Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Liste Fiyatı : 1.750,00
İndirimli Fiyat : 1.662,50
Kazancınız : 87,50
Taksitli fiyat : 1 x 1.662,50
9789753683616
363836
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan
1662.50

İÇİNDEKİLER

Doç. Dr. Faruk Acar

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak

Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu

(TBK. m. 342/2).................................................................................................................. 1

Prof. Dr. Halil Akkanat

4398 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesi Hakkında................................. 21

Doç. Dr. Mustafa Aksu

Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının

Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal

Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler...... 37

Araş. Gör. Fatma Zeynep Altıner

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Temerrüt İçin Gereken İhtar

Hususunda Öngördüğü Değişiklikler......................................................................... 74

Prof. Dr. Tuğrul Ansay

Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin

Önemi................................................................................................................................. 98

Prof. Dr. Gökhan Antalya

1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme

İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu...................................................................... 116

Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı

Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin

Hukukî Durumu............................................................................................................. 124

Ahmet Murat Arpacı

Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve

Borçları............................................................................................................................ 132

Prof. Dr. A. Füsun Arsava

Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları........................................................ 140

Rayhan Asat

Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration.......... 184

Araş. Gör. M. Gözde Atasayan

Kadının Soyadı da Yok................................................................................................ 199

Dr. Mehmet Özgür Avcı

Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının

Paylaşılması.................................................................................................................... 220

Araş. Gör. Ahmet Ayar

Global Risks In International Trade and The Documentary

Credits.............................................................................................................................. 228

Araş. Gör. Gülşah Sinem Aydın

Türk Medeni Kanunu m. 187

(Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve

Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme).................... 246

Araş. Gör. Ece Baş

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve

İçerik Denetimi............................................................................................................... 276

Araş. Gör. Başak Başoğlu

Borcun İfasındaki İmkansızlık.................................................................................. 307

Doç. Dr. Savaş Bozbel

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini

Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)................................................................................. 347

Araş. Gör. Ayşegül Şahin Caner

Garanti Markaları Nedeniyle Sorumluluk............................................................. 356

Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu-Av. Zeynep Erverdi

Türk Borçlar Kanunu'nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile

Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler........................................................ 389

Yard. Doç. Dr. Sezer Çabri

Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna

Bağlanan Sonuçlar........................................................................................................ 414

Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi

Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value................................................ 440

Yard. Doç. Dr. Gül Doğan

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları........ 459

Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562.

Maddesinin Uygulama Alanı...................................................................................... 474

Araş. Gör. Çisil Durgun

Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza.................................................................... 481

 

Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Taksitle Satışa İlişkin

Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi...................................................... 515

Işıl Ergül

Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması.......................................................... 540

Heinrich Honsell-Çeviren: Av. Melis Ersöz

İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi

Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının

Hukuki Nitelendirilmesi............................................................................................... 558

Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş

Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki "Diğer

İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia

Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı

(TMK. m. 291/I. III)...................................................................................................... 568

Araş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu

Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi......................... 579

Ali İhsan İpek

İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri.............. 602

Dr. Mehtap İpek İşleten

Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı....................................................................... 629

Araş. Gör. K. Berk Kapancı

Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi..... 655

Argun Karamanlıoğlu

Ticari Hapis Hakkı....................................................................................................... 684

Araş. Gör. Yeliz Karan

Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun

Karşılaştırılması............................................................................................................ 723

Dr. Gediz Kocabaş

Türk-İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel

İlişki Kurulması............................................................................................................. 749

Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt

Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş................ 785

Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu

6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunları'nda Gemilerin Türk

Bayrağı Çekme Hakkı.................................................................................................. 807

 

Prof. Dr. Haluk Nami Nomer

Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği........................................... 827

Prof. Dr. Tufan Öğüz

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından "Emir-Talimat Altında

Çalışma” ve "Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması”

Unsurları Hakkında Değerlendirme......................................................................... 838

Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin

Getirilen Esaslar............................................................................................................ 847

Prof. Dr. Turgut Öz

Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba

Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler.................................................... 854

Yard. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir

Yapay Döllenme ve Soybağı....................................................................................... 875

Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir–Araş. Gör. Gülen Sinem Tek

Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına

Etkileri............................................................................................................................. 909

Doç. Dr. Burak Özen

Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın

Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması.................... 932

Araş. Gör. Zeynep Özgenç

Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi

ve İspatı............................................................................................................................ 955

Yard. Doç. Dr. İlker Öztaş

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız

Kazandırmalara İlişkin Yargıtay'ın Verdiği Bazı Kararların

Değerlendirilmesi.......................................................................................................... 988

Araş. Gör. Eren Paydaş

An Introduction to Alan Gewirth's Moral Theory.............................................. 1000

Yard. Doç. Dr. İpek Sağlam

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Ürün Kirası Sözleşmesine

İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler.................................................................... 1015

Doç. Dr. Suat Sarı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin)

Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler..................................................... 1026

 

Prof. Dr. Rona Serozan

Yeni Borçlar Kanunu'nda İfa Engelleri Alanında "Malumu İlam”

Örnekler........................................................................................................................ 1041

Prof. Dr. Pervin Somer

Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve

Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.................... 1048

Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral

Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş

Milletler Sözleşmesi.................................................................................................... 1064

Melisa Sürücü

Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin

Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı........................................ 1082

Araş. Gör. Esma Elif Şafak

Üst İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün

Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı................................... 1112

Araş. Gör. Ekin Şentürk

İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların

Değişmesi ve Frustration Teorisi............................................................................ 1123

Dr. Murat Topuz

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem

Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi......................................................... 1138

Prof. Dr. Aziz Can Tuncay-Dr. Fatma Burcu Savaş

Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle

Feshi................................................................................................................................ 1175

Araş. Gör. Ezgi Turan

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin

Esaslı Değişiklikler..................................................................................................... 1197

Prof. Dr. İlhan Ulusan

Türk Borçlar Kanunu'ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle

İlgili Bazı Düşünceler................................................................................................. 1219

Araş. Gör. Mustafa Ünlütepe

Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü

Kişinin Manevi Tazminat Talebi............................................................................ 1229

Araş. Gör. M. Ertan Yıldırım

Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin

Delil Niteliği ve Unsurları......................................................................................... 1290

Prof. Dr. Cevdet Yavuz

Tüketicinin KorunmasıBakımından İmalatçının (Ürün)

Sorumluluğu................................................................................................................. 1316

Araş. Gör. Işıl Yelkenci

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş

Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali.................. 1333

Araş. Gör. Özge Yücel

Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri.................................................................... 1373

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Doç. Dr. Faruk Acar

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak

   Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu

   (TBK. m. 342/2).................................................................................................................. 1

   Prof. Dr. Halil Akkanat

   4398 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesi Hakkında................................. 21

   Doç. Dr. Mustafa Aksu

   Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının

   Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal

   Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler...... 37

   Araş. Gör. Fatma Zeynep Altıner

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Temerrüt İçin Gereken İhtar

   Hususunda Öngördüğü Değişiklikler......................................................................... 74

   Prof. Dr. Tuğrul Ansay

   Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin

   Önemi................................................................................................................................. 98

   Prof. Dr. Gökhan Antalya

   1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme

   İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu...................................................................... 116

   Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı

   Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin

   Hukukî Durumu............................................................................................................. 124

   Ahmet Murat Arpacı

   Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve

   Borçları............................................................................................................................ 132

   Prof. Dr. A. Füsun Arsava

   Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları........................................................ 140

   Rayhan Asat

   Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration.......... 184

   Araş. Gör. M. Gözde Atasayan

   Kadının Soyadı da Yok................................................................................................ 199

   Dr. Mehmet Özgür Avcı

   Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının

   Paylaşılması.................................................................................................................... 220

   Araş. Gör. Ahmet Ayar

   Global Risks In International Trade and The Documentary

   Credits.............................................................................................................................. 228

   Araş. Gör. Gülşah Sinem Aydın

   Türk Medeni Kanunu m. 187

   (Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve

   Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme).................... 246

   Araş. Gör. Ece Baş

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve

   İçerik Denetimi............................................................................................................... 276

   Araş. Gör. Başak Başoğlu

   Borcun İfasındaki İmkansızlık.................................................................................. 307

   Doç. Dr. Savaş Bozbel

   Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini

   Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)................................................................................. 347

   Araş. Gör. Ayşegül Şahin Caner

   Garanti Markaları Nedeniyle Sorumluluk............................................................. 356

   Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu-Av. Zeynep Erverdi

   Türk Borçlar Kanunu'nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile

   Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler........................................................ 389

   Yard. Doç. Dr. Sezer Çabri

   Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna

   Bağlanan Sonuçlar........................................................................................................ 414

   Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi

   Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value................................................ 440

   Yard. Doç. Dr. Gül Doğan

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları........ 459

   Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural

   Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562.

   Maddesinin Uygulama Alanı...................................................................................... 474

   Araş. Gör. Çisil Durgun

   Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza.................................................................... 481

    

   Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Taksitle Satışa İlişkin

   Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi...................................................... 515

   Işıl Ergül

   Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması.......................................................... 540

   Heinrich Honsell-Çeviren: Av. Melis Ersöz

   İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi

   Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının

   Hukuki Nitelendirilmesi............................................................................................... 558

   Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş

   Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki "Diğer

   İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia

   Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı

   (TMK. m. 291/I. III)...................................................................................................... 568

   Araş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu

   Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi......................... 579

   Ali İhsan İpek

   İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri.............. 602

   Dr. Mehtap İpek İşleten

   Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı....................................................................... 629

   Araş. Gör. K. Berk Kapancı

   Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi..... 655

   Argun Karamanlıoğlu

   Ticari Hapis Hakkı....................................................................................................... 684

   Araş. Gör. Yeliz Karan

   Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun

   Karşılaştırılması............................................................................................................ 723

   Dr. Gediz Kocabaş

   Türk-İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel

   İlişki Kurulması............................................................................................................. 749

   Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurt

   Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş................ 785

   Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu

   6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunları'nda Gemilerin Türk

   Bayrağı Çekme Hakkı.................................................................................................. 807

    

   Prof. Dr. Haluk Nami Nomer

   Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği........................................... 827

   Prof. Dr. Tufan Öğüz

   Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından "Emir-Talimat Altında

   Çalışma” ve "Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması”

   Unsurları Hakkında Değerlendirme......................................................................... 838

   Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz

   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin

   Getirilen Esaslar............................................................................................................ 847

   Prof. Dr. Turgut Öz

   Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba

   Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler.................................................... 854

   Yard. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir

   Yapay Döllenme ve Soybağı....................................................................................... 875

   Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir–Araş. Gör. Gülen Sinem Tek

   Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına

   Etkileri............................................................................................................................. 909

   Doç. Dr. Burak Özen

   Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın

   Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması.................... 932

   Araş. Gör. Zeynep Özgenç

   Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi

   ve İspatı............................................................................................................................ 955

   Yard. Doç. Dr. İlker Öztaş

   Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız

   Kazandırmalara İlişkin Yargıtay'ın Verdiği Bazı Kararların

   Değerlendirilmesi.......................................................................................................... 988

   Araş. Gör. Eren Paydaş

   An Introduction to Alan Gewirth's Moral Theory.............................................. 1000

   Yard. Doç. Dr. İpek Sağlam

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Ürün Kirası Sözleşmesine

   İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler.................................................................... 1015

   Doç. Dr. Suat Sarı

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin)

   Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler..................................................... 1026

    

   Prof. Dr. Rona Serozan

   Yeni Borçlar Kanunu'nda İfa Engelleri Alanında "Malumu İlam”

   Örnekler........................................................................................................................ 1041

   Prof. Dr. Pervin Somer

   Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve

   Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.................... 1048

   Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral

   Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş

   Milletler Sözleşmesi.................................................................................................... 1064

   Melisa Sürücü

   Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin

   Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı........................................ 1082

   Araş. Gör. Esma Elif Şafak

   Üst İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün

   Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı................................... 1112

   Araş. Gör. Ekin Şentürk

   İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların

   Değişmesi ve Frustration Teorisi............................................................................ 1123

   Dr. Murat Topuz

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem

   Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi......................................................... 1138

   Prof. Dr. Aziz Can Tuncay-Dr. Fatma Burcu Savaş

   Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle

   Feshi................................................................................................................................ 1175

   Araş. Gör. Ezgi Turan

   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin

   Esaslı Değişiklikler..................................................................................................... 1197

   Prof. Dr. İlhan Ulusan

   Türk Borçlar Kanunu'ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle

   İlgili Bazı Düşünceler................................................................................................. 1219

   Araş. Gör. Mustafa Ünlütepe

   Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü

   Kişinin Manevi Tazminat Talebi............................................................................ 1229

   Araş. Gör. M. Ertan Yıldırım

   Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin

   Delil Niteliği ve Unsurları......................................................................................... 1290

   Prof. Dr. Cevdet Yavuz

   Tüketicinin KorunmasıBakımından İmalatçının (Ürün)

   Sorumluluğu................................................................................................................. 1316

   Araş. Gör. Işıl Yelkenci

   Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş

   Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali.................. 1333

   Araş. Gör. Özge Yücel

   Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri.................................................................... 1373

   Stok Kodu
   :
   9789753683616
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1386
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2013
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   1.662,50   
   1.662,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat