Sepetim (0) Toplam: 0,00
9753681038
363756
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Filiz Kitabevi
50.00

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE EKONOMİSİ

KİTAP I
MAKRO ANALİZLER

1. KISIM
BAŞLICA MAKROEKONOMİK PARAMETRELER
Bölüm: I - MİLLİ GELİR VE BÜYÜME HIZI    3
A - Milli Gelir ve Büyüme Hızı Kavranılan ve Önemi    3
B - Milli Gelir, Safı Milli Hasıla, Gaynsafı Milli Hasıla ve
Gayrısafı Yurtiçi    Kavramlan    5
1. Gayrısafi Milli Hasıla (GSMH)    5
2. Gaynsafı Yurtiçi Hasıla (GSYİH)    6
3. Safı Milli Hasıla (SMH)    6
4. Safı Yurtiçi Hasıla (SYİH)    6
5. Milli Gelir (MG)    6
6. Faktör Fiyatlan ve Alıcı Fiyatlan    7
7. Gaynsafı vc Safî Gelir Kavramı    7
8. Dış Alem Gelirleri    8
9. Cari Fiyatlarla Gelir ve Sabit Fiyatlarla Gelir Kavramlan    8
C - Milli Gelirin Hesaplanması    8
1. Üretim Yolu ile Hesaplama    9
2. Gelir Yolu ile Hesaplama    9
3. Harcamalar Yolu ile Hesaplama    10
4. Katma Değer    10
D - Türkiye'de Milli Gelir Hesaplarının Kısa Bir Tarihçesi ve
Sektörel Hesaplamalarda Gözönünde Bulundurulan Başlıca Hususlar ....     11
1. Tarihçe    11
2. Başhca Sektörlerde Katma Değerin Hesaplanması    12
3. Türkiye'de Hazırlanan Milli Gelir (GSMH) Hesaplamaları
İçin Bir Örnek (1987)    15
E - Türkiye'de Milli Gelirin ve Kişi Başına Milli Gelirin Seyri    16
1. Türkiye'de Milli Gelirin (GSMH) Seyri    16
2. Türkiye'de Kişi Başına Milli Gelirin (GSMH) Seyri    17
F - Uluslararası GSMH ve Kişi Başına GSMH Mukayeseleri ve
Türkiye'nin Yeri    17
G-Türkiye'de Büyüme HızınınYıllara ve Dönemlere Göre Seyri    21
1. Atatürk Dönemi (1923-1939)    23
2. İnönü Dönemi (1939 - 1949)    23
3. DP Dönemi (1950-1959)    24
4. Askeri Müdahale Yılları (1960-1961)    24
5. Planlı Kalkınma Dönemi; 1. Safha (1962-1970)    24
6. 1971 Askeri Muhtırası ve Yetmişli Yıllar:
Planh Kalkınma Dönemi; 2. Safha    24
7. En Son Dönem:
Planh Kalkınma Dönemi; 3. Safha, 1980 Sonrası    25
Bölüm: II - YATIRIMLAR, TASARRUF, HARCAMALAR ve
EKONOMİNİN GENEL DENGESİ    27
A - Yatınmlar, Tasarruflar ve Milli Gelir Seviyesi Dengesinin Teşekkülü ....     27
1. Yatınm ve Tasarrufların Tanımı ve Yatınm Tasarruf EşitHği    27
2. Makro Analizlerde Denge GeUr Seviyesinin Yatınm
Tasarruf Eşitliğine Göre Teşekkülü    28
3. Yatırım Artışı, Gehr Dengesi ve Gelişen Ülkeler İçin Önemi    38
4. Yatınmlar, Sermaye-Hasıla Oranı ve Büyüme Hızı    40
B - Yatınm Kavramı ve Yatırımlann Çeşitli Açılardan Tasnifi    41
1. Yatırımlann Sektörlere Göre Dağılımı    42
2. Yatınmlann Coğrafi Dağıhmı    42
3. Arsa, Bina, Makina ve Teçhizat Yatınmları    42
4. Üst-yapı ve Alt-yapı Yatınmları    43
5. Kamu Yatırımları, Özel Yatırımlar    44
6. Özel Yabancı Sermaye Yatınmlan    44
C-Tasarruflar    45
1. Yurtiçi Tasarruflar    45
2. Dış Tasarruflar ve Dış Borçlar    45
D - Türkiye'de Yatınmlann Seyri ve Dağıhmı    47
1. Yatınmlann Seyri ve GSMH'ya Oranı    47
2. Yatınmlann Kamu ve Özel Olarak Bileşimi    48
>    3. Yatınmlann Sektörel Dağıhmı    51
E - Ekonominin Genel Dengesi    52
Bölüm: ffl - İSTİHDAM VE İŞSİZLİK    55
A - Gehşen Ülkelerde ve Türkiye'de Başhca İşsizlik Türleri    55
1. Tam İstihdam, Açık (Gayn İradi) İşsiz, İradi İşsiz    55
2. Türkiye'de Başhca İşsizlik İstatistikleri ve Kaynakları    56
3. İşgücü Fazlası ve Gizli işsiz    57
4. Mevsimlik İşsiz    57
5. Tarım Dışı Sektörlerde İşgücü Fazlası    58
6. Çeşith İşsizlik Türlerinin Sosyal Mahzurlan    58
B - Türkiye'de İstihdam ve İşsizliğin Seyri    59
1. Türkiye'de İstihdam ve İşgücü Fazlasının Seyri    59
2. Ordu, Yurtdışındaki İşçiler ve Kamu İstihdamının
İşsizlik Üzerindeki Etkileri    63
3. Türkiye'de İstihdamın Sektörel Dağıhmımn Seyri    64
İçindekiler
2. Kısım
KALKINMA ve BAŞLICA SEKTÖRLERE VERİLEN AĞIRLIK
Bölüm: FV - KALKINMADA AĞIRLIK VERİLECEK SEKTÖRLERİN SEÇİMİ ....     67
A - Kalkınma Tecrübeleri: Sanayileşme ve Tarım Sektörü    67
B - Kalkınma ve Hizmetler Sektörü    69
C - Türkiye'de Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörlerine Verilen Ağırlık    70
1. Sanayileşmeye ve Sektörlere Verilen Ağırlık Açısından Çeşitli
Dönemlerde Uygulanan Kalkınma Stratejileri    70
2. Türkiye'de Sektör Paylannın Zaman Boyunca Seyri    72
Bölüm: V - İTHAL-İKAME ve İHRACAT SANAYİİNE DAYANAN
KALKINMA STRATEJİLERİ ve TÜRKİYE    75
A - İthal-lkame Sanayileşme    75
B - Aşırı İthal-tkame Sanayileşmeye Yol Açan
Yanlış Ekonomi Politikaları    78
1. Mutlak Korumacılık    78
2. Aşın Değerlendirilmiş Para Politikası    78
3. Düşük Faiz Politikası    79
C - İhracatın ve İhracat Sanayiinin Geliştirilmesine
Dayanan Kalkınma Stratejisi    80
D - Türkiye'de İthal-lkame Sanayileşme ve İhracatı ve
İhracat Sanayiini Geliştirme Stratejileri    81
1. 1923'den 1980'e    .    81
2. 24 Ocak 1980 Kararlan ve Önemi    82
E - 24 Ocak 1980 Kararlan, O Tarihten Bu Yana Uygulanan Dışa
Açılma Stratejisi ve Ekonomi Politikalan    84
1. 24 Ocak 1980 Kararlanmn Aynntıları    84
2. 1981-1983 Askeri Müdahale Yıllan    86
3. 1980-1983 Döneminde Ekonomideki Gehşmeler    87
4. 1983'den Bu Yana Uygulanan Ekonomi Politikalan,
Dışa Açılma ve Piyasa Ekonomisi    88
5. 1980'den Bu Yana Ekonominin Gelişmeleri    91

3. KISIM
KALKINMA VE EKONOMİK REJİM
Bölüm: VI - KARMA EKONOMİ, PİYASA EKONOMİSİ, DEVLET,
ÖZEL TEŞEBBÜS VE ÖZEL YABANCI SERMAYE    95
A - Karma Ekonomi; Ekonomide Devletin ve Özel Teşebbüsün Ağırlığı    95
1. Kapitalist Sistem ve Sosyalist Sistem    95
a. Kapitalist Sistemden Refah Devletine    95
b. Sosyalist Sistem, Diktatörlük, Merkezi Plan    96
2. Gelişen Ülkelerde ve Yeni Sanayileşen Ülkelerde Karma Ekonomi ...     97
3. Türkiye'de Devletçilik, Karma Ekonomi ve
Piyasa Ekonomisi Tecrübeleri ve Tarihçe    98
a. Devletçilik Rejimi: Atatürk ve İnönü Dönemi    99
b. DP, Liberal Ekonomi ve Özel Teşebbüsün Teşviki    100
c. Karma Ekonomi ve Planh Dönem: 1962-1971, 1971-1980    100
d. 1980 ve Sonrası; Piyasa Ekonomisi ve Özel Teşebbüsün Teşviki . 101
B - Piyasa Ekonomisi ve Kuralları    103
1. Özel Teşebbüsün Teşviki Şartı ve Özel Yatırımların Ağırlığı    103
2. Rekabet Şartı    105
3. Fiyat Mekanizması ve Piyasa Fiyatlan Şartı    106
C - Türkiye'de Özel Yabancı Sermaye    108
1. Özel Yabancı Seramaye, Faydaları ve Önemi    108
2. Faaliyet Alam, Mevzuat ve Teşvikler Açısından Türkiye'ye
Giren Özel Yabancı Sermaye    110
a. 1954 Tarih ve 6224 Sayılı Kanuna Tabi Özel Yabancı Sermaye ....     110
b. 17 Sayılı Kararnameye Tabi Özel Yabancı Sermaye    111
c. Petrol ve Madencilik Alanında Özel Yabancı Sermaye:
1954 ve 6326 Sayılı Kanun ve 1973 Tarih 1702 Sayılı Petrol
Reformu Kanunu    111
3. Türkiye'de Özel Yabancı Sermaye Akımının Kısa Bir Tarihçesi    111
a. 6224 Sayılı Kanuna Tabi Özel Yabancı Sermaye    111
b. 6326 Sayılı Kanun ve Petrolde Özel Yabancı Sermaye    113
4. Özel Yabancı Sermaye Akımında Son Yıllarda
Kaydedilen Gelişmeler    115
Bölüm: VII - PLANLANMA VE KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE PLANLAMA    117
A - Planlama Kavramı    117
1. Türkiye'de Uygulanan Planlama Kavramı; Beş
Yıllık Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlar    117
2. Ülkemizde Uygulanan Planlama ile Sosyalist Merkezi Planlama ve
Geli şmiş Ülkelerdeki Planlama Arasındaki Farklar    119
B - Türkiye'de Planlamanın Tarihçesi    122
1. Sınai Programlama Tecrübesi, 1927 ve 1933    122
2. 1961 Anayasası ve Günümüze Kadar Uzanan Planlama Dönemi    123
3. Beş Yıllık Kalkınma Planlarımızın Metodolojisi ve İçeriği    125
a. BYKP'larının Metodolojisi    125
b. BYKP'larının İçeriği    125
C - Beş Yılhk Kalkınma Planlarında Yer Alan Strateji ve
Politikalann Anahatları    127
l.I. BYPP( 1963-1967)    127
2. II. BYKP (1968-1872)    127
3. III. BYKP (1973-1977)    129
4. IV. BYKP (1979-1983)    130
5. V. BYKP (1985-1989)    132
6. VI. BYKP (1990-1994)    135
Bölüm: VIII - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ    135
A - Karma Ekonomi, Kamu Yatırımları ve KİT'ler    137
B - KİT'lerin Tarihçesi    138
I. Atatürk'ün Devletçilik Rejimi ve KİT'lerin Kuruluşu    138
2. Atatürk'ten Sonra Uygulanan Kalkınma Stratejileri ve
KİT'lerle İlgili Politikalar    140
a. İnönü Dönemi: 1939-1950    140
b. DP Dönemi: 1950-1960    140
c. 1960 ve Planh Dönem, Birinci Safha: 1962-1971    141
d. Planlı Dönemin İkinci Safhası 1971-1980    142
e. 24 Ocak 1980 Sonrası Dönem ve KİT'ler    143
C - Bugünkü Yasal Çerçeve: KİT'ler, İDT'ler ve KİK'ler    144
1. KİT. İDT, KİK; Müessese ve Bağlı Ortaklık Tanımları    144
2, KİT'lerin Listesi ve Sayısı    145
a. İDT'ler    145
b. KİK'ler    146
D - KİT'lerin Ekonomimizdeki Bugünkü Yeri ve Ağırlığı    146
1. KİT'lerin GSYİH İçindeki Payı    147
2. KİT'lerin İstihdam İçindeki Payı    147
3. KİT'lerin Üretimdeki Payı    148
4. KİT'lerin Toplam Yatırımlar İçindeki Payı    149
E - KİT'lerin Başlıca Sorunlan    152
1. KİT'lerin Verim Düşüklüğü    152
2. KİT'lere Devlet Desteği, Devletin KİT Kararlarına Müdahaleleri ve
Piyasa Ekonomisi Kuralları    154
3. KİT'lerin Yeniden Organizasyonu Çabaları    154
a. Borçlann Tahkimi    155
b. Sözleşmeli Personel İstihdamı    155
c. KİT'lerin Görev Zararları ve Sübvansiyonların Daraltılması    156
4. KİT Mamullerine Yapılan Fiyat Zamlan    156
a. Zamlar, Kârlılık ve Verimhiik    156
b. KİT Zamları ve Maliyet Enflasyonu    157
5. KİT'lerin Finansman Yükü ve Talep Enflasyonunda Oynadığı Rol.... 158
F - KİT'lerin Özelleştirilmesi    158
1. Halihazır Özelleştirme Çabaları    158
2. Özelleştirme Programının Amaçları .....    160
3. KİT Hisselerinin Çalışan İşçi ve Personele Satışı Şıkkı    161
4. Özelleştirme Yöntemleri, Mülkiyetin Devri ve Kiralama    161
5. Özelleştirme Programının Başarı Şansı    162

4. Kısım
ENFLASYON ve ANTİ-ENFLASYONİST PARA ve MALİYE POLİTİKALARI
Bölüm: IX - ENFLASYON TÜRLERİ ve NEDENLERİ    165
A - Enflasyon, Sosyal ve Politik Etkenler ve Sonuçlar    165
1. Enflasyonun Sosyal ve Politik Nedenleri    165
2. Gelişen Ülkeler, Kalkınmanın Finansmanı ve Enflasyon    165
3. Enflasyonun Ekonomik ve Sosyal Sonuçları    168
B - Enflasyon Tanımı ve Enflasyon Türleri    169
1. Enflasyonun Tanımı    169
2. Deflasyonist Açık, Eksik İstihdam ve
Azalan Verim Kanunundan Doğan Fiyat Artışları    170
a. Deflasyonist Açık    170
b. Azalan Verimden Doğan Fiyat Artışları ve Enflasyon    172
3. Enflasyonist Açık ve Talep Enflasyonu    173
4. Türkiye'de ve Gelişen Ülkelerde Kapasite Limiti ve
Enflasyonist Açık    175
5. Gelişen Ülkelerde ve Türkiye'de Para Arzı Artışı ve Miktar Teorisi    176
6. Maliyet Enflasyonu    170
A - Türkiye'de Zaman Boyunca Fiyat Artışlarının Seyri    178
1. 1925-1978 Yıllarınde Enflasyon    178
2. Son Yıllardaki (1979-1991) Enflasyon    182
B-Türkiye'de Karşılaşılan Enflasyonun Başlıca Nedenleri    184
1. Başlıca Maliyet Enflasyonu Nedenleri    184
a. Ücret Artışları    184
b. Yüksek Kârlar, Belirsizlik ve Risk Faktörü    185
c. Vasıtalı Vergiler, KDV, Fonlar    185
d. KİT Mamullerine Yapılan Fiyat Zamları    185
e. Faiz Artışları    185
f. Devalüasyon, Günlük Kur Ayarlamalan ve Maliyet Enflasyonu.....
2. Başlıca Talep Enflasyonu Nedenleri    187
a. Kamu Sektörü Finansman Açıkları    187
b. Özel Sektör Finansman Açıklan    188
c. Para Arzı Artışları    188
3. Enflasyonda Yapısal Etkenler    189
C - Türkiye'de Uygulanması Gerekli Anti-Enflasyonist Maliye ve
Para Politikaları ve İndeksleme    189
1. Talep Enflasyonuna Karşı Uygulanması Gerekli Maliye ve
Para Politikaları; Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de    189
a. Gelişmiş Ülkelerde Maliye Politikası Karşısında
Para Politikasının Etkinliği    189
b. Türkiye için Anti-Enflasyonist Maliye ve Para Politikaları    192
3. Türkiye'de Maliyet Enflasyonunun Önlenmesi Tedbirleri    194
4. Enflasyonla Beraber Yaşama: İndeksleme    195
a. İndeksleme Metodu    195
b. Türkiye ve İndeksleme Metodu    196

5. Kısım
DIŞ ÖDEMELER ve DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
Bölüm: XI - TÜRKİYE'NİN ÖDEMELER DENGESİ VE SEYRİ    198
A-Ödemeler Dengesinin Tanımı    198
B - Türkiye'nin Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret ve
Dış Ticaret Politikalan    200
1. Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret    200
2. Dış Ticaret Politikalarımızın Anahatlan    205
C - Türkiye'nin Dış Ticaretinin Mal Gruplanna Göre Dökümü ve Seyri .....
1. İhracatımızın Mal Gruplarına Göre Dökümü ve Seyri    207
2. İthalatımızın Mal Gruplanna Göre Dökümü ve Seyri    212
Bölüm; XII - TÜRKİYE'NİN ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARIYLA
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ    216
A - Türkiye'nin Dış Ticaretinin Ülkelere ve
Ülke Gruplanna Göre Dökümü    216
B - Türkiye'nin Ülke Gruplan ile Ekonomik İlişkileri ve
Başlıca Uluslararası Ticaret Anlaşmalan Karşısındaki Durumu    219
1. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (GECD)    219
2. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AT)    222
3. Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA)    223
4. Türkiye-AT İlişkileri    224
 
içindekiler    XI
5. İki Taraflı Anlaşmalı Ülkeler    228
6. GATT (Gümrük Vergileri ve Ticaret Genel Anlaşması)    228
7. İslam Ülkeleri    230
8. Yeni Türk Cumhuriyetleriyle ilişkileri    231

KİTAP II
SEKTÖREL ANALİZLER

6. Kısım
TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK YAPISI
Bölüm: XIII-TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ    235
A-Türkiye'nin Kara Sınırlan, Kıyılan, Yüzölçümü    235
B - Doğal Çevre    236
C - Arazinin Kullanımı    236
D - İklim    238
L Karadeniz İklim Bölgesi    238
2. Akdeniz İklim Bölgesi    238
3. Ege İklim Bölgesi    238
4. İç Anadolu İklim Bölgesi    239
5. Doğu Anadolu İklim Bölgesi    239
E. Denizler ve Karasulan    239
1. Denizlerimiz    239
2. Karasulanmız    240
Bölüm: XrV - TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK (NÜFUS) YAPISI    243
A - Nüfus Sayımlan, Nüfusumuzun Seyri ve Nüfus Artışı    244
B — Türkiye Nüfusunun Nitelikleri    247
1. Nüfusun Cinsiyete Göre Bölünüşü    247
2. Nüfusun Yaşlara Göre Bölünüşü    249
3. Nüfusun Medeni Hal İtibariyle Bölünüşü ......    252
4. Nüfusun Milliyet ve Din İtibariyle Bölünüşü    252
5. Nüfusun Okur-yazarlık ve Eğitim Yönünden Özellikleri    252
C - Nüfus Yoğunluğu    253
D - Nüfusun Yerleşmesi    255
E - İktisaden Faal Nüfus (İşgücü)    257

7. Kısım
Tarım ve Sanayi Sektörleri
Bölüm: XV - TARIM SEKTÖRÜ    261
A-Tarihçe    261
B-Tanmın Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri    261
1. Tanm Üretiminin Zaman Boyunca Artışı    261
2. Tanmın Milli Gelir İçindeki Payı    261
3. Tanmın İstihdam İçindeki Payı    261
4. Tanmın İhracat İçindeki Payı    261
5. Tarımın Diğer Seictörlerle llişicisi    266
C - Tarım Sektöründe Ekili Alanların Kullanımı    266
1. Ekili-Dikili Alanlarda Zaman Boyunca Meydana Gelen Gelişmeler . 262
2. Meraların Zaman Boyunca Ekime Açılması    266
3. Son Yıllarda Ekili Alanların Dağılımı    ..266
D-Tarım Üretiminin Alt-Sektörlere Dağılımı    269
I. Tanm Alt-Sektörlerinin Toplam Tanm Katma Değeri İçindeki Payı . 266
2, Bitkisel Üretim    ..272
3. Hayvancılık    274
4. Su Ürünleri    278
5. Ormancılık    278
E-Tarımsal Üretimin Şartları ve Özellikleri    279
1. Toprağın Verimi    280
2. Sulama    280
3. Kimyevi Gübre Kullanımı    280
4. Tohum Islahı    281
5. Zirai Mücadele (İlaçlama)    282
6. Tarımda Makinalaşma    282
7. Pazarlama    284
8. Tarımsal Krediler    284
F-Taban Fiyatları Politikası    286
1. Taban Fiyatlan Politikasının İlkeleri    286
2. Taban Fiyatı Uygulanan Ürünler    287
G - Tawmda Bölgesel Gelişme Farkları    288
H - Toprağın Mülkiyet ve İşletme Dağıhmı ve Arazi Parçalanması    290
I. Mülkiyet Dağılımının Genel Durumu, Gelişmesi    290
2. Arazi Parçalanması    292
Bölüm: XV; EK: Tarımda Devletin Fiyatlara Müdahalesinin Teorik Esasları    293
A - Tarım Üretiminin Kısıtlanması    294
B - Destekleme Alım ve Fiyat Politikası (Taban Fiyatlar )    295
C - Sübvansiyon (Malî Yardım) Politikası    297
Bölüm: XVI - SANAYİ SEKTÖRÜ: İMALAT SANAYİİ    299
A - Sanayileşmemizin Tarihçesi    299
1. Osmanlı Devletinin Son Yıllannda İmalat Saniyiinin
Genel Görünümü    299
2. Kurtuluş Savaşı Sonrası Liberal Sanayileşme ve
Kalkınma Politikası Tecrübesi (1923-33 Dönemi)    300
3. Atatürk'ün Devletçilik Rejimi    301
4. II. Dünya Savaşı ve Yoğun Devletçilik Rejimi    302
5. 1950-60 Dönemi: Özel Teşebbüsün ve Özel Yabancı Sermayenin
Teşvikine Daşanan Sanayileşme    304
6. Planlı Dönem: 1960'dan Günümüze Kadarki Gelişmeler
B - Ekonomimizde Sanayi Sektörünün ve İmalat Sanayinin Önemi ve
Zaman Boyunca Gelişmesi    307
1. Sanayi Sektörünün GSMH İçindeki Payı ve Büyüme Hızı    307
2. Sanayi Sektörünün İstihdam İçindeki Payı    308
3. Sabit Yatırımlann Dağılımı ve İmalat Sanayiinin Payı    310
4. Toplam Sabit Yatınmlann ve İmalat Sanayii Yatırımlanmn
Kamu ve Özel Olarak Dağılımı    311
5. İmalat Sanayii, İhracat ve İthalat    313
C - İmalat Sanayiinin Çeşitli Açılardan Tasnifi    314
1. Küçük Sanayi, Büyük (Organize) Sanayi    314
2. Kamu ve Özel İmalat Sanayii    317
D - İmalat Sanayiinin Başhca Sorunları ve Uygulanan Başhca Stratejiler .. 320
1. Verimlilik, Maliyetler ve Cesamet    320
2. Teknoloji Transferi Sorunu    321
3. Montaj Sanayii ve Yerli İmalat Sorunu    321
4. İthalat-lkame Sanayii ve İharacat Sanayiinin Geliştirilmesi Sorunu .. 322
Bölüm: XVn - İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLERİ    324
A - İmalat Sanayiinin Bünyesi: Tüketim, Ara Malı ve
Yatınm Mallan Gruplan, Alt-Sektörler ve Alt-Sektörlere
Göre İhracat ve İthalat    324
1. Tüketim, Ara Mallan ve Yatırım Mallan Grupları    324
2. İmalat Sanayii Alt-Sektörlerine Göre Üretim    326
3. Tanma ve Yerli Ham Maddeye Dayalı Sanayi ICcıları    326
4. İmalat Sanayii Alt-Sektörlerine Göre ihracat ve İthalat    327
B - İmalat Sanayii Alt-Sektörleri    328
I -Tüketim Mallan Alt-Sektörleri    330
1. Gıda Mallan Sanayii    330
2. İçki Sanayii    330
3. Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayii    332
4. Dokuma ve Giyim Sanayii    332
II - Ara Malları Alt-Sektörleri    334
5. Orman Ürünleri Sanayii ......
6. Kağıt Sanayii    .    335
7. Basım Sanayii    335
8. Deri ve Deri Mamulleri Sanayii    336
9. Lastik Sanayii    338
10. Plastik Sanayii    338
11. Kimya Sanayii    339
12. Petro-Kimya Sanayii    340
13. Petrol Ürünleri Sanayii    341
14. Gübre Sanayii    341
15. Çimento Sanayii    342
16. Pişmiş Kil ve Çimentodan Gereçler Sanayii    342
* 17. Cam Sanayii    342
18. Seramik Sanayii    343
19. Demir-Çelik Sanayii    344
20. Demir-dışı Metaller Sanayii    3'44
/// - Yatırım Malları Alt-Sektörleri .....    345
21. Madeni Eşya Sanayii    345
22. Elektriksiz Makinaları Sanayii    346
23. Tarım Alet ve Makinalar Sanayii    346
®    24. Meslek, Bilim, Ölçü, Kontrol ve Optik Donatım İmalat Sanayii    347
25. Elektrikli Makinalar İmalat Sanayii    348
26. Elektronik Sanayii    349
27. Karayolları Taşıtlan İmalat Sanayii    349  
28. Demiryolu Taşıtları İmalat Sanayii    350
29. Gemi İnşaat Sanayii    351
30. Uçak imalat Sanayii    352
Bölüm: XVIII - MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI    353
A-Tarihçe    353
B - Madencilik Sektörünün Ekonomimiz İçindeki Ağırlığı    356
C - Madencilik Sektörünün Bugünkü Durumu    356
D - Seçilmiş Madencilik Alt-Sektörleri    360
1. Kömür    360
2. Demir    362
3. Ham Petrol ve Rafineriler    364
Bölüm: XIX - ENERJİ SEKTÖRÜ (ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI)    371
A - Tarihçe    371
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem    371
2. Cumhuriyetin İlk Yıllan    372
3. 1950-60 Dönemi    373
4. Planlı Dönem    373
B - Son Yıllar ve Bugünkü Durum    376
1. Birincil Enerji Kaynaklan    376
2. İkincil Enerji Üretim ve Tüketimi    378
3. Elektrik Eneıjisi Üretim ve Tüketimi    380

8. Kısım
Hizmetler (Başlıca Sektörler)
Bölüm: XX - ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME SEKTÖRÜ    382
A - Ulaştırma Sektöründeki Gelişmelerin Kısa Tarihçesi    383
1. Cumhuriyetin İlk Yıllan 1923-1939    383
2. 1939-1950 Yıllan    385
3. 1950-1960 Dönemi    387
4. Planlı Dönem: Genel Gelişmeler, 1963-1980    388
B - Ulaştırma Alt-Sektörlerindeki Gelişmeler, 1923-1980    389
1. Karayolları    389
2. Demiryollan    393
3. Denizyolları    394
4. Havayollan    397
5. Boru Hattı Taşımacılığı    398
C - Ulaştırma Sektörü: Son Yıllar ve Bugünkü Durum    398
1. Ulaştırma Sektörünün Son Yıllarda Ekonomimizdeki Ağırhğı    398
2. Karayolları        .    399
I 3. Demiryolları        400
4. Denizyolları    401
5. Havayollan    402
6. Boru Hattı Taşımacılığı    402
D - Haberleşme: Gelişmeler ve Bugünkü Durum    402
1. Mektup    403
2. Telekomünikasyon (Telefon-Teleks-Faks)    404
3. Radyo-Televizyon    404
 
İçindekiler
Bölüm: XXI - İNŞAAT SEKTÖRÜ    ' 405
A - İnşaat Sektörünün Tanımı ve Ekonomimizdeki Ağırlığı    405
1. İnşaat Sektörünün Tanımı ve Kapsamı    405
2. İnşaat Sektörünün Ekonomimizdeki Yeri    405
B - Konut İnşaatı    407
1. Ülkemizde Konut İnşaatının Özellikleri    407
2. Konut İnşaatı ve İnşaat Sektöründeki Gelişmeler    408
Bölüm: XXII-TURİZM SEKTÖRÜ    413
A-Tarihçe    413
B - Turizm Sektöründe Kaydedilen Gelişmeler    414
1. Turizm İstatistikleri ve Metodolojisi    414
2. Gelen ve Giden Turist Sayısı    415
3. Turizm Sektörü Döviz Gelir ve Giderleri    416
4. Konaklama Tesisleri ve Yatak Sayısı    417
5. Turizm Yatınmlan ve Kredileri    418
6. Uluslararası Mukayeseler    418
C - Son Yıllar ve Bugünkü Durum    419
1. Gelen ve Gidenlerle ilgili Gelişmeler    419
2. Turizm Sektörü Döviz Gelir ve Giderleri    422
3. Konaklama Tesisleri ve Yatak sayısı    422
4. Turizm Yatınmlan ve Kredileri    423
5. Uluslararası Mukayeseler    424
Bölüm: XXIII - PARA ve BANKACILIK SEKTÖRÜ    426
A - Para Banka Sektörü İncelemesinin Kapsamı    426
B - Tarihçe: Türkiye'de Bankacıhğın Gelişmesi    427
1. Cumhuriyet Öncesi    427
2. 1923 - 1932 Dönemi    428
3. 1933 - 1950 Dönemi    429
4. 1950- 1060 Dönemi    429
5. Planh Dönem    430
C - Bankacılık Sektöründe 1980'den Bu Yana Gehşmeler ve
Bugünkü Durum    431
1. Başlıca Gelişmeler    431
_ 2. Halen Faaliyetteki Bankalar    434
D - Para Kredi ve Mevduat    435
1. Para Arzı ve Emisyon    435
2. Mevduat Hacmi    -437
3. Merkez Bankası ve Bankalar Kredi Hacmi    438
4. Sermaye Piyasası Hareketleri    439
5. 16 Ocak 1994 Finansal Krizi ve 5 Nisan Tedbirleri    441
Yararlamlan Başlıca Eserler    443

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   TÜRKİYE EKONOMİSİ

   KİTAP I
   MAKRO ANALİZLER

   1. KISIM
   BAŞLICA MAKROEKONOMİK PARAMETRELER
   Bölüm: I - MİLLİ GELİR VE BÜYÜME HIZI    3
   A - Milli Gelir ve Büyüme Hızı Kavranılan ve Önemi    3
   B - Milli Gelir, Safı Milli Hasıla, Gaynsafı Milli Hasıla ve
   Gayrısafı Yurtiçi    Kavramlan    5
   1. Gayrısafi Milli Hasıla (GSMH)    5
   2. Gaynsafı Yurtiçi Hasıla (GSYİH)    6
   3. Safı Milli Hasıla (SMH)    6
   4. Safı Yurtiçi Hasıla (SYİH)    6
   5. Milli Gelir (MG)    6
   6. Faktör Fiyatlan ve Alıcı Fiyatlan    7
   7. Gaynsafı vc Safî Gelir Kavramı    7
   8. Dış Alem Gelirleri    8
   9. Cari Fiyatlarla Gelir ve Sabit Fiyatlarla Gelir Kavramlan    8
   C - Milli Gelirin Hesaplanması    8
   1. Üretim Yolu ile Hesaplama    9
   2. Gelir Yolu ile Hesaplama    9
   3. Harcamalar Yolu ile Hesaplama    10
   4. Katma Değer    10
   D - Türkiye'de Milli Gelir Hesaplarının Kısa Bir Tarihçesi ve
   Sektörel Hesaplamalarda Gözönünde Bulundurulan Başlıca Hususlar ....     11
   1. Tarihçe    11
   2. Başhca Sektörlerde Katma Değerin Hesaplanması    12
   3. Türkiye'de Hazırlanan Milli Gelir (GSMH) Hesaplamaları
   İçin Bir Örnek (1987)    15
   E - Türkiye'de Milli Gelirin ve Kişi Başına Milli Gelirin Seyri    16
   1. Türkiye'de Milli Gelirin (GSMH) Seyri    16
   2. Türkiye'de Kişi Başına Milli Gelirin (GSMH) Seyri    17
   F - Uluslararası GSMH ve Kişi Başına GSMH Mukayeseleri ve
   Türkiye'nin Yeri    17
   G-Türkiye'de Büyüme HızınınYıllara ve Dönemlere Göre Seyri    21
   1. Atatürk Dönemi (1923-1939)    23
   2. İnönü Dönemi (1939 - 1949)    23
   3. DP Dönemi (1950-1959)    24
   4. Askeri Müdahale Yılları (1960-1961)    24
   5. Planlı Kalkınma Dönemi; 1. Safha (1962-1970)    24
   6. 1971 Askeri Muhtırası ve Yetmişli Yıllar:
   Planh Kalkınma Dönemi; 2. Safha    24
   7. En Son Dönem:
   Planh Kalkınma Dönemi; 3. Safha, 1980 Sonrası    25
   Bölüm: II - YATIRIMLAR, TASARRUF, HARCAMALAR ve
   EKONOMİNİN GENEL DENGESİ    27
   A - Yatınmlar, Tasarruflar ve Milli Gelir Seviyesi Dengesinin Teşekkülü ....     27
   1. Yatınm ve Tasarrufların Tanımı ve Yatınm Tasarruf EşitHği    27
   2. Makro Analizlerde Denge GeUr Seviyesinin Yatınm
   Tasarruf Eşitliğine Göre Teşekkülü    28
   3. Yatırım Artışı, Gehr Dengesi ve Gelişen Ülkeler İçin Önemi    38
   4. Yatınmlar, Sermaye-Hasıla Oranı ve Büyüme Hızı    40
   B - Yatınm Kavramı ve Yatırımlann Çeşitli Açılardan Tasnifi    41
   1. Yatırımlann Sektörlere Göre Dağılımı    42
   2. Yatınmlann Coğrafi Dağıhmı    42
   3. Arsa, Bina, Makina ve Teçhizat Yatınmları    42
   4. Üst-yapı ve Alt-yapı Yatınmları    43
   5. Kamu Yatırımları, Özel Yatırımlar    44
   6. Özel Yabancı Sermaye Yatınmlan    44
   C-Tasarruflar    45
   1. Yurtiçi Tasarruflar    45
   2. Dış Tasarruflar ve Dış Borçlar    45
   D - Türkiye'de Yatınmlann Seyri ve Dağıhmı    47
   1. Yatınmlann Seyri ve GSMH'ya Oranı    47
   2. Yatınmlann Kamu ve Özel Olarak Bileşimi    48
   >    3. Yatınmlann Sektörel Dağıhmı    51
   E - Ekonominin Genel Dengesi    52
   Bölüm: ffl - İSTİHDAM VE İŞSİZLİK    55
   A - Gehşen Ülkelerde ve Türkiye'de Başhca İşsizlik Türleri    55
   1. Tam İstihdam, Açık (Gayn İradi) İşsiz, İradi İşsiz    55
   2. Türkiye'de Başhca İşsizlik İstatistikleri ve Kaynakları    56
   3. İşgücü Fazlası ve Gizli işsiz    57
   4. Mevsimlik İşsiz    57
   5. Tarım Dışı Sektörlerde İşgücü Fazlası    58
   6. Çeşith İşsizlik Türlerinin Sosyal Mahzurlan    58
   B - Türkiye'de İstihdam ve İşsizliğin Seyri    59
   1. Türkiye'de İstihdam ve İşgücü Fazlasının Seyri    59
   2. Ordu, Yurtdışındaki İşçiler ve Kamu İstihdamının
   İşsizlik Üzerindeki Etkileri    63
   3. Türkiye'de İstihdamın Sektörel Dağıhmımn Seyri    64
   İçindekiler
   2. Kısım
   KALKINMA ve BAŞLICA SEKTÖRLERE VERİLEN AĞIRLIK
   Bölüm: FV - KALKINMADA AĞIRLIK VERİLECEK SEKTÖRLERİN SEÇİMİ ....     67
   A - Kalkınma Tecrübeleri: Sanayileşme ve Tarım Sektörü    67
   B - Kalkınma ve Hizmetler Sektörü    69
   C - Türkiye'de Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörlerine Verilen Ağırlık    70
   1. Sanayileşmeye ve Sektörlere Verilen Ağırlık Açısından Çeşitli
   Dönemlerde Uygulanan Kalkınma Stratejileri    70
   2. Türkiye'de Sektör Paylannın Zaman Boyunca Seyri    72
   Bölüm: V - İTHAL-İKAME ve İHRACAT SANAYİİNE DAYANAN
   KALKINMA STRATEJİLERİ ve TÜRKİYE    75
   A - İthal-lkame Sanayileşme    75
   B - Aşırı İthal-tkame Sanayileşmeye Yol Açan
   Yanlış Ekonomi Politikaları    78
   1. Mutlak Korumacılık    78
   2. Aşın Değerlendirilmiş Para Politikası    78
   3. Düşük Faiz Politikası    79
   C - İhracatın ve İhracat Sanayiinin Geliştirilmesine
   Dayanan Kalkınma Stratejisi    80
   D - Türkiye'de İthal-lkame Sanayileşme ve İhracatı ve
   İhracat Sanayiini Geliştirme Stratejileri    81
   1. 1923'den 1980'e    .    81
   2. 24 Ocak 1980 Kararlan ve Önemi    82
   E - 24 Ocak 1980 Kararlan, O Tarihten Bu Yana Uygulanan Dışa
   Açılma Stratejisi ve Ekonomi Politikalan    84
   1. 24 Ocak 1980 Kararlanmn Aynntıları    84
   2. 1981-1983 Askeri Müdahale Yıllan    86
   3. 1980-1983 Döneminde Ekonomideki Gehşmeler    87
   4. 1983'den Bu Yana Uygulanan Ekonomi Politikalan,
   Dışa Açılma ve Piyasa Ekonomisi    88
   5. 1980'den Bu Yana Ekonominin Gelişmeleri    91

   3. KISIM
   KALKINMA VE EKONOMİK REJİM
   Bölüm: VI - KARMA EKONOMİ, PİYASA EKONOMİSİ, DEVLET,
   ÖZEL TEŞEBBÜS VE ÖZEL YABANCI SERMAYE    95
   A - Karma Ekonomi; Ekonomide Devletin ve Özel Teşebbüsün Ağırlığı    95
   1. Kapitalist Sistem ve Sosyalist Sistem    95
   a. Kapitalist Sistemden Refah Devletine    95
   b. Sosyalist Sistem, Diktatörlük, Merkezi Plan    96
   2. Gelişen Ülkelerde ve Yeni Sanayileşen Ülkelerde Karma Ekonomi ...     97
   3. Türkiye'de Devletçilik, Karma Ekonomi ve
   Piyasa Ekonomisi Tecrübeleri ve Tarihçe    98
   a. Devletçilik Rejimi: Atatürk ve İnönü Dönemi    99
   b. DP, Liberal Ekonomi ve Özel Teşebbüsün Teşviki    100
   c. Karma Ekonomi ve Planh Dönem: 1962-1971, 1971-1980    100
   d. 1980 ve Sonrası; Piyasa Ekonomisi ve Özel Teşebbüsün Teşviki . 101
   B - Piyasa Ekonomisi ve Kuralları    103
   1. Özel Teşebbüsün Teşviki Şartı ve Özel Yatırımların Ağırlığı    103
   2. Rekabet Şartı    105
   3. Fiyat Mekanizması ve Piyasa Fiyatlan Şartı    106
   C - Türkiye'de Özel Yabancı Sermaye    108
   1. Özel Yabancı Seramaye, Faydaları ve Önemi    108
   2. Faaliyet Alam, Mevzuat ve Teşvikler Açısından Türkiye'ye
   Giren Özel Yabancı Sermaye    110
   a. 1954 Tarih ve 6224 Sayılı Kanuna Tabi Özel Yabancı Sermaye ....     110
   b. 17 Sayılı Kararnameye Tabi Özel Yabancı Sermaye    111
   c. Petrol ve Madencilik Alanında Özel Yabancı Sermaye:
   1954 ve 6326 Sayılı Kanun ve 1973 Tarih 1702 Sayılı Petrol
   Reformu Kanunu    111
   3. Türkiye'de Özel Yabancı Sermaye Akımının Kısa Bir Tarihçesi    111
   a. 6224 Sayılı Kanuna Tabi Özel Yabancı Sermaye    111
   b. 6326 Sayılı Kanun ve Petrolde Özel Yabancı Sermaye    113
   4. Özel Yabancı Sermaye Akımında Son Yıllarda
   Kaydedilen Gelişmeler    115
   Bölüm: VII - PLANLANMA VE KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE PLANLAMA    117
   A - Planlama Kavramı    117
   1. Türkiye'de Uygulanan Planlama Kavramı; Beş
   Yıllık Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlar    117
   2. Ülkemizde Uygulanan Planlama ile Sosyalist Merkezi Planlama ve
   Geli şmiş Ülkelerdeki Planlama Arasındaki Farklar    119
   B - Türkiye'de Planlamanın Tarihçesi    122
   1. Sınai Programlama Tecrübesi, 1927 ve 1933    122
   2. 1961 Anayasası ve Günümüze Kadar Uzanan Planlama Dönemi    123
   3. Beş Yıllık Kalkınma Planlarımızın Metodolojisi ve İçeriği    125
   a. BYKP'larının Metodolojisi    125
   b. BYKP'larının İçeriği    125
   C - Beş Yılhk Kalkınma Planlarında Yer Alan Strateji ve
   Politikalann Anahatları    127
   l.I. BYPP( 1963-1967)    127
   2. II. BYKP (1968-1872)    127
   3. III. BYKP (1973-1977)    129
   4. IV. BYKP (1979-1983)    130
   5. V. BYKP (1985-1989)    132
   6. VI. BYKP (1990-1994)    135
   Bölüm: VIII - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ    135
   A - Karma Ekonomi, Kamu Yatırımları ve KİT'ler    137
   B - KİT'lerin Tarihçesi    138
   I. Atatürk'ün Devletçilik Rejimi ve KİT'lerin Kuruluşu    138
   2. Atatürk'ten Sonra Uygulanan Kalkınma Stratejileri ve
   KİT'lerle İlgili Politikalar    140
   a. İnönü Dönemi: 1939-1950    140
   b. DP Dönemi: 1950-1960    140
   c. 1960 ve Planh Dönem, Birinci Safha: 1962-1971    141
   d. Planlı Dönemin İkinci Safhası 1971-1980    142
   e. 24 Ocak 1980 Sonrası Dönem ve KİT'ler    143
   C - Bugünkü Yasal Çerçeve: KİT'ler, İDT'ler ve KİK'ler    144
   1. KİT. İDT, KİK; Müessese ve Bağlı Ortaklık Tanımları    144
   2, KİT'lerin Listesi ve Sayısı    145
   a. İDT'ler    145
   b. KİK'ler    146
   D - KİT'lerin Ekonomimizdeki Bugünkü Yeri ve Ağırlığı    146
   1. KİT'lerin GSYİH İçindeki Payı    147
   2. KİT'lerin İstihdam İçindeki Payı    147
   3. KİT'lerin Üretimdeki Payı    148
   4. KİT'lerin Toplam Yatırımlar İçindeki Payı    149
   E - KİT'lerin Başlıca Sorunlan    152
   1. KİT'lerin Verim Düşüklüğü    152
   2. KİT'lere Devlet Desteği, Devletin KİT Kararlarına Müdahaleleri ve
   Piyasa Ekonomisi Kuralları    154
   3. KİT'lerin Yeniden Organizasyonu Çabaları    154
   a. Borçlann Tahkimi    155
   b. Sözleşmeli Personel İstihdamı    155
   c. KİT'lerin Görev Zararları ve Sübvansiyonların Daraltılması    156
   4. KİT Mamullerine Yapılan Fiyat Zamlan    156
   a. Zamlar, Kârlılık ve Verimhiik    156
   b. KİT Zamları ve Maliyet Enflasyonu    157
   5. KİT'lerin Finansman Yükü ve Talep Enflasyonunda Oynadığı Rol.... 158
   F - KİT'lerin Özelleştirilmesi    158
   1. Halihazır Özelleştirme Çabaları    158
   2. Özelleştirme Programının Amaçları .....    160
   3. KİT Hisselerinin Çalışan İşçi ve Personele Satışı Şıkkı    161
   4. Özelleştirme Yöntemleri, Mülkiyetin Devri ve Kiralama    161
   5. Özelleştirme Programının Başarı Şansı    162

   4. Kısım
   ENFLASYON ve ANTİ-ENFLASYONİST PARA ve MALİYE POLİTİKALARI
   Bölüm: IX - ENFLASYON TÜRLERİ ve NEDENLERİ    165
   A - Enflasyon, Sosyal ve Politik Etkenler ve Sonuçlar    165
   1. Enflasyonun Sosyal ve Politik Nedenleri    165
   2. Gelişen Ülkeler, Kalkınmanın Finansmanı ve Enflasyon    165
   3. Enflasyonun Ekonomik ve Sosyal Sonuçları    168
   B - Enflasyon Tanımı ve Enflasyon Türleri    169
   1. Enflasyonun Tanımı    169
   2. Deflasyonist Açık, Eksik İstihdam ve
   Azalan Verim Kanunundan Doğan Fiyat Artışları    170
   a. Deflasyonist Açık    170
   b. Azalan Verimden Doğan Fiyat Artışları ve Enflasyon    172
   3. Enflasyonist Açık ve Talep Enflasyonu    173
   4. Türkiye'de ve Gelişen Ülkelerde Kapasite Limiti ve
   Enflasyonist Açık    175
   5. Gelişen Ülkelerde ve Türkiye'de Para Arzı Artışı ve Miktar Teorisi    176
   6. Maliyet Enflasyonu    170
   A - Türkiye'de Zaman Boyunca Fiyat Artışlarının Seyri    178
   1. 1925-1978 Yıllarınde Enflasyon    178
   2. Son Yıllardaki (1979-1991) Enflasyon    182
   B-Türkiye'de Karşılaşılan Enflasyonun Başlıca Nedenleri    184
   1. Başlıca Maliyet Enflasyonu Nedenleri    184
   a. Ücret Artışları    184
   b. Yüksek Kârlar, Belirsizlik ve Risk Faktörü    185
   c. Vasıtalı Vergiler, KDV, Fonlar    185
   d. KİT Mamullerine Yapılan Fiyat Zamları    185
   e. Faiz Artışları    185
   f. Devalüasyon, Günlük Kur Ayarlamalan ve Maliyet Enflasyonu.....
   2. Başlıca Talep Enflasyonu Nedenleri    187
   a. Kamu Sektörü Finansman Açıkları    187
   b. Özel Sektör Finansman Açıklan    188
   c. Para Arzı Artışları    188
   3. Enflasyonda Yapısal Etkenler    189
   C - Türkiye'de Uygulanması Gerekli Anti-Enflasyonist Maliye ve
   Para Politikaları ve İndeksleme    189
   1. Talep Enflasyonuna Karşı Uygulanması Gerekli Maliye ve
   Para Politikaları; Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de    189
   a. Gelişmiş Ülkelerde Maliye Politikası Karşısında
   Para Politikasının Etkinliği    189
   b. Türkiye için Anti-Enflasyonist Maliye ve Para Politikaları    192
   3. Türkiye'de Maliyet Enflasyonunun Önlenmesi Tedbirleri    194
   4. Enflasyonla Beraber Yaşama: İndeksleme    195
   a. İndeksleme Metodu    195
   b. Türkiye ve İndeksleme Metodu    196

   5. Kısım
   DIŞ ÖDEMELER ve DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
   Bölüm: XI - TÜRKİYE'NİN ÖDEMELER DENGESİ VE SEYRİ    198
   A-Ödemeler Dengesinin Tanımı    198
   B - Türkiye'nin Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret ve
   Dış Ticaret Politikalan    200
   1. Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret    200
   2. Dış Ticaret Politikalarımızın Anahatlan    205
   C - Türkiye'nin Dış Ticaretinin Mal Gruplanna Göre Dökümü ve Seyri .....
   1. İhracatımızın Mal Gruplarına Göre Dökümü ve Seyri    207
   2. İthalatımızın Mal Gruplanna Göre Dökümü ve Seyri    212
   Bölüm; XII - TÜRKİYE'NİN ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARIYLA
   DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ    216
   A - Türkiye'nin Dış Ticaretinin Ülkelere ve
   Ülke Gruplanna Göre Dökümü    216
   B - Türkiye'nin Ülke Gruplan ile Ekonomik İlişkileri ve
   Başlıca Uluslararası Ticaret Anlaşmalan Karşısındaki Durumu    219
   1. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (GECD)    219
   2. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AT)    222
   3. Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA)    223
   4. Türkiye-AT İlişkileri    224
    
   içindekiler    XI
   5. İki Taraflı Anlaşmalı Ülkeler    228
   6. GATT (Gümrük Vergileri ve Ticaret Genel Anlaşması)    228
   7. İslam Ülkeleri    230
   8. Yeni Türk Cumhuriyetleriyle ilişkileri    231

   KİTAP II
   SEKTÖREL ANALİZLER

   6. Kısım
   TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK YAPISI
   Bölüm: XIII-TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ    235
   A-Türkiye'nin Kara Sınırlan, Kıyılan, Yüzölçümü    235
   B - Doğal Çevre    236
   C - Arazinin Kullanımı    236
   D - İklim    238
   L Karadeniz İklim Bölgesi    238
   2. Akdeniz İklim Bölgesi    238
   3. Ege İklim Bölgesi    238
   4. İç Anadolu İklim Bölgesi    239
   5. Doğu Anadolu İklim Bölgesi    239
   E. Denizler ve Karasulan    239
   1. Denizlerimiz    239
   2. Karasulanmız    240
   Bölüm: XrV - TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK (NÜFUS) YAPISI    243
   A - Nüfus Sayımlan, Nüfusumuzun Seyri ve Nüfus Artışı    244
   B — Türkiye Nüfusunun Nitelikleri    247
   1. Nüfusun Cinsiyete Göre Bölünüşü    247
   2. Nüfusun Yaşlara Göre Bölünüşü    249
   3. Nüfusun Medeni Hal İtibariyle Bölünüşü ......    252
   4. Nüfusun Milliyet ve Din İtibariyle Bölünüşü    252
   5. Nüfusun Okur-yazarlık ve Eğitim Yönünden Özellikleri    252
   C - Nüfus Yoğunluğu    253
   D - Nüfusun Yerleşmesi    255
   E - İktisaden Faal Nüfus (İşgücü)    257

   7. Kısım
   Tarım ve Sanayi Sektörleri
   Bölüm: XV - TARIM SEKTÖRÜ    261
   A-Tarihçe    261
   B-Tanmın Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri    261
   1. Tanm Üretiminin Zaman Boyunca Artışı    261
   2. Tanmın Milli Gelir İçindeki Payı    261
   3. Tanmın İstihdam İçindeki Payı    261
   4. Tanmın İhracat İçindeki Payı    261
   5. Tarımın Diğer Seictörlerle llişicisi    266
   C - Tarım Sektöründe Ekili Alanların Kullanımı    266
   1. Ekili-Dikili Alanlarda Zaman Boyunca Meydana Gelen Gelişmeler . 262
   2. Meraların Zaman Boyunca Ekime Açılması    266
   3. Son Yıllarda Ekili Alanların Dağılımı    ..266
   D-Tarım Üretiminin Alt-Sektörlere Dağılımı    269
   I. Tanm Alt-Sektörlerinin Toplam Tanm Katma Değeri İçindeki Payı . 266
   2, Bitkisel Üretim    ..272
   3. Hayvancılık    274
   4. Su Ürünleri    278
   5. Ormancılık    278
   E-Tarımsal Üretimin Şartları ve Özellikleri    279
   1. Toprağın Verimi    280
   2. Sulama    280
   3. Kimyevi Gübre Kullanımı    280
   4. Tohum Islahı    281
   5. Zirai Mücadele (İlaçlama)    282
   6. Tarımda Makinalaşma    282
   7. Pazarlama    284
   8. Tarımsal Krediler    284
   F-Taban Fiyatları Politikası    286
   1. Taban Fiyatlan Politikasının İlkeleri    286
   2. Taban Fiyatı Uygulanan Ürünler    287
   G - Tawmda Bölgesel Gelişme Farkları    288
   H - Toprağın Mülkiyet ve İşletme Dağıhmı ve Arazi Parçalanması    290
   I. Mülkiyet Dağılımının Genel Durumu, Gelişmesi    290
   2. Arazi Parçalanması    292
   Bölüm: XV; EK: Tarımda Devletin Fiyatlara Müdahalesinin Teorik Esasları    293
   A - Tarım Üretiminin Kısıtlanması    294
   B - Destekleme Alım ve Fiyat Politikası (Taban Fiyatlar )    295
   C - Sübvansiyon (Malî Yardım) Politikası    297
   Bölüm: XVI - SANAYİ SEKTÖRÜ: İMALAT SANAYİİ    299
   A - Sanayileşmemizin Tarihçesi    299
   1. Osmanlı Devletinin Son Yıllannda İmalat Saniyiinin
   Genel Görünümü    299
   2. Kurtuluş Savaşı Sonrası Liberal Sanayileşme ve
   Kalkınma Politikası Tecrübesi (1923-33 Dönemi)    300
   3. Atatürk'ün Devletçilik Rejimi    301
   4. II. Dünya Savaşı ve Yoğun Devletçilik Rejimi    302
   5. 1950-60 Dönemi: Özel Teşebbüsün ve Özel Yabancı Sermayenin
   Teşvikine Daşanan Sanayileşme    304
   6. Planlı Dönem: 1960'dan Günümüze Kadarki Gelişmeler
   B - Ekonomimizde Sanayi Sektörünün ve İmalat Sanayinin Önemi ve
   Zaman Boyunca Gelişmesi    307
   1. Sanayi Sektörünün GSMH İçindeki Payı ve Büyüme Hızı    307
   2. Sanayi Sektörünün İstihdam İçindeki Payı    308
   3. Sabit Yatırımlann Dağılımı ve İmalat Sanayiinin Payı    310
   4. Toplam Sabit Yatınmlann ve İmalat Sanayii Yatırımlanmn
   Kamu ve Özel Olarak Dağılımı    311
   5. İmalat Sanayii, İhracat ve İthalat    313
   C - İmalat Sanayiinin Çeşitli Açılardan Tasnifi    314
   1. Küçük Sanayi, Büyük (Organize) Sanayi    314
   2. Kamu ve Özel İmalat Sanayii    317
   D - İmalat Sanayiinin Başhca Sorunları ve Uygulanan Başhca Stratejiler .. 320
   1. Verimlilik, Maliyetler ve Cesamet    320
   2. Teknoloji Transferi Sorunu    321
   3. Montaj Sanayii ve Yerli İmalat Sorunu    321
   4. İthalat-lkame Sanayii ve İharacat Sanayiinin Geliştirilmesi Sorunu .. 322
   Bölüm: XVn - İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLERİ    324
   A - İmalat Sanayiinin Bünyesi: Tüketim, Ara Malı ve
   Yatınm Mallan Gruplan, Alt-Sektörler ve Alt-Sektörlere
   Göre İhracat ve İthalat    324
   1. Tüketim, Ara Mallan ve Yatırım Mallan Grupları    324
   2. İmalat Sanayii Alt-Sektörlerine Göre Üretim    326
   3. Tanma ve Yerli Ham Maddeye Dayalı Sanayi ICcıları    326
   4. İmalat Sanayii Alt-Sektörlerine Göre ihracat ve İthalat    327
   B - İmalat Sanayii Alt-Sektörleri    328
   I -Tüketim Mallan Alt-Sektörleri    330
   1. Gıda Mallan Sanayii    330
   2. İçki Sanayii    330
   3. Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayii    332
   4. Dokuma ve Giyim Sanayii    332
   II - Ara Malları Alt-Sektörleri    334
   5. Orman Ürünleri Sanayii ......
   6. Kağıt Sanayii    .    335
   7. Basım Sanayii    335
   8. Deri ve Deri Mamulleri Sanayii    336
   9. Lastik Sanayii    338
   10. Plastik Sanayii    338
   11. Kimya Sanayii    339
   12. Petro-Kimya Sanayii    340
   13. Petrol Ürünleri Sanayii    341
   14. Gübre Sanayii    341
   15. Çimento Sanayii    342
   16. Pişmiş Kil ve Çimentodan Gereçler Sanayii    342
   * 17. Cam Sanayii    342
   18. Seramik Sanayii    343
   19. Demir-Çelik Sanayii    344
   20. Demir-dışı Metaller Sanayii    3'44
   /// - Yatırım Malları Alt-Sektörleri .....    345
   21. Madeni Eşya Sanayii    345
   22. Elektriksiz Makinaları Sanayii    346
   23. Tarım Alet ve Makinalar Sanayii    346
   ®    24. Meslek, Bilim, Ölçü, Kontrol ve Optik Donatım İmalat Sanayii    347
   25. Elektrikli Makinalar İmalat Sanayii    348
   26. Elektronik Sanayii    349
   27. Karayolları Taşıtlan İmalat Sanayii    349  
   28. Demiryolu Taşıtları İmalat Sanayii    350
   29. Gemi İnşaat Sanayii    351
   30. Uçak imalat Sanayii    352
   Bölüm: XVIII - MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI    353
   A-Tarihçe    353
   B - Madencilik Sektörünün Ekonomimiz İçindeki Ağırlığı    356
   C - Madencilik Sektörünün Bugünkü Durumu    356
   D - Seçilmiş Madencilik Alt-Sektörleri    360
   1. Kömür    360
   2. Demir    362
   3. Ham Petrol ve Rafineriler    364
   Bölüm: XIX - ENERJİ SEKTÖRÜ (ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI)    371
   A - Tarihçe    371
   1. Cumhuriyet Öncesi Dönem    371
   2. Cumhuriyetin İlk Yıllan    372
   3. 1950-60 Dönemi    373
   4. Planlı Dönem    373
   B - Son Yıllar ve Bugünkü Durum    376
   1. Birincil Enerji Kaynaklan    376
   2. İkincil Enerji Üretim ve Tüketimi    378
   3. Elektrik Eneıjisi Üretim ve Tüketimi    380

   8. Kısım
   Hizmetler (Başlıca Sektörler)
   Bölüm: XX - ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME SEKTÖRÜ    382
   A - Ulaştırma Sektöründeki Gelişmelerin Kısa Tarihçesi    383
   1. Cumhuriyetin İlk Yıllan 1923-1939    383
   2. 1939-1950 Yıllan    385
   3. 1950-1960 Dönemi    387
   4. Planlı Dönem: Genel Gelişmeler, 1963-1980    388
   B - Ulaştırma Alt-Sektörlerindeki Gelişmeler, 1923-1980    389
   1. Karayolları    389
   2. Demiryollan    393
   3. Denizyolları    394
   4. Havayollan    397
   5. Boru Hattı Taşımacılığı    398
   C - Ulaştırma Sektörü: Son Yıllar ve Bugünkü Durum    398
   1. Ulaştırma Sektörünün Son Yıllarda Ekonomimizdeki Ağırhğı    398
   2. Karayolları        .    399
   I 3. Demiryolları        400
   4. Denizyolları    401
   5. Havayollan    402
   6. Boru Hattı Taşımacılığı    402
   D - Haberleşme: Gelişmeler ve Bugünkü Durum    402
   1. Mektup    403
   2. Telekomünikasyon (Telefon-Teleks-Faks)    404
   3. Radyo-Televizyon    404
    
   İçindekiler
   Bölüm: XXI - İNŞAAT SEKTÖRÜ    ' 405
   A - İnşaat Sektörünün Tanımı ve Ekonomimizdeki Ağırlığı    405
   1. İnşaat Sektörünün Tanımı ve Kapsamı    405
   2. İnşaat Sektörünün Ekonomimizdeki Yeri    405
   B - Konut İnşaatı    407
   1. Ülkemizde Konut İnşaatının Özellikleri    407
   2. Konut İnşaatı ve İnşaat Sektöründeki Gelişmeler    408
   Bölüm: XXII-TURİZM SEKTÖRÜ    413
   A-Tarihçe    413
   B - Turizm Sektöründe Kaydedilen Gelişmeler    414
   1. Turizm İstatistikleri ve Metodolojisi    414
   2. Gelen ve Giden Turist Sayısı    415
   3. Turizm Sektörü Döviz Gelir ve Giderleri    416
   4. Konaklama Tesisleri ve Yatak Sayısı    417
   5. Turizm Yatınmlan ve Kredileri    418
   6. Uluslararası Mukayeseler    418
   C - Son Yıllar ve Bugünkü Durum    419
   1. Gelen ve Gidenlerle ilgili Gelişmeler    419
   2. Turizm Sektörü Döviz Gelir ve Giderleri    422
   3. Konaklama Tesisleri ve Yatak sayısı    422
   4. Turizm Yatınmlan ve Kredileri    423
   5. Uluslararası Mukayeseler    424
   Bölüm: XXIII - PARA ve BANKACILIK SEKTÖRÜ    426
   A - Para Banka Sektörü İncelemesinin Kapsamı    426
   B - Tarihçe: Türkiye'de Bankacıhğın Gelişmesi    427
   1. Cumhuriyet Öncesi    427
   2. 1923 - 1932 Dönemi    428
   3. 1933 - 1950 Dönemi    429
   4. 1950- 1060 Dönemi    429
   5. Planh Dönem    430
   C - Bankacılık Sektöründe 1980'den Bu Yana Gehşmeler ve
   Bugünkü Durum    431
   1. Başlıca Gelişmeler    431
   _ 2. Halen Faaliyetteki Bankalar    434
   D - Para Kredi ve Mevduat    435
   1. Para Arzı ve Emisyon    435
   2. Mevduat Hacmi    -437
   3. Merkez Bankası ve Bankalar Kredi Hacmi    438
   4. Sermaye Piyasası Hareketleri    439
   5. 16 Ocak 1994 Finansal Krizi ve 5 Nisan Tedbirleri    441
   Yararlamlan Başlıca Eserler    443

   Stok Kodu
   :
   9753681038
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   453
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   1994
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat