Sepetim (0) Toplam: 0,00

Tapu Sicilinde Yolsuz Yazım ve Düzeltme

Liste Fiyatı : 1.100,00
İndirimli Fiyat : 1.045,00
Kazancınız : 55,00
Taksitli fiyat : 1 x 1.045,00
9789753689823
603954
Tapu Sicilinde Yolsuz Yazım ve Düzeltme
Tapu Sicilinde Yolsuz Yazım ve Düzeltme
1045.00

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI

§ 1. KONUNUN TAKDİMİ 1

§ 2. KONUNUN ÖNEMİ 2

§ 3. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5

BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ

§ 4. GENEL OLARAK 7

§ 5. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ 13

I. Terminoloji Sorunu . 13

II. Tapulama . 25

III. Tescil 31

IV. Terkin . 40

V. Şerh . 43

A. Genel Olarak 43

B. Kişisel Hakların Şerhi 48

C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi . 55

D. Geçici Tescil Şerhi 63

VI. Beyan . 66

VII. Düzeltme . 69

İKİNCİ BÖLÜM

DÜZELTME KAVRAMI İLE DÜZELTMENİN ÖNEMİ, UYGULAMA ALANI, TARİHİ SÜREÇTEKİ YERİ VE KONUSU

§ 6. DÜZELTME KAVRAMI . 71

§ 7. DÜZELTMENİN ÖNEMİ 76

§ 8. DÜZELTMENİN UYGULAMA ALANI 81

§ 9. TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE TAPU SİCİLİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DÜZELTMENİN YERİ . 86

I. Almanya’daki Durum . 87

II. İsviçre’deki Durum 91

III. Türkiye’deki Durum . 94

A. 19. yy Öncesi . 94

B. 19. yy Sonrası 100

§ 10. DÜZELTMENİN KONUSU (YOLSUZ YAZIM) 104

I. Genel Olarak . 104

II. Yolsuz Kayıt 105

A. Gerçeğe Uygun Olmayan Kadastro Tutanağına Dayanan Kayıt 110

1. Genel Kural . 110

2. İstisnaları . 114

a. Mükerrer kadastro . 114

b. Teknik hatalar 116

c. Orman kadastrosu 119

B. Yeni Arazi Oluşması 121

C. Taşınmazın Yok Olması 124

D. Kamulaştırılan Taşınmazın İdarenin Kamu Malına Dâhil Olması . 127

E. Mükerrer Kayıt . 128

III. Yolsuz Tescil 133

A. Genel Olarak 133

B. Yolsuz Tescilin Ortaya Çıkma Sebepleri 136

1. Hukuki Sebebin Olmaması . 137

2. Hukuki Sebebin Geçerli Olmaması 138

a. Eksik hukuki işlem (Noksanlık) 140

aa. Sınırlı ehliyetsiz . 140

bb. Sınırlı ehliyetli . 143

cc. Mal ortaklığı rejiminde ortaklık malları ile ilgili olağan yönetim dışında kalan işlemler . 145

dd. Mal ortaklığı rejiminde mirasın reddi ve kabulü için diğer eşin rızası . 148

ee. Yetkisiz temsilci 151

b. İptal . 156

aa. İrade bozukluğu . 158

bb. Aşırı yararlanma (Gabin) . 160

c. Kesin hükümsüzlük . 161

aa. Tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlem . 163

bb. Sınırlı ehliyetsizin yaptığı veya adına yapılan yasak işlem 165

cc. Şekle aykırılık 166

dd. Muvazaa 170

d. İdari işlemin geri alınması . 173

aa. Genel olarak . 173

bb. Mahalli iskân komisyonun hak sahipliği kararını geri alması 175

e. İdari işlemin kaldırılması . 180

f. İdari işlemin iptali 182

g. İhâlenin iptali 183

3. Tescil İsteminin Bulunmaması . 188

4. Tescil İsteminin Geçerli Olmaması 192

a. Şekli bakımdan 193

b. İçerik bakımından 195

c. Tasarruf yetkisi bakımından 199

aa. Genel olarak . 199

bb. Medeni hukuka ilişkin bazı tasarruf yetkisi kısıtlamaları . 207

aaa. Aile konutu . 207

bbb. Mahkeme kararı ile eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması . 211

ccc. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı mülkiyetindeki mallarda bulunan paylarına ilişkin işlemler . 216

ddd. Aile Yurdu . 219

eee. Artmirasçı atama 221

fff. Vasiyeti yerine getirme görevlisi . 225

ggg. Terekenin resmi yönetimine ilişkin durumlar 231

hhh. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararı . 233

cc. İcra ve iflas hukukuna ilişkin bazı tasarruf yetkisi kısıtlamaları . 237

aaa. Taşınmaz Davasında Davacı Lehine Verilen Kararın Şerhi (İİK m. 28/1) 237

bbb. Haciz 240

ccc. İflas . 243

ddd. Konkordato 247

5. Tapu Sicili Dışında Ayni Hakta Yaşanan Değişimler 251

a. Ayni hakkın tapu sicili dışında başkasına geçmiş olması . 251

aa. Miras 251

bb. Mahkeme kararı . 255

cc. Cebri icra 262

dd. İşgal . 264

ee. Kamulaştırma . 268

ff. Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı . 273

gg. Vakfa özgülenen taşınmaz ve üzerindeki haklar . 277

hh. Eşler arasında mal ortaklığı rejiminin uygulanmaya başlaması . 281

ii. Kişiliği sona eren tüzel kişilere ait taşınmaz üzerindeki intikale elverişli ayni hakların kamu hukuku ya da özel hukuk tüzel kişisine geçmesi . 283

jj. Ticaret şirketlerinin birleşmesi 288

kk. Ticaret şirketlerinin bölünmesi 292

ll. Ticari işletmenin devri 296

mm. Ticaret şirketlerine sermaye olarak taşınmaz üzerindeki ayni hakların konulması 303

b. Ayni hakkın tapu sicili dışında sona ermesi 307

aa. Mahkeme kararı . 307

bb. İpoteğin asıl alacağa bağlı olarak sona ermesi 310

cc. Süreye tabi olan ayni haklarda süresinin dolması 314

dd. Mirasçılara geçmeyen ayni haklarda hak sahibinin ölümü 318

ee. El değiştiremeyen kişiye bağlı ayni haklarda hak sahibi tüzel kişinin kişiliğinin ortadan kalkması . 319

C. Sözleşmeden Dönmenin Tescile Etkisi . 320

D. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık Halinin Tescile Etkisi . 329

IV. Yolsuz Terkin . 331

V. Yolsuz Şerh . 332

A. Genel Olarak 332

B. Yolsuz Kişisel Hakkın Şerhi 337

C. Yolsuz Tasarruf Yetkisi Kısıtlanması Şerhi 343

1. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararının Yolsuz Şerhi . 343

2. Haczin Yolsuz Şerhi . 345

3. İflas Kararının Yolsuz Şerhi . 349

4. Konkordato ile Verilen Sürenin Yolsuz Şerhi 351

5. Aile Yurdunun Yolsuz Şerhi 354

6. Yolsuz Artmirasçı Atanmasının Yolsuz Şerhi 356

7. Taşınmaz Davasında Davacı Lehine Verilen Kararın Yolsuz Şerhi 358

8. Aile Konutunun Yolsuz Şerhi . 359

9. Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasına İlişkin Mahkeme Kararının Yolsuz Şerhi 361

D. Geçici Tescilin Yolsuz Şerhi . 362

VI. Yolsuz Beyan . 364

A. Eklentiye İlişkin Yolsuz Beyan . 367

B. Kurulması Artık Mümkün Olmayan Haklara İlişkin Yolsuz Beyan 371

C. Vesayet Kararına İlişkin Yolsuz Beyan . 372

D. Zanaatkârlar veya Yüklenicilerin İşe Başlama Tarihinin Yolsuz Beyanı . 375

E. Devre Mülk Hakkına İlişkin Yolsuz Beyan . 376

F. Diğer Yolsuz Beyanlara İlişkin Hususlar . 377

VII. Yolsuz Düzeltme 378

VIII. Tapu Sicilindeki Diğer Yolsuz Yazımlar 379

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÜZELTME USULÜ

§ 11. GENEL OLARAK 383

§ 12. RESEN DÜZELTME USULÜ . 385

§ 13. TEK TARAFLI İSTEME DAYANAN DÜZELTME USULÜ 397

I. Şekli Değer Taşıyan Bazı (Yolsuz) Yazımlar . 399

II. Her Türlü Hukuki Değerini Kaybeden (Yolsuz) Yazımlar . 405

§ 14. SÖZLEŞME İLE DÜZELTME USULÜ 415

§ 15. DAVA İLE DÜZELTME USULÜ . 421

I. Genel Olarak . 421

II. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası . 423

A. Konusu . 426

B. Hukuki Niteliği 437

C. Davayı Açma Hakkına Sahip Olmak İçin Gereken Şartlar 448

D. Tarafları . 451

1. Davacı . 451

a. Paylı Mülkiyette 456

b. Elbirliği Mülkiyetinde . 458

c. Bazı Özel Durumlar . 462

2. Davalı 466

a. Paylı Mülkiyette 470

b. Elbirliği Mülkiyetinde . 471

c. Bazı Özel Durumlar . 471

E. Görevli ve Yetkili Mahkeme . 473

F. İspat Yükü 479

G. Davanın Açılma Süresi 483

H. Düzeltme Hükmü . 486

§ 16. TAPU SİCİLİNDE DÜZELTMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ . 490

SONUÇ . 493

KAYNAKÇA 503

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ

   KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI

   § 1. KONUNUN TAKDİMİ 1

   § 2. KONUNUN ÖNEMİ 2

   § 3. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5

   BİRİNCİ BÖLÜM

   TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ

   § 4. GENEL OLARAK 7

   § 5. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ 13

   I. Terminoloji Sorunu . 13

   II. Tapulama . 25

   III. Tescil 31

   IV. Terkin . 40

   V. Şerh . 43

   A. Genel Olarak 43

   B. Kişisel Hakların Şerhi 48

   C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi . 55

   D. Geçici Tescil Şerhi 63

   VI. Beyan . 66

   VII. Düzeltme . 69

   İKİNCİ BÖLÜM

   DÜZELTME KAVRAMI İLE DÜZELTMENİN ÖNEMİ, UYGULAMA ALANI, TARİHİ SÜREÇTEKİ YERİ VE KONUSU

   § 6. DÜZELTME KAVRAMI . 71

   § 7. DÜZELTMENİN ÖNEMİ 76

   § 8. DÜZELTMENİN UYGULAMA ALANI 81

   § 9. TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE TAPU SİCİLİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DÜZELTMENİN YERİ . 86

   I. Almanya’daki Durum . 87

   II. İsviçre’deki Durum 91

   III. Türkiye’deki Durum . 94

   A. 19. yy Öncesi . 94

   B. 19. yy Sonrası 100

   § 10. DÜZELTMENİN KONUSU (YOLSUZ YAZIM) 104

   I. Genel Olarak . 104

   II. Yolsuz Kayıt 105

   A. Gerçeğe Uygun Olmayan Kadastro Tutanağına Dayanan Kayıt 110

   1. Genel Kural . 110

   2. İstisnaları . 114

   a. Mükerrer kadastro . 114

   b. Teknik hatalar 116

   c. Orman kadastrosu 119

   B. Yeni Arazi Oluşması 121

   C. Taşınmazın Yok Olması 124

   D. Kamulaştırılan Taşınmazın İdarenin Kamu Malına Dâhil Olması . 127

   E. Mükerrer Kayıt . 128

   III. Yolsuz Tescil 133

   A. Genel Olarak 133

   B. Yolsuz Tescilin Ortaya Çıkma Sebepleri 136

   1. Hukuki Sebebin Olmaması . 137

   2. Hukuki Sebebin Geçerli Olmaması 138

   a. Eksik hukuki işlem (Noksanlık) 140

   aa. Sınırlı ehliyetsiz . 140

   bb. Sınırlı ehliyetli . 143

   cc. Mal ortaklığı rejiminde ortaklık malları ile ilgili olağan yönetim dışında kalan işlemler . 145

   dd. Mal ortaklığı rejiminde mirasın reddi ve kabulü için diğer eşin rızası . 148

   ee. Yetkisiz temsilci 151

   b. İptal . 156

   aa. İrade bozukluğu . 158

   bb. Aşırı yararlanma (Gabin) . 160

   c. Kesin hükümsüzlük . 161

   aa. Tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlem . 163

   bb. Sınırlı ehliyetsizin yaptığı veya adına yapılan yasak işlem 165

   cc. Şekle aykırılık 166

   dd. Muvazaa 170

   d. İdari işlemin geri alınması . 173

   aa. Genel olarak . 173

   bb. Mahalli iskân komisyonun hak sahipliği kararını geri alması 175

   e. İdari işlemin kaldırılması . 180

   f. İdari işlemin iptali 182

   g. İhâlenin iptali 183

   3. Tescil İsteminin Bulunmaması . 188

   4. Tescil İsteminin Geçerli Olmaması 192

   a. Şekli bakımdan 193

   b. İçerik bakımından 195

   c. Tasarruf yetkisi bakımından 199

   aa. Genel olarak . 199

   bb. Medeni hukuka ilişkin bazı tasarruf yetkisi kısıtlamaları . 207

   aaa. Aile konutu . 207

   bbb. Mahkeme kararı ile eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması . 211

   ccc. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı mülkiyetindeki mallarda bulunan paylarına ilişkin işlemler . 216

   ddd. Aile Yurdu . 219

   eee. Artmirasçı atama 221

   fff. Vasiyeti yerine getirme görevlisi . 225

   ggg. Terekenin resmi yönetimine ilişkin durumlar 231

   hhh. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararı . 233

   cc. İcra ve iflas hukukuna ilişkin bazı tasarruf yetkisi kısıtlamaları . 237

   aaa. Taşınmaz Davasında Davacı Lehine Verilen Kararın Şerhi (İİK m. 28/1) 237

   bbb. Haciz 240

   ccc. İflas . 243

   ddd. Konkordato 247

   5. Tapu Sicili Dışında Ayni Hakta Yaşanan Değişimler 251

   a. Ayni hakkın tapu sicili dışında başkasına geçmiş olması . 251

   aa. Miras 251

   bb. Mahkeme kararı . 255

   cc. Cebri icra 262

   dd. İşgal . 264

   ee. Kamulaştırma . 268

   ff. Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı . 273

   gg. Vakfa özgülenen taşınmaz ve üzerindeki haklar . 277

   hh. Eşler arasında mal ortaklığı rejiminin uygulanmaya başlaması . 281

   ii. Kişiliği sona eren tüzel kişilere ait taşınmaz üzerindeki intikale elverişli ayni hakların kamu hukuku ya da özel hukuk tüzel kişisine geçmesi . 283

   jj. Ticaret şirketlerinin birleşmesi 288

   kk. Ticaret şirketlerinin bölünmesi 292

   ll. Ticari işletmenin devri 296

   mm. Ticaret şirketlerine sermaye olarak taşınmaz üzerindeki ayni hakların konulması 303

   b. Ayni hakkın tapu sicili dışında sona ermesi 307

   aa. Mahkeme kararı . 307

   bb. İpoteğin asıl alacağa bağlı olarak sona ermesi 310

   cc. Süreye tabi olan ayni haklarda süresinin dolması 314

   dd. Mirasçılara geçmeyen ayni haklarda hak sahibinin ölümü 318

   ee. El değiştiremeyen kişiye bağlı ayni haklarda hak sahibi tüzel kişinin kişiliğinin ortadan kalkması . 319

   C. Sözleşmeden Dönmenin Tescile Etkisi . 320

   D. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık Halinin Tescile Etkisi . 329

   IV. Yolsuz Terkin . 331

   V. Yolsuz Şerh . 332

   A. Genel Olarak 332

   B. Yolsuz Kişisel Hakkın Şerhi 337

   C. Yolsuz Tasarruf Yetkisi Kısıtlanması Şerhi 343

   1. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararının Yolsuz Şerhi . 343

   2. Haczin Yolsuz Şerhi . 345

   3. İflas Kararının Yolsuz Şerhi . 349

   4. Konkordato ile Verilen Sürenin Yolsuz Şerhi 351

   5. Aile Yurdunun Yolsuz Şerhi 354

   6. Yolsuz Artmirasçı Atanmasının Yolsuz Şerhi 356

   7. Taşınmaz Davasında Davacı Lehine Verilen Kararın Yolsuz Şerhi 358

   8. Aile Konutunun Yolsuz Şerhi . 359

   9. Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasına İlişkin Mahkeme Kararının Yolsuz Şerhi 361

   D. Geçici Tescilin Yolsuz Şerhi . 362

   VI. Yolsuz Beyan . 364

   A. Eklentiye İlişkin Yolsuz Beyan . 367

   B. Kurulması Artık Mümkün Olmayan Haklara İlişkin Yolsuz Beyan 371

   C. Vesayet Kararına İlişkin Yolsuz Beyan . 372

   D. Zanaatkârlar veya Yüklenicilerin İşe Başlama Tarihinin Yolsuz Beyanı . 375

   E. Devre Mülk Hakkına İlişkin Yolsuz Beyan . 376

   F. Diğer Yolsuz Beyanlara İlişkin Hususlar . 377

   VII. Yolsuz Düzeltme 378

   VIII. Tapu Sicilindeki Diğer Yolsuz Yazımlar 379

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   DÜZELTME USULÜ

   § 11. GENEL OLARAK 383

   § 12. RESEN DÜZELTME USULÜ . 385

   § 13. TEK TARAFLI İSTEME DAYANAN DÜZELTME USULÜ 397

   I. Şekli Değer Taşıyan Bazı (Yolsuz) Yazımlar . 399

   II. Her Türlü Hukuki Değerini Kaybeden (Yolsuz) Yazımlar . 405

   § 14. SÖZLEŞME İLE DÜZELTME USULÜ 415

   § 15. DAVA İLE DÜZELTME USULÜ . 421

   I. Genel Olarak . 421

   II. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası . 423

   A. Konusu . 426

   B. Hukuki Niteliği 437

   C. Davayı Açma Hakkına Sahip Olmak İçin Gereken Şartlar 448

   D. Tarafları . 451

   1. Davacı . 451

   a. Paylı Mülkiyette 456

   b. Elbirliği Mülkiyetinde . 458

   c. Bazı Özel Durumlar . 462

   2. Davalı 466

   a. Paylı Mülkiyette 470

   b. Elbirliği Mülkiyetinde . 471

   c. Bazı Özel Durumlar . 471

   E. Görevli ve Yetkili Mahkeme . 473

   F. İspat Yükü 479

   G. Davanın Açılma Süresi 483

   H. Düzeltme Hükmü . 486

   § 16. TAPU SİCİLİNDE DÜZELTMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ . 490

   SONUÇ . 493

   KAYNAKÇA 503

   Stok Kodu
   :
   9789753689823
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   588
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2024
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.045,00   
   1.045,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat