Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hü

Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri

Liste Fiyatı : 58,00
İndirimli Fiyat : 55,10
Kazancınız : 2,90
9789753685962
363820
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri
Filiz Kitabevi
55.10
İÇİNDEKİLER            V
KISALTMALAR         XVII
 1. HUKUK KAVRAMI 1
1.1. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği          1
1.2. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri            2
1.2.1. Ahlâk kuralları  2
1.2.2. Din kuralları      2
1.2.3. Görgü (nezaket) kuralları  3
1.2.4. Örf ve âdet kuralları          3
1.2.5. Özel olarak hukuk kuralları              3
1.2.5.1. Genel açıklamalar ve tanım           3
1.2.5.2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki     4
1.2.5.3. Yaptırım (müeyyide)     7
1.2.5.3.1. Genel olarak               7
1.2.5.3.2. Yaptırımın türleri        7
1.2.5.3.2.1. Ceza         7
1.2.5.3.2.2. Tazminat   8
1.2.5.3.2.3. Geçersizlik (hükümsüzlük)     8
1.2.5.3.2.4. Cebrî icra 9
 1. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 9
2.1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk  9
2.2. Tarihi hukuk        10
2.3. Yazılı hukuk (mevzuat)       10
2.4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku)       10
2.5. İdeal hukuk          10
2.6. Hukuk bilimi        11
 1. HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN
BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ   11
3.1. Hukukun Dalları  11
3.1.1. İç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk   11
3.1.1.1. İç hukuk         11
3.1.1.2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk               11
3.1.2. Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku)          11
3.1.2.1. Maddî hukuk  11
3.1.2.2. Usul hukuku 11
3.1.3. Kamu hukuku-özel hukuk                11
3.1.3.1. Genel olarak   11
3.1.3.2. Kamu hukukunun dalları              13
3.1.3.2.1. Anayasa hukuku         13
3.1.3.2.2. İdare hukuku              13
3.1.3.2.3. Ceza hukuku               13
3.1.3.2.4. Ceza usul hukuku       14
3.1.3.2.5. Medenî usul hukuku   14
3.1.3.2.6. İcra ve İflâs hukuku    14
3.1.3.2.6.1. İcra hukuku             14
3.1.3.2.6.2. İflâs hukuku             14
3.1.3.2.7. Uluslararası (milletlerarası) hukuk            14
3.1.3.2.8. Malî hukuk 14
3.1.3.2.9. Genel kamu hukuku   14
3.1.3.3. Özel hukukun dalları     15
3.1.3.3.1. Medenî hukuk            15
3.1.3.3.2. Borçlar hukuku           15
3.1.3.3.3. Ticaret hukuku           15
3.1.3.3.4. Devletler özel hukuku (uluslararası özel hukuk–milletlerarası özel
hukuk)        15
3.1.3.3.5 Fikrî hukuk  15
3.1.3.4. Karma nitelikteki hukuk dalları     15
3.1.3.4.1. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku       15
3.1.3.4.2. Toprak hukuku           16
3.1.3.4.3. Hava hukuku              16
3.2. Medenî Hukukun Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri ve Anlamı   16
3.2.1. Medenî hukukun yeri       16
3.2.2. Medenî hukukun anlamı   16
 1. MEDENÎ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI VE BU SİSTEMLER
İÇİNDE TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN YERİ               17
4.1. Roma/Cermen hukuk sistemi              17
4.2. Anglo/Sakson hukuk sistemi               18
4.3. İslam hukuku       19
4.4. Sosyalist hukuk sistemi       19
4.5. Türkiye’nin bu sistemler içindeki yeri                20
 1. TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU
ROMA/CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA
HAREKETLERİ      20
5.1. Kanunlaştırma kavramı       20
5.2. Kanunlaştırma yöntemleri   21
5.2.1. Kazuistik (meseleci) yöntem            21
5.2.2. Soyut (mücerret) sistem   21
5.3. Medenî hukuk alanındaki başlıca kanunlaştırma hareketleri              22
5.3.1. Prusya Devletleri Genel Land Kanunu (Allegemeines Landrecht für
die preussichen Staaten)   22
5.3.2. Fransız Medenî Kanunu (Code Civil Français, Ccfr)     22
5.3.3. Avusturya Medenî Kanunu (Allegemeines Bürgerliches
Gesetsbuch, ABGB)         22
5.3.4. Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Zivilgesetsbuch, BGB)      23
5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;
Code Civil Suisse, Ccs)    23
 1. TÜRKİYE’DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE
MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ 25
6.1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem      25
6.2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu              26
6.3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi             28
6.3.1. Genel olarak      28
6.3.2. Şekil bakımından              29
6.3.3. Esas yönünden  30
 1. A) Başlangıç 31
 2. B) Kişiler Hukuku 31
1) Gerçek Kişiler Bölümü          31
2) Tüzel Kişiler Bölümü             33
 1. C) Aile Hukuku 34
1) Evlilik Hukuku Kısmı            34
 1. a) Evlenme Bölümü 34
 2. b) Boşanma Bölümü 36
 3. c) Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü 38
 4. d) Eşler Arasındaki Mal Rejimi Bölümü 40
2) Hısımlık Kısmı       43
 1. a) Soybağının Kurulması Bölümü 44
 2. b) Aile Bölümü 51
3) Vesayet Kısmı        52
 1. a) Vesayet Düzeni Bölümü 52
 2. b) Vesayetin Yürütülmesi Bölümü 54
 3. c) Vesayetin Sona Ermesi Bölümü 54
 4. D) Miras Hukuku 55
1) Mirasçılar Kısmı     55
 1. a) Yasal Mirasçılar Bölümü 55
 2. b) Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü 55
2) Mirasın Geçmesi Kısmı          59
 1. a) Mirasın Açılması Bölümü 59
 2. b) Mirasın Geçmesinin Sonuçları Bölümü 60
 3. c) Mirasın Paylaşılması Bölümü 61
 4. E) Eşya Hukuku 63
1) Mülkiyet Kısmı       63
 1. a) Genel Hükümler Bölümü 63
 2. b) Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü 65
 3. c) Taşınır Mülkiyeti Bölümü 68
2) Sınırlı Ayni Haklar Kısmı      68
 1. a) İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü Bölümü 68
 2. b) Taşınmaz Rehni Bölümü 69
 3. c) Taşınır Rehni Bölümü 69
3) Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı               70
 1. a) Zilyetlik Bölümü 70
 2. b) Tapu Sicili Bölümü 70
6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu    71
6.4.1. Genel olarak değerlendirilmesi         71
6.4.2. Şekil yönünden 71
6.4.3. Esas bakımından               71
 1. MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ 95
 2. HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN
YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI               96
8.1. Genel olarak         96
8.1.1. Yaratıcı kaynak 96
8.1.2. Yürürlük kaynakları          96
8.1.3. Bilgi kaynakları                96
8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynakları 96
8.2.1. Asıl yürürlük kaynakları   97
8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun               97
8.2.1.1.1. Kanunların hazırlanması             98
8.2.1.1.2. Kanunların özellikleri 99
8.2.1.1.2.1. Genellik    99
8.2.1.1.2.2. Süreklilik  99
8.2.1.1.3. Kanunların Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi       99
8.2.1.1.3.1. İptâl davası              100
8.2.1.1.3.2. Anayasa’ya aykırılık iddiasının def’i olarak ileri sürülmesi  101
8.2.1.1.3.3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru               102
8.2.1.2. Kanun hükmünde kararname        103
8.2.1.3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi     104
8.2.1.4. Tüzük             105
8.2.1.5. Yönetmelik     105
8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku          106
8.2.2.1. Örf ve âdet hukukunun tanımı       106
8.2.2.2. Örf ve âdet hukukunun unsurları  107
8.2.2.2.1. Maddî unsur               107
8.2.2.2.2. Manevî unsur             107
8.2.2.2.3. Hukukî unsur              107
8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri       108
8.2.2.3.1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku       108
8.2.2.3.2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku  108
8.2.2.3.3. Alelade örf ve âdet hukuku,ticarî örf ve âdet hukuku               108
8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü          108
8.2.2.4.1. Kanun boşluklarını doldurmak   108
8.2.2.4.2. Yorum         109
8.2.2.4.3. Kanuna aykırı örf ve âdet           109
8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır? 110
 1. ÖZEL OLARAK:MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN
TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU     111
9.1. Türk Medenî Kanunu          111
9.1.1. Başlangıç           111
9.1.2. Kişiler Hukuku 112
9.1.3. Aile Hukuku     112
9.1.4. Miras Hukuku   112
9.1.5. Eşya Hukuku    112
9.2. Türk Borçlar Kanunu           113
9.3. Medenî Kanun’da genel bölüm meselesi:MK 5 113
9.4. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartları            115
9.4.1. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı      116
9.4.2. Özel bir düzenlemenin bulunmaması               116
9.4.3. Hükmün örneksemeyle uygulanması               116
 1. KANUNLARIN UYGULANMASI 117
10.1. Genel olarak    117
10.2. Kanunların yer itibariyle uygulanması           118
10.3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması     118
10.4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması   122
10.4.1. Genel açıklama             122
10.4.2. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması      123
10.4.2.1. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması          123
10.4.2.2. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)
itibariyle uygulanması              123
10.4.2.3. Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması       124
10.4.3. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum    125
10.4.3.1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları               125
10.4.3.2. Yorum       127
10.4.3.2.1. Tanım ve genel açıklamalar   127
10.4.3.2.2. Yorumun türleri     127
10.4.3.2.3. Yorum metodları    128
10.4.3.2.3.1. Söze göre (lafzî) yorum metodu         128
10.4.3.2.3.2.  Sübjektif tarihî yorum metodu          128
10.4.3.2.3.3. Objektif tarihî yorum metodu            128
10.4.3.2.3.4. Objektif zamana uygun yorum metodu             129
10.4.3.2.4. Yorumda yararlanılacak araçlar            129
10.5. Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması    132
10.5.1. Genel hükümler-özel hükümler   132
10.5.2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler       132
10.5.2.1. Emredici hükümler   132
10.5.2.2. Emredici olmayan hukuk kuralları           133
10.5.2.2.1. Yedek hükümler     133
10.5.2.2.2. Yorumlayıcı hukuk kuralları 133
 1. KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR
YETKİSİ 134
11.1. Şartlarda takdir yetkisi    135
11.2. Hükümde takdir yetkisi   135
 1. KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI
HALİNDE ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI     135
12.1. Giriş 135
12.2. Boşluk             136
12.3. Boşluk ve hukuk dışı alan              136
12.4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)      136
12.5. Boşluk ve kanunun yetersizliği       138
12.6. Boşluk türleri   138
12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu               138
12.6.1.1. Hüküm içi boşluk     138
12.6.1.2. Kanun boşluğu          139
12.6.1.2.1. Gerçek boşluk        139
12.6.1.2.1.1. Açık boşluk         139
12.6.1.2.1.2. Örtülü boşluk      139
12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk         140
 1. KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI 140
13.1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması             140
13.2. Hâkimin hukuk yaratması               141
13.2.1. Genel olarak 141
13.2.2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları          142
13.2.3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem            143
13.2.4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar        144
13.2.5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması    144
 1. HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN
VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI           145
14.1. Genel Olarak   145
14.2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin)               146
14.3. Yargı Kararları                147
 1. HAK 148
 2. HAKLARIN ÇEŞİTLERİ 150
16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayırımı:Kamu hukuku hakları-
Özel hukuk hakları          151
16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar  152
16.2.1. Mutlak haklar               152
16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar 152
16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar)                153
16.2.1.1.1.1. Mülkiyet              155
16.2.1.1.1.2. İrtifak hakkı        155
 1. Kavram 155
 2. Çeşitleri 156
 3. Eşyadan yararlanmanın içeriğine göre 156
 4. Eşyadan yararlanma şekline göre 157
 5. Sahibinin belirlenme şekline göre 158
16.2.1.1.1.3. Rehin hakkı         159
16.2.1.1.1.4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti)     161
16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar)             162
16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar  163
16.2.1.2.1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak hakları: Kişilik hakkı        163
16.2.1.2.2. Kişinin başkalarına ilişkin mutlak hakları: Velâyet ve vesayet           164
16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar)        165
16.2.2.1. Nisbî hakların çeşitleri              166
16.2.2.1.1. Alacak hakkı          166
16.2.2.1.2. Yenilik doğuran haklar          167
16.2.2.1.3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar             168
16.2.2.2. Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar              169
16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Hakları-Kişi Varlığı Hakları               172
16.3.1. Malvarlığı hakları        172
16.3.2. Kişi varlığı hakları       173
16.4. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-
Devredilemeyen Haklar  173
16.5. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-
Başkasınca Kullanılabilecek Haklar               175
16.6. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-
Bağlı Haklar    177
16.6.1. Bağımsız haklar           177
16.6.2. Bağlı haklar  177
16.6.2.1. Eşyaya bağlı haklar   178
16.6.2.2. Alacağa bağlı haklar 179
16.6.2.3. Sözleşmeye bağlı haklar           179
16.6.2.4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar              179
16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Hakları-
Düzenleme Hakları         179
16.7.1. Yararlanma hakları      179
16.7.2. Düzenleme hakları       180
16.7.2.1. Genel olarak              180
16.7.2.2. Yenilik doğuran haklar             181
16.7.2.2.1. Kavram   181
16.7.2.2.2. Yenilik doğuran hakların çeşitleri         181
16.7.2.2.2.1. Kurucu yenilik doğuran haklar          182
16.7.2.2.2.2. Değiştirici yenilik doğuran haklar      183
16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar          184
16.7.2.2.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması  185
16.7.2.2.4. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri            186
16.7.2.2.4.1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler            186
16.7.2.2.4.2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin
işlem geri alınamaz             186
16.7.2.2.4.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta
bağlanamaz         188
16.7.2.2.4.4. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler
hak düşürücü süredir          189
16.7.2.3. Defi hakları               190
 1. HAK SAHİBİ 191
 2. HAKLARIN KAZANILMASI 192
18.1. Hukuki Olay    193
18.2. Hukuki Fiil      194
18.3. Hukuka Uygun Fiiller     195
18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları)  195
18.3.1.1. Hukukî işlemler         195
18.3.1.2. Hukukî işlem benzeri fiiller      195
18.3.1.3. Maddî fiiller              196
18.3.2. Bilgi (tasavvur) açıklamaları        197
18.3.3. His açıklamaları            197
18.4. Hukukî İşlem   197
18.4.1. Hukukî işlemin unsurları             198
18.4.1.1. İrade beyanı              199
18.4.1.1.1. İrade beyanının tanımı ve unsurları      199
18.4.1.1.2. İrade beyanının çeşitleri         200
18.4.1.1.2.1. Açık (sarih) irade beyanları-örtülü (zımnî) irade beyanları               200
18.4.1.1.2.2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli
olmayan irade beyanları     203
18.4.1.1.2.3. Doğrudan irade beyanları-dolaylı irade beyanları             204
18.4.1.2. İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması    204
18.4.2. Hukukî işlemlerin çeşitleri           205
18.4.2.1. Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı
hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler   205
18.4.2.1.1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler            205
18.4.2.1.2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler       206
18.4.2.1.2.1. Sözleşme             206
18.4.2.1.2.1.1. Borç sözleşmeleri             206
18.4.2.1.2.1.2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler    207
18.4.2.1.2.2. Karar    207
18.4.2.2. Sonuçlarına göre hukuk işlem çeşitleri    208
18.4.2.2.1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası
hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler      208
18.4.2.2.2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi
varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî
işlemler  208
18.4.2.2.2.1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler 208
18.4.2.2.2.2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler  209
18.4.2.2.2.2.1. Borçlandırıcı işlem          209
18.4.2.2.2.2.2. Tasarruf işlemi 211
18.4.2.2.2.2.3. Kazandırıcı işlem             213
18.4.3. Hukukî işlemin geçerlilik şartları                216
18.4.3.1. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları  216
18.4.3.1.1. Ehliyet    216
18.4.3.1.2. Hukukî işlem emredici hukuk kurallarına, genel ahlâka, kamu
düzenine, kişilik haklarına uygun olmalıdır         217
18.4.3.1.3. Hukukî işlemin konusunun imkânsız olmaması gerekir       218
18.4.3.1.4. Hukukî işlemin unsuru irade beyanı sağlıklı olmalıdır         218
18.4.3.1.5. Hukukî işlem muvazaalı olmalıdır        218
18.4.3.2. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları    219
18.4.3.2.1. Hukukî işlemin geçerlilik şekline uyularak yapılması          219
18.4.3.2.2. Tasarruf işlemlerinde işlemi yapanın tasarruf yetkisinin bulunması    221
18.4.3.2.3. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde geçerli bir hukukî sebebin varlığı 222
18.4.3.2.4. Tam iki taraflı (karşılıklı) sözleşmelerde aşırı yararlanma
(gabin) bulunmaması            222
18.4.3.2.5. Genel işlem şartları içeren hukukî işlemlerde kanunun öngördüğü
sınırlara uyulması   222
18.4.4. Hukukî işlemin geçersizliği         223
18.4.4.1. Yokluk      223
18.4.4.2. Kesin hükümsüzlük  224
18.4.4.2.1. Kavram   224
18.4.4.2.2. Kesin hükümsüzlük sebepleri               225
18.4.4.2.3. Tahvil     226
18.4.4.3. İptal edilebilirlik        227
18.4.4.4. Noksanlık  229
18.4.4.5. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)           231
18.4.4.6. Kısmî geçersizlik       231
18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri  232
18.5.1. Aslen kazanma             232
18.5.2. Devren kazanma           233
18.5.3. Tesisen kazanma          234
 1. HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA
İYİNİYETİN ROLÜ             235
19.1. İyiniyet Kavramı             235
19.2. İyiniyetin Rolü                236
19.2.1. Genel olarak 236
19.2.2. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü     238
19.2.3. İyiniyetin arandığı zaman            240
19.3. İyiniyetin İspatı               241
 1. HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK
KURALINA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE
KULLANILMASI YASAĞI 243
20.1. Genel Olarak   243
20.2. Dürüstlük Kuralı             244
20.2.1. Dürüstlük kuralının anlamı          244
20.2.2. Dürüstlük kuralının uygulama alanı            245
20.2.2.1. Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü             245
20.2.2.1.1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında                245
20.2.2.1.2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde      246
20.2.2.2. Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük
kuralının uygulanması             248
20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu               248
20.2.2.2.2. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma
yükümlülüğü          249
20.2.2.2.3. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de
sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü             250
20.2.2.2.4. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük
kuralının rolü         251
20.2.2.2.5. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde
dürüstlük kuralının rolü         252
20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona
erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü 253
20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı             256
20.3.1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı            256
20.3.2. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar  257
20.3.2.1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması    258
20.3.2.2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının
uğrayacağı zarar arasında aşırı nisbetsizlik bulunması            258
20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene
aykırı davranışta bulunma)       259
20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması  260
20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı    261
20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının
Uygulanmasının Esasları 261
 1. HAKLARIN KORUNMASI 263
21.1. Talep                263
21.2. Dâva 265
21.2.1. Dâva kavramı ve çeşitleri            265
21.2.2. Dava karşısında davalının durumu             266
21.2.3. İddia ve savunmanın ispatı          268
21.2.3.1. İspat kavramı             268
21.2.3.2. İspat yükü  269
21.2.3.2.1. Genel kural            269
21.2.3.2.2. İstisnalar 269
21.2.3.2.2.1. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat         270
21.2.3.2.2.2. Mâruf ve meşhur vakıaların ispatı     270
21.2.3.2.2.3. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller          270
21.2.3.2.2.4. Karineye dayanan ispat      271
21.2.3.2.2.5. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı             272
21.2.3.2.2.6. İkrar     274
21.3. Cebrî İcra        274
21.4. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması               276
 1. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 276
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ        281
MEVZUAT ARAMA CETVELİ               293
YARARLANILAN KAYNAKLAR  301
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER            V
   KISALTMALAR         XVII
   1. HUKUK KAVRAMI 1
   1.1. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği          1
   1.2. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri            2
   1.2.1. Ahlâk kuralları  2
   1.2.2. Din kuralları      2
   1.2.3. Görgü (nezaket) kuralları  3
   1.2.4. Örf ve âdet kuralları          3
   1.2.5. Özel olarak hukuk kuralları              3
   1.2.5.1. Genel açıklamalar ve tanım           3
   1.2.5.2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki     4
   1.2.5.3. Yaptırım (müeyyide)     7
   1.2.5.3.1. Genel olarak               7
   1.2.5.3.2. Yaptırımın türleri        7
   1.2.5.3.2.1. Ceza         7
   1.2.5.3.2.2. Tazminat   8
   1.2.5.3.2.3. Geçersizlik (hükümsüzlük)     8
   1.2.5.3.2.4. Cebrî icra 9
   1. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 9
   2.1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk  9
   2.2. Tarihi hukuk        10
   2.3. Yazılı hukuk (mevzuat)       10
   2.4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku)       10
   2.5. İdeal hukuk          10
   2.6. Hukuk bilimi        11
   1. HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN
   BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ   11
   3.1. Hukukun Dalları  11
   3.1.1. İç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk   11
   3.1.1.1. İç hukuk         11
   3.1.1.2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk               11
   3.1.2. Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku)          11
   3.1.2.1. Maddî hukuk  11
   3.1.2.2. Usul hukuku 11
   3.1.3. Kamu hukuku-özel hukuk                11
   3.1.3.1. Genel olarak   11
   3.1.3.2. Kamu hukukunun dalları              13
   3.1.3.2.1. Anayasa hukuku         13
   3.1.3.2.2. İdare hukuku              13
   3.1.3.2.3. Ceza hukuku               13
   3.1.3.2.4. Ceza usul hukuku       14
   3.1.3.2.5. Medenî usul hukuku   14
   3.1.3.2.6. İcra ve İflâs hukuku    14
   3.1.3.2.6.1. İcra hukuku             14
   3.1.3.2.6.2. İflâs hukuku             14
   3.1.3.2.7. Uluslararası (milletlerarası) hukuk            14
   3.1.3.2.8. Malî hukuk 14
   3.1.3.2.9. Genel kamu hukuku   14
   3.1.3.3. Özel hukukun dalları     15
   3.1.3.3.1. Medenî hukuk            15
   3.1.3.3.2. Borçlar hukuku           15
   3.1.3.3.3. Ticaret hukuku           15
   3.1.3.3.4. Devletler özel hukuku (uluslararası özel hukuk–milletlerarası özel
   hukuk)        15
   3.1.3.3.5 Fikrî hukuk  15
   3.1.3.4. Karma nitelikteki hukuk dalları     15
   3.1.3.4.1. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku       15
   3.1.3.4.2. Toprak hukuku           16
   3.1.3.4.3. Hava hukuku              16
   3.2. Medenî Hukukun Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri ve Anlamı   16
   3.2.1. Medenî hukukun yeri       16
   3.2.2. Medenî hukukun anlamı   16
   1. MEDENÎ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI VE BU SİSTEMLER
   İÇİNDE TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN YERİ               17
   4.1. Roma/Cermen hukuk sistemi              17
   4.2. Anglo/Sakson hukuk sistemi               18
   4.3. İslam hukuku       19
   4.4. Sosyalist hukuk sistemi       19
   4.5. Türkiye’nin bu sistemler içindeki yeri                20
   1. TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU
   ROMA/CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA
   HAREKETLERİ      20
   5.1. Kanunlaştırma kavramı       20
   5.2. Kanunlaştırma yöntemleri   21
   5.2.1. Kazuistik (meseleci) yöntem            21
   5.2.2. Soyut (mücerret) sistem   21
   5.3. Medenî hukuk alanındaki başlıca kanunlaştırma hareketleri              22
   5.3.1. Prusya Devletleri Genel Land Kanunu (Allegemeines Landrecht für
   die preussichen Staaten)   22
   5.3.2. Fransız Medenî Kanunu (Code Civil Français, Ccfr)     22
   5.3.3. Avusturya Medenî Kanunu (Allegemeines Bürgerliches
   Gesetsbuch, ABGB)         22
   5.3.4. Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Zivilgesetsbuch, BGB)      23
   5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;
   Code Civil Suisse, Ccs)    23
   1. TÜRKİYE’DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE
   MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ 25
   6.1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem      25
   6.2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu              26
   6.3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi             28
   6.3.1. Genel olarak      28
   6.3.2. Şekil bakımından              29
   6.3.3. Esas yönünden  30
   1. A) Başlangıç 31
   2. B) Kişiler Hukuku 31
   1) Gerçek Kişiler Bölümü          31
   2) Tüzel Kişiler Bölümü             33
   1. C) Aile Hukuku 34
   1) Evlilik Hukuku Kısmı            34
   1. a) Evlenme Bölümü 34
   2. b) Boşanma Bölümü 36
   3. c) Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü 38
   4. d) Eşler Arasındaki Mal Rejimi Bölümü 40
   2) Hısımlık Kısmı       43
   1. a) Soybağının Kurulması Bölümü 44
   2. b) Aile Bölümü 51
   3) Vesayet Kısmı        52
   1. a) Vesayet Düzeni Bölümü 52
   2. b) Vesayetin Yürütülmesi Bölümü 54
   3. c) Vesayetin Sona Ermesi Bölümü 54
   4. D) Miras Hukuku 55
   1) Mirasçılar Kısmı     55
   1. a) Yasal Mirasçılar Bölümü 55
   2. b) Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü 55
   2) Mirasın Geçmesi Kısmı          59
   1. a) Mirasın Açılması Bölümü 59
   2. b) Mirasın Geçmesinin Sonuçları Bölümü 60
   3. c) Mirasın Paylaşılması Bölümü 61
   4. E) Eşya Hukuku 63
   1) Mülkiyet Kısmı       63
   1. a) Genel Hükümler Bölümü 63
   2. b) Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü 65
   3. c) Taşınır Mülkiyeti Bölümü 68
   2) Sınırlı Ayni Haklar Kısmı      68
   1. a) İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü Bölümü 68
   2. b) Taşınmaz Rehni Bölümü 69
   3. c) Taşınır Rehni Bölümü 69
   3) Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı               70
   1. a) Zilyetlik Bölümü 70
   2. b) Tapu Sicili Bölümü 70
   6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu    71
   6.4.1. Genel olarak değerlendirilmesi         71
   6.4.2. Şekil yönünden 71
   6.4.3. Esas bakımından               71
   1. MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ 95
   2. HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN
   YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI               96
   8.1. Genel olarak         96
   8.1.1. Yaratıcı kaynak 96
   8.1.2. Yürürlük kaynakları          96
   8.1.3. Bilgi kaynakları                96
   8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynakları 96
   8.2.1. Asıl yürürlük kaynakları   97
   8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun               97
   8.2.1.1.1. Kanunların hazırlanması             98
   8.2.1.1.2. Kanunların özellikleri 99
   8.2.1.1.2.1. Genellik    99
   8.2.1.1.2.2. Süreklilik  99
   8.2.1.1.3. Kanunların Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi       99
   8.2.1.1.3.1. İptâl davası              100
   8.2.1.1.3.2. Anayasa’ya aykırılık iddiasının def’i olarak ileri sürülmesi  101
   8.2.1.1.3.3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru               102
   8.2.1.2. Kanun hükmünde kararname        103
   8.2.1.3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi     104
   8.2.1.4. Tüzük             105
   8.2.1.5. Yönetmelik     105
   8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku          106
   8.2.2.1. Örf ve âdet hukukunun tanımı       106
   8.2.2.2. Örf ve âdet hukukunun unsurları  107
   8.2.2.2.1. Maddî unsur               107
   8.2.2.2.2. Manevî unsur             107
   8.2.2.2.3. Hukukî unsur              107
   8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri       108
   8.2.2.3.1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku       108
   8.2.2.3.2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku  108
   8.2.2.3.3. Alelade örf ve âdet hukuku,ticarî örf ve âdet hukuku               108
   8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü          108
   8.2.2.4.1. Kanun boşluklarını doldurmak   108
   8.2.2.4.2. Yorum         109
   8.2.2.4.3. Kanuna aykırı örf ve âdet           109
   8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır? 110
   1. ÖZEL OLARAK:MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN
   TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU     111
   9.1. Türk Medenî Kanunu          111
   9.1.1. Başlangıç           111
   9.1.2. Kişiler Hukuku 112
   9.1.3. Aile Hukuku     112
   9.1.4. Miras Hukuku   112
   9.1.5. Eşya Hukuku    112
   9.2. Türk Borçlar Kanunu           113
   9.3. Medenî Kanun’da genel bölüm meselesi:MK 5 113
   9.4. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartları            115
   9.4.1. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı      116
   9.4.2. Özel bir düzenlemenin bulunmaması               116
   9.4.3. Hükmün örneksemeyle uygulanması               116
   1. KANUNLARIN UYGULANMASI 117
   10.1. Genel olarak    117
   10.2. Kanunların yer itibariyle uygulanması           118
   10.3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması     118
   10.4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması   122
   10.4.1. Genel açıklama             122
   10.4.2. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması      123
   10.4.2.1. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması          123
   10.4.2.2. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)
   itibariyle uygulanması              123
   10.4.2.3. Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması       124
   10.4.3. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum    125
   10.4.3.1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları               125
   10.4.3.2. Yorum       127
   10.4.3.2.1. Tanım ve genel açıklamalar   127
   10.4.3.2.2. Yorumun türleri     127
   10.4.3.2.3. Yorum metodları    128
   10.4.3.2.3.1. Söze göre (lafzî) yorum metodu         128
   10.4.3.2.3.2.  Sübjektif tarihî yorum metodu          128
   10.4.3.2.3.3. Objektif tarihî yorum metodu            128
   10.4.3.2.3.4. Objektif zamana uygun yorum metodu             129
   10.4.3.2.4. Yorumda yararlanılacak araçlar            129
   10.5. Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması    132
   10.5.1. Genel hükümler-özel hükümler   132
   10.5.2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler       132
   10.5.2.1. Emredici hükümler   132
   10.5.2.2. Emredici olmayan hukuk kuralları           133
   10.5.2.2.1. Yedek hükümler     133
   10.5.2.2.2. Yorumlayıcı hukuk kuralları 133
   1. KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR
   YETKİSİ 134
   11.1. Şartlarda takdir yetkisi    135
   11.2. Hükümde takdir yetkisi   135
   1. KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI
   HALİNDE ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI     135
   12.1. Giriş 135
   12.2. Boşluk             136
   12.3. Boşluk ve hukuk dışı alan              136
   12.4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)      136
   12.5. Boşluk ve kanunun yetersizliği       138
   12.6. Boşluk türleri   138
   12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu               138
   12.6.1.1. Hüküm içi boşluk     138
   12.6.1.2. Kanun boşluğu          139
   12.6.1.2.1. Gerçek boşluk        139
   12.6.1.2.1.1. Açık boşluk         139
   12.6.1.2.1.2. Örtülü boşluk      139
   12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk         140
   1. KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI 140
   13.1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması             140
   13.2. Hâkimin hukuk yaratması               141
   13.2.1. Genel olarak 141
   13.2.2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları          142
   13.2.3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem            143
   13.2.4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar        144
   13.2.5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması    144
   1. HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN
   VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI           145
   14.1. Genel Olarak   145
   14.2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin)               146
   14.3. Yargı Kararları                147
   1. HAK 148
   2. HAKLARIN ÇEŞİTLERİ 150
   16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayırımı:Kamu hukuku hakları-
   Özel hukuk hakları          151
   16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar  152
   16.2.1. Mutlak haklar               152
   16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar 152
   16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar)                153
   16.2.1.1.1.1. Mülkiyet              155
   16.2.1.1.1.2. İrtifak hakkı        155
   1. Kavram 155
   2. Çeşitleri 156
   3. Eşyadan yararlanmanın içeriğine göre 156
   4. Eşyadan yararlanma şekline göre 157
   5. Sahibinin belirlenme şekline göre 158
   16.2.1.1.1.3. Rehin hakkı         159
   16.2.1.1.1.4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti)     161
   16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar)             162
   16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar  163
   16.2.1.2.1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak hakları: Kişilik hakkı        163
   16.2.1.2.2. Kişinin başkalarına ilişkin mutlak hakları: Velâyet ve vesayet           164
   16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar)        165
   16.2.2.1. Nisbî hakların çeşitleri              166
   16.2.2.1.1. Alacak hakkı          166
   16.2.2.1.2. Yenilik doğuran haklar          167
   16.2.2.1.3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar             168
   16.2.2.2. Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar              169
   16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Hakları-Kişi Varlığı Hakları               172
   16.3.1. Malvarlığı hakları        172
   16.3.2. Kişi varlığı hakları       173
   16.4. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-
   Devredilemeyen Haklar  173
   16.5. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-
   Başkasınca Kullanılabilecek Haklar               175
   16.6. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-
   Bağlı Haklar    177
   16.6.1. Bağımsız haklar           177
   16.6.2. Bağlı haklar  177
   16.6.2.1. Eşyaya bağlı haklar   178
   16.6.2.2. Alacağa bağlı haklar 179
   16.6.2.3. Sözleşmeye bağlı haklar           179
   16.6.2.4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar              179
   16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Hakları-
   Düzenleme Hakları         179
   16.7.1. Yararlanma hakları      179
   16.7.2. Düzenleme hakları       180
   16.7.2.1. Genel olarak              180
   16.7.2.2. Yenilik doğuran haklar             181
   16.7.2.2.1. Kavram   181
   16.7.2.2.2. Yenilik doğuran hakların çeşitleri         181
   16.7.2.2.2.1. Kurucu yenilik doğuran haklar          182
   16.7.2.2.2.2. Değiştirici yenilik doğuran haklar      183
   16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar          184
   16.7.2.2.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması  185
   16.7.2.2.4. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri            186
   16.7.2.2.4.1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler            186
   16.7.2.2.4.2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin
   işlem geri alınamaz             186
   16.7.2.2.4.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta
   bağlanamaz         188
   16.7.2.2.4.4. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler
   hak düşürücü süredir          189
   16.7.2.3. Defi hakları               190
   1. HAK SAHİBİ 191
   2. HAKLARIN KAZANILMASI 192
   18.1. Hukuki Olay    193
   18.2. Hukuki Fiil      194
   18.3. Hukuka Uygun Fiiller     195
   18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları)  195
   18.3.1.1. Hukukî işlemler         195
   18.3.1.2. Hukukî işlem benzeri fiiller      195
   18.3.1.3. Maddî fiiller              196
   18.3.2. Bilgi (tasavvur) açıklamaları        197
   18.3.3. His açıklamaları            197
   18.4. Hukukî İşlem   197
   18.4.1. Hukukî işlemin unsurları             198
   18.4.1.1. İrade beyanı              199
   18.4.1.1.1. İrade beyanının tanımı ve unsurları      199
   18.4.1.1.2. İrade beyanının çeşitleri         200
   18.4.1.1.2.1. Açık (sarih) irade beyanları-örtülü (zımnî) irade beyanları               200
   18.4.1.1.2.2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli
   olmayan irade beyanları     203
   18.4.1.1.2.3. Doğrudan irade beyanları-dolaylı irade beyanları             204
   18.4.1.2. İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması    204
   18.4.2. Hukukî işlemlerin çeşitleri           205
   18.4.2.1. Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı
   hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler   205
   18.4.2.1.1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler            205
   18.4.2.1.2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler       206
   18.4.2.1.2.1. Sözleşme             206
   18.4.2.1.2.1.1. Borç sözleşmeleri             206
   18.4.2.1.2.1.2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler    207
   18.4.2.1.2.2. Karar    207
   18.4.2.2. Sonuçlarına göre hukuk işlem çeşitleri    208
   18.4.2.2.1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası
   hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler      208
   18.4.2.2.2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi
   varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî
   işlemler  208
   18.4.2.2.2.1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler 208
   18.4.2.2.2.2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler  209
   18.4.2.2.2.2.1. Borçlandırıcı işlem          209
   18.4.2.2.2.2.2. Tasarruf işlemi 211
   18.4.2.2.2.2.3. Kazandırıcı işlem             213
   18.4.3. Hukukî işlemin geçerlilik şartları                216
   18.4.3.1. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları  216
   18.4.3.1.1. Ehliyet    216
   18.4.3.1.2. Hukukî işlem emredici hukuk kurallarına, genel ahlâka, kamu
   düzenine, kişilik haklarına uygun olmalıdır         217
   18.4.3.1.3. Hukukî işlemin konusunun imkânsız olmaması gerekir       218
   18.4.3.1.4. Hukukî işlemin unsuru irade beyanı sağlıklı olmalıdır         218
   18.4.3.1.5. Hukukî işlem muvazaalı olmalıdır        218
   18.4.3.2. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları    219
   18.4.3.2.1. Hukukî işlemin geçerlilik şekline uyularak yapılması          219
   18.4.3.2.2. Tasarruf işlemlerinde işlemi yapanın tasarruf yetkisinin bulunması    221
   18.4.3.2.3. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde geçerli bir hukukî sebebin varlığı 222
   18.4.3.2.4. Tam iki taraflı (karşılıklı) sözleşmelerde aşırı yararlanma
   (gabin) bulunmaması            222
   18.4.3.2.5. Genel işlem şartları içeren hukukî işlemlerde kanunun öngördüğü
   sınırlara uyulması   222
   18.4.4. Hukukî işlemin geçersizliği         223
   18.4.4.1. Yokluk      223
   18.4.4.2. Kesin hükümsüzlük  224
   18.4.4.2.1. Kavram   224
   18.4.4.2.2. Kesin hükümsüzlük sebepleri               225
   18.4.4.2.3. Tahvil     226
   18.4.4.3. İptal edilebilirlik        227
   18.4.4.4. Noksanlık  229
   18.4.4.5. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)           231
   18.4.4.6. Kısmî geçersizlik       231
   18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri  232
   18.5.1. Aslen kazanma             232
   18.5.2. Devren kazanma           233
   18.5.3. Tesisen kazanma          234
   1. HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA
   İYİNİYETİN ROLÜ             235
   19.1. İyiniyet Kavramı             235
   19.2. İyiniyetin Rolü                236
   19.2.1. Genel olarak 236
   19.2.2. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü     238
   19.2.3. İyiniyetin arandığı zaman            240
   19.3. İyiniyetin İspatı               241
   1. HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK
   KURALINA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE
   KULLANILMASI YASAĞI 243
   20.1. Genel Olarak   243
   20.2. Dürüstlük Kuralı             244
   20.2.1. Dürüstlük kuralının anlamı          244
   20.2.2. Dürüstlük kuralının uygulama alanı            245
   20.2.2.1. Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü             245
   20.2.2.1.1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında                245
   20.2.2.1.2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde      246
   20.2.2.2. Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük
   kuralının uygulanması             248
   20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu               248
   20.2.2.2.2. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma
   yükümlülüğü          249
   20.2.2.2.3. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de
   sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü             250
   20.2.2.2.4. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük
   kuralının rolü         251
   20.2.2.2.5. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde
   dürüstlük kuralının rolü         252
   20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona
   erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü 253
   20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı             256
   20.3.1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı            256
   20.3.2. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar  257
   20.3.2.1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması    258
   20.3.2.2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının
   uğrayacağı zarar arasında aşırı nisbetsizlik bulunması            258
   20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene
   aykırı davranışta bulunma)       259
   20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması  260
   20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı    261
   20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının
   Uygulanmasının Esasları 261
   1. HAKLARIN KORUNMASI 263
   21.1. Talep                263
   21.2. Dâva 265
   21.2.1. Dâva kavramı ve çeşitleri            265
   21.2.2. Dava karşısında davalının durumu             266
   21.2.3. İddia ve savunmanın ispatı          268
   21.2.3.1. İspat kavramı             268
   21.2.3.2. İspat yükü  269
   21.2.3.2.1. Genel kural            269
   21.2.3.2.2. İstisnalar 269
   21.2.3.2.2.1. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat         270
   21.2.3.2.2.2. Mâruf ve meşhur vakıaların ispatı     270
   21.2.3.2.2.3. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller          270
   21.2.3.2.2.4. Karineye dayanan ispat      271
   21.2.3.2.2.5. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı             272
   21.2.3.2.2.6. İkrar     274
   21.3. Cebrî İcra        274
   21.4. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması               276
   1. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 276
   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ        281
   MEVZUAT ARAMA CETVELİ               293
   YARARLANILAN KAYNAKLAR  301
   Stok Kodu
   :
   9789753685962
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   324
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   15
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat