Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Vergi Teorisi ve Politikası Prof. Dr. Salih Turhan

Vergi Teorisi ve Politikası

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 66,50
Kazancınız : 3,50
Taksitli fiyat : 1 x 66,50
9789753685559
364079
Vergi Teorisi ve Politikası
Vergi Teorisi ve Politikası
Filiz Kitabevi
66.50

Birinci Bölüm

TARİHSEL TOPLU BAKIŞ

A. VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ............................................... 1

I. İlkçağ .................................................................................................... 2

II. Ortaçağ ................................................................................................. 9

III. Yeniçağ .............................................................................................. 13

B. VERGİLEMENİN VARLIĞINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TEORİLER ..... 15

I. Rasyonalist-Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler ............... 16

II. Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler ................ 20

İkinci Bölüm

VERGİLEMENİN AMAÇLARI

A. VERGİ KAVRAMININ TANIMI........................................................... 23

B. VERGİNİN AMAÇLARI ........................................................................ 28

I. Amaçların Gelişimi............................................................................. 28

II. Malî Amaç.......................................................................................... 37

III. Malî Olmayan Amaçlar ...................................................................... 40

a. Gelirin Yeniden Dağıtımına İlişkin Amaç ...................................... 40

b. Konjonktür Politikasına İlişkin Amaç ............................................ 41

c. Büyüme Politikasına İlişkin Amaç ................................................. 42

d. Diğer Amaçlar ................................................................................ 43

Üçüncü Bölüm

VERGİ TEKNİĞİ

A. NİTELİĞİ VE ÖNEMİ ............................................................................ 47

VERGİ MEVZUATI................................................................................ 48
VERGİ TARİFESİ ................................................................................... 59

I. Tarifeye İlişkin Temel Kavramlar ...................................................... 59

II. Tarife Tipleri ...................................................................................... 61
X
a. Tek Oranlı (Mütenasip) Tarife ........................................................ 61

b. Artan Oranlı (Müterakki) Tarife ..................................................... 63

c. Tersine Artan Oranlı (Ric’i) Tarife ................................................. 65

III. Tarife Şekilleri.................................................................................... 68

a. Açık (Dolaysız) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri................................ 68

1. Basamak Tarife ............................................................................ 70

2. Doğrusal (Lineer) Tarife .............................................................. 73

3. Eğri Tarife.................................................................................... 74

b. Gizli (Dolaylı) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri ................................. 78

c. Kombine (Bileşik) Tarifeler ............................................................ 81

D. VERGİ İDARESİ VE VERGİ DENETİMİ ............................................. 83

I. Vergi Tarhına İlişkin Yöntemler......................................................... 83

II. Vergi Tahsiline İlişkin Yöntemler ...................................................... 89

III. Verginin Denetimine İlişkin Önlemler ............................................... 92

E. VERGİ YARGISI..................................................................................... 96

Dördüncü Bölüm

VERGİLERİN TASNİFİ

A. SÜBJEKTİF - OBJEKTİF VERGİLER TASNİFİ .................................. 103

B. VERGİLERİN AMAÇLARINA GÖRE TASNİFİ .................................. 104

C. «DOLAYSIZ» VE «DOLAYLI» VERGİLER TASNİFİ ........................ 105

D. MÜKELLEFE VE PİYASAYA YÖNELEN VERGİLER TASNİFİ ...... 110

E. GELİR, GİDER VE SERVET VERGİLERİ TASNİFİ............................ 116

Beşinci Bölüm

GELİR VERGİLERİ

A. GELİR VERGİSİ ..................................................................................... 121

I. Tarihi Gelişimi, Mahiyeti ve Uygulama Şekilleri............................... 121

a. Tarihi Gelişimi ................................................................................ 121

b. Tanım ve Mahiyeti.......................................................................... 125

c. Temel Şekilleri................................................................................ 128

II. Objektif Vergi Mükellefiyeti .............................................................. 130

a. Gelir Kavramı ................................................................................. 130

b. Gelirin Unsurları.............................................................................133

c. İstisnalar .......................................................................................... 136

III. Sübjektif Vergi Mükellefiyeti............................................................. 137
a. Mahiyeti ve Türleri ......................................................................... 137

b. Muaflıklar ....................................................................................... 138

IV. Vergiye Tâbi Gelirin Belirlenmesi..................................................... 139

V. Tarh ve Tahsile İlişkin Sorunlar ......................................................... 142

VI. Vergi Tarifesi ..................................................................................... 147

B. Kurumlar Vergisi ..................................................................................... 149

I. Niteliği ve Tarihsel Gelişimi............................................................... 150

II. Varlığını Haklı Kılan Nedenler .......................................................... 152

III. Uygulama Şekilleri ve Özel Sorunları................................................ 154

Altıncı Bölüm

GİDER VERGİLERİ

A. MUAMELE VERGİSİ ............................................................................ 158

I. Tanımı, Niteliği ve Tarihsel Gelişimi ................................................. 158

II. Türleri ve Uygulama Şekilleri ............................................................ 169

a. Gayri Safî Muamele Vergisi ........................................................... 172

1. Yayılı Muamele Vergisi .............................................................. 172

2. Toplu Muamele Vergisi .............................................................. 174

2.1. İstihsal Vergisi ..................................................................... 174

2.2. Toptan Ticaret Vergisi ......................................................... 175

2.3. Perakende Ticaret Vergisi.................................................... 177

b. Katma Değer Vergisi ...................................................................... 178

1. Tanımı ve Türleri........................................................................ 178

2. Hesaplanma Yöntemleri ............................................................. 180

3. Fayda ve Sakıncaları................................................................... 184

B. Özel Tüketim Vergileri ............................................................................ 186

Yedinci Bölüm

SERVET VERGİLERİ

A. İÇERİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...................................................... 191

VARLIĞINI HAKLI KILAN NEDENLER ............................................ 194
TÜRLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ ............................................. 197

I. Servetten Alınan Vergiler ................................................................... 200

a. Genel Servet Vergisi....................................................................... 200

b. Emlâk Vergisi................................................................................. 205

II. Servet Transferinden Alınan Vergiler ................................................ 207
a. Veraset ve İntikal Vergisi ............................................................... 207

b. Emlâk Alım Vergisi ........................................................................ 211

III. Servet Artışı Vergileri ........................................................................ 211

Sekizinci Bölüm

VERGİLEME İLKELERİ

A. A. SMITH İLE A. WAGNER’İN VERGİLEME İLKELERİ ................. 216

I. A. Smith’in Vergileme İlkeleri ........................................................... 216

a. Vergilemede Eşitlik İlkesi............................................................... 216

b. Belirlilik (Kesinlik) İlkesi ............................................................... 217

c. Uygunluk İlkesi............................................................................... 218

d. İktisadilik İlkesi .............................................................................. 220

II. A. Wagner’in Vergileme İlkeleri ........................................................ 221

a. Maliye Politikasına İlişkin Vergi İlkeleri........................................ 221

b. İktisadi Vergi İlkeleri...................................................................... 231

c. Adaletin Sağlanmasına İlişkin İlkeler ............................................. 233

d. Teknik - İdarî İlkeler....................................................................... 235

H. HALLER’İN VERGİLEME İLKELERİ ............................................. 236
FAYDALANMA İLKESİ........................................................................ 239

I. Faydalanma Kavramının Türleri ......................................................... 239

II. Faydalanma İlkesinin Uygulanma Olanakları .................................... 240
D. İKTİDAR İLKESİ ................................................................................... 244

I. Ödeme Gücüne Göre Vergileme Yaklaşımı ....................................... 244

II. Ödeme Gücünün Göstergeleri ............................................................ 250

III. Vergi Yükünün Ölçülmesi.................................................................. 252

a. Vergi Tarifesi ve Ödeme Gücü ....................................................... 252

b. Ödeme Gücü ve Gelir Dağılımı ...................................................... 255

Dokuzuncu Bölüm

VERGİLEMENİN GELİR DAĞILIMINA

İLİŞKİN ETKİLERİ
A. GELİR DAĞILIMINI DENKLEŞTİRME AMACI ................................ 257

I. Gelirin Yeniden Dağıtılmasını Haklı Kılan Siyasal ve İktisadi Nedenler ......... 257

II. Gelir Dağılımının Türleri.................................................................... 259

III. Gelir ve Servet Dağılımı Arasındaki İlişki ......................................... 260

IV. Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerin Ölçülmesi ..................... 261
B. VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.............. 263

I. Yükümlülerin Vergilemeye Uyum Olanakları.................................... 264

a. Toplu Bakış..................................................................................... 264

b. Vergiden Kaçınma Yoluyla İntibak................................................ 267

c. Vergiyi Yansıtma Yoluyla İntibak.................................................. 276

1. Yansımanın Tanımı, Önemi ve Temel Şekilleri ......................... 277

2. Yansımayı Belirleyen Mikro ve Makro Ekonomik Faktörler ..... 282

2.1. Yansımayı Belirleyen Mikro Ekonomik Faktörler .............. 285

2.2. Yansımayı Belirleyen Makro Ekonomik Faktörler ............. 287

3. Miktar ve Değer Üzerinden Alınan Tüketim Vergilerinin Yansıması .. 290

4. Kâr Üzerinden Alınan Vergilerin Yansıması.............................. 299

d. Verginin «Yerleşmesi» Olayına Uyum........................................... 304

e. Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri .................... 306

1. Toplu Bakış................................................................................. 306

2. Çeşitli Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri..... 307

2.1. Gelir Vergisi........................................................................ 307

2.2. Kurumlar Vergisi ................................................................ 310

2.3. Gider Vergileri .................................................................... 310

2.4. Servet Vergileri ................................................................... 311

3. Ampirik Araştırmalar................................................................... 311

Onuncu Bölüm

VERGİLEMENİN KONJONKTÜREL İSTİKRARA İLİŞKİN ETKİSİ

A. VERGİLEME VE KONJONKTÜR ........................................................ 317

I. Konjonktürün Vergi Gelirleri ve Vergi Türleri Üzerindeki Etkisi...... 319

a. Toplu Bakış..................................................................................... 319

b. Vergilerin Konjonktürel Esnekliği.................................................. 321

1. Gelir Vergileri............................................................................. 321

2. Gider Vergileri............................................................................ 323

3. Servet Vergileri........................................................................... 324

II. Vergilerin Konjonktür Üzerindeki Etkileri......................................... 325

a. Gelir ve Giderlerin Çarpan Etkilerine Toplu Bakış ........................ 325

b. Vergi Çarpanı ................................................................................. 332

c. Denk Bütçe Çarpanı........................................................................ 333

III. Genişleme ve Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler ................... 336

a. Genişleme Politikası Aracı Olarak Vergiler ................................... 336
1. Gelir Vergileri............................................................................. 337

2. Gider Vergileri............................................................................ 340

b. Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler....................................... 341

B. VERGİLEME VE STAGFLASYON....................................................... 344

I. Stagflasyonun Tanımı, Ortaya Çıkması ve Gelişimi........................... 345

II. Stagflasyonun Açıklanmasına İlişkin Yaklaşımlar ............................. 348

a. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon .......................................................... 349

b. Emek Piyasası ve Stagflasyon ........................................................ 350

c. Eksik Rekabet ve Stagflasyon......................................................... 352

d. Gelir Bölüşümü Mücadelesi ve Stagflasyon...................................353

e. Moneterist Yaklaşım ve Stagflasyon .............................................. 353

f. Dış İktisadi Faktörler ve Stagflasyon .............................................. 357

III. Stagflasyonun Önlenmesine İlişkin Yaklaşımlar................................ 358

a. Ücret ve Fiyat Kontrolleri ............................................................... 359

b. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler......................................... 360

c. Stagflasyon ile Mücadelede Para ve Maliye Politikalarına

İlişkin Araçların Optimal Bileşimi.................................................. 363

C. VERGİ POLİTİKASININ KONJONKTÜREL ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR ... 366

I. Geleneksel Finansman Bakiyesi Yaklaşımı ........................................ 368

II. Tam İstihdam Bütçe Fazlası Yaklaşımı .............................................. 371

III. Konjonktür Açısından «Nötr» Bütçe Yaklaşımı................................. 372

Onbirinci Bölüm

VERGİLEMENİN İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ

A. VERGİLEME VE İKTİSADİ BÜYÜME ................................................ 374

VERGİLERİN İŞGÜCÜ ARZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ .................... 376
VERGİLERİN SERMAYE BİRİKİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ........ 383

I. Vergilerin Gönüllü Tasarruflar Üzerindeki Etkileri............................ 383

II. Vergilerin Yatırım Yapma ve Risk Alma Eğilimi Üzerindeki Etkileri ....... 386
D. VERGİLEMENİN TEKNOLOJİK GELİŞME ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ ................................................................................................ 388

Onikinci Bölüm

RASYONEL VERGİ SİSTEMLERİ VE VERGİ REFORMLARI

A. RASYONEL VERGİ SİSTEMLERİ ....................................................... 389

I. Rasyonel Vergi Sistemi Kavramının Kapsamı ve Anlamı.................. 389
II. Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Kriterleri ........................................... 395

III. Rasyonel Vergi Sistemini Belirleme Yönünde Yapılan Başlıca

Çalışmalar ........................................................................................... 409

a. Eski Deneyler.................................................................................. 409

b. Yeni Deneyler................................................................................. 411

B. VERGİ YASALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE VERGİ REFORMLARI ....................... 414

I. Vergi Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Başlıca Nedenleri ........... 414

a. Yeni vergilerin konulmasına ilişkin başlıca motifler ...................... 415

b. Mevcut vergilerin kaldırılmasına ilişkin motifler ........................... 416

c. Mevcut vergilerde yapılan değişikliklerin başlıca motifleri ........... 416

II. Vergi Reformu Yaklaşımları .............................................................. 417

Onüçüncü Bölüm

ULUSLARARASI VERGİ SORUNLARI

A. İÇERİĞİ VE ÖNEMİ .............................................................................. 420

B. VERGİLERİN AHENKLEŞTİRİLMESİ ................................................ 422

I. Dolaylı Vergilerin Ahenkleştirilmesi.................................................. 422

a. Muamele Vergilerinin Ahenkleştirilmesi........................................ 423

1. Vergileme ile Uluslararası Rekabet Koşulları Arasındaki
İlişkiler ....................................................................................... 423

2. Muamele Vergilerinin Uluslararası Rekabet Üzerindeki
Etkilerinin Teorik Analizi........................................................... 426

2.1. Aynı Muamele Vergisi Sistemleri ....................................... 426

2.1.1. Vergi Yükleyici Etkisi Eşit Muamele Vergisi Sistemleri ....... 427

2.1.2. Vergi Yükleyici Etkisi Farklı Muamele Vergisi Sistemleri ........ 428

2.2. Farklı Muamele Vergisi Sistemleri ...................................... 430

3. Farklı Muamele Vergisi Sistemlerinin Uluslararası Rekabet Eşitliğini Bozucu Etkilerinin Giderilmesine İlişkin Önlemler .... 433

3.1. Otomatik Denkleştirici Önlemler......................................... 433

3.2. Varış Ülkesi Prensibi ........................................................... 435

3.3. Muamele Vergilerini Ahenkleştirme Zorunluluğu............... 439

3.3.1. Ahenkleştirme Kavramının Anlamı ........................... 439

3.3.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasının Vergilerin Ahenkleştirilmesi ile İlgili Hükümleri...... 441
3.3.3.  Literatürde Muamele Vergilerinin
Ahenkleştirilmesine İlişkin Bilimsel Tartışmaların Evrimi ........................................................................ 442
3.3.4.  Avrupa Ekonomik Topluluğu Organlarının Muamele Vergilerinin Ahenkleştirilmesi ile İlgili Çalışmaları
ve Ortak Katma Değer Vergisi................................... 456
II. Dolaysız Vergilerin Ahenkleştirilmesi ..................................................... 467

Bibliyografya ................................................................................................ 473

 • Açıklama
  • Birinci Bölüm

   TARİHSEL TOPLU BAKIŞ

   A. VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ............................................... 1

   I. İlkçağ .................................................................................................... 2

   II. Ortaçağ ................................................................................................. 9

   III. Yeniçağ .............................................................................................. 13

   B. VERGİLEMENİN VARLIĞINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TEORİLER ..... 15

   I. Rasyonalist-Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler ............... 16

   II. Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler ................ 20

   İkinci Bölüm

   VERGİLEMENİN AMAÇLARI

   A. VERGİ KAVRAMININ TANIMI........................................................... 23

   B. VERGİNİN AMAÇLARI ........................................................................ 28

   I. Amaçların Gelişimi............................................................................. 28

   II. Malî Amaç.......................................................................................... 37

   III. Malî Olmayan Amaçlar ...................................................................... 40

   a. Gelirin Yeniden Dağıtımına İlişkin Amaç ...................................... 40

   b. Konjonktür Politikasına İlişkin Amaç ............................................ 41

   c. Büyüme Politikasına İlişkin Amaç ................................................. 42

   d. Diğer Amaçlar ................................................................................ 43

   Üçüncü Bölüm

   VERGİ TEKNİĞİ

   A. NİTELİĞİ VE ÖNEMİ ............................................................................ 47

   VERGİ MEVZUATI................................................................................ 48
   VERGİ TARİFESİ ................................................................................... 59

   I. Tarifeye İlişkin Temel Kavramlar ...................................................... 59

   II. Tarife Tipleri ...................................................................................... 61
   X
   a. Tek Oranlı (Mütenasip) Tarife ........................................................ 61

   b. Artan Oranlı (Müterakki) Tarife ..................................................... 63

   c. Tersine Artan Oranlı (Ric’i) Tarife ................................................. 65

   III. Tarife Şekilleri.................................................................................... 68

   a. Açık (Dolaysız) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri................................ 68

   1. Basamak Tarife ............................................................................ 70

   2. Doğrusal (Lineer) Tarife .............................................................. 73

   3. Eğri Tarife.................................................................................... 74

   b. Gizli (Dolaylı) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri ................................. 78

   c. Kombine (Bileşik) Tarifeler ............................................................ 81

   D. VERGİ İDARESİ VE VERGİ DENETİMİ ............................................. 83

   I. Vergi Tarhına İlişkin Yöntemler......................................................... 83

   II. Vergi Tahsiline İlişkin Yöntemler ...................................................... 89

   III. Verginin Denetimine İlişkin Önlemler ............................................... 92

   E. VERGİ YARGISI..................................................................................... 96

   Dördüncü Bölüm

   VERGİLERİN TASNİFİ

   A. SÜBJEKTİF - OBJEKTİF VERGİLER TASNİFİ .................................. 103

   B. VERGİLERİN AMAÇLARINA GÖRE TASNİFİ .................................. 104

   C. «DOLAYSIZ» VE «DOLAYLI» VERGİLER TASNİFİ ........................ 105

   D. MÜKELLEFE VE PİYASAYA YÖNELEN VERGİLER TASNİFİ ...... 110

   E. GELİR, GİDER VE SERVET VERGİLERİ TASNİFİ............................ 116

   Beşinci Bölüm

   GELİR VERGİLERİ

   A. GELİR VERGİSİ ..................................................................................... 121

   I. Tarihi Gelişimi, Mahiyeti ve Uygulama Şekilleri............................... 121

   a. Tarihi Gelişimi ................................................................................ 121

   b. Tanım ve Mahiyeti.......................................................................... 125

   c. Temel Şekilleri................................................................................ 128

   II. Objektif Vergi Mükellefiyeti .............................................................. 130

   a. Gelir Kavramı ................................................................................. 130

   b. Gelirin Unsurları.............................................................................133

   c. İstisnalar .......................................................................................... 136

   III. Sübjektif Vergi Mükellefiyeti............................................................. 137
   a. Mahiyeti ve Türleri ......................................................................... 137

   b. Muaflıklar ....................................................................................... 138

   IV. Vergiye Tâbi Gelirin Belirlenmesi..................................................... 139

   V. Tarh ve Tahsile İlişkin Sorunlar ......................................................... 142

   VI. Vergi Tarifesi ..................................................................................... 147

   B. Kurumlar Vergisi ..................................................................................... 149

   I. Niteliği ve Tarihsel Gelişimi............................................................... 150

   II. Varlığını Haklı Kılan Nedenler .......................................................... 152

   III. Uygulama Şekilleri ve Özel Sorunları................................................ 154

   Altıncı Bölüm

   GİDER VERGİLERİ

   A. MUAMELE VERGİSİ ............................................................................ 158

   I. Tanımı, Niteliği ve Tarihsel Gelişimi ................................................. 158

   II. Türleri ve Uygulama Şekilleri ............................................................ 169

   a. Gayri Safî Muamele Vergisi ........................................................... 172

   1. Yayılı Muamele Vergisi .............................................................. 172

   2. Toplu Muamele Vergisi .............................................................. 174

   2.1. İstihsal Vergisi ..................................................................... 174

   2.2. Toptan Ticaret Vergisi ......................................................... 175

   2.3. Perakende Ticaret Vergisi.................................................... 177

   b. Katma Değer Vergisi ...................................................................... 178

   1. Tanımı ve Türleri........................................................................ 178

   2. Hesaplanma Yöntemleri ............................................................. 180

   3. Fayda ve Sakıncaları................................................................... 184

   B. Özel Tüketim Vergileri ............................................................................ 186

   Yedinci Bölüm

   SERVET VERGİLERİ

   A. İÇERİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...................................................... 191

   VARLIĞINI HAKLI KILAN NEDENLER ............................................ 194
   TÜRLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ ............................................. 197

   I. Servetten Alınan Vergiler ................................................................... 200

   a. Genel Servet Vergisi....................................................................... 200

   b. Emlâk Vergisi................................................................................. 205

   II. Servet Transferinden Alınan Vergiler ................................................ 207
   a. Veraset ve İntikal Vergisi ............................................................... 207

   b. Emlâk Alım Vergisi ........................................................................ 211

   III. Servet Artışı Vergileri ........................................................................ 211

   Sekizinci Bölüm

   VERGİLEME İLKELERİ

   A. A. SMITH İLE A. WAGNER’İN VERGİLEME İLKELERİ ................. 216

   I. A. Smith’in Vergileme İlkeleri ........................................................... 216

   a. Vergilemede Eşitlik İlkesi............................................................... 216

   b. Belirlilik (Kesinlik) İlkesi ............................................................... 217

   c. Uygunluk İlkesi............................................................................... 218

   d. İktisadilik İlkesi .............................................................................. 220

   II. A. Wagner’in Vergileme İlkeleri ........................................................ 221

   a. Maliye Politikasına İlişkin Vergi İlkeleri........................................ 221

   b. İktisadi Vergi İlkeleri...................................................................... 231

   c. Adaletin Sağlanmasına İlişkin İlkeler ............................................. 233

   d. Teknik - İdarî İlkeler....................................................................... 235

   H. HALLER’İN VERGİLEME İLKELERİ ............................................. 236
   FAYDALANMA İLKESİ........................................................................ 239

   I. Faydalanma Kavramının Türleri ......................................................... 239

   II. Faydalanma İlkesinin Uygulanma Olanakları .................................... 240
   D. İKTİDAR İLKESİ ................................................................................... 244

   I. Ödeme Gücüne Göre Vergileme Yaklaşımı ....................................... 244

   II. Ödeme Gücünün Göstergeleri ............................................................ 250

   III. Vergi Yükünün Ölçülmesi.................................................................. 252

   a. Vergi Tarifesi ve Ödeme Gücü ....................................................... 252

   b. Ödeme Gücü ve Gelir Dağılımı ...................................................... 255

   Dokuzuncu Bölüm

   VERGİLEMENİN GELİR DAĞILIMINA

   İLİŞKİN ETKİLERİ
   A. GELİR DAĞILIMINI DENKLEŞTİRME AMACI ................................ 257

   I. Gelirin Yeniden Dağıtılmasını Haklı Kılan Siyasal ve İktisadi Nedenler ......... 257

   II. Gelir Dağılımının Türleri.................................................................... 259

   III. Gelir ve Servet Dağılımı Arasındaki İlişki ......................................... 260

   IV. Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerin Ölçülmesi ..................... 261
   B. VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.............. 263

   I. Yükümlülerin Vergilemeye Uyum Olanakları.................................... 264

   a. Toplu Bakış..................................................................................... 264

   b. Vergiden Kaçınma Yoluyla İntibak................................................ 267

   c. Vergiyi Yansıtma Yoluyla İntibak.................................................. 276

   1. Yansımanın Tanımı, Önemi ve Temel Şekilleri ......................... 277

   2. Yansımayı Belirleyen Mikro ve Makro Ekonomik Faktörler ..... 282

   2.1. Yansımayı Belirleyen Mikro Ekonomik Faktörler .............. 285

   2.2. Yansımayı Belirleyen Makro Ekonomik Faktörler ............. 287

   3. Miktar ve Değer Üzerinden Alınan Tüketim Vergilerinin Yansıması .. 290

   4. Kâr Üzerinden Alınan Vergilerin Yansıması.............................. 299

   d. Verginin «Yerleşmesi» Olayına Uyum........................................... 304

   e. Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri .................... 306

   1. Toplu Bakış................................................................................. 306

   2. Çeşitli Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri..... 307

   2.1. Gelir Vergisi........................................................................ 307

   2.2. Kurumlar Vergisi ................................................................ 310

   2.3. Gider Vergileri .................................................................... 310

   2.4. Servet Vergileri ................................................................... 311

   3. Ampirik Araştırmalar................................................................... 311

   Onuncu Bölüm

   VERGİLEMENİN KONJONKTÜREL İSTİKRARA İLİŞKİN ETKİSİ

   A. VERGİLEME VE KONJONKTÜR ........................................................ 317

   I. Konjonktürün Vergi Gelirleri ve Vergi Türleri Üzerindeki Etkisi...... 319

   a. Toplu Bakış..................................................................................... 319

   b. Vergilerin Konjonktürel Esnekliği.................................................. 321

   1. Gelir Vergileri............................................................................. 321

   2. Gider Vergileri............................................................................ 323

   3. Servet Vergileri........................................................................... 324

   II. Vergilerin Konjonktür Üzerindeki Etkileri......................................... 325

   a. Gelir ve Giderlerin Çarpan Etkilerine Toplu Bakış ........................ 325

   b. Vergi Çarpanı ................................................................................. 332

   c. Denk Bütçe Çarpanı........................................................................ 333

   III. Genişleme ve Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler ................... 336

   a. Genişleme Politikası Aracı Olarak Vergiler ................................... 336
   1. Gelir Vergileri............................................................................. 337

   2. Gider Vergileri............................................................................ 340

   b. Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler....................................... 341

   B. VERGİLEME VE STAGFLASYON....................................................... 344

   I. Stagflasyonun Tanımı, Ortaya Çıkması ve Gelişimi........................... 345

   II. Stagflasyonun Açıklanmasına İlişkin Yaklaşımlar ............................. 348

   a. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon .......................................................... 349

   b. Emek Piyasası ve Stagflasyon ........................................................ 350

   c. Eksik Rekabet ve Stagflasyon......................................................... 352

   d. Gelir Bölüşümü Mücadelesi ve Stagflasyon...................................353

   e. Moneterist Yaklaşım ve Stagflasyon .............................................. 353

   f. Dış İktisadi Faktörler ve Stagflasyon .............................................. 357

   III. Stagflasyonun Önlenmesine İlişkin Yaklaşımlar................................ 358

   a. Ücret ve Fiyat Kontrolleri ............................................................... 359

   b. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler......................................... 360

   c. Stagflasyon ile Mücadelede Para ve Maliye Politikalarına

   İlişkin Araçların Optimal Bileşimi.................................................. 363

   C. VERGİ POLİTİKASININ KONJONKTÜREL ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR ... 366

   I. Geleneksel Finansman Bakiyesi Yaklaşımı ........................................ 368

   II. Tam İstihdam Bütçe Fazlası Yaklaşımı .............................................. 371

   III. Konjonktür Açısından «Nötr» Bütçe Yaklaşımı................................. 372

   Onbirinci Bölüm

   VERGİLEMENİN İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ

   A. VERGİLEME VE İKTİSADİ BÜYÜME ................................................ 374

   VERGİLERİN İŞGÜCÜ ARZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ .................... 376
   VERGİLERİN SERMAYE BİRİKİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ........ 383

   I. Vergilerin Gönüllü Tasarruflar Üzerindeki Etkileri............................ 383

   II. Vergilerin Yatırım Yapma ve Risk Alma Eğilimi Üzerindeki Etkileri ....... 386
   D. VERGİLEMENİN TEKNOLOJİK GELİŞME ÜZERİNDEKİ
   ETKİLERİ ................................................................................................ 388

   Onikinci Bölüm

   RASYONEL VERGİ SİSTEMLERİ VE VERGİ REFORMLARI

   A. RASYONEL VERGİ SİSTEMLERİ ....................................................... 389

   I. Rasyonel Vergi Sistemi Kavramının Kapsamı ve Anlamı.................. 389
   II. Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Kriterleri ........................................... 395

   III. Rasyonel Vergi Sistemini Belirleme Yönünde Yapılan Başlıca

   Çalışmalar ........................................................................................... 409

   a. Eski Deneyler.................................................................................. 409

   b. Yeni Deneyler................................................................................. 411

   B. VERGİ YASALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE VERGİ REFORMLARI ....................... 414

   I. Vergi Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Başlıca Nedenleri ........... 414

   a. Yeni vergilerin konulmasına ilişkin başlıca motifler ...................... 415

   b. Mevcut vergilerin kaldırılmasına ilişkin motifler ........................... 416

   c. Mevcut vergilerde yapılan değişikliklerin başlıca motifleri ........... 416

   II. Vergi Reformu Yaklaşımları .............................................................. 417

   Onüçüncü Bölüm

   ULUSLARARASI VERGİ SORUNLARI

   A. İÇERİĞİ VE ÖNEMİ .............................................................................. 420

   B. VERGİLERİN AHENKLEŞTİRİLMESİ ................................................ 422

   I. Dolaylı Vergilerin Ahenkleştirilmesi.................................................. 422

   a. Muamele Vergilerinin Ahenkleştirilmesi........................................ 423

   1. Vergileme ile Uluslararası Rekabet Koşulları Arasındaki
   İlişkiler ....................................................................................... 423

   2. Muamele Vergilerinin Uluslararası Rekabet Üzerindeki
   Etkilerinin Teorik Analizi........................................................... 426

   2.1. Aynı Muamele Vergisi Sistemleri ....................................... 426

   2.1.1. Vergi Yükleyici Etkisi Eşit Muamele Vergisi Sistemleri ....... 427

   2.1.2. Vergi Yükleyici Etkisi Farklı Muamele Vergisi Sistemleri ........ 428

   2.2. Farklı Muamele Vergisi Sistemleri ...................................... 430

   3. Farklı Muamele Vergisi Sistemlerinin Uluslararası Rekabet Eşitliğini Bozucu Etkilerinin Giderilmesine İlişkin Önlemler .... 433

   3.1. Otomatik Denkleştirici Önlemler......................................... 433

   3.2. Varış Ülkesi Prensibi ........................................................... 435

   3.3. Muamele Vergilerini Ahenkleştirme Zorunluluğu............... 439

   3.3.1. Ahenkleştirme Kavramının Anlamı ........................... 439

   3.3.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasının Vergilerin Ahenkleştirilmesi ile İlgili Hükümleri...... 441
   3.3.3.  Literatürde Muamele Vergilerinin
   Ahenkleştirilmesine İlişkin Bilimsel Tartışmaların Evrimi ........................................................................ 442
   3.3.4.  Avrupa Ekonomik Topluluğu Organlarının Muamele Vergilerinin Ahenkleştirilmesi ile İlgili Çalışmaları
   ve Ortak Katma Değer Vergisi................................... 456
   II. Dolaysız Vergilerin Ahenkleştirilmesi ..................................................... 467

   Bibliyografya ................................................................................................ 473

   Stok Kodu
   :
   9789753685559
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   523
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   66,50   
   66,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat