Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
EDİME UYGUN İFA KURALI VE BU KURALIN İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR

EDİME UYGUN İFA KURALI VE BU KURALIN İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR

Liste Fiyatı : 92,00
İndirimli Fiyat : 87,40
Kazancınız : 4,60
9789753684231
363671
EDİME UYGUN İFA KURALI VE BU KURALIN İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR
EDİME UYGUN İFA KURALI VE BU KURALIN İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR
Filiz Kitabevi
87.40
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ............................................................................................................ iii
İÇİNDEKİLER ............................................................................................... v
KISALTMALAR.......................................................................................... xiii
GİRİŞ ............................................................................................................... 1
I. KONUNUN TAKDİMİ....................................................................... 1
II.KONUNUN ÖNEMİ ........................................................................... 6
III.KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ............................................... 10
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLERİN TESPİTİ VE TASNİFİ
§ 1. KAVRAMLAR ARASINDAKİ HUKUKÎ İRTİBAT ............................. 13
I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI .................................. 14
II.BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKI FARKLAR................. 16
A. Doğum Anları Bakımından Farklar.............................................. 16
B. Kapsam Bakımından Farklar ........................................................ 17
C. Devredilebilme Bakımından Farklar ............................................ 18
D. Sona Erme Bakımından Farklar ................................................... 19
§ 2. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLERİN TESPİTİ VE
TASNİFİ .................................................................................................. 20
I. GENEL OLARAK............................................................................. 20
II.EDİM YÜKÜMLERİ ........................................................................ 23
A. Edim Kavramı .............................................................................. 24
B. Edim Fiili ve Edim Sonucu Ayrımı .............................................. 26
C. Edimin Unsur ve Şartları .............................................................. 29
1.Edim Hukuken Korunan Bir Menfaat Olmalıdır ....................... 29
2.Edim Başlangıçta İmkânsız Olmamalıdır.................................. 31
3.Edim; Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka,
Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır ...... 35
4.Edim Belirli veya Belirlenebilir Olmalıdır................................ 38
5.İvaz Miktarının Belirlenmesi .................................................... 41
D. Edim Yükümlerinin Muhtevası .................................................... 45
vi
E. Edim Yükümüne İlişkin Sınıflandırmalar .....................................48
1.Genel Olarak .............................................................................48
2.Doğuş Sırasına Göre..................................................................48
a.Birincil Edim Yükümleri.......................................................49
b.İkincil Edim Yükümleri ........................................................50
3.Hukukî İşlemin Tipini Belirleme Kıstasına Göre ......................51
a.Aslî Edim Yükümü ............................................................... 52
(1) Hukukî İşlemin Tipini Belirleme ....................................53
(2) İfa Davasının Temelini Oluşturma ..................................55
b.Yan Edim Yükümü ...............................................................56
(1) Aslî Edim Yükümünden Farkları ....................................58
(2) Doğuş Kaynaklarına Göre Yan Edim Yükümleri............60
i.Kanundan Doğan Yan Edim Yükümleri......................60
ii.Sözleşmeden Doğan Yan Edim Yükümü ...................61
iii.Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Edim Yükümü ....62
4.İfa Süresi Açısından Edim Yükümleri.......................................63
a.Anî Edimler...........................................................................63
b.Sürekli Edimler .....................................................................65
c.Dönemli Edimler...................................................................66
III.YAN YÜKÜMLER...........................................................................67
A. Yan Yüküm Kavramı ...................................................................67
B. Yan Yükümlerin Tespitinde Dürüstlük Kuralının Rolü................69
C. Yan Yükümlere İlişkin Sınıflandırmalar ......................................71
1.Bağımlı Yan Yükümler – Bağımsız Yan Yükümler..................71
2.İfaya Yardımcı Yan Yükümler – Koruma Yükümleri...............72
a.İfaya Yardımcı Yan Yükümler..............................................73
(1) Hazırlama ve Sağlama Yükümü......................................74
(2) Borcun Konusunu Muhafaza Yükümü ............................75
(3) Açıklama ve Aydınlatma Yükümü ..................................75
(4) İşbirliği Yükümü .............................................................76
b.Koruma Yükümleri ...............................................................77
3.Yan Yüküm – Yan Edim Yükümü Farkları...............................81
D. Edim Yükümünden Bağımsız Borç İlişkileri ...............................83
1.Genel Olarak .............................................................................83
2.Farklı Görünüm Şekilleri...........................................................86
vii
a.Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Borç İlişkileri ................ 87
b.Sözleşmenin Müspet İhlâli.................................................... 89
c.Sözleşme Sonrası Yükümler ................................................. 90
d.Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme ............................ 90
İKİNCİ BÖLÜM
EDİME UYGUN İFA KURALI VE BU KURALIN İSTİSNALARI
§ 3. İFAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TÜRK BORÇLAR
KANUNU'NDAKİ YERİ VE UYGULAMA ALANI ............................ 93
§ 4. İFA VE İFANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ .................................................... 94
I. İFA KAVRAMI................................................................................. 94
II.ÖDEME KAVRAMI......................................................................... 96
III.İFANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ........................................................... 97
A. İfanin Hukukî Niteliğine İlişkin Görüşler .................................... 98
1.Sözleşme Görüşleri ................................................................... 98
a.Klâsik Sözleşme Görüşü ....................................................... 99
b.Real Sözleşme Görüşü ........................................................100
2.Borçlunun Tek Taraflı İfa İradesini Yeterli Sayan Görüşler ...101
3.Maddî Fiil Görüşü ...................................................................102
4.Sınırlı Sözleşme Görüşü..........................................................104
a.Yapmama Borçları Açısından .............................................105
b.Maddî Bir Fiilin İcrasına İlişkin Borçlar Açısından ...........105
c.Bir Tasarruf İşleminin Yapılmasını Gerektiren
Borçlar Açısından ...............................................................106
(1) İfa Anlaşması Açısından ...............................................107
(2) Fiil Ehliyeti Açısından ..................................................109
(3) Tasarruf Yetkisi Açısından ...........................................111
B. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz .............................112
1.Sözleşme Görüşlerinin Değerlendirilmesi...............................113
2.Borçlunun Tek Tarafli İfa İradesini Yeterli Sayan
Görüşün Değerlendirilmesi ................................................... 114
3.Maddî Fiil Görüşünün Değerlendirilmesi ...............................115
4.Sınırlı Sözleşme Görüşünün Değerlendirilmesi ......................115
C. Maddî Fiil Görüşü ile Sınırlı Sözleşme Görüşü
Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar...........................................117
viii
1.Alacaklı ve Borçlu Arasında Aynı Konuda Birden Fazla
Borcun Mevcut Bulunması..................................................... 118
2.Alacaklının Yerine Getirilen Edimi İfa Olarak Kabul
Etmediğini Açıkça Beyan Etmesi ........................................... 120
D. Kanaatimiz .................................................................................121
§ 5. İFANIN KONUSU OLARAK EDİMİN BELİRLENMESİ ..................123
I. GENEL OLARAK...........................................................................123
II.PARÇA BORCUNDA EDİMİN BELİRLENMESİ........................124
III.CİNS BORCUNDA EDİMİN BELİRLENMESİ............................126
IV.SEÇİMLİK BORÇLARDA EDİMİN BELİRLENMESİ ...............129
A. Seçimlik Borç Kavramı ..............................................................129
B. Seçimlik Borcun Konusu ............................................................130
C. Seçim Hakkının Kullanılması.....................................................131
1.Seçim Hakkının Hukukî Niteliği .............................................131
2.Seçim Hakkının Sahibi ............................................................133
3.Seçim Hakkının Kullanılma Şekli ve Zamanı .........................134
4.Seçim Hakkının Kullanılmasının Hukukî Sonuçları ...............135
D. Seçim Hakkının Kullanılmaması................................................136
1.Seçim Hakkının Borçlu Tarafından Kullanılmaması ..............136
2.Seçim Hakkının Alacaklı Tarafından Kullanılmaması ............138
3.Seçim Hakkının Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılmaması .....141
E. İmkânsızlığın Seçimlik Borçlara Etkisi ......................................142
1.Başlangıçtaki İmkânsızlık Hâlinde..........................................143
2.Sonraki İmkânsızlık Hâlinde ...................................................144
a.Kusursuz Sonraki İmkânsızlık ............................................144
b.Kusurlu Sonraki İmkânsızlık ..............................................146
(1) Borçlunun Kusuruyla Meydana Gelen İmkânsızlık ......146
(2) Alacaklının Kusuruyla Meydana Gelen İmkânsızlık.....147
3.Seçim Hakkının Kullanılmasından Sonraki İmkânsızlık.........149
F. Seçimlik Borçların Benzer Müesseselerle Kıyaslanması ............150
1.Cins Borcundan Farkı..............................................................150
2.Şarta Bağlı Borçtan Farkı ........................................................152
3.Cezaî Şarttan Farkı ..................................................................153
4.Alacaklı Lehine Seçimlik Haklardan Farkı .............................156
§ 6. EDİME UYGUN İFA KURALI ............................................................157
ix
I. GENEL OLARAK...........................................................................157
II.EDİME UYGUN İFA KAVRAMI..................................................159
III.İFANIN BÜTÜNLÜĞÜ KAVRAMI..............................................164
IV.BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASI......................................166
A. Genel Olarak ..............................................................................166
B. Borçlunun Şahsen İfa Yükümü Altında Olması .........................167
1.Şahsen İfa Yükümünün Sözleşmeyle Kararlaştırılması ..........167
2.Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Ön Plana Çıktığı
Yapma Borçları....................................................................... 167
3.Yapmama Borçları ..................................................................168
C. Üçüncü Kişinin İfası...................................................................168
1.Borçlunun Bilgisi ve İsteği Dâhilinde Yapılan İfa ..................168
2.Borçlunun Bilgisi Dışında Yapılan İfa ....................................169
3.Borçlunun Karşı Çıkmasına Rağmen Yapılan İfa ...................170
§ 7. EDİME UYGUN İFANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI .......................171
§ 8. EDİME UYGUN İFA KURALININ İSTİSNALARI............................174
I. SEÇİMLİK YETKİ .........................................................................175
A. Kavram.......................................................................................175
B. Seçimlik Yetkinin Türleri...........................................................176
1.İradî Seçimlik Yetki ................................................................176
2.Kanunî Seçimlik Yetki ............................................................176
C. Seçimlik Yetki Kullanılmasının Hukukî Sonuçları ....................177
1.Seçimlik Yetkinin Borçluya Tanınması Hâlinde.....................178
2.Seçimlik Yetkinin Alacaklıya Tanınması Hâlinde ..................179
D. Seçimlik Yetki ile Seçimlik Borç Arasındaki Farklar ................183
II.İFA YERİNE GEÇEN EDİM..........................................................184
A. Kavram.......................................................................................184
B. İfa Yerine Geçen Edim Anlaşmasının Hukukî Niteliği ..............186
C. İfa Yerine Geçen Edimin Benzer Müesseselerden Farkı ............191
1.Seçimlik Yetkiden Farkı..........................................................191
2.Edimi Değiştirme Sözleşmesinden Farkı ................................192
3.Borcun Yenilenmesinden Farkı...............................................194
D. İfa Yerine Geçen Edimin Hukukî Sonuçları ..............................196
III.İFA UĞRUNA EDİM .....................................................................200
A. Kavram.......................................................................................200
x
B. İfa Uğruna Edimin Hukukî Niteliği ............................................202
C. İfa Uğruna Edimin Benzer Müesseselerden Farkı ......................205
1.İfa Yerine Geçen Edimden Farkı.............................................205
2.Borcun Yenilenmesinden Farkı ...............................................207
3.Alacağın Devrinden Farkı .......................................................208
4.Havaleden Farkı ......................................................................210
5.Teminat Amacıyla İfadan Farkı...............................................213
6.Kredi Kartından Farkı .............................................................215
7.Soyut Borç Tanımasından (İkrarından) Farkı..........................219
D. İfa Uğruna Edimin Hukukî Sonuçları.........................................221
1.İfa Uğruna Edimin Alacak Üzerindeki Etkisi..........................221
a.Alacağa Başvurulması Bozucu Şarta Bağlanmıştır .............222
b.Alacak İçin Zamanaşımı Kesilmiştir...................................224
c.Alacaklının Alacağı Talep Hakkı Vardır.............................224
d.Alacağın Sona Ermesine Yol Açmaktadır ..........................225
2.Alacaklının İfa Uğruna Teslim Edilen Şeyi Paraya
Çevirme Yükümü....................................................................226
3.İfa Uğruna Edimi Paraya Çevirme Masrafları.........................227
4.Alacaklının Artan Meblağı Borçluya İade Yükümü................228
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EDİME UYGUN İFA KURALININ İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR
§ 9. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN BORCA
AYKIRILIK HÂLLERİ .........................................................................230
§ 10. HİÇ İFA ETMEME HÂLLERİ ..............................................................232
I. İFA İMKÂNSIZLIĞI ......................................................................232
A. Genel Olarak ..............................................................................232
B. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı .............................236
C. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı ..........................237
D. Alacaklının Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı ...........................238
II.ALACAKLININ HAKLI OLARAK İFAYI REDDETTİĞİ
HÂLLER .........................................................................................241
III.ALİUD İFA .....................................................................................242
A. Aliud Kavramı ............................................................................242
B. Cins Borçlarında Aliud İfa..........................................................242
xi
C. Parça Borçlarında Aliud İfa ........................................................245
D. Aliud İfa Hâlinde Uygulanacak Hükümler.................................248
§ 11. BORÇLU TEMERRÜDÜ ......................................................................250
§ 12. GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME (KÖTÜ İFA) .........................................254
I. TERİM MESELESİ.........................................................................254
A. Gereği Gibi İfa Etmeme .............................................................255
B. Kötü İfa ......................................................................................259
C. Sözleşmenin Müspet İhlâli .........................................................260
D. Kanaatimiz .................................................................................263
II.AYIPLI İFA ....................................................................................266
A. Kavram.......................................................................................266
B. Cins Borçlarında .........................................................................270
C. Parça Borçlarında .......................................................................271
D. Aliud İfadan Farkı ......................................................................271
E. Ayıplı İfaya İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı ......................274
III.EKSİK İFA......................................................................................278
A. Kavram.......................................................................................278
B. Ayıplı İfadan Farkı .....................................................................281
1.Nitelik Yönünden Farklar........................................................281
2.Uygulanacak Hükümler Yönünden Farklar.............................285
IV.KISMÎ İFA......................................................................................287
A. Kavram.......................................................................................287
B. Alacaklının Kısmî İfayı Red Hakkı ............................................291
C. Alacaklının Kısmî İfayı Kabul Yükümü.....................................293
D. Faiz ve Masraflara İlişkin Özel Düzenleme ...............................297
§ 13. AYNEN İFA TALEBİ .........................................................................301
§ 14. AYNEN İFA TALEBİNİN ŞARTLARI..............................................303
I. İFA DAVASI...................................................................................303
A. Verme Borçlarında .....................................................................306
B. Yapma Borçlarında.....................................................................308
C. Yapmama Borçlarında................................................................314
II.CEBRÎ İCRA...................................................................................315
A. Verme Borçlarında .....................................................................316
B. Yapma Borçlarında.....................................................................318
xii
1.Borçlunun Şahsına Sıkı Sıkıya Bağlı Olmayan
Yapma Borçlarında ................................................................. 318
2.Borçlunun Şahsına Sıkı Sıkıya Bağlı Yapma Borçlarında ......320
3.İrade Beyanında Bulunma Borçlarında ...................................322
C. Yapmama Borçlarında ................................................................324
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ ..............................................326
KAYNAKÇA ...............................................................................................333
ÖZGEÇMİŞ................................................................................................. 357
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ............................................................................................................ iii
   İÇİNDEKİLER ............................................................................................... v
   KISALTMALAR.......................................................................................... xiii
   GİRİŞ ............................................................................................................... 1
   I. KONUNUN TAKDİMİ....................................................................... 1
   II.KONUNUN ÖNEMİ ........................................................................... 6
   III.KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ............................................... 10
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLERİN TESPİTİ VE TASNİFİ
   § 1. KAVRAMLAR ARASINDAKİ HUKUKÎ İRTİBAT ............................. 13
   I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI .................................. 14
   II.BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKI FARKLAR................. 16
   A. Doğum Anları Bakımından Farklar.............................................. 16
   B. Kapsam Bakımından Farklar ........................................................ 17
   C. Devredilebilme Bakımından Farklar ............................................ 18
   D. Sona Erme Bakımından Farklar ................................................... 19
   § 2. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLERİN TESPİTİ VE
   TASNİFİ .................................................................................................. 20
   I. GENEL OLARAK............................................................................. 20
   II.EDİM YÜKÜMLERİ ........................................................................ 23
   A. Edim Kavramı .............................................................................. 24
   B. Edim Fiili ve Edim Sonucu Ayrımı .............................................. 26
   C. Edimin Unsur ve Şartları .............................................................. 29
   1.Edim Hukuken Korunan Bir Menfaat Olmalıdır ....................... 29
   2.Edim Başlangıçta İmkânsız Olmamalıdır.................................. 31
   3.Edim; Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka,
   Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır ...... 35
   4.Edim Belirli veya Belirlenebilir Olmalıdır................................ 38
   5.İvaz Miktarının Belirlenmesi .................................................... 41
   D. Edim Yükümlerinin Muhtevası .................................................... 45
   vi
   E. Edim Yükümüne İlişkin Sınıflandırmalar .....................................48
   1.Genel Olarak .............................................................................48
   2.Doğuş Sırasına Göre..................................................................48
   a.Birincil Edim Yükümleri.......................................................49
   b.İkincil Edim Yükümleri ........................................................50
   3.Hukukî İşlemin Tipini Belirleme Kıstasına Göre ......................51
   a.Aslî Edim Yükümü ............................................................... 52
   (1) Hukukî İşlemin Tipini Belirleme ....................................53
   (2) İfa Davasının Temelini Oluşturma ..................................55
   b.Yan Edim Yükümü ...............................................................56
   (1) Aslî Edim Yükümünden Farkları ....................................58
   (2) Doğuş Kaynaklarına Göre Yan Edim Yükümleri............60
   i.Kanundan Doğan Yan Edim Yükümleri......................60
   ii.Sözleşmeden Doğan Yan Edim Yükümü ...................61
   iii.Dürüstlük Kuralından Doğan Yan Edim Yükümü ....62
   4.İfa Süresi Açısından Edim Yükümleri.......................................63
   a.Anî Edimler...........................................................................63
   b.Sürekli Edimler .....................................................................65
   c.Dönemli Edimler...................................................................66
   III.YAN YÜKÜMLER...........................................................................67
   A. Yan Yüküm Kavramı ...................................................................67
   B. Yan Yükümlerin Tespitinde Dürüstlük Kuralının Rolü................69
   C. Yan Yükümlere İlişkin Sınıflandırmalar ......................................71
   1.Bağımlı Yan Yükümler – Bağımsız Yan Yükümler..................71
   2.İfaya Yardımcı Yan Yükümler – Koruma Yükümleri...............72
   a.İfaya Yardımcı Yan Yükümler..............................................73
   (1) Hazırlama ve Sağlama Yükümü......................................74
   (2) Borcun Konusunu Muhafaza Yükümü ............................75
   (3) Açıklama ve Aydınlatma Yükümü ..................................75
   (4) İşbirliği Yükümü .............................................................76
   b.Koruma Yükümleri ...............................................................77
   3.Yan Yüküm – Yan Edim Yükümü Farkları...............................81
   D. Edim Yükümünden Bağımsız Borç İlişkileri ...............................83
   1.Genel Olarak .............................................................................83
   2.Farklı Görünüm Şekilleri...........................................................86
   vii
   a.Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Borç İlişkileri ................ 87
   b.Sözleşmenin Müspet İhlâli.................................................... 89
   c.Sözleşme Sonrası Yükümler ................................................. 90
   d.Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme ............................ 90
   İKİNCİ BÖLÜM
   EDİME UYGUN İFA KURALI VE BU KURALIN İSTİSNALARI
   § 3. İFAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TÜRK BORÇLAR
   KANUNU'NDAKİ YERİ VE UYGULAMA ALANI ............................ 93
   § 4. İFA VE İFANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ .................................................... 94
   I. İFA KAVRAMI................................................................................. 94
   II.ÖDEME KAVRAMI......................................................................... 96
   III.İFANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ........................................................... 97
   A. İfanin Hukukî Niteliğine İlişkin Görüşler .................................... 98
   1.Sözleşme Görüşleri ................................................................... 98
   a.Klâsik Sözleşme Görüşü ....................................................... 99
   b.Real Sözleşme Görüşü ........................................................100
   2.Borçlunun Tek Taraflı İfa İradesini Yeterli Sayan Görüşler ...101
   3.Maddî Fiil Görüşü ...................................................................102
   4.Sınırlı Sözleşme Görüşü..........................................................104
   a.Yapmama Borçları Açısından .............................................105
   b.Maddî Bir Fiilin İcrasına İlişkin Borçlar Açısından ...........105
   c.Bir Tasarruf İşleminin Yapılmasını Gerektiren
   Borçlar Açısından ...............................................................106
   (1) İfa Anlaşması Açısından ...............................................107
   (2) Fiil Ehliyeti Açısından ..................................................109
   (3) Tasarruf Yetkisi Açısından ...........................................111
   B. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz .............................112
   1.Sözleşme Görüşlerinin Değerlendirilmesi...............................113
   2.Borçlunun Tek Tarafli İfa İradesini Yeterli Sayan
   Görüşün Değerlendirilmesi ................................................... 114
   3.Maddî Fiil Görüşünün Değerlendirilmesi ...............................115
   4.Sınırlı Sözleşme Görüşünün Değerlendirilmesi ......................115
   C. Maddî Fiil Görüşü ile Sınırlı Sözleşme Görüşü
   Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar...........................................117
   viii
   1.Alacaklı ve Borçlu Arasında Aynı Konuda Birden Fazla
   Borcun Mevcut Bulunması..................................................... 118
   2.Alacaklının Yerine Getirilen Edimi İfa Olarak Kabul
   Etmediğini Açıkça Beyan Etmesi ........................................... 120
   D. Kanaatimiz .................................................................................121
   § 5. İFANIN KONUSU OLARAK EDİMİN BELİRLENMESİ ..................123
   I. GENEL OLARAK...........................................................................123
   II.PARÇA BORCUNDA EDİMİN BELİRLENMESİ........................124
   III.CİNS BORCUNDA EDİMİN BELİRLENMESİ............................126
   IV.SEÇİMLİK BORÇLARDA EDİMİN BELİRLENMESİ ...............129
   A. Seçimlik Borç Kavramı ..............................................................129
   B. Seçimlik Borcun Konusu ............................................................130
   C. Seçim Hakkının Kullanılması.....................................................131
   1.Seçim Hakkının Hukukî Niteliği .............................................131
   2.Seçim Hakkının Sahibi ............................................................133
   3.Seçim Hakkının Kullanılma Şekli ve Zamanı .........................134
   4.Seçim Hakkının Kullanılmasının Hukukî Sonuçları ...............135
   D. Seçim Hakkının Kullanılmaması................................................136
   1.Seçim Hakkının Borçlu Tarafından Kullanılmaması ..............136
   2.Seçim Hakkının Alacaklı Tarafından Kullanılmaması ............138
   3.Seçim Hakkının Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılmaması .....141
   E. İmkânsızlığın Seçimlik Borçlara Etkisi ......................................142
   1.Başlangıçtaki İmkânsızlık Hâlinde..........................................143
   2.Sonraki İmkânsızlık Hâlinde ...................................................144
   a.Kusursuz Sonraki İmkânsızlık ............................................144
   b.Kusurlu Sonraki İmkânsızlık ..............................................146
   (1) Borçlunun Kusuruyla Meydana Gelen İmkânsızlık ......146
   (2) Alacaklının Kusuruyla Meydana Gelen İmkânsızlık.....147
   3.Seçim Hakkının Kullanılmasından Sonraki İmkânsızlık.........149
   F. Seçimlik Borçların Benzer Müesseselerle Kıyaslanması ............150
   1.Cins Borcundan Farkı..............................................................150
   2.Şarta Bağlı Borçtan Farkı ........................................................152
   3.Cezaî Şarttan Farkı ..................................................................153
   4.Alacaklı Lehine Seçimlik Haklardan Farkı .............................156
   § 6. EDİME UYGUN İFA KURALI ............................................................157
   ix
   I. GENEL OLARAK...........................................................................157
   II.EDİME UYGUN İFA KAVRAMI..................................................159
   III.İFANIN BÜTÜNLÜĞÜ KAVRAMI..............................................164
   IV.BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASI......................................166
   A. Genel Olarak ..............................................................................166
   B. Borçlunun Şahsen İfa Yükümü Altında Olması .........................167
   1.Şahsen İfa Yükümünün Sözleşmeyle Kararlaştırılması ..........167
   2.Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Ön Plana Çıktığı
   Yapma Borçları....................................................................... 167
   3.Yapmama Borçları ..................................................................168
   C. Üçüncü Kişinin İfası...................................................................168
   1.Borçlunun Bilgisi ve İsteği Dâhilinde Yapılan İfa ..................168
   2.Borçlunun Bilgisi Dışında Yapılan İfa ....................................169
   3.Borçlunun Karşı Çıkmasına Rağmen Yapılan İfa ...................170
   § 7. EDİME UYGUN İFANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI .......................171
   § 8. EDİME UYGUN İFA KURALININ İSTİSNALARI............................174
   I. SEÇİMLİK YETKİ .........................................................................175
   A. Kavram.......................................................................................175
   B. Seçimlik Yetkinin Türleri...........................................................176
   1.İradî Seçimlik Yetki ................................................................176
   2.Kanunî Seçimlik Yetki ............................................................176
   C. Seçimlik Yetki Kullanılmasının Hukukî Sonuçları ....................177
   1.Seçimlik Yetkinin Borçluya Tanınması Hâlinde.....................178
   2.Seçimlik Yetkinin Alacaklıya Tanınması Hâlinde ..................179
   D. Seçimlik Yetki ile Seçimlik Borç Arasındaki Farklar ................183
   II.İFA YERİNE GEÇEN EDİM..........................................................184
   A. Kavram.......................................................................................184
   B. İfa Yerine Geçen Edim Anlaşmasının Hukukî Niteliği ..............186
   C. İfa Yerine Geçen Edimin Benzer Müesseselerden Farkı ............191
   1.Seçimlik Yetkiden Farkı..........................................................191
   2.Edimi Değiştirme Sözleşmesinden Farkı ................................192
   3.Borcun Yenilenmesinden Farkı...............................................194
   D. İfa Yerine Geçen Edimin Hukukî Sonuçları ..............................196
   III.İFA UĞRUNA EDİM .....................................................................200
   A. Kavram.......................................................................................200
   x
   B. İfa Uğruna Edimin Hukukî Niteliği ............................................202
   C. İfa Uğruna Edimin Benzer Müesseselerden Farkı ......................205
   1.İfa Yerine Geçen Edimden Farkı.............................................205
   2.Borcun Yenilenmesinden Farkı ...............................................207
   3.Alacağın Devrinden Farkı .......................................................208
   4.Havaleden Farkı ......................................................................210
   5.Teminat Amacıyla İfadan Farkı...............................................213
   6.Kredi Kartından Farkı .............................................................215
   7.Soyut Borç Tanımasından (İkrarından) Farkı..........................219
   D. İfa Uğruna Edimin Hukukî Sonuçları.........................................221
   1.İfa Uğruna Edimin Alacak Üzerindeki Etkisi..........................221
   a.Alacağa Başvurulması Bozucu Şarta Bağlanmıştır .............222
   b.Alacak İçin Zamanaşımı Kesilmiştir...................................224
   c.Alacaklının Alacağı Talep Hakkı Vardır.............................224
   d.Alacağın Sona Ermesine Yol Açmaktadır ..........................225
   2.Alacaklının İfa Uğruna Teslim Edilen Şeyi Paraya
   Çevirme Yükümü....................................................................226
   3.İfa Uğruna Edimi Paraya Çevirme Masrafları.........................227
   4.Alacaklının Artan Meblağı Borçluya İade Yükümü................228
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EDİME UYGUN İFA KURALININ İHLÂLİNE BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR
   § 9. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN BORCA
   AYKIRILIK HÂLLERİ .........................................................................230
   § 10. HİÇ İFA ETMEME HÂLLERİ ..............................................................232
   I. İFA İMKÂNSIZLIĞI ......................................................................232
   A. Genel Olarak ..............................................................................232
   B. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı .............................236
   C. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı ..........................237
   D. Alacaklının Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı ...........................238
   II.ALACAKLININ HAKLI OLARAK İFAYI REDDETTİĞİ
   HÂLLER .........................................................................................241
   III.ALİUD İFA .....................................................................................242
   A. Aliud Kavramı ............................................................................242
   B. Cins Borçlarında Aliud İfa..........................................................242
   xi
   C. Parça Borçlarında Aliud İfa ........................................................245
   D. Aliud İfa Hâlinde Uygulanacak Hükümler.................................248
   § 11. BORÇLU TEMERRÜDÜ ......................................................................250
   § 12. GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME (KÖTÜ İFA) .........................................254
   I. TERİM MESELESİ.........................................................................254
   A. Gereği Gibi İfa Etmeme .............................................................255
   B. Kötü İfa ......................................................................................259
   C. Sözleşmenin Müspet İhlâli .........................................................260
   D. Kanaatimiz .................................................................................263
   II.AYIPLI İFA ....................................................................................266
   A. Kavram.......................................................................................266
   B. Cins Borçlarında .........................................................................270
   C. Parça Borçlarında .......................................................................271
   D. Aliud İfadan Farkı ......................................................................271
   E. Ayıplı İfaya İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı ......................274
   III.EKSİK İFA......................................................................................278
   A. Kavram.......................................................................................278
   B. Ayıplı İfadan Farkı .....................................................................281
   1.Nitelik Yönünden Farklar........................................................281
   2.Uygulanacak Hükümler Yönünden Farklar.............................285
   IV.KISMÎ İFA......................................................................................287
   A. Kavram.......................................................................................287
   B. Alacaklının Kısmî İfayı Red Hakkı ............................................291
   C. Alacaklının Kısmî İfayı Kabul Yükümü.....................................293
   D. Faiz ve Masraflara İlişkin Özel Düzenleme ...............................297
   § 13. AYNEN İFA TALEBİ .........................................................................301
   § 14. AYNEN İFA TALEBİNİN ŞARTLARI..............................................303
   I. İFA DAVASI...................................................................................303
   A. Verme Borçlarında .....................................................................306
   B. Yapma Borçlarında.....................................................................308
   C. Yapmama Borçlarında................................................................314
   II.CEBRÎ İCRA...................................................................................315
   A. Verme Borçlarında .....................................................................316
   B. Yapma Borçlarında.....................................................................318
   xii
   1.Borçlunun Şahsına Sıkı Sıkıya Bağlı Olmayan
   Yapma Borçlarında ................................................................. 318
   2.Borçlunun Şahsına Sıkı Sıkıya Bağlı Yapma Borçlarında ......320
   3.İrade Beyanında Bulunma Borçlarında ...................................322
   C. Yapmama Borçlarında ................................................................324
   GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ ..............................................326
   KAYNAKÇA ...............................................................................................333
   ÖZGEÇMİŞ................................................................................................. 357
   Stok Kodu
   :
   9789753684231
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   373
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat