlerin Hukuki Sorumlulukları 774

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   TÜRK MEDENÎ KANUNU . 1

   Başlangıç 1

   BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU . 3

   BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER. 3

   Birinci Bölüm: Kişilik . 3

   İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili . 10

   İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER

   Birinci Bölüm: Genel Hükümler . 13

   İkinci Bölüm: Dernekler 15

   Üçüncü Bölüm: Vakıflar . 28

   İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU . 34

   BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU . 34

   Birinci Bölüm: Evlenme 34

   Birinci Ayırım: Nişanlılık 34

   İkinci Ayırım: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 35

   Üçüncü Ayırım: Evlenme Başvurusu ve Töreni 38

   Dördüncü Ayırım: Batıl Olan Evlenmeler . 40

   İkinci Bölüm: Boşanma . 44

   Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri 52

   Dördüncü Bölüm: Eşler Arasındaki Mal Rejimi . 57

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler . 57

    

   İkinci Ayırım: Edinilmiş Mallara Katılma . 61

   Üçüncü Ayırım: Mal Ayrılığı 68

   Dördüncü Ayırım: Paylaşmalı Mal Ayrılığı 69

   Beşinci Ayırım: Mal Ortaklığı 73

   İKİNCİ KISIM: HISIMLIK . 79

   Birinci Bölüm: Soybağının Kurulması 79

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler . 79

   İkinci Ayırım: Kocanın Babalığı 80

   Üçüncü Ayırım: Tanıma ve Babalık Hükmü . 84

   Dördüncü Ayırım: Evlât Edinme . 87

   Beşinci Ayırım: Soybağının Hükümleri . 93

   Altıncı Ayırım: Velâyet 97

   Yedinci Ayırım: Çocuk Malları 103

   İkinci Bölüm: Aile .106

   Birinci Ayırım: Nafaka Yükümlülüğü .106

   İkinci Ayırım: Ev Düzeni .107

   Üçüncü Ayırım: Aile Malları .109

   ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .116

   Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni .116

   Birinci Ayırım: Vesayet Organları .116

   İkinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Haller .118

   Üçüncü Ayırım: Yetki120

   Dördüncü Ayırım: Vasinin Atanması 120

   Beşinci Ayırım: Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 124

   Altıncı Ayırım: Koruma Amacıyla Özgürlüğün

   Kısıtlanması 127

   İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi .130

   Birinci Ayırım: Vasinin Görevleri .130

   İkinci Ayırım: Kayyımın Görevleri 135

   Üçüncü Ayırım: Vesayet Dairelerinin Görevleri .136

   Dördüncü Ayırım: Vesayet Organlarının

   Sorumluluğu .138

   Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi .140

   Birinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona

   Ermesi .140

   İkinci Ayırım: Vasilik Görevinin Sona Ermesi 142

   Üçüncü Ayırım: Vesayetin Sona Ermesinin

   Sonuçları .144

   ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU 146

   BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR 146

   Birinci Bölüm:Yasal Mirasçılar.146

   İkinci Bölüm: Ölüme Bağlı Tasarruflar .148

   Birinci Ayırım: Tasarruf Ehliyeti 148

   İkinci Ayırım: Tasarruf Özgürlüğü 149

   Üçüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların

   Çeşitleri 152

   Dördüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların

   Şekilleri 157

   Beşinci Ayırım: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 162

   Altıncı Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve

   Tenkisi 165

   Yedinci Ayırım: Miras Sözleşmesinden Doğan

   Davalar .170

   İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ 171

   Birinci Bölüm: Mirasın Açılması 171

   İkinci Bölüm: Mirasın Geçmesinin Sonuçları .175

   Birinci Ayırım: Koruma Önlemleri 175

   İkinci Ayırım: Mirasın Kazanılması 180

   Üçüncü Ayırım: Resmî Defter Tutma 186

   Dördüncü Ayırım: Resmî Tasfiye190

   Beşinci Ayırım: Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası 192

   Üçüncü Bölüm: Mirasın Paylaşılması .193

   Birinci Ayırım: Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı .193

   İkinci Ayırım: Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı 195

   Üçüncü Ayırım: Mirasta Denkleştirme 200

   Dördüncü Ayırım: Paylaşmanın Tamamlanması ve

   Sonucu 202

   DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU 204

   BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET 204

   Birinci Bölüm: Genel Hükümler .204

   İkinci Bölüm: Taşınmaz Mülkiyeti 212

   Birinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu,

   Kazanılması ve Kaybı .212

   İkinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve

   Kısıtlamaları .217

   Üçüncü Bölüm: Taşınır Mülkiyeti .230

   İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR 235

   Birinci Bölüm: İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 235

   Birinci Ayırım: Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .235

   İkinci Ayırım: İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 239

   Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Yükü .252

   İkinci Bölüm: Taşınmaz Rehni255

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .255

   İkinci Ayırım: İpotek264

   Üçüncü Ayırım: İpotekli Borç Senedi ve İrat

   Senedi .270

   Dördüncü Ayırım: Taşınmaz Rehniyle Güvence

   Altına Alınan Ödünç Senetleri278

   Üçüncü Bölüm: Taşınır Rehni .280

   Birinci Ayırım: Teslime Bağlı Rehin ve Hapis

   Hakkı 280

   İkinci Ayırım: Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde

   Rehin 284

   Üçüncü Ayırım: Rehin Karşılığında Ödünç Verme

   İşi ile Uğraşanlar .286

   Dördüncü Ayırım: Rehinli Tahvil288

   ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ .289

   Birinci Bölüm: Zilyetlik 289

   İkinci Bölüm: Tapu Sicili 295

   TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN

   YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

   HAKKINDA KANUN.307

   TÜRK BORÇLAR KANUNU. 315

   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER 315

   Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları .315

   Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 315

   İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç

   İlişkileri 329

   Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

   Borç İlişkileri 337

   İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri .339

   Birinci Ayırım: Borçların İfası .339

   İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin

   Sonuçları .347

   Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere

   Etkisi .352

   Üçüncü Bölüm: Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona

   Ermesi, Zamanaşımı .354

   Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri 354

   İkinci Ayırım: Zamanaşımı 358

   Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel

   Durumlar 363

   Birinci Ayırım: Teselsül .363

   İkinci Ayırım: Koşullar 365

   Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza

   Koşulu 367

   Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf

   Değişiklikleri 369

   Birinci Ayırım: Alacağın Devri369

   İkinci Ayırım: Borcun üstlenilmesi 372

   Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye

   Katılma .375

   İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 376

   Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi .376

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .376

   İkinci Ayırım: Taşınır Satışı .377

   Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi

   Doğuran Haklar 387

   Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri .390

   İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi 403

   Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi .404

   Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi 408

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .408

   İkinci Ayırım: Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 419

   Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası .427

   Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri .433

   Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü .433

   İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü .434

   Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri .436

   Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi .436

   İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi .456

   Üçüncü Ayırım: Evde Hizmet Sözleşmesi .461

   Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi .463

   Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi .469

   Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri .474

   Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi .474

   İkinci Ayırım: Kredi Mektubu ve Kredi Emri 478

   Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi 479

   Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme .480

   Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi 482

   Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller

   ve Diğer Tacir Yardımcıları486

   Onüçüncü Bölüm: Havale .489

   Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri .491

   Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi 497

   Onaltıncı Bölüm: Kumar ve Bahis 508

   Onyedinci Bölüm: Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye

   Kadar Bakma Sözleşmeleri 509

   Birinci Ayırım: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .509

   İkinci Ayırım: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi .511

   Onsekizinci Bölüm: Adi Ortaklık Sözleşmesi .514

   TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN

   YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

   HAKKINDA KANUN.525

   TÜRK MEDENİ KANUNUNUN

   VELAYET, VESAYET VE MİRAS

   HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

   İLİŞKİN TÜZÜK .529

   BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE KAPSAM .529

   İKİNCİ KISIM: VELAYET .529

   Birinci Bölüm: Velayete İlişkin Hükümler529

   İkinci Bölüm: Çocuğun ve Mallarının Korunması 530

   ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .532

   Birinci Bölüm: Vesayet ve Denetim Makamları İle

   Vasi Atanması 532

   İkinci Bölüm: Koruma Amacıyla Özgürlüğün

   Kısıtlanması 534

   Üçüncü Bölüm: Vasinin Görevleri 535

   Dördüncü Bölüm: Vasilik Görevinin Sona Ermesi .541

   DÖRDÜNCÜ KISIM: MİRAS .543

   Birinci Bölüm: Koruma Önlemleri 543

   İkinci Bölüm: Mirasın Reddi .546

   Üçüncü Bölüm: Resmi Tasfiye550

   Dördüncü Bölüm: Miras Ortaklığı 554

   BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 555

   TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ .557

   Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

   Tanımlar .557

   İkinci Bölüm: Genel Hükümler .558

   Üçüncü Bölüm: Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda

   Tutulması 560

   Dördüncü Bölüm: İstem ve İşlemin

   Sonuçlandırılması .562

   Beşinci Bölüm: Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî

   Hakların Tescili 569

   Altıncı Bölüm: İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve

   Taşınmaz Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler 574

   Yedinci Bölüm: Şerhler ve Beyanlar .578

   Sekizinci Bölüm: Taşınmazların Bölünmesi,

   Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması .582

   Dokuzuncu Bölüm: Terkin, Değişiklikler ve

   Düzeltmeler 586

   Onuncu Bölüm: Yardımcı Siciller, Sicillerin

   Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler 590

   TAPU KANUNU (İlgili Maddesi) . 595

   KAT MÜLKİYETİ KANUNU 599

   Birinci Bölüm: Genel Hükümler .599

   İkinci Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının

   Kurulması .604

   Üçüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı

   Sahiplerinin Hakları 610

   Dördüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı

   Sahiplerinin Borçları.611

   Beşinci Bölüm: Anagayrimenkulün Yönetimi .618

   Altıncı Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının

   Sona Ermesi 632

   Yedinci Bölüm: Son Hükümler .636

   Sekizinci Bölüm: Devre Mülk Hakkı 640

   Dokuzuncu Bölüm: Toplu Yapılara İlişkin Özel

   Hükümler 642

   KADASTRO KANUNU (İlgili

   Maddeleri) .651

   Birinci Bölüm: Genel İlke .651

   Üçüncü Bölüm: Sınırlandırma ve Tespit İşleri 651

   Dördüncü Bölüm: Mülkiyet Hakkının Tespitine

   İlişkin Esaslar .655

   KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

   (İlgili Maddeleri) 661

   BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR .661

   Birinci Bölüm: Amaç ve Kapsam 661

   İkinci Bölüm: Tanımlar .662

   SEKİZİNCİ KISIM: HUKUKİ SORUMLULUK

   VE SİGORTA 666

   Birinci Bölüm: İşletenin Hukuki Sorumluluğu 666

   İkinci Bölüm: Sigorta 670

   Üçüncü Bölüm: Özel Durumlar .678

   Beşinci Bölüm: Ortak Hükümler .682

   KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT

   FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 685

   TÜKETİCİNİN KORUNMASI

   HAKKINDA KANUN . 689

   BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM VE

   TANIMLAR .689

   İKİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR . 691

   ÜÇÜNCÜ KISIM: AYIPLI MAL VE

   HİZMETLER .695

   Birinci Bölüm: Ayıplı Mallar 695

   İkinci Bölüm: Ayıplı Hizmetler .698

   DÖRDÜNCÜ KISIM: TÜKETİCİ

   SÖZLEŞMELERİ .700

   Birinci Bölüm: Taksitle Satış 700

   İkinci Bölüm: Tüketici Kredileri .702

   Üçüncü Bölüm: Konut Finansmanı .707

   Dördüncü Bölüm: Ön Ödemeli Konut Satışı 711

   Beşinci Bölüm: Diğer Tüketici Sözleşmeleri .714

   BEŞİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN

   BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN

   KORUNMASI 726

   ALTINCI KISIM: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ

   TİCARİ UYGULAMALAR .732

   YEDİNCİ KISIM: TÜKETİCİ KURULUŞLARI 736

   Birinci Bölüm: Tüketici Konseyi ve Reklam

   Konseyi .736

   İkinci Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti 737

   SEKİZİNCİ KISIM: YARGILAMA, DENETİM

   VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER .742

   DOKUZUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 757

   TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

   HAKKINDA 32 SAYILI KARAR (İlgili

   Hükümler) .762

   TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

   HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

   İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

   2008-32/34) (İlgili Hükümler) 763

   NOTERLİK KANUNU (İlgili Maddeleri) 771

   SEKİZİNCİ KISIM: NOTERLERİN

   GÖREVLERİ .771

   Birinci Bölüm: Genel Olarak 771

   Altıncı Bölüm: Noterlerin Hukuki Sorumlulukları 774

   Stok Kodu
   :
   9789753689311
   Boyut
   :
   12X17
   Sayfa Sayısı
   :
   796
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2023
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   İvory
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat