Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Zamanaşımı Def'i Aslınur AK

Davada ve İcra TakibindeZamanaşımı Def'i

Liste Fiyatı : 100,00
İndirimli Fiyat : 95,00
Kazancınız : 5,00
Taksitli fiyat : 1 x 95,00
9789753686129
364489
Zamanaşımı Def'i
Zamanaşımı Def'i Davada ve İcra Takibinde
Filiz Kitabevi
95.00

ÖNSÖZ  V

İÇİNDEKİLER   XI

KISALTMALAR                XV

GİRİŞ    1

BİRİNCİ BÖLÜM

ZAMANAŞIMININ ESASLARI

 1. Zamanaşımı Kavramı ve Tanımı 3
 2. Zamanaşımı Savunmasının Savunma Vasıtaları Arasındaki Yeri ve Hukuki

Niteliği             7

 1. Usul Hukukuna İlişkin Savunma Vasıtaları 8
 2. Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları 11
 3. Milletlerarası Özel Hukuk Bağlamında Zamanaşımının Hukuki Niteliği 16

III. Zamanaşımının Benzer Müesseselerden Farkı      19

 1. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 20
 2. Zamanaşımı ve Süreye Bağlı Hak 21
 3. Zamanaşımı ve Usuli Süreler 22
 4. Zamanaşımının Amacı ve Zamanaşımı Savunmasının Yargılama ve Takip

Hukuku İlkeleriyle İlişkisi          24

 1. Zamanaşımının Amacı 24
 2. Zamanaşımı Savunmasının Yargılama ve Takip Hukuku İlkeleriyle İlişkisi 25
 3. Taraflarca Getirilme İlkesi 25
 4. Teksif İlkesi 26
 5. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 27
 6. Usul Ekonomisi 32
 7. Zamanaşımının Kapsamı 33
 8. Zamanaşımına Tâbi Haklar 33
 9. Zamanaşımına Tâbi Olmayan Haklar ve Diğer Haller 36
 10. Borç İlişkisi 36
 11. Alacak Hakkı Niteliğinde Olmayan Haklar 37

Sayfa No.

 1. Yenilik Doğuran Haklar 38
 2. Tespit Davaları 39
 3. Tasarrufun İptali Davası 40

İKİNCİ BÖLÜM

MEDENÎ USUL VE İCRA İFLÂS HUKUKUNDA

ZAMANAŞIMI SAVUNMASI

 1. Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 45
 2. Zamanaşımı Savunmasının İlk Defa Dava Esnasında İleri Sürülmesi 45
 3. İleri Sürüleceği Usul Kesiti 45
 4. Yazılı Yargılama Usulü 45
 5. Basit Yargılama Usulü 49
 6. Dava Öncesinde İleri Sürülen Zamanaşımı Savunmasının Durumu 50
 7. Zamanaşımı Savunmasının IslahYolu ile İleri Sürülmesi 53
 8. Genel Olarak Islah 53
 9. Zamanaşımının IslahYoluyla Davaya Dâhil Edilmesi 55

(1) Süresinde Cevap Dilekçesi Veren Davalının Islah Yoluyla

Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi             55

(2) Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Islah Yoluyla

Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi             58

(3) Tam Islaha Başvurulması Halinde Davalının Zamanaşımı

Savunmasını Tekrar İleri Sürmesinin Gerekli Olup Olmadığı      59

(4) Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Yahut Bölge Adliye

Mahkemelerince Verilen Gönderme Kararlarından Sonra Islah ile

Zamanaşımının İleri Sürülmesi            61

 1. Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürebilecek Kişiler 65
 2. Dava Arkadaşlığında Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 65

(1) Mecburi Dava Arkadaşlığı    66

(2) İhtiyari Dava Arkadaşlığı      68

 1. Davaya Müdahalede Zamanaşımın İleri Sürülmesi 72

 (1) Ferî Müdahilin Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 73

(2) Asli Müdahilin Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 75

 1. İcra ve İflâs Takiplerinde Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 76
 2. İlamsız İcra Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 76

Sayfa No.

 1. Takip Talebinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı 77

(1) Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takipte Zamanaşımı Savunması    77

(2) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Zamanaşımı

Savunması 84

(3) Kiralanan Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle

İlâmsız Tahliyesi      88

 1. Takip Talebi İle Takibin Kesinleşmesi Arasında Gerçekleşen

Zamanaşımının İleri Sürülmesi   89

 1. Takip Talebinden Sonra Gerçekleşen Zamanaşımı 89
 2. İlâmlı İcra Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 91
 3. İflâs Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 93
 4. Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davasında Zamanaşımı Savunması 95
 5. Zamanaşımı Savunmasının Kötüye Kullanılması 99

III. Zamanaşımı Savunmasında İspat            103

 1. İspatın Konusu 103
 2. İspatı Gerekmeyen Hususlar 104
 3. İspat Yükü 105
 4. Sürenin Başlangıcında İspat Yükü 106
 5. Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesinde İspat Yükü 106
 6. Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi ve Karara Bağlanması 107
 7. Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi 107
 8. Zamanaşımı Savunmasının Karara Bağlanması 110
 9. Karara Bağlama Mecburiyeti 110
 10. Zamanaşımı Hakkında Verilecek Karar Türleri 112
 11. Zamanaşımı Savunmasından Feragat 115

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ

 1. Genel Olarak 119
 2. Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Bağlamında Zamanaşımının Durması ve

Kesilmesi Sebepleri      120

 1. Durma Sebepleri 120
 2. Alacağın Türk Mahkemelerinde İleri Sürülme İmkânı Olmaması 120

Sayfa No.

 1. İflâsın Açılması 124
 2. Konkordato Mühleti 130
 3. Arabulucuya Başvuru 131
 4. İhtiyari Arabuluculuk 133
 5. Zorunlu Arabuluculuk 134
 6. Kesilme Sebepleri 135
 7. Borçludan Kaynaklanan Sebepler 135
 8. Genel Olarak 135
 9. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi 136
 10. Alacaklıdan Kaynaklanan Sebepler 138
 11. Dava Açılması veya Def’i İleri Sürülmesi 138

(1) Tespit Davası           141

(2) Kısmî Dava               143

(3) Belirsiz Alacak Davası           145

(4) Terditli Dava            147

(5) Dava Esnasında Yapılan Usul İşlemleri              148

 1. İcra Takibi 148

(1) İcra Takibi Başlatılması         148

(2) İcra Takip İşlemi – Taraf Takip İşlemi               151

 1. Hakeme Başvuru 153
 2. İflâs Masasına Başvuru 155
 3. TTK m. 750 uyarınca Davanın İhbarı 158
 4. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 159
 5. Doğrudan Doğruya İflâs Başvurusu 162

III. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesinin Hükümleri         163

 1. Durma ve Kesilme Sebeplerinin Ortadan Kalkmasından Sonra İşleyecek

Süre            163

 1. Durma ve Kesilmenin Borçlu ve Diğer Şahıslara Etkisi 166
 2. Zamanaşımının Durmasının Etkisi 166
 3. Zamanaşımının Kesilmesinin Etkisi 166

SONUÇ 168

KAYNAKÇA       171

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ            185

MADDE NUMARASINA GÖRE ARAMA CETVELİ            189

 • Açıklama
  • ÖNSÖZ  V

   İÇİNDEKİLER   XI

   KISALTMALAR                XV

   GİRİŞ    1

   BİRİNCİ BÖLÜM

   ZAMANAŞIMININ ESASLARI

   1. Zamanaşımı Kavramı ve Tanımı 3
   2. Zamanaşımı Savunmasının Savunma Vasıtaları Arasındaki Yeri ve Hukuki

   Niteliği             7

   1. Usul Hukukuna İlişkin Savunma Vasıtaları 8
   2. Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları 11
   3. Milletlerarası Özel Hukuk Bağlamında Zamanaşımının Hukuki Niteliği 16

   III. Zamanaşımının Benzer Müesseselerden Farkı      19

   1. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 20
   2. Zamanaşımı ve Süreye Bağlı Hak 21
   3. Zamanaşımı ve Usuli Süreler 22
   4. Zamanaşımının Amacı ve Zamanaşımı Savunmasının Yargılama ve Takip

   Hukuku İlkeleriyle İlişkisi          24

   1. Zamanaşımının Amacı 24
   2. Zamanaşımı Savunmasının Yargılama ve Takip Hukuku İlkeleriyle İlişkisi 25
   3. Taraflarca Getirilme İlkesi 25
   4. Teksif İlkesi 26
   5. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 27
   6. Usul Ekonomisi 32
   7. Zamanaşımının Kapsamı 33
   8. Zamanaşımına Tâbi Haklar 33
   9. Zamanaşımına Tâbi Olmayan Haklar ve Diğer Haller 36
   10. Borç İlişkisi 36
   11. Alacak Hakkı Niteliğinde Olmayan Haklar 37

   Sayfa No.

   1. Yenilik Doğuran Haklar 38
   2. Tespit Davaları 39
   3. Tasarrufun İptali Davası 40

   İKİNCİ BÖLÜM

   MEDENÎ USUL VE İCRA İFLÂS HUKUKUNDA

   ZAMANAŞIMI SAVUNMASI

   1. Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 45
   2. Zamanaşımı Savunmasının İlk Defa Dava Esnasında İleri Sürülmesi 45
   3. İleri Sürüleceği Usul Kesiti 45
   4. Yazılı Yargılama Usulü 45
   5. Basit Yargılama Usulü 49
   6. Dava Öncesinde İleri Sürülen Zamanaşımı Savunmasının Durumu 50
   7. Zamanaşımı Savunmasının IslahYolu ile İleri Sürülmesi 53
   8. Genel Olarak Islah 53
   9. Zamanaşımının IslahYoluyla Davaya Dâhil Edilmesi 55

   (1) Süresinde Cevap Dilekçesi Veren Davalının Islah Yoluyla

   Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi             55

   (2) Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Islah Yoluyla

   Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi             58

   (3) Tam Islaha Başvurulması Halinde Davalının Zamanaşımı

   Savunmasını Tekrar İleri Sürmesinin Gerekli Olup Olmadığı      59

   (4) Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Yahut Bölge Adliye

   Mahkemelerince Verilen Gönderme Kararlarından Sonra Islah ile

   Zamanaşımının İleri Sürülmesi            61

   1. Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürebilecek Kişiler 65
   2. Dava Arkadaşlığında Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 65

   (1) Mecburi Dava Arkadaşlığı    66

   (2) İhtiyari Dava Arkadaşlığı      68

   1. Davaya Müdahalede Zamanaşımın İleri Sürülmesi 72

    (1) Ferî Müdahilin Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 73

   (2) Asli Müdahilin Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 75

   1. İcra ve İflâs Takiplerinde Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 76
   2. İlamsız İcra Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 76

   Sayfa No.

   1. Takip Talebinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı 77

   (1) Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takipte Zamanaşımı Savunması    77

   (2) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Zamanaşımı

   Savunması 84

   (3) Kiralanan Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle

   İlâmsız Tahliyesi      88

   1. Takip Talebi İle Takibin Kesinleşmesi Arasında Gerçekleşen

   Zamanaşımının İleri Sürülmesi   89

   1. Takip Talebinden Sonra Gerçekleşen Zamanaşımı 89
   2. İlâmlı İcra Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 91
   3. İflâs Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 93
   4. Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davasında Zamanaşımı Savunması 95
   5. Zamanaşımı Savunmasının Kötüye Kullanılması 99

   III. Zamanaşımı Savunmasında İspat            103

   1. İspatın Konusu 103
   2. İspatı Gerekmeyen Hususlar 104
   3. İspat Yükü 105
   4. Sürenin Başlangıcında İspat Yükü 106
   5. Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesinde İspat Yükü 106
   6. Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi ve Karara Bağlanması 107
   7. Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi 107
   8. Zamanaşımı Savunmasının Karara Bağlanması 110
   9. Karara Bağlama Mecburiyeti 110
   10. Zamanaşımı Hakkında Verilecek Karar Türleri 112
   11. Zamanaşımı Savunmasından Feragat 115

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ

   1. Genel Olarak 119
   2. Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Bağlamında Zamanaşımının Durması ve

   Kesilmesi Sebepleri      120

   1. Durma Sebepleri 120
   2. Alacağın Türk Mahkemelerinde İleri Sürülme İmkânı Olmaması 120

   Sayfa No.

   1. İflâsın Açılması 124
   2. Konkordato Mühleti 130
   3. Arabulucuya Başvuru 131
   4. İhtiyari Arabuluculuk 133
   5. Zorunlu Arabuluculuk 134
   6. Kesilme Sebepleri 135
   7. Borçludan Kaynaklanan Sebepler 135
   8. Genel Olarak 135
   9. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi 136
   10. Alacaklıdan Kaynaklanan Sebepler 138
   11. Dava Açılması veya Def’i İleri Sürülmesi 138

   (1) Tespit Davası           141

   (2) Kısmî Dava               143

   (3) Belirsiz Alacak Davası           145

   (4) Terditli Dava            147

   (5) Dava Esnasında Yapılan Usul İşlemleri              148

   1. İcra Takibi 148

   (1) İcra Takibi Başlatılması         148

   (2) İcra Takip İşlemi – Taraf Takip İşlemi               151

   1. Hakeme Başvuru 153
   2. İflâs Masasına Başvuru 155
   3. TTK m. 750 uyarınca Davanın İhbarı 158
   4. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 159
   5. Doğrudan Doğruya İflâs Başvurusu 162

   III. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesinin Hükümleri         163

   1. Durma ve Kesilme Sebeplerinin Ortadan Kalkmasından Sonra İşleyecek

   Süre            163

   1. Durma ve Kesilmenin Borçlu ve Diğer Şahıslara Etkisi 166
   2. Zamanaşımının Durmasının Etkisi 166
   3. Zamanaşımının Kesilmesinin Etkisi 166

   SONUÇ 168

   KAYNAKÇA       171

   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ            185

   MADDE NUMARASINA GÖRE ARAMA CETVELİ            189

   Stok Kodu
   :
   9789753686129
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   206
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat