Sepetim (0) Toplam: 0,00
9789753683111
363830
Siyasal Sosyoloji
Siyasal Sosyoloji
Filiz Kitabevi
20.00

GİRİŞ.......................................................................................................... 1

1. YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR SİYASAL SOSYOLOJİ.................... 1

1.1. Aristo (M.Ö.384-322)........................................................................ 2

1.2 Makyavel (1469-1527)........................................................................ 5

1.3. Montesquieu (1689-1755).................................................................. 9

1.4. Diğerleri............................................................................................ 13

1.4.1. Auguste Comte (1798-1S5"7)................................................ 13

1.4.2. Tocqueville (1805-1859)........................................................ 17

1.4.3. Marx (1818-1883).................................................................. 20

2. YİRMİNCİ YÜZYİLDA SİYASAL SOSYOLOJİ.............................. 24

3. SİYASAL SOSYOLOJİNİN KONUSU............................................. 26

BÖLÜM I. DEVLET

1. DEVLET SÖZCÜĞÜ............................................. ,.............................. 28

2. DEVLET OLGUSU............................................................................... 29

3. KLASİK DEVLET GÖRÜŞÜ............................................................... 30

3.1. Siyasal toplum olarak devlet............................................................. 32

3.1.1. Nüfus..................................................................................... 32

3.1.2. Ülke....................................................................................... 33

3.1.3. Ulusal dayanışma................................................................... 34

3.2. Siyasal otorite olarak devlet.............................................................. 35

4. MARKSİST DEVLET GÖRÜŞÜ......................................................... 39

5. DEVLET İÇİNDE POLİTİKANIN AMACI......................................... 40

BÖLÜM II. SİYASAL TOPLUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. COĞRAFİ FAKTÖRLER...................................................................... 43

1.1. Jeopolitik.......................................................................................... 46

Sınır (die Grenze)............................................................................ 46

Konum (die Lage)....... :................................................................... 48

Alan (der Raum).................................................... ......................... 49

1.2. Coğrafya faktörünün eleştirisi.......................................................... 53

2. DEMOGRAFİK FAKTÖR.................................................................... 51

Aşın nüfusun siyasal tehlikeleri.............................................................. 54

Yaş grupları ve siyasal davranışlar......................................................... 55

3. ETNİK FAKTÖRLER............................................................................ 57

Renkli ırklara karşı ırkçılık...................................................................... 57

Yahudilere karşı ırkçılık..................................... .i................................. 59

İrkçı teorilerin eleştirisi........................................................................... 61

4. İDEOLOJİLER VE İNANÇLAR.......................................................... 63

5. EFSANELER......................................................................................... 65

Geleneksel efsaneler............................................................................... 65

Eylemsel efsaneler.................................................................................. 66

Siyasal efsaneler..................................................................................... 67

6. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER................................................................. 68

Politikada psikanaliz............................................................................... 68

6.1. Marcuse ve politika.......................................................................... 72

7. SINIFSAL FAKTÖRLER...................................................................... 76

Varlık ve gelir......................................................................................... 79

Meslek.................................................................................................... 80

Eğitim..................................................................................................... 81

Marks'a göre sosyal sınıflar.................................................................... 82

Max Weber'e göre sosyal sınıflar............................................................ 85

8. EKONOMİK FAKTÖRLER.................................................................. 89

BÖLÜM III. SİYASAL DİNAMİKLER

1. KAMUOYU......................................................................................... -92

1.1. Kamuoyu kavramının gelişmesi....................................................... 92

1.2. Kamuoyu konusundaki çağdaş görüş............................................... 94

1.3. Kamuoyunun kültürel içeriği............................................................ 98

1.4. Kamuoyunun davranışı......................... :........................................ 102

1.5. Kamuoyu oluşturma süreci............................................................. 105

1.6. Kamuoyunun ölçülmesi.................................................................. 106

1.6.1. Bilimsel ölçümün sorunları.................................................. 107

Örnekleme......................................................................... 107

Konu ve sorular................................................................... 109

Görüşme.............................................................................. 111

Gizli oy ve grup görüşmesi................................................. 112

1.6.2. Kamuoyu araştırmalarının yararlan ve sınırları..................... 113

1.7. Kamuoyunun demokrasi için anlamı....................................... 115

2. HABERLEŞME VE PROPAGANDA..................................... 117

2.1. İletişim süreci.......................................................................... 120

2.1.1.Semantik (anlambilim)......................................................... 121

2.1.2. İletişimin önündeki engeller.................................................. 122

2.2. Propaganda: Kanıların bilinçli olarak oluşturulması ve kullanılması 123

2.2.1. Propagandanın anlamı.......................................................... 124

2.2.2. Propagandanın nedenleri...................................................... 125

2.2.3. Tarih ve propaganda............................................................. 126

2.2.4. Propagandayı kimler yapar................................................... 128

2.2.4.1. Çıkar grupları.......................................................... 128

2.2.4.2.Siyasal partiler........................................................ 130

2.2.4.3. Bireysel propaganda............................................... 131

2.3. Propagandanın işleyişi, içeriği ve taknikleri............................. 131

2.3.1.Propaganda süreci................................................................ 132

2.3.2. Propagandanın tekniği ve içeriği........................................... 134

2.3.2.1. Propagandacının konumu....................................... 134

2.3.2.2. Propagandanın koşullan.......................................... 135

2.3.2.3. Saldın planı............................................................. 136

2.3.2.4. Propaganda taktikleri.............................................. 139

2.4. İletişim kanalları: Kitle haberleşme araçları (mass media)........ 142

2.4.1. Propagandanın sınırları........................................................ 144

BASKI GRUPLARI............................................... '................. 146

3.1. Meslek kuruluşlan................................................................... 149

3.2. Düşünce dernekleri.................................................................. 149

3.3. Baskı gruplannın çalışma şekilleri........................................... 150

3.3.1. Doğrudan ilişkiler................................................................. 151

3.3.2. Dolaylı baskılar.................................................................... 152

3.3.3. Baskı yöntemleri................................................................... 153

a) İnandırma........................................................................ 153

b) Tehdit.............................................................................. 154

c) Para................................................................................. 155

ç) Hükümeti baltalama......................................................... 155

d) Eylem.............................................................................. 156

3.4. İktidara sızma yollan ...................................................................... 157

3.4.1. Meclislere sızma................................................................... 157

3.4.2. Hükümete sızma................................................................... 158

3.4.3. İdareye sızma......................................................................... '59

3.5. Politikada askerin yeri..................................................................... 161

1) Silahlı kuvvetler bir savaş aracıdır.............................................. 163

2) Silahlı kuvvetler içeride düzenin güvencesidir............................ 166

3) Silahlı kuvvetler bir baskı grubudur........................................... 167

4) Silahlı kuvvetler sivil yönetimin bir alternatifidir....................... 170

Askerin gözetim altında tutulması.............................................. 172

Asker ne zaman iktidan ele geçirir.............................................. 177

4. SİYASAL PARTİLER....................................................................... 181

4.1. Siyasal partilerin doğuşu................................................................. 183

4.2. Siyasal partilerin işlevleri................................................................ 185

4.2.1. Düşünce oluşturmak............................................................. 186

4.2.2. Adayları seçmek................................................................... 187

4.2.3. Seçilenleri toparlamak........................................................... 188

4.3. Partilerin azgelişmiş ülkelerdeki işlevleri........................................ 189

4.4. Partilerin çeşitleri.............................................................................. '91

4.4.1.Kadro partileri...................................................................... 191

4.4.2. Kitle pertileri......................................................................... 193

4.4.2.1.Sosyalist partiler..................................................... 194

4.4.2.2.Komünist partiler.................................................... 197

4.4.2.3. Faşist partiler.......................................................... 199

4.5. Parti sistemleri................................................................................ 201

4.5.1. Çok parti sistemi................................................................... 201

4.5.2. İki parti sistemi..................................................................... 205

4.5.2.1. İki parti sisteminin çeşitleri..................................... 208

a) Katı iki parti sistemi........................................... 208

b) Yumuşak iki parti sistemi.................................. 209

4.5.2.2. Egemen parti sistemi.............................................. 211

4.5.3. Tek parti sistemi................................................................... 213

4.5.3.1. Tek partinin işlevleri............................................... 214

4.5.3.2. Tek partinin devlet içerisindeki yeri........................ 216

4.6. Siyasal parti karşıtlığı...................................................................... 220

4.7. Seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerindeki etkisi...................... 224

SONUÇ................................................................................................. 228

KAYNAKÇA 229

 • Açıklama
  • GİRİŞ.......................................................................................................... 1

   1. YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR SİYASAL SOSYOLOJİ.................... 1

   1.1. Aristo (M.Ö.384-322)........................................................................ 2

   1.2 Makyavel (1469-1527)........................................................................ 5

   1.3. Montesquieu (1689-1755).................................................................. 9

   1.4. Diğerleri............................................................................................ 13

   1.4.1. Auguste Comte (1798-1S5"7)................................................ 13

   1.4.2. Tocqueville (1805-1859)........................................................ 17

   1.4.3. Marx (1818-1883).................................................................. 20

   2. YİRMİNCİ YÜZYİLDA SİYASAL SOSYOLOJİ.............................. 24

   3. SİYASAL SOSYOLOJİNİN KONUSU............................................. 26

   BÖLÜM I. DEVLET

   1. DEVLET SÖZCÜĞÜ............................................. ,.............................. 28

   2. DEVLET OLGUSU............................................................................... 29

   3. KLASİK DEVLET GÖRÜŞÜ............................................................... 30

   3.1. Siyasal toplum olarak devlet............................................................. 32

   3.1.1. Nüfus..................................................................................... 32

   3.1.2. Ülke....................................................................................... 33

   3.1.3. Ulusal dayanışma................................................................... 34

   3.2. Siyasal otorite olarak devlet.............................................................. 35

   4. MARKSİST DEVLET GÖRÜŞÜ......................................................... 39

   5. DEVLET İÇİNDE POLİTİKANIN AMACI......................................... 40

   BÖLÜM II. SİYASAL TOPLUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

   1. COĞRAFİ FAKTÖRLER...................................................................... 43

   1.1. Jeopolitik.......................................................................................... 46

   Sınır (die Grenze)............................................................................ 46

   Konum (die Lage)....... :................................................................... 48

   Alan (der Raum).................................................... ......................... 49

   1.2. Coğrafya faktörünün eleştirisi.......................................................... 53

   2. DEMOGRAFİK FAKTÖR.................................................................... 51

   Aşın nüfusun siyasal tehlikeleri.............................................................. 54

   Yaş grupları ve siyasal davranışlar......................................................... 55

   3. ETNİK FAKTÖRLER............................................................................ 57

   Renkli ırklara karşı ırkçılık...................................................................... 57

   Yahudilere karşı ırkçılık..................................... .i................................. 59

   İrkçı teorilerin eleştirisi........................................................................... 61

   4. İDEOLOJİLER VE İNANÇLAR.......................................................... 63

   5. EFSANELER......................................................................................... 65

   Geleneksel efsaneler............................................................................... 65

   Eylemsel efsaneler.................................................................................. 66

   Siyasal efsaneler..................................................................................... 67

   6. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER................................................................. 68

   Politikada psikanaliz............................................................................... 68

   6.1. Marcuse ve politika.......................................................................... 72

   7. SINIFSAL FAKTÖRLER...................................................................... 76

   Varlık ve gelir......................................................................................... 79

   Meslek.................................................................................................... 80

   Eğitim..................................................................................................... 81

   Marks'a göre sosyal sınıflar.................................................................... 82

   Max Weber'e göre sosyal sınıflar............................................................ 85

   8. EKONOMİK FAKTÖRLER.................................................................. 89

   BÖLÜM III. SİYASAL DİNAMİKLER

   1. KAMUOYU......................................................................................... -92

   1.1. Kamuoyu kavramının gelişmesi....................................................... 92

   1.2. Kamuoyu konusundaki çağdaş görüş............................................... 94

   1.3. Kamuoyunun kültürel içeriği............................................................ 98

   1.4. Kamuoyunun davranışı......................... :........................................ 102

   1.5. Kamuoyu oluşturma süreci............................................................. 105

   1.6. Kamuoyunun ölçülmesi.................................................................. 106

   1.6.1. Bilimsel ölçümün sorunları.................................................. 107

   Örnekleme......................................................................... 107

   Konu ve sorular................................................................... 109

   Görüşme.............................................................................. 111

   Gizli oy ve grup görüşmesi................................................. 112

   1.6.2. Kamuoyu araştırmalarının yararlan ve sınırları..................... 113

   1.7. Kamuoyunun demokrasi için anlamı....................................... 115

   2. HABERLEŞME VE PROPAGANDA..................................... 117

   2.1. İletişim süreci.......................................................................... 120

   2.1.1.Semantik (anlambilim)......................................................... 121

   2.1.2. İletişimin önündeki engeller.................................................. 122

   2.2. Propaganda: Kanıların bilinçli olarak oluşturulması ve kullanılması 123

   2.2.1. Propagandanın anlamı.......................................................... 124

   2.2.2. Propagandanın nedenleri...................................................... 125

   2.2.3. Tarih ve propaganda............................................................. 126

   2.2.4. Propagandayı kimler yapar................................................... 128

   2.2.4.1. Çıkar grupları.......................................................... 128

   2.2.4.2.Siyasal partiler........................................................ 130

   2.2.4.3. Bireysel propaganda............................................... 131

   2.3. Propagandanın işleyişi, içeriği ve taknikleri............................. 131

   2.3.1.Propaganda süreci................................................................ 132

   2.3.2. Propagandanın tekniği ve içeriği........................................... 134

   2.3.2.1. Propagandacının konumu....................................... 134

   2.3.2.2. Propagandanın koşullan.......................................... 135

   2.3.2.3. Saldın planı............................................................. 136

   2.3.2.4. Propaganda taktikleri.............................................. 139

   2.4. İletişim kanalları: Kitle haberleşme araçları (mass media)........ 142

   2.4.1. Propagandanın sınırları........................................................ 144

   BASKI GRUPLARI............................................... '................. 146

   3.1. Meslek kuruluşlan................................................................... 149

   3.2. Düşünce dernekleri.................................................................. 149

   3.3. Baskı gruplannın çalışma şekilleri........................................... 150

   3.3.1. Doğrudan ilişkiler................................................................. 151

   3.3.2. Dolaylı baskılar.................................................................... 152

   3.3.3. Baskı yöntemleri................................................................... 153

   a) İnandırma........................................................................ 153

   b) Tehdit.............................................................................. 154

   c) Para................................................................................. 155

   ç) Hükümeti baltalama......................................................... 155

   d) Eylem.............................................................................. 156

   3.4. İktidara sızma yollan ...................................................................... 157

   3.4.1. Meclislere sızma................................................................... 157

   3.4.2. Hükümete sızma................................................................... 158

   3.4.3. İdareye sızma......................................................................... '59

   3.5. Politikada askerin yeri..................................................................... 161

   1) Silahlı kuvvetler bir savaş aracıdır.............................................. 163

   2) Silahlı kuvvetler içeride düzenin güvencesidir............................ 166

   3) Silahlı kuvvetler bir baskı grubudur........................................... 167

   4) Silahlı kuvvetler sivil yönetimin bir alternatifidir....................... 170

   Askerin gözetim altında tutulması.............................................. 172

   Asker ne zaman iktidan ele geçirir.............................................. 177

   4. SİYASAL PARTİLER....................................................................... 181

   4.1. Siyasal partilerin doğuşu................................................................. 183

   4.2. Siyasal partilerin işlevleri................................................................ 185

   4.2.1. Düşünce oluşturmak............................................................. 186

   4.2.2. Adayları seçmek................................................................... 187

   4.2.3. Seçilenleri toparlamak........................................................... 188

   4.3. Partilerin azgelişmiş ülkelerdeki işlevleri........................................ 189

   4.4. Partilerin çeşitleri.............................................................................. '91

   4.4.1.Kadro partileri...................................................................... 191

   4.4.2. Kitle pertileri......................................................................... 193

   4.4.2.1.Sosyalist partiler..................................................... 194

   4.4.2.2.Komünist partiler.................................................... 197

   4.4.2.3. Faşist partiler.......................................................... 199

   4.5. Parti sistemleri................................................................................ 201

   4.5.1. Çok parti sistemi................................................................... 201

   4.5.2. İki parti sistemi..................................................................... 205

   4.5.2.1. İki parti sisteminin çeşitleri..................................... 208

   a) Katı iki parti sistemi........................................... 208

   b) Yumuşak iki parti sistemi.................................. 209

   4.5.2.2. Egemen parti sistemi.............................................. 211

   4.5.3. Tek parti sistemi................................................................... 213

   4.5.3.1. Tek partinin işlevleri............................................... 214

   4.5.3.2. Tek partinin devlet içerisindeki yeri........................ 216

   4.6. Siyasal parti karşıtlığı...................................................................... 220

   4.7. Seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerindeki etkisi...................... 224

   SONUÇ................................................................................................. 228

   KAYNAKÇA 229

   Stok Kodu
   :
   9789753683111
   Boyut
   :
   13,5X19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   234
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2008
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat