Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 7.baskı Prof. Dr. Haluk Nami NOMER

TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 7.baskı

Liste Fiyatı : 350,00
İndirimli Fiyat : 332,50
Kazancınız : 17,50
9789753688819
602985
TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 7.baskı
TMK-TBK ve İLGİLİ MEVZUAT 7.baskı
332.50

İÇİNDEKİLER

TÜRK MEDENÎ KANUNU .1

Başlangıç1

BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU.3

BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER.3

Birinci Bölüm: Kişilik .3

İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili .10

İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER

Birinci Bölüm: Genel Hükümler .13

İkinci Bölüm: Dernekler15

Üçüncü Bölüm: Vakıflar .28

İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU .34

BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU.34

Birinci Bölüm: Evlenme34

Birinci Ayırım: Nişanlılık 34

İkinci Ayırım: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri35

Üçüncü Ayırım: Evlenme Başvurusu ve Töreni 38

Dördüncü Ayırım: Batıl Olan Evlenmeler .40

İkinci Bölüm: Boşanma .44

Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri 52

Dördüncü Bölüm: Eşler Arasındaki Mal Rejimi.57

IV İçindekiler

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .57

İkinci Ayırım: Edinilmiş Mallara Katılma .61

Üçüncü Ayırım: Mal Ayrılığı 68

Dördüncü Ayırım: Paylaşmalı Mal Ayrılığı 69

Beşinci Ayırım: Mal Ortaklığı73

İKİNCİ KISIM: HISIMLIK.79

Birinci Bölüm: Soybağının Kurulması 79

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .79

İkinci Ayırım: Kocanın Babalığı80

Üçüncü Ayırım: Tanıma ve Babalık Hükmü .84

Dördüncü Ayırım: Evlât Edinme .87

Beşinci Ayırım: Soybağının Hükümleri .93

Altıncı Ayırım: Velâyet 97

Yedinci Ayırım: Çocuk Malları 103

İkinci Bölüm: Aile.106

Birinci Ayırım: Nafaka Yükümlülüğü .106

İkinci Ayırım: Ev Düzeni.107

Üçüncü Ayırım: Aile Malları .109

ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .116

Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni.116

Birinci Ayırım: Vesayet Organları .116

İkinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Haller.118

Üçüncü Ayırım: Yetki120

Dördüncü Ayırım: Vasinin Atanması 120

Beşinci Ayırım: Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 124

Altıncı Ayırım: Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 127

İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi .130

Birinci Ayırım: Vasinin Görevleri .130

İkinci Ayırım: Kayyımın Görevleri135

Üçüncü Ayırım: Vesayet Dairelerinin Görevleri .136

Dördüncü Ayırım: Vesayet Organlarının Sorumluluğu .138

Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi .140

Birinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi.140

İkinci Ayırım: Vasilik Görevinin Sona Ermesi 142

Üçüncü Ayırım: Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları.144

ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU 146

BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR 146

Birinci Bölüm:Yasal Mirasçılar.146

İkinci Bölüm: Ölüme Bağlı Tasarruflar.148

Birinci Ayırım: Tasarruf Ehliyeti 148

İkinci Ayırım: Tasarruf Özgürlüğü 149

Üçüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri 152

Dördüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri 157

Beşinci Ayırım: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 162

Altıncı Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi 165

Yedinci Ayırım: Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar .170

İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ171

Birinci Bölüm: Mirasın Açılması 171

İkinci Bölüm: Mirasın Geçmesinin Sonuçları .175

Birinci Ayırım: Koruma Önlemleri 175

İkinci Ayırım: Mirasın Kazanılması 180

Üçüncü Ayırım: Resmî Defter Tutma186

Dördüncü Ayırım: Resmî Tasfiye190

Beşinci Ayırım: Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası192

Üçüncü Bölüm: Mirasın Paylaşılması .193

Birinci Ayırım: Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı.193

İkinci Ayırım: Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı 195

Üçüncü Ayırım: Mirasta Denkleştirme 200

Dördüncü Ayırım: Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 202

DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU 204

BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET 204

Birinci Bölüm: Genel Hükümler .204

İkinci Bölüm: Taşınmaz Mülkiyeti212

Birinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu,

Kazanılması ve Kaybı.212

İkinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları .217

Üçüncü Bölüm: Taşınır Mülkiyeti.230

İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR 235

Birinci Bölüm: İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 235

Birinci Ayırım: Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .235

İkinci Ayırım: İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 239

Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Yükü .252

İkinci Bölüm: Taşınmaz Rehni255

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .255

İkinci Ayırım: İpotek264

Üçüncü Ayırım: İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi .270

Dördüncü Ayırım: Taşınmaz Rehniyle Güvence

Altına Alınan Ödünç Senetleri278

Üçüncü Bölüm: Taşınır Rehni .280

Birinci Ayırım: Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı 280

İkinci Ayırım: Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 284

Üçüncü Ayırım: Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar.286

Dördüncü Ayırım: Rehinli Tahvil288

ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ .289

Birinci Bölüm: Zilyetlik 289

İkinci Bölüm: Tapu Sicili 295

TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN

YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

HAKKINDA KANUN.307

TÜRK BORÇLAR KANUNU.315

BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER 315

Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları.315

Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 315

İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 329

Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri337

İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri .339

Birinci Ayırım: Borçların İfası .339

İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları.347

Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi.352

Üçüncü Bölüm: Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona

Ermesi, Zamanaşımı .354

Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri 354

İkinci Ayırım: Zamanaşımı 358

Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 363

Birinci Ayırım: Teselsül.363

İkinci Ayırım: Koşullar 365

Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu367

Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 369

Birinci Ayırım: Alacağın Devri369

İkinci Ayırım: Borcun üstlenilmesi 372

Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma .375

İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 376

Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi .376

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .376

İkinci Ayırım: Taşınır Satışı.377

Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 387

Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri.390

İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi 403

Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi .404

Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi 408

Birinci Ayırım: Genel Hükümler .408

İkinci Ayırım: Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları419

Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası .427

Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri .433

Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü .433

İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü.434

Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri .436

Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi .436

İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi .456

Üçüncü Ayırım: Evde Hizmet Sözleşmesi.461

Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi.463

Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi.469

Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri .474

Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi.474

İkinci Ayırım: Kredi Mektubu ve Kredi Emri478

Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi 479

Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme .480

Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi482

Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları486

Onüçüncü Bölüm: Havale.489

Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri.491

Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi 497

Onaltıncı Bölüm: Kumar ve Bahis 508

Onyedinci Bölüm: Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 509

Birinci Ayırım: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .509

İkinci Ayırım: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.511

Onsekizinci Bölüm: Adi Ortaklık Sözleşmesi.514

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN

YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

HAKKINDA KANUN.525

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN

VELAYET, VESAYET VE MİRAS

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN TÜZÜK .529

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE KAPSAM .529

İKİNCİ KISIM: VELAYET.529

Birinci Bölüm: Velayete İlişkin Hükümler529

İkinci Bölüm: Çocuğun ve Mallarının Korunması 530

ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .532

Birinci Bölüm: Vesayet ve Denetim Makamları İle

Vasi Atanması 532

İkinci Bölüm: Koruma Amacıyla Özgürlüğün

Kısıtlanması 534

Üçüncü Bölüm: Vasinin Görevleri 535

Dördüncü Bölüm: Vasilik Görevinin Sona Ermesi.541

DÖRDÜNCÜ KISIM: MİRAS.543

Birinci Bölüm: Koruma Önlemleri 543

İkinci Bölüm: Mirasın Reddi .546

Üçüncü Bölüm: Resmi Tasfiye550

Dördüncü Bölüm: Miras Ortaklığı554

BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 555

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ .557

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar .557

İkinci Bölüm: Genel Hükümler .558

Üçüncü Bölüm: Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda

Tutulması 560

Dördüncü Bölüm: İstem ve İşlemin

Sonuçlandırılması .562

Beşinci Bölüm: Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî

Hakların Tescili 569

Altıncı Bölüm: İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve

Taşınmaz Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler 574

Yedinci Bölüm: Şerhler ve Beyanlar .578

Sekizinci Bölüm: Taşınmazların Bölünmesi,

Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması .582

Dokuzuncu Bölüm: Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler 586

Onuncu Bölüm: Yardımcı Siciller, Sicillerin

Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler 590

TAPU KANUNU (İlgili Maddesi). 595

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 599

Birinci Bölüm: Genel Hükümler .599

İkinci Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması .604

Üçüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları610

Dördüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı

Sahiplerinin Borçları.611

Beşinci Bölüm: Anagayrimenkulün Yönetimi .618

Altıncı Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi632

Yedinci Bölüm: Son Hükümler .636

Sekizinci Bölüm: Devre Mülk Hakkı 640

Dokuzuncu Bölüm: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler642

KADASTRO KANUNU (İlgili Maddeleri) .651

Birinci Bölüm: Genel İlke .651

Üçüncü Bölüm: Sınırlandırma ve Tespit İşleri 651

Dördüncü Bölüm: Mülkiyet Hakkının Tespitine

İlişkin Esaslar .655

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

(İlgili Maddeleri) 661

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR.661

Birinci Bölüm: Amaç ve Kapsam661

İkinci Bölüm: Tanımlar .662

SEKİZİNCİ KISIM: HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA 666

Birinci Bölüm: İşletenin Hukuki Sorumluluğu666

İkinci Bölüm: Sigorta 670

Üçüncü Bölüm: Özel Durumlar.678

Beşinci Bölüm: Ortak Hükümler .682

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT

FAİZİNE İLİŞKİN KANUN685

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

HAKKINDA KANUN . 689

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR.689

İKİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR. 691

ÜÇÜNCÜ KISIM: AYIPLI MAL VE

HİZMETLER .695

Birinci Bölüm: Ayıplı Mallar 695

İkinci Bölüm: Ayıplı Hizmetler.698

DÖRDÜNCÜ KISIM: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ.700

Birinci Bölüm: Taksitle Satış 700

İkinci Bölüm: Tüketici Kredileri .702

Üçüncü Bölüm: Konut Finansmanı .707

Dördüncü Bölüm: Ön Ödemeli Konut Satışı 711

Beşinci Bölüm: Diğer Tüketici Sözleşmeleri.714

BEŞİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN

BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN

KORUNMASI726

ALTINCI KISIM: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ

TİCARİ UYGULAMALAR.732

YEDİNCİ KISIM: TÜKETİCİ KURULUŞLARI 736

Birinci Bölüm: Tüketici Konseyi ve Reklam

Konseyi.736

İkinci Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti 737

SEKİZİNCİ KISIM: YARGILAMA, DENETİM

VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER.742

DOKUZUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 757

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

HAKKINDA 32 SAYILI KARAR (İlgili

Hükümler) .762

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

2008-32/34) (İlgili Hükümler) 763

NOTERLİK KANUNU (İlgili Maddeleri)771

SEKİZİNCİ KISIM: NOTERLERİN GÖREVLERİ .771

Birinci Bölüm: Genel Olarak 771

Altıncı Bölüm: Noterlerin Hukuki Sorumlulukları774

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   TÜRK MEDENÎ KANUNU .1

   Başlangıç1

   BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU.3

   BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER.3

   Birinci Bölüm: Kişilik .3

   İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili .10

   İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER

   Birinci Bölüm: Genel Hükümler .13

   İkinci Bölüm: Dernekler15

   Üçüncü Bölüm: Vakıflar .28

   İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU .34

   BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU.34

   Birinci Bölüm: Evlenme34

   Birinci Ayırım: Nişanlılık 34

   İkinci Ayırım: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri35

   Üçüncü Ayırım: Evlenme Başvurusu ve Töreni 38

   Dördüncü Ayırım: Batıl Olan Evlenmeler .40

   İkinci Bölüm: Boşanma .44

   Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri 52

   Dördüncü Bölüm: Eşler Arasındaki Mal Rejimi.57

   IV İçindekiler

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .57

   İkinci Ayırım: Edinilmiş Mallara Katılma .61

   Üçüncü Ayırım: Mal Ayrılığı 68

   Dördüncü Ayırım: Paylaşmalı Mal Ayrılığı 69

   Beşinci Ayırım: Mal Ortaklığı73

   İKİNCİ KISIM: HISIMLIK.79

   Birinci Bölüm: Soybağının Kurulması 79

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .79

   İkinci Ayırım: Kocanın Babalığı80

   Üçüncü Ayırım: Tanıma ve Babalık Hükmü .84

   Dördüncü Ayırım: Evlât Edinme .87

   Beşinci Ayırım: Soybağının Hükümleri .93

   Altıncı Ayırım: Velâyet 97

   Yedinci Ayırım: Çocuk Malları 103

   İkinci Bölüm: Aile.106

   Birinci Ayırım: Nafaka Yükümlülüğü .106

   İkinci Ayırım: Ev Düzeni.107

   Üçüncü Ayırım: Aile Malları .109

   ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .116

   Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni.116

   Birinci Ayırım: Vesayet Organları .116

   İkinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Haller.118

   Üçüncü Ayırım: Yetki120

   Dördüncü Ayırım: Vasinin Atanması 120

   Beşinci Ayırım: Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık 124

   Altıncı Ayırım: Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 127

   İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi .130

   Birinci Ayırım: Vasinin Görevleri .130

   İkinci Ayırım: Kayyımın Görevleri135

   Üçüncü Ayırım: Vesayet Dairelerinin Görevleri .136

   Dördüncü Ayırım: Vesayet Organlarının Sorumluluğu .138

   Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi .140

   Birinci Ayırım: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi.140

   İkinci Ayırım: Vasilik Görevinin Sona Ermesi 142

   Üçüncü Ayırım: Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları.144

   ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU 146

   BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR 146

   Birinci Bölüm:Yasal Mirasçılar.146

   İkinci Bölüm: Ölüme Bağlı Tasarruflar.148

   Birinci Ayırım: Tasarruf Ehliyeti 148

   İkinci Ayırım: Tasarruf Özgürlüğü 149

   Üçüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri 152

   Dördüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri 157

   Beşinci Ayırım: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 162

   Altıncı Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi 165

   Yedinci Ayırım: Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar .170

   İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ171

   Birinci Bölüm: Mirasın Açılması 171

   İkinci Bölüm: Mirasın Geçmesinin Sonuçları .175

   Birinci Ayırım: Koruma Önlemleri 175

   İkinci Ayırım: Mirasın Kazanılması 180

   Üçüncü Ayırım: Resmî Defter Tutma186

   Dördüncü Ayırım: Resmî Tasfiye190

   Beşinci Ayırım: Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası192

   Üçüncü Bölüm: Mirasın Paylaşılması .193

   Birinci Ayırım: Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı.193

   İkinci Ayırım: Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı 195

   Üçüncü Ayırım: Mirasta Denkleştirme 200

   Dördüncü Ayırım: Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 202

   DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU 204

   BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET 204

   Birinci Bölüm: Genel Hükümler .204

   İkinci Bölüm: Taşınmaz Mülkiyeti212

   Birinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu,

   Kazanılması ve Kaybı.212

   İkinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları .217

   Üçüncü Bölüm: Taşınır Mülkiyeti.230

   İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR 235

   Birinci Bölüm: İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 235

   Birinci Ayırım: Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .235

   İkinci Ayırım: İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 239

   Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Yükü .252

   İkinci Bölüm: Taşınmaz Rehni255

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .255

   İkinci Ayırım: İpotek264

   Üçüncü Ayırım: İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi .270

   Dördüncü Ayırım: Taşınmaz Rehniyle Güvence

   Altına Alınan Ödünç Senetleri278

   Üçüncü Bölüm: Taşınır Rehni .280

   Birinci Ayırım: Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı 280

   İkinci Ayırım: Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 284

   Üçüncü Ayırım: Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar.286

   Dördüncü Ayırım: Rehinli Tahvil288

   ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ .289

   Birinci Bölüm: Zilyetlik 289

   İkinci Bölüm: Tapu Sicili 295

   TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN

   YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

   HAKKINDA KANUN.307

   TÜRK BORÇLAR KANUNU.315

   BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER 315

   Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları.315

   Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 315

   İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 329

   Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri337

   İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri .339

   Birinci Ayırım: Borçların İfası .339

   İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları.347

   Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi.352

   Üçüncü Bölüm: Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona

   Ermesi, Zamanaşımı .354

   Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri 354

   İkinci Ayırım: Zamanaşımı 358

   Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 363

   Birinci Ayırım: Teselsül.363

   İkinci Ayırım: Koşullar 365

   Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu367

   Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 369

   Birinci Ayırım: Alacağın Devri369

   İkinci Ayırım: Borcun üstlenilmesi 372

   Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma .375

   İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 376

   Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi .376

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .376

   İkinci Ayırım: Taşınır Satışı.377

   Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 387

   Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri.390

   İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi 403

   Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi .404

   Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi 408

   Birinci Ayırım: Genel Hükümler .408

   İkinci Ayırım: Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları419

   Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası .427

   Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri .433

   Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü .433

   İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü.434

   Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri .436

   Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi .436

   İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi .456

   Üçüncü Ayırım: Evde Hizmet Sözleşmesi.461

   Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi.463

   Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi.469

   Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri .474

   Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi.474

   İkinci Ayırım: Kredi Mektubu ve Kredi Emri478

   Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi 479

   Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme .480

   Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi482

   Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları486

   Onüçüncü Bölüm: Havale.489

   Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri.491

   Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi 497

   Onaltıncı Bölüm: Kumar ve Bahis 508

   Onyedinci Bölüm: Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 509

   Birinci Ayırım: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .509

   İkinci Ayırım: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.511

   Onsekizinci Bölüm: Adi Ortaklık Sözleşmesi.514

   TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN

   YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ

   HAKKINDA KANUN.525

   TÜRK MEDENİ KANUNUNUN

   VELAYET, VESAYET VE MİRAS

   HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

   İLİŞKİN TÜZÜK .529

   BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE KAPSAM .529

   İKİNCİ KISIM: VELAYET.529

   Birinci Bölüm: Velayete İlişkin Hükümler529

   İkinci Bölüm: Çocuğun ve Mallarının Korunması 530

   ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET .532

   Birinci Bölüm: Vesayet ve Denetim Makamları İle

   Vasi Atanması 532

   İkinci Bölüm: Koruma Amacıyla Özgürlüğün

   Kısıtlanması 534

   Üçüncü Bölüm: Vasinin Görevleri 535

   Dördüncü Bölüm: Vasilik Görevinin Sona Ermesi.541

   DÖRDÜNCÜ KISIM: MİRAS.543

   Birinci Bölüm: Koruma Önlemleri 543

   İkinci Bölüm: Mirasın Reddi .546

   Üçüncü Bölüm: Resmi Tasfiye550

   Dördüncü Bölüm: Miras Ortaklığı554

   BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 555

   TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ .557

   Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar .557

   İkinci Bölüm: Genel Hükümler .558

   Üçüncü Bölüm: Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda

   Tutulması 560

   Dördüncü Bölüm: İstem ve İşlemin

   Sonuçlandırılması .562

   Beşinci Bölüm: Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî

   Hakların Tescili 569

   Altıncı Bölüm: İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve

   Taşınmaz Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler 574

   Yedinci Bölüm: Şerhler ve Beyanlar .578

   Sekizinci Bölüm: Taşınmazların Bölünmesi,

   Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması .582

   Dokuzuncu Bölüm: Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler 586

   Onuncu Bölüm: Yardımcı Siciller, Sicillerin

   Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler 590

   TAPU KANUNU (İlgili Maddesi). 595

   KAT MÜLKİYETİ KANUNU 599

   Birinci Bölüm: Genel Hükümler .599

   İkinci Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması .604

   Üçüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları610

   Dördüncü Bölüm: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı

   Sahiplerinin Borçları.611

   Beşinci Bölüm: Anagayrimenkulün Yönetimi .618

   Altıncı Bölüm: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi632

   Yedinci Bölüm: Son Hükümler .636

   Sekizinci Bölüm: Devre Mülk Hakkı 640

   Dokuzuncu Bölüm: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler642

   KADASTRO KANUNU (İlgili Maddeleri) .651

   Birinci Bölüm: Genel İlke .651

   Üçüncü Bölüm: Sınırlandırma ve Tespit İşleri 651

   Dördüncü Bölüm: Mülkiyet Hakkının Tespitine

   İlişkin Esaslar .655

   KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

   (İlgili Maddeleri) 661

   BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR.661

   Birinci Bölüm: Amaç ve Kapsam661

   İkinci Bölüm: Tanımlar .662

   SEKİZİNCİ KISIM: HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA 666

   Birinci Bölüm: İşletenin Hukuki Sorumluluğu666

   İkinci Bölüm: Sigorta 670

   Üçüncü Bölüm: Özel Durumlar.678

   Beşinci Bölüm: Ortak Hükümler .682

   KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT

   FAİZİNE İLİŞKİN KANUN685

   TÜKETİCİNİN KORUNMASI

   HAKKINDA KANUN . 689

   BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR.689

   İKİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR. 691

   ÜÇÜNCÜ KISIM: AYIPLI MAL VE

   HİZMETLER .695

   Birinci Bölüm: Ayıplı Mallar 695

   İkinci Bölüm: Ayıplı Hizmetler.698

   DÖRDÜNCÜ KISIM: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ.700

   Birinci Bölüm: Taksitle Satış 700

   İkinci Bölüm: Tüketici Kredileri .702

   Üçüncü Bölüm: Konut Finansmanı .707

   Dördüncü Bölüm: Ön Ödemeli Konut Satışı 711

   Beşinci Bölüm: Diğer Tüketici Sözleşmeleri.714

   BEŞİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN

   BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN

   KORUNMASI726

   ALTINCI KISIM: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ

   TİCARİ UYGULAMALAR.732

   YEDİNCİ KISIM: TÜKETİCİ KURULUŞLARI 736

   Birinci Bölüm: Tüketici Konseyi ve Reklam

   Konseyi.736

   İkinci Bölüm: Tüketici Hakem Heyeti 737

   SEKİZİNCİ KISIM: YARGILAMA, DENETİM

   VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER.742

   DOKUZUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 757

   TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

   HAKKINDA 32 SAYILI KARAR (İlgili

   Hükümler) .762

   TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA

   HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

   İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

   2008-32/34) (İlgili Hükümler) 763

   NOTERLİK KANUNU (İlgili Maddeleri)771

   SEKİZİNCİ KISIM: NOTERLERİN GÖREVLERİ .771

   Birinci Bölüm: Genel Olarak 771

   Altıncı Bölüm: Noterlerin Hukuki Sorumlulukları774

   Stok Kodu
   :
   9789753688819
   Boyut
   :
   12X17
   Sayfa Sayısı
   :
   796
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2023
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   Holmen
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   332,50   
   332,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat