Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması Prof. Dr. Yasemin IŞIKTA

Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması

Liste Fiyatı : 27,77
İndirimli Fiyat : 26,38
Kazancınız : 1,39
AAJ868181X
363856
Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması
Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması
26.38

içindekiler

GİRİŞ.................................................................................................................... 5

§ 1- HUKUKUN KÖKENİ VE TEMELLENDİRİLMESİ................................... 9

I- Hukuk Değişik Açılardan Ele Alınabilir........................................................... 9

1-Genel Olarak 9

2- Hukuk Kavramına Daraltıcı Yaklaşımlar......................................................... 12

II-Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu..................................................... 13

1- Hukukun Tanımı ve Bu Tanımdan Çıkan Fonksiyonlar.................................. 15

2-Hukuku Tek Boyutlu Kavramanın Taşıdığı Güçlükler.................................... 16

3-Hukukun Fonksiyonları ve Bu Fonksiyonlar Arasındaki Antinomik İlişkiler.. 19

III-Hukuksal Formalizm 19

IV-Hukukun Formal ve Normatif Teorisi........................................................... 22

V-Genel Hukuk Teorisinin Konusu Olarak Hukukun Normatif Teorisinin Bilimselliği 24

VI-Geçerlilik. Etkinlik Adalete Uygunluk Kriterleri............................................ 25

1-Geçerlilik 26

2- Etkinlik............................................................................................................ 27

3- Adalete Uygunluk........................................................................................... 27

§ 2- HUKUKUN ELE ALINIŞ BİÇİMLERİ..................................................... 29

1- Hukukun İçerik Olarak Ele Alınması.............................................................. 29

1- Doğa Kanunu - Hukuk Normu Ayrımı ve Önemi........................................... 29

2-Hııkuk Normunun Konusu............................................................................. 30

3- Hukukun Uygulanması................................................................................... 31

a- Genel Olarak................................................................................................... 31

b- Teknik Olarak Uygulanma ile İlgili Sorunlar.................................................. 33

c- Normun Yürürlüğe Girmesi............................................................................ 34

d- Normun Yürürlükten Kalkması....................................................................... 34

aa- Açık Yürürlükten Kalkma...................................................................... 35

bb- Örtülü Yürürlükten Kalkma.................................................................. 35

cc- Özel Durumlar....................................................................................... 35

e- Normun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması....................................... 37

aa- Normun Yer Bakımından Uygulanması................................................. 37

bb- Normun Zaman Bakımından Uygulanması........................................... 37

II-Hukuk Normunun Düşünsel Olarak Ele Alınış Biçimleri...................................... 38

1-Genel Olarak 39

2- "Özcu" ve "Biçimci" Hukuk Anlayışları........................................................... 40

a- Genel Olarak "Öz"cü Hukuk Anlayışı ve Norm Teorisi............................... 40

b- Genel Olarak "Biçimci" Hukuk Anlayışları ve Norm Teorisi....................... 43

3-Normatif Yaklaşım ve Mantık İlişkisi.............................................................. 46

III-Hukuk Normunun Yöntem Olarak Ele Alınış Biçimleri........................................ 47

1- Klasik Yaklaşımlar............................................................................................. 47

a- Kavram Hukukçuluğu................................................................................... 47

b- Taraf Çıkarlarının Bir Arada Değerlendirilmesi........................................... 49

e-Teknik Hukuk Okulu.................................................................................... 51

d- Materyal Mantık Yaklaşımları...................................................................... 52

2- Yöntem Açısından Güncel Durum................................................................... 52

a- Topik (Özdeyiş)........................................................................................... 54

b- Somutlaştırma.............................................................................................. 56

c- İçerik çözümlemesi....................................................................................... 57

aaa- Objektiflik....................................................................................... 58

bbb- Sistematiklik.................................................................................... 58

ccc- Sayısallaştırma.................................................................................. 58

ddd- Açık İçerik....................................................................................... 58

d- Fenomenoloji................................................................................................ 59

BİRİNCİ BÖLÜM

§ 3- HUKUK MANTIK İLİŞKİSİ.............................................................................. 63

1- Mantığa Giriş İçin Kavramsal Çözümleme.............................................................. 63

1- Bilgi Sorunu...................................................................................................... 63

2-Mantık Sistemi.................................................................................................. 68

a- Mantık Sisteminin Üç Temel İlkesi............................................................... 69

aa- Özdeşlik (İdentite) İlkesi......................................................................... 69

bb- Çelişmezlik (Diversitas) İlkesi................................................................ 69

cc- Üçüncü Halin Olmazlığı İlkesi (Teıtium Non Datur).............................. 70

b- Hakikat, Gerçeklik, Doğruluk....................................................................... 71

c- Mantık İlkelerinin Kullanımı.......................................................................... 72

3-Kavram, Önerme ve Önerme Çeşitleri............................................................... 74

a- Kavram Türleri.............................................................................................. 74

aa- Soyut - Somut......................................................................................... 75

bb-Tümel - Tekil............................................................... 75

cc- Kollektif- Paylaşımlı (Distribütif)........................................................... 76

dd-Olumlu (Pozitif) - Olumsuz (Negatif)..................................................... 76

b- İçlem ve kaplam......................................................................................... 76

aa- Kavramlar Arası İlişkiler......................................................................... 77

bb- Önerme.................................................................................................. 77

cc- Önerme Türleri....................................................................................... 78

aaa- Epistomolojik Yönden Önerme Türleri........................................... 78

bbb- Yapısal Açıdan Önerme Tipleri...................................................... 79

ccc- Modalité Açısından Önerme Tipleri............................. ................. 80

ddd- Bağlantı Açısından Önerme Tipleri................................................ 80

eee- Disjunktif (Ayrık) Önermeler.......................................................... 81

fff- Hipotetik (Koşullu) Önerme............................................................. 81

ggg- Kategorik Önerme Türleri............................................................... 82

II- Mantığın Hukukta Kullanımı................................................................................. 83

1- Mantık ve Hukuk Normu.................................................................................. 83

2-Norm Analizi.................................................................................................... 85

a- Normatif Önermelerin Temel Niteliği............................................................ 85

b- Hukuk Önermesinin Kendisine Özgü Nitelikleri......................................... 86

3-Hukuk Normunun tç ve Dış Unsurları ve Tipikliği............................................ 88

a- Hukuk Normunun Dış Unsurları.................................................................. 88

aa- Geçerlilik, Uygulanabilirlik Ve Doğruluk Açısından Hukuk Normu..... 88

bb- Hukuk Normu Genel ve Soyuttur.......................................................... 90

cc- Hukuk Normunun Maddi ve Biçimsel Olarak Değerlendirilmesi........... 90

aaa- Maddi Norm Anlayışı..................................................................... 91

bbb- Biçimsel Norm Anlayışı................................................................. 91

b- Hukuk Normunun İç Unsurları.................................................................... 92

aa- Norm Dilek, Rica Ya Da Öğüt Değildir................................................. 92

bb- Hukuk Normu Emir İşlevli Haber Tümcesidir....................................... 93

cc- Hukuk Normu "Olması Gereken'e Yönelik Önermeler Alanındadır....... 97

dd- Hukuk Normu Olması Gerekene Yönelik Diğ İnerme

Biçimlerinden Ayrılır.............................................................................. 98

ee- Olması Gereken Alanındaki Önermeler Doğruluk Kriteri ile

Ölçülmezler........................................................................................... 101

ff- Norm Belli Sebep. Amaç ve Konu Unsunurım İçerir............................ 103

aaa- Sebep Unsuru................................................................................ 103

bbb- Amaç Unsuru............................................................................... 104

ccc- Konu Unsuru.................................................................................. 1 4

4-Hukuk Normunun Mantıksal Analizi.............................................................. 105

a- Genel Olarak............................................................................................... 105

b- Kıyas Türleri ve Hukukta Uygulanması...................................................... 107

aa- Kesin (Kategorik) Kıyas........................................................................ 107

bb- Zincirleme Kıyas..................................................................................... 108

cc- Eksik önermeli kıyas............................................................................... 109

dd- Kategorik Olmayan Kıyaslar................................................................... 109

aaa- Hipotetik (koşullu) Kıyas............................................................... 110

aaaa- Modus ıens (Ön bileşenin evetlenmesi)................................ 110

bbbb- Modus Tollens (Ard bileşenin değillenmesi)....................... 111

cccc- Ayrık Öncüllü (Disjunktif) Kıyas..................... 111

dddd-İkilem (Dilemma).................................................................. 112

5-Normlar Hiyerarşisi ve Önemi......................................................................... 113

6-Hukuk Normunun Tipleri................................................................................. 115

a- Genel Olarak............................................................................................. 115

b- Dil - Mantık Yapısı Açısından Norm Çeşitleri......................................... 118

aa- Olumlu Normlar...................................................................................... 119

aaa- Birinci Derece Normlar.................................................................. 119

bbb- İkinci Derece Normlar.................................................................. 120

bb- Olumsuz normlar.................................................................................... 120

aaa- İzin Veren ve Yoksun Bırakan Normlar........................................ 121

bbb- Sınırlandırıcı Normlar................................................................... 121

ccc- Yetki Veren Yoksun Bırakan Normlar.......................................... 122

cc- Açıklayıcı Normlar.................................................................................. 122

c- Kategorik-Hipotetik Normlar.................................................................... 122

aa- Kategorik normlar................................................................................... 122

bb- Hipotetik nomlar..................................................................................... 123

d- Aralarındaki Bağlantıları Bakımından Norm Çeşitleri.............................. 125

aa- Bağımsız Normlar................................................................................... 125

aaa- Tam Normlar................................................................................. 126

bbb-Eksik Normlar............................................................................... 126

bb- Bağımlı normlar...................................................................................... 127

aaa- Atıf Normları................................................................................. 127

bbb- Tanıma Normları........................................................................... 128

ccc- Tanım Normları............................................................................. 129

ddd- Yorum Normları........................................................................... 130

eee- Genişletici - Daraltıcı Normlar....................................................... 132

fff- Gerçekleştirici- Geçici Normlar...................................................... 132

ggg- Çatışma Normları.......................................................................... 133

İKİNCİ BÖLÜM

§ 4- HUKUK MANTIK İLİŞKİSİNİN NORMUN UYGULANMASINDA KULLA­NIMI 135

1- Genel olarak..................................................................................................... 135

1- Normun Yapısal Analizi................................................................................... 137

2- Normun Yapısal Analizi İle Yorum Arasındaki Farklar................................ 138

3-Norm Çelişkilerinin Mantık Yasalarının Kullanımı İle Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Değerlendirmeler 139

a- Lex Superior.................................................................................................. 139

b- Lex Posterior................................................................................................. 139

c- Lex Specialis.................................................................................................. 140

3- Uygulamada Kanıtlamanın Rolü.................................................................... 14°

a- Kanıtlamanın Kullanım Biçimleri................................................................... 143

aa- Kanıt Taslağı.......................................................................................... 143

bb- Kısaltılmış Çıkarım................................................................................ 143

cc- Düşünme Hatalarının Kaynağı Olarak Dil.............................................. 144

dd- Koşullandırma Yoluyla Kanıtlama......................................................... 145

b- Dolaylı Kanıtlama.......................................................................................... 145

Cr Tersine Örnek Vererek Kanıtlama................................................................. 145

d- Aksiyom Sistemleri....................................................................................... 145

f- Aksiyomatik Sistemin Koşulları..................................................................... 146

II-Tümdengelim Hataları............................................................................................ 147

III-Delillerin Güvenilirliği......................................................................................... 148

IV-Kanıtlamaya Yönelik Yöntem Koşulları............................................................... 148

Tümevarım Yönteminin Kanıtlamada Kullanılması........................................ 149

a- Eksik Tümevarım........................................................................................... 150

b- Tam Tümevarım............................................................................................ 150

Tümdengelim Yönteminin Kanıtlamada Kullanılması.................................... 150

V-Kanıtlamanın (Argümantasyonun) Pratik Ölçüleri................................................ 152

Kanıtlamanın Türleri...................................................................................... 153

a- Argumentum a simili (Benzetme yoluyla)...................................................... 154

b- A contrario (Zıt Kavram)............................................................................... 155

c- A fortiori (Öncelik)........................................................................................ 155

d- A majori ad minus ve a minori ad maiu'(Büyükten küçüğe, küçükten

büyüğe düşünme şekli)................................................................................ 156

Akla Yatkınlık Argümantasyonu (Perelman)................................................ 156

Alexey'in Süreçsel Rasyonellik Anlayışı....................................................... 158

Tartışma Teorisi............................................................................................. 160

a- Tartışmanın Kavga Modeli............................................................................. 161

b- Eristik Yöntem.............................................................................................. 162

SONUÇ..................................................................................................................... 165

BİBLİYOGRAFYA.................................................................................................. 173

ÇALIŞMANIN ALMANCA VE İNGİLİZCE ÖZETİ 179

 

 

 

 

 
 
 • Açıklama
  • içindekiler

   GİRİŞ.................................................................................................................... 5

   § 1- HUKUKUN KÖKENİ VE TEMELLENDİRİLMESİ................................... 9

   I- Hukuk Değişik Açılardan Ele Alınabilir........................................................... 9

   1-Genel Olarak 9

   2- Hukuk Kavramına Daraltıcı Yaklaşımlar......................................................... 12

   II-Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu..................................................... 13

   1- Hukukun Tanımı ve Bu Tanımdan Çıkan Fonksiyonlar.................................. 15

   2-Hukuku Tek Boyutlu Kavramanın Taşıdığı Güçlükler.................................... 16

   3-Hukukun Fonksiyonları ve Bu Fonksiyonlar Arasındaki Antinomik İlişkiler.. 19

   III-Hukuksal Formalizm 19

   IV-Hukukun Formal ve Normatif Teorisi........................................................... 22

   V-Genel Hukuk Teorisinin Konusu Olarak Hukukun Normatif Teorisinin Bilimselliği 24

   VI-Geçerlilik. Etkinlik Adalete Uygunluk Kriterleri............................................ 25

   1-Geçerlilik 26

   2- Etkinlik............................................................................................................ 27

   3- Adalete Uygunluk........................................................................................... 27

   § 2- HUKUKUN ELE ALINIŞ BİÇİMLERİ..................................................... 29

   1- Hukukun İçerik Olarak Ele Alınması.............................................................. 29

   1- Doğa Kanunu - Hukuk Normu Ayrımı ve Önemi........................................... 29

   2-Hııkuk Normunun Konusu............................................................................. 30

   3- Hukukun Uygulanması................................................................................... 31

   a- Genel Olarak................................................................................................... 31

   b- Teknik Olarak Uygulanma ile İlgili Sorunlar.................................................. 33

   c- Normun Yürürlüğe Girmesi............................................................................ 34

   d- Normun Yürürlükten Kalkması....................................................................... 34

   aa- Açık Yürürlükten Kalkma...................................................................... 35

   bb- Örtülü Yürürlükten Kalkma.................................................................. 35

   cc- Özel Durumlar....................................................................................... 35

   e- Normun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması....................................... 37

   aa- Normun Yer Bakımından Uygulanması................................................. 37

   bb- Normun Zaman Bakımından Uygulanması........................................... 37

   II-Hukuk Normunun Düşünsel Olarak Ele Alınış Biçimleri...................................... 38

   1-Genel Olarak 39

   2- "Özcu" ve "Biçimci" Hukuk Anlayışları........................................................... 40

   a- Genel Olarak "Öz"cü Hukuk Anlayışı ve Norm Teorisi............................... 40

   b- Genel Olarak "Biçimci" Hukuk Anlayışları ve Norm Teorisi....................... 43

   3-Normatif Yaklaşım ve Mantık İlişkisi.............................................................. 46

   III-Hukuk Normunun Yöntem Olarak Ele Alınış Biçimleri........................................ 47

   1- Klasik Yaklaşımlar............................................................................................. 47

   a- Kavram Hukukçuluğu................................................................................... 47

   b- Taraf Çıkarlarının Bir Arada Değerlendirilmesi........................................... 49

   e-Teknik Hukuk Okulu.................................................................................... 51

   d- Materyal Mantık Yaklaşımları...................................................................... 52

   2- Yöntem Açısından Güncel Durum................................................................... 52

   a- Topik (Özdeyiş)........................................................................................... 54

   b- Somutlaştırma.............................................................................................. 56

   c- İçerik çözümlemesi....................................................................................... 57

   aaa- Objektiflik....................................................................................... 58

   bbb- Sistematiklik.................................................................................... 58

   ccc- Sayısallaştırma.................................................................................. 58

   ddd- Açık İçerik....................................................................................... 58

   d- Fenomenoloji................................................................................................ 59

   BİRİNCİ BÖLÜM

   § 3- HUKUK MANTIK İLİŞKİSİ.............................................................................. 63

   1- Mantığa Giriş İçin Kavramsal Çözümleme.............................................................. 63

   1- Bilgi Sorunu...................................................................................................... 63

   2-Mantık Sistemi.................................................................................................. 68

   a- Mantık Sisteminin Üç Temel İlkesi............................................................... 69

   aa- Özdeşlik (İdentite) İlkesi......................................................................... 69

   bb- Çelişmezlik (Diversitas) İlkesi................................................................ 69

   cc- Üçüncü Halin Olmazlığı İlkesi (Teıtium Non Datur).............................. 70

   b- Hakikat, Gerçeklik, Doğruluk....................................................................... 71

   c- Mantık İlkelerinin Kullanımı.......................................................................... 72

   3-Kavram, Önerme ve Önerme Çeşitleri............................................................... 74

   a- Kavram Türleri.............................................................................................. 74

   aa- Soyut - Somut......................................................................................... 75

   bb-Tümel - Tekil............................................................... 75

   cc- Kollektif- Paylaşımlı (Distribütif)........................................................... 76

   dd-Olumlu (Pozitif) - Olumsuz (Negatif)..................................................... 76

   b- İçlem ve kaplam......................................................................................... 76

   aa- Kavramlar Arası İlişkiler......................................................................... 77

   bb- Önerme.................................................................................................. 77

   cc- Önerme Türleri....................................................................................... 78

   aaa- Epistomolojik Yönden Önerme Türleri........................................... 78

   bbb- Yapısal Açıdan Önerme Tipleri...................................................... 79

   ccc- Modalité Açısından Önerme Tipleri............................. ................. 80

   ddd- Bağlantı Açısından Önerme Tipleri................................................ 80

   eee- Disjunktif (Ayrık) Önermeler.......................................................... 81

   fff- Hipotetik (Koşullu) Önerme............................................................. 81

   ggg- Kategorik Önerme Türleri............................................................... 82

   II- Mantığın Hukukta Kullanımı................................................................................. 83

   1- Mantık ve Hukuk Normu.................................................................................. 83

   2-Norm Analizi.................................................................................................... 85

   a- Normatif Önermelerin Temel Niteliği............................................................ 85

   b- Hukuk Önermesinin Kendisine Özgü Nitelikleri......................................... 86

   3-Hukuk Normunun tç ve Dış Unsurları ve Tipikliği............................................ 88

   a- Hukuk Normunun Dış Unsurları.................................................................. 88

   aa- Geçerlilik, Uygulanabilirlik Ve Doğruluk Açısından Hukuk Normu..... 88

   bb- Hukuk Normu Genel ve Soyuttur.......................................................... 90

   cc- Hukuk Normunun Maddi ve Biçimsel Olarak Değerlendirilmesi........... 90

   aaa- Maddi Norm Anlayışı..................................................................... 91

   bbb- Biçimsel Norm Anlayışı................................................................. 91

   b- Hukuk Normunun İç Unsurları.................................................................... 92

   aa- Norm Dilek, Rica Ya Da Öğüt Değildir................................................. 92

   bb- Hukuk Normu Emir İşlevli Haber Tümcesidir....................................... 93

   cc- Hukuk Normu "Olması Gereken'e Yönelik Önermeler Alanındadır....... 97

   dd- Hukuk Normu Olması Gerekene Yönelik Diğ İnerme

   Biçimlerinden Ayrılır.............................................................................. 98

   ee- Olması Gereken Alanındaki Önermeler Doğruluk Kriteri ile

   Ölçülmezler........................................................................................... 101

   ff- Norm Belli Sebep. Amaç ve Konu Unsunurım İçerir............................ 103

   aaa- Sebep Unsuru................................................................................ 103

   bbb- Amaç Unsuru............................................................................... 104

   ccc- Konu Unsuru.................................................................................. 1 4

   4-Hukuk Normunun Mantıksal Analizi.............................................................. 105

   a- Genel Olarak............................................................................................... 105

   b- Kıyas Türleri ve Hukukta Uygulanması...................................................... 107

   aa- Kesin (Kategorik) Kıyas........................................................................ 107

   bb- Zincirleme Kıyas..................................................................................... 108

   cc- Eksik önermeli kıyas............................................................................... 109

   dd- Kategorik Olmayan Kıyaslar................................................................... 109

   aaa- Hipotetik (koşullu) Kıyas............................................................... 110

   aaaa- Modus ıens (Ön bileşenin evetlenmesi)................................ 110

   bbbb- Modus Tollens (Ard bileşenin değillenmesi)....................... 111

   cccc- Ayrık Öncüllü (Disjunktif) Kıyas..................... 111

   dddd-İkilem (Dilemma).................................................................. 112

   5-Normlar Hiyerarşisi ve Önemi......................................................................... 113

   6-Hukuk Normunun Tipleri................................................................................. 115

   a- Genel Olarak............................................................................................. 115

   b- Dil - Mantık Yapısı Açısından Norm Çeşitleri......................................... 118

   aa- Olumlu Normlar...................................................................................... 119

   aaa- Birinci Derece Normlar.................................................................. 119

   bbb- İkinci Derece Normlar.................................................................. 120

   bb- Olumsuz normlar.................................................................................... 120

   aaa- İzin Veren ve Yoksun Bırakan Normlar........................................ 121

   bbb- Sınırlandırıcı Normlar................................................................... 121

   ccc- Yetki Veren Yoksun Bırakan Normlar.......................................... 122

   cc- Açıklayıcı Normlar.................................................................................. 122

   c- Kategorik-Hipotetik Normlar.................................................................... 122

   aa- Kategorik normlar................................................................................... 122

   bb- Hipotetik nomlar..................................................................................... 123

   d- Aralarındaki Bağlantıları Bakımından Norm Çeşitleri.............................. 125

   aa- Bağımsız Normlar................................................................................... 125

   aaa- Tam Normlar................................................................................. 126

   bbb-Eksik Normlar............................................................................... 126

   bb- Bağımlı normlar...................................................................................... 127

   aaa- Atıf Normları................................................................................. 127

   bbb- Tanıma Normları........................................................................... 128

   ccc- Tanım Normları............................................................................. 129

   ddd- Yorum Normları........................................................................... 130

   eee- Genişletici - Daraltıcı Normlar....................................................... 132

   fff- Gerçekleştirici- Geçici Normlar...................................................... 132

   ggg- Çatışma Normları.......................................................................... 133

   İKİNCİ BÖLÜM

   § 4- HUKUK MANTIK İLİŞKİSİNİN NORMUN UYGULANMASINDA KULLA­NIMI 135

   1- Genel olarak..................................................................................................... 135

   1- Normun Yapısal Analizi................................................................................... 137

   2- Normun Yapısal Analizi İle Yorum Arasındaki Farklar................................ 138

   3-Norm Çelişkilerinin Mantık Yasalarının Kullanımı İle Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Değerlendirmeler 139

   a- Lex Superior.................................................................................................. 139

   b- Lex Posterior................................................................................................. 139

   c- Lex Specialis.................................................................................................. 140

   3- Uygulamada Kanıtlamanın Rolü.................................................................... 14°

   a- Kanıtlamanın Kullanım Biçimleri................................................................... 143

   aa- Kanıt Taslağı.......................................................................................... 143

   bb- Kısaltılmış Çıkarım................................................................................ 143

   cc- Düşünme Hatalarının Kaynağı Olarak Dil.............................................. 144

   dd- Koşullandırma Yoluyla Kanıtlama......................................................... 145

   b- Dolaylı Kanıtlama.......................................................................................... 145

   Cr Tersine Örnek Vererek Kanıtlama................................................................. 145

   d- Aksiyom Sistemleri....................................................................................... 145

   f- Aksiyomatik Sistemin Koşulları..................................................................... 146

   II-Tümdengelim Hataları............................................................................................ 147

   III-Delillerin Güvenilirliği......................................................................................... 148

   IV-Kanıtlamaya Yönelik Yöntem Koşulları............................................................... 148

   Tümevarım Yönteminin Kanıtlamada Kullanılması........................................ 149

   a- Eksik Tümevarım........................................................................................... 150

   b- Tam Tümevarım............................................................................................ 150

   Tümdengelim Yönteminin Kanıtlamada Kullanılması.................................... 150

   V-Kanıtlamanın (Argümantasyonun) Pratik Ölçüleri................................................ 152

   Kanıtlamanın Türleri...................................................................................... 153

   a- Argumentum a simili (Benzetme yoluyla)...................................................... 154

   b- A contrario (Zıt Kavram)............................................................................... 155

   c- A fortiori (Öncelik)........................................................................................ 155

   d- A majori ad minus ve a minori ad maiu'(Büyükten küçüğe, küçükten

   büyüğe düşünme şekli)................................................................................ 156

   Akla Yatkınlık Argümantasyonu (Perelman)................................................ 156

   Alexey'in Süreçsel Rasyonellik Anlayışı....................................................... 158

   Tartışma Teorisi............................................................................................. 160

   a- Tartışmanın Kavga Modeli............................................................................. 161

   b- Eristik Yöntem.............................................................................................. 162

   SONUÇ..................................................................................................................... 165

   BİBLİYOGRAFYA.................................................................................................. 173

   ÇALIŞMANIN ALMANCA VE İNGİLİZCE ÖZETİ 179

    

    

    

    

    
    
   Stok Kodu
   :
   AAJ868181X
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,38   
   26,38   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat