Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA GÖRE TAŞINIR (VARLIK) REHNİ

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA GÖRE TAŞINIR (VARLIK) REHNİ

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 52,25
%5 İndirimli
Stokta var
9789753685443
364037
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA GÖRE TAŞINIR (VARLIK) REHNİ
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA GÖRE TAŞINIR (VARLIK) REHNİ
Filiz Kitabevi
52.25
KISALTMALAR........................................................................................................ xv
GİRİŞ............................................................................................................................. 1
I. KANUNLAŞTIRMA SÜRECİ................................................................................ 1
II.AMAÇ ..................................................................................................................... 4
III.TERMİNOLOJİ ....................................................................................................... 6
IV.YÖNETMELİKLER VE KANUNİLİK İLKESİ KARŞISINDA BAĞLAYICILIĞI ................................................................................................... 9
A. İlgili Yönetmelikler ............................................................................................ 9
B. Yönetmeliğin Kanuna Dayanması (Secundem Legem) ve Kanuna Aykırı
Olamaması (Intra Legem)................................................................................... 9
C. Değerlendirme ve Eleştiriler ............................................................................. 11
1.Özellikle Yönetmelik’in TRK’nin Geniş Çaplı Revizyonu Niteliğinde
Bulunması ve Bunun Kanunilik İlkesine Açık Aykırılığı............................. 11
2.Kanunilik İlkesine Aykırılığın Sonuçları ...................................................... 13
V. HUKUKİ BELİRSİZLİKLER VE YORUM SORUNLARININ ÇOKLUĞU ...... 14
VI.İLK REVİZYON: 7099 SAYILI KANUN VE DEĞİŞİKLİK
YÖNETMELİKLERİ ............................................................................................ 14
§ 1. REHNİN TEMEL NİTELİKLERİ ........................................................................... 15
I. SİCİLLİ TESLİME BAĞLI OLMAYAN REHİN................................................. .15
II.DÖNEN MALVARLIĞI UNSURLARININ (DÖNEN VARLIKLAR)
REHNEDİLEBİLMESİ......................................................................................... .16
III.REHİN VERENİN KULLANMA VE TASARRUF YETKİSİNİN
SINIRLANDIRILAMAMASI............................................................................... .17
IV.BELİRLİLİK İLKESİNİN ESNETİLMESİ .......................................................... .21
A. Genel Olarak Rehin Konusu Açısından Belirlilik İlkesi ................................... .21
B. TRK’de Belirlilik İlkesi .................................................................................... .22
1.Mevcut Münferit Varlıkların Rehninde İlkenin Uygulanması ...................... .22
2.İlkenin Uygulanmadığı Hâller ...................................................................... .23
a.Ayırt Edici Özellikleri Bulunmayan Taşınır Varlıklar.............................. 23
b.Müstakbel (Münferit) Varlıkların Rehni .................................................. 24
aa. Genel Olarak ....................................................................................... 24
bb. Rehin Hakkının Doğduğu An ............................................................. 25
cc. Müstakbel Alacakların Rehni.............................................................. 26
c.Üretim Sürecinin Rehni ............................................................................ 27
d.İkâme Değerlerin (Surrogatlar) Sınırlanmaması....................................... 27
V. REHNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ VE İYİNİYETİN
KORUNMASI....................................................................................................... 28
A. TİRK’teki Durum ............................................................................................. 28
B. TRK’nin İlk Hâlindeki Durum.......................................................................... 29
1.İlgili Hükümler ............................................................................................. 29
2.Öğreti............................................................................................................ 30
3.Görüşümüz: (TRK’nin İlk Halinde dahi) Üçüncü Kişilerin İyiniyeti
Korunmaktadır ............................................................................................. 31
a.“Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi”nin Anlamı ....................... 31
b.Sicil’in “Aleni” Olmasının Etkisi ............................................................. 33
c.Sonuç: MK m. 988’in Uygulanması ......................................................... 34
C. İyiniyetin Korunmasına Dair Yeni Kural: TRK m. 7/3 ..................................... 34
VI.DERECE SİSTEMİ ............................................................................................... 36
A. Genel Olarak..................................................................................................... 36
B. İlerleme Sistemi ................................................................................................ 37
C. Sabit Derece Sistemi ......................................................................................... 38
VII.REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YETKİSİNE “ALTERNATİF”
OLARAK MÜLKİYETİN DEVRİNİ TALEP HAKKININ (VE DİĞER
HAKLARIN) ÖNGÖRÜLMESİ........................................................................... 39
§ 2. İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ “DEĞİŞKEN REHİN” KAVRAMI KARŞISINDA
TRK’DEKİ YENİ REHİN MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................... 40
I. İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ DURUM .................................................................. 40
A. Değişken Rehin (Floating Charge) ve Sabit Rehin (Fix Charge) Kavramları .. 40
B. Tarihi Gelişim .................................................................................................. 40
1.Sanayi Devriminden Sonra Değişken Malvarlığı Değerleri Üzerinde
Rehin Kurma İhtiyacının Ortaya Çıkışı ........................................................ 40
2.Holroyd v. Marshall [1862] Davası .............................................................. 42
3.1862-1870 Arası Mahkeme Kararlarındaki Yaklaşım .................................. 44
4.Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co. [1870] Davası .... 45
C. Değişken Rehne Uygun Malvarlığı Değerleri ................................................... 45
D. Rehnin Belirgin Hâle Gelmesi = “Kristalleşme” (Crystallization).................... 46
E. Rehnin Türünün Belirlenmesi .......................................................................... 46
II.TRK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME .............................................................. 47
§ 3. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI........................................................ 49
I. GENEL ÇERÇEVE ............................................................................................... 49
II.REHNE KONU OLMAYAN MALVARLIĞI UNSURLARI ............................... 49
A. Taşınmazlar ve Tapu Siciline Tescil Edilen Taşınırlar ..................................... 49
B. Sermaye Piyasası Araçları ................................................................................ 51
C. Banka Mevduatı ................................................................................................ 52
D. Sicilli ve Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehnine Konu Olabilen Taşınırlar . 54
1.Genel Olarak................................................................................................. 54
2.Motorlu Taşıtlar ve İş Makineleri ................................................................. 55
a.Tescili Zorunlu Motorlu Taşıtlar (ve Bunlar Tarafından Çekilen
Taşıtlar) .................................................................................................... 55
b.Tescili Zorunlu İş Makineleri ................................................................... 57
3.MK m. 940/1 Kapsamına Giren Hayvanlar .................................................. 57
a.Teslime Bağlı Olmayan Hayvan Rehni .................................................... 57
b.TRK m. 8/3’ün Uygulanması ................................................................... 59
4.Maden Cevheri ............................................................................................. 59
5.Gemiler, Deniz ve İç Su Araçları.................................................................. 60
a.Gemi Kavramı .......................................................................................... 60
b.Gemi Siciline Tescil Edilen Gemiler ........................................................ 61
c.Yapı Siciline Tescil Edilen Yapılar .......................................................... 62
d.Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemiler, Deniz ve Su Araçları ...................... 63
6.Hava Araçları................................................................................................ 65
a.Cape Town Sözleşmesi (CTC) ve Hava Aracı Protokolü (ACP).............. 65
aa. Genel Olarak ....................................................................................... 65
bb. TRK ve CTS/ACP Arasındaki İlişki................................................... 69
cc. Hava Aracından Elde Edilen Getiri ..................................................... 70
b.Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK)...................................................... 70
aa. Genel Olarak ....................................................................................... 70
bb. TRK m. 8/3’ün Uygulanması ............................................................. 71
7.Demiryolu Araçlarının Özel Durumu ........................................................... 72
8.Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarını İşletme Hakkının Rehni ...... 73
III.REHİN KONUSU MALVARLIĞI UNSURLARI ................................................ 74
A. Örnekseyici Sayım............................................................................................ 74
B. Münferiden Rehin Konusu Olabilecek Malvarlığı Unsurları ............................ 75
1.Genel Olarak................................................................................................. 75
2.TRK m. 5/1’de Yer Alan Liste (= “Taşınır Varlıklar”)................................. 75
a.Alacaklar .................................................................................................. 75
aa. Genel Olarak ....................................................................................... 75
bb. Sözleşmeden Doğan Müstakbel Alacakların Rehni ............................ 76
cc. Kambiyo Senedine Bağlı Alacakların Durumu ................................... 76
b.Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar ............................................................... 77
c.Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Haklar............................................. 77
aa. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar........................................... 77
bb. Sınai Mülkiyet Hakları ....................................................................... 85
ç. Hammadde................................................................................................ 80
d.Hayvan ..................................................................................................... 81
e.Kazanç ve İrat........................................................................................... 81
f.Lisans ve Ruhsatlar ................................................................................... 81
g.Kira Gelirleri ............................................................................................ 82
ğ. Kiracılık Hakkı ......................................................................................... 82
h.“Menkul İşletme Tesisatı” = Duran Taşınır Malvarlığı ............................ 84
ı. Sarf Maddesi ............................................................................................. 85
i.Stoklar ....................................................................................................... 85
j.Tarımsal Ürün ........................................................................................... 87
k.Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı ......................................................... 87
aa. Ticaret Unvanı .................................................................................... 87
bb. İşletme Adı ......................................................................................... 88
l.Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi........................................................... 88
m.Ticari Plaka ve Ticari Hat ....................................................................... 88
n.Ticari Proje............................................................................................... 89
o.Vagon....................................................................................................... 89
ö. Üçüncü Kişilerdeki Taşınır, Haklar ve Paylı Mülkiyet Hakları ................ 89
p.“Benzeri Her Türlü Taşınır Varlık ve Hak”.............................................. 90
IV.İŞLETME REHNİ ................................................................................................. 91
A. Genel Olarak..................................................................................................... 91
B. Ticari İşletmenin Rehni..................................................................................... 91
1.Ticaret Siciline Tescil Edilmiş İşletmenin Rehnedilebilmesi ....................... 91
2.İkincil Bir Teminat Olması ........................................................................... 92
3.Ticari İşletmenin Bütünün Rehnedilmesi ..................................................... 93
a.Ticari İşletmenin Malvarlığı Yönü ve Unsurları....................................... 93
b.Rehin Konusu Olabilecek Malvarlığı Unsurları (Aktifler) ....................... 94
aa. Kural ................................................................................................... 94
bb. Öğreti.................................................................................................. 95
cc. Değerlendirme ve Görüşümüz ............................................................ 97
c.Bütün Varlıkların Rehnedilmesi Karinesi................................................ 101
aa. Genel Olarak ...................................................................................... 101
bb. Karinenin Uygulandığı Durumlarda Üçüncü Kişilere Ait Taşınırlar
Üzerinde İyiniyetle Rehin Hakkının Kazanılması Sorunu................. 102
d.Ticari İşletmedeki Müstakbel Varlıkların Rehni ..................................... 103
e.Rehnin Zorunlu (Esaslı) Unsurları........................................................... 103
f.Sözleşmede Ticari İşletmenin Belirlenmesi ............................................. 106
4.Diğer Sicillere Bildirim ............................................................................... 107
a.İlgili Taşınır Sicilleri ile Fikri Mülkiyet Haklarının Kaydedildiği
Sicillere Bildirim..................................................................................... 107
b.Ticaret Siciline Bildirim ve Tescil-İlan Sorunu....................................... 108
V. “ÜRETİM SÜRECİNİN REHNİ” ........................................................................ 109
VI.TEMİN EDİLEN ALACAK................................................................................. 110
A. Genel Olarak.................................................................................................... 110
B. Anapara ve Limit (Üst Sınır) Rehni ................................................................. 111
C. Yabancı Para Üzerinden Rehin Kurulabilmesi................................................. 111
§ 4. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI .......................................................... 112
I. REHİN VEREN .................................................................................................... 112
A. Tacir................................................................................................................. 112
B. Esnaf ................................................................................................................ 113
C. Çiftçi ................................................................................................................ 113
Ç. Üretici Örgütü .................................................................................................. 114
D. Serbest Meslek Erbabı ..................................................................................... 115
II.REHİN ALAN = ALACAKLI.............................................................................. 116
A. Kredi Kuruluşları ............................................................................................. 116
B. Tacirler ve Esnaflar.......................................................................................... 117
III.REHİN VERENİN BORÇLU DIŞINDA BİR KİŞİ OLMASI (BORÇLU
LEHİNE REHİN VERİLMESİ) ........................................................................... 117
§ 5. REHİN SÖZLEŞMESİ ............................................................................................. 118
I. KAVRAM............................................................................................................. 118
II.TARAFLAR ......................................................................................................... 120
III.ŞEKİL ................................................................................................................... 120
A. Yazılı Şeklin Niteliği ....................................................................................... 120
B. Elektronik Yazılı Şekil..................................................................................... 122
IV.İÇERİK................................................................................................................. 122
A. Zorunlu İçerik .................................................................................................. 122
1.Genel Olarak................................................................................................ 122
2.Taraflarla İlgili Kayıt................................................................................... 123
3.TRK Kapsamındaki Rehin Üzerinde Anlaşıldığını Gösteren Kayıt............. 124
4.Rehin Konusuyla İlgili Kayıt ....................................................................... 125
5.Alacakla İlgili Kayıt .................................................................................... 126
6.Tescilinden Doğan Masraflarla İlgili Kayıt ................................................. 127
B. Geçersiz Kayıtlar ............................................................................................. 127
C. İhtiyari İçerik ................................................................................................... 129
§ 6. REHİN SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ ..................................................................... 130
I. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ (= SİCİL) ................................................................. 130
A. Genel Olarak.................................................................................................... 130
B. Sicil Teşkilatı ................................................................................................... 131
C. Kamuya Açıklık = Aleniyet ............................................................................. 133
D. Sicile Güven İlkesinin Geçerli Olmaması ........................................................ 134
E. Sicilin Tutulmasından Doğan Sorumluluk ....................................................... 135
II.TESCİL TALEBİ.................................................................................................. 135
III.TESCİLİN NİTELİĞİ........................................................................................... 137
IV.TESCİLİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ ............................................... 138
A. Siciller Arası Veri Paylaşımı (Koordinasyon) ................................................. 138
B. Münferit Varlıkların Rehninde Diğer Sicillere Bildirim .................................. 140
C. İşletme Rehninde Diğer Sicillere Bildirim ....................................................... 140
§ 7. DEĞER TESPİTİ ...................................................................................................... 141
I. DEĞER TESPİTİNİN AMACI............................................................................. 141
II.REHNİN KURULMASINDAN ÖNCE DEĞER TESPİTİ .................................. 141
A. Sözleşme .......................................................................................................... 141
B. Mahkemeye Başvuru........................................................................................ 142
1.Talepte Bulunmaya Yetkili Olanlar ............................................................. 142
2.Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................................................... 142
3.Mahkeme Tarafından “Eksper” Atanması ................................................... 143
4.Yargılama Usulü.......................................................................................... 143
5.İki Yıllık Yeni Değer Tespitinde Bulunma Yasağı ...................................... 144
III.REHNİN KURULMASINDAN SONRA DEĞER TESPİTİ................................ 145
§ 8. REHNİN VE TEMİNATIN KAPSAMI .................................................................. 145
I. REHNİN KAPSAMI............................................................................................. 145
A. Asıl Şey ve Bütünleyici Parça.......................................................................... 145
1.Genel Olarak................................................................................................ 145
2.Doğal Ürünler .............................................................................................. 146
3.Hukuki Ürünler............................................................................................ 147
B. Eklenti.............................................................................................................. 148
C. İkâme Değerler (Surrogatlar) ........................................................................... 148
1.Genel Olarak................................................................................................ 148
2.Sigorta Tazminatı ........................................................................................ 149
D. Alacak veya Hak.............................................................................................. 150
E. Üretim Sürecinin Sonucunda Elde Edilen Alacaklar........................................ 150
II.TEMİNATIN KAPSAMI...................................................................................... 150
A. Sabit Derece Sisteminde .................................................................................. 150
B. İlerleme Sisteminde.......................................................................................... 152
§ 9. REHNİN SAĞLADIĞI ÖNCELİK HAKKI ........................................................... 152
I. DİĞER REHİN HAKLARI İLE TRK’DEKİ REHİN ARASINDAKİ ÖNCELİK
İLİŞKİSİ ............................................................................................................... 152
II.TRK’DEKİ REHİN HAKLARI ARASINDAKİ ÖNCELİK ................................ 153
§ 10. REHİN KONUSUNUN DEĞERİNİN KORUNMASI ......................................... 154
I. UYGULANACAK KURALLAR......................................................................... 154
II.REHİN VERENİN TASARRUF YETKİSİNİN KONU AÇISINDAN ÖNEMİ .. 156
III.REHİN KONUSUNU DENETLEME HAKKI .................................................... 156
IV.ZİLYEDİN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................................................... 157
A. “Zilyet” Terimin Yorumu ................................................................................ 157
B. Yükümlülüğün İçeriği ...................................................................................... 158
1.Genel Olarak................................................................................................ 158
2.Münferit Varlıklar Açısından....................................................................... 159
C. Sorumluluğun Hukuki Niteliği......................................................................... 160
V. ÖNLEME DAVASI.............................................................................................. 161
VI.ALACAKLININ HAKİMDEN YETKİ ALMASI ............................................... 162
VII.ALACAKLININ KENDİLİĞİNDEN ÖNLEM ALMASI ................................... 163
VIII.ALACAKLININ ÖNLEM İÇİN YAPTIĞI GİDERLERİ TALEP HAKKI ......... 164
IX.REHİN KONUSUNUN DEĞERİNDE DÜŞME MEYDANA GELMESİNİN
SONUÇLARI ....................................................................................................... 165
A. Rehin Verenin Kusurunun Bulunması............................................................. 165
B. Rehin Verenin Kusurunun Bulunmaması ........................................................ 166
§ 11. REHİN HAKKININ KULLANILMASI (TEMERRÜT SONRASI HAKLAR) 167
I. SİSTEMİN PARAYA ÇEVİRME İLKESİ VE LEX COMMİSSORİA
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 167
II.SERMAYA PİYASASI ARAÇLARI VE HAVA ARACI TESİSATI
ÜZERİNDEKİ AYNİ TEMİNATLAR İLE KARŞILAŞTIRMA
(SERPK M. 47, CTC M. 8, 9) .............................................................................. 169
A. Genel Olarak.................................................................................................... 169
B. SerPK m. 47..................................................................................................... 169
C. CTS m. 8, 9...................................................................................................... 171
III.TRK M. 14/1, B. (A)-(C)’DEKİ ÖZEL HAKLAR İLE (CEBRİ İCRA
YOLUYLA)PARAYA ÇEVİRME HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ.................. 173
A. Alacaklının Paraya Çevirme Hakkı.................................................................. 173
B. Hakların Yarışması .......................................................................................... 175
C. Önce Rehne Başvurma Yasağının (İİK m. 45/1) Uygulanması........................ 177
IV.ALACAKLININ TRK M. 14/1, B. (A)-(C)’DEKİ ÖZEL HAKLARI ................. 179
A. Genel Olarak.................................................................................................... 179
B. Mülkiyetin Devrini Talep Hakkı ...................................................................... 180
1.Uygulanacak Kurallar.................................................................................. 180
a.TRK......................................................................................................... 180
b.Yönetmelik .............................................................................................. 181
c.Değerlendirme ......................................................................................... 183
2.Hakkın Konusu: Taşınır Mülkiyeti .............................................................. 185
3.Hak Sahibi: Birinci Dereceden Alacaklı ...................................................... 186
4.Hakkın Cebri İcra Yoluyla Kullanılması ..................................................... 187
5.Takip Yolu................................................................................................... 187
a.Rehin Sözleşmesine Dayanan İlâmlı İcra ................................................ 187
b.Alacaklının Dava Sonucunda İlâm Elde Etmesi ...................................... 188
6.Rehin Veren ve Diğer Alacaklıların Korunması .......................................... 189
a.Genel Olarak............................................................................................ 189
b.Rehin Verenin Korunması ....................................................................... 190
aa. Genel Olarak ...................................................................................... 190
bb. İlâmlı İcra Yoluna Başvurulması Durumunda ................................... 191
cc. Dava Açılması Durumunda ................................................................ 191
c.Diğer Alacaklıların Korunması................................................................ 192
C. Alacağın Varlık Yönetim Şirketine Devri ........................................................ 193
D. Kiralama ve Lisans .......................................................................................... 193
V. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ..................................................................... 196
A. Sorun: İntibak Hükümlerinin Bulunmaması .................................................... 196
B. Münferit Varlıkların Rehninin Paraya Çevrilmesi ........................................... 197
1.Takip Yolu: Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi (İİK m. 145 vd.) ............. 197
a.Genel Olarak............................................................................................ 197
b.İlâmsız İcra.............................................................................................. 197
aa. Takip Talebi ve Ödeme Emri ............................................................. 197
bb. Ödeme Emrine İtiraz ve Takibin Kesinleşmesi ................................. 198
b.İlâmlı İcra ................................................................................................ 199
aa. İlâm Niteliğinde Belgeler Açısından (İİK m. 38) Rehin Sözleşmesinin
Değerlendirilmesi............................................................................... 199
bb. Takip Talebi ve İcra Emri .................................................................. 201
2.Rehinli Münferit Varlığa Elkoyulması ve Koruma Tedbirleri Alınması...... 202
3.Rehin Konusunun Paraya Çevrilmesi (Satış Aşaması) ................................ 203
C. İşletme Rehninin Paraya Çevrilmesi ................................................................ 204
1.İşletmenin Bütünlüğünün Takip İçerisinde Gözetilmesi .............................. 204
2.Takip Yolu................................................................................................... 205
3.İşletmeye El koyulması ve Koruma Tedbirleri Alınması............................. 206
D. İhtiyati Haciz Sorunu ....................................................................................... 207
1.Sorunun Tespiti............................................................................................ 207
2.İhtiyati Hacze Duyulan İhtiyaç .................................................................... 208
3.Kanun Boşluğu ve Kıyas Yoluna Başvurulması .......................................... 208
§ 12. REHNİN SONA ERMESİ ...................................................................................... 209
I. REHNİN ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ ................................. 209
A. Genel Olarak.................................................................................................... 209
B. Zamanaşımı...................................................................................................... 211
C. Alacaklının Terkin Yükümlülüğü .................................................................... 212
D. Rehin Verenin Terkin Yetkisi .......................................................................... 213
II.REHNİN DİĞER SEBEPLERLE SONA ERMESİ .............................................. 214
§ 13. REHNİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU EDİLMESİ................. 215
I. GENEL OLARAK................................................................................................ 215
II.REHİN AÇISINDAN ÖNE ÇIKAN İPTAL SEBEPLERİ ................................... 217
A. Rehnin Borçludan Karşılık Alınmadan Kurulması .......................................... 217
1.Genel Olarak................................................................................................ 217
2.Borçlunun Rehin Verenin Yakını Olması Durumunda Karşılıksız
Kazandırma Varsayımı................................................................................ 217
3.Süre.............................................................................................................. 218
B. Aciz Hâlinde Rehin Hakkının Kurulması ........................................................ 218
C. Diğer Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Rehin Hakkının Kurulması............. 219
§ 14. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ................................................................. 220
I. GÖREVLİ MAHKEME ....................................................................................... 220
II.YETKİLİ MAHKEME ......................................................................................... 220
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 221
EKLER ....................................................................................................................... 229
EK-1: TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ................................... 229
EK-2: TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE
TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK................................................................................................. 238
EK-3: TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ
HAKKINDA YÖNETMELİK .......................................................................... 254
EK-4: REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ................................................. 259
 • Açıklama
  • KISALTMALAR........................................................................................................ xv
   GİRİŞ............................................................................................................................. 1
   I. KANUNLAŞTIRMA SÜRECİ................................................................................ 1
   II.AMAÇ ..................................................................................................................... 4
   III.TERMİNOLOJİ ....................................................................................................... 6
   IV.YÖNETMELİKLER VE KANUNİLİK İLKESİ KARŞISINDA BAĞLAYICILIĞI ................................................................................................... 9
   A. İlgili Yönetmelikler ............................................................................................ 9
   B. Yönetmeliğin Kanuna Dayanması (Secundem Legem) ve Kanuna Aykırı
   Olamaması (Intra Legem)................................................................................... 9
   C. Değerlendirme ve Eleştiriler ............................................................................. 11
   1.Özellikle Yönetmelik’in TRK’nin Geniş Çaplı Revizyonu Niteliğinde
   Bulunması ve Bunun Kanunilik İlkesine Açık Aykırılığı............................. 11
   2.Kanunilik İlkesine Aykırılığın Sonuçları ...................................................... 13
   V. HUKUKİ BELİRSİZLİKLER VE YORUM SORUNLARININ ÇOKLUĞU ...... 14
   VI.İLK REVİZYON: 7099 SAYILI KANUN VE DEĞİŞİKLİK
   YÖNETMELİKLERİ ............................................................................................ 14
   § 1. REHNİN TEMEL NİTELİKLERİ ........................................................................... 15
   I. SİCİLLİ TESLİME BAĞLI OLMAYAN REHİN................................................. .15
   II.DÖNEN MALVARLIĞI UNSURLARININ (DÖNEN VARLIKLAR)
   REHNEDİLEBİLMESİ......................................................................................... .16
   III.REHİN VERENİN KULLANMA VE TASARRUF YETKİSİNİN
   SINIRLANDIRILAMAMASI............................................................................... .17
   IV.BELİRLİLİK İLKESİNİN ESNETİLMESİ .......................................................... .21
   A. Genel Olarak Rehin Konusu Açısından Belirlilik İlkesi ................................... .21
   B. TRK’de Belirlilik İlkesi .................................................................................... .22
   1.Mevcut Münferit Varlıkların Rehninde İlkenin Uygulanması ...................... .22
   2.İlkenin Uygulanmadığı Hâller ...................................................................... .23
   a.Ayırt Edici Özellikleri Bulunmayan Taşınır Varlıklar.............................. 23
   b.Müstakbel (Münferit) Varlıkların Rehni .................................................. 24
   aa. Genel Olarak ....................................................................................... 24
   bb. Rehin Hakkının Doğduğu An ............................................................. 25
   cc. Müstakbel Alacakların Rehni.............................................................. 26
   c.Üretim Sürecinin Rehni ............................................................................ 27
   d.İkâme Değerlerin (Surrogatlar) Sınırlanmaması....................................... 27
   V. REHNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ VE İYİNİYETİN
   KORUNMASI....................................................................................................... 28
   A. TİRK’teki Durum ............................................................................................. 28
   B. TRK’nin İlk Hâlindeki Durum.......................................................................... 29
   1.İlgili Hükümler ............................................................................................. 29
   2.Öğreti............................................................................................................ 30
   3.Görüşümüz: (TRK’nin İlk Halinde dahi) Üçüncü Kişilerin İyiniyeti
   Korunmaktadır ............................................................................................. 31
   a.“Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi”nin Anlamı ....................... 31
   b.Sicil’in “Aleni” Olmasının Etkisi ............................................................. 33
   c.Sonuç: MK m. 988’in Uygulanması ......................................................... 34
   C. İyiniyetin Korunmasına Dair Yeni Kural: TRK m. 7/3 ..................................... 34
   VI.DERECE SİSTEMİ ............................................................................................... 36
   A. Genel Olarak..................................................................................................... 36
   B. İlerleme Sistemi ................................................................................................ 37
   C. Sabit Derece Sistemi ......................................................................................... 38
   VII.REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YETKİSİNE “ALTERNATİF”
   OLARAK MÜLKİYETİN DEVRİNİ TALEP HAKKININ (VE DİĞER
   HAKLARIN) ÖNGÖRÜLMESİ........................................................................... 39
   § 2. İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ “DEĞİŞKEN REHİN” KAVRAMI KARŞISINDA
   TRK’DEKİ YENİ REHİN MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................... 40
   I. İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ DURUM .................................................................. 40
   A. Değişken Rehin (Floating Charge) ve Sabit Rehin (Fix Charge) Kavramları .. 40
   B. Tarihi Gelişim .................................................................................................. 40
   1.Sanayi Devriminden Sonra Değişken Malvarlığı Değerleri Üzerinde
   Rehin Kurma İhtiyacının Ortaya Çıkışı ........................................................ 40
   2.Holroyd v. Marshall [1862] Davası .............................................................. 42
   3.1862-1870 Arası Mahkeme Kararlarındaki Yaklaşım .................................. 44
   4.Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co. [1870] Davası .... 45
   C. Değişken Rehne Uygun Malvarlığı Değerleri ................................................... 45
   D. Rehnin Belirgin Hâle Gelmesi = “Kristalleşme” (Crystallization).................... 46
   E. Rehnin Türünün Belirlenmesi .......................................................................... 46
   II.TRK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME .............................................................. 47
   § 3. KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI........................................................ 49
   I. GENEL ÇERÇEVE ............................................................................................... 49
   II.REHNE KONU OLMAYAN MALVARLIĞI UNSURLARI ............................... 49
   A. Taşınmazlar ve Tapu Siciline Tescil Edilen Taşınırlar ..................................... 49
   B. Sermaye Piyasası Araçları ................................................................................ 51
   C. Banka Mevduatı ................................................................................................ 52
   D. Sicilli ve Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehnine Konu Olabilen Taşınırlar . 54
   1.Genel Olarak................................................................................................. 54
   2.Motorlu Taşıtlar ve İş Makineleri ................................................................. 55
   a.Tescili Zorunlu Motorlu Taşıtlar (ve Bunlar Tarafından Çekilen
   Taşıtlar) .................................................................................................... 55
   b.Tescili Zorunlu İş Makineleri ................................................................... 57
   3.MK m. 940/1 Kapsamına Giren Hayvanlar .................................................. 57
   a.Teslime Bağlı Olmayan Hayvan Rehni .................................................... 57
   b.TRK m. 8/3’ün Uygulanması ................................................................... 59
   4.Maden Cevheri ............................................................................................. 59
   5.Gemiler, Deniz ve İç Su Araçları.................................................................. 60
   a.Gemi Kavramı .......................................................................................... 60
   b.Gemi Siciline Tescil Edilen Gemiler ........................................................ 61
   c.Yapı Siciline Tescil Edilen Yapılar .......................................................... 62
   d.Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemiler, Deniz ve Su Araçları ...................... 63
   6.Hava Araçları................................................................................................ 65
   a.Cape Town Sözleşmesi (CTC) ve Hava Aracı Protokolü (ACP).............. 65
   aa. Genel Olarak ....................................................................................... 65
   bb. TRK ve CTS/ACP Arasındaki İlişki................................................... 69
   cc. Hava Aracından Elde Edilen Getiri ..................................................... 70
   b.Türk Sivil Havacılık Kanunu (TSHK)...................................................... 70
   aa. Genel Olarak ....................................................................................... 70
   bb. TRK m. 8/3’ün Uygulanması ............................................................. 71
   7.Demiryolu Araçlarının Özel Durumu ........................................................... 72
   8.Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarını İşletme Hakkının Rehni ...... 73
   III.REHİN KONUSU MALVARLIĞI UNSURLARI ................................................ 74
   A. Örnekseyici Sayım............................................................................................ 74
   B. Münferiden Rehin Konusu Olabilecek Malvarlığı Unsurları ............................ 75
   1.Genel Olarak................................................................................................. 75
   2.TRK m. 5/1’de Yer Alan Liste (= “Taşınır Varlıklar”)................................. 75
   a.Alacaklar .................................................................................................. 75
   aa. Genel Olarak ....................................................................................... 75
   bb. Sözleşmeden Doğan Müstakbel Alacakların Rehni ............................ 76
   cc. Kambiyo Senedine Bağlı Alacakların Durumu ................................... 76
   b.Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar ............................................................... 77
   c.Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Haklar............................................. 77
   aa. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar........................................... 77
   bb. Sınai Mülkiyet Hakları ....................................................................... 85
   ç. Hammadde................................................................................................ 80
   d.Hayvan ..................................................................................................... 81
   e.Kazanç ve İrat........................................................................................... 81
   f.Lisans ve Ruhsatlar ................................................................................... 81
   g.Kira Gelirleri ............................................................................................ 82
   ğ. Kiracılık Hakkı ......................................................................................... 82
   h.“Menkul İşletme Tesisatı” = Duran Taşınır Malvarlığı ............................ 84
   ı. Sarf Maddesi ............................................................................................. 85
   i.Stoklar ....................................................................................................... 85
   j.Tarımsal Ürün ........................................................................................... 87
   k.Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı ......................................................... 87
   aa. Ticaret Unvanı .................................................................................... 87
   bb. İşletme Adı ......................................................................................... 88
   l.Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi........................................................... 88
   m.Ticari Plaka ve Ticari Hat ....................................................................... 88
   n.Ticari Proje............................................................................................... 89
   o.Vagon....................................................................................................... 89
   ö. Üçüncü Kişilerdeki Taşınır, Haklar ve Paylı Mülkiyet Hakları ................ 89
   p.“Benzeri Her Türlü Taşınır Varlık ve Hak”.............................................. 90
   IV.İŞLETME REHNİ ................................................................................................. 91
   A. Genel Olarak..................................................................................................... 91
   B. Ticari İşletmenin Rehni..................................................................................... 91
   1.Ticaret Siciline Tescil Edilmiş İşletmenin Rehnedilebilmesi ....................... 91
   2.İkincil Bir Teminat Olması ........................................................................... 92
   3.Ticari İşletmenin Bütünün Rehnedilmesi ..................................................... 93
   a.Ticari İşletmenin Malvarlığı Yönü ve Unsurları....................................... 93
   b.Rehin Konusu Olabilecek Malvarlığı Unsurları (Aktifler) ....................... 94
   aa. Kural ................................................................................................... 94
   bb. Öğreti.................................................................................................. 95
   cc. Değerlendirme ve Görüşümüz ............................................................ 97
   c.Bütün Varlıkların Rehnedilmesi Karinesi................................................ 101
   aa. Genel Olarak ...................................................................................... 101
   bb. Karinenin Uygulandığı Durumlarda Üçüncü Kişilere Ait Taşınırlar
   Üzerinde İyiniyetle Rehin Hakkının Kazanılması Sorunu................. 102
   d.Ticari İşletmedeki Müstakbel Varlıkların Rehni ..................................... 103
   e.Rehnin Zorunlu (Esaslı) Unsurları........................................................... 103
   f.Sözleşmede Ticari İşletmenin Belirlenmesi ............................................. 106
   4.Diğer Sicillere Bildirim ............................................................................... 107
   a.İlgili Taşınır Sicilleri ile Fikri Mülkiyet Haklarının Kaydedildiği
   Sicillere Bildirim..................................................................................... 107
   b.Ticaret Siciline Bildirim ve Tescil-İlan Sorunu....................................... 108
   V. “ÜRETİM SÜRECİNİN REHNİ” ........................................................................ 109
   VI.TEMİN EDİLEN ALACAK................................................................................. 110
   A. Genel Olarak.................................................................................................... 110
   B. Anapara ve Limit (Üst Sınır) Rehni ................................................................. 111
   C. Yabancı Para Üzerinden Rehin Kurulabilmesi................................................. 111
   § 4. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI .......................................................... 112
   I. REHİN VEREN .................................................................................................... 112
   A. Tacir................................................................................................................. 112
   B. Esnaf ................................................................................................................ 113
   C. Çiftçi ................................................................................................................ 113
   Ç. Üretici Örgütü .................................................................................................. 114
   D. Serbest Meslek Erbabı ..................................................................................... 115
   II.REHİN ALAN = ALACAKLI.............................................................................. 116
   A. Kredi Kuruluşları ............................................................................................. 116
   B. Tacirler ve Esnaflar.......................................................................................... 117
   III.REHİN VERENİN BORÇLU DIŞINDA BİR KİŞİ OLMASI (BORÇLU
   LEHİNE REHİN VERİLMESİ) ........................................................................... 117
   § 5. REHİN SÖZLEŞMESİ ............................................................................................. 118
   I. KAVRAM............................................................................................................. 118
   II.TARAFLAR ......................................................................................................... 120
   III.ŞEKİL ................................................................................................................... 120
   A. Yazılı Şeklin Niteliği ....................................................................................... 120
   B. Elektronik Yazılı Şekil..................................................................................... 122
   IV.İÇERİK................................................................................................................. 122
   A. Zorunlu İçerik .................................................................................................. 122
   1.Genel Olarak................................................................................................ 122
   2.Taraflarla İlgili Kayıt................................................................................... 123
   3.TRK Kapsamındaki Rehin Üzerinde Anlaşıldığını Gösteren Kayıt............. 124
   4.Rehin Konusuyla İlgili Kayıt ....................................................................... 125
   5.Alacakla İlgili Kayıt .................................................................................... 126
   6.Tescilinden Doğan Masraflarla İlgili Kayıt ................................................. 127
   B. Geçersiz Kayıtlar ............................................................................................. 127
   C. İhtiyari İçerik ................................................................................................... 129
   § 6. REHİN SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ ..................................................................... 130
   I. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ (= SİCİL) ................................................................. 130
   A. Genel Olarak.................................................................................................... 130
   B. Sicil Teşkilatı ................................................................................................... 131
   C. Kamuya Açıklık = Aleniyet ............................................................................. 133
   D. Sicile Güven İlkesinin Geçerli Olmaması ........................................................ 134
   E. Sicilin Tutulmasından Doğan Sorumluluk ....................................................... 135
   II.TESCİL TALEBİ.................................................................................................. 135
   III.TESCİLİN NİTELİĞİ........................................................................................... 137
   IV.TESCİLİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ ............................................... 138
   A. Siciller Arası Veri Paylaşımı (Koordinasyon) ................................................. 138
   B. Münferit Varlıkların Rehninde Diğer Sicillere Bildirim .................................. 140
   C. İşletme Rehninde Diğer Sicillere Bildirim ....................................................... 140
   § 7. DEĞER TESPİTİ ...................................................................................................... 141
   I. DEĞER TESPİTİNİN AMACI............................................................................. 141
   II.REHNİN KURULMASINDAN ÖNCE DEĞER TESPİTİ .................................. 141
   A. Sözleşme .......................................................................................................... 141
   B. Mahkemeye Başvuru........................................................................................ 142
   1.Talepte Bulunmaya Yetkili Olanlar ............................................................. 142
   2.Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................................................... 142
   3.Mahkeme Tarafından “Eksper” Atanması ................................................... 143
   4.Yargılama Usulü.......................................................................................... 143
   5.İki Yıllık Yeni Değer Tespitinde Bulunma Yasağı ...................................... 144
   III.REHNİN KURULMASINDAN SONRA DEĞER TESPİTİ................................ 145
   § 8. REHNİN VE TEMİNATIN KAPSAMI .................................................................. 145
   I. REHNİN KAPSAMI............................................................................................. 145
   A. Asıl Şey ve Bütünleyici Parça.......................................................................... 145
   1.Genel Olarak................................................................................................ 145
   2.Doğal Ürünler .............................................................................................. 146
   3.Hukuki Ürünler............................................................................................ 147
   B. Eklenti.............................................................................................................. 148
   C. İkâme Değerler (Surrogatlar) ........................................................................... 148
   1.Genel Olarak................................................................................................ 148
   2.Sigorta Tazminatı ........................................................................................ 149
   D. Alacak veya Hak.............................................................................................. 150
   E. Üretim Sürecinin Sonucunda Elde Edilen Alacaklar........................................ 150
   II.TEMİNATIN KAPSAMI...................................................................................... 150
   A. Sabit Derece Sisteminde .................................................................................. 150
   B. İlerleme Sisteminde.......................................................................................... 152
   § 9. REHNİN SAĞLADIĞI ÖNCELİK HAKKI ........................................................... 152
   I. DİĞER REHİN HAKLARI İLE TRK’DEKİ REHİN ARASINDAKİ ÖNCELİK
   İLİŞKİSİ ............................................................................................................... 152
   II.TRK’DEKİ REHİN HAKLARI ARASINDAKİ ÖNCELİK ................................ 153
   § 10. REHİN KONUSUNUN DEĞERİNİN KORUNMASI ......................................... 154
   I. UYGULANACAK KURALLAR......................................................................... 154
   II.REHİN VERENİN TASARRUF YETKİSİNİN KONU AÇISINDAN ÖNEMİ .. 156
   III.REHİN KONUSUNU DENETLEME HAKKI .................................................... 156
   IV.ZİLYEDİN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ......................................................... 157
   A. “Zilyet” Terimin Yorumu ................................................................................ 157
   B. Yükümlülüğün İçeriği ...................................................................................... 158
   1.Genel Olarak................................................................................................ 158
   2.Münferit Varlıklar Açısından....................................................................... 159
   C. Sorumluluğun Hukuki Niteliği......................................................................... 160
   V. ÖNLEME DAVASI.............................................................................................. 161
   VI.ALACAKLININ HAKİMDEN YETKİ ALMASI ............................................... 162
   VII.ALACAKLININ KENDİLİĞİNDEN ÖNLEM ALMASI ................................... 163
   VIII.ALACAKLININ ÖNLEM İÇİN YAPTIĞI GİDERLERİ TALEP HAKKI ......... 164
   IX.REHİN KONUSUNUN DEĞERİNDE DÜŞME MEYDANA GELMESİNİN
   SONUÇLARI ....................................................................................................... 165
   A. Rehin Verenin Kusurunun Bulunması............................................................. 165
   B. Rehin Verenin Kusurunun Bulunmaması ........................................................ 166
   § 11. REHİN HAKKININ KULLANILMASI (TEMERRÜT SONRASI HAKLAR) 167
   I. SİSTEMİN PARAYA ÇEVİRME İLKESİ VE LEX COMMİSSORİA
   AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 167
   II.SERMAYA PİYASASI ARAÇLARI VE HAVA ARACI TESİSATI
   ÜZERİNDEKİ AYNİ TEMİNATLAR İLE KARŞILAŞTIRMA
   (SERPK M. 47, CTC M. 8, 9) .............................................................................. 169
   A. Genel Olarak.................................................................................................... 169
   B. SerPK m. 47..................................................................................................... 169
   C. CTS m. 8, 9...................................................................................................... 171
   III.TRK M. 14/1, B. (A)-(C)’DEKİ ÖZEL HAKLAR İLE (CEBRİ İCRA
   YOLUYLA)PARAYA ÇEVİRME HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ.................. 173
   A. Alacaklının Paraya Çevirme Hakkı.................................................................. 173
   B. Hakların Yarışması .......................................................................................... 175
   C. Önce Rehne Başvurma Yasağının (İİK m. 45/1) Uygulanması........................ 177
   IV.ALACAKLININ TRK M. 14/1, B. (A)-(C)’DEKİ ÖZEL HAKLARI ................. 179
   A. Genel Olarak.................................................................................................... 179
   B. Mülkiyetin Devrini Talep Hakkı ...................................................................... 180
   1.Uygulanacak Kurallar.................................................................................. 180
   a.TRK......................................................................................................... 180
   b.Yönetmelik .............................................................................................. 181
   c.Değerlendirme ......................................................................................... 183
   2.Hakkın Konusu: Taşınır Mülkiyeti .............................................................. 185
   3.Hak Sahibi: Birinci Dereceden Alacaklı ...................................................... 186
   4.Hakkın Cebri İcra Yoluyla Kullanılması ..................................................... 187
   5.Takip Yolu................................................................................................... 187
   a.Rehin Sözleşmesine Dayanan İlâmlı İcra ................................................ 187
   b.Alacaklının Dava Sonucunda İlâm Elde Etmesi ...................................... 188
   6.Rehin Veren ve Diğer Alacaklıların Korunması .......................................... 189
   a.Genel Olarak............................................................................................ 189
   b.Rehin Verenin Korunması ....................................................................... 190
   aa. Genel Olarak ...................................................................................... 190
   bb. İlâmlı İcra Yoluna Başvurulması Durumunda ................................... 191
   cc. Dava Açılması Durumunda ................................................................ 191
   c.Diğer Alacaklıların Korunması................................................................ 192
   C. Alacağın Varlık Yönetim Şirketine Devri ........................................................ 193
   D. Kiralama ve Lisans .......................................................................................... 193
   V. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ..................................................................... 196
   A. Sorun: İntibak Hükümlerinin Bulunmaması .................................................... 196
   B. Münferit Varlıkların Rehninin Paraya Çevrilmesi ........................................... 197
   1.Takip Yolu: Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi (İİK m. 145 vd.) ............. 197
   a.Genel Olarak............................................................................................ 197
   b.İlâmsız İcra.............................................................................................. 197
   aa. Takip Talebi ve Ödeme Emri ............................................................. 197
   bb. Ödeme Emrine İtiraz ve Takibin Kesinleşmesi ................................. 198
   b.İlâmlı İcra ................................................................................................ 199
   aa. İlâm Niteliğinde Belgeler Açısından (İİK m. 38) Rehin Sözleşmesinin
   Değerlendirilmesi............................................................................... 199
   bb. Takip Talebi ve İcra Emri .................................................................. 201
   2.Rehinli Münferit Varlığa Elkoyulması ve Koruma Tedbirleri Alınması...... 202
   3.Rehin Konusunun Paraya Çevrilmesi (Satış Aşaması) ................................ 203
   C. İşletme Rehninin Paraya Çevrilmesi ................................................................ 204
   1.İşletmenin Bütünlüğünün Takip İçerisinde Gözetilmesi .............................. 204
   2.Takip Yolu................................................................................................... 205
   3.İşletmeye El koyulması ve Koruma Tedbirleri Alınması............................. 206
   D. İhtiyati Haciz Sorunu ....................................................................................... 207
   1.Sorunun Tespiti............................................................................................ 207
   2.İhtiyati Hacze Duyulan İhtiyaç .................................................................... 208
   3.Kanun Boşluğu ve Kıyas Yoluna Başvurulması .......................................... 208
   § 12. REHNİN SONA ERMESİ ...................................................................................... 209
   I. REHNİN ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ ................................. 209
   A. Genel Olarak.................................................................................................... 209
   B. Zamanaşımı...................................................................................................... 211
   C. Alacaklının Terkin Yükümlülüğü .................................................................... 212
   D. Rehin Verenin Terkin Yetkisi .......................................................................... 213
   II.REHNİN DİĞER SEBEPLERLE SONA ERMESİ .............................................. 214
   § 13. REHNİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU EDİLMESİ................. 215
   I. GENEL OLARAK................................................................................................ 215
   II.REHİN AÇISINDAN ÖNE ÇIKAN İPTAL SEBEPLERİ ................................... 217
   A. Rehnin Borçludan Karşılık Alınmadan Kurulması .......................................... 217
   1.Genel Olarak................................................................................................ 217
   2.Borçlunun Rehin Verenin Yakını Olması Durumunda Karşılıksız
   Kazandırma Varsayımı................................................................................ 217
   3.Süre.............................................................................................................. 218
   B. Aciz Hâlinde Rehin Hakkının Kurulması ........................................................ 218
   C. Diğer Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Rehin Hakkının Kurulması............. 219
   § 14. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ................................................................. 220
   I. GÖREVLİ MAHKEME ....................................................................................... 220
   II.YETKİLİ MAHKEME ......................................................................................... 220
   KAYNAKÇA ............................................................................................................. 221
   EKLER ....................................................................................................................... 229
   EK-1: TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ................................... 229
   EK-2: TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE
   TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA
   YÖNETMELİK................................................................................................. 238
   EK-3: TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ
   HAKKINDA YÖNETMELİK .......................................................................... 254
   EK-4: REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ................................................. 259
   Stok Kodu
   :
   9789753685443
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   287
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat