Sepetim (0) Toplam: 0,00

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE GÖREANAYASA HUKUKU

Liste Fiyatı : 121,00
İndirimli Fiyat : 108,90
Kazancınız : 12,10
Taksitli fiyat : 1 x 108,90
9789753686785
599366
ANAYASA HUKUKU
ANAYASA HUKUKU CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE GÖRE
Filiz Kitabevi
108.90

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ                 IX

İÇİNDEKİLER          XI

KISALTMALAR      XXV

BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA HUKUKUNUN BAZI KONULARI

 1. ANAYASA HUKUKU I - ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR DERSİNİN BAZI KONULARI 1
 2. Hukukun Anlamı ve İşlevi       1
 3. “Hukuk, Adalet ve Özgürlük” Kavramlarları  5
 4. “Adalet” Kavramı 16
 5. “Anayasa” Kavramı 25
 6. Katı-Sert Anayasa, Yumuşak-Esnek Anayasa, Kazuistik-Ayrıntılı-Detaylı- Düzenleyici Anayasa, Çerçeve Anayasa, Gerçek-Sahici Anayasa, Gerçek-Sahici Olmayan Anayasa, Ferman Anayasa, Misak Anayasa, İtibarî-Sözde-Semantik Anayasa, Garantist-Güvence Sağlayan-Yaşayan Anayasa, Kamuflaj Anayasa, İdeolojik Anayasa, Faydacı Anayasa, Orijinal Anayasa, Taklit Anayasa, Maddi Anlamda Anayasa, Şeklî Anlamda Anayasa, Yazılı Anayasa, Yazılı Olmayan-Teâmülî-Geleneksel

Anayasa, Siyasal Anayasa ve Sosyal Anayasa Kavramları    27

 1. Katı ya da Sert Anayasalar 34
 2. Anayasal Örf 37
 3. Anayasa Yapma İktidarı: “Asli Kurucu İktidar”  39
 4. Anayasayı Değiştirme İktidarı: “Tali Kurucu İktidar” 45
 5. Suistimalci Anayasacılık 48
 6. “Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı” ve “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” İlkeleri 51
 7. Türk Normlar Düzeninde “Normlar Hiyerarşisi” 57
 8. Uluslararası Sözleşmelerin Türk Hukukundaki ve Normlar Hiyerarşisindeki ya da Kurallar Kademelenmesindeki Yeri  60
 9. Hakların Devlete Yüklediği Negatif ve Pozitif Yükümlülükler  64
 10. Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa Metinlerindeki Konumlandırılışları Bağlamında Liberal-Burjuva ve Marksist

Anayasaları     66

 1. “Tek İsimli İki Turlu Çoğunluk Seçim Sistemi”nin Özellikleri ve Bu Seçim Sisteminin Siyasi Sonuçları 66

 

 1. Seçim Barajı ve Barajın Anayasaya Aykırılığı Sorunu 68
 2. Yargı Birliği İlkesi ve Türkiye’nin Askeri Yargı Düzeni 75
 3. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Uluslararası Sözleşmelerin Kabul Edilme Süreci 87
 4. “Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi” ve Bu İlkenin İstisnaları 95
 5. Maddi Kanun/Şekli Kanun Ayrımı 98
 6. Siyasi İktidarın Nitelikleri ve “Egemenlik” Kavramı  100
 7. Siyasi İktidarın Kaynağına İlişkin Teokratik Görüşlerle Demokratik Görüşler Arasındaki Temel Farklar 101
 8. “Emredici Vekâlet” ve “Temsili Vekâlet” Kavramları ve Bu Kavramların Hükûmet Sistemleriyle İlişkisi 102
 9. Devletin Kökeni Hakkında İleri Sürülen Teorileri ve Devleti Oluşturan Kurucu Unsurları 105
 10. “Millet” ve “Devlet” Kavramları 107
 11. “Egemenlik” Devletin Bir Niteliği midir? 108
 12. “Devlet” ve Devletin “Kurumlar Kurumu” Olması 109
 13. Devletin Kökeni ve Doğuşu 110
 14. Devletin “Hukuki Kişiliği” 112
 15. Üniter, Federal ve Bölgeli Devlet Biçimleri Arasındaki Farklar 113
 16. Yetki Genişliği İlkesi ve Merkezi-Üniter Devlet 114
 17. Siyasi Partilerin İşlevleri 116
 18. Siyasi Parti Sistemleri 117
 19. Kitle Partileri 120
 20. Baskı Grupları  121
 21. Baskı Gruplarının Genel Sınıflandırılması  122
 22. İfade Özgürlüğü ve Demokrasi 123
 23. Müzakereci Demokrasi 132
 24. “Demokrasi Azınlıkların Haklarını Korur, İsteklerini Değil” 135
 25. Amerika ve Avrupa Modeli Anayasallık Denetimi 137
 26. “1982 ANAYASASI ÖNCESİ OSMANLI-TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİ  139
 27. 1808 Sened-i İttifak  139
 28. 1839 Tanzimat Fermanı-Gülhane Hattı Hümâyûnû  141
 29. 1856 Islahat Fermanı  178
 30. 1875 Adalet Fermanı  184
 31. 1876 Kânûn-i Esâsî 190
 32. 1876 Kânûn-i  Esâsî’deki Yasama Organı 192
 33. 1876 Kânûn-i  Esâsî’ye Göre Kanun Yapma              Usulü     193
 34. 1876 Kânûn-i  Esâsî’deki Yürütme Organı                194
 35. Devlet Başkanı Padişah II. Abdülhamid’in Meclis-i Umumi’yi Açış Konuşması  197
 36. 22 Ağustos 1909 Tarihli Anayasa Değişikliğinin 1876 Kânûn-i Esâsî’nin Hükûmet Sistemine İlişkin Düzenlemelerinde Meydana Getirdiği

Farklılıklar       202

 1. 1876 Kânûn-i Esâsî’deki Yargı Organı  204
 2. 1876 Kânûn-i Esâsî’deki Hak ve Özgürlükler 206
 3. Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı 207
 4. 1921 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı Döneminde Yargı Kuvveti ile Temel Hak

ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Düzenlemeler     207

 1. 1924 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı 209
 2. 1924 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı’nun Öngördüğü Demokrasi Anlayışı ve Anayasanın Böyle Bir Demokrasi Anlayışını Benimsemiş Olmasının Nedenleri 209
 3. 1961 Anayasası 212
 • 1961 Anayasası’nın Temel Siyasi Felsefesi ve Getirdiği Başlıca Yenilikler . 212
 1. 1961 Anayasası’nda Parlamenter Hükûmet Sisteminin İşleyişini

Güçleştiren Olgular      214

 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş

Süreçlerindeki Farklılıklar            216

İKİNCİ BÖLÜM

1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ OKUMA PARÇALARI

 1. 1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ OKUMA PARÇALARI 223
 2. 1982 Anayasası’nın Başlıca Özellikleri 223
 3. 1982 Anayasası’nın Başlangıç Bölümü’nün Hukuksal Niteliği  227
 4. Bekletici Sorun (Mesele-i Müstehire) ve Ön Sorun (Mütekaddim Mesele) Kavramları  235
 5. “Yasama Sorumsuzluğu” ile “Yasama Dokunulmazlığı” Arasındaki Farklar  239
 6. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Kavramı 242
 7. Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Denetim 246
 8. Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Yargısal Denetim ve Anayasa Mahkemesi’nin Bu Tür Kanun Hükmünde Kararnameler İle İlgili Olarak Geliştirdiği Ölçütler 248
 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 254
 10. Soyut Norm Denetimi 256

 

 1. Somut Norm Denetimi 259
 2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması Rejiminin Unsurları 262
 3. Türkiye Anayasa Mahkemesi 264
 4. Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kanunların Yargısal Denetimi 269
 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarının Yargısal Denetimi 272
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesinin Şartları 274
 7. Siyasi Partiler Kanunu’na Göre Siyasi Partilerin Milletvekili Genel Seçimlerinde Aday Belirleme Yöntemleri 276
 8. Siyasi Partilerin Tüzel Kişilik Kazanması ve Kaybetmesi 276
 9. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasının Genel Sınırlandırma ya

da Özel Sınırlandırma Sebeplerine Bağlı Olarak Yapılmasının, Temel Hak ve Özgürlüklere Etkileri          278

 1. Gensoru 280
 2. Parlamenter Hükûmet Sistemine Göre Hükûmetin Kurulması 282
 3. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Göre Yürütmenin Göreve Başlaması 290
 4. Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 299
 5. 1982 Anayasası’nda “Seçimlerin Yenilenmesi”  306

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASININ

HAZIRLANMASI, KABUL EDİLMESİ VE TEMEL İLKELERİ

 1. 1982 ANAYASASI’NIN HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ 321
 2. 1982 ANAYASASI’NIN TEMEL İLKELERİ 325
 3. Cumhuriyetçilik İlkesi  328
 4. Üniter Devlet İlkesi  332
 5. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 339
 6. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi  342
 7. Demokratik Devlet İlkesi 345
 8. Laiklik İlkesi 353
 9. Sosyal Devlet İlkesi 357
 10. Hukuk Devleti İlkesi 359
 • Kazanılmış Hak Kavramı 366

İ. Eşitlik İlkesi                367

 1. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Bağlılık 369
 • Açıklama
  • ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ                 IX

   İÇİNDEKİLER          XI

   KISALTMALAR      XXV

   BİRİNCİ BÖLÜM

   ANAYASA HUKUKUNUN BAZI KONULARI

   1. ANAYASA HUKUKU I - ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR DERSİNİN BAZI KONULARI 1
   2. Hukukun Anlamı ve İşlevi       1
   3. “Hukuk, Adalet ve Özgürlük” Kavramlarları  5
   4. “Adalet” Kavramı 16
   5. “Anayasa” Kavramı 25
   6. Katı-Sert Anayasa, Yumuşak-Esnek Anayasa, Kazuistik-Ayrıntılı-Detaylı- Düzenleyici Anayasa, Çerçeve Anayasa, Gerçek-Sahici Anayasa, Gerçek-Sahici Olmayan Anayasa, Ferman Anayasa, Misak Anayasa, İtibarî-Sözde-Semantik Anayasa, Garantist-Güvence Sağlayan-Yaşayan Anayasa, Kamuflaj Anayasa, İdeolojik Anayasa, Faydacı Anayasa, Orijinal Anayasa, Taklit Anayasa, Maddi Anlamda Anayasa, Şeklî Anlamda Anayasa, Yazılı Anayasa, Yazılı Olmayan-Teâmülî-Geleneksel

   Anayasa, Siyasal Anayasa ve Sosyal Anayasa Kavramları    27

   1. Katı ya da Sert Anayasalar 34
   2. Anayasal Örf 37
   3. Anayasa Yapma İktidarı: “Asli Kurucu İktidar”  39
   4. Anayasayı Değiştirme İktidarı: “Tali Kurucu İktidar” 45
   5. Suistimalci Anayasacılık 48
   6. “Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı” ve “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” İlkeleri 51
   7. Türk Normlar Düzeninde “Normlar Hiyerarşisi” 57
   8. Uluslararası Sözleşmelerin Türk Hukukundaki ve Normlar Hiyerarşisindeki ya da Kurallar Kademelenmesindeki Yeri  60
   9. Hakların Devlete Yüklediği Negatif ve Pozitif Yükümlülükler  64
   10. Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa Metinlerindeki Konumlandırılışları Bağlamında Liberal-Burjuva ve Marksist

   Anayasaları     66

   1. “Tek İsimli İki Turlu Çoğunluk Seçim Sistemi”nin Özellikleri ve Bu Seçim Sisteminin Siyasi Sonuçları 66

    

   1. Seçim Barajı ve Barajın Anayasaya Aykırılığı Sorunu 68
   2. Yargı Birliği İlkesi ve Türkiye’nin Askeri Yargı Düzeni 75
   3. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Uluslararası Sözleşmelerin Kabul Edilme Süreci 87
   4. “Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi” ve Bu İlkenin İstisnaları 95
   5. Maddi Kanun/Şekli Kanun Ayrımı 98
   6. Siyasi İktidarın Nitelikleri ve “Egemenlik” Kavramı  100
   7. Siyasi İktidarın Kaynağına İlişkin Teokratik Görüşlerle Demokratik Görüşler Arasındaki Temel Farklar 101
   8. “Emredici Vekâlet” ve “Temsili Vekâlet” Kavramları ve Bu Kavramların Hükûmet Sistemleriyle İlişkisi 102
   9. Devletin Kökeni Hakkında İleri Sürülen Teorileri ve Devleti Oluşturan Kurucu Unsurları 105
   10. “Millet” ve “Devlet” Kavramları 107
   11. “Egemenlik” Devletin Bir Niteliği midir? 108
   12. “Devlet” ve Devletin “Kurumlar Kurumu” Olması 109
   13. Devletin Kökeni ve Doğuşu 110
   14. Devletin “Hukuki Kişiliği” 112
   15. Üniter, Federal ve Bölgeli Devlet Biçimleri Arasındaki Farklar 113
   16. Yetki Genişliği İlkesi ve Merkezi-Üniter Devlet 114
   17. Siyasi Partilerin İşlevleri 116
   18. Siyasi Parti Sistemleri 117
   19. Kitle Partileri 120
   20. Baskı Grupları  121
   21. Baskı Gruplarının Genel Sınıflandırılması  122
   22. İfade Özgürlüğü ve Demokrasi 123
   23. Müzakereci Demokrasi 132
   24. “Demokrasi Azınlıkların Haklarını Korur, İsteklerini Değil” 135
   25. Amerika ve Avrupa Modeli Anayasallık Denetimi 137
   26. “1982 ANAYASASI ÖNCESİ OSMANLI-TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİ  139
   27. 1808 Sened-i İttifak  139
   28. 1839 Tanzimat Fermanı-Gülhane Hattı Hümâyûnû  141
   29. 1856 Islahat Fermanı  178
   30. 1875 Adalet Fermanı  184
   31. 1876 Kânûn-i Esâsî 190
   32. 1876 Kânûn-i  Esâsî’deki Yasama Organı 192
   33. 1876 Kânûn-i  Esâsî’ye Göre Kanun Yapma              Usulü     193
   34. 1876 Kânûn-i  Esâsî’deki Yürütme Organı                194
   35. Devlet Başkanı Padişah II. Abdülhamid’in Meclis-i Umumi’yi Açış Konuşması  197
   36. 22 Ağustos 1909 Tarihli Anayasa Değişikliğinin 1876 Kânûn-i Esâsî’nin Hükûmet Sistemine İlişkin Düzenlemelerinde Meydana Getirdiği

   Farklılıklar       202

   1. 1876 Kânûn-i Esâsî’deki Yargı Organı  204
   2. 1876 Kânûn-i Esâsî’deki Hak ve Özgürlükler 206
   3. Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı 207
   4. 1921 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı Döneminde Yargı Kuvveti ile Temel Hak

   ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Düzenlemeler     207

   1. 1924 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı 209
   2. 1924 Teşkilât-ı Esâsiyye Kânûnı’nun Öngördüğü Demokrasi Anlayışı ve Anayasanın Böyle Bir Demokrasi Anlayışını Benimsemiş Olmasının Nedenleri 209
   3. 1961 Anayasası 212
   • 1961 Anayasası’nın Temel Siyasi Felsefesi ve Getirdiği Başlıca Yenilikler . 212
   1. 1961 Anayasası’nda Parlamenter Hükûmet Sisteminin İşleyişini

   Güçleştiren Olgular      214

   1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş

   Süreçlerindeki Farklılıklar            216

   İKİNCİ BÖLÜM

   1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ OKUMA PARÇALARI

   1. 1982 ANAYASASI İLE İLGİLİ OKUMA PARÇALARI 223
   2. 1982 Anayasası’nın Başlıca Özellikleri 223
   3. 1982 Anayasası’nın Başlangıç Bölümü’nün Hukuksal Niteliği  227
   4. Bekletici Sorun (Mesele-i Müstehire) ve Ön Sorun (Mütekaddim Mesele) Kavramları  235
   5. “Yasama Sorumsuzluğu” ile “Yasama Dokunulmazlığı” Arasındaki Farklar  239
   6. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Kavramı 242
   7. Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Denetim 246
   8. Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Üzerindeki Yargısal Denetim ve Anayasa Mahkemesi’nin Bu Tür Kanun Hükmünde Kararnameler İle İlgili Olarak Geliştirdiği Ölçütler 248
   9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 254
   10. Soyut Norm Denetimi 256

    

   1. Somut Norm Denetimi 259
   2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması Rejiminin Unsurları 262
   3. Türkiye Anayasa Mahkemesi 264
   4. Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kanunların Yargısal Denetimi 269
   5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarının Yargısal Denetimi 272
   6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanı Tarafından Yenilenmesinin Şartları 274
   7. Siyasi Partiler Kanunu’na Göre Siyasi Partilerin Milletvekili Genel Seçimlerinde Aday Belirleme Yöntemleri 276
   8. Siyasi Partilerin Tüzel Kişilik Kazanması ve Kaybetmesi 276
   9. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasının Genel Sınırlandırma ya

   da Özel Sınırlandırma Sebeplerine Bağlı Olarak Yapılmasının, Temel Hak ve Özgürlüklere Etkileri          278

   1. Gensoru 280
   2. Parlamenter Hükûmet Sistemine Göre Hükûmetin Kurulması 282
   3. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Göre Yürütmenin Göreve Başlaması 290
   4. Olağanüstü Hal İlan Edilmesi 299
   5. 1982 Anayasası’nda “Seçimlerin Yenilenmesi”  306

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   1982 ANAYASASININ

   HAZIRLANMASI, KABUL EDİLMESİ VE TEMEL İLKELERİ

   1. 1982 ANAYASASI’NIN HAZIRLANMASI VE KABUL EDİLMESİ 321
   2. 1982 ANAYASASI’NIN TEMEL İLKELERİ 325
   3. Cumhuriyetçilik İlkesi  328
   4. Üniter Devlet İlkesi  332
   5. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 339
   6. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi  342
   7. Demokratik Devlet İlkesi 345
   8. Laiklik İlkesi 353
   9. Sosyal Devlet İlkesi 357
   10. Hukuk Devleti İlkesi 359
   • Kazanılmış Hak Kavramı 366

   İ. Eşitlik İlkesi                367

   1. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Bağlılık 369
   Stok Kodu
   :
   9789753686785
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1210
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hmr 70 gr.
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   108,90   
   108,90   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat