Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı Prof. Dr. Mustafa Alper

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 575,00
İndirimli Fiyat : 546,25
Kazancınız : 28,75
Taksitli fiyat : 1 x 546,25
9789753689007
603000
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı
546.25

 İÇİNDEKİLER 

§1.GİRİŞ

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUKU İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİ 

I.TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUK

İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ .1 

1. GİRİŞ1 

2. GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ.3 

II. İSİMSİZ SÖZLEŞMELER GENEL TEORİSİ .3 

1. GENEL OLARAK3 

2. TANIM.4 

3.TBK m.502/II HÜKMÜ KARŞISINDA İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ ALA-NINDA İSİMSİZ SÖZLEŞMELERE YER OLUP OLMADIĞI SORUNU 4 

4. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ .5 

A. Bileşik Sözleşme5 

B. Karma Sözleşme 6 

a. Tanım.6 

b. Türleri7 

aa. Kombine Sözleşme 7 

bb. Çifte Tipli Sözleşme8 

cc. Kaynaşık Sözleşme .8 

dd. Yabancı Unsur İçeren Sözleşmeler .8 

C. Kendisine Özgü (Sui Generis) Sözleşme .8 

D. Eksik Sözleşme. 11 

5.İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI VE

TAMAMLANMASI 11 

A. Sui Generis Sözleşmelerin Tamamlanması. 11 

B. Karma Sözleşmelerin Tamamlanması. 12 

§2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I. GENEL BAKIŞ, TANIM ve HUKUKSAL NİTELİK . 14 

II. SATIŞ TÜRLERİ. 16 

III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ve KAPSAMI 20 

1. OBJEKTİF ESASLI UNSURLAR 20 

A. Satılan (Satış Konusu) 20 

B. Satış Bedeli (Semen). 23 

C. Uyuşulması Gereken Esaslı Noktaların Kapsamı 27 

2. SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALAR 30

IV. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve GEÇERLİLİĞİ 30 

V. TAŞINIR SATIŞI 31 

1. GENEL OLARAK. 31 

2. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN İNTİKALİ 32 

A. Kavramsal Analiz ve Uygulama Alanı . 32 

B. Hasar Sorununda Genel Kural 33 

C. Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi 34 

a. Genel Olarak 34 

b. Parça Satışında Hasarın Geçişi . 34 

c. Tür Satışında Hasarın Geçişi. 37 

d. Koşula (Şarta) Bağlı Satışta Hasarın Geçişi . 39 

e. Tarafların Anlaşması ve Özel Durumlar . 40 

f. Yararın Geçişi . 43 

3.“TİCARİ SATIŞTA SATICININ TEMERRÜDÜ” ve “ALICININ

MÜSPET ZARARININ HESAPLANMASI” . 43 

A. Genel Olarak. 43 

B. Türk Borçlar Kanunu Anlamında Ticari Satış Kavramı 43 

C. Ticari Satışta Satıcının Temerrüdünün Sonuçları . 45 

D. Alıcının Müspet Zararın Hesaplanması 47 

a. Genel Olarak. 47 

b.Somut Hesaplama Yöntemi . 48 

c. Soyut Hesaplama Yöntemi . 49 

d. Ticari Satışta Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması . 50 

4. SATICININ BORÇLARI 50 

A. Satılanı Teslim Borcu . 50 

B. Satılanın Mülkiyetini Devir Borcu 52 

C. Satıcının Diğer Borçları 52 

D. Satıcının Tekeffül Sorumluluğu 53 

a. Genel Olarak. 53 

b. Satıcının Zapta (Elden Alınmaya) Karşı Tekeffül Sorumluluğu. 54 

i. Genel Olarak. 54 

ii. Uygulama Alanı 54 

iii. Sorumluluk Şartları . 55 

iv. Zamanaşımı. 58 

v. Zaptın Tanınması 58 

vi. Zaptın Hüküm ve Sonuçları 60 

aa. Tam Zaptta. 60 

bb. Kısmi Zaptta 61 

c. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 63 

i. Genel Olarak. 63 

ii.Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Diğer Sorumluluk

Hükümleri ile Olan İlişkisi 64 

aa. TBK m.112’ye Dayalı Tazminat Talebi ile İlişkisi 64 

bb. Haksız fiil Sorumluluğu (TBK m.49 vd.) ile İlişkisi . 66 

cc. İrade Sakatlıkları ile İlişkisi . 66

 

iii. Uygulama Alanı 67 

iv. Şartları. 67 

aa. Lüzumlu Vasıf (Gerekli Nitelik) Eksikliğine Dayalı Ayıba 

Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları 67 

aaa. Satılanın “Teslim” Edilmiş Olması 67 

bbb. Gerekli Nitelik Eksikliğine Dayalı Olarak Ortaya Çıkan 

Esaslı Bir Ayıbın Varlığı . 67 

aaaa. Ayıp Kavramı . 67 

bbbb. “Gerekli Nitelik Eksikliği” ve “Esaslı Ayıp”  Kavramları. 68 

cccc. Ayıplı İfa- Yanlış İfa İlişkisi. 70 

dddd. Ayıp Türleri . 71 

ccc.Ayıbın Hasarın Alıcıya İntikalinden Önce Mevcut Olması 74

ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi . 75 

eee. Ayıbın “Aşikar Bir Ayıp” Olmaması . 75 

fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sözleşme 

ile Sınırlandırılmamış veya Ortadan Kaldırılmamış Olması 

(Sorumluluğu Önleme Anlaşmasının Bulunmaması) 76 

ggg. Alıcının Satılanı Kabul Etmemiş Olması . 77 

bb. Vasıf Vaadine (Nitelik Bildirimine) Dayalı Ayıba Karşı 

Tekeffül Sorumluluğunun Şartları 77 

aaa. Satılanın Teslim Edilmiş Olması 77 

bbb. Nitelik Bildirimi (Vasıf Vaadi) 78 

ccc. Ayıbın Varlığı 79 

ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi . 79 

eee. Ayıbın “Aşikar Bir Ayıp” Olmaması . 79 

fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu Sözleşme ile Sınırlandırılmış veya Ortadan Kaldırılmış Olmaması . 79 

v.Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin İleri Sürülebilmesi İçin Alıcının Uyması Gereken Külfetler . 80 

aa. Gözden Geçirme (Muayene) ve Bildirim (İhbar) Külfeti. 80 

aaa. Genel Olarak 80 

bbb. Gözden Geçirme (Muayene) Külfeti 80 

ccc. Bildirim (İhbar) Külfeti 81 

ddd.Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin HukuksalSonuçları 83 

eee. Tacirler Arası Ticari Satışta Muayene ve İhbar Külfeti, Zamanaşımı . 83 

bb. Yollama ve Götürme Satışlarına Özgü Borç ve Külfetler . 85 

cc. Hayvan Satışında Külfetler 87 

vi. Alıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar 87 

aa. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği, Kullanılan Seçimlik Hakkın Değiştirilmesi ve Seçimlik Hakların Devri. 87 

bb. Dönme Hakkı 88 

aaa. Genel Olarak 88 

bbb. Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları . 90

aaaa. Alıcının Borçları . 90 

bbbb. Satıcının Borçları . 91 

cc. Bedel İndirimi 93 

dd. Ayıplı Eşyanın Değiştirilmesi . 94 

ee. Ayıbın Giderilmesi 95 

vii. Seçimlik Hakların Sınırlanması. 96 

aa. Dönme Hakkının Sınırlanması. 96 

bb. Bedel İndirimi Hakkının Sınırlanması. 97 

cc. Sadece Bedel İndirimi İstenebilecek Haller . 97 

dd. Birden Fazla Mal Satışı . 98 

viii. Zamanaşımı . 98 

aa. Genel Olarak 98 

bb. Alıcının Sürekli Def’i Hakkı 100 

ix.Tüketici İşlemi Niteliğindeki Satış Sözleşmesinde Satıcının

Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 101 

aa. Ayıplı Mal Kavramı 101 

aaa. Genel Olarak . 101 

bbb. TKHK m.8’e Göre Ayıp Kavramı 101 

bb. Ayıplı maldan sorumluluk 103 

cc. İspat yükü . 104 

dd. Tüketicinin seçimlik hakları . 105 

aaa. Genel Olarak. 105 

bbb. Seçimlik Haklar 106 

aaaa. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. 106 

bbbb. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme 107 

cccc.Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme . 107 

dddd.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilme-sini isteme (ücretsiz ayıpsızıyla değiştirme) . 110 

ee. Zamanaşımı 111 

5. ALICININ BORÇLARI 112 

A. Satış Bedelini Ödeme Borcu 112 

B. İfa Olarak Sunulan Satılanı Kabzetme (Teslim Alma) Borcu 113 

C. Faiz Ödeme Borcu . 114 

D. Alıcının Diğer Borçları 114 

6. ALICININ SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ 115 

A. Genel Olarak 115 

B. Peşin veya Önceden Ödemeli Satışta . 115 

C. Veresiye (Kredili) Satışta. 116 

D. Satıcının Müspet Zararının Hesaplanması . 117 

a. Genel Olarak 117 

b. Somut Hesaplama Yöntemi . 117 

c. Soyut Hesaplama Yöntemi 118

 

VIII.TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN DİĞER SATIŞ

TÜRLERİ . 118 

1. TAŞINMAZ SATIŞI 118 

A.Konusu. 118

B. Şekli . 119 

a. Genel Olarak 119 

b. Şeklin Kapsamı 120 

c.Taşınmaz Satış Vaadi, Alım ve Geri Alım Hakları ve Geçerlilik Şekilleri . 124 

d. Akdi Önalım Sözleşmesi . 125 

i. Genel Olarak 125 

ii. Önalım Sözleşmesinin Şekli 125 

iii. Önalım Hakkının ve Şerhinin Süresi 126 

iv. Önalım Hakkının Miras Yoluyla Geçişi ve Temliki (Devri) 126 

v. Önalım Olayı 127 

vi.Önalım Olayının Gerçekleşmesi ve Satıcı veya Alıcının Bildirim Yükümü . 129 

vii.Önalım Olayının Ortadan Kaldırılmasının veya Alıcının Kişiliğinden Kaynaklanan Onay (Rıza) Engellerinin Önalım Hakkına Etkisi . 130 

viii. Nitelikli Önalım Hakkı 131 

ix. Önalım Hakkının Kullanılması 131 

aa. Süresi 131 

bb. Kendisine Karşı Kullanılacağı Kişi 132 

cc. Dava Yoluyla Kullanılması 132 

C. Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Koşula (Şarta) Bağlı Yapılması. 132 

D. Taşınmaz Satışına Uygulanacak Hükümler . 133 

E. Yarar ve Hasarın Geçişi . 134 

F. Tekeffül Sorumluluğu 134 

G. Zamanaşımı . 135 

2. KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR 136 

A. GENEL OLARAK 136 

B. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ . 137 

a.Tanımı, Konusu, Unsurları, Hukuksal Niteliği, Şekli, Uygulama Alanı 137 

i. Genel Olarak 137 

ii. Tanım. 137 

iii. Konusu. 138 

iv. Unsurları 138 

aa. Zorunlu Unsurlar 138 

bb. Zorunlu Olmayan Unsurlar 140 

aaa. Ön Ödeme Yükümü. 140 

bbb. Zorunlu Olmayan Diğer Unsurlar . 141 

ccc. Yasal Temsilcinin Rızası . 141 

v. Hukuksal Nitelik 142 

vi. Şekil . 142 

vii. Uygulama Alanı . 143

b. Alıcının Temerrüdü . 145 

i. Alıcının Ön ödemeyi (Peşinatı) Ödemede Temerrüdü. 145 

aa. Genel Olarak. 145 

bb. Teslimden Önce Dönmenin Sonuçları 146 

ii. Alıcının Taksitleri Ödemede Temerrüdü . 147 

aa. Genel Olarak. 147 

bb. Alıcının Taksit Ödemede Temerrüdünün Sonuçları . 147 

aaa. Genel Olarak . 147 

bbb. Satıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar 147 

aaaa. Genel Olarak 147 

bbbb. Satıcının Geri Kalan Satış Bedelinin Tamamını (Bir Seferde) İsteme veya Sözleşmeden Dönme Seçimlik Haklarını Kullanma Şartları . 149 

ccc. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları 149 

aaaa. Genel Olarak. 149 

bbbb. Satıcının Talepleri 150 

cccc. Alıcının Talepleri 151 

dddd. Muacceliyet Kaydı . 152 

c. Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler 152 

i. Alıcının İrade Açıklamasını Geri Alma Hakkı 152 

aa. Genel Olarak. 152 

bb. Hukuki Niteliği. 153 

cc. Kullanım Şartları ve Sonuçları 154 

ii. Hakim Kararıyla Erteleme (Ödeme Kolaylılığı Sağlama) . 155 

iii. Yetkili Mahkeme ve Tahkim . 155 

iv. Alıcının Def’ileri 156 

v. Erken Ödeme İmkanı . 156 

C. ÖN ÖDEMELİ SATIŞ. 156 

D. TKHK’NA GÖRE TAKSİTLE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ 158 

a. Genel olarak. 158 

b. Tanım ve Şekil. 158 

c. Cayma Hakkı . 159 

d. Temerrüt 161 

e. Erken Ödeme . 162 

f. Diğer Hususlar . 162 

3. ÖRNEK (NUMUNE) ÜZERİNE SATIŞ 162 

4.BEĞENME KOŞULUYLA (TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTIYLA) SATIŞ . 163 

5. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA (ARTIRMA İLE) SATIŞ 165 

A. Genel Olarak 165 

B. Artırmanın Türleri 165 

C. Sözleşmenin Kurulması ve Mülkiyetin Nakli 166 

D. Pey Sürenin Teklifi İle Bağlılığı 167 

E. İhalenin İptali . 168 

F. Ödeme 169

G. Tekeffül Sorumluluğu 169 

§3. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA)

I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ, KONUSU ve SINIRLARI 171 

II. UYGULANACAK HÜKÜMLER 172 

III. TEKEFFÜL SORUMLULUĞU . 172 

§4. BAĞIŞLAMA

I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ ve KONUSU 174 

II. EHLİYET 175 

III. BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ 177 

1. ELDEN BAĞIŞLAMA. 177 

2. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (BAĞIŞLAMA VAADİ) 177 

3. KARMA BAĞIŞLAMA . 179 

4. KOŞULLU (ŞARTA BAĞLI) BAĞIŞLAMA 179 

5. YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA . 180 

6.YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI OLAN BAĞIŞLAMA . 181 

7. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA 182 

IV. BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI . 182 

1. BAĞIŞLAMA KONUSUNU (BAĞIŞLANANI) DEVİR BORCU . 182 

2. TEKEFFÜL SORUMLULUĞU . 183 

V. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ. 183 

1.DÖNEMSEL EDİMLİ BAĞIŞLAMALARDA BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜ . 183 

2.ELDEN BAĞIŞLAMANIN VEYA İCRA EDİLMİŞ (GERÇEKLEŞMİŞ) BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN (BAĞIŞLAMA VAADİNİN) GERİ ALINMASI (TBK m.295); İCRA EDİLMEMİŞ (GERÇEKLEŞMEMİŞ) BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN (BAĞIŞLAMA VAADİNİN) GERİ ALINMASI (TBK m.296) 183 

A.Elden Bağışlamanın veya İcra Edilmiş Bir Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması 183 

B.İcra Edilmemiş Bağışlama Sözü Vermenin (Bağışlama Sözü Vermenin) Geri Alınması . 185 

C. Hak Düşürücü Süre 186 

3.BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME BORÇLUSU BAĞIŞLAYANIN ACİZ VESİKASI ALMASI veya İFLASI 187 

§5. (ADİ) KİRA SÖZLEŞMESİ

I.GİRİŞ: İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN (TBK) GENEL SİSTEMİ ve KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 188

 

1.ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUNGENEL SİSTEMİ 188 

2.TBK’NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMANBAKIMINDAN UYGULANMASI . 189 

A.6011 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kapsamında Zaman Bakımından Uygulama . 189 

B.6217 sayılı ve 31.03.2011 Tarihli Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geçici Madde 2’nin ve Geçici Madde 2’de Değişiklik Yapan 6353 Sayılı ve 04.07.2012 Tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 53.Maddesinin Değerlendirilmesi . 190 

II. “KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI” KAVRAMI . 191 

1. GENEL OLARAK 191 

2. KONUT KİRASI 192 

3. ÇATILI İŞYERİ KİRASI . 192 

4. BİRLİKTE KULLANIMI BIRAKILAN EŞYA. 193 

5.TBK m.359 vd. HÜKÜMLERİN UYGULANMAYACAĞI KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARI . 194 

III. ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKSAL NİTELİĞİ 194 

IV. KONUSU 196 

V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI . 196 

VI. TARAFLARI . 197 

VII. ŞEKİL ve GEÇERLİLİĞİ. 198 

VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 198 

1. TBK’NIN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE 198 

2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA 199 

IX. KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER (TBK m.340) 200 

X. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİ . 202 

XI.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ DIŞINDA KİRACI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK YAPMA YASAĞI (TBK m.343 ve m.346) 205 

XII.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRASI UYGULAMASI BAKIMINDAN KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (TBK m.344-345) 206 

1. GENEL OLARAK 206 

2. KİRA BEDELİNİ TESPİT ESASLARI (TBK m.344) . 209 

3.KİRA TESPİT DAVASINI AÇMA SÜRESİ VE KARARIN ETKİSİ (TBK m.345) 226 

XIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI 228 

XIV.KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLER ve YAN GİDERLERE KATILMA YÜKÜMÜ . 235 

1. KİRA HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE (TBK m.303) 235 

2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA (TBK m.341) 236

XV. KİRAYA VERENİN BORÇLARI . 237 

1.KİRAYA VERENİN KİRALANANIN KULLANIMINI SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE VE KULLANIMI SAĞLAMAYA UYGUN ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLUYLA BIRAKMA BORCU 237 

A. Genel Olarak 237 

B. İhlali. 238 

C. Kiracının Korunması 238 

2.KİRAYA VERENİN KİRALANANI SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ HALDE BULUNDURMA BORCU 239 

3. AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU. 240 

A. Genel Olarak 240 

B. Sorumluluk Şartları 240 

a. Maddi Şartlar . 240 

b. Şekli Şartlar . 244 

C.Zamanaşımı 244

D. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluğu . 244 

E. Kiralananın Teslim Anından Sonraki Ayıplarından Sorumluluğu . 245 

F. Kiracının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar . 246 

a. Ayıbın Giderilmesi hakkı. 246 

b. Fesih Hakkı 246 

c.Kiracının Kiraya Veren Hesabına Mevcut Ayıbı Giderip, Bundan Doğan Alacağını Kira Bedelinden İndirme Hakkı 247 

d. Kira Bedeli İndirimi. 248 

e. Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi Hakkı . 249 

f. Tazminat 249 

G. Kiraya Verenin Sahip Olduğu Haklar 250 

H. Covid-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi 250 

4. ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU. 256 

A. Dar Anlamda Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu 256 

a. Genel olarak. 256 

b. Şartları . 257 

c. Sonuçları 257 

B. Kiralananın, Kullanımının Bırakılmasından Sonra Temliki. 258 

a. Genel Olarak 258 

b.TBK m.310’a Dayalı Yasal Temlikin Şartları ve Hukuksal Sonuçları 258

c.Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hakka Sahip Olması . 259 

D. Kamulaştırmanın Kira Sözleşmesine Etkisi. 260 

E. Kira Sözleşmesinin Şerhi . 260 

5. VERGİLERİ ÖDEME BORCU 261 

XVI. KİRACININ BORÇLARI 261 

1. GENEL OLARAK 261

2.KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN KULLANMA BORCU 262 

3.KİRACININ KİRALANANI ÖZENLİ KULLANMA ve TAŞINMAZDA OTURAN KİŞİLER ve KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCU 263 

A. Genel Olarak 263 

B. Özen Borcunun Görünümü Olarak Koruma Borcu . 264 

C.Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olmayan veya Özensiz Şekilde Kullanımının Sonuçları. 264 

4.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE VERMESİ (TBK m.342) . 265 

5. KİRACININ KATLANMA BORÇLARI . 269 

A.Kiracının Kiralanandaki Ayıbın Giderimi ve Zararın Önlenmesi Çalışmaları İle Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Yükümü (TBK m.319). 269 

B. Kiralanandaki Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Yükümü. 270 

6.KİRACININ KİRALANANIN OLAĞAN TEMİZLİK, BAKIM ve

TAMİR GİDERLERİNİ KARŞILAMA BORCU (TBK m.317) 271 

7. KİRACININ KİRA BEDELİNİ İFA (ÖDEME) BORCU 272 

A. Genel Olarak 272 

B. İfa Zamanı 276 

C. İfa Yeri. 276 

a. Türk Borçlar Kanunu’na Göre . 276 

b. Konut veya İşyeri Kiraları Bakımından . 277 

D.Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halin Kiracının Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi (TBK m.324) 277 

E.Kiralananın Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi (TBK m.325) . 278 

F. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 282 

G. Takas Hakkından Önceden Feragatin Sınırları (TBK m.326) 285 

8. AYIBI BİLDİRİM BORCU 285 

XVII. KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 286 

1.ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ (KİRA) DEVRİ (TBK m.322) 286

A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlerine Göre . 286 

B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 289 

C. yTTK m.11/3 Uyarınca Kira Sözleşmesinin Yasal Devri 289 

2. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ (TBK m.323) . 290 

A. Genel Olarak 290 

B.Şartları 291

C. Hukuksal Sonuçları 292 

XVIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 293 

1.BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 293 

A. Genel Olarak 293

 

B. Kiracının İade Borcu (TBK m.334) . 293 

a. Genel Olarak 293 

b. Muacceliyet, İfa Yeri, Zamanaşımı . 295 

 • Açıklama
  •  İÇİNDEKİLER 

   §1.GİRİŞ

   TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUKU İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİ 

   I.TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUK

   İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ .1 

   1. GİRİŞ1 

   2. GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ.3 

   II. İSİMSİZ SÖZLEŞMELER GENEL TEORİSİ .3 

   1. GENEL OLARAK3 

   2. TANIM.4 

   3.TBK m.502/II HÜKMÜ KARŞISINDA İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ ALA-NINDA İSİMSİZ SÖZLEŞMELERE YER OLUP OLMADIĞI SORUNU 4 

   4. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ .5 

   A. Bileşik Sözleşme5 

   B. Karma Sözleşme 6 

   a. Tanım.6 

   b. Türleri7 

   aa. Kombine Sözleşme 7 

   bb. Çifte Tipli Sözleşme8 

   cc. Kaynaşık Sözleşme .8 

   dd. Yabancı Unsur İçeren Sözleşmeler .8 

   C. Kendisine Özgü (Sui Generis) Sözleşme .8 

   D. Eksik Sözleşme. 11 

   5.İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI VE

   TAMAMLANMASI 11 

   A. Sui Generis Sözleşmelerin Tamamlanması. 11 

   B. Karma Sözleşmelerin Tamamlanması. 12 

   §2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   I. GENEL BAKIŞ, TANIM ve HUKUKSAL NİTELİK . 14 

   II. SATIŞ TÜRLERİ. 16 

   III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ve KAPSAMI 20 

   1. OBJEKTİF ESASLI UNSURLAR 20 

   A. Satılan (Satış Konusu) 20 

   B. Satış Bedeli (Semen). 23 

   C. Uyuşulması Gereken Esaslı Noktaların Kapsamı 27 

   2. SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALAR 30

   IV. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve GEÇERLİLİĞİ 30 

   V. TAŞINIR SATIŞI 31 

   1. GENEL OLARAK. 31 

   2. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN İNTİKALİ 32 

   A. Kavramsal Analiz ve Uygulama Alanı . 32 

   B. Hasar Sorununda Genel Kural 33 

   C. Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi 34 

   a. Genel Olarak 34 

   b. Parça Satışında Hasarın Geçişi . 34 

   c. Tür Satışında Hasarın Geçişi. 37 

   d. Koşula (Şarta) Bağlı Satışta Hasarın Geçişi . 39 

   e. Tarafların Anlaşması ve Özel Durumlar . 40 

   f. Yararın Geçişi . 43 

   3.“TİCARİ SATIŞTA SATICININ TEMERRÜDÜ” ve “ALICININ

   MÜSPET ZARARININ HESAPLANMASI” . 43 

   A. Genel Olarak. 43 

   B. Türk Borçlar Kanunu Anlamında Ticari Satış Kavramı 43 

   C. Ticari Satışta Satıcının Temerrüdünün Sonuçları . 45 

   D. Alıcının Müspet Zararın Hesaplanması 47 

   a. Genel Olarak. 47 

   b.Somut Hesaplama Yöntemi . 48 

   c. Soyut Hesaplama Yöntemi . 49 

   d. Ticari Satışta Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması . 50 

   4. SATICININ BORÇLARI 50 

   A. Satılanı Teslim Borcu . 50 

   B. Satılanın Mülkiyetini Devir Borcu 52 

   C. Satıcının Diğer Borçları 52 

   D. Satıcının Tekeffül Sorumluluğu 53 

   a. Genel Olarak. 53 

   b. Satıcının Zapta (Elden Alınmaya) Karşı Tekeffül Sorumluluğu. 54 

   i. Genel Olarak. 54 

   ii. Uygulama Alanı 54 

   iii. Sorumluluk Şartları . 55 

   iv. Zamanaşımı. 58 

   v. Zaptın Tanınması 58 

   vi. Zaptın Hüküm ve Sonuçları 60 

   aa. Tam Zaptta. 60 

   bb. Kısmi Zaptta 61 

   c. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 63 

   i. Genel Olarak. 63 

   ii.Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Diğer Sorumluluk

   Hükümleri ile Olan İlişkisi 64 

   aa. TBK m.112’ye Dayalı Tazminat Talebi ile İlişkisi 64 

   bb. Haksız fiil Sorumluluğu (TBK m.49 vd.) ile İlişkisi . 66 

   cc. İrade Sakatlıkları ile İlişkisi . 66

    

   iii. Uygulama Alanı 67 

   iv. Şartları. 67 

   aa. Lüzumlu Vasıf (Gerekli Nitelik) Eksikliğine Dayalı Ayıba 

   Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları 67 

   aaa. Satılanın “Teslim” Edilmiş Olması 67 

   bbb. Gerekli Nitelik Eksikliğine Dayalı Olarak Ortaya Çıkan 

   Esaslı Bir Ayıbın Varlığı . 67 

   aaaa. Ayıp Kavramı . 67 

   bbbb. “Gerekli Nitelik Eksikliği” ve “Esaslı Ayıp”  Kavramları. 68 

   cccc. Ayıplı İfa- Yanlış İfa İlişkisi. 70 

   dddd. Ayıp Türleri . 71 

   ccc.Ayıbın Hasarın Alıcıya İntikalinden Önce Mevcut Olması 74

   ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi . 75 

   eee. Ayıbın “Aşikar Bir Ayıp” Olmaması . 75 

   fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sözleşme 

   ile Sınırlandırılmamış veya Ortadan Kaldırılmamış Olması 

   (Sorumluluğu Önleme Anlaşmasının Bulunmaması) 76 

   ggg. Alıcının Satılanı Kabul Etmemiş Olması . 77 

   bb. Vasıf Vaadine (Nitelik Bildirimine) Dayalı Ayıba Karşı 

   Tekeffül Sorumluluğunun Şartları 77 

   aaa. Satılanın Teslim Edilmiş Olması 77 

   bbb. Nitelik Bildirimi (Vasıf Vaadi) 78 

   ccc. Ayıbın Varlığı 79 

   ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi . 79 

   eee. Ayıbın “Aşikar Bir Ayıp” Olmaması . 79 

   fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu Sözleşme ile Sınırlandırılmış veya Ortadan Kaldırılmış Olmaması . 79 

   v.Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin İleri Sürülebilmesi İçin Alıcının Uyması Gereken Külfetler . 80 

   aa. Gözden Geçirme (Muayene) ve Bildirim (İhbar) Külfeti. 80 

   aaa. Genel Olarak 80 

   bbb. Gözden Geçirme (Muayene) Külfeti 80 

   ccc. Bildirim (İhbar) Külfeti 81 

   ddd.Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin HukuksalSonuçları 83 

   eee. Tacirler Arası Ticari Satışta Muayene ve İhbar Külfeti, Zamanaşımı . 83 

   bb. Yollama ve Götürme Satışlarına Özgü Borç ve Külfetler . 85 

   cc. Hayvan Satışında Külfetler 87 

   vi. Alıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar 87 

   aa. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği, Kullanılan Seçimlik Hakkın Değiştirilmesi ve Seçimlik Hakların Devri. 87 

   bb. Dönme Hakkı 88 

   aaa. Genel Olarak 88 

   bbb. Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları . 90

   aaaa. Alıcının Borçları . 90 

   bbbb. Satıcının Borçları . 91 

   cc. Bedel İndirimi 93 

   dd. Ayıplı Eşyanın Değiştirilmesi . 94 

   ee. Ayıbın Giderilmesi 95 

   vii. Seçimlik Hakların Sınırlanması. 96 

   aa. Dönme Hakkının Sınırlanması. 96 

   bb. Bedel İndirimi Hakkının Sınırlanması. 97 

   cc. Sadece Bedel İndirimi İstenebilecek Haller . 97 

   dd. Birden Fazla Mal Satışı . 98 

   viii. Zamanaşımı . 98 

   aa. Genel Olarak 98 

   bb. Alıcının Sürekli Def’i Hakkı 100 

   ix.Tüketici İşlemi Niteliğindeki Satış Sözleşmesinde Satıcının

   Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 101 

   aa. Ayıplı Mal Kavramı 101 

   aaa. Genel Olarak . 101 

   bbb. TKHK m.8’e Göre Ayıp Kavramı 101 

   bb. Ayıplı maldan sorumluluk 103 

   cc. İspat yükü . 104 

   dd. Tüketicinin seçimlik hakları . 105 

   aaa. Genel Olarak. 105 

   bbb. Seçimlik Haklar 106 

   aaaa. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. 106 

   bbbb. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme 107 

   cccc.Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme . 107 

   dddd.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilme-sini isteme (ücretsiz ayıpsızıyla değiştirme) . 110 

   ee. Zamanaşımı 111 

   5. ALICININ BORÇLARI 112 

   A. Satış Bedelini Ödeme Borcu 112 

   B. İfa Olarak Sunulan Satılanı Kabzetme (Teslim Alma) Borcu 113 

   C. Faiz Ödeme Borcu . 114 

   D. Alıcının Diğer Borçları 114 

   6. ALICININ SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ 115 

   A. Genel Olarak 115 

   B. Peşin veya Önceden Ödemeli Satışta . 115 

   C. Veresiye (Kredili) Satışta. 116 

   D. Satıcının Müspet Zararının Hesaplanması . 117 

   a. Genel Olarak 117 

   b. Somut Hesaplama Yöntemi . 117 

   c. Soyut Hesaplama Yöntemi 118

    

   VIII.TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN DİĞER SATIŞ

   TÜRLERİ . 118 

   1. TAŞINMAZ SATIŞI 118 

   A.Konusu. 118

   B. Şekli . 119 

   a. Genel Olarak 119 

   b. Şeklin Kapsamı 120 

   c.Taşınmaz Satış Vaadi, Alım ve Geri Alım Hakları ve Geçerlilik Şekilleri . 124 

   d. Akdi Önalım Sözleşmesi . 125 

   i. Genel Olarak 125 

   ii. Önalım Sözleşmesinin Şekli 125 

   iii. Önalım Hakkının ve Şerhinin Süresi 126 

   iv. Önalım Hakkının Miras Yoluyla Geçişi ve Temliki (Devri) 126 

   v. Önalım Olayı 127 

   vi.Önalım Olayının Gerçekleşmesi ve Satıcı veya Alıcının Bildirim Yükümü . 129 

   vii.Önalım Olayının Ortadan Kaldırılmasının veya Alıcının Kişiliğinden Kaynaklanan Onay (Rıza) Engellerinin Önalım Hakkına Etkisi . 130 

   viii. Nitelikli Önalım Hakkı 131 

   ix. Önalım Hakkının Kullanılması 131 

   aa. Süresi 131 

   bb. Kendisine Karşı Kullanılacağı Kişi 132 

   cc. Dava Yoluyla Kullanılması 132 

   C. Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Koşula (Şarta) Bağlı Yapılması. 132 

   D. Taşınmaz Satışına Uygulanacak Hükümler . 133 

   E. Yarar ve Hasarın Geçişi . 134 

   F. Tekeffül Sorumluluğu 134 

   G. Zamanaşımı . 135 

   2. KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR 136 

   A. GENEL OLARAK 136 

   B. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ . 137 

   a.Tanımı, Konusu, Unsurları, Hukuksal Niteliği, Şekli, Uygulama Alanı 137 

   i. Genel Olarak 137 

   ii. Tanım. 137 

   iii. Konusu. 138 

   iv. Unsurları 138 

   aa. Zorunlu Unsurlar 138 

   bb. Zorunlu Olmayan Unsurlar 140 

   aaa. Ön Ödeme Yükümü. 140 

   bbb. Zorunlu Olmayan Diğer Unsurlar . 141 

   ccc. Yasal Temsilcinin Rızası . 141 

   v. Hukuksal Nitelik 142 

   vi. Şekil . 142 

   vii. Uygulama Alanı . 143

   b. Alıcının Temerrüdü . 145 

   i. Alıcının Ön ödemeyi (Peşinatı) Ödemede Temerrüdü. 145 

   aa. Genel Olarak. 145 

   bb. Teslimden Önce Dönmenin Sonuçları 146 

   ii. Alıcının Taksitleri Ödemede Temerrüdü . 147 

   aa. Genel Olarak. 147 

   bb. Alıcının Taksit Ödemede Temerrüdünün Sonuçları . 147 

   aaa. Genel Olarak . 147 

   bbb. Satıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar 147 

   aaaa. Genel Olarak 147 

   bbbb. Satıcının Geri Kalan Satış Bedelinin Tamamını (Bir Seferde) İsteme veya Sözleşmeden Dönme Seçimlik Haklarını Kullanma Şartları . 149 

   ccc. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları 149 

   aaaa. Genel Olarak. 149 

   bbbb. Satıcının Talepleri 150 

   cccc. Alıcının Talepleri 151 

   dddd. Muacceliyet Kaydı . 152 

   c. Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler 152 

   i. Alıcının İrade Açıklamasını Geri Alma Hakkı 152 

   aa. Genel Olarak. 152 

   bb. Hukuki Niteliği. 153 

   cc. Kullanım Şartları ve Sonuçları 154 

   ii. Hakim Kararıyla Erteleme (Ödeme Kolaylılığı Sağlama) . 155 

   iii. Yetkili Mahkeme ve Tahkim . 155 

   iv. Alıcının Def’ileri 156 

   v. Erken Ödeme İmkanı . 156 

   C. ÖN ÖDEMELİ SATIŞ. 156 

   D. TKHK’NA GÖRE TAKSİTLE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ 158 

   a. Genel olarak. 158 

   b. Tanım ve Şekil. 158 

   c. Cayma Hakkı . 159 

   d. Temerrüt 161 

   e. Erken Ödeme . 162 

   f. Diğer Hususlar . 162 

   3. ÖRNEK (NUMUNE) ÜZERİNE SATIŞ 162 

   4.BEĞENME KOŞULUYLA (TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTIYLA) SATIŞ . 163 

   5. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA (ARTIRMA İLE) SATIŞ 165 

   A. Genel Olarak 165 

   B. Artırmanın Türleri 165 

   C. Sözleşmenin Kurulması ve Mülkiyetin Nakli 166 

   D. Pey Sürenin Teklifi İle Bağlılığı 167 

   E. İhalenin İptali . 168 

   F. Ödeme 169

   G. Tekeffül Sorumluluğu 169 

   §3. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA)

   I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ, KONUSU ve SINIRLARI 171 

   II. UYGULANACAK HÜKÜMLER 172 

   III. TEKEFFÜL SORUMLULUĞU . 172 

   §4. BAĞIŞLAMA

   I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ ve KONUSU 174 

   II. EHLİYET 175 

   III. BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ 177 

   1. ELDEN BAĞIŞLAMA. 177 

   2. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (BAĞIŞLAMA VAADİ) 177 

   3. KARMA BAĞIŞLAMA . 179 

   4. KOŞULLU (ŞARTA BAĞLI) BAĞIŞLAMA 179 

   5. YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA . 180 

   6.YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI OLAN BAĞIŞLAMA . 181 

   7. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA 182 

   IV. BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI . 182 

   1. BAĞIŞLAMA KONUSUNU (BAĞIŞLANANI) DEVİR BORCU . 182 

   2. TEKEFFÜL SORUMLULUĞU . 183 

   V. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ. 183 

   1.DÖNEMSEL EDİMLİ BAĞIŞLAMALARDA BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜ . 183 

   2.ELDEN BAĞIŞLAMANIN VEYA İCRA EDİLMİŞ (GERÇEKLEŞMİŞ) BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN (BAĞIŞLAMA VAADİNİN) GERİ ALINMASI (TBK m.295); İCRA EDİLMEMİŞ (GERÇEKLEŞMEMİŞ) BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN (BAĞIŞLAMA VAADİNİN) GERİ ALINMASI (TBK m.296) 183 

   A.Elden Bağışlamanın veya İcra Edilmiş Bir Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması 183 

   B.İcra Edilmemiş Bağışlama Sözü Vermenin (Bağışlama Sözü Vermenin) Geri Alınması . 185 

   C. Hak Düşürücü Süre 186 

   3.BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME BORÇLUSU BAĞIŞLAYANIN ACİZ VESİKASI ALMASI veya İFLASI 187 

   §5. (ADİ) KİRA SÖZLEŞMESİ

   I.GİRİŞ: İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN (TBK) GENEL SİSTEMİ ve KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 188

    

   1.ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUNGENEL SİSTEMİ 188 

   2.TBK’NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMANBAKIMINDAN UYGULANMASI . 189 

   A.6011 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kapsamında Zaman Bakımından Uygulama . 189 

   B.6217 sayılı ve 31.03.2011 Tarihli Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geçici Madde 2’nin ve Geçici Madde 2’de Değişiklik Yapan 6353 Sayılı ve 04.07.2012 Tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 53.Maddesinin Değerlendirilmesi . 190 

   II. “KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI” KAVRAMI . 191 

   1. GENEL OLARAK 191 

   2. KONUT KİRASI 192 

   3. ÇATILI İŞYERİ KİRASI . 192 

   4. BİRLİKTE KULLANIMI BIRAKILAN EŞYA. 193 

   5.TBK m.359 vd. HÜKÜMLERİN UYGULANMAYACAĞI KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARI . 194 

   III. ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKSAL NİTELİĞİ 194 

   IV. KONUSU 196 

   V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI . 196 

   VI. TARAFLARI . 197 

   VII. ŞEKİL ve GEÇERLİLİĞİ. 198 

   VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 198 

   1. TBK’NIN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE 198 

   2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA 199 

   IX. KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER (TBK m.340) 200 

   X. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİ . 202 

   XI.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ DIŞINDA KİRACI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK YAPMA YASAĞI (TBK m.343 ve m.346) 205 

   XII.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRASI UYGULAMASI BAKIMINDAN KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (TBK m.344-345) 206 

   1. GENEL OLARAK 206 

   2. KİRA BEDELİNİ TESPİT ESASLARI (TBK m.344) . 209 

   3.KİRA TESPİT DAVASINI AÇMA SÜRESİ VE KARARIN ETKİSİ (TBK m.345) 226 

   XIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI 228 

   XIV.KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLER ve YAN GİDERLERE KATILMA YÜKÜMÜ . 235 

   1. KİRA HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE (TBK m.303) 235 

   2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA (TBK m.341) 236

   XV. KİRAYA VERENİN BORÇLARI . 237 

   1.KİRAYA VERENİN KİRALANANIN KULLANIMINI SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE VE KULLANIMI SAĞLAMAYA UYGUN ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLUYLA BIRAKMA BORCU 237 

   A. Genel Olarak 237 

   B. İhlali. 238 

   C. Kiracının Korunması 238 

   2.KİRAYA VERENİN KİRALANANI SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ HALDE BULUNDURMA BORCU 239 

   3. AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU. 240 

   A. Genel Olarak 240 

   B. Sorumluluk Şartları 240 

   a. Maddi Şartlar . 240 

   b. Şekli Şartlar . 244 

   C.Zamanaşımı 244

   D. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluğu . 244 

   E. Kiralananın Teslim Anından Sonraki Ayıplarından Sorumluluğu . 245 

   F. Kiracının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar . 246 

   a. Ayıbın Giderilmesi hakkı. 246 

   b. Fesih Hakkı 246 

   c.Kiracının Kiraya Veren Hesabına Mevcut Ayıbı Giderip, Bundan Doğan Alacağını Kira Bedelinden İndirme Hakkı 247 

   d. Kira Bedeli İndirimi. 248 

   e. Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi Hakkı . 249 

   f. Tazminat 249 

   G. Kiraya Verenin Sahip Olduğu Haklar 250 

   H. Covid-19 Salgınının İşyeri Kiralarına Etkisi 250 

   4. ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU. 256 

   A. Dar Anlamda Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu 256 

   a. Genel olarak. 256 

   b. Şartları . 257 

   c. Sonuçları 257 

   B. Kiralananın, Kullanımının Bırakılmasından Sonra Temliki. 258 

   a. Genel Olarak 258 

   b.TBK m.310’a Dayalı Yasal Temlikin Şartları ve Hukuksal Sonuçları 258

   c.Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hakka Sahip Olması . 259 

   D. Kamulaştırmanın Kira Sözleşmesine Etkisi. 260 

   E. Kira Sözleşmesinin Şerhi . 260 

   5. VERGİLERİ ÖDEME BORCU 261 

   XVI. KİRACININ BORÇLARI 261 

   1. GENEL OLARAK 261

   2.KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN KULLANMA BORCU 262 

   3.KİRACININ KİRALANANI ÖZENLİ KULLANMA ve TAŞINMAZDA OTURAN KİŞİLER ve KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCU 263 

   A. Genel Olarak 263 

   B. Özen Borcunun Görünümü Olarak Koruma Borcu . 264 

   C.Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olmayan veya Özensiz Şekilde Kullanımının Sonuçları. 264 

   4.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE VERMESİ (TBK m.342) . 265 

   5. KİRACININ KATLANMA BORÇLARI . 269 

   A.Kiracının Kiralanandaki Ayıbın Giderimi ve Zararın Önlenmesi Çalışmaları İle Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Yükümü (TBK m.319). 269 

   B. Kiralanandaki Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Yükümü. 270 

   6.KİRACININ KİRALANANIN OLAĞAN TEMİZLİK, BAKIM ve

   TAMİR GİDERLERİNİ KARŞILAMA BORCU (TBK m.317) 271 

   7. KİRACININ KİRA BEDELİNİ İFA (ÖDEME) BORCU 272 

   A. Genel Olarak 272 

   B. İfa Zamanı 276 

   C. İfa Yeri. 276 

   a. Türk Borçlar Kanunu’na Göre . 276 

   b. Konut veya İşyeri Kiraları Bakımından . 277 

   D.Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halin Kiracının Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi (TBK m.324) 277 

   E.Kiralananın Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi (TBK m.325) . 278 

   F. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 282 

   G. Takas Hakkından Önceden Feragatin Sınırları (TBK m.326) 285 

   8. AYIBI BİLDİRİM BORCU 285 

   XVII. KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 286 

   1.ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ (KİRA) DEVRİ (TBK m.322) 286

   A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlerine Göre . 286 

   B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 289 

   C. yTTK m.11/3 Uyarınca Kira Sözleşmesinin Yasal Devri 289 

   2. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ (TBK m.323) . 290 

   A. Genel Olarak 290 

   B.Şartları 291

   C. Hukuksal Sonuçları 292 

   XVIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 293 

   1.BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ . 293 

   A. Genel Olarak 293

    

   B. Kiracının İade Borcu (TBK m.334) . 293 

   a. Genel Olarak 293 

   b. Muacceliyet, İfa Yeri, Zamanaşımı . 295 

   Stok Kodu
   :
   9789753689007
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   704
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   EKİM 2023
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   546,25   
   546,25   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat