Sepetim (0) Toplam: 0,00

Spor Yasası Kulüp, Şirket, Federasyonİlavelerle 2. Baskı

Liste Fiyatı : 225,00
Taksitli fiyat : 1 x 225,00
9789753687591
600572
Spor Yasası Kulüp, Şirket, Federasyon
Spor Yasası Kulüp, Şirket, Federasyon İlavelerle 2. Baskı
225.00

İçindekiler 

MADDELER HALİNDEKİ KANUN .................................................17 

KİTAP İÇERİĞİNİN ÖZETİ..............................................................22 

I.BÖLÜM..............................................................................................25

3-Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği şartları..............35 

A) DAHA ÖNCEKİ YASAL DÜZENLEME.............................................25 

B) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN GENEL ÇERÇEVESİ........................29 

C) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN ÖZETİ ...........................................33 

1- Spor kulüpleri için müstakil bir kanun ....................................33 

2- Müstakil bu yasanın temel gerekçesi.......................................33 

4- Birleşme ve mal varlıklarının devri ve tescil........................... 35 

5- Kulüpten ayrı olarak spor anonim şirketi kurabilme..............36 

6- Bakanlık-ilgili spor federasyonu tarafından denetim .............36 

7- Spor federasyonlarının denetlenmesi ......................................36 

8- Beyanname, bütçe ve harcama ilkeleri ...................................36 

a- Temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ....................................36 

b- Sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterler .......37 

c- Alacakların bir kısım kişilere devir yasağı.............................37 

d- Belli bir miktarın üzerindeki ödeme ve tahsilatlar .................38 

e- Denk bütçe zorunluluğu .........................................................38 

9- Tüm federasyonlar için “spor federasyonu” tanımı ...............40 

10- Spor federasyonları organlarındaki üye sayısı .....................40

14- Menajerlik sistemi ..............................................................42 

21- Kadro ihdası .......................................................................43 

II. BÖLÜM ............................................................................................49 

YASADAKİ AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR .............................49 

III. BÖLÜM ..........................................................................................57 

SPOR KULÜPLERİ .............................................................................57 

11- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve şikayet-katılma .................41 

12- Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik..............41 

13- TFF Hukuk Kurulları ile Tahkim Kurulu.............................. 41 

15- Geçiş süreleri .........................................................................42 

16- Adli-idari-hukuki yaptırımlar ................................................42 

17- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri ..................................42 

18- Spor kulüpleri ve anonim şirketlerinin gelir-giderleri………42 

19- Belediyelerin profesyonel spor dallarına yardım yasağı......42 

20- Hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler ..........43 

D)MEVCUT SPOR KULÜPLERİ AÇISINDAN DURUM NEDİR? .............44 

E)MEVCUT SPOR FEDERASYONLARI AÇISINDAN DURUM NEDİR? ...47

A) AMAÇ VE KAPSAM.......................................................................49 

B) TANIMLAR ...................................................................................52 

A) ÖZET OLARAK SPOR KULÜBÜ .....................................................57 

B) KURULUŞ VE TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI..............................58 

1- Amaç ve kişi sayısı ...................................................................58 

2- Başvuru ....................................................................................58 

3- Başvuru belgeleri .....................................................................58 

4- Başvurunun incelenmesi ve süresi...........................................58

5- Tüzel kişiliğin kazanılması ....................................................... 58 

C) KULÜBÜN SPOR FAALİYETLERİNE KATILIMI ...............................60 

D) SPOR KULÜPLERİNE ÜYE OLMA ..................................................61 

E) SPOR KULÜPLERİNİN ORGANLARI ...............................................62 

1- Zorunlu organlar ..................................................................... 62 

2- İhtiyari organlar ...................................................................... 62 

3- Bakanlığa bildirim yükümlülüğü ............................................. 62 

4- Organlardaki üyelik görevinin sona ermesi ............................ 62 

a- Hapis cezası nedeniyle sona ermesi .......................................62 

b- Disiplin-hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sona ermesi........65 

*Soru: Bu kanun öncesindeki cezalar etkili olacak mı? ............. 65 

5- Organlardaki üyelerin nitelikleri ...........................................67 

F) GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ...........68 

1- Oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri ................................. 68 

2- Elektronik ortamda toplantı veya karar alma ......................... 68 

G) BİRLEŞME VE MAL VARLIĞI DEVRİ .............................................70 

1- Başka bir spor kulübü ile birleşme .......................................... 70 

2- Birleşmenin sonuçları .............................................................. 70 

3- Mal varlığı devri ...................................................................... 71 

4- Birleşme-mal varlığı devri sözleşmesi ..................................... 71 

5- Devrin yapılabileceği zaman ................................................... 72 

H) SONA ERME, YASAKLANMA VE TESCİLİN İPTALİ .........................73 

I) KAMU YARARINA ÇALIŞAN SPOR KULÜPLERİ ..............................75 

1- Kamu yararına çalışan sıfatı için aranan şartlar ................... 75 

2- İlan ve iptal .............................................................................. 75

IV. BÖLÜM ...........................................................................................77 

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ ..........................................................77 

V. BÖLÜM ............................................................................................87 

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE 

ORTAK HÜKÜMLER .........................................................................87 

A) ÖZET OLARAK SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ ..................................77 

B) ANONİM ŞİRKET VASFININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ .....79 

1- Genel olarak ............................................................................. 79 

2- Daha önce kurulmuş anonim şirketler .................................... 79 

3- İnceleme, süre, tescil ve bildirim ............................................. 79 

4- Spor federasyonlarının yetkisi ................................................. 80 

5- Tescilin iptali ............................................................................ 80 

C) HİSSEDARLIK YAPISI....................................................................81 

D) YÖNETİM .....................................................................................84 

E) TAMAMLAYICI DÜZENLEMELER ...................................................86 

A) SPOR TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ ..................................87 

B) SPOR ÜST KURULUŞU OLUŞTURMA .............................................90 

1- Tanım, amaç, kapsam ve nitelik .............................................. 90 

2- Kuruluş ve ilan ......................................................................... 92 

3- Zorunlu ve ihtiyari organlar ..................................................... 92 

4- Sona erme ................................................................................. 93 

C) DENETİM VE (MALİ) BEYANNAME USULÜ ...................................94 

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi ........................................ 94 

2- İçişleri Bakanlığı denetimi ....................................................... 95

*Bir soru: %10’luk orandan fazla borçlanabilmek mümkün mü? .109

*Bir soru: Kulüpler önümüzdeki sezonda nasıl borçlanabilecek? .110

3- İl valisinin yetkisi ....................................................................... 96 

4- (Mali) beyanname usulü ............................................................ 96 

5- Denetim usulü ve yükümlülükler ............................................... 96 

6- Denetimde bilirkişilik................................................................. 96 

7- Sair hususlar .............................................................................. 97 

D) TEMEL MALİ İLKELER ...................................................................99 

E) GELİR VE GİDERLER.....................................................................101 

1- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelirleri .............101 

2- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin giderleri ............102 

F) BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ ....................................................103 

1- Genel İlkeler.............................................................................103 

2- Bütçe ve hesap yöntemi............................................................ 103 

3- Gelir ve gider denkliği esası ....................................................104 

4- Temlikte ve borçlanmada sınırlama ........................................105 

a- Temlikte (oran veya sürede) sınırlama...................................105 

b- Temlikte (kişi veya bazı sıfatlara) sınırlama ..........................106 

c- Borçlanmada sınırlama ..........................................................107 

d- Temlik ve borçlanma hesabı...................................................111 

5- Ödeme ve tahsilat yöntemi.......................................................111 

6- Teşkilatlanma zorunluluğu ......................................................112 

7- Yükümlülüklerin ihlalinde sorumluluk ....................................113 

*Bir soru: Kasıt veya ihmal olduğuna kim karar verecek? ........114 

G) YARDIM ŞEKİLLERİ......................................................................116

VI. BÖLÜM ...........................................................................................124 

SPOR FEDERASYONLARI ...............................................................124 

H) DAVANIN İHBARI VE FER'İ MÜDAHALE .......................................118 

I) PROFESYONEL FAALİYET ..............................................................120 

İ) ALACAKLARIN ÖNCELİĞİ ..............................................................122 

K) UYGULANACAK HÜKÜMLER ........................................................123 

A) KURULUŞU VE TEŞKİLAT .............................................................125 

B) GENEL KURUL .............................................................................126 

C) GENEL KURUL TOPLANTILARI .....................................................127 

1- Genel olarak ............................................................................. 127 

2- Alt mevzuat ............................................................................... 128 

3- Genel kurul delege sayısı ......................................................... 129 

4- Genel kurulun toplanma zamanı ............................................. 129 

5- Olağan genel kurulun ertelenmesi........................................... 129 

6- Mali genel kurul ....................................................................... 129 

7- Olağanüstü genel kurul ............................................................ 129 

D) GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ ................................................131 

1- Genel olarak ............................................................................. 131 

2- Toplantı ve karar sayısı ........................................................... 132 

3- Toplantı ve gündem ilanı ......................................................... 133 

4- Süre ve esaslara uyulmaması .................................................. 133 

5- Seçim yöntemi .......................................................................... 133 

6- Delege dağılımı ........................................................................ 133 

E) GENEL KURULUN GÖREVLERİ......................................................134

F) YÖNETİM KURULU .......................................................................135 

G) DİSİPLİN KURULU ........................................................................136 

H) DENETİM KURULU .......................................................................137 

I) GENEL SEKRETERLİĞİ ....................................................................138 

1- Genel sekreterliğin niteliği ...................................................... 138 

2- Şartları ve atanması ................................................................. 138 

İ) DİĞER KURULLARIN OLUŞUMU.....................................................139 

J) İL TEMSİLCİSİ ................................................................................140 

1- Şartları ..................................................................................... 140 

2- Atanması ................................................................................... 140 

K) GÖREV ALACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR ................141 

1- Genel Olarak: .......................................................................... 141 

2- Genel şartlar ............................................................................ 141 

3- Başkan adaylığı özel şartları .................................................... 142 

4- Başkanlık dönem sayısı ........................................................... 143 

5- Görev almanın kısmi sonucu ................................................... 143 

L) GÖREV VE YETKİLERİ ..................................................................144 

M) GELİRLER ....................................................................................145 

N) MALLARI VE TAHSİS ....................................................................146 

O) HARCAMA VE BELGE DÜZENİ ......................................................148 

Ö) BAKANLIK DENETİMİ, İNCELEMESİ VE SORUŞTURMASI ...............149 

P) BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ ....................................................152 

1-Gelir ve gider denkliği esası ..................................................... 152 

2- Borçlanmada sınırlama ........................................................... 153

4- Yükümlülüklerin ihlalinde sorumluluk .................................154 

VII. BÖLÜM .........................................................................................158 

CEZA HÜKÜMLERİ VE SORUŞTURMA USULÜ ........................158 

3- Ödeme ve tahsilat yöntemi ....................................................... 153 

R) SPOR ELEMANLARININ BELGELENDİRİLMESİ ...............................155 

S) SPOR DALLARININ TESPİTİ ...........................................................156 

Ş) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER ..................................................157 

A) GENEL OLARAK ...........................................................................158 

B) SUÇ VE CEZA HÜKÜMLERİ ...........................................................161 

1- Kulüplerin yasaya aykırı temlik yapmaları ............................. 161 

2- Kulüplerin yasaya aykırı borçlanma yapmaları ..................... 161 

3- Belli (yasaklanan) kişilere hak ve alacakları devretmek ........ 161 

4- Tahsilatları belirlenen kuruluşlar aracılığıyla yapmamak ..... 162 

5- Federasyonların yasaya aykırı borçlanma yapmaları ............ 163 

6- Tahsis ve destek amacına aykırı hareket ................................. 163 

7- Bir kısım unvan veya faaliyetin izinsiz kullanılması ............... 164 

8- Yasaya aykırı spor kulübü kuranlar ve üye kaydı ................... 165 

9- Genel Kurulu toplantıya çağırmamak, usulsüz toplantı ......... 167 

10- Defter veya kayıtların tutulmaması-usulsüz tutulması .......... 168 

11- Seçimlerde hile yapmak ......................................................... 169 

12- Defter-kayıtları tahrif, yok etmek, gizlemek .......................... 169 

13- Güveni kötüye kullanma ........................................................ 170 

14- Beyannameyi vermemek, gerçeğe aykırı vermek .................. 172 

15- Denetimdeki yükümlülüklere aykırılık ................................... 172 

16- Seçim sonucunu bildirim yükümlülüğünü ihlal ..................... 173

VIII. BÖLÜM........................................................................................187 

DEĞİŞTİRİLEN, KALDIRILAN, GEÇİŞ HÜKÜMLERİ ..............187 

17- Bildirilen menajerlik sözleşmesi dışında işlem yapmak........173 

18- Menajerlik ücret sınırlamalarına uymamak.......................... 174 

19-Menajerlik sözleşmesi bildirim yükümlülüğüne uymamak ...174

C) SUÇ VE İDARİ YAPTIRIM-PARA CEZASI TABLOSU........................175 

D) SORUŞTURMA VE USUL HÜKÜMLERİ ...........................................180 

1- Bakanlığın şikâyeti...................................................................180 

2- Bakanlığın itiraz hakkı............................................................. 182 

3- Bakanlığın kamu davasına katılma hakkı................................ 182 

4- Bakanlığın fer’i müdahil olabilme hakkı.................................183 

5- İdari para cezalarını verme yetkisi..........................................183 

6- İdari para cezalarına itiraz .....................................................183 

7- Adli para cezaları ....................................................................184 

8- Görevli ve yetkili mahkeme......................................................184 

9- Etkin pişmanlık.........................................................................185 

A) DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER...........................................................187 

1- Kaçak bahis suçunda şikâyet ve davaya katılma ....................188 

2- Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’ndaki değişiklikler ........189 

a- Bakanlık Tahkim Kurulu, ….. ve Geliştirme Kurulu ..............189 

b- Bakanlığa pay verilmesi .........................................................191 

c- Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme ...............................191 

3- TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik ....191 

a- İlk Derece Hukuk Kurulları ...................................................192 

Mevcut hukuk kurullarının görev süresi .....................................194

5- Kadro ihdası .........................................................................201 

13- Geçiş hükümlerinin kronolojik durumu ..............................207 

b- Tahkim Kurulu .......................................................................194 

Mevcut Tahkim Kurulunun görev süresi ....................................197 

c - Futbol menajerleri, menajerlik sözleşmesi ............................197 

4- 6222 sayılı Kanun’da değişiklik .............................................. 200 

B) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER ....................................202 

C) GEÇİŞ HÜKÜMLERİ ......................................................................203 

1- Kamu yararına çalışan dernek statüsü .................................... 203 

2- Dosya veya kayıtların devri ..................................................... 203 

3- Mevcut gençlik ve spor kulüpleri ............................................. 203 

4- Müessese kulüpleri ................................................................... 204 

5- Tüzük ile idari ve mali yapı değişiklikleri ............................... 204 

6- Mevcut anonim şirketler .......................................................... 205 

7- Bağlı ve bağımsız spor federasyonları .................................... 205 

8- Federasyon başkanının üç dönem uygulaması ....................... 206 

9- Mevcut borçların bildirimi ...................................................... 206 

10- Mevcut yönetmelikler ve düzenleyici işlemler ....................... 207 

11- Yürürlük ................................................................................. 207 

12- Yürütme .................................................................................. 207 

a-Dosya veya kayıtların devri ....................................................207 

b- Mevcut gençlik ve spor kulüpleri ...........................................208 

c- Müessese kulüpleri .................................................................208 

d- Tüzük ile idari ve mali yapı değişiklikleri ..............................208 

e- Mevcut anonim şirketler .........................................................208 

f- Bağlı ve bağımsız spor federasyonları ....................................208 15 

IX. BÖLÜM...........................................................................................209 

YASANIN ALT MEVZUATI ..............................................................209 

11-Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ..211

g- Mevcut borçların bildirimi .....................................................208 

1- Spor Kulüplerinin kuruluşu ve tüzel kişiliğin kazanılması .....209 

2- Spor faaliyetlerine katılım .......................................................209 

3- Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar............209 

4- Spor kulüplerinin internet üzerinden toplantı duyurusu .........210 

5- Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devri..............210 

6- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri ....................................210 

7- Üst kuruluş ...............................................................................210 

8- Denetim ve beyanname usulü (bilirkişilik) .............................. 210 

9- Denetim ve beyanname usulü ..................................................210 

10- Spor anonim şirketi vasfının kazanılması-kaybedilmesi .......211 

12- Spor kulüp ve anonim şirketinin bütçe-harcama ilkeleri......211 

13- Yardım şekilleri ......................................................................211 

14- Profesyonel faaliyet ............................................................... 212 

15- Spor federasyonları kuruluş ve teşkilatı ................................ 212 

16- Spor federasyonları gene kurul toplantıları.......................... 212 

17- Spor federasyonları disiplin kurulu.......................................212 

18- Spor federasyonları denetim kurulu ......................................212 

19- Spor federasyonları kurulları ................................................212 

20- Spor federasyonları genel sekreterliği ..................................213 

21- Diğer kurulların oluşumu ......................................................213 

22- Spor federasyonlarının harcama ve belge düzeni.................213

 

23- Bakanlık denetimi, incelemesi ve soruşturması ....................213 

24- Spor elemanlarının belgelendirilmesi ...................................213 

25- Bakanlığa pay verilmesi ........................................................214 

26- TFF İlk derece hukuk kurulları .............................................214 

27- TFF Tahkim Kurulu (başvuru ve inceleme) .......................... 214 

28- TFF Tahkim Kurulu (görev ve yetkiler) ................................ 214 

 • Açıklama
  • İçindekiler 

   MADDELER HALİNDEKİ KANUN .................................................17 

   KİTAP İÇERİĞİNİN ÖZETİ..............................................................22 

   I.BÖLÜM..............................................................................................25

   3-Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği şartları..............35 

   A) DAHA ÖNCEKİ YASAL DÜZENLEME.............................................25 

   B) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN GENEL ÇERÇEVESİ........................29 

   C) YENİ YASAL DÜZENLEMENİN ÖZETİ ...........................................33 

   1- Spor kulüpleri için müstakil bir kanun ....................................33 

   2- Müstakil bu yasanın temel gerekçesi.......................................33 

   4- Birleşme ve mal varlıklarının devri ve tescil........................... 35 

   5- Kulüpten ayrı olarak spor anonim şirketi kurabilme..............36 

   6- Bakanlık-ilgili spor federasyonu tarafından denetim .............36 

   7- Spor federasyonlarının denetlenmesi ......................................36 

   8- Beyanname, bütçe ve harcama ilkeleri ...................................36 

   a- Temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ....................................36 

   b- Sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterler .......37 

   c- Alacakların bir kısım kişilere devir yasağı.............................37 

   d- Belli bir miktarın üzerindeki ödeme ve tahsilatlar .................38 

   e- Denk bütçe zorunluluğu .........................................................38 

   9- Tüm federasyonlar için “spor federasyonu” tanımı ...............40 

   10- Spor federasyonları organlarındaki üye sayısı .....................40

   14- Menajerlik sistemi ..............................................................42 

   21- Kadro ihdası .......................................................................43 

   II. BÖLÜM ............................................................................................49 

   YASADAKİ AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR .............................49 

   III. BÖLÜM ..........................................................................................57 

   SPOR KULÜPLERİ .............................................................................57 

   11- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve şikayet-katılma .................41 

   12- Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik..............41 

   13- TFF Hukuk Kurulları ile Tahkim Kurulu.............................. 41 

   15- Geçiş süreleri .........................................................................42 

   16- Adli-idari-hukuki yaptırımlar ................................................42 

   17- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri ..................................42 

   18- Spor kulüpleri ve anonim şirketlerinin gelir-giderleri………42 

   19- Belediyelerin profesyonel spor dallarına yardım yasağı......42 

   20- Hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler ..........43 

   D)MEVCUT SPOR KULÜPLERİ AÇISINDAN DURUM NEDİR? .............44 

   E)MEVCUT SPOR FEDERASYONLARI AÇISINDAN DURUM NEDİR? ...47

   A) AMAÇ VE KAPSAM.......................................................................49 

   B) TANIMLAR ...................................................................................52 

   A) ÖZET OLARAK SPOR KULÜBÜ .....................................................57 

   B) KURULUŞ VE TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI..............................58 

   1- Amaç ve kişi sayısı ...................................................................58 

   2- Başvuru ....................................................................................58 

   3- Başvuru belgeleri .....................................................................58 

   4- Başvurunun incelenmesi ve süresi...........................................58

   5- Tüzel kişiliğin kazanılması ....................................................... 58 

   C) KULÜBÜN SPOR FAALİYETLERİNE KATILIMI ...............................60 

   D) SPOR KULÜPLERİNE ÜYE OLMA ..................................................61 

   E) SPOR KULÜPLERİNİN ORGANLARI ...............................................62 

   1- Zorunlu organlar ..................................................................... 62 

   2- İhtiyari organlar ...................................................................... 62 

   3- Bakanlığa bildirim yükümlülüğü ............................................. 62 

   4- Organlardaki üyelik görevinin sona ermesi ............................ 62 

   a- Hapis cezası nedeniyle sona ermesi .......................................62 

   b- Disiplin-hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sona ermesi........65 

   *Soru: Bu kanun öncesindeki cezalar etkili olacak mı? ............. 65 

   5- Organlardaki üyelerin nitelikleri ...........................................67 

   F) GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ...........68 

   1- Oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri ................................. 68 

   2- Elektronik ortamda toplantı veya karar alma ......................... 68 

   G) BİRLEŞME VE MAL VARLIĞI DEVRİ .............................................70 

   1- Başka bir spor kulübü ile birleşme .......................................... 70 

   2- Birleşmenin sonuçları .............................................................. 70 

   3- Mal varlığı devri ...................................................................... 71 

   4- Birleşme-mal varlığı devri sözleşmesi ..................................... 71 

   5- Devrin yapılabileceği zaman ................................................... 72 

   H) SONA ERME, YASAKLANMA VE TESCİLİN İPTALİ .........................73 

   I) KAMU YARARINA ÇALIŞAN SPOR KULÜPLERİ ..............................75 

   1- Kamu yararına çalışan sıfatı için aranan şartlar ................... 75 

   2- İlan ve iptal .............................................................................. 75

   IV. BÖLÜM ...........................................................................................77 

   SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ ..........................................................77 

   V. BÖLÜM ............................................................................................87 

   SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNDE 

   ORTAK HÜKÜMLER .........................................................................87 

   A) ÖZET OLARAK SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ ..................................77 

   B) ANONİM ŞİRKET VASFININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ .....79 

   1- Genel olarak ............................................................................. 79 

   2- Daha önce kurulmuş anonim şirketler .................................... 79 

   3- İnceleme, süre, tescil ve bildirim ............................................. 79 

   4- Spor federasyonlarının yetkisi ................................................. 80 

   5- Tescilin iptali ............................................................................ 80 

   C) HİSSEDARLIK YAPISI....................................................................81 

   D) YÖNETİM .....................................................................................84 

   E) TAMAMLAYICI DÜZENLEMELER ...................................................86 

   A) SPOR TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ ..................................87 

   B) SPOR ÜST KURULUŞU OLUŞTURMA .............................................90 

   1- Tanım, amaç, kapsam ve nitelik .............................................. 90 

   2- Kuruluş ve ilan ......................................................................... 92 

   3- Zorunlu ve ihtiyari organlar ..................................................... 92 

   4- Sona erme ................................................................................. 93 

   C) DENETİM VE (MALİ) BEYANNAME USULÜ ...................................94 

   1- Gençlik ve Spor Bakanlığı denetimi ........................................ 94 

   2- İçişleri Bakanlığı denetimi ....................................................... 95

   *Bir soru: %10’luk orandan fazla borçlanabilmek mümkün mü? .109

   *Bir soru: Kulüpler önümüzdeki sezonda nasıl borçlanabilecek? .110

   3- İl valisinin yetkisi ....................................................................... 96 

   4- (Mali) beyanname usulü ............................................................ 96 

   5- Denetim usulü ve yükümlülükler ............................................... 96 

   6- Denetimde bilirkişilik................................................................. 96 

   7- Sair hususlar .............................................................................. 97 

   D) TEMEL MALİ İLKELER ...................................................................99 

   E) GELİR VE GİDERLER.....................................................................101 

   1- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelirleri .............101 

   2- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin giderleri ............102 

   F) BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ ....................................................103 

   1- Genel İlkeler.............................................................................103 

   2- Bütçe ve hesap yöntemi............................................................ 103 

   3- Gelir ve gider denkliği esası ....................................................104 

   4- Temlikte ve borçlanmada sınırlama ........................................105 

   a- Temlikte (oran veya sürede) sınırlama...................................105 

   b- Temlikte (kişi veya bazı sıfatlara) sınırlama ..........................106 

   c- Borçlanmada sınırlama ..........................................................107 

   d- Temlik ve borçlanma hesabı...................................................111 

   5- Ödeme ve tahsilat yöntemi.......................................................111 

   6- Teşkilatlanma zorunluluğu ......................................................112 

   7- Yükümlülüklerin ihlalinde sorumluluk ....................................113 

   *Bir soru: Kasıt veya ihmal olduğuna kim karar verecek? ........114 

   G) YARDIM ŞEKİLLERİ......................................................................116

   VI. BÖLÜM ...........................................................................................124 

   SPOR FEDERASYONLARI ...............................................................124 

   H) DAVANIN İHBARI VE FER'İ MÜDAHALE .......................................118 

   I) PROFESYONEL FAALİYET ..............................................................120 

   İ) ALACAKLARIN ÖNCELİĞİ ..............................................................122 

   K) UYGULANACAK HÜKÜMLER ........................................................123 

   A) KURULUŞU VE TEŞKİLAT .............................................................125 

   B) GENEL KURUL .............................................................................126 

   C) GENEL KURUL TOPLANTILARI .....................................................127 

   1- Genel olarak ............................................................................. 127 

   2- Alt mevzuat ............................................................................... 128 

   3- Genel kurul delege sayısı ......................................................... 129 

   4- Genel kurulun toplanma zamanı ............................................. 129 

   5- Olağan genel kurulun ertelenmesi........................................... 129 

   6- Mali genel kurul ....................................................................... 129 

   7- Olağanüstü genel kurul ............................................................ 129 

   D) GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ ................................................131 

   1- Genel olarak ............................................................................. 131 

   2- Toplantı ve karar sayısı ........................................................... 132 

   3- Toplantı ve gündem ilanı ......................................................... 133 

   4- Süre ve esaslara uyulmaması .................................................. 133 

   5- Seçim yöntemi .......................................................................... 133 

   6- Delege dağılımı ........................................................................ 133 

   E) GENEL KURULUN GÖREVLERİ......................................................134

   F) YÖNETİM KURULU .......................................................................135 

   G) DİSİPLİN KURULU ........................................................................136 

   H) DENETİM KURULU .......................................................................137 

   I) GENEL SEKRETERLİĞİ ....................................................................138 

   1- Genel sekreterliğin niteliği ...................................................... 138 

   2- Şartları ve atanması ................................................................. 138 

   İ) DİĞER KURULLARIN OLUŞUMU.....................................................139 

   J) İL TEMSİLCİSİ ................................................................................140 

   1- Şartları ..................................................................................... 140 

   2- Atanması ................................................................................... 140 

   K) GÖREV ALACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR ................141 

   1- Genel Olarak: .......................................................................... 141 

   2- Genel şartlar ............................................................................ 141 

   3- Başkan adaylığı özel şartları .................................................... 142 

   4- Başkanlık dönem sayısı ........................................................... 143 

   5- Görev almanın kısmi sonucu ................................................... 143 

   L) GÖREV VE YETKİLERİ ..................................................................144 

   M) GELİRLER ....................................................................................145 

   N) MALLARI VE TAHSİS ....................................................................146 

   O) HARCAMA VE BELGE DÜZENİ ......................................................148 

   Ö) BAKANLIK DENETİMİ, İNCELEMESİ VE SORUŞTURMASI ...............149 

   P) BÜTÇE VE HARCAMA İLKELERİ ....................................................152 

   1-Gelir ve gider denkliği esası ..................................................... 152 

   2- Borçlanmada sınırlama ........................................................... 153

   4- Yükümlülüklerin ihlalinde sorumluluk .................................154 

   VII. BÖLÜM .........................................................................................158 

   CEZA HÜKÜMLERİ VE SORUŞTURMA USULÜ ........................158 

   3- Ödeme ve tahsilat yöntemi ....................................................... 153 

   R) SPOR ELEMANLARININ BELGELENDİRİLMESİ ...............................155 

   S) SPOR DALLARININ TESPİTİ ...........................................................156 

   Ş) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER ..................................................157 

   A) GENEL OLARAK ...........................................................................158 

   B) SUÇ VE CEZA HÜKÜMLERİ ...........................................................161 

   1- Kulüplerin yasaya aykırı temlik yapmaları ............................. 161 

   2- Kulüplerin yasaya aykırı borçlanma yapmaları ..................... 161 

   3- Belli (yasaklanan) kişilere hak ve alacakları devretmek ........ 161 

   4- Tahsilatları belirlenen kuruluşlar aracılığıyla yapmamak ..... 162 

   5- Federasyonların yasaya aykırı borçlanma yapmaları ............ 163 

   6- Tahsis ve destek amacına aykırı hareket ................................. 163 

   7- Bir kısım unvan veya faaliyetin izinsiz kullanılması ............... 164 

   8- Yasaya aykırı spor kulübü kuranlar ve üye kaydı ................... 165 

   9- Genel Kurulu toplantıya çağırmamak, usulsüz toplantı ......... 167 

   10- Defter veya kayıtların tutulmaması-usulsüz tutulması .......... 168 

   11- Seçimlerde hile yapmak ......................................................... 169 

   12- Defter-kayıtları tahrif, yok etmek, gizlemek .......................... 169 

   13- Güveni kötüye kullanma ........................................................ 170 

   14- Beyannameyi vermemek, gerçeğe aykırı vermek .................. 172 

   15- Denetimdeki yükümlülüklere aykırılık ................................... 172 

   16- Seçim sonucunu bildirim yükümlülüğünü ihlal ..................... 173

   VIII. BÖLÜM........................................................................................187 

   DEĞİŞTİRİLEN, KALDIRILAN, GEÇİŞ HÜKÜMLERİ ..............187 

   17- Bildirilen menajerlik sözleşmesi dışında işlem yapmak........173 

   18- Menajerlik ücret sınırlamalarına uymamak.......................... 174 

   19-Menajerlik sözleşmesi bildirim yükümlülüğüne uymamak ...174

   C) SUÇ VE İDARİ YAPTIRIM-PARA CEZASI TABLOSU........................175 

   D) SORUŞTURMA VE USUL HÜKÜMLERİ ...........................................180 

   1- Bakanlığın şikâyeti...................................................................180 

   2- Bakanlığın itiraz hakkı............................................................. 182 

   3- Bakanlığın kamu davasına katılma hakkı................................ 182 

   4- Bakanlığın fer’i müdahil olabilme hakkı.................................183 

   5- İdari para cezalarını verme yetkisi..........................................183 

   6- İdari para cezalarına itiraz .....................................................183 

   7- Adli para cezaları ....................................................................184 

   8- Görevli ve yetkili mahkeme......................................................184 

   9- Etkin pişmanlık.........................................................................185 

   A) DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER...........................................................187 

   1- Kaçak bahis suçunda şikâyet ve davaya katılma ....................188 

   2- Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’ndaki değişiklikler ........189 

   a- Bakanlık Tahkim Kurulu, ….. ve Geliştirme Kurulu ..............189 

   b- Bakanlığa pay verilmesi .........................................................191 

   c- Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme ...............................191 

   3- TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik ....191 

   a- İlk Derece Hukuk Kurulları ...................................................192 

   Mevcut hukuk kurullarının görev süresi .....................................194

   5- Kadro ihdası .........................................................................201 

   13- Geçiş hükümlerinin kronolojik durumu ..............................207 

   b- Tahkim Kurulu .......................................................................194 

   Mevcut Tahkim Kurulunun görev süresi ....................................197 

   c - Futbol menajerleri, menajerlik sözleşmesi ............................197 

   4- 6222 sayılı Kanun’da değişiklik .............................................. 200 

   B) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER ....................................202 

   C) GEÇİŞ HÜKÜMLERİ ......................................................................203 

   1- Kamu yararına çalışan dernek statüsü .................................... 203 

   2- Dosya veya kayıtların devri ..................................................... 203 

   3- Mevcut gençlik ve spor kulüpleri ............................................. 203 

   4- Müessese kulüpleri ................................................................... 204 

   5- Tüzük ile idari ve mali yapı değişiklikleri ............................... 204 

   6- Mevcut anonim şirketler .......................................................... 205 

   7- Bağlı ve bağımsız spor federasyonları .................................... 205 

   8- Federasyon başkanının üç dönem uygulaması ....................... 206 

   9- Mevcut borçların bildirimi ...................................................... 206 

   10- Mevcut yönetmelikler ve düzenleyici işlemler ....................... 207 

   11- Yürürlük ................................................................................. 207 

   12- Yürütme .................................................................................. 207 

   a-Dosya veya kayıtların devri ....................................................207 

   b- Mevcut gençlik ve spor kulüpleri ...........................................208 

   c- Müessese kulüpleri .................................................................208 

   d- Tüzük ile idari ve mali yapı değişiklikleri ..............................208 

   e- Mevcut anonim şirketler .........................................................208 

   f- Bağlı ve bağımsız spor federasyonları ....................................208 15 

   IX. BÖLÜM...........................................................................................209 

   YASANIN ALT MEVZUATI ..............................................................209 

   11-Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ..211

   g- Mevcut borçların bildirimi .....................................................208 

   1- Spor Kulüplerinin kuruluşu ve tüzel kişiliğin kazanılması .....209 

   2- Spor faaliyetlerine katılım .......................................................209 

   3- Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar............209 

   4- Spor kulüplerinin internet üzerinden toplantı duyurusu .........210 

   5- Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devri..............210 

   6- Kamu yararına çalışan spor kulüpleri ....................................210 

   7- Üst kuruluş ...............................................................................210 

   8- Denetim ve beyanname usulü (bilirkişilik) .............................. 210 

   9- Denetim ve beyanname usulü ..................................................210 

   10- Spor anonim şirketi vasfının kazanılması-kaybedilmesi .......211 

   12- Spor kulüp ve anonim şirketinin bütçe-harcama ilkeleri......211 

   13- Yardım şekilleri ......................................................................211 

   14- Profesyonel faaliyet ............................................................... 212 

   15- Spor federasyonları kuruluş ve teşkilatı ................................ 212 

   16- Spor federasyonları gene kurul toplantıları.......................... 212 

   17- Spor federasyonları disiplin kurulu.......................................212 

   18- Spor federasyonları denetim kurulu ......................................212 

   19- Spor federasyonları kurulları ................................................212 

   20- Spor federasyonları genel sekreterliği ..................................213 

   21- Diğer kurulların oluşumu ......................................................213 

   22- Spor federasyonlarının harcama ve belge düzeni.................213

    

   23- Bakanlık denetimi, incelemesi ve soruşturması ....................213 

   24- Spor elemanlarının belgelendirilmesi ...................................213 

   25- Bakanlığa pay verilmesi ........................................................214 

   26- TFF İlk derece hukuk kurulları .............................................214 

   27- TFF Tahkim Kurulu (başvuru ve inceleme) .......................... 214 

   28- TFF Tahkim Kurulu (görev ve yetkiler) ................................ 214 

   Stok Kodu
   :
   9789753687591
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   214
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   225,00   
   225,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat