Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Bilirkişi Raporları 2000 Prof. Dr. Oğuz İmregün

Bilirkişi Raporları 2000

Liste Fiyatı : 46,00
İndirimli Fiyat : 43,70
Kazancınız : 2,30
9753682697
363896
Bilirkişi Raporları 2000
Bilirkişi Raporları 2000
Filiz Kitabevi
43.70

 

içindekiler

1. Nakliyede hasar ve rücu......................................................................................... 9

2. Tasarım taklidi, haksız rekabet............................................................................. 18

3. Genel Kurulunun yapılmaması nedeni ile A.Ş. feshi........................................... 22

4.Şirket ortağı alacaklısının takip ve talebi ile Limited Şirketin feshi...................... 25

5.Dış Ticaret firmasının dışsatımda aracılık yaptığı firmalar'a gelen dövizler için bankaya viman talimatı vermesi 29

6.Kooperatif yöneticilerinin sorumu..................................................................... 33 •

7.Limited şirket payının devri................................................................................. 40

8. Tasarımcının hakları............................................................................................ 43

9.Sözleşmede öngörülen bir hükme dayanarak bir tarafın sözleşme içeriğinde tek taraflı değişiklik yapması 46

10. Önceden onay alınması gerekli hizmetler...................................................... .'...50

11. A. Ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy hakkından yoksunluk 56

12.A. ortaklıklarda genel kurulda Sermayenin %10.unun talebi ile "azınlık hakkı" olarak oluşan ve genel kurul kararı gibi etki yapan kararlara karşı iptal davası................................................................................................................ 64

13.Hakaret yolu ile haksız rekabet.......................................................................... 70

14.Kooperatif üyeliğinin saptanması....................................................................... 72

15. Rakibi kötüleyerek haksız rekabet...................................................................... 76

16. Markada iltibas.................................................................................................. 83

17. Acentanın müvekkilini temsil yetkisinin sona ermesi......................................... 85

18. Anonim şirketin organsız kalması...................................................................... 89

19.Dışsatımlarda muhabir bankanın sorumluluğu.................................................. 91

20.Culpa in Contrahendo dolayısı ile tazminat talebi.............................................. 98

21."Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun" uyarınca T. Emlâk bankasına vadeli yatırılan para getirileriniıı değerlendirilmesi 104

22.Markada iltibas................................................................................................ 110

23.Limited ortağın alacaklısının şirketi fesih ihbarı koşulları............................... 113'

24.Genel Kurul Kararı ile azledilen murakıbın iptal davası açma hakkı................. 117

25.Markanın süresinde kullanılmama nedeni ile iptali.......................................... 120

26.Finansal kiralamada kira taksitleri için kambiyo senedi düzenlenip verilmesinin kira borcuna etkisi 124

27.Hasarı ödeyen sigortacının nakliyeciye rücu etmesi, nakliyecinin kurtuluş beyyinesi 128

28.İnançlı temlik................................................................................................... 133

29.Markada iltibas................................................................................................ 145


30. Ileri keşide tarihli çekte bedelsizlik iddiası...................................................... 151

31.Üyeler arasında eşitlik ilkesine uyulmamasının kooperatifin sorumu açısından sonuçları 156

32.Sözleşmenin haklı sebeple feshi ve cezai şart................................................. 160

33.A. Ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali............................................... 165

34.(33) sıra no.lu rapora ek rapor................................................... 1.................. 173

35.Kooperatifte bir üyeliğin iki kişiye ait olmasının sonuçlan.............................. 176

36.Genel Kurulda sermaye artırım kararlarına karşı iptal davası.......................... 181

37.Finansal kiralama sözleşmesinin feshi............................................................ 188

38.Markada iltibas............................................................................................... 192

39.Ambalajda iltibas............................................................................................ 199

40.Gerekli inecleme yapmadan çek karnesi veren bankanın sorumu................... 202

41.Sermaye artırımı kararları için genel kurulda aranacak toplantı ve karar yetersayıları için 3585 sayılı yasadan önce kurulmuş Anonim ortaklıklar ana sözleşmelerinde TTK. m. 388.in eski metnine yollama yapılmış olması......... 206

.42. Finansal kiralama sözleşmesinin feshi........................................................... 213

43.Kooperatif yapında ortaklık............................................................................ 217

44.ihracat" kaydı ile. satılan emtiada "KDV."den muafiyet koşulları................... 222

45. Limited ortaklıkta 559 sayılı KHK. ile öngörülen asgari sermayeye ulaşmayı gerçekleştiren ortaklar kurulu kararının butlanına hükmedilmesinin sonuçları ....228

46.İfade temerrüt sebebi ile akdin feshi............................................................... 232

47.559 sayılı KHK hükümleri uyarınca zorunlu sermaye artırımı...................... 237 •

48.Akdi haklı sebeblere fesh............................................................................... 247

49.Üstencinin kıdem tazminat yükümünden işverenin sorumu............................ 252

50.Finansal Kiralama sözleşmesinin feshi, kiracının taksitleri kime ödeyeceği.... 256

51.Karşılıklı alacak içerek akitlerde takasın koşulları........................................... 261

52.Anonim ortaklıkta tasfiyenin sonuçlandırılması ve sicilden terkin koşulları... 267

53. Komandit şirkette müşterek temsile yetkili iki komanditenin bir araya gelememesi ortaklığın haklı sebeble feshi koşulu mudur? 270

54. Anonim ortaklıkta çıplak (pay senedinde tecessüm etmemiş) payın devri...... 274

55. Alacağın temlik edildiği hususu, borçlu tarafından kabul edilmemesine rağmen, temellük edenin temlikin kendisine alacaklı tarafından ibar edildiğinden bahisle bu kişiye ödeme yapılırsa, borçlu borçtan kurtulmuş sayılabilir mi? Bu amaçla alacaklıya karşı borçtan kurtulduğuna ilişkin tesbit davası açarsa, temlikin geçerli

olup olmadığı mahkemece hükme bağlanabilir mi?...................... ;........................ 280

56. Sözleşmenin haksız feshinden doğan tazminat............................................. '. 292

57. Sözleşmede yer alan hüküm uyarınca satıcının emtia fiyatına aşırı zam yapmasının alıcı açısından akdi fesh için haklı sebeb oluşturması 298

58. Limited şirketler ortaklar kurulunun şirketin feshine ilişkin kararının iptali.... 302

59. TTK. m. 349a aykırı bir kişinin murakıp seçilmesi ve fiilen şirkette tam gün hizmetli olarak çalışması durumunda şirket murakıbı sayılır mı? 306

60.Tescil ve ilân edilen sermave artırım kararının aenel kurulca iptali olanaklı mıdır? 311

61. Marka sahibinin izni olmaksızın temsilcinin kendi adına markayı tescilinin

iptali........................................................................................................................ ?'6

62.Çekte yetkisiz imzanın sonuçları..................................................................... 322

63.Limited şirkette payın devri............................................................................ 325

64.Bavilfk .■-özleşmesinin haklı nedenlerle feshi............................................... 328

65.Markada iltibas, tescil edilmiş bir markanın kullanımının haksız rekabet oluşturmıyacağı 333

66."Gizlilik" klozu ile verilen teknoloji sahibinin rızası olmaksızın kullanılması suretiyle haksız rekabet 339

67.Sözleşmenin haklı sebeblerle feshi, mahrum kalınan kâr ve cezaî şart talebi... 345

68.Faturanın kanıt niteliği kazanmasının koşullan............................................... 349

69."İkrar'ın kesin kanıt niteliği............................................................................. 355

70.Yetkisiz temsilcinin sorumu........................................................................... 359

71.İşveren-taşeron arasında ibraların hukuksal niteliği........................................ 363

72.Anonim ortaklıklarda pay senetlerinin malikliğinin kanıtlanması.................... 371

73.Markada iltibas............................................................................................... 375

74.Yazılı bir metne dayanmıyan sözleşme hükümlerinin taraflar aleyhine ancak kabul ettikleri oranda uygulanabileceği 379

75.Yazılı sözleşmelerde "icab"tan dönme hangi ana kadar olanaklıdır?............... 383

76.Anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali........................................ 388

77.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali......................................................... 393

78. Yönetim kurulu ve denetçiler aleyhine açılacak sorum davalarında şirketi

temsil edecek kayyum atanması ne zaman atanabilir?............................................ 400

79. Markaya tecavüz, haksız rekabet..................................................................... 404

80.Anonim ortaklıklarda, pay sahipliği ihtilaflı ise ve bu nedenle gerçekle karar yetersayısı oluşmaması nedeni ile genel kurul kararların iptali veya hükümsüzlüğü'(TTK. m. 381. 361/son f.)...................................................... 410

81.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 423

82.Tescil edilmiş "Faydalı model" belgesine tecavüz...........................................

83.Tahsile verilen çekte tahsile alan bankacının sorumu...................................... 436

84. Kooperatif genel kurulunda, başkanlık divanının yasaya aykırı oluşması

nedeni ile iptalinin sonuçlan.................................................................................. 440 

 

 • Açıklama
  •  

   içindekiler

   1. Nakliyede hasar ve rücu......................................................................................... 9

   2. Tasarım taklidi, haksız rekabet............................................................................. 18

   3. Genel Kurulunun yapılmaması nedeni ile A.Ş. feshi........................................... 22

   4.Şirket ortağı alacaklısının takip ve talebi ile Limited Şirketin feshi...................... 25

   5.Dış Ticaret firmasının dışsatımda aracılık yaptığı firmalar'a gelen dövizler için bankaya viman talimatı vermesi 29

   6.Kooperatif yöneticilerinin sorumu..................................................................... 33 •

   7.Limited şirket payının devri................................................................................. 40

   8. Tasarımcının hakları............................................................................................ 43

   9.Sözleşmede öngörülen bir hükme dayanarak bir tarafın sözleşme içeriğinde tek taraflı değişiklik yapması 46

   10. Önceden onay alınması gerekli hizmetler...................................................... .'...50

   11. A. Ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy hakkından yoksunluk 56

   12.A. ortaklıklarda genel kurulda Sermayenin %10.unun talebi ile "azınlık hakkı" olarak oluşan ve genel kurul kararı gibi etki yapan kararlara karşı iptal davası................................................................................................................ 64

   13.Hakaret yolu ile haksız rekabet.......................................................................... 70

   14.Kooperatif üyeliğinin saptanması....................................................................... 72

   15. Rakibi kötüleyerek haksız rekabet...................................................................... 76

   16. Markada iltibas.................................................................................................. 83

   17. Acentanın müvekkilini temsil yetkisinin sona ermesi......................................... 85

   18. Anonim şirketin organsız kalması...................................................................... 89

   19.Dışsatımlarda muhabir bankanın sorumluluğu.................................................. 91

   20.Culpa in Contrahendo dolayısı ile tazminat talebi.............................................. 98

   21."Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun" uyarınca T. Emlâk bankasına vadeli yatırılan para getirileriniıı değerlendirilmesi 104

   22.Markada iltibas................................................................................................ 110

   23.Limited ortağın alacaklısının şirketi fesih ihbarı koşulları............................... 113'

   24.Genel Kurul Kararı ile azledilen murakıbın iptal davası açma hakkı................. 117

   25.Markanın süresinde kullanılmama nedeni ile iptali.......................................... 120

   26.Finansal kiralamada kira taksitleri için kambiyo senedi düzenlenip verilmesinin kira borcuna etkisi 124

   27.Hasarı ödeyen sigortacının nakliyeciye rücu etmesi, nakliyecinin kurtuluş beyyinesi 128

   28.İnançlı temlik................................................................................................... 133

   29.Markada iltibas................................................................................................ 145


   30. Ileri keşide tarihli çekte bedelsizlik iddiası...................................................... 151

   31.Üyeler arasında eşitlik ilkesine uyulmamasının kooperatifin sorumu açısından sonuçları 156

   32.Sözleşmenin haklı sebeple feshi ve cezai şart................................................. 160

   33.A. Ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali............................................... 165

   34.(33) sıra no.lu rapora ek rapor................................................... 1.................. 173

   35.Kooperatifte bir üyeliğin iki kişiye ait olmasının sonuçlan.............................. 176

   36.Genel Kurulda sermaye artırım kararlarına karşı iptal davası.......................... 181

   37.Finansal kiralama sözleşmesinin feshi............................................................ 188

   38.Markada iltibas............................................................................................... 192

   39.Ambalajda iltibas............................................................................................ 199

   40.Gerekli inecleme yapmadan çek karnesi veren bankanın sorumu................... 202

   41.Sermaye artırımı kararları için genel kurulda aranacak toplantı ve karar yetersayıları için 3585 sayılı yasadan önce kurulmuş Anonim ortaklıklar ana sözleşmelerinde TTK. m. 388.in eski metnine yollama yapılmış olması......... 206

   .42. Finansal kiralama sözleşmesinin feshi........................................................... 213

   43.Kooperatif yapında ortaklık............................................................................ 217

   44.ihracat" kaydı ile. satılan emtiada "KDV."den muafiyet koşulları................... 222

   45. Limited ortaklıkta 559 sayılı KHK. ile öngörülen asgari sermayeye ulaşmayı gerçekleştiren ortaklar kurulu kararının butlanına hükmedilmesinin sonuçları ....228

   46.İfade temerrüt sebebi ile akdin feshi............................................................... 232

   47.559 sayılı KHK hükümleri uyarınca zorunlu sermaye artırımı...................... 237 •

   48.Akdi haklı sebeblere fesh............................................................................... 247

   49.Üstencinin kıdem tazminat yükümünden işverenin sorumu............................ 252

   50.Finansal Kiralama sözleşmesinin feshi, kiracının taksitleri kime ödeyeceği.... 256

   51.Karşılıklı alacak içerek akitlerde takasın koşulları........................................... 261

   52.Anonim ortaklıkta tasfiyenin sonuçlandırılması ve sicilden terkin koşulları... 267

   53. Komandit şirkette müşterek temsile yetkili iki komanditenin bir araya gelememesi ortaklığın haklı sebeble feshi koşulu mudur? 270

   54. Anonim ortaklıkta çıplak (pay senedinde tecessüm etmemiş) payın devri...... 274

   55. Alacağın temlik edildiği hususu, borçlu tarafından kabul edilmemesine rağmen, temellük edenin temlikin kendisine alacaklı tarafından ibar edildiğinden bahisle bu kişiye ödeme yapılırsa, borçlu borçtan kurtulmuş sayılabilir mi? Bu amaçla alacaklıya karşı borçtan kurtulduğuna ilişkin tesbit davası açarsa, temlikin geçerli

   olup olmadığı mahkemece hükme bağlanabilir mi?...................... ;........................ 280

   56. Sözleşmenin haksız feshinden doğan tazminat............................................. '. 292

   57. Sözleşmede yer alan hüküm uyarınca satıcının emtia fiyatına aşırı zam yapmasının alıcı açısından akdi fesh için haklı sebeb oluşturması 298

   58. Limited şirketler ortaklar kurulunun şirketin feshine ilişkin kararının iptali.... 302

   59. TTK. m. 349a aykırı bir kişinin murakıp seçilmesi ve fiilen şirkette tam gün hizmetli olarak çalışması durumunda şirket murakıbı sayılır mı? 306

   60.Tescil ve ilân edilen sermave artırım kararının aenel kurulca iptali olanaklı mıdır? 311

   61. Marka sahibinin izni olmaksızın temsilcinin kendi adına markayı tescilinin

   iptali........................................................................................................................ ?'6

   62.Çekte yetkisiz imzanın sonuçları..................................................................... 322

   63.Limited şirkette payın devri............................................................................ 325

   64.Bavilfk .■-özleşmesinin haklı nedenlerle feshi............................................... 328

   65.Markada iltibas, tescil edilmiş bir markanın kullanımının haksız rekabet oluşturmıyacağı 333

   66."Gizlilik" klozu ile verilen teknoloji sahibinin rızası olmaksızın kullanılması suretiyle haksız rekabet 339

   67.Sözleşmenin haklı sebeblerle feshi, mahrum kalınan kâr ve cezaî şart talebi... 345

   68.Faturanın kanıt niteliği kazanmasının koşullan............................................... 349

   69."İkrar'ın kesin kanıt niteliği............................................................................. 355

   70.Yetkisiz temsilcinin sorumu........................................................................... 359

   71.İşveren-taşeron arasında ibraların hukuksal niteliği........................................ 363

   72.Anonim ortaklıklarda pay senetlerinin malikliğinin kanıtlanması.................... 371

   73.Markada iltibas............................................................................................... 375

   74.Yazılı bir metne dayanmıyan sözleşme hükümlerinin taraflar aleyhine ancak kabul ettikleri oranda uygulanabileceği 379

   75.Yazılı sözleşmelerde "icab"tan dönme hangi ana kadar olanaklıdır?............... 383

   76.Anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali........................................ 388

   77.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali......................................................... 393

   78. Yönetim kurulu ve denetçiler aleyhine açılacak sorum davalarında şirketi

   temsil edecek kayyum atanması ne zaman atanabilir?............................................ 400

   79. Markaya tecavüz, haksız rekabet..................................................................... 404

   80.Anonim ortaklıklarda, pay sahipliği ihtilaflı ise ve bu nedenle gerçekle karar yetersayısı oluşmaması nedeni ile genel kurul kararların iptali veya hükümsüzlüğü'(TTK. m. 381. 361/son f.)...................................................... 410

   81.Kooperatif genel kurul kararlarının iptali........................................................ 423

   82.Tescil edilmiş "Faydalı model" belgesine tecavüz...........................................

   83.Tahsile verilen çekte tahsile alan bankacının sorumu...................................... 436

   84. Kooperatif genel kurulunda, başkanlık divanının yasaya aykırı oluşması

   nedeni ile iptalinin sonuçlan.................................................................................. 440 

    

   Stok Kodu
   :
   9753682697
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   442
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2003
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat