Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 2002 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 2002

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
%5 İndirimli
Stokta var
9753682913
363892
Bilirkişi Raporları 2002
Bilirkişi Raporları 2002
Filiz Kitabevi
38.00

 

içindekiler

1. "Fason" sözleşmesinin feshinde, fason yapan firmanın elinde kalan, fason yaptıranın malzeme ve ambalajlarının durumu 9

2. Bayinin bayilik sözleşmesine aykırı davranışı.................................................... 16

3. Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarına karşı iptal davası açma koşullan... 19

4. Limited Ortaklıkta payın devri............................................................................ 25

5. Anonim Ortaklıklarda genel kurulca bilanço ve kâr zarar çizelgesi hakkında

karar alınmadan, yönetim kurulunun ibrası olanaklı mıdır?.................................... 31

6. Dövize endeksli kredilerde, emprevizyon nazariyesinin uygulanması................ 39

7. Vekilin özen gösterme borcu.............................................................................. 44

8. Alımsatım akdinde, akdin feshinde, alman avansın iadesi.................................. 52

9. Kooperatiflerde ortağın ödemede temerrüt nedeni ile çıkarılması........................ 56

10. Taraflar arasındaki ilişkinin bayilik sözleşmesi veya hizmet akdi mi olduğu..... 62

11. Bayiin asgari alış yükümünü yerine getirmemesinde cezaî şart......................... 76

12. Limited Ortaklıklarda ortağı haklı sebeplerle çıkarma........................................ 78

13. Finansal Kiralama Sözleşmesinin feshinde kiralananın iadesi........................... 83

14. Banka teminat mektubunun nakde çevrilmesi.................................................... 87

15. Haksız ihtiyati hacizden dolayı tazminat............................................................ 95

16. Banka memurunun hizmette kusuru.................................................................. 99

17. Anonim ortaklıkta, genel kurulda, hazırun çizelgesinin gerçeği yansıtmamasının sonuçları 104

18. Limited ortaklıkta ortaklar kurulu kararının iptali............................................ 108

19. Aşırı faizde gabin iddiası................................................................................ 113

20. Âdi Ortaklığın feshi........................................................................................ 118

21. Limited Ortaklıklarda haklı sebeblerle fesih ve tasfiye.................................... 123

22. Mimari projede, tasarımda iltibas.................................................................... 128

23. Anonim ortaklıkta TTK. m. 370 uyarınca yapılan genel kurulda oy birliği ile alınan kararlara karşı iptal davası açılabilir mi? 142

24. Anonim ortaklıklarda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumu............. 145

25. Bankanın verdiği teminat mektubu kontrgarantisi olarak tutarlannın nakid olarak faizsiz bir hesaba bloke edilmesi talebi 159

26. Finansal kiralama sözleşmesinde, akdin feshinde kiralananın iadesi talebi...... 166

27.Kooperatife hizmet akdi ile bağlı olanların sorumu.......................................... 169

28.Hatalı reklâm imajı yaratarak haksız rekabet.................................................... 173

29. Anonim ortaklık genel kurullarında, kârdan ihtiyari yedek akçe ayırmada sınır... 176

30.Ticarî mümessil ve ticarî vekilin temsil yetkileri.............................................. 180

31.Vâde farkı faturaları......................................................................................... 189

32.Dövize endeksli kredilerde emprevizasyon nazariyesinin uygulanması........... 193

33. "Off Shore'' banka için kabul edilen mevduat, Türk bankası için "fiili mevduat"

mıdır?.................................................................................................................... 197

34. Anonim ortaklıklarda, genel kurulca alınıp, tescil ve ilân edilip uygulandıktan sonra, bilâhare mahkemece iptal edilen sermaye artırımı kararınca ortaklığa yatırılan artan sermaye paylarının durumu.............................. 211

35. Dövize endeksli kredilerde emprevizyon nazariyesinin uygulanması.... 215

36. Limited şirkette payın devri................................................................... 219

37.Borcun naklinin koşullan...................................................................... 225

38. Fahiş temerrüt faizi................................................................................ 232

39. Yetkisiz kişi imzalı çek.......................................................................... 235

40. Sicil Memurunun inceleme yetkisi........................................................ 240

41. Borçlu temerrüdü koşulları.................................................................... 248

42. Borcun hesaben ödenmesi..................................................................... 257

43. Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali.................................. 261

44. Kooperatiften çıkan ortağa ödeme......................................................... 264

45. Anonim ortaklığın infisahı.................................................................... 267

46. Markaya tecavüz ve haksız rekabet....................................................... 270

47. Limited Ortaklık müdürünün ortaklığı................................................... 277

48. Limited ortaklıkta payın devri................................................................ 280

49."Off Shore" bankaya, Türkiyede mukim banka ile yapılan havale mevduatının hukuksal durumu 284

50. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali............................................... 291

51. Anonim ortaklıklarda "özel murakıp" atanması koşulları....................... 295

52. "'Off Shore" bankaya yapılan mevduatın niteliği................................... 299

53. Kooperatif Genel kurul kararlarının iptali.............................................. 307

54.Anonim ortaklıklarda, TTK. m. 324 uyarınca iflâsın istenmesi yolundaki yönetim kurulu kararına karşı SPK.nın SPK. Yasası m. 46/1 uyarınca hukuka aykırılığının ve yokluğunun saptanması davası açılması................................. 319

55. Üstencinin taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı tazminat........... 323

56 Anonim Şirketin Hibe yapması.............................................................. 329

57. Dövize endeksli kredilerde uyarlama............................................................................ 339

58. "Off Shore" bankaya yapılan mevduat............................................................ 344

59. "Off Shore" bankaya yapılan mevduat............................................................ 351

60. SPK. m. 47/A-2 ve 49 hükümlerine muhalefet................................................ 356

61. Bilirkişinin Bilirkişilikten çekilme hakkı.......................................................... 360

62. Kambiyo senetlerinde bedelsizlik iddiası......................................................... 362

63. Bankaca mevduata verilen aşırı günlük faizin tenkisi....................................... 368

64. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 372

65. Anonim ortaklıklarda, genel kurulda alınan ibra kararının sonradan başka bir genel kurul kararı ile kaldırılması olanaklı mıdır? 379

66. Kurucu senetleri temettü haklan....................................................................... 394

67. Anonim ortaklıkta payın devri......................................................................... 398

68. "Nüsha" ve "Suret" kavramlan........................................................................ 406

69. Yönetim kurulunun, ortağı bulunduğu bir şirketin sermaye artırımında "rüçhan hakkı"nı kullanmıyarak, şirketi zarara uğratması 409

70. Limited ortaklıkta haklı sebeblerle ortaklığın feshi........................................... 418

71. Bankanın kredi faizlerini tesbit ve gereğinde değiştirme yetkisi....................... 425

72. Anonim ortaklıklarda kârın dağıtımı................................................................ 431

73. Bilirkişilikten çekilme...................................................................................... 436

74. Fona intikal etmiş bankalarda "özel kategori" payların oy ve karar alma hakları .437

75. Anonim ortaklıkta genel kurulda ibra etmeme kararlarının iptali...................... 443

76. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 449

77. Finansal kiralama sözleşmesinin feshinde kiralananın iadesi........................... 455

78. Taşımada hasar................................................................................................ 458

79. Kooperatiflerde üyenin çıkarılması kararının iptali........................................... 462

80. Anonim ortaklıkta, hükmen ibra...................................................................... 468

81. Meslek kusuru ile oluşan zararın tazmini......................................................... 472

82. Limited şirket ortağı murisin alacaklısının talep edebileceği alacak.................. 476

83. Limited şirketten çıkan ortağın ortaklık payının hesaplanması......................... 480

84. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 484

85. Banka kredi kartının kopyalanması.................................................................. 487

86. Limited ortaklıklarda ortaklar kurulu kararlarının hükümsüzlüğü.................... 491

87. Banka teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi....................................... 496

88. Limited şirkette payın devri............................................................................. 500

89. Bankanın hizmet kusurundan doğan sorumu................................................... 504

90. Esas sözleşmesinde payların devri hakkındaki bağlamlann niteliği.................. 508

9 i. Limited ortaklıkta kârın dağıtımı...................................................................... 515

92.Anonim ortaklık payı üzerinde iştirak halinde veya müşterek mülkiyet........... 518

93.Limited ortaklığın feshi................................................................................... 520

94.Mevkutelerde imtiyaz sahibinin sorumu............................................................ 523

95.Anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali........................................ 529

96.Akdi rekabet yasağı......................................................................................... 537

97.Limited ortaklıkta payın devri.......................................................................... 540

98.Anonim ortaklıklarda hükmen ibra.................................................................. 548

99."Off Shore" bankalara yapılan mevduat.......................................................... 553

100. Anonim ortaklıkta aym sermaye vaz'ı karşılığı alınan payların 2 yıllık süre dolmadan ahara temliki 561

101. Anonim ortaklıklarda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemeleri kararının iptali 565

102. Dışsatımlarda, âmir bankanın yükümü........................................................... 571

103. Anonim ortaklıkta sermaye artırımı................................................................ 574

104. Fesih kararı kesinleşmiş limited şirkete tasfiye memuru atanması.................. 580

105. Sahte vekâletname ile bankadan para çekilmesinde bankanın kusuru............. 582

106. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 588

107. Bankanın iştira ettiği çekten sorumu............................................................... 593

108. Yapı kooperatifinin, daireyi belirli bir ödeme karşılığı anahtar teslim taahhüdü..597

109. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali ve hükümsüzlüğü............... 601

110. Istifaen boşalan yönetim kurulu üyeliğine kooperatiflerde yedek üyenin gelmesinin hukuksal niteliği 608 

 

 • Açıklama
  •  

   içindekiler

   1. "Fason" sözleşmesinin feshinde, fason yapan firmanın elinde kalan, fason yaptıranın malzeme ve ambalajlarının durumu 9

   2. Bayinin bayilik sözleşmesine aykırı davranışı.................................................... 16

   3. Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarına karşı iptal davası açma koşullan... 19

   4. Limited Ortaklıkta payın devri............................................................................ 25

   5. Anonim Ortaklıklarda genel kurulca bilanço ve kâr zarar çizelgesi hakkında

   karar alınmadan, yönetim kurulunun ibrası olanaklı mıdır?.................................... 31

   6. Dövize endeksli kredilerde, emprevizyon nazariyesinin uygulanması................ 39

   7. Vekilin özen gösterme borcu.............................................................................. 44

   8. Alımsatım akdinde, akdin feshinde, alman avansın iadesi.................................. 52

   9. Kooperatiflerde ortağın ödemede temerrüt nedeni ile çıkarılması........................ 56

   10. Taraflar arasındaki ilişkinin bayilik sözleşmesi veya hizmet akdi mi olduğu..... 62

   11. Bayiin asgari alış yükümünü yerine getirmemesinde cezaî şart......................... 76

   12. Limited Ortaklıklarda ortağı haklı sebeplerle çıkarma........................................ 78

   13. Finansal Kiralama Sözleşmesinin feshinde kiralananın iadesi........................... 83

   14. Banka teminat mektubunun nakde çevrilmesi.................................................... 87

   15. Haksız ihtiyati hacizden dolayı tazminat............................................................ 95

   16. Banka memurunun hizmette kusuru.................................................................. 99

   17. Anonim ortaklıkta, genel kurulda, hazırun çizelgesinin gerçeği yansıtmamasının sonuçları 104

   18. Limited ortaklıkta ortaklar kurulu kararının iptali............................................ 108

   19. Aşırı faizde gabin iddiası................................................................................ 113

   20. Âdi Ortaklığın feshi........................................................................................ 118

   21. Limited Ortaklıklarda haklı sebeblerle fesih ve tasfiye.................................... 123

   22. Mimari projede, tasarımda iltibas.................................................................... 128

   23. Anonim ortaklıkta TTK. m. 370 uyarınca yapılan genel kurulda oy birliği ile alınan kararlara karşı iptal davası açılabilir mi? 142

   24. Anonim ortaklıklarda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumu............. 145

   25. Bankanın verdiği teminat mektubu kontrgarantisi olarak tutarlannın nakid olarak faizsiz bir hesaba bloke edilmesi talebi 159

   26. Finansal kiralama sözleşmesinde, akdin feshinde kiralananın iadesi talebi...... 166

   27.Kooperatife hizmet akdi ile bağlı olanların sorumu.......................................... 169

   28.Hatalı reklâm imajı yaratarak haksız rekabet.................................................... 173

   29. Anonim ortaklık genel kurullarında, kârdan ihtiyari yedek akçe ayırmada sınır... 176

   30.Ticarî mümessil ve ticarî vekilin temsil yetkileri.............................................. 180

   31.Vâde farkı faturaları......................................................................................... 189

   32.Dövize endeksli kredilerde emprevizasyon nazariyesinin uygulanması........... 193

   33. "Off Shore'' banka için kabul edilen mevduat, Türk bankası için "fiili mevduat"

   mıdır?.................................................................................................................... 197

   34. Anonim ortaklıklarda, genel kurulca alınıp, tescil ve ilân edilip uygulandıktan sonra, bilâhare mahkemece iptal edilen sermaye artırımı kararınca ortaklığa yatırılan artan sermaye paylarının durumu.............................. 211

   35. Dövize endeksli kredilerde emprevizyon nazariyesinin uygulanması.... 215

   36. Limited şirkette payın devri................................................................... 219

   37.Borcun naklinin koşullan...................................................................... 225

   38. Fahiş temerrüt faizi................................................................................ 232

   39. Yetkisiz kişi imzalı çek.......................................................................... 235

   40. Sicil Memurunun inceleme yetkisi........................................................ 240

   41. Borçlu temerrüdü koşulları.................................................................... 248

   42. Borcun hesaben ödenmesi..................................................................... 257

   43. Anonim Ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali.................................. 261

   44. Kooperatiften çıkan ortağa ödeme......................................................... 264

   45. Anonim ortaklığın infisahı.................................................................... 267

   46. Markaya tecavüz ve haksız rekabet....................................................... 270

   47. Limited Ortaklık müdürünün ortaklığı................................................... 277

   48. Limited ortaklıkta payın devri................................................................ 280

   49."Off Shore" bankaya, Türkiyede mukim banka ile yapılan havale mevduatının hukuksal durumu 284

   50. Kooperatif genel kurul kararlarının iptali............................................... 291

   51. Anonim ortaklıklarda "özel murakıp" atanması koşulları....................... 295

   52. "'Off Shore" bankaya yapılan mevduatın niteliği................................... 299

   53. Kooperatif Genel kurul kararlarının iptali.............................................. 307

   54.Anonim ortaklıklarda, TTK. m. 324 uyarınca iflâsın istenmesi yolundaki yönetim kurulu kararına karşı SPK.nın SPK. Yasası m. 46/1 uyarınca hukuka aykırılığının ve yokluğunun saptanması davası açılması................................. 319

   55. Üstencinin taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı tazminat........... 323

   56 Anonim Şirketin Hibe yapması.............................................................. 329

   57. Dövize endeksli kredilerde uyarlama............................................................................ 339

   58. "Off Shore" bankaya yapılan mevduat............................................................ 344

   59. "Off Shore" bankaya yapılan mevduat............................................................ 351

   60. SPK. m. 47/A-2 ve 49 hükümlerine muhalefet................................................ 356

   61. Bilirkişinin Bilirkişilikten çekilme hakkı.......................................................... 360

   62. Kambiyo senetlerinde bedelsizlik iddiası......................................................... 362

   63. Bankaca mevduata verilen aşırı günlük faizin tenkisi....................................... 368

   64. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 372

   65. Anonim ortaklıklarda, genel kurulda alınan ibra kararının sonradan başka bir genel kurul kararı ile kaldırılması olanaklı mıdır? 379

   66. Kurucu senetleri temettü haklan....................................................................... 394

   67. Anonim ortaklıkta payın devri......................................................................... 398

   68. "Nüsha" ve "Suret" kavramlan........................................................................ 406

   69. Yönetim kurulunun, ortağı bulunduğu bir şirketin sermaye artırımında "rüçhan hakkı"nı kullanmıyarak, şirketi zarara uğratması 409

   70. Limited ortaklıkta haklı sebeblerle ortaklığın feshi........................................... 418

   71. Bankanın kredi faizlerini tesbit ve gereğinde değiştirme yetkisi....................... 425

   72. Anonim ortaklıklarda kârın dağıtımı................................................................ 431

   73. Bilirkişilikten çekilme...................................................................................... 436

   74. Fona intikal etmiş bankalarda "özel kategori" payların oy ve karar alma hakları .437

   75. Anonim ortaklıkta genel kurulda ibra etmeme kararlarının iptali...................... 443

   76. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 449

   77. Finansal kiralama sözleşmesinin feshinde kiralananın iadesi........................... 455

   78. Taşımada hasar................................................................................................ 458

   79. Kooperatiflerde üyenin çıkarılması kararının iptali........................................... 462

   80. Anonim ortaklıkta, hükmen ibra...................................................................... 468

   81. Meslek kusuru ile oluşan zararın tazmini......................................................... 472

   82. Limited şirket ortağı murisin alacaklısının talep edebileceği alacak.................. 476

   83. Limited şirketten çıkan ortağın ortaklık payının hesaplanması......................... 480

   84. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................. 484

   85. Banka kredi kartının kopyalanması.................................................................. 487

   86. Limited ortaklıklarda ortaklar kurulu kararlarının hükümsüzlüğü.................... 491

   87. Banka teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi....................................... 496

   88. Limited şirkette payın devri............................................................................. 500

   89. Bankanın hizmet kusurundan doğan sorumu................................................... 504

   90. Esas sözleşmesinde payların devri hakkındaki bağlamlann niteliği.................. 508

   9 i. Limited ortaklıkta kârın dağıtımı...................................................................... 515

   92.Anonim ortaklık payı üzerinde iştirak halinde veya müşterek mülkiyet........... 518

   93.Limited ortaklığın feshi................................................................................... 520

   94.Mevkutelerde imtiyaz sahibinin sorumu............................................................ 523

   95.Anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali........................................ 529

   96.Akdi rekabet yasağı......................................................................................... 537

   97.Limited ortaklıkta payın devri.......................................................................... 540

   98.Anonim ortaklıklarda hükmen ibra.................................................................. 548

   99."Off Shore" bankalara yapılan mevduat.......................................................... 553

   100. Anonim ortaklıkta aym sermaye vaz'ı karşılığı alınan payların 2 yıllık süre dolmadan ahara temliki 561

   101. Anonim ortaklıklarda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemeleri kararının iptali 565

   102. Dışsatımlarda, âmir bankanın yükümü........................................................... 571

   103. Anonim ortaklıkta sermaye artırımı................................................................ 574

   104. Fesih kararı kesinleşmiş limited şirkete tasfiye memuru atanması.................. 580

   105. Sahte vekâletname ile bankadan para çekilmesinde bankanın kusuru............. 582

   106. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali............................................ 588

   107. Bankanın iştira ettiği çekten sorumu............................................................... 593

   108. Yapı kooperatifinin, daireyi belirli bir ödeme karşılığı anahtar teslim taahhüdü..597

   109. Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarının iptali ve hükümsüzlüğü............... 601

   110. Istifaen boşalan yönetim kurulu üyeliğine kooperatiflerde yedek üyenin gelmesinin hukuksal niteliği 608 

    

   Stok Kodu
   :
   9753682913
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   610
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2005
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat