Sepetim (0) Toplam: 0,00
9789753682158
363729
Türk Vergi Hukuku Fer'i Borç ve Alacak Olarak Faiz
Türk Vergi Hukuku Fer'i Borç ve Alacak Olarak Faiz
Filiz Kitabevi
15.00

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    III
KISALTMALAR    XI
GİRİŞ    1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK FAİZ VE ÖZEL HUKUKTA FAİZE İl İŞKİN
DÜZENLEMELER
I. GENEL OLARAK FAİZ    4
A. FAİZİN EKONOMİK NİTELİĞİ    4
B. FAİZİN HUKUKİ NİTELİĞİ        5
n. ÖZEL HUKUKTA FAİZE İLİŞKİN DÜZENLEMELER    7
A. KAPİTAL FAİZİ    7
1. Sözleşmeden Doğan Kapital Faizi    8
a) Adi İşlerde Sözleşmeden Doğan Kapital Faizi    8
b) Ticari İşlerde Sözleşmeden Doğan Kapital Faizi    9
2. Kanuni Kapital Faizi    10
a) Adi İşlerde Kanuni Kapital Faizi    10
b) Ticari İşlerde Kanuni Kapital Faizi    10
e) Hem Adi Hem De Ticari İşlerde Kanuni Kapital Faizine İlişkin
Son Düzenleme    11
B. TEMERRÜT FAİZİ    12
1. Sözleşmeden Doğan Temerrüt Faizi    12
a) Adi İşlerde Sözleşmeden Doğan Temerrüt Faizi    12
b) Ticari İşlerde Sözleşmeden Doğan Temerrüt Faizi    13
2. Kanuni Temerrüt Faizi    13
a) Adi İşlerde Kanuni Temerrüt Faizi    .    14
b) Ticari İşlerde Kanuni Temerrüt Faizi    15
3. 3095 Sayılı Yasanın 1. ve 2. Maddelerinin AYM.since İptali İle
Ortaya Çıkan Yasal Boşluk    16
C. MÜREKKEP (BİLEŞİK) FAİZ    17
1. Adi İşlerde Mürekkep Faiz    18
2. Ticari İşlerde Mürekkep F�iz    18
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU HUKUKUNDA FER'İ BORÇ VE ALACAK OLARAK FAİZE
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
BİRİNCİ KISIM
MÜKELLEF DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ KAMU
BORÇLUSUNUN ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLECEĞİ FER'İ
BORÇ OLAN FAİZLER
L GECİKME ZAMMI    21
A. GECİKME ZAMMININ AMACI    21
B; GECİKME ZAMMININ NİTELtĞİ    21
C. GECİKME ZAMMININ TARİHİ GELİŞİMİ    22
D. GECİKME ZAMMININ KAPSAMI    23
1. Asli Kamu Alacakları    '    24
2. Fer'i Kamu Alacakları    24
3. Kamu Hizmetinin Uygulanmasından Doğan Kamu Alacakları    25
4. Takip Masrafları    25
E. GECİKiME ZAMMI KARŞISINDA CEZA NİTELİĞİNDEKİ
KAMU ALACAKLARI    25
F. GECİKME ZAMMI UYGULAMASINDA ALT SINIR-ÜST SINIR ..26
G. GECİKME ZAMMINDA ORAN VE AY KESİRLERİ    27
H. GECİKME ZAMMI UYGULAMASINDA SÜRELER    28
1. Gecikme Zammı Uygulama Süresinin Başlangıcı (Kamu
Alacağının Muaccel Olması-Vade)    29
a). Kanuni Ödeme Süresi ve Normal Vade    30
(1). Özel Yasalarda Ödeme Süresi Düzenlenmiş Olan
Vergilerde Vade ve Gecikme Zammı    30
(a). Gelir Vergisinde ödeme süresi özellik gösteren haller... 30
(i). Gelirlerinin büyük bölümü zirai kazançtan
oluşanlar için ödeme süresi    31
(ii). Gelir vergisinde ölüm ve memleketi terk halinde
ödeme süresi    31
(iii). GVK.'nun 98. maddesi gereğince beyanname
verme ve ödeme süresi    32
(b). Kurumlar Vergisinde ödeme süresi özellik gösteren
haller    32
(i). Tasfiye halindeki kurumların tasfiyeden önceki
dönemlere ilişkin beyanname verme ve ödeme
süresi    32
(ii). Tasfiye, birleşme ve devir halindeki
kurumlann önceki normal dönemlere ilişkin
beyanname verme ve ödeme süresi    33
(İÜ). KVK.'nca, Maliye Bakanlığı'na süre uzatma
yetkisi verilen hallerde ödeme süresi    .    34
(2). Özel Yasalarda Ödeme Süresi Düzenlenmemiş Olan
Vergilerde Vade ve Gecikme Zammı    34
b). Sürelerin Uzaması Halinde Vade ve Gecikme Zammı    35
1) Sürelerin Kendiliğinden Uzaması    35
(a). Ölüm halinde sürelerin uzaması (mirasçıların
bekleme süresi)    35
(b). Ölüm halinde takibin geri bırakılması    36
(c). Mücbir sebep    37
2) Sürelerin İdarenin Bir Tasarrufu İle Uzaması    38
(a). Zor durumda süre verme    38
(b). Maliye Bakanlığı'nca süre verilmesi    38
(c). Süreleri Etkileyen Özel Durumlar    40
(1). VUK.'nun Süreleri Etkileyen Özel
Düzenlemeleri Karşısında Vade ve Gecikme
Zammı    40
(a). İkmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergilerde
ödeme zamanı ve vade    40
(b). Beyannamenin postaya verilmesi halinde vade    41
(c). Ölüm ve memleketi terk halinde vade    41
(d). İnceleme için defterlerin idarece alınması halinde
vade    42
(e). VUK. m. 342 gereğince VİV.'nde ek süre verilmesi
halinde vade    42
(2). İYUK.'un Süreleri Etkileyen Özel
Düzenlemeleri Karşısmda Vade Ve Gecikme
Zammı    43
(a). İhtirazi kayıtla beyan halinde vade    .    43
(b). /ürütmenin durdurulması ve vade    44
(c). Davadan vazgeçmek suretiyle ödeme ve vade    44
(d). Dosyanın işlemden kaldırılması ve vade    44
(3) AATUHK.'un Süreleri Etkileyen Özel Düzenlemeleri
Gecikme Zammı    45
(a). Teminatın paraya çevrilmesinde ödeme zamanı    45
(b). Hacizde ödeme zamanı    45
(4) BSMVK.'nca Ek iüre Verilmesi Ve Vade    46
(5) EVK.nca Ek Süre Verilmesi Ve Vade    46
2. Gecikme Zammında Uygulama Süresinin Bitimi    46
a) Ödeme    47
b) Tahsil    47
c) Tecil    ..47
d) İflasın Açılması    47
e) Aciz-Hali    48
I. GECİKME ZAMMININ TAKİBİ VE TABİ OLACAĞI
ZAMANAŞIMI    .    48
J. KÖYLERDE GECİKME ZAMMI    49
II. TECİL FAİZİ    50
A. TECİL FAİZİNİN AMACI VE NİTELİĞİ    51
B. TECİL FAİZİNİN TARİHİ GELİŞİMİ    51
C. TECİL FAİZİNİN KAPSAMI    52
D. TECİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAKLARI    53
E. ASIL BORCUN YANİNDA GECİKME ZAMMI DA OLDUĞU
DURUMLARDA TECİL FAİZİ UYGULAMASI    53
F. SÜRE    54
1. Talep Süresi    54
a) Talep Süresinin Başlangıcı    54
b) Talep Süresinin Bitişi    54
2. Uygulama Süresi    55
a) Uygulama Süresinin Başlangıcı    55
b) Uygulama Süresinin Bitişi    56
3. Süreli Red    56
G. ORAN VE YETKİ    57
H. TECİL EDİLEN KAMU ALACAĞININ TAKİBİ    59
m. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI    60 '
A. AMACI VE KAPSAMI    60
B. NİTELİĞİ    61
C. ORANI VE TARİHİ GELİŞİMİ    61
C. TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI    62
İKİNCİ KISIM
MÜKELLEF DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ KAMU
ALACAKLISININ HAK KAZANABİLECEĞİ FER'İ ALACAK OLARAK
FAİZ
İNİ AZEN GECİKMESİ HALİNDE İDARENİN ÖDEYECEĞİ KANUNİ
GECİKME 1 Aİ/.İ    63
I. AMAa VE NİTELİĞİ    64
II. KAPSAMI    64
III. ORANI VE TARİHİ GELİŞİMİ    65
IV. TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI    65

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ HUKUKUNDA FER'İ BORÇ VE ALACAK OLARAK (VUK. İLE
YAPILAN) FAİZ DÜZENLEMELERİ
BİRİNCİ KISIM
MÜKELLEFİN BORÇLU OLMASI HALİNDE ÖDEMEK ZORUNDA
KALABİLECEĞİ FER'İ BORÇ OLAN FAİZLERE İLİŞKİN OLARAK
VUK.NUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER
I. GECİKME FAİZİ    69
A. GECİKME FAİZİNİN AMACI    69
1. 3239 Sayılı Yasa Gerekçesinde Gecikme Faizi    69
2 Yüksek Mahkemelerin Gecikme Faizine İlişkin Görüşleri    70
a). Anayasa Mahkemesi'nin Görüşü    70
b). Danıştay'ın Görüşü    71
B. GbCIKME FAİZİNİN NİTELİĞİ    72
C. GECİKME. FAİZİNİNTARIHİ GELİŞİMİ    73
D. gecikme FAİZİNİN KAPS AMI    7-
E. GECİKME FAİZİ KARŞİSİNDA VERGİ CHZAL.\RJ    76
F. GECJKME FAİZİ UYGULAMASİ    76
l Dava Konusu Yapılpıaksızın Kesinleşen Vergilerde Gecikme
Faizi    76
2. Dava Konusu \apı!an Vergilerde Gecikme Faizi    77
a). Vergi Mahkemesinde Da    Açılması Hali    77
b). Üst Mahkemede Dava Açııması Hal    78
(1) Mükellefin üst mahkemeye başvurması    79
(2). İdarenin üst mahkemeye başvurması    79
fa). Yüı ütmenin durdurulması    Sü
(b). Dosyanın işlemden kaldırılması    8ü
3. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Faizi    Hü
G. GECİKME FAİZİ HESABINDA ORAN VE AY KESİRLERl    82
H, SÜRE    83
1. Uygulama Süre.;.'......     83
2. Faiz Uygulanmayan Zaman Dıluni    84
I. GECİKME FAİZİ UYGULAMASINI E l KILF\ EN ÖZEI
DURUMLAR    h-
1. Tahakkuktan Önce Ödeme Yapıhnası Halinde Gec kmc l aı j
a). Dava Açıldığı Halde Ödeme Yapılması Halinde Gecikme    85
b). Davadan Vazgeçme Suretiyle Ödeme Yapılması Halinde
Gecikme Faizi    86
c). Pişmanlık ve Gecikme Faizi    86
d). Beyannamenin Yasal Süre Dolduktan Sonra Pişmanlık Talebi
Bulunmaksızın Verilmesi    86
e). Cezalarda İndirim Talebi ve Gecikme Zammı    87
2. İhtirazi Kayıtla Beyan ve Gecikme Zammı    88
3. Vergi. Hatalarının Düzeltilmesi ve Gecikme Zammı    88
4. Taksitler Halinde Ödenen Vergilerde Gecikme Zammı    89
5. Beyanı İçin Kanunen Ek Süre Verilen Vergilerde Gecikme
Zammı    90
a). Veraset ve İntikal Vergisi    90
b). Emlak Vergisi    92
J. GECİKME FAİZİ UYGULAMASINDA KUSUR UNSURU    93
K. GECİKME FAİZİNİN TAKİBİ VE ZAMANAŞIM    94
L. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKIN KÖTÜYE
KULLANILMASI AÇISINDAN GECİKME FAİZ    95
il PİŞMANLIK ZAMMI    97
A. PİŞMANLIK ZAMMININ AMACI    97
B. PİŞMANLIK ZAMMININ NİTELİĞİ    97
C. PİŞMANLIK ZAMMININ TARİHİ GELİŞİMİ    98
D. PİŞMANLIK ZAMMININ KAPSAMI    98
E. PİŞMANLIK ZAMMININ ORANI    99
F. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE PİŞMANLIK
UYGULAMASI    100

İKİNCİ KISIM
MÜKELLEFİN ALACAKLI OLMASI HALİİNDE HAK KAZANACAĞI
FER'İ ALALCAK OLAN FAİZE İLİŞKİN OLARAK VUK.'NUNDA
YER ALAN DÜZENLEME
L İADESİNDE GECİKİLEN VERGİLER İÇİN MÜKELLEFE FAİZ
ÖDENMESİ    101
A. AMACI    101
B. TARİHİ GELİŞİMİ    102
C. KAPSAMI    102
D. FAİZİN UYGULANACAĞI SÜRE VE ORANİ    103
E. TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI    106
SONUÇ    107
KAYNAKÇA    113

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ    III
   KISALTMALAR    XI
   GİRİŞ    1
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL OLARAK FAİZ VE ÖZEL HUKUKTA FAİZE İl İŞKİN
   DÜZENLEMELER
   I. GENEL OLARAK FAİZ    4
   A. FAİZİN EKONOMİK NİTELİĞİ    4
   B. FAİZİN HUKUKİ NİTELİĞİ        5
   n. ÖZEL HUKUKTA FAİZE İLİŞKİN DÜZENLEMELER    7
   A. KAPİTAL FAİZİ    7
   1. Sözleşmeden Doğan Kapital Faizi    8
   a) Adi İşlerde Sözleşmeden Doğan Kapital Faizi    8
   b) Ticari İşlerde Sözleşmeden Doğan Kapital Faizi    9
   2. Kanuni Kapital Faizi    10
   a) Adi İşlerde Kanuni Kapital Faizi    10
   b) Ticari İşlerde Kanuni Kapital Faizi    10
   e) Hem Adi Hem De Ticari İşlerde Kanuni Kapital Faizine İlişkin
   Son Düzenleme    11
   B. TEMERRÜT FAİZİ    12
   1. Sözleşmeden Doğan Temerrüt Faizi    12
   a) Adi İşlerde Sözleşmeden Doğan Temerrüt Faizi    12
   b) Ticari İşlerde Sözleşmeden Doğan Temerrüt Faizi    13
   2. Kanuni Temerrüt Faizi    13
   a) Adi İşlerde Kanuni Temerrüt Faizi    .    14
   b) Ticari İşlerde Kanuni Temerrüt Faizi    15
   3. 3095 Sayılı Yasanın 1. ve 2. Maddelerinin AYM.since İptali İle
   Ortaya Çıkan Yasal Boşluk    16
   C. MÜREKKEP (BİLEŞİK) FAİZ    17
   1. Adi İşlerde Mürekkep Faiz    18
   2. Ticari İşlerde Mürekkep F�iz    18
   İKİNCİ BÖLÜM
   KAMU HUKUKUNDA FER'İ BORÇ VE ALACAK OLARAK FAİZE
   İLİŞKİN DÜZENLEMELER
   BİRİNCİ KISIM
   MÜKELLEF DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ KAMU
   BORÇLUSUNUN ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLECEĞİ FER'İ
   BORÇ OLAN FAİZLER
   L GECİKME ZAMMI    21
   A. GECİKME ZAMMININ AMACI    21
   B; GECİKME ZAMMININ NİTELtĞİ    21
   C. GECİKME ZAMMININ TARİHİ GELİŞİMİ    22
   D. GECİKME ZAMMININ KAPSAMI    23
   1. Asli Kamu Alacakları    '    24
   2. Fer'i Kamu Alacakları    24
   3. Kamu Hizmetinin Uygulanmasından Doğan Kamu Alacakları    25
   4. Takip Masrafları    25
   E. GECİKiME ZAMMI KARŞISINDA CEZA NİTELİĞİNDEKİ
   KAMU ALACAKLARI    25
   F. GECİKME ZAMMI UYGULAMASINDA ALT SINIR-ÜST SINIR ..26
   G. GECİKME ZAMMINDA ORAN VE AY KESİRLERİ    27
   H. GECİKME ZAMMI UYGULAMASINDA SÜRELER    28
   1. Gecikme Zammı Uygulama Süresinin Başlangıcı (Kamu
   Alacağının Muaccel Olması-Vade)    29
   a). Kanuni Ödeme Süresi ve Normal Vade    30
   (1). Özel Yasalarda Ödeme Süresi Düzenlenmiş Olan
   Vergilerde Vade ve Gecikme Zammı    30
   (a). Gelir Vergisinde ödeme süresi özellik gösteren haller... 30
   (i). Gelirlerinin büyük bölümü zirai kazançtan
   oluşanlar için ödeme süresi    31
   (ii). Gelir vergisinde ölüm ve memleketi terk halinde
   ödeme süresi    31
   (iii). GVK.'nun 98. maddesi gereğince beyanname
   verme ve ödeme süresi    32
   (b). Kurumlar Vergisinde ödeme süresi özellik gösteren
   haller    32
   (i). Tasfiye halindeki kurumların tasfiyeden önceki
   dönemlere ilişkin beyanname verme ve ödeme
   süresi    32
   (ii). Tasfiye, birleşme ve devir halindeki
   kurumlann önceki normal dönemlere ilişkin
   beyanname verme ve ödeme süresi    33
   (İÜ). KVK.'nca, Maliye Bakanlığı'na süre uzatma
   yetkisi verilen hallerde ödeme süresi    .    34
   (2). Özel Yasalarda Ödeme Süresi Düzenlenmemiş Olan
   Vergilerde Vade ve Gecikme Zammı    34
   b). Sürelerin Uzaması Halinde Vade ve Gecikme Zammı    35
   1) Sürelerin Kendiliğinden Uzaması    35
   (a). Ölüm halinde sürelerin uzaması (mirasçıların
   bekleme süresi)    35
   (b). Ölüm halinde takibin geri bırakılması    36
   (c). Mücbir sebep    37
   2) Sürelerin İdarenin Bir Tasarrufu İle Uzaması    38
   (a). Zor durumda süre verme    38
   (b). Maliye Bakanlığı'nca süre verilmesi    38
   (c). Süreleri Etkileyen Özel Durumlar    40
   (1). VUK.'nun Süreleri Etkileyen Özel
   Düzenlemeleri Karşısında Vade ve Gecikme
   Zammı    40
   (a). İkmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergilerde
   ödeme zamanı ve vade    40
   (b). Beyannamenin postaya verilmesi halinde vade    41
   (c). Ölüm ve memleketi terk halinde vade    41
   (d). İnceleme için defterlerin idarece alınması halinde
   vade    42
   (e). VUK. m. 342 gereğince VİV.'nde ek süre verilmesi
   halinde vade    42
   (2). İYUK.'un Süreleri Etkileyen Özel
   Düzenlemeleri Karşısmda Vade Ve Gecikme
   Zammı    43
   (a). İhtirazi kayıtla beyan halinde vade    .    43
   (b). /ürütmenin durdurulması ve vade    44
   (c). Davadan vazgeçmek suretiyle ödeme ve vade    44
   (d). Dosyanın işlemden kaldırılması ve vade    44
   (3) AATUHK.'un Süreleri Etkileyen Özel Düzenlemeleri
   Gecikme Zammı    45
   (a). Teminatın paraya çevrilmesinde ödeme zamanı    45
   (b). Hacizde ödeme zamanı    45
   (4) BSMVK.'nca Ek iüre Verilmesi Ve Vade    46
   (5) EVK.nca Ek Süre Verilmesi Ve Vade    46
   2. Gecikme Zammında Uygulama Süresinin Bitimi    46
   a) Ödeme    47
   b) Tahsil    47
   c) Tecil    ..47
   d) İflasın Açılması    47
   e) Aciz-Hali    48
   I. GECİKME ZAMMININ TAKİBİ VE TABİ OLACAĞI
   ZAMANAŞIMI    .    48
   J. KÖYLERDE GECİKME ZAMMI    49
   II. TECİL FAİZİ    50
   A. TECİL FAİZİNİN AMACI VE NİTELİĞİ    51
   B. TECİL FAİZİNİN TARİHİ GELİŞİMİ    51
   C. TECİL FAİZİNİN KAPSAMI    52
   D. TECİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAKLARI    53
   E. ASIL BORCUN YANİNDA GECİKME ZAMMI DA OLDUĞU
   DURUMLARDA TECİL FAİZİ UYGULAMASI    53
   F. SÜRE    54
   1. Talep Süresi    54
   a) Talep Süresinin Başlangıcı    54
   b) Talep Süresinin Bitişi    54
   2. Uygulama Süresi    55
   a) Uygulama Süresinin Başlangıcı    55
   b) Uygulama Süresinin Bitişi    56
   3. Süreli Red    56
   G. ORAN VE YETKİ    57
   H. TECİL EDİLEN KAMU ALACAĞININ TAKİBİ    59
   m. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI    60 '
   A. AMACI VE KAPSAMI    60
   B. NİTELİĞİ    61
   C. ORANI VE TARİHİ GELİŞİMİ    61
   C. TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI    62
   İKİNCİ KISIM
   MÜKELLEF DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ KAMU
   ALACAKLISININ HAK KAZANABİLECEĞİ FER'İ ALACAK OLARAK
   FAİZ
   İNİ AZEN GECİKMESİ HALİNDE İDARENİN ÖDEYECEĞİ KANUNİ
   GECİKME 1 Aİ/.İ    63
   I. AMAa VE NİTELİĞİ    64
   II. KAPSAMI    64
   III. ORANI VE TARİHİ GELİŞİMİ    65
   IV. TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI    65

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VERGİ HUKUKUNDA FER'İ BORÇ VE ALACAK OLARAK (VUK. İLE
   YAPILAN) FAİZ DÜZENLEMELERİ
   BİRİNCİ KISIM
   MÜKELLEFİN BORÇLU OLMASI HALİNDE ÖDEMEK ZORUNDA
   KALABİLECEĞİ FER'İ BORÇ OLAN FAİZLERE İLİŞKİN OLARAK
   VUK.NUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER
   I. GECİKME FAİZİ    69
   A. GECİKME FAİZİNİN AMACI    69
   1. 3239 Sayılı Yasa Gerekçesinde Gecikme Faizi    69
   2 Yüksek Mahkemelerin Gecikme Faizine İlişkin Görüşleri    70
   a). Anayasa Mahkemesi'nin Görüşü    70
   b). Danıştay'ın Görüşü    71
   B. GbCIKME FAİZİNİN NİTELİĞİ    72
   C. GECİKME. FAİZİNİNTARIHİ GELİŞİMİ    73
   D. gecikme FAİZİNİN KAPS AMI    7-
   E. GECİKME FAİZİ KARŞİSİNDA VERGİ CHZAL.\RJ    76
   F. GECJKME FAİZİ UYGULAMASİ    76
   l Dava Konusu Yapılpıaksızın Kesinleşen Vergilerde Gecikme
   Faizi    76
   2. Dava Konusu \apı!an Vergilerde Gecikme Faizi    77
   a). Vergi Mahkemesinde Da    Açılması Hali    77
   b). Üst Mahkemede Dava Açııması Hal    78
   (1) Mükellefin üst mahkemeye başvurması    79
   (2). İdarenin üst mahkemeye başvurması    79
   fa). Yüı ütmenin durdurulması    Sü
   (b). Dosyanın işlemden kaldırılması    8ü
   3. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Faizi    Hü
   G. GECİKME FAİZİ HESABINDA ORAN VE AY KESİRLERl    82
   H, SÜRE    83
   1. Uygulama Süre.;.'......     83
   2. Faiz Uygulanmayan Zaman Dıluni    84
   I. GECİKME FAİZİ UYGULAMASINI E l KILF\ EN ÖZEI
   DURUMLAR    h-
   1. Tahakkuktan Önce Ödeme Yapıhnası Halinde Gec kmc l aı j
   a). Dava Açıldığı Halde Ödeme Yapılması Halinde Gecikme    85
   b). Davadan Vazgeçme Suretiyle Ödeme Yapılması Halinde
   Gecikme Faizi    86
   c). Pişmanlık ve Gecikme Faizi    86
   d). Beyannamenin Yasal Süre Dolduktan Sonra Pişmanlık Talebi
   Bulunmaksızın Verilmesi    86
   e). Cezalarda İndirim Talebi ve Gecikme Zammı    87
   2. İhtirazi Kayıtla Beyan ve Gecikme Zammı    88
   3. Vergi. Hatalarının Düzeltilmesi ve Gecikme Zammı    88
   4. Taksitler Halinde Ödenen Vergilerde Gecikme Zammı    89
   5. Beyanı İçin Kanunen Ek Süre Verilen Vergilerde Gecikme
   Zammı    90
   a). Veraset ve İntikal Vergisi    90
   b). Emlak Vergisi    92
   J. GECİKME FAİZİ UYGULAMASINDA KUSUR UNSURU    93
   K. GECİKME FAİZİNİN TAKİBİ VE ZAMANAŞIM    94
   L. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKIN KÖTÜYE
   KULLANILMASI AÇISINDAN GECİKME FAİZ    95
   il PİŞMANLIK ZAMMI    97
   A. PİŞMANLIK ZAMMININ AMACI    97
   B. PİŞMANLIK ZAMMININ NİTELİĞİ    97
   C. PİŞMANLIK ZAMMININ TARİHİ GELİŞİMİ    98
   D. PİŞMANLIK ZAMMININ KAPSAMI    98
   E. PİŞMANLIK ZAMMININ ORANI    99
   F. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE PİŞMANLIK
   UYGULAMASI    100

   İKİNCİ KISIM
   MÜKELLEFİN ALACAKLI OLMASI HALİİNDE HAK KAZANACAĞI
   FER'İ ALALCAK OLAN FAİZE İLİŞKİN OLARAK VUK.'NUNDA
   YER ALAN DÜZENLEME
   L İADESİNDE GECİKİLEN VERGİLER İÇİN MÜKELLEFE FAİZ
   ÖDENMESİ    101
   A. AMACI    101
   B. TARİHİ GELİŞİMİ    102
   C. KAPSAMI    102
   D. FAİZİN UYGULANACAĞI SÜRE VE ORANİ    103
   E. TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI    106
   SONUÇ    107
   KAYNAKÇA    113

   Stok Kodu
   :
   9789753682158
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   115
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2001
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat