Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILMASI

DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILMASI

Liste Fiyatı : 265,00
İndirimli Fiyat : 251,75
Kazancınız : 13,25
Taksitli fiyat : 1 x 251,75
9789753684460
363666
DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILMASI
DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILMASI
251.75
ÖNSÖZ ............................................................................................................. v
İÇİNDEKİLER .............................................................................................. vii
KISALTMALAR .......................................................................................... xvii
GİRİŞ ................................................................................................................ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE, KİRLENME VE DONATAN KAVRAMLARI
I. Genel Olarak ................................................................................................ 3
II.Çevre Hakkı................................................................................................. 5
III.Çevre, Çevre Kirliliği ve Çevre Zararı Kavramları ..................................... 7
A. Çevre Kavramı ....................................................................................... 7
B. Çevre Kirliliği ...................................................................................... 10
C. Çevre Kirliliği Türleri .......................................................................... 12
1.Hava Kirliliği.................................................................................... 12
2.Toprak Kirliliği ................................................................................. 12
3.Su Kirliliği ........................................................................................ 13
a.Deniz Kirliliği Kavramı ................................................................ 14
b.Deniz Kirliliği Kaynakları ............................................................ 16
c.Petrol Kirliliği ............................................................................... 20
D. Çevre Zararı ......................................................................................... 22
IV.Donatan ..................................................................................................... 24
A. Ticaret Gemisi ...................................................................................... 26
B. Mülkiyet Unsuru .................................................................................. 27
C. Geminin menfaat sağlamak amacıyla suda kullanılması ...................... 28
V. Gemi işletme Müteahhidi .......................................................................... 29
A. Genel Olarak ........................................................................................ 29
B. Şartları .................................................................................................. 29
C. Gemi İşletme Müteahhidinin Uygulamadaki Görünümleri .................. 30
D. Gemi İşletme Müteahhidinin Hukuki Durumu .................................... 32
1.İç İlişki Bakımından ......................................................................... 33
2.Üçüncü Şahıslarla Olan İlişkisi Bakımından .................................... 33
 
İKİNCİ BÖLÜM
DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN
SORUMLULUĞUNUN KAYNAKLARI
I. İç Hukuk Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan
Sorumluluğunun Kaynakları .....................................................................37
A. Çevre Kanunu Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan
Sorumluluğu .........................................................................................37
1.Genel Olarak .....................................................................................37
2.Sorumluluk Kavramı ........................................................................38
3.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğu.............................40
a.Genel Olarak .................................................................................40
b.Kirletme Yasağı ve Kirlenmeyi Önleme Yükümlülüğü................41
c.Kirlenmenin Önlenmesi ve Çevrenin İyileştirilmesi için Yapılan
Harcamalardan Sorumluluk ..........................................................42
d.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğunun Hukuki
Dayanağı .......................................................................................45
4.Sorumluluğun Niteliği ......................................................................46
5.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğunun Şartları ..........54
a.Kirlenmeden Sorumlu Tutulan Kişiler..........................................54
b.Çevrenin Kirlenmesi .....................................................................57
c.Çevre Kirliliğinin Hukuka Aykırı Olması.....................................58
d.Zarar .............................................................................................61
e.Kirletici Faaliyetle Zarar Arasında Uygun Nedensellik Bağı .......63
6.Zamanaşımı .....................................................................................66
7.Çevre Sorumluluk Sigortası..............................................................66
8.İdari Para Cezası ...............................................................................69
9.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğu ile Kirletenin
Diğer Sorumluluk Halleri Arasındaki İlişki......................................70
B. TTK ve TBK Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan
Sorumluluğu.........................................................................................71
1.Donatanın –den Sorumluluğu ...........................................................71
2.Genel Hükümler Uyarınca Donatanın Sorumluluğu.........................71
3.Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Donatanın Sorumluluğu..................72
a.Genel Olarak .................................................................................72
b.Donatanın Gemi Adamlarının Fiillerinden Sorumluluğu .............72
(1) Sorumluluğun Şartları .............................................................73
i.Zarara sebep olanın gemi adamı, zorunlu danışman
kılavuz veya isteğe bağlı kılavuz olması ...........................73
ii.Zararın gemi adamı tarafından görevini yerine getirirken
verilmiş olması ..................................................................75
iii.Gemi adamının hareketinin kusurlu olması .......................76
iv.Gemi adamının hareketinin hukuka aykırı olması ............. 77
v.Üçüncü bir kişi için bir zararın doğmuş olması ve gemi
adamının kusurlu ve hukuka aykırı eylem veya ihmali ile
zarar arasında nedensellik bağı bulunması ........................ 78
(2) Sorumluluğun Niteliği ............................................................ 79
c.Yükle İlgili Şahıslara Karşı Donatanın Sorumluluğu ................... 81
C. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanun Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden
Doğan Sorumluluğu.............................................................................. 82
1.Genel Olarak ..................................................................................... 82
2.Kanun'un Amacı .............................................................................. 83
3.Uygulama Alanı................................................................................ 85
a.Geminin niteliği bakımından uygulanma şartı .............................. 85
b.Uygulama Alanı Kapsamının Dışında Bırakılan Gemiler ............ 89
c."Petrol ve Diğer Zararlı Maddeler” Kavramı .............................. 90
d.Coğrafi sınırlama .......................................................................... 91
4.Hukuki Sorumluluk Esasları............................................................. 92
a.Genel Olarak ................................................................................. 92
b.Sorumluluğun Şartları................................................................... 93
(1) Kirlenmeden Sorumlu Tutulan Şahıslar .................................. 93
(2) Kirlenme ve Zarar ................................................................... 96
c.Sorumluluğun Niteliği .................................................................. 97
(1) Kusursuz Sorumluluk .............................................................. 97
(2) Tehlike Sorumluluğu .............................................................. 98
(3) Müteselsil Sorumluluk ............................................................ 99
5.Zorunlu Sorumluluk Sigortası veya Diğer Mali Teminatlar ............ 99
a.Genel Olarak ................................................................................. 99
b.Zorunlu Sigorta Kapsamındaki Gemiler..................................... 101
c.Zorunlu Sorumluluk Sigortası veya Diğer Mali Garantileri
Bildirim Yükümlülüğü ............................................................... 102
d.Zorunlu Sigorta Yükümlülüğünü İhlal Eden Gemiler
Bakımından Öngörülen Yaptırımlar ........................................... 102
6.Zararın Belirlenmesi ve Tazminine İlişkin Esaslar......................... 103
a.Zarar Tespit Komisyonu ............................................................. 103
b.Tazminat Esasları ve Ödenmesi.................................................. 104
7.Zamanaşımı ................................................................................ 104
II.Milletlerarası Sözleşmeler Uyarınca Donatanın Çevre Kirliliğinden
Doğan Sorumluluğunun Kaynakları ....................................................... 105
A. Genel Olarak ...................................................................................... 105
B. 1992 Tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki
Sorumluluğu ile ilgili Milletlerarası Sözleşme Uyarınca Donatanın
Sorumluluğu ....................................................................................... 107
1.Genel Olarak ................................................................................... 107
2.Torrey Canyon Olayı ...................................................................... 108
3.Sözleşmenin Hazırlık Süreci........................................................... 112
4.Sözleşmenin Temel Özellikleri....................................................... 114
a.Genel Olarak ............................................................................... 114
b.Tarihsel Gelişim ......................................................................... 115
c.Türkiye'nin Sözleşmelere Taraf Olması ..................................... 118
5.Sözleşmenin Uygulama Alanı ........................................................ 120
a.Coğrafi Anlamda Uygulama Alanı ............................................. 120
b.Geminin Niteliğine İlişkin Şartlar............................................... 125
(1) 1969 ve 1992 Tarihli Hukuki Sorumluluk Sözleşmeleri
Uyarınca Karşılaştırmalı Olarak Gemi Kavramı ................... 126
(2) Uygulama Alanından Hariç Tutulan Gemiler ....................... 127
(3) Enkazlar ................................................................................ 128
(4) Petrol Mavnaları.................................................................... 129
c.Kirlenme Zararı........................................................................... 129
d.Önleyici Tedbirler ....................................................................... 133
(1) Olay ....................................................................................... 135
(2) Önleyici Tedbirlerin Yol Açtığı Zarar................................... 137
e.Kalıcı Petrol Zararı ..................................................................... 137
f.TTK Uyarınca Uygulama Alanına İlişkin Öngörülen
Tamamlayıcı Kuralları ................................................................ 140
(1) Kişiler Bakımından ............................................................... 140
(2) Coğrafi Bakımdan ................................................................. 141
(3) Türk Karasuları Dışında Meydana Gelen Kirlenme Zararı ... 142
h.Sözleşmenin Uygulama Alanına Girmeyen Haller ..................... 143
6.Sözleşme ile Öngörülen Sorumluluk .............................................. 144
a.Genel Olarak ............................................................................... 144
b.Sözleşmede Sorumlu Tutulan Kişiler ......................................... 145
(1) Gemi Maliki .......................................................................... 145
(2) Sorumluluğun Yalnızca Gemi Maliki ile Sigortacıya
Yöneltilebilmesi .................................................................... 148
i.Kirlenme Zararı Kapsamına Girmeyen Hasar ya da
Zıyaa ilişkin Talepler....................................................... 150
ii.Sözleşmeye Taraf Olmayan Devlet Mahkemelerinde İleriSürülen Talepler .............................................................. 151
(3) Gemi Malikinin Sorumlulara Başvurma Hakkı..................... 154
(4) Sorumluluktan Muaf Tutulma Hakkının Kaybedildiği
Haller ..................................................................................... 154
c.Sorumluluğun Hukuki Niteliği ................................................... 155
d.Müteselsil ve Müşterek Sorumluluk ........................................... 158
e.Sorumsuzluk Halleri ................................................................... 158
(1) Savaş Rizikoları .................................................................... 159
(2) Olağanüstü, Kaçınılamaz ve Karşı Konulamaz Nitelikteki
Doğa Olayı ............................................................................ 161
(3) Kötü Niyetli Hareket ............................................................. 162
(4) Seyir Yardımcılarının Bakımına ilişkin Kusur...................... 163
(5) Müterafik Kusur.................................................................... 166
f.Kirlenme Zararı Haricindeki Zararlara İlişkin Sorumluluk......... 167
7.Zorunlu Sorumluluk Sigortası veya Mali Güvence ........................ 168
a.Genel Olarak ............................................................................... 168
b.Zorunlu Sigorta ve Mali Güvence .............................................. 169
c.Zorunlu Sigortadan Muaf Tutulan Gemiler ................................ 172
d.Sertifika ...................................................................................... 173
(1) Sertifika düzenlemeye yetkili olan kişi ................................. 174
(2) Dili ve suretleri ..................................................................... 176
(3) Geçerliğine ilişkin hükümler................................................. 176
(4) Taraf Devletlerin yetkileri ..................................................... 177
e.Zarar Görenin Zorunlu Sigortacı ya da Mali Güvence
Sağlayana Doğrudan Dava Açma Hakkı .................................... 178
8.Yetkili Mahkeme ............................................................................ 181
a.Kirlenme zararının birden fazla ülkede meydana gelmesi .......... 182
b.Taraf Devletleri etkileyen olaylar ............................................... 183
c.Hem Taraf Devletleri hem de Taraf Olmayan Devletleri etkileyen
olaylar ......................................................................................... 184
9.Tanıma ve Tenfiz............................................................................ 185
a.Genel Kural ................................................................................. 185
b.Karşılıklı Tanıma ve Tenfiz........................................................ 186
c.Fonun kurulduğu yerde haciz ve tenfize ilişkin sınırlamalar ...... 186
10.Hak Düşürücü Süreler ................................................................... 187
11.1992 tarihli Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinin Ardından MeydanaGelen Olaylarda Hangi Sözleşmenin Uygulanacağı Meselesi....... 188
C. Fon Sözleşmesi ve Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonları ..... 189
1.Genel Olarak ................................................................................... 189
2.Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonları ................................ 192
a.Fonların Teşkilatı ........................................................................ 192
(1) Genel Kurul ........................................................................... 192
(2) İcra Kurulu ............................................................................ 193
(3) Sekretarya ............................................................................. 193
b.Fonun Finansmanı ...................................................................... 194
(1) Taraf Devletlerin Fona yapılacak katkılara ilişkin
yükümlülükleri ...................................................................... 197
(2) Fon Genel Kurulunun katkılara ilişkin yükümlülükleri ........ 198
(3) Fona katkıda bulunma yükümlülüğünün ihlaline ilişkin
yaptırımlar ............................................................................. 199
c.Fon Yıllık Raporu ....................................................................... 199
3.1971 ve 1992 Tarihli Fon Sözleşmeleri .......................................... 199
a.Hazırlık Çalışmaları .................................................................... 199
b.Fon Sözleşmesinin Amacı .......................................................... 202
c.Uygulama Alanı .......................................................................... 202
d.Fon Sözleşmesi Uyarınca Tazmin Edilebilecek Talepler ........... 204
(1) Kirlenme Zararına Uğrayan Şahısların Talepleri .................. 204
i.PKSS Uyarınca Gemi Malikine Sorumluluk
Atfedilemediği Haller ...................................................... 204
ii.Gemi Malikinin Tazminat Yükümlülüğünü Yerine
Getirmek için Finansal Bakımdan Muktedir Olmaması .. 207
iii.Zararın PKSS Uyarınca Belirlenen Sorumluluk Sınırını
Aşması ............................................................................. 209
(2) Gemi Malikinin Masrafları ................................................... 211
(3) Kirlenme Zararı Taleplerinin Tazmin Edilebilirlik Kriterleri 211
(4) Gemi Malikine Fondan Ödenecek Tazminat......................... 212
(5) Faiz ........................................................................................ 214
e.Fonun Tazminat Ödemekle Yükümlü Olmadığı Haller .............. 214
(1) Savaş Rizikoları .................................................................... 214
(2) Devlet Gemileri ..................................................................... 215
(3) Gemiden kaynaklanmayan kirlenme ..................................... 215
(4) Zarar görenin kusuru ............................................................. 215
f.Fonun Sorumluluğunun Sınırlandırılması ................................... 216
(1) Fon Tarafından Ödenebilecek Tazminat Miktarının Sınırı ... 216
i.1971 tarihli Fon Sözleşmesi Uyarınca ............................. 216
ii.1992 tarihli Fon Sözleşmesi............................................. 217
iii.Doğal Afetlere İlişkin Sorumluluk Sınırı ......................... 217
g.Fon Tarafından Ödenecek Tazminata İlişkin Genel Esaslar ....... 218
(1) Gemi malikine karşı ileri sürülen taleplere uygulanan faizin
etkisi ...................................................................................... 218
(2) Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonları tarafından
ödenen ya da ödenecek faizin etkisi ...................................... 218
(3) Hesap biriminin milli para birimine çevrilmesi..................... 219
(4) Tazminatın Paylaştırılması .................................................... 220
(5) Tazminata İlişkin İzlenen Usuller ......................................... 220
i.Gemi Malikinin Sorumluluk Sigortacısı ile İş birliği ...... 220
ii.Fona karşı ileri sürülen taleplerin belirlenmesi ve
tazmini ............................................................................. 222
iii.Fonu ilgilendiren yargılamalar......................................... 222
h.Yetkili Mahkeme ........................................................................ 223
ı. Hak Düşürücü Süre ..................................................................... 224
(1) Fona Yapılan Bildirim .......................................................... 224
(2) 6 yıllık Hak düşürücü süre .................................................... 225
i.Rücu Hakkı ve Halefiyet ................................................. 226
(1) Üçüncü Şahıslara karşı Rücu Hakkı...................................... 227
(2) Gemi malikinin rücu hakkına Fonun halef olması ................ 227
(3) Fona karşı ileri sürülebilecek talep hakkı bakımından
halefiyet ................................................................................ 228
i.Davacının Sigortacısı....................................................... 228
ii.Diğer şahıslar tarafından ödenen tazminat ....................... 228
j.1971 ve 1992 Tarihli Fon Sözleşmeleri Arasındaki İlişki ........... 229
k.1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası
Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003
Protokolü .................................................................................... 230
D. Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki
Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme .................................. 232
1.Genel Olarak ................................................................................... 232
a.Yakıt Sözleşmesinden Önceki Milletlerarası Sözleşmelerin
Uygulama Alanı.......................................................................... 233
b.Gemi Yakıtından Kaynaklanan Kirlenme Zararından
Sorumluluk Hakkında Ulusal Mevzuat ve Sözleşmenin
Hazırlık Çalışmaları.................................................................... 234
c.Gemi Yakıtının Çevre Bakımından Oluşturduğu Risk ve
Teknik Değerlendirmeler............................................................ 237
2.Yakıt Sözleşmesinin Uygulama Alanı............................................ 238
a.Gemi ........................................................................................... 238
(1) Tanker ................................................................................... 239
(2) Uygulama Alanından Hariç Bırakılan Gemiler..................... 241
b.Petrol .......................................................................................... 241
c.Uygulama Alanının Coğrafi Anlamda Sınırlanması ................... 243
d.Kirlenme Zararı .......................................................................... 245
3.Yakıt Sözleşmesi Uyarınca Sorumluluk ......................................... 246
a.Sözleşmede Sorumlu Tutulan Kişiler ......................................... 246
b.Sorumluluğun Tek Bir Kişiye Yöneltilebilmesi ......................... 250
c.Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk ........................................... 254
d.Sorumluluğun Hukuki Niteliği ................................................... 256
e.Sorumsuzluk Halleri ................................................................... 257
f.Yakıt Sözleşmesi Haricinde Sorumluluk Yöneltilmesi ............... 258
4.Zorunlu Sigorta veya Mali Teminat ................................................ 259
a.Sigorta Yaptırmak ya da Mali Teminatı Sağlamakla Yükümlü
Kişiler ......................................................................................... 261
b.Tonaj Sınırlaması........................................................................ 262
c.Azami Sorumluluk Tutarını Karşılayacak Sigorta Teminatı
Sağlama Zorunluluğu.................................................................. 263
d.Sigorta ya da Mali Teminata İlişkin Sertifika ............................. 264
5.Doğrudan Dava Hakkı .................................................................... 267
6.Hak Düşürücü Süre......................................................................... 269
7.Yetkili Mahkeme ............................................................................ 270
 
III.DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN
SORUMLULUĞUNUN KAYNAKLARININ UYGULAMA
ALANININ BELİRLENMESİ ............................................................... 271
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DONATANIN ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN
SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI
I. Genel Olarak Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması .................. 275
II.1976 Londra Sözleşmesi Uyarınca Sorumluluğun Sınırlandırılması ...... 278
A. Genel Olarak ...................................................................................... 278
B. Uygulama Alanı.................................................................................. 279
1.Sözleşme ile öngörülen genel kural ................................................ 279
2.TTK ile öngörülen özel hükümler .................................................. 282
a.Yabancılık unsuru ....................................................................... 283
b.TTK uyarınca uygulama alanının genişletilmesi ........................ 284
C. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Kişiler .............................. 286
D. Sınırlamaya Tabi Alacaklar................................................................ 287
E. Sınırlamadan Hariç Tutulan Alacaklar ............................................... 289
1.Kurtarma alacakları veya müşterek avarya garame alacakları........ 289
2.PKSS anlamında kirlenme zararından doğan alacaklar .................. 290
3.Nükleer zararlardan doğan alacaklar .............................................. 291
4.İş ve sosyal güvenlik hukuku alacakları ......................................... 292
F. Sorumluluğun Sınırlandırılması .......................................................... 292
1.Sözleşme ile öngörülen sorumluluk sınırları .................................. 292
a.Üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmalarından ileri gelen
alacaklar ile diğer alacaklar ........................................................ 292
b.Yolcu Alacakları ......................................................................... 294
c.Öncelik........................................................................................ 295
d.Kurtarma Alacakları ................................................................... 296
e.TTK ile öngörülen özel hükümler............................................... 296
2.Sorumluluğun sınırlanması yöntemi ............................................... 297
a.Fonun Tesisi................................................................................ 297
b.Fon tesis edilmeden sorumluluğun sınırlandırılması .................. 298
iii.Kişisel Sorumlulukta Fon tesisi ............................................. 299
iv.Fonun Paylaştırılması ............................................................ 299
v.Görevli ve Yetkili Mahkeme .................................................. 300
3.Sorumluluk sınırı hesap birimi ....................................................... 300
G. Sınırlama Hakkının Kalktığı Haller ................................................... 301
H. Londra Sözleşmesinin Uygulandığı Haller ........................................ 302
1.Yakıt Sözleşmesi ............................................................................ 303
2.DKHK ............................................................................................ 306
3.2872 sayılı Çevre Kanunu .............................................................. 306
III.Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili
Uluslararası Sözleşme Uyarınca Gemi Malikinin Petrol Kirliliğinden
Doğan Sorumluluğunun Sınırlandırılması .............................................. 307
A. Genel Olarak ...................................................................................... 307
B. 1969 tarihli Sözleşme uyarınca Sorumluluğun Sınırlandırılması ....... 309
1.Özel Çekme Hakkı ......................................................................... 309
2.Gemi Tonajı Hesabı........................................................................ 311
3.Sınırlı Sorumluluğa Tabi Zararlar .................................................. 311
4.Küçük gemiler/tankerler bakımından özel hüküm.......................... 312
C. 1992 tarihli Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca Sorumluluğun
Sınırlandırılması ................................................................................. 312
1.Sorumluluk Sınırları ....................................................................... 312
2.Özel Sınırlar ................................................................................... 313
3.Gemi Tonajının Belirlenmesi ......................................................... 314
D. Gemi Malikinin Sorumluluğunu Sınırlama Hakkını Yitirdiği Haller .
1.1969 tarihli Sözleşme Uyarınca....................................................... 314
2.1992 tarihli Sözleşme Uyarınca Sorumluluğu Sınırlandırma
Hakkının Kaybı .............................................................................. 316
3.Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Geçerli Olmadığı Haller.................... 317
E. 1969 ve 1992 tarihli Sözleşmeler Uyarınca Sınırlama Fonu Tesisi ve Paylaştırılması .................................................................................... 318
1.Fon Kurma Hakkının Tanındığı Kişiler.......................................... 318
2.Fonun Tesisi ................................................................................... 319
3.Faiz ................................................................................................. 324
4.Fonun Paylaştırılması ..................................................................... 325
5.Halefiyet ......................................................................................... 325
6.Gemi Maliki Tarafından İhtiyari Olarak Yapılan Masraflar........... 328
SONUÇ ......................................................................................................... 329
KAYNAKÇA................................................................................................ 341
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ ............................................................................................................. v
   İÇİNDEKİLER .............................................................................................. vii
   KISALTMALAR .......................................................................................... xvii
   GİRİŞ ................................................................................................................ 1
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ÇEVRE, KİRLENME VE DONATAN KAVRAMLARI
   I. Genel Olarak ................................................................................................ 3
   II.Çevre Hakkı................................................................................................. 5
   III.Çevre, Çevre Kirliliği ve Çevre Zararı Kavramları ..................................... 7
   A. Çevre Kavramı ....................................................................................... 7
   B. Çevre Kirliliği ...................................................................................... 10
   C. Çevre Kirliliği Türleri .......................................................................... 12
   1.Hava Kirliliği.................................................................................... 12
   2.Toprak Kirliliği ................................................................................. 12
   3.Su Kirliliği ........................................................................................ 13
   a.Deniz Kirliliği Kavramı ................................................................ 14
   b.Deniz Kirliliği Kaynakları ............................................................ 16
   c.Petrol Kirliliği ............................................................................... 20
   D. Çevre Zararı ......................................................................................... 22
   IV.Donatan ..................................................................................................... 24
   A. Ticaret Gemisi ...................................................................................... 26
   B. Mülkiyet Unsuru .................................................................................. 27
   C. Geminin menfaat sağlamak amacıyla suda kullanılması ...................... 28
   V. Gemi işletme Müteahhidi .......................................................................... 29
   A. Genel Olarak ........................................................................................ 29
   B. Şartları .................................................................................................. 29
   C. Gemi İşletme Müteahhidinin Uygulamadaki Görünümleri .................. 30
   D. Gemi İşletme Müteahhidinin Hukuki Durumu .................................... 32
   1.İç İlişki Bakımından ......................................................................... 33
   2.Üçüncü Şahıslarla Olan İlişkisi Bakımından .................................... 33
    
   İKİNCİ BÖLÜM
   DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN
   SORUMLULUĞUNUN KAYNAKLARI
   I. İç Hukuk Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan
   Sorumluluğunun Kaynakları .....................................................................37
   A. Çevre Kanunu Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan
   Sorumluluğu .........................................................................................37
   1.Genel Olarak .....................................................................................37
   2.Sorumluluk Kavramı ........................................................................38
   3.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğu.............................40
   a.Genel Olarak .................................................................................40
   b.Kirletme Yasağı ve Kirlenmeyi Önleme Yükümlülüğü................41
   c.Kirlenmenin Önlenmesi ve Çevrenin İyileştirilmesi için Yapılan
   Harcamalardan Sorumluluk ..........................................................42
   d.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğunun Hukuki
   Dayanağı .......................................................................................45
   4.Sorumluluğun Niteliği ......................................................................46
   5.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğunun Şartları ..........54
   a.Kirlenmeden Sorumlu Tutulan Kişiler..........................................54
   b.Çevrenin Kirlenmesi .....................................................................57
   c.Çevre Kirliliğinin Hukuka Aykırı Olması.....................................58
   d.Zarar .............................................................................................61
   e.Kirletici Faaliyetle Zarar Arasında Uygun Nedensellik Bağı .......63
   6.Zamanaşımı .....................................................................................66
   7.Çevre Sorumluluk Sigortası..............................................................66
   8.İdari Para Cezası ...............................................................................69
   9.Çevre Kanunu Uyarınca Kirletenin Sorumluluğu ile Kirletenin
   Diğer Sorumluluk Halleri Arasındaki İlişki......................................70
   B. TTK ve TBK Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan
   Sorumluluğu.........................................................................................71
   1.Donatanın –den Sorumluluğu ...........................................................71
   2.Genel Hükümler Uyarınca Donatanın Sorumluluğu.........................71
   3.Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Donatanın Sorumluluğu..................72
   a.Genel Olarak .................................................................................72
   b.Donatanın Gemi Adamlarının Fiillerinden Sorumluluğu .............72
   (1) Sorumluluğun Şartları .............................................................73
   i.Zarara sebep olanın gemi adamı, zorunlu danışman
   kılavuz veya isteğe bağlı kılavuz olması ...........................73
   ii.Zararın gemi adamı tarafından görevini yerine getirirken
   verilmiş olması ..................................................................75
   iii.Gemi adamının hareketinin kusurlu olması .......................76
   iv.Gemi adamının hareketinin hukuka aykırı olması ............. 77
   v.Üçüncü bir kişi için bir zararın doğmuş olması ve gemi
   adamının kusurlu ve hukuka aykırı eylem veya ihmali ile
   zarar arasında nedensellik bağı bulunması ........................ 78
   (2) Sorumluluğun Niteliği ............................................................ 79
   c.Yükle İlgili Şahıslara Karşı Donatanın Sorumluluğu ................... 81
   C. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
   Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
   Esaslarına Dair Kanun Uyarınca Donatanın Petrol Kirliliğinden
   Doğan Sorumluluğu.............................................................................. 82
   1.Genel Olarak ..................................................................................... 82
   2.Kanun'un Amacı .............................................................................. 83
   3.Uygulama Alanı................................................................................ 85
   a.Geminin niteliği bakımından uygulanma şartı .............................. 85
   b.Uygulama Alanı Kapsamının Dışında Bırakılan Gemiler ............ 89
   c."Petrol ve Diğer Zararlı Maddeler” Kavramı .............................. 90
   d.Coğrafi sınırlama .......................................................................... 91
   4.Hukuki Sorumluluk Esasları............................................................. 92
   a.Genel Olarak ................................................................................. 92
   b.Sorumluluğun Şartları................................................................... 93
   (1) Kirlenmeden Sorumlu Tutulan Şahıslar .................................. 93
   (2) Kirlenme ve Zarar ................................................................... 96
   c.Sorumluluğun Niteliği .................................................................. 97
   (1) Kusursuz Sorumluluk .............................................................. 97
   (2) Tehlike Sorumluluğu .............................................................. 98
   (3) Müteselsil Sorumluluk ............................................................ 99
   5.Zorunlu Sorumluluk Sigortası veya Diğer Mali Teminatlar ............ 99
   a.Genel Olarak ................................................................................. 99
   b.Zorunlu Sigorta Kapsamındaki Gemiler..................................... 101
   c.Zorunlu Sorumluluk Sigortası veya Diğer Mali Garantileri
   Bildirim Yükümlülüğü ............................................................... 102
   d.Zorunlu Sigorta Yükümlülüğünü İhlal Eden Gemiler
   Bakımından Öngörülen Yaptırımlar ........................................... 102
   6.Zararın Belirlenmesi ve Tazminine İlişkin Esaslar......................... 103
   a.Zarar Tespit Komisyonu ............................................................. 103
   b.Tazminat Esasları ve Ödenmesi.................................................. 104
   7.Zamanaşımı ................................................................................ 104
   II.Milletlerarası Sözleşmeler Uyarınca Donatanın Çevre Kirliliğinden
   Doğan Sorumluluğunun Kaynakları ....................................................... 105
   A. Genel Olarak ...................................................................................... 105
   B. 1992 Tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki
   Sorumluluğu ile ilgili Milletlerarası Sözleşme Uyarınca Donatanın
   Sorumluluğu ....................................................................................... 107
   1.Genel Olarak ................................................................................... 107
   2.Torrey Canyon Olayı ...................................................................... 108
   3.Sözleşmenin Hazırlık Süreci........................................................... 112
   4.Sözleşmenin Temel Özellikleri....................................................... 114
   a.Genel Olarak ............................................................................... 114
   b.Tarihsel Gelişim ......................................................................... 115
   c.Türkiye'nin Sözleşmelere Taraf Olması ..................................... 118
   5.Sözleşmenin Uygulama Alanı ........................................................ 120
   a.Coğrafi Anlamda Uygulama Alanı ............................................. 120
   b.Geminin Niteliğine İlişkin Şartlar............................................... 125
   (1) 1969 ve 1992 Tarihli Hukuki Sorumluluk Sözleşmeleri
   Uyarınca Karşılaştırmalı Olarak Gemi Kavramı ................... 126
   (2) Uygulama Alanından Hariç Tutulan Gemiler ....................... 127
   (3) Enkazlar ................................................................................ 128
   (4) Petrol Mavnaları.................................................................... 129
   c.Kirlenme Zararı........................................................................... 129
   d.Önleyici Tedbirler ....................................................................... 133
   (1) Olay ....................................................................................... 135
   (2) Önleyici Tedbirlerin Yol Açtığı Zarar................................... 137
   e.Kalıcı Petrol Zararı ..................................................................... 137
   f.TTK Uyarınca Uygulama Alanına İlişkin Öngörülen
   Tamamlayıcı Kuralları ................................................................ 140
   (1) Kişiler Bakımından ............................................................... 140
   (2) Coğrafi Bakımdan ................................................................. 141
   (3) Türk Karasuları Dışında Meydana Gelen Kirlenme Zararı ... 142
   h.Sözleşmenin Uygulama Alanına Girmeyen Haller ..................... 143
   6.Sözleşme ile Öngörülen Sorumluluk .............................................. 144
   a.Genel Olarak ............................................................................... 144
   b.Sözleşmede Sorumlu Tutulan Kişiler ......................................... 145
   (1) Gemi Maliki .......................................................................... 145
   (2) Sorumluluğun Yalnızca Gemi Maliki ile Sigortacıya
   Yöneltilebilmesi .................................................................... 148
   i.Kirlenme Zararı Kapsamına Girmeyen Hasar ya da
   Zıyaa ilişkin Talepler....................................................... 150
   ii.Sözleşmeye Taraf Olmayan Devlet Mahkemelerinde İleriSürülen Talepler .............................................................. 151
   (3) Gemi Malikinin Sorumlulara Başvurma Hakkı..................... 154
   (4) Sorumluluktan Muaf Tutulma Hakkının Kaybedildiği
   Haller ..................................................................................... 154
   c.Sorumluluğun Hukuki Niteliği ................................................... 155
   d.Müteselsil ve Müşterek Sorumluluk ........................................... 158
   e.Sorumsuzluk Halleri ................................................................... 158
   (1) Savaş Rizikoları .................................................................... 159
   (2) Olağanüstü, Kaçınılamaz ve Karşı Konulamaz Nitelikteki
   Doğa Olayı ............................................................................ 161
   (3) Kötü Niyetli Hareket ............................................................. 162
   (4) Seyir Yardımcılarının Bakımına ilişkin Kusur...................... 163
   (5) Müterafik Kusur.................................................................... 166
   f.Kirlenme Zararı Haricindeki Zararlara İlişkin Sorumluluk......... 167
   7.Zorunlu Sorumluluk Sigortası veya Mali Güvence ........................ 168
   a.Genel Olarak ............................................................................... 168
   b.Zorunlu Sigorta ve Mali Güvence .............................................. 169
   c.Zorunlu Sigortadan Muaf Tutulan Gemiler ................................ 172
   d.Sertifika ...................................................................................... 173
   (1) Sertifika düzenlemeye yetkili olan kişi ................................. 174
   (2) Dili ve suretleri ..................................................................... 176
   (3) Geçerliğine ilişkin hükümler................................................. 176
   (4) Taraf Devletlerin yetkileri ..................................................... 177
   e.Zarar Görenin Zorunlu Sigortacı ya da Mali Güvence
   Sağlayana Doğrudan Dava Açma Hakkı .................................... 178
   8.Yetkili Mahkeme ............................................................................ 181
   a.Kirlenme zararının birden fazla ülkede meydana gelmesi .......... 182
   b.Taraf Devletleri etkileyen olaylar ............................................... 183
   c.Hem Taraf Devletleri hem de Taraf Olmayan Devletleri etkileyen
   olaylar ......................................................................................... 184
   9.Tanıma ve Tenfiz............................................................................ 185
   a.Genel Kural ................................................................................. 185
   b.Karşılıklı Tanıma ve Tenfiz........................................................ 186
   c.Fonun kurulduğu yerde haciz ve tenfize ilişkin sınırlamalar ...... 186
   10.Hak Düşürücü Süreler ................................................................... 187
   11.1992 tarihli Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinin Ardından MeydanaGelen Olaylarda Hangi Sözleşmenin Uygulanacağı Meselesi....... 188
   C. Fon Sözleşmesi ve Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonları ..... 189
   1.Genel Olarak ................................................................................... 189
   2.Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonları ................................ 192
   a.Fonların Teşkilatı ........................................................................ 192
   (1) Genel Kurul ........................................................................... 192
   (2) İcra Kurulu ............................................................................ 193
   (3) Sekretarya ............................................................................. 193
   b.Fonun Finansmanı ...................................................................... 194
   (1) Taraf Devletlerin Fona yapılacak katkılara ilişkin
   yükümlülükleri ...................................................................... 197
   (2) Fon Genel Kurulunun katkılara ilişkin yükümlülükleri ........ 198
   (3) Fona katkıda bulunma yükümlülüğünün ihlaline ilişkin
   yaptırımlar ............................................................................. 199
   c.Fon Yıllık Raporu ....................................................................... 199
   3.1971 ve 1992 Tarihli Fon Sözleşmeleri .......................................... 199
   a.Hazırlık Çalışmaları .................................................................... 199
   b.Fon Sözleşmesinin Amacı .......................................................... 202
   c.Uygulama Alanı .......................................................................... 202
   d.Fon Sözleşmesi Uyarınca Tazmin Edilebilecek Talepler ........... 204
   (1) Kirlenme Zararına Uğrayan Şahısların Talepleri .................. 204
   i.PKSS Uyarınca Gemi Malikine Sorumluluk
   Atfedilemediği Haller ...................................................... 204
   ii.Gemi Malikinin Tazminat Yükümlülüğünü Yerine
   Getirmek için Finansal Bakımdan Muktedir Olmaması .. 207
   iii.Zararın PKSS Uyarınca Belirlenen Sorumluluk Sınırını
   Aşması ............................................................................. 209
   (2) Gemi Malikinin Masrafları ................................................... 211
   (3) Kirlenme Zararı Taleplerinin Tazmin Edilebilirlik Kriterleri 211
   (4) Gemi Malikine Fondan Ödenecek Tazminat......................... 212
   (5) Faiz ........................................................................................ 214
   e.Fonun Tazminat Ödemekle Yükümlü Olmadığı Haller .............. 214
   (1) Savaş Rizikoları .................................................................... 214
   (2) Devlet Gemileri ..................................................................... 215
   (3) Gemiden kaynaklanmayan kirlenme ..................................... 215
   (4) Zarar görenin kusuru ............................................................. 215
   f.Fonun Sorumluluğunun Sınırlandırılması ................................... 216
   (1) Fon Tarafından Ödenebilecek Tazminat Miktarının Sınırı ... 216
   i.1971 tarihli Fon Sözleşmesi Uyarınca ............................. 216
   ii.1992 tarihli Fon Sözleşmesi............................................. 217
   iii.Doğal Afetlere İlişkin Sorumluluk Sınırı ......................... 217
   g.Fon Tarafından Ödenecek Tazminata İlişkin Genel Esaslar ....... 218
   (1) Gemi malikine karşı ileri sürülen taleplere uygulanan faizin
   etkisi ...................................................................................... 218
   (2) Uluslararası Petrol Kirliliği Tazminat Fonları tarafından
   ödenen ya da ödenecek faizin etkisi ...................................... 218
   (3) Hesap biriminin milli para birimine çevrilmesi..................... 219
   (4) Tazminatın Paylaştırılması .................................................... 220
   (5) Tazminata İlişkin İzlenen Usuller ......................................... 220
   i.Gemi Malikinin Sorumluluk Sigortacısı ile İş birliği ...... 220
   ii.Fona karşı ileri sürülen taleplerin belirlenmesi ve
   tazmini ............................................................................. 222
   iii.Fonu ilgilendiren yargılamalar......................................... 222
   h.Yetkili Mahkeme ........................................................................ 223
   ı. Hak Düşürücü Süre ..................................................................... 224
   (1) Fona Yapılan Bildirim .......................................................... 224
   (2) 6 yıllık Hak düşürücü süre .................................................... 225
   i.Rücu Hakkı ve Halefiyet ................................................. 226
   (1) Üçüncü Şahıslara karşı Rücu Hakkı...................................... 227
   (2) Gemi malikinin rücu hakkına Fonun halef olması ................ 227
   (3) Fona karşı ileri sürülebilecek talep hakkı bakımından
   halefiyet ................................................................................ 228
   i.Davacının Sigortacısı....................................................... 228
   ii.Diğer şahıslar tarafından ödenen tazminat ....................... 228
   j.1971 ve 1992 Tarihli Fon Sözleşmeleri Arasındaki İlişki ........... 229
   k.1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası
   Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003
   Protokolü .................................................................................... 230
   D. Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki
   Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme .................................. 232
   1.Genel Olarak ................................................................................... 232
   a.Yakıt Sözleşmesinden Önceki Milletlerarası Sözleşmelerin
   Uygulama Alanı.......................................................................... 233
   b.Gemi Yakıtından Kaynaklanan Kirlenme Zararından
   Sorumluluk Hakkında Ulusal Mevzuat ve Sözleşmenin
   Hazırlık Çalışmaları.................................................................... 234
   c.Gemi Yakıtının Çevre Bakımından Oluşturduğu Risk ve
   Teknik Değerlendirmeler............................................................ 237
   2.Yakıt Sözleşmesinin Uygulama Alanı............................................ 238
   a.Gemi ........................................................................................... 238
   (1) Tanker ................................................................................... 239
   (2) Uygulama Alanından Hariç Bırakılan Gemiler..................... 241
   b.Petrol .......................................................................................... 241
   c.Uygulama Alanının Coğrafi Anlamda Sınırlanması ................... 243
   d.Kirlenme Zararı .......................................................................... 245
   3.Yakıt Sözleşmesi Uyarınca Sorumluluk ......................................... 246
   a.Sözleşmede Sorumlu Tutulan Kişiler ......................................... 246
   b.Sorumluluğun Tek Bir Kişiye Yöneltilebilmesi ......................... 250
   c.Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk ........................................... 254
   d.Sorumluluğun Hukuki Niteliği ................................................... 256
   e.Sorumsuzluk Halleri ................................................................... 257
   f.Yakıt Sözleşmesi Haricinde Sorumluluk Yöneltilmesi ............... 258
   4.Zorunlu Sigorta veya Mali Teminat ................................................ 259
   a.Sigorta Yaptırmak ya da Mali Teminatı Sağlamakla Yükümlü
   Kişiler ......................................................................................... 261
   b.Tonaj Sınırlaması........................................................................ 262
   c.Azami Sorumluluk Tutarını Karşılayacak Sigorta Teminatı
   Sağlama Zorunluluğu.................................................................. 263
   d.Sigorta ya da Mali Teminata İlişkin Sertifika ............................. 264
   5.Doğrudan Dava Hakkı .................................................................... 267
   6.Hak Düşürücü Süre......................................................................... 269
   7.Yetkili Mahkeme ............................................................................ 270
    
   III.DONATANIN PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN
   SORUMLULUĞUNUN KAYNAKLARININ UYGULAMA
   ALANININ BELİRLENMESİ ............................................................... 271
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   DONATANIN ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN
   SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI
   I. Genel Olarak Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması .................. 275
   II.1976 Londra Sözleşmesi Uyarınca Sorumluluğun Sınırlandırılması ...... 278
   A. Genel Olarak ...................................................................................... 278
   B. Uygulama Alanı.................................................................................. 279
   1.Sözleşme ile öngörülen genel kural ................................................ 279
   2.TTK ile öngörülen özel hükümler .................................................. 282
   a.Yabancılık unsuru ....................................................................... 283
   b.TTK uyarınca uygulama alanının genişletilmesi ........................ 284
   C. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Kişiler .............................. 286
   D. Sınırlamaya Tabi Alacaklar................................................................ 287
   E. Sınırlamadan Hariç Tutulan Alacaklar ............................................... 289
   1.Kurtarma alacakları veya müşterek avarya garame alacakları........ 289
   2.PKSS anlamında kirlenme zararından doğan alacaklar .................. 290
   3.Nükleer zararlardan doğan alacaklar .............................................. 291
   4.İş ve sosyal güvenlik hukuku alacakları ......................................... 292
   F. Sorumluluğun Sınırlandırılması .......................................................... 292
   1.Sözleşme ile öngörülen sorumluluk sınırları .................................. 292
   a.Üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmalarından ileri gelen
   alacaklar ile diğer alacaklar ........................................................ 292
   b.Yolcu Alacakları ......................................................................... 294
   c.Öncelik........................................................................................ 295
   d.Kurtarma Alacakları ................................................................... 296
   e.TTK ile öngörülen özel hükümler............................................... 296
   2.Sorumluluğun sınırlanması yöntemi ............................................... 297
   a.Fonun Tesisi................................................................................ 297
   b.Fon tesis edilmeden sorumluluğun sınırlandırılması .................. 298
   iii.Kişisel Sorumlulukta Fon tesisi ............................................. 299
   iv.Fonun Paylaştırılması ............................................................ 299
   v.Görevli ve Yetkili Mahkeme .................................................. 300
   3.Sorumluluk sınırı hesap birimi ....................................................... 300
   G. Sınırlama Hakkının Kalktığı Haller ................................................... 301
   H. Londra Sözleşmesinin Uygulandığı Haller ........................................ 302
   1.Yakıt Sözleşmesi ............................................................................ 303
   2.DKHK ............................................................................................ 306
   3.2872 sayılı Çevre Kanunu .............................................................. 306
   III.Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili
   Uluslararası Sözleşme Uyarınca Gemi Malikinin Petrol Kirliliğinden
   Doğan Sorumluluğunun Sınırlandırılması .............................................. 307
   A. Genel Olarak ...................................................................................... 307
   B. 1969 tarihli Sözleşme uyarınca Sorumluluğun Sınırlandırılması ....... 309
   1.Özel Çekme Hakkı ......................................................................... 309
   2.Gemi Tonajı Hesabı........................................................................ 311
   3.Sınırlı Sorumluluğa Tabi Zararlar .................................................. 311
   4.Küçük gemiler/tankerler bakımından özel hüküm.......................... 312
   C. 1992 tarihli Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca Sorumluluğun
   Sınırlandırılması ................................................................................. 312
   1.Sorumluluk Sınırları ....................................................................... 312
   2.Özel Sınırlar ................................................................................... 313
   3.Gemi Tonajının Belirlenmesi ......................................................... 314
   D. Gemi Malikinin Sorumluluğunu Sınırlama Hakkını Yitirdiği Haller .
   1.1969 tarihli Sözleşme Uyarınca....................................................... 314
   2.1992 tarihli Sözleşme Uyarınca Sorumluluğu Sınırlandırma
   Hakkının Kaybı .............................................................................. 316
   3.Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Geçerli Olmadığı Haller.................... 317
   E. 1969 ve 1992 tarihli Sözleşmeler Uyarınca Sınırlama Fonu Tesisi ve Paylaştırılması .................................................................................... 318
   1.Fon Kurma Hakkının Tanındığı Kişiler.......................................... 318
   2.Fonun Tesisi ................................................................................... 319
   3.Faiz ................................................................................................. 324
   4.Fonun Paylaştırılması ..................................................................... 325
   5.Halefiyet ......................................................................................... 325
   6.Gemi Maliki Tarafından İhtiyari Olarak Yapılan Masraflar........... 328
   SONUÇ ......................................................................................................... 329
   KAYNAKÇA................................................................................................ 341
   Stok Kodu
   :
   9789753684460
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   375
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   251,75   
   251,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat