Sepetim (0) Toplam: 0,00

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE GÖREANAYASA HUKUKU

Liste Fiyatı : 430,00
İndirimli Fiyat : 387,00
Kazancınız : 43,00
Taksitli fiyat : 1 x 387,00
9789753687874
601255
ANAYASA HUKUKU
ANAYASA HUKUKU CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE GÖRE
387.00

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ           IX

İÇİNDEKİLER      XI

KISALTMALAR   XXXI

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN BAZI

KONULARI

 1. ANAYASA HUKUKU I – ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR DERSİNİN BAZI KONULARI 1
  1. Hukukun Anlamı ve İşlevi 1
  2. “Hukuk, Adalet ve Özgürlük” Kavramlarları 5
  3. “Adalet” Kavramı 16
  4. “Anayasa” Kavramı 25
  5. Anayasanın Sınıflandırılması 28
   1. Katı ya da Sert Anayasalar 29
   2. Yumuşak ya da Esnek Anayasalar 31
   3. Kazuistik, Ayrıntılı-Detaylı  ya  da  Düzenleyici Anayasalar  31
   4. Çerçeve Anayasalar 32
   5. Gerçek ya da Sahici Anayasalar 32
   6. Gerçek ya da Sahici Olmayan Anayasalar 32
   7. Ferman Anayasalar 32
   8. Misak Anayasalar 33
   9. İtibarî, Sözde ya da Semantik Anayasalar 33
   10. Garantist, Güvence Sağlayan ya da Yaşayan Anayasalar33
   11. Kamuflaj Anayasalar 34
   12. İdeolojik Anayasalar 34
   13. Faydacı Anayasalar 35

XI

 1. Orijinal Anayasalar 36
 2. Taklit Anayasalar 36
 3. Maddi Anlamda Anayasalar 36
 4. Şeklî Anlamda Anayasalar 36
 5. Yazılı Anayasalar 37
 6. Yazılı Olmayan, Teâmülî ya da Geleneksel Anayasalar37
 7. Siyasal ya da Kurumsal Anayasalar ya da Teşkilât Anayasaları 38
 8. Sosyal Anayasalar 38
 1. Anayasal Örf Kavramı 39
 2. Anayasa Yapma İktidarı: “Asli Kurucu İktidar” 41
 3. Anayasayı Değiştirme İktidarı: “Tali Kurucu İktidar” 47
 4. Suistimalci Anayasacılık Kavramı 50
 5. “Anayasanın Üstünlüğü      ve        Bağlayıcılığı”  ve “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” İlkeleri           53
 6. Türk Normlar Düzeninde “Normlar Hiyerarşisi” 59
 7. Uluslararası Sözleşmelerin Türk Hukukundaki ve Normlar Hiyerarşisindeki ya da Kurallar Kade- melenmesindeki Yeri 63
 8. Hakların Devlete Yüklediği Negatif ve Pozitif Yükümlülükler 67
 9. Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa Metinle-rindeki Konumlandırılışları Bağlamında Liberal-Burjuva ve Marksist Anayasaları 68
 10. “Tek İsimli İki Turlu Çoğunluk Seçim Siste-mi”nin Özellikleri ve Bu Seçim Sisteminin Siyasi Sonuçları 69
 11. Seçim Barajı ve Barajın Anayasaya Aykırılığı Sorunu 70
 12. Yargı Birliği İlkesi ve Türkiye’nin Askeri Yargı Düzeni 78
 13. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Ulus-lararası Sözleşmelerin Kabul Edilme Süreci 90
 14. “Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi” ve Bu İlkenin İstisnaları           99
 15. Maddi Kanun/Şekli Kanun Ayrımı 102
 16. Siyasi İktidarın Nitelikleri ve “Egemenlik” Kavramı .. 103
 17. Siyasi İktidarın Kaynağına İlişkin Teokratik Görüşlerle Demokratik Görüşler Arasındaki Temel Farklar 105
 18. “Emredici Vekâlet” ve “Temsili Vekâlet” Kav-ramları ve Bu Kavramların Hükûmet Sistemle-riyle İlişkisi 106
 19. Devletin Kökeni Hakkında İleri Sürülen Teori-leri ve Devleti Oluşturan Kurucu Unsurları         108
 20. “Millet” ve “Devlet” Kavramları 111
 21. “Egemenlik” Devletin Bir Niteliği midir? 111
 22. “Devlet” ve Devletin “Kurumlar Kurumu” Olması 112
 23. Devletin Kökeni ve Doğuşu 114
 24. Devletin “Hukuki Kişiliği” 115
 25. Üniter, Federal ve Bölgeli Devlet Biçimleri Ara-sındaki Farklar 116
 26. Yetki Genişliği İlkesi ve Merkezi-Üniter Devlet 118
 27. Siyasi Partilerin İşlevleri 119
 28. Siyasi Parti Sistemleri 120
 29. Kitle Partileri 123
 30. Baskı Grupları 124
 31. Baskı Gruplarının Genel Sınıflandırılması 125
 32. İfade Özgürlüğü ve Demokrasi 126
 33. “Müzakereci Demokrasi” Kavramı 135
 34. “Demokrasi Azınlıkların Haklarını Korur, İsteklerini Değil”      138
 35. Amerika ve Avrupa Modeli Anayasallık Denetimi 140

İKİNCİ BÖLÜM

1982 ANAYASASI ÖNCESİ OSMANLI- TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİ

 1. 1982 ANAYASASI ÖNCESİ OSMANLI-TÜRK ANAYASACI- LIK HAREKETLERİ 145
  1. Osmanlı-Türk Anayasal Belgeleri 145
   1. 1808 Sened-i İttifak 145
   2. 1839 Tanzimat Fermanı-Gülhane Hattı Hümâyûnû 149
   3. 1856 Islahat Fermanı 152
   4. 1875 Adalet Fermanı 158
  2. Osmanlı-Türk Anayasaları 163
   1. 1876 Kânûn-i Esâsî 163
    1. Yasama Organı: Meclis-i Umumi 165
     • Kanun Yapma Usulü 166
     • Devlet Başkanı Pâdişah Abdülhamid’in Meclis-i Umumi’yi Açış Konuşması 167
    2. Yürütme Organı: Pâdişah ve Heyet-i Vükelâ 173
    3. 22/08/1909 Tarihli Anayasa Değişikliğinin 1876 Kânûn-i Esâsî’nin Hükûmet Sistemine İlişkin Düzenlemelerinde Meydana Getirdiği Farklılıklar 175
    4. Yargı Organı 177
    5. Temel Hak ve Özgürlükler 178
   2. 1921 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı 179
    1. Yasama Organı: Türkiye Büyük Millet Meclisi 180
    2. Yürütme İşlevi ya da Yetkisi 181
    3. 1921 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı Döneminde Yargı Kuvveti ile Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Düzenlemeler        181
   3. 1924 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı 183
    1. Yasama organı: Türkiye Büyük Millet Meclisi 184
    2. Yürütme organı: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu185
    3. 1924 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı’nun Öngördüğü Demokrasi Anlayışı ve Anayasanın Böyle Bir Demokrasi Anlayışını Benimsemiş Olmasının Nedenleri          186
   4. 1961 Anayasası 189
    1. Anayasanın Temel Siyasi Felsefesi ve Getirdiği Başlıca Yenilikler 189
    2. Yasama Organı:           Türkiye           Büyük Millet Meclisi (Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi)    191
    3. Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu192
    4. Parlamenter Hükûmet Sisteminin İşleyişini Güçleştiren Olgular 196
    5. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar 198

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ OKUMA PARÇALARI

 1. 1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ OKUMA PARÇALARI 203
  1. 1982 Anayasası’nın Temel Özellikleri 203
  2. 1982 Anayasası’nın “Başlangıç Bölümü”nün Hu-kuksal

Niteliği  204

 1. Bekletici Sorun (Mesele-i Müstehire) ve Ön Sorun (Mütekaddim Mesele) Kavramları 206
 2. “Yasama Sorumsuzluğu” ile “Yasama Dokunul-mazlığı” Arasındaki Farklar 210
 3. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Kavramı 212
 4. Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Denetim 216
 5. Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Yargısal Denetim ve Anayasa Mahkemesi’nin Bu Tür Kanun Hükmün-de Kararnameler İle İlgili Olarak Geliştirdiği Öl-çütler 218
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 224
 7. Soyut Norm Denetimi 226
 8. Somut Norm Denetimi 229
 9. Temel Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması Rejiminin Unsurları 232
 10. Türkiye Anayasa Mahkemesi 233
 11. Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kanunların Yargısal Denetimi 239
 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarının Yargısal Denetimi 241
 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesinin Şartları 243
 14. Siyasi Partiler Kanunu’na Göre Siyasi Partilerin Milletvekili Genel Seçimlerinde Aday Belirleme Yöntemleri 245
 15. Siyasi Partilerin Tüzel Kişilik Kazanması ve Kaybetmesi246
 16. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması-nın Genel Sınırlandırma ya da Özel Sınırlandırma Sebeplerine Bağlı Olarak Yapılmasının, Temel Hak ve Özgürlüklere Etkileri 247
 17. Gensoru 250
 18. Parlamenter Hükûmet Sistemine Göre Hükûme-tin Kurulması 252
 19. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet  Sistemine  Göre Yürütmenin Göreve Başlaması       259
 20. Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 269
 21. 1982 Anayasası’nda “Seçimlerin Yenilenmesi” 275

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1982 ANAYASASI’NIN

HAZIRLANMASI, KABUL EDİLMESİ VE TEMEL İLKELERİ

 1. 1982 ANAYASASI’NIN HAZIRLANMASI VE KABUL EDİL- MESİ 289
 2. 1982 ANAYASASI’NIN TEMEL İLKELERİ 293
  1. Cumhuriyetçilik İlkesi 295
  2. Üniter Devlet İlkesi 299
  3. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 306
  4. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi 309
  5. Demokratik Devlet İlkesi 311
  6. Laiklik İlkesi 319
  7. Sosyal Devlet İlkesi 322
  8. Hukuk Devleti İlkesi 324
   1. Kazanılmış Hak Kavramı 330

İ. Eşitlik İlkesi 332

 1. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Bağlılık 333

BEŞİNCİ BÖLÜM 1982 ANAYASASI’NDA

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ

 1. GENEL OLARAK 337
 2. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIFLANDIRILMASI337
  1. Kişinin Hakları ve Ödevleri 338
   1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı 338
   2. Zorla Çalıştırma Yasağı 339
   3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 339
   4. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması 340
   5. Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı 341
   6. Konut Dokunulmazlığı 346
   7. Haberleşme Özgürlüğü 347
   8. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 354
   9. Din ve Vicdan Özgürlüğü 354
   10. Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 355
   11. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü 355
   12. Bilim ve Sanat Özgürlüğü 356
   13. Basın Özgürlüğü 356
   14. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı 358
   15. Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı 359
   16. Düzeltme ve Cevap Hakkı 359
   17. Dernek Kurma Özgürlüğü 359
   18. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı 360
   19. Mülkiyet Hakkı 361
   20. Hak Arama Özgürlüğü 361
   21. Kanunî Hâkim Güvencesi 361
   22. Suç ve Cezalara İlişkin Bazı İlkeler 361
   23. İspat Hakkı 362
   24. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması 362
  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 362
   1. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları 362
   2. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 363
   3. Kıyılardan Yararlanma 363
   4. Toprak Mülkiyeti 364
   5. Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması 364
   6. Kamulaştırma 364
   7. Devletleştirme ve Özelleştirme 365
   8. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü 365
   9. Çalışma Hakkı ve Ödevi 365
   10. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı 366
   11. Sendika Kurma Hakkı 366
   12. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı 366
    1. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 367
   13. Grev Hakkı ve Lokavt 368
    1. Yüksek Hakem Kurulu 369
   14. Ücrette Adalet Sağlanması 372
   15. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 372
   16. Konut Hakkı 373
   17. Gençliğin Korunması 373
   18. Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim 373
   19. Sosyal Güvenlik Hakkı 373
   20. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 374
   21. Sanatın ve Sanatçının Korunması 374
  3. Siyasi Haklar ve Ödevler 374
   1. Türk Vatandaşlığı 375
   2. Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları 375
   3. Siyasi Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma 376
   4. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı 379
   5. Mal Bildirimi 379
   6. Vatan Hizmeti 379
   7. Vergi Ödevi 379
   8. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı 380

ALTINCI BÖLÜM

1982 ANAYASASI DÖNEMİNDE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKİ REJİMİ

 1. GENEL OLARAK 403
 2. PARTİ KURMA VE PARTİYE ÜYE OLMA 403
  1. Parti Kurma 403
   1. 07.2022 Tarihi İtibariyle Faaliyette Olan Siyasi Partiler404
  2. Partiye Üye Olma 408
   1. Partilere Üye Olabilenler 408
   2. Partilere Üye Olamayanlar 408
   3. Üyeliğe Kabul Şartları 410
 1. TEŞKİLATLANMA VE ORGANLAR 411
  1. Siyasi Partilerin Teşkilatı 411
   1. Partilerin Genel Merkez Teşkilatı 412
    1. Büyük Kongre 412
    2. Genel Başkan 414
    3. Merkez Karar, Yönetim ve İcra Organları 415
    4. Merkez Disiplin Kurulu 416
   2. İl Teşkilatı 416
   3. İlçe Teşkilatı 417
  2. SEÇİMLERİN YAPILMASI 418
  3. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SİYASİ PARTİ GRUP- LARI 420
   1. Grup Genel Kurulu 420
   2. Grup Yönetim ve Disiplin Kurulları 420
   3. Grup Başkanı 420

YEDİNCİ BÖLÜM YASAMA ORGANI:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 1. GENEL OLARAK 431
 2. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ433
  1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği 433
  2. Seçimlerin Başlangıcı 435
  3. Ara Seçimler 436
  4. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi 437
   1. Yüksek Seçim Kurulu 437
    1. Kuruluşu ve Örgütlenmesi 438
    2. Görev ve Yetkileri 441
     • 7062 Sayılı Kanun’a Göre Görev ve Yetkileri 441
     • 298 Sayılı Kanun’a Göre Görev ve Yetkileri 442
    3. Seçme Hakkının Şartları 444
    4. Seçim İlkeleri 446
    5. Seçim Çevreleri 449
    6. Adaylık 453

İ. Seçim Sistemi        454

 1. Seçim Barajı ve Barajın Anayasaya Aykırılığı So-runu 455
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN HUKU- Kİ STATÜSÜ 463
  1. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması 463
  2. Milletvekillerinin Göreve Başlaması 468
  3. Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesi 468
  4. Milletvekilliği Sıfatının Düşmesi 469
  5. Milletvekilliği İle Bağdaşmayan İşler 471
  6. Yasama Bağışıklıkları ya da Parlamenter Muafiyetler 472
   1. Yasama Sorumsuzluğu 473
   2. Yasama Dokunulmazlığı 475
  7. Milletvekillerinin Mali Statüsü 484
 1. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN İÇ YAPISI 485
  1. Başkanlık Divanı 485
  2. Siyasi Parti Grupları 489
  3. Danışma Kurulu 490
  4. Komisyonlar 490
 2. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ÇALIŞMA DÜZE- Nİ 498
  1. Genel Olarak 498
  2. Oylama Yöntemleri 500
  3. Toplantı Yeter Sayısı 503
  4. Karar Yeter Sayıları 503
 3. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN GÖREV VE YET- KİLERİ 505
  1. Kanun Koymak, Değiştirmek, Kaldırmak 506
   1. Torba ya da Temel Kanunlar 512
   2. Kanunların Veto Edilmesi 515
   3. Kanunların Yürürlüğe Girmesi 516
  2. Bilgi Edinmek ve Denetlemek 517
   1. Bilgi Edinme ve Denetleme Araçları 517
    1. Yazılı Soru 517
     • TBMM Başkanlığı’na Soru 518
    2. Genel Görüşme 518
    3. Meclis Araştırması 519
    4. Meclis Soruşturması 521
   2. Olağanüstü Hal İle İlgili Kararlar 523
   3. Olağanüstü    Hallerde        Çıkarılan        Cumhurbaşkan-lığı Kararnamelerini Görüşmek ve Kabul Etmek    524
   4. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerini Görüş-mek ve Kabul Etmek 524
   5. Uluslararası Antlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak526

SEKİZİNCİ BÖLÜM YÜRÜTME ORGANI: CUMHURBAŞKANI

 1. CUMHURBAŞKANI 531
  1. Genel Olarak 531
  2. Cumhurbaşkanının Seçimi 531
  3. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Ermesi 540
  4. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 541
  5. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 542
 2. Hukuki Sorumluluğu 542
 3. Cezai Sorumluluğu 543
  1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 544
  2. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 545
  3. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 547

İ. Cumhurbaşkanı Yardımcıları      547

 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atanabilmek İçin Gerekli Şartlar 548
 2. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Görev ve Yetkileri 548
 3. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Sorumluluğu 549
 1. Bakanlar 550
  1. Bakanlıklar 550
  2. Bakan Atanabilmek İçin Gerekli Şartlar 551
  3. Bakanların Görev ve Yetkileri 551
  4. Bakanların Sorumluluğu 552
  5. Bakan Yardımcıları 553
 2. Devlet Denetleme Kurulu 553
 3. Milli Güvenlik Kurulu 556
 4. Yüksek Askerî Şûra 558
 5. HÜKÛMET SİSTEMİ 560
  1. 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde kurulan Koalisyon ve Azınlık Hükûmetleri 564
 • YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 567
  1. Kanun Hükmünde Kararnameler 567
   1. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri 567
   2. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Kanun Hükmün-de Kararnameleri 568
  2. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 569
  3. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri 571
  4. Tüzükler 572
  5. Yönetmelikler 573
  6. Diğer İşlemler 574
 1. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULÜ: OLAĞANÜSTÜ HÂL574

DOKUZUNCU BÖLÜM YARGI ORGANI

 1. GENEL OLARAK 587
 2. YÜKSEK MAHKEMELER 587
  1. Anayasa Mahkemesi 587
  2. Yargıtay 587
   1. Karar Organları 588
    1. Daireler 588
    2. Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 588
    3. Büyük Genel Kurul 589
    4. Başkanlar Kurulları 589
    5. Birinci Başkanlık Kurulu 590
    6. Yüksek Disiplin Kurulu 590
    7. Yönetim Kurulu 591
   2. Yargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri 591
    1. Yargıtay’ın Görevleri 591
    2. Dairelerin Görevleri 591
    3. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri 593
    4. Büyük Genel Kurul’un Görevleri 594
    5. Başkanlar Kurullarının Görevleri 594
    6. Yüksek Disiplin Kurulu’nun Görevleri 596
    7. Yönetim Kurulu’nun Görevleri 596
   3. Danıştay 596
    1. Karar Organları 597
     1. Daireler 597
     2. Genel Kurul 598
     3. İdari işler Kurulu 598
     4. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 598
     5. İçtihatları Birleştirme Kurulu 599
     6. Başkanlar Kurulu 599
     7. Başkanlık Kurulu 600
     8. Yüksek Disiplin Kurulu 600
     9. Disiplin Kurulu 601
    2. Genel Sekreterlik 601
    3. İdari Hizmetler 601
    4. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri 601
     1. Üye Seçimi 602
     2. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süreleri603
     3. Danıştay Tetkik Hâkimi ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Verilmeleri 604
     4. Memurların    Nitelikleri,      Atanmaları,  İstihdamı, Nakilleri ve Görevlendirilmeleri  604
    5. Görevleri 605
     1. Dava Dairelerinin Görevleri 606
     2. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Görevleri 607
     3. İçtihatları Birleştirme Kurulunun Görevleri 608
     4. Danıştay Genel Kurulu’nun Görevleri 608
     5. İdari İşler Kurulu’nun Görevleri 608
     6. Başkanlar Kurulu’nun Görevleri 609
     7. Başkanlık Kurulu’nun Görevleri 609
     8. Yüksek Disiplin Kurulu’nun Görevleri 610
     9. Disiplin Kurulunun Görevleri 610
     10. Danıştay Başkanının Görevleri 610
     11. Danıştay Başkanvekillerinin Görevleri 610
     12. Daire Başkanlarının Görevleri 611
     13. Üyelerin Görevleri 611
     14. Genel Sekreterin Görevleri 611
     15. Danıştay Başsavcısının Görevleri 611
     16. Savcıların Görevleri 612
     17. Tetkik Hâkimlerinin Görevleri 612
    6. Göreve İlişkin Kimi Konular 613
   4. Uyuşmazlık Mahkemesi 614
    1. Kuruluşu 614
    2. Yönetim ve Temsili 615
    3. İşleyişi 615
    4. Raportörlük 618
 • ASKERİ YARGI 618
 1. YARGI ERKİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 620
  1. Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 620
  2. Hâkimlik Güvencesi 621
 2. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 621
  1. Görevleri 623
  2. Organlar ve Birimleri 624
   1. Başkanlık 624
   2. Genel Kurul 625
   3. Daireler 626
   4. Genel Sekreterlik 628
   5. Tetkik Hâkimleri 630

ONUNCU BÖLÜM

1982 ANAYASASI DÖNEMİNDE ANAYASA MAHKEMESİ VE

ANAYASA YARGISI

 1. GENEL OLARAK 633
 2. ANAYASA MAHKEMESİ 633
  1. Kuruluşu 633
  2. Görev ve Yetkileri 637
   1. Başkan’ın Görev ve Yetkileri 638
   2. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri 639
   3. Bölümlerin Görev ve Yetkileri 641
   4. Komisyonlar ve Komisyonların Görev ve Yetkileri 641
   5. a) Komisyonlar Raportörlüğü 642
 • DENETLENEBİLEN İŞLEMLER 643
 1. DENETİMİN KAPSAMI 643
  1. Şekil Bakımından Denetim 643
  2. Esas Bakımından Denetim 644
 2. DENETİMİN BİÇİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ 646
  1. Soyut Norm Denetimi- İptal Davası 646
  2. Somut Norm Denetimi-İtiraz Yolu 648
  3. Bireylerin Doğrudan Başvurusu-Anayasa Şikâyeti 651
 3. DENETİMİN ETKİ VE SONUÇLARI 654
 • TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VE ANAYA- SA YARGISININ İŞLEVLERİ 655
 1. GENEL OLARAK 659
 2. ANAYASANIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ SÜRECİ659
  1. Teklif 659
  2. Görüşmeler ve Oylamalar 659
  3. Karar 660
  4. Onay 661
  5. Yürürlüğe Girme 666

EKLER

 1. EK I: 21/01/2017 TARİHLİ VE 6771 SAYILI KANUN’LA YAPI- LAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ 673
  1. Değişiklik Metni 673
  2. Değerlendirilmesi 690
   1. Genel Gerekçe 690
   2. Madde Gerekçeleri 692
   3. Karşılaştırmalı Maddeler 698
  3. EK III: 1982 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALKOYLAMALARI LİSTESİ (17/05/1987-21/01/2017) . 783
 • EK IV: OSMANLICA-LATİN HARFLERİYLE 1808 SENED-İ İTTİFAK 787
 1. EK V: GÜNÜMÜZ TÜRKÇE’SİYLE 1808 SENED-İ İTTİFAK793
 2. EK VI: OSMANLICA-LATİN HARFLERİYLE 1839 TANZİ- MAT FERMANI 799
 3. EK VII: GÜNÜMÜZ TÜRKÇE’SİYLE 1839 TANZİMAT FER- MANI 803
 • EK VIII: OSMANLICA-LATİN HARFLERİYLE 1856 ISLA- HAT FERMANI 807
 • EK IX: GÜNÜMÜZ TÜRKÇE’SİYLE 1856 ISLAHAT FER- MANI 815
 1. EK X: OSMANLICA-LATİN HARFLERİYLE 1875 ADALET FERMANI        823
 2. EK XI: 1861 DEVLET BAŞKANI PADİŞAH ABDÜLAZİZ TARAFINDAN CÜLUSUNU MÜ-TEAKİP SADARETE GÖNDERİLEN HAT 831
 3. EK XIII: 16/04/2017 TARİHLİ HALKOYLAMASININ KESİN- LEŞME KARARI 833

BAŞLICA KAYNAKLAR 837

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYINLARI          839

Kapat