Sepetim (0) Toplam: 0,00
9789753688451
602275
Teşhiste Temel Bilgi
Teşhiste Temel Bilgi Propedöti̇k
1282.50

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ - Beşinci Baskı.V

ÖNSÖZ - Prof. Dr. Çetin KARACAVII

Doç. Dr. Vahe ALİKSANYANIX

Prof. Dr. Cihat ABAOĞLU X

KATKIDA BULUNANLAR.XI

TEŞHİSTE TEMEL BİLGİ 1

Hastanın Yakınması Ve Hikâyesi2

Anamnez Alınması2

Anamnez Alınış Yöntemi.4

Hastanın Muayenesi9

GENEL DURUM MUAYENESİ.15

Duruş (Posture).15

Yürüyüş. 16

Konuşma 18

Vücut Yapısı. 18

Boy. 18

Beslenme Durumu20

Koku 22

Vital Bulgular 22

Ateş. 22

Sarılık 25

Siyanoz 25

Cilt Turgoru 25

Ter (Dıaphoresıs).26

BAŞ YÜZ VE BOYUN MUAYENESİ.26

Kafa (Cranium) 27

Saçlı Deri28

Yüz.29

Gözler. 32

Kulak Muayenesi 42

Baş Hareketleri44

Boyun Muayenesi.44

DERİ ve MUAYENESİ51

Derinin Yapısı Ve Fonksiyonu 52

Primer Elementer Lezyonlar.53

Makül (Macula).53

Papül (Papula)56

Nodül (Nodulus)57

Vezikül (Vesicula)57

Bül (Bulla) .57

Püstül (Pustula)58

Sekonder Elementer Lezyonlar58

Erozyon (Erosion)58

Ülserasyon (Ulcus)58

Krutlar, (Crusta)59

Sikatris (Cicatrix)59

Keratoz. 60

Atrofi 60

Skleroz. 60

Sık Kullanılan Bazı Terimler. 60

Derinin Muayenesi. 61

SOLUNUM SİSTEMİ65

Göğsün Topografik Anatomisi. 66

Göğüs İnspeksiyonu.70

Göğüs Deformiteleri ve Göğüs Duvarı

Anomalilerİ.73

Göğüs Palpasyonu75

Göğüs Palpasyonu ve Göğüs Ti̇treşi̇mi̇75

Göğüs Perküsyonu76

Solunum Di̇nlenmesi̇ ve Akci̇ğerleri̇n

Oskültasyonu79

Akci̇ğerleri̇n Oskültasyonu 80

Ek Sesler .82

Akci̇ğerleri̇n Radyoloji̇k İ̇ncelenmesi̇ 86

Akci̇ğer Fonksi̇yon Testleri̇.90

Akci̇ğer ve Plevra Hastalıklarının Teşhi̇si̇nde

Di̇ğer Yöntemler93

Akci̇ğer ve Plevra i̇le İlgi̇li̇ Belli̇ Başlı Semptomlar

ve Hastalıklar97

Nefes Darlığı (Di̇spne, Dyspnea).97

İ̇yanoz (Cyanosis). 100

Öksürük102

Balgam. 105

Hemopti̇zi̇ ve Kanlı Balgam 108

Çomak Parmak (Hi̇ppokrat Parmağı, Clubbing) 109

Ağrı110

Üst Solunum Yolu Hastalıkları111

Trakea ve Bronş Hastalıkları120

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH).122

Astım (Asthma Bronchıale)122

Bronşektazi̇124

Atelektazi̇ (Akci̇ğer Kollapsı)125

Pnömoni̇.127

Bronkopnömoni̇128

Akci̇ğer Emboli̇si̇ ve İnfarktüsü128

Akci̇ğer Absesi̇ ve Gangreni̇. 131

Akci̇ğer Ödemi̇.132

Akci̇ğer Tüberkülozu133

Akci̇ğer Fi̇brozu134

Pnömokonyoz (Pneumoconiosis)135

Akci̇ğer Fungus Enfeksi̇yonları (Pulmoner

Mi̇kozlar).136

Akci̇ğer Tümörleri̇ ve Ki̇stleri̇.136

Akut Fi̇bri̇nöz Plöri̇t (Kuru Plörezi̇). 140

Plörezi̇ler 141

Pürülan Plöri̇t (Ampi̇yem)143

Kroni̇k Fi̇bröz Plöri̇t (Paki̇plöri̇t)143

Hi̇drotoraks.144

Hemotoraks.144

Şi̇lotoraks.144

Pnömotoraks.144

Medi̇asten Hastalıkları147

DOLAŞIM SİSTEMİ.149

Kalp Hastalıkları ile İlgili Semptomlar 150

Nefes Darlığı. 150

Öksürük 151

Hemoptizi152

Çarpıntı152

Ödem.152

Göğüs Ağrısı.154

Diğer Semptomlar.156

Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarda Anamnez158

Kardiyovasküler Sistem Muayenesi.158

Genel Görünüm 160

Nabız Muayenesi. 160

El ve Tırnak Muayenesi166

Arter Basıncının Ölçülmesi.167

Boyun Venlerinin Muayenesi 171

Palpasyon176

Perküsyon 180

Oskültasyon.181

Kalp Sesleri182

Fonokardiografi.197

Elektrokardiografi. 198

Kalp Radyografisi 213

Anjiografi ve Anjiokardiografi218

Ekokardiyografi221

Kalp-Damar Hastalıklarından Bazılarının Özelli̇kleri̇ 224

Kalp Yetersizliği 224

Koroner Yetersizliği 228

Akut Miyokardit.231

Kapak Hastalıkları231

Konjenital Kalp-Damar Hastalıkları 235

İnfektif Endokardit240

Hipertansiyon 243

Pulmoner Hipertansiyon. 244

Perikarditler 246

Periferik Arter Hastalıkları 248

Tıkayıcı Arter Hastalıkları 248

Vazomotor Arter Hastalıkları 254

Anevrizma . 255

Vena Hastalıkları 256

Vena Tıkanmaları ve Tromboflebitler 257

Varisler. 259

SİNDİRİM SİSTEMİ.261

Ağız Boşluğu İle İlgili Semptomlar. 262

Ağız Muayenesi 263

Boyun Keselerİ.271

Özofagus Hastalıklarında Semptomlar272

Özofagus Muayenesİ.277

Özofagus Hastalıklarından Bazıları 278

Karın.280

Karın Anatomisi281

Karınla İlgili Başlıca Semptomlar 287

Abdominal Ağrı 287

Kusma291

İştahsızlık 294

Dispepsi. 294

Hematemez, Melena, Hematokezİ,

Proktoraji . 295

Kabızlık.296

İshal 297

Meteorizm, Geğirme, Yellenme.298

Muayene.299

İnspeksiyon.300

Palpasyon .304

Karın Ağrıları321

Perküsyon . 323

Oskültasyon . 326

Anüs ve Rektum Muayenesi. 328

Sindirim Sistemi Muayenesinde Diğer

İncelemeler ve Teşhis Yöntemleri 330

Safra Muayenesi 330

Dışkı Muayenesi331

Abdomenin Sindirim Kanalinin ve Safra Yollarının

Radyolojik İncelenmesi. 333

Endoskopi 334

Asit (Ascites) Sıvısının İncelenmesi 337

Karaciğer Ponksiyon Biyopsisi .338

Sindirim Sistemi Hastalıklarından Bazılarının Özellikleri.341

Gastrit341

Peptik Ülser Perforasyonu. 345

Mide Çıkış Yolu Obstrüksiyonu (Pilor Stenozu) 345

Mide Kanseri.346

Dispepsi. 347

Enterit. 347

Crohn Hastalığı.348

Ülseratif Kolit.348

İrritabl Bağırsak Sendromu.348

Akut Apandisit.349

Kolon ve Rektum Tümörleri 352

Bağırsak Tıkanması (İleus). 352

Divertikülit 353

Malabsorpsiyon Sendromları 353

Akut Viral Hepatit 355

Tıkanma Sarılığı (Mekanik İkter). 357

Karaciğer Sirozu.358

Karaciğer Absesi .360

Karaciğer Tümörleri .361

Staz Karaciğeri . 362

Akut Kolesistit. 362

Safra Taşları (Kolelitiyaz) 363

Akut Pankreatit 363

Pankreas Kanseri.365

Kronik Pankreatit.365

Mezanterik Arter Tıkanması366

Akut Peritonit.366

Sekonder Akut Peritonit367

ÜRİNER SİSTEM.369

Anatomi. 370

Fizyoloji 373

Üriner Sistem Hastalıklarında Anamnez

Özellikleri 376

Üriner Sistem Muayenesi.378

Üriner Sistemle İlgili Semptomlar379

Laboratuvar İncelemeleri Ve Diğer Teşhis

Yöntemleri.385

Radyografi 392

Ürogenital Sistem Hastalıklarının Özellikleri395

Glomerulonefritler396

Piyelonefritler400

Analjezik Nefropatisi.400

Renal Vasküler Hastalıklar. 401

Akut Böbrek Hasarı402

Akut Tubuler Nekroz.403

Tubulopatiler403

Üremi404

Böbrek ve Üreter Taşı.405

Polikistik Böbrek405

Böbrek Kanseri.406

Böbrek Tüberkülozu406

Sistit.406

Mesane Taşı407

Mesane Tümörü.407

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ.409

Penis ve Üretra Muayenesi. 410

Perine Muayenesi.414

Skrotum Ve Testıslerin Muayenesi415

Prostat Muayenesi.417

Prostat Hastalıkları418

Prostat Hipertrofisi.418

Testis Hastalıkları420

KADIN GENİTAL SİSTEMİ. 423

Dış Genitalya 424

İç Genitalya 424

Pelvik Taban 425

Anamnez. 426

Menstürasyon Öyküsü. 426

Gebelik Öyküsü 429

Vulvo-Vajinal Öykü. 429

Pelvik Ağrı Öyküsü 429

Cinsel Öykü. 433

Fizik Muayene 433

Vulva Lezyonları.436

Vajina Lezyonları.441

Serviks Lezyonları. 443

Uterus Lezyonları445

Adneksiyel Lezyonlar.448

Gebe Kadın.451

MEME MUAYENESİ. 457

Meme ve Hastalıkları .458

Anamnez (Öykü Alma).459

İnspeksiyon.460

Palpasyon.460

Lenf Nodu Muayenesi 461

Meme Hastalıklarında Semptomların Değerlendirilmesi. 462

Meme Hastalıklarında Radyolojik Değerlendirme.465

Meme Hastalıkları Tanısında Girişimsel

İşlemler466

Meme Kanseri.467

Kendi Kendine Meme Muayenesi.478

ENDOKRİN SİSTEM481

Hormonların Yapısı ve Sentezi483

Hormonların Sentezi ve İşlenmesi.484

Hormonların Salınması485

Hormonların Etki Mekanizmaları.486

Hormon ve Reseptör Aileleri486

Hormonların Reseptör Üzerinden Etkileri.487

Hormonların Salınması489

Hormonların Plazmada Taşınması490

Hormon Salgılanmasının Ayarları491

Hormonların Geri Bildirim Mekanizmaları491

Hormonların Fonksiyonel Durumlarının

Değerlendirilmesi. 492

Endokrin Sistem Hastalıklarında Klinik Bulgular

Değerlendirilmesi.496

Endokrin Bezlerin Lokal Muayenesi497

Hipofiz Bezi Hastalıkları.497

Adrenal ve Gonad Hastalıkları. 511

Tiroid Bezi Hastalıkları551

Kalsiyum ve Kemik Metabolizması 570

Diabetes Mellitus580

Hipoglisemiler.589

Vücut Ağırlığının Değerlendirilmesi590

Erişkinde Boy ve Kilonun Yorumlanması 591

Obezite591

Kilo Kaybı (Zayıflama).593

Lipid Metabolizma Hastalıkları (Dislipidemi)595

LOKOMOTOR SİSTEM.597

Lokomotor Sistemin Klinik Anatomisi .598

Eklemler .598

Periferik Eklemler599

Aksiyal Eklemler599

Tendonlar Ve Tendon Kılıfları 600

Bursalar. 601

Entezler 601

Romatizmal Hastalıklarda Ağrı.602

Eklem Ağrısı602

Bursa Ağrısı.609

Tendon Ağrısı612

Entez Ağrısı 614

Kas Ağrısı 614

Kemik Ağrısı.615

Omurganın Bel Bölgesi. 618

Doğumsal/Edinsel Anomaliler. 618

Travmalar 618

Kırıklar. 618

İntervertebral Disk Herniasyonları 618

Dejeneratif. 618

İltihabi Romatizmal Hastalıklar. 618

Neoplazik Hastalıklar 618

İnfeksiyonlar. 618

Metabolik Hastalıklar626

Yansıyan (Viseral) Ağrılar626

Diğer Nedenler. 627

Lokomotor Sistemin Fizik Muayenesi.629

HEMOPOETİK SiSTEM659

Hematopoetik Kök Hücreler (Stem Cells).661

Blastik Hücreler (Blast’lar).662

Eritrosi̇ler.662

Granülosit ve Monosi̇ler. 666

Megakaryosi̇t ve Trombosi̇er 668

Lenfosi̇ler670

Lenfoid Organlar670

Kemi̇k İli̇ği̇n İ̇celenmesi671

Lenf Düğümleri̇.673

Dalak. 674

Hemostaz Mekanizması675

Kan Hastalıklarında Sorgu.677

Kan Hastalıklarında Fizik Muayene679

Deri 680

Kan Hastalıklarının Tanısında Kullanılan

Laboratuvar Yöntemleri690

Anemiler699

Poli̇si̇mİler ve Vaquez Hastalığı709

Lösemi̇er710

Mi̇eloskleroz712

Habis Lenfomalar.713

Haıry Cell Lösemi.715

Mültipl Mi̇yelom715

Waldenström Makroglobuli̇misi̇.716

Nötopenİler ve Agranülositoz716

İnfeksi̇yö Mononükleoz717

Trombosit Hastalıkları.718

Faktör Eksiklikleri 720

Edinsel Pıhtılaşma Bozuklukları721

Trombofili .722

GÖZ MUAYENESİ 725

Oftalmolojik Öykü .727

Sistemik Öykü 728

Görme Keskinliği Muayenesi. 729

Pupillalar. 729

MOT: Şaşılık ve Oküler Motilite731

Tonometri. 733

Görme Alanı Muayenesi (Perimetri). 734

Eksternal Muayene 735

SLE (Slit Lamp Exam): Kesit Lambası /

Biyomikroskopi Muayenesi. 735

FUND: Fundus Muayenesi. 735

SİNİR SİSTEMİ739

Nörolojide Dünden Bugüne. 740

Sinir Sisteminin Kısa Anatomisi . 748

Motor Sistem . 753

Hemipleji769

Parapleji 770

Psödobülber Paralizi771

Multipl Skleroz.771

Motor Nöron Hastalığı.771

Polyomyelit772

Ön Kök Hastalığı772

Polinöropati772

Periferik Sinirlerin İzole Lezyonları772

Yüz Felci.772

Myasthenia Gravis 773

Kas Hastalıkları. 773

Kas Spazmları ve Kramplar774

Diğer Kas Erimeleri775

Fonksiyonel Felçler.775

Hareket Bozuklukları ve İstem Dışı

Hareketler776

Denge, Koordinasyon; Muayene ve

Bozuklukları 781

Duruş, Yürüyüş; Muayene ve Bozuklukları.784

Duyu Sistemi788

Kranyal Sinirler 800

 1. Kranyal Sinir (N. Olfactorius).802
 2. Kranyal Sinir (N. Opticus).802

III. IV. ve VI. Kranyal Sinirler (N. Oculomotorius, N.

Trochlearis, N. Abducens).807

 1. Kranyal Sinir (N. Trigeminus)813

VII. Kranyal Sinir (N. Facialis)815

VIII. Kranyal Sinir (N. Stato-Acusticus Veya N.

Vestibulo-Cochlearis)816

XVIII

Vertigo 817

 1. ve X. Kranyal Sinirler (N. Glossopharyngeus Ve
 2. Vagus).821
 3. Kranyal Sinir (N. Accessorius)822

Sfinkter Bozuklukları. 824

Demans.826

Mental Durum Muayenesi.829

Afazi, Apraksi, Agnozi837

Afazi.837

Komalı Hasta ve Beyin Ölümü850

Komaların Sınıflandırılması. 860

Nörolojide İnceleme Yöntemleri.865

Nörogörüntüleme Yöntemleri.869

İndeks.875

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ - Beşinci Baskı.V

   ÖNSÖZ - Prof. Dr. Çetin KARACAVII

   Doç. Dr. Vahe ALİKSANYANIX

   Prof. Dr. Cihat ABAOĞLU X

   KATKIDA BULUNANLAR.XI

   TEŞHİSTE TEMEL BİLGİ 1

   Hastanın Yakınması Ve Hikâyesi2

   Anamnez Alınması2

   Anamnez Alınış Yöntemi.4

   Hastanın Muayenesi9

   GENEL DURUM MUAYENESİ.15

   Duruş (Posture).15

   Yürüyüş. 16

   Konuşma 18

   Vücut Yapısı. 18

   Boy. 18

   Beslenme Durumu20

   Koku 22

   Vital Bulgular 22

   Ateş. 22

   Sarılık 25

   Siyanoz 25

   Cilt Turgoru 25

   Ter (Dıaphoresıs).26

   BAŞ YÜZ VE BOYUN MUAYENESİ.26

   Kafa (Cranium) 27

   Saçlı Deri28

   Yüz.29

   Gözler. 32

   Kulak Muayenesi 42

   Baş Hareketleri44

   Boyun Muayenesi.44

   DERİ ve MUAYENESİ51

   Derinin Yapısı Ve Fonksiyonu 52

   Primer Elementer Lezyonlar.53

   Makül (Macula).53

   Papül (Papula)56

   Nodül (Nodulus)57

   Vezikül (Vesicula)57

   Bül (Bulla) .57

   Püstül (Pustula)58

   Sekonder Elementer Lezyonlar58

   Erozyon (Erosion)58

   Ülserasyon (Ulcus)58

   Krutlar, (Crusta)59

   Sikatris (Cicatrix)59

   Keratoz. 60

   Atrofi 60

   Skleroz. 60

   Sık Kullanılan Bazı Terimler. 60

   Derinin Muayenesi. 61

   SOLUNUM SİSTEMİ65

   Göğsün Topografik Anatomisi. 66

   Göğüs İnspeksiyonu.70

   Göğüs Deformiteleri ve Göğüs Duvarı

   Anomalilerİ.73

   Göğüs Palpasyonu75

   Göğüs Palpasyonu ve Göğüs Ti̇treşi̇mi̇75

   Göğüs Perküsyonu76

   Solunum Di̇nlenmesi̇ ve Akci̇ğerleri̇n

   Oskültasyonu79

   Akci̇ğerleri̇n Oskültasyonu 80

   Ek Sesler .82

   Akci̇ğerleri̇n Radyoloji̇k İ̇ncelenmesi̇ 86

   Akci̇ğer Fonksi̇yon Testleri̇.90

   Akci̇ğer ve Plevra Hastalıklarının Teşhi̇si̇nde

   Di̇ğer Yöntemler93

   Akci̇ğer ve Plevra i̇le İlgi̇li̇ Belli̇ Başlı Semptomlar

   ve Hastalıklar97

   Nefes Darlığı (Di̇spne, Dyspnea).97

   İ̇yanoz (Cyanosis). 100

   Öksürük102

   Balgam. 105

   Hemopti̇zi̇ ve Kanlı Balgam 108

   Çomak Parmak (Hi̇ppokrat Parmağı, Clubbing) 109

   Ağrı110

   Üst Solunum Yolu Hastalıkları111

   Trakea ve Bronş Hastalıkları120

   Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH).122

   Astım (Asthma Bronchıale)122

   Bronşektazi̇124

   Atelektazi̇ (Akci̇ğer Kollapsı)125

   Pnömoni̇.127

   Bronkopnömoni̇128

   Akci̇ğer Emboli̇si̇ ve İnfarktüsü128

   Akci̇ğer Absesi̇ ve Gangreni̇. 131

   Akci̇ğer Ödemi̇.132

   Akci̇ğer Tüberkülozu133

   Akci̇ğer Fi̇brozu134

   Pnömokonyoz (Pneumoconiosis)135

   Akci̇ğer Fungus Enfeksi̇yonları (Pulmoner

   Mi̇kozlar).136

   Akci̇ğer Tümörleri̇ ve Ki̇stleri̇.136

   Akut Fi̇bri̇nöz Plöri̇t (Kuru Plörezi̇). 140

   Plörezi̇ler 141

   Pürülan Plöri̇t (Ampi̇yem)143

   Kroni̇k Fi̇bröz Plöri̇t (Paki̇plöri̇t)143

   Hi̇drotoraks.144

   Hemotoraks.144

   Şi̇lotoraks.144

   Pnömotoraks.144

   Medi̇asten Hastalıkları147

   DOLAŞIM SİSTEMİ.149

   Kalp Hastalıkları ile İlgili Semptomlar 150

   Nefes Darlığı. 150

   Öksürük 151

   Hemoptizi152

   Çarpıntı152

   Ödem.152

   Göğüs Ağrısı.154

   Diğer Semptomlar.156

   Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarda Anamnez158

   Kardiyovasküler Sistem Muayenesi.158

   Genel Görünüm 160

   Nabız Muayenesi. 160

   El ve Tırnak Muayenesi166

   Arter Basıncının Ölçülmesi.167

   Boyun Venlerinin Muayenesi 171

   Palpasyon176

   Perküsyon 180

   Oskültasyon.181

   Kalp Sesleri182

   Fonokardiografi.197

   Elektrokardiografi. 198

   Kalp Radyografisi 213

   Anjiografi ve Anjiokardiografi218

   Ekokardiyografi221

   Kalp-Damar Hastalıklarından Bazılarının Özelli̇kleri̇ 224

   Kalp Yetersizliği 224

   Koroner Yetersizliği 228

   Akut Miyokardit.231

   Kapak Hastalıkları231

   Konjenital Kalp-Damar Hastalıkları 235

   İnfektif Endokardit240

   Hipertansiyon 243

   Pulmoner Hipertansiyon. 244

   Perikarditler 246

   Periferik Arter Hastalıkları 248

   Tıkayıcı Arter Hastalıkları 248

   Vazomotor Arter Hastalıkları 254

   Anevrizma . 255

   Vena Hastalıkları 256

   Vena Tıkanmaları ve Tromboflebitler 257

   Varisler. 259

   SİNDİRİM SİSTEMİ.261

   Ağız Boşluğu İle İlgili Semptomlar. 262

   Ağız Muayenesi 263

   Boyun Keselerİ.271

   Özofagus Hastalıklarında Semptomlar272

   Özofagus Muayenesİ.277

   Özofagus Hastalıklarından Bazıları 278

   Karın.280

   Karın Anatomisi281

   Karınla İlgili Başlıca Semptomlar 287

   Abdominal Ağrı 287

   Kusma291

   İştahsızlık 294

   Dispepsi. 294

   Hematemez, Melena, Hematokezİ,

   Proktoraji . 295

   Kabızlık.296

   İshal 297

   Meteorizm, Geğirme, Yellenme.298

   Muayene.299

   İnspeksiyon.300

   Palpasyon .304

   Karın Ağrıları321

   Perküsyon . 323

   Oskültasyon . 326

   Anüs ve Rektum Muayenesi. 328

   Sindirim Sistemi Muayenesinde Diğer

   İncelemeler ve Teşhis Yöntemleri 330

   Safra Muayenesi 330

   Dışkı Muayenesi331

   Abdomenin Sindirim Kanalinin ve Safra Yollarının

   Radyolojik İncelenmesi. 333

   Endoskopi 334

   Asit (Ascites) Sıvısının İncelenmesi 337

   Karaciğer Ponksiyon Biyopsisi .338

   Sindirim Sistemi Hastalıklarından Bazılarının Özellikleri.341

   Gastrit341

   Peptik Ülser Perforasyonu. 345

   Mide Çıkış Yolu Obstrüksiyonu (Pilor Stenozu) 345

   Mide Kanseri.346

   Dispepsi. 347

   Enterit. 347

   Crohn Hastalığı.348

   Ülseratif Kolit.348

   İrritabl Bağırsak Sendromu.348

   Akut Apandisit.349

   Kolon ve Rektum Tümörleri 352

   Bağırsak Tıkanması (İleus). 352

   Divertikülit 353

   Malabsorpsiyon Sendromları 353

   Akut Viral Hepatit 355

   Tıkanma Sarılığı (Mekanik İkter). 357

   Karaciğer Sirozu.358

   Karaciğer Absesi .360

   Karaciğer Tümörleri .361

   Staz Karaciğeri . 362

   Akut Kolesistit. 362

   Safra Taşları (Kolelitiyaz) 363

   Akut Pankreatit 363

   Pankreas Kanseri.365

   Kronik Pankreatit.365

   Mezanterik Arter Tıkanması366

   Akut Peritonit.366

   Sekonder Akut Peritonit367

   ÜRİNER SİSTEM.369

   Anatomi. 370

   Fizyoloji 373

   Üriner Sistem Hastalıklarında Anamnez

   Özellikleri 376

   Üriner Sistem Muayenesi.378

   Üriner Sistemle İlgili Semptomlar379

   Laboratuvar İncelemeleri Ve Diğer Teşhis

   Yöntemleri.385

   Radyografi 392

   Ürogenital Sistem Hastalıklarının Özellikleri395

   Glomerulonefritler396

   Piyelonefritler400

   Analjezik Nefropatisi.400

   Renal Vasküler Hastalıklar. 401

   Akut Böbrek Hasarı402

   Akut Tubuler Nekroz.403

   Tubulopatiler403

   Üremi404

   Böbrek ve Üreter Taşı.405

   Polikistik Böbrek405

   Böbrek Kanseri.406

   Böbrek Tüberkülozu406

   Sistit.406

   Mesane Taşı407

   Mesane Tümörü.407

   ERKEK GENİTAL SİSTEMİ.409

   Penis ve Üretra Muayenesi. 410

   Perine Muayenesi.414

   Skrotum Ve Testıslerin Muayenesi415

   Prostat Muayenesi.417

   Prostat Hastalıkları418

   Prostat Hipertrofisi.418

   Testis Hastalıkları420

   KADIN GENİTAL SİSTEMİ. 423

   Dış Genitalya 424

   İç Genitalya 424

   Pelvik Taban 425

   Anamnez. 426

   Menstürasyon Öyküsü. 426

   Gebelik Öyküsü 429

   Vulvo-Vajinal Öykü. 429

   Pelvik Ağrı Öyküsü 429

   Cinsel Öykü. 433

   Fizik Muayene 433

   Vulva Lezyonları.436

   Vajina Lezyonları.441

   Serviks Lezyonları. 443

   Uterus Lezyonları445

   Adneksiyel Lezyonlar.448

   Gebe Kadın.451

   MEME MUAYENESİ. 457

   Meme ve Hastalıkları .458

   Anamnez (Öykü Alma).459

   İnspeksiyon.460

   Palpasyon.460

   Lenf Nodu Muayenesi 461

   Meme Hastalıklarında Semptomların Değerlendirilmesi. 462

   Meme Hastalıklarında Radyolojik Değerlendirme.465

   Meme Hastalıkları Tanısında Girişimsel

   İşlemler466

   Meme Kanseri.467

   Kendi Kendine Meme Muayenesi.478

   ENDOKRİN SİSTEM481

   Hormonların Yapısı ve Sentezi483

   Hormonların Sentezi ve İşlenmesi.484

   Hormonların Salınması485

   Hormonların Etki Mekanizmaları.486

   Hormon ve Reseptör Aileleri486

   Hormonların Reseptör Üzerinden Etkileri.487

   Hormonların Salınması489

   Hormonların Plazmada Taşınması490

   Hormon Salgılanmasının Ayarları491

   Hormonların Geri Bildirim Mekanizmaları491

   Hormonların Fonksiyonel Durumlarının

   Değerlendirilmesi. 492

   Endokrin Sistem Hastalıklarında Klinik Bulgular

   Değerlendirilmesi.496

   Endokrin Bezlerin Lokal Muayenesi497

   Hipofiz Bezi Hastalıkları.497

   Adrenal ve Gonad Hastalıkları. 511

   Tiroid Bezi Hastalıkları551

   Kalsiyum ve Kemik Metabolizması 570

   Diabetes Mellitus580

   Hipoglisemiler.589

   Vücut Ağırlığının Değerlendirilmesi590

   Erişkinde Boy ve Kilonun Yorumlanması 591

   Obezite591

   Kilo Kaybı (Zayıflama).593

   Lipid Metabolizma Hastalıkları (Dislipidemi)595

   LOKOMOTOR SİSTEM.597

   Lokomotor Sistemin Klinik Anatomisi .598

   Eklemler .598

   Periferik Eklemler599

   Aksiyal Eklemler599

   Tendonlar Ve Tendon Kılıfları 600

   Bursalar. 601

   Entezler 601

   Romatizmal Hastalıklarda Ağrı.602

   Eklem Ağrısı602

   Bursa Ağrısı.609

   Tendon Ağrısı612

   Entez Ağrısı 614

   Kas Ağrısı 614

   Kemik Ağrısı.615

   Omurganın Bel Bölgesi. 618

   Doğumsal/Edinsel Anomaliler. 618

   Travmalar 618

   Kırıklar. 618

   İntervertebral Disk Herniasyonları 618

   Dejeneratif. 618

   İltihabi Romatizmal Hastalıklar. 618

   Neoplazik Hastalıklar 618

   İnfeksiyonlar. 618

   Metabolik Hastalıklar626

   Yansıyan (Viseral) Ağrılar626

   Diğer Nedenler. 627

   Lokomotor Sistemin Fizik Muayenesi.629

   HEMOPOETİK SiSTEM659

   Hematopoetik Kök Hücreler (Stem Cells).661

   Blastik Hücreler (Blast’lar).662

   Eritrosi̇ler.662

   Granülosit ve Monosi̇ler. 666

   Megakaryosi̇t ve Trombosi̇er 668

   Lenfosi̇ler670

   Lenfoid Organlar670

   Kemi̇k İli̇ği̇n İ̇celenmesi671

   Lenf Düğümleri̇.673

   Dalak. 674

   Hemostaz Mekanizması675

   Kan Hastalıklarında Sorgu.677

   Kan Hastalıklarında Fizik Muayene679

   Deri 680

   Kan Hastalıklarının Tanısında Kullanılan

   Laboratuvar Yöntemleri690

   Anemiler699

   Poli̇si̇mİler ve Vaquez Hastalığı709

   Lösemi̇er710

   Mi̇eloskleroz712

   Habis Lenfomalar.713

   Haıry Cell Lösemi.715

   Mültipl Mi̇yelom715

   Waldenström Makroglobuli̇misi̇.716

   Nötopenİler ve Agranülositoz716

   İnfeksi̇yö Mononükleoz717

   Trombosit Hastalıkları.718

   Faktör Eksiklikleri 720

   Edinsel Pıhtılaşma Bozuklukları721

   Trombofili .722

   GÖZ MUAYENESİ 725

   Oftalmolojik Öykü .727

   Sistemik Öykü 728

   Görme Keskinliği Muayenesi. 729

   Pupillalar. 729

   MOT: Şaşılık ve Oküler Motilite731

   Tonometri. 733

   Görme Alanı Muayenesi (Perimetri). 734

   Eksternal Muayene 735

   SLE (Slit Lamp Exam): Kesit Lambası /

   Biyomikroskopi Muayenesi. 735

   FUND: Fundus Muayenesi. 735

   SİNİR SİSTEMİ739

   Nörolojide Dünden Bugüne. 740

   Sinir Sisteminin Kısa Anatomisi . 748

   Motor Sistem . 753

   Hemipleji769

   Parapleji 770

   Psödobülber Paralizi771

   Multipl Skleroz.771

   Motor Nöron Hastalığı.771

   Polyomyelit772

   Ön Kök Hastalığı772

   Polinöropati772

   Periferik Sinirlerin İzole Lezyonları772

   Yüz Felci.772

   Myasthenia Gravis 773

   Kas Hastalıkları. 773

   Kas Spazmları ve Kramplar774

   Diğer Kas Erimeleri775

   Fonksiyonel Felçler.775

   Hareket Bozuklukları ve İstem Dışı

   Hareketler776

   Denge, Koordinasyon; Muayene ve

   Bozuklukları 781

   Duruş, Yürüyüş; Muayene ve Bozuklukları.784

   Duyu Sistemi788

   Kranyal Sinirler 800

   1. Kranyal Sinir (N. Olfactorius).802
   2. Kranyal Sinir (N. Opticus).802

   III. IV. ve VI. Kranyal Sinirler (N. Oculomotorius, N.

   Trochlearis, N. Abducens).807

   1. Kranyal Sinir (N. Trigeminus)813

   VII. Kranyal Sinir (N. Facialis)815

   VIII. Kranyal Sinir (N. Stato-Acusticus Veya N.

   Vestibulo-Cochlearis)816

   XVIII

   Vertigo 817

   1. ve X. Kranyal Sinirler (N. Glossopharyngeus Ve
   2. Vagus).821
   3. Kranyal Sinir (N. Accessorius)822

   Sfinkter Bozuklukları. 824

   Demans.826

   Mental Durum Muayenesi.829

   Afazi, Apraksi, Agnozi837

   Afazi.837

   Komalı Hasta ve Beyin Ölümü850

   Komaların Sınıflandırılması. 860

   Nörolojide İnceleme Yöntemleri.865

   Nörogörüntüleme Yöntemleri.869

   İndeks.875

   Stok Kodu
   :
   9789753688451
   Boyut
   :
   19x27 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   928
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2023
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
   Kağıt Türü
   :
   Kuşe
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.282,50   
   1.282,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat