Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler Prof. Dr. Ali Özgüven

İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
Kazancınız : 2,00
Taksitli fiyat : 1 x 38,00
9789753680332
363782
İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler
İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler
Filiz Kitabevi
38.00

İÇİNDEKİLER
BÎRİNCt BÖLÜM
TANIMLAR
A-DOKTRİN    1
B - SİSTEM    3
C-REJtM    5
D-STRÜKTÜR    ö
E-İDEOLOJİ    7

İKİNCİ BÖLÜM
İLK GÖRÜŞLER
1 - İLK ÇAĞLARDA İKTİSADÎ GÖRÜŞLER    9
Ü-ESKİ YUNANDA İKTİSADÎ DOKTRİNLER    12
1 -Sofistler..    -    13
2 - Sokrat    15
3 - Aristophan    16
4 - Xmephon    16
5 - Platon (Eflâtun)    lii
6 - Aristo    —    22
[[! - ESKİ ROMADA İKTİSADÎ DOKTRİNLER    28
A-ÖZEL MÜLKİYET    32
B - BİREYCİLİK (FERDİYETÇİLİK)    33
C - MÜDAHALECİLİK    33
IV - ORTA ÇAĞDA İKTİSADI DOKTRİNLER    34
A - LONCALAR (KORPORASYONLAR)    34
B - DEREBEYLİK (FEODALİZM)    36
C-ÖZEL MÜLKİYET    37
D-SERFLİK REJİMİ    37
E - HIRİSTİYANLIK DİNİ    38
F-NÜFUS ARTIŞI    39
G - MÜBADELELERDE EŞİTLİK VEYA ADİL FİYAT    39
H - FAİZİN REDDİ VEYA FAİZİN YASAKLANMASI    41
l - PARA DEĞERİNDEKİ DEĞİŞMELER    42
2 - Nicola Oresme    43
V-İSLÂMİYET ve İBN HALDUN    44
A-İSLÂM DİNİ    44
B-tBN HALDUN    45
VI - MERKANTİLİST DOKTRİN    49
A - MERKANTtLlST ÇAĞDA DEĞİŞMELER    49
1 - Düşünce alanında    49
2 - Politika alanında    50
3 - Ticaret alanında    50
4- Din alanında    50
a- Luther'in doktrini    51
b - Calvin'in doktrini    51
B - ORTAÇAĞ İLE MERKANTİLİST ÇAĞ AR.ASINDAKİ FARKLAR    56
C - MERKANTİLİST DOKTRİNİN GELİŞMESİ    56
1 - İspanyol Merkantilizıni    57
2 - Fransız Merkantilizmi    57
a-Jean Bodin    .    .    58
b — Antoine de Montchretien    59
c - Colbert    60
d - Sully    60
3 - İngiliz Merkantilizmi    61
4 - Alman Merkantilizmi    63
D - YENİ MERKANTİLİZM (JOHN LA'W SİSTEMİ)    63
1 - Merkantilizmin kâğıt para ile açıklanması    ;    64
2 - Devletin dış ticarete müdahalesi    65
VII - LİBERALİZM DOKTRİNİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ    66
A - RASYONALİZM (AKILCILIK)    66
1 - Dcscancs...    66
2 - Montesquieu    ;    67
B - DOĞAL KANUNLAR    68
1 - VVilliam Petty'nin iktisadî liberalizmi    69
2- Boisguilbert'in iktisadî liberalizmi    70
a-Doğal kanunlar anlayışı    .    70
b-Tanm ve licaretni üstünlüğü anlayışı    70
c - Malî reformlar anlayışı    71
3 - Richard Cantillon'un iktisadî liberalizmi    73
C - KLÂSİK LİBERALİZM    75
D - NEO-LlBERAiJZM    ..76

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İKTİSAT BİLİMİNİN DOĞLŞLI
VE
KLÂSİK LİBERAL OKUL
1 - FİZYOKRATİK OKUL VEYA FİZYOKRASİ    77
A - FİZYOKRATİK GÖRÜŞLER    78
1 - Üretim leorisi
2 - Gelir dağılımı teorisi    80
3 - Tek vergi teorisi    82
4 - Dış ticaret teorisi    82
5 - Tabiî ücret teorisi    .    83
6- Faiz teorisi    83
7 - Azalan verim kanunu    84
8 - Tabiî düzen kanunu    84
B - MERKANTİLİZM İLE FlZYOKRASl ARASINDAKİ BELLİ BAŞLI
FARKLAR    85
II - KLASİK İNGİLİZ OKULUNUN ÖNCÜLERİ    86
A-ADAM SMİTH    87
1 - Tam rekabet    :    88
2-Sermaye    89
3 - Görünmeyen el    90
6 - İş bölümü    92
7-Para    94
8 - Fiyat teorisi (reel fiyat-piyasa fiyatı)...95
9 - Rant teorisi    96
10 - Değer teorisi    96
B - TH. ROBERT MALTHUS    .    98
1 - Nüfus kanunu    98
2 - Gelişme kanunları    100
C-DAVİD RİCARDO    101
1 - Rant teorisi    -    103
2 - Azalan verim kanunu    105
3 - Değer teorisi    107
4- Ücret teorisi    107
5 - Para teorisi    108
6 - Gelir dağılımı teorisi    109
7 - Uluslararası ticaret teorisi    110
111 - KLASİK FRANSIZ OKULUNUN ÖNCÜLERİ    111
A - JEAN BABTİSTE SAY    111
1 - Mahreçler Kanunu (Say Kanunu)    114
2 - Mahreçler Kanununun sonuçlan    116
3 - Mahreçler kanunu ile uluslararası mübadele teorisi arasındaki
önemli farklar    118
B - FREDERİC BASTİAT    119
IV - LİBERAL KLASİK DOKTRİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ    121
V - KLASİK DOKTRİNİN SENTEZİ: J. Sl. MİLL    122
A - STUART MİLLİN LİBERAL GÖRÜŞLERİ    122
1 - Değer teorisi    122
2 - Doğal kanunlar    124
a - Kişisel çıkar kanunu    124
b - Tam rekabet kanunu    124
c - Nüfus kanunu    125
d - Arz ve talep kanunu    125
c - Ücret kanunu    126
f-Rant icanunu    127
g - Uluslararası mübadele teorisi    127
3 - Para teorisi    128
B-STUARTMİLL'İN MÜDAHALECİ GÖRÜŞLERİ    129
1 - Sosyal reformlar    129
2 - Stasyoner (durgun) ekonomiler    130
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KLÂSİKLERE KARŞI TEPKİLER
1 - MİLLÎ EKONOMİ AÇISINDAN; Himayecilik    131
A-HENRYCAREY    131
1 - Liberal Carey    131
2 - Himayeci Carey    ..133
fl-FR(EDRİCH LİST    136
1 - İktisadî milliyetçilik kavramı    .    137
2 - Millî üretim güçleri kavramı    138
C-VONTHÜNEN    141
II-SOSYAL AÇIDAN; Sosyalizm    143
A � 16 VE 17. YÜZYILLARDA SOSYALİZM AKIMLARI    144
1 - Thomas Morus    144
2 - Thomas Campanella    145
B - 18. YÜZYILDA SOSYALİZM AKIMLARI    146
1 - Doğaya dönüş    146
a - Fenelon    .    146
b - J. J. Rousseau    146
2 - Akılcılık    148
3 - Mutluluk    148
C - 19. YÜZYILDA SOSYALİZM AKIMLARI    :    148
a - Romantizm    148
b - Demokrasi    149
c - İhtilâlci sosyalizm    149
D - SOSYALİZMİN ÇEŞİTLERİ    149
1 - Müdahalecilik    149
a - Simonde de Sismondi    149
i - Ekonomik faktörler veya sanayi kapitalizmi    150
ii - Sosyal faktörler veya işçi sınıfı    151
İÜ-Teknik faktörler veya aşırı üretim    152
b - Du[»nt White    153
c - Louis Blanc    154
d - Henri George    .    155
e - Kürsü sosyalistleri    156
2 - Fransız Sosyalizmi    .    157
a - Otoriter akım; Saint-Simon    157
b - Birlikçi akım: Charles Fourier    160
c - Anarşik akım: Joseph Proudhon.....
3 - Rus Anarşizmi veya Sosyalist Anarşizm    166
a - Bakounine    166
b- Kropotkine    .    166
4 - İngiliz Sosyalizmi    167
a - William Godvvin'in sosyalist ütilitarizmi    167
b - Robert Owen'in sosyalizmi    168
i - Fabian sosyalizm    170
ii - İşçi sınıfı    170
5 - Alman Sosyalizmi    171
a - Müdahaleci (planlı) sosyalizm: Fichte    171
b - Devlet sosyalizmi: Kari Rodbertus    172
c - demokratik sosyalizm; Ferdinand Lassalle    174
d - İhtilalci sosyalizm: Kari Marx    175
aa - İnsanlık tarihi ve bir iktisat felsefesi açısından marksizm.,.,. 177
i - Diyalektik felsefe    17S
ii - Materyalist felsefe    179
İÜ - Praxis (aksiyon) felsefe    181
— İşçilerin kapitalistler lehine fakirleşmesi    181
— Kapitalistlerin para uğruna başkalaşması    182
— Sınıflar çatışması    182
bb - Kapitalist sistemin özel bir durumu olması açısmdan
Marksizm    183
i - Emek-değer teorisi    184
ii - Fazla-değer (plus-value) teorisi    185
iii - Kâr teorisi    187
— Sermayenin temerküzü    191
— Yedek sanayi ordusu    192
cc - İşçi sınıfının iktidara geçmesi açısmdan Marksizm    192
i - İç (ekonomik) faktörler    192
ii - Dış (sosyal ve siyasal) faktörler    193
E-KOMÜNİZM    193
m - TARİHSEL AÇIDAN: Alman Tarihçi Okulu    194
A - BİRİNCİ DÖNEM: W. ROSCHER    194
B - İKİNCİ DÖNEM: BR. HİLDEBRAND    194
C - ÜÇÜNCÜ DÖNEM: K, KNİES    196
D - DÖRDÜNCÜ DÖNEM: GENÇ TARİHÇİ OKULU    196
BEŞİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK DÜŞÜNCEDE GELİŞMELER
NEO-KLAsİKLER (MARJİNALİSTLER ve İSVEÇ OKULU)
1 - NEO KLASİKLER-MARJİNALİSTLER    197
A - VİYANA VEYA AVUSTURYA OKULU (MARJİNAL FAYDA)    197
1 - Condillac 198
2 - Stanley Jevons 198
3 - Hermann Gossen 200
4 - Kari Menger 200
B - LOZAN OKULU (GENEL DENGE) 205
I - Leon Walras 205
2 - Vilfredo Pareio . . 208
C-CAMBRİDGE OKULU (KISMİ DENGE) 210
1 - Alfred Marschall 210
2 - Arthur C. Pigou ...213
3 - John Bates Clark 214
11-İSVEÇ OKULU ; 217
1 - Knut Wicksell 217
2 - Gunnard Myrdal 219
111 - NEO-MARJÎNALlZM 220
A - NEO-MARJİNALlZM ANALtZİ 220
B - MARJİNALİZM ÎLE NEO-MARJİNALİZM ARASINDAKİ
"FARKLAR 221
IV -NEO-KLASİKLERE KARŞI TEPKİLER, ENSTİTÜSYONALİZM-
AMERİKA-RUMCULARIN TEPKİSİ 221
V - NEO-KLASlKLERtN BAŞLİCA ÖZELLİKLERİ 223
ALTINCI BÖLÜM
MODERN İKTİSAT
1 - KEYNES'İN, KLASİKLERDEN AYRILDIĞI BELLİ BAŞLI NOKTALAR . 224
A - Müteşebbislerin Davranışları 229
B - Tüketicilerin Davranışı 230
C - Tasamıf Sahiplerinin Davranışı 231
D-Yatırım Çarpanı . 231
II - YENİ LİBERALİZM (NEO-LİBERALİZM) AKIMI 232
A - KLÂSİK LİBERALİZM iLE NEO-LİBERALiZMİN
KARŞILAŞTIRILMASI 233
B - KLASİK LİBERALİZM İLE SOSYALİZMİN KARŞILAŞT1R1LMASI.234
111 - MlLTON FRlEDMAN ve CHİCAGO OKULU 235
A-MİLTON FRlEDMAN 235
B - MONETARİST TEORİ 236
e - KLASİK MİKTAR TEORİSİ iLE MODERN MİKTAR TEORİSl
(MONETARİST TEORİ) ARASINDAKİ FARKLAR 237
KAYNAKLAR 238
1 -Türkçe 238
2 - Yabancı dil 239

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   BÎRİNCt BÖLÜM
   TANIMLAR
   A-DOKTRİN    1
   B - SİSTEM    3
   C-REJtM    5
   D-STRÜKTÜR    ö
   E-İDEOLOJİ    7

   İKİNCİ BÖLÜM
   İLK GÖRÜŞLER
   1 - İLK ÇAĞLARDA İKTİSADÎ GÖRÜŞLER    9
   Ü-ESKİ YUNANDA İKTİSADÎ DOKTRİNLER    12
   1 -Sofistler..    -    13
   2 - Sokrat    15
   3 - Aristophan    16
   4 - Xmephon    16
   5 - Platon (Eflâtun)    lii
   6 - Aristo    —    22
   [[! - ESKİ ROMADA İKTİSADÎ DOKTRİNLER    28
   A-ÖZEL MÜLKİYET    32
   B - BİREYCİLİK (FERDİYETÇİLİK)    33
   C - MÜDAHALECİLİK    33
   IV - ORTA ÇAĞDA İKTİSADI DOKTRİNLER    34
   A - LONCALAR (KORPORASYONLAR)    34
   B - DEREBEYLİK (FEODALİZM)    36
   C-ÖZEL MÜLKİYET    37
   D-SERFLİK REJİMİ    37
   E - HIRİSTİYANLIK DİNİ    38
   F-NÜFUS ARTIŞI    39
   G - MÜBADELELERDE EŞİTLİK VEYA ADİL FİYAT    39
   H - FAİZİN REDDİ VEYA FAİZİN YASAKLANMASI    41
   l - PARA DEĞERİNDEKİ DEĞİŞMELER    42
   2 - Nicola Oresme    43
   V-İSLÂMİYET ve İBN HALDUN    44
   A-İSLÂM DİNİ    44
   B-tBN HALDUN    45
   VI - MERKANTİLİST DOKTRİN    49
   A - MERKANTtLlST ÇAĞDA DEĞİŞMELER    49
   1 - Düşünce alanında    49
   2 - Politika alanında    50
   3 - Ticaret alanında    50
   4- Din alanında    50
   a- Luther'in doktrini    51
   b - Calvin'in doktrini    51
   B - ORTAÇAĞ İLE MERKANTİLİST ÇAĞ AR.ASINDAKİ FARKLAR    56
   C - MERKANTİLİST DOKTRİNİN GELİŞMESİ    56
   1 - İspanyol Merkantilizıni    57
   2 - Fransız Merkantilizmi    57
   a-Jean Bodin    .    .    58
   b — Antoine de Montchretien    59
   c - Colbert    60
   d - Sully    60
   3 - İngiliz Merkantilizmi    61
   4 - Alman Merkantilizmi    63
   D - YENİ MERKANTİLİZM (JOHN LA'W SİSTEMİ)    63
   1 - Merkantilizmin kâğıt para ile açıklanması    ;    64
   2 - Devletin dış ticarete müdahalesi    65
   VII - LİBERALİZM DOKTRİNİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ    66
   A - RASYONALİZM (AKILCILIK)    66
   1 - Dcscancs...    66
   2 - Montesquieu    ;    67
   B - DOĞAL KANUNLAR    68
   1 - VVilliam Petty'nin iktisadî liberalizmi    69
   2- Boisguilbert'in iktisadî liberalizmi    70
   a-Doğal kanunlar anlayışı    .    70
   b-Tanm ve licaretni üstünlüğü anlayışı    70
   c - Malî reformlar anlayışı    71
   3 - Richard Cantillon'un iktisadî liberalizmi    73
   C - KLÂSİK LİBERALİZM    75
   D - NEO-LlBERAiJZM    ..76

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İKTİSAT BİLİMİNİN DOĞLŞLI
   VE
   KLÂSİK LİBERAL OKUL
   1 - FİZYOKRATİK OKUL VEYA FİZYOKRASİ    77
   A - FİZYOKRATİK GÖRÜŞLER    78
   1 - Üretim leorisi
   2 - Gelir dağılımı teorisi    80
   3 - Tek vergi teorisi    82
   4 - Dış ticaret teorisi    82
   5 - Tabiî ücret teorisi    .    83
   6- Faiz teorisi    83
   7 - Azalan verim kanunu    84
   8 - Tabiî düzen kanunu    84
   B - MERKANTİLİZM İLE FlZYOKRASl ARASINDAKİ BELLİ BAŞLI
   FARKLAR    85
   II - KLASİK İNGİLİZ OKULUNUN ÖNCÜLERİ    86
   A-ADAM SMİTH    87
   1 - Tam rekabet    :    88
   2-Sermaye    89
   3 - Görünmeyen el    90
   6 - İş bölümü    92
   7-Para    94
   8 - Fiyat teorisi (reel fiyat-piyasa fiyatı)...95
   9 - Rant teorisi    96
   10 - Değer teorisi    96
   B - TH. ROBERT MALTHUS    .    98
   1 - Nüfus kanunu    98
   2 - Gelişme kanunları    100
   C-DAVİD RİCARDO    101
   1 - Rant teorisi    -    103
   2 - Azalan verim kanunu    105
   3 - Değer teorisi    107
   4- Ücret teorisi    107
   5 - Para teorisi    108
   6 - Gelir dağılımı teorisi    109
   7 - Uluslararası ticaret teorisi    110
   111 - KLASİK FRANSIZ OKULUNUN ÖNCÜLERİ    111
   A - JEAN BABTİSTE SAY    111
   1 - Mahreçler Kanunu (Say Kanunu)    114
   2 - Mahreçler Kanununun sonuçlan    116
   3 - Mahreçler kanunu ile uluslararası mübadele teorisi arasındaki
   önemli farklar    118
   B - FREDERİC BASTİAT    119
   IV - LİBERAL KLASİK DOKTRİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ    121
   V - KLASİK DOKTRİNİN SENTEZİ: J. Sl. MİLL    122
   A - STUART MİLLİN LİBERAL GÖRÜŞLERİ    122
   1 - Değer teorisi    122
   2 - Doğal kanunlar    124
   a - Kişisel çıkar kanunu    124
   b - Tam rekabet kanunu    124
   c - Nüfus kanunu    125
   d - Arz ve talep kanunu    125
   c - Ücret kanunu    126
   f-Rant icanunu    127
   g - Uluslararası mübadele teorisi    127
   3 - Para teorisi    128
   B-STUARTMİLL'İN MÜDAHALECİ GÖRÜŞLERİ    129
   1 - Sosyal reformlar    129
   2 - Stasyoner (durgun) ekonomiler    130
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   KLÂSİKLERE KARŞI TEPKİLER
   1 - MİLLÎ EKONOMİ AÇISINDAN; Himayecilik    131
   A-HENRYCAREY    131
   1 - Liberal Carey    131
   2 - Himayeci Carey    ..133
   fl-FR(EDRİCH LİST    136
   1 - İktisadî milliyetçilik kavramı    .    137
   2 - Millî üretim güçleri kavramı    138
   C-VONTHÜNEN    141
   II-SOSYAL AÇIDAN; Sosyalizm    143
   A � 16 VE 17. YÜZYILLARDA SOSYALİZM AKIMLARI    144
   1 - Thomas Morus    144
   2 - Thomas Campanella    145
   B - 18. YÜZYILDA SOSYALİZM AKIMLARI    146
   1 - Doğaya dönüş    146
   a - Fenelon    .    146
   b - J. J. Rousseau    146
   2 - Akılcılık    148
   3 - Mutluluk    148
   C - 19. YÜZYILDA SOSYALİZM AKIMLARI    :    148
   a - Romantizm    148
   b - Demokrasi    149
   c - İhtilâlci sosyalizm    149
   D - SOSYALİZMİN ÇEŞİTLERİ    149
   1 - Müdahalecilik    149
   a - Simonde de Sismondi    149
   i - Ekonomik faktörler veya sanayi kapitalizmi    150
   ii - Sosyal faktörler veya işçi sınıfı    151
   İÜ-Teknik faktörler veya aşırı üretim    152
   b - Du[»nt White    153
   c - Louis Blanc    154
   d - Henri George    .    155
   e - Kürsü sosyalistleri    156
   2 - Fransız Sosyalizmi    .    157
   a - Otoriter akım; Saint-Simon    157
   b - Birlikçi akım: Charles Fourier    160
   c - Anarşik akım: Joseph Proudhon.....
   3 - Rus Anarşizmi veya Sosyalist Anarşizm    166
   a - Bakounine    166
   b- Kropotkine    .    166
   4 - İngiliz Sosyalizmi    167
   a - William Godvvin'in sosyalist ütilitarizmi    167
   b - Robert Owen'in sosyalizmi    168
   i - Fabian sosyalizm    170
   ii - İşçi sınıfı    170
   5 - Alman Sosyalizmi    171
   a - Müdahaleci (planlı) sosyalizm: Fichte    171
   b - Devlet sosyalizmi: Kari Rodbertus    172
   c - demokratik sosyalizm; Ferdinand Lassalle    174
   d - İhtilalci sosyalizm: Kari Marx    175
   aa - İnsanlık tarihi ve bir iktisat felsefesi açısından marksizm.,.,. 177
   i - Diyalektik felsefe    17S
   ii - Materyalist felsefe    179
   İÜ - Praxis (aksiyon) felsefe    181
   — İşçilerin kapitalistler lehine fakirleşmesi    181
   — Kapitalistlerin para uğruna başkalaşması    182
   — Sınıflar çatışması    182
   bb - Kapitalist sistemin özel bir durumu olması açısmdan
   Marksizm    183
   i - Emek-değer teorisi    184
   ii - Fazla-değer (plus-value) teorisi    185
   iii - Kâr teorisi    187
   — Sermayenin temerküzü    191
   — Yedek sanayi ordusu    192
   cc - İşçi sınıfının iktidara geçmesi açısmdan Marksizm    192
   i - İç (ekonomik) faktörler    192
   ii - Dış (sosyal ve siyasal) faktörler    193
   E-KOMÜNİZM    193
   m - TARİHSEL AÇIDAN: Alman Tarihçi Okulu    194
   A - BİRİNCİ DÖNEM: W. ROSCHER    194
   B - İKİNCİ DÖNEM: BR. HİLDEBRAND    194
   C - ÜÇÜNCÜ DÖNEM: K, KNİES    196
   D - DÖRDÜNCÜ DÖNEM: GENÇ TARİHÇİ OKULU    196
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   EKONOMİK DÜŞÜNCEDE GELİŞMELER
   NEO-KLAsİKLER (MARJİNALİSTLER ve İSVEÇ OKULU)
   1 - NEO KLASİKLER-MARJİNALİSTLER    197
   A - VİYANA VEYA AVUSTURYA OKULU (MARJİNAL FAYDA)    197
   1 - Condillac 198
   2 - Stanley Jevons 198
   3 - Hermann Gossen 200
   4 - Kari Menger 200
   B - LOZAN OKULU (GENEL DENGE) 205
   I - Leon Walras 205
   2 - Vilfredo Pareio . . 208
   C-CAMBRİDGE OKULU (KISMİ DENGE) 210
   1 - Alfred Marschall 210
   2 - Arthur C. Pigou ...213
   3 - John Bates Clark 214
   11-İSVEÇ OKULU ; 217
   1 - Knut Wicksell 217
   2 - Gunnard Myrdal 219
   111 - NEO-MARJÎNALlZM 220
   A - NEO-MARJİNALlZM ANALtZİ 220
   B - MARJİNALİZM ÎLE NEO-MARJİNALİZM ARASINDAKİ
   "FARKLAR 221
   IV -NEO-KLASİKLERE KARŞI TEPKİLER, ENSTİTÜSYONALİZM-
   AMERİKA-RUMCULARIN TEPKİSİ 221
   V - NEO-KLASlKLERtN BAŞLİCA ÖZELLİKLERİ 223
   ALTINCI BÖLÜM
   MODERN İKTİSAT
   1 - KEYNES'İN, KLASİKLERDEN AYRILDIĞI BELLİ BAŞLI NOKTALAR . 224
   A - Müteşebbislerin Davranışları 229
   B - Tüketicilerin Davranışı 230
   C - Tasamıf Sahiplerinin Davranışı 231
   D-Yatırım Çarpanı . 231
   II - YENİ LİBERALİZM (NEO-LİBERALİZM) AKIMI 232
   A - KLÂSİK LİBERALİZM iLE NEO-LİBERALiZMİN
   KARŞILAŞTIRILMASI 233
   B - KLASİK LİBERALİZM İLE SOSYALİZMİN KARŞILAŞT1R1LMASI.234
   111 - MlLTON FRlEDMAN ve CHİCAGO OKULU 235
   A-MİLTON FRlEDMAN 235
   B - MONETARİST TEORİ 236
   e - KLASİK MİKTAR TEORİSİ iLE MODERN MİKTAR TEORİSl
   (MONETARİST TEORİ) ARASINDAKİ FARKLAR 237
   KAYNAKLAR 238
   1 -Türkçe 238
   2 - Yabancı dil 239

   Stok Kodu
   :
   9789753680332
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   240
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2011
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   38,00   
   38,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat