Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Roma Hukuku Dersleri ''Borçlar Hukuku'' Prof. Dr. Türkan Rado

Roma Hukuku Dersleri ''Borçlar Hukuku''

Liste Fiyatı : 170,00
İndirimli Fiyat : 161,50
Kazancınız : 8,50
Taksitli fiyat : 1 x 161,50
9789753680387
363716
Roma Hukuku Dersleri ''Borçlar Hukuku''
Roma Hukuku Dersleri ''Borçlar Hukuku''
161.50

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Roma Borçlar Hukukunun Önemi.................................................................................. 1

GENEL OLARAK BORÇ MÜNASEBETİ

§ 1. Borç kavramı ve borcun unsurları 4

I. Borç kavramı...................................................................................................... 4

II. Borç münasebetinin tarafları.............................................................................. 8

§ 2. Borcun konusu......................................................................................................... 9

I. Edim kavramı..................................................................................................... 9

II. Roma hukukunda başlıca edim tipleri.............................................................. 11

III. Parça borçları ve nevi borçları........................................................................ 12

IV. Seçimlik borçlar............................................................................................. 13

V. Bölünebilen borçlar, bölünemeyen borçlar...................................................... 14

§ 3. Borçluya karşı tazyik.............................................................................................. 15

I. Borç ve dava..................................................................................................... 15

II. Roma hukuku tarihinde muhalif icra usulleri................................................... 16

§ 4. Tabiî borçlar (obligatio naturalis)........................................................................... 19

§ 5. Borçlunun sorumluluğu......................................................................................... 22

I. Objektif ve sübjektif sorumluluk prensipleri.................................................... 22

II. Kusur kavramı................................................................................................. 24

III. Roma hukukunda sorumluluk ölçüleri........................................................... 26

§ 6. Zarar ve ziyan borçları............................................................................................ 30

I. Zararı tazmin borçlarının sebepleri.................................................................... 30

II. Zararı tazmin şekilleri...................................................................................... 32

III. Zarar ve ziyanın takdiri meselesi.................................................................... 33

IV. Alacaklının müterafik (birlikte) kusuru.......................................................... 34

§ 7. Hüsnüniyet davaları ve dar hukuk davaları............................................................ 35

BORÇLARIN DOĞUŞU § 8. Borçların kaynakları.... 39

I. Roma hukukunda borç kaynaklarının tasnifi.................................................... 39

II. Akidden ve haksız fiilden doğmayan borçlar.................................................. 40

III. Tek taraflı vaadlerden doğan borçlar.............................................................. 41

§ 9. Roma hukukunun akitler sistemi............................................................................ 42

I. Akit kavramı ................................................................................................... 42

II. Roma hukukunda akit grupları........................................................................ 43

III. Akitlerin diğer tasnifleri................................................................................ 46

§ 10. Karz akdi: mutuum.............................................................................................. 47

I. Mutuum kavramı.......................................................................................... 47

II. Ödüncün tarihçesi.......................................................................................... 49

III. Mutuum'dan doğan davalar.......................................................................... 51

IV. Faizli ödünçler.............................................................................................. 51

V. Aile evlâdlarına verilen ödünçler................................................................... 53

§ 11. Âriyet: commodatum........................................................................................... 55

I. Âriyet kavramı................................................................................................ 55

II. Commodatum'dan doğan borçlar ve actio'lar................................................. 57

§ 12. Vedia: depositum................................................................................................ 58

I. Depositum kararı.......................................................................................... 58

II. Depositum'dan doğan borçlar ve actio'lar....................................................... 59

III. Depositum'un özel şekilleri........................................................................... 61

§ 13. Rehin akdi: pignus.............................................................................................. 63

Rehin kavramı.............................................................................................. 63

Rehinden doğan borçlar ve davalar................................................................ 65

Rehin aktinin tarihçesi ve fiducia akti .......................................................... 66

§ 14. Sözlü akitler ve stipulatio.................................................................................... 67

I. Sözlü akit ve stipulatio................................................................................. 67

II. Stipulatio'dan doğan borçlar ve actio'lar......................................................... 70

III. Mücerret stipulatio'lar ve sebepli stipulatio'lar.............................................. 72

IV. Diğer sözlü akitler........................................................................................ 74

§ 15. Stipulatio'nun en önemli tatbik şekilleri ve kefalet akdi....................................... 75

I. Anlaşmaların mecburî hale konması............................................................. 75

II. Müteselsil borçlar.......................................................................................... 76

III. Fer'î borçlar ve kefalet.................................................................................. 78

IV. Novatio, yenileme........................................................................................ 83

V. Pretor stipulatio'ları........................................................................................ 83

§ 16. Yazılı akitler........................................................................................................ 84

I. Klâsik hukuktaki yazılı akitler....................................................................... 84

II. Yabancılar hukukundaki yazılı akitler............................................................ 85

III. Son imparatorluk devrinde yazılı şekil.......................................................... 86

§ 17. Alım satım-emptio venditio................................................................................. 86

I. Alım satım kavramı...................................................................................... 87

II. Alım satımın oluşması ve pey akçesi............................................................. 89

III. Emptio venditio'dan doğan borçlar............................................................... 90

IV.Semenin ödenmesi ve mülkiyetin iktisabı meselesi...................................... 94

V. Hasar meselesi............................................................................................... 95

VI. Satıcının evictio'dan (malın zaptından) sorumlu tutulması............................ 97

VII. Maldaki maddî ayıplardan sorumluluk........................................................ 99

VIII. Alım satıma bağlı anlaşmalar.................................................................... 101

§ 18. Locatio conductio............................................................................................. 102

I. Locatio conductio kavramı......................................................................... 102

II. Locatio conductio rel: kira akdi..................................................................... 103

III. Locatio conductio operarum: hizmet veya iş akdi........................................ 106

IV. Locatio conductio operis: istisna akdi......................................................... 108

§ 19. Şirket akdi: societas.......................................................................................... 110

I. Şirket kavramı ve nevileri.......................................................................... 110

II. Şirket ve dernek........................................................................................... 113

III. Şirket akdinden doğan borçlar ve actio'lar................................................... 114

IV.Şirket akdinin sona ermesi.......................................................................... 115

§ 20. Vekâlet akdi: mandatum................................................................................... 116

I. Vekâlet kavramı........................................................................................ 116

II. Vekâletten doğan borçlar ve actio'lar............................................................ 119

III. Vekâletin sona ermesi................................................................................. 120

IV. Kredi vekâleti: mandatum qualificatum....................................................... 121

§ 21. İsimsiz akitler................................................................................................... 122

I. İus civile akitler sisteminin genişlemesi..................................................... 122

II. İsimsiz akit kavramı...................................................................................... 122

III. İsimsiz akitlerin en önemlileri...................................................................... 124

§ 22. Anlaşmalar: pactum'lar..................................................................................... 126

I. İus civile'nin tanıdığı ilâve anlaşmalar: pacta adiecta.................................. 128

II. Pretorların tanıdıkları anlaşmalar: pacta praetoria.......................................... 129

III. İmparator hukukunun tanıdığı anlaşmalar: pacta legitima............................ 130

§ 23. Akit benzerleri: quasi contractus...................................................................... 133

I. Negotiorum gestio, vekâletsiz iş idaresi..................................................... 134

II. Tutela, vesayet.............................................................................................. 135

III. Communio, müşterek mülkiyet................................................................... 136

IV. Legatum, muayyen mal vasiyeti.................................................................. 137

V. Sebepsiz iktisaplar........................................................................................ 138

§ 24. Haksız fiillerden doğan borçlar........................................................................ 141

Romada haksız fillerin neticeleri................................................................ 141

Haksız fiil kavramı ve unsurları.................................................................... 143

Haksız fiillerden doğan davalar................................................................... 144

Roma hukukundaki haksız fiiller................................................................ 146

§ 25. Furtum ve rapina.............................................................................................. 147

I. Furtum....................................................................................................... 147

II. Rapina.......................................................................................................... 150

§26. Mala verilen zararlar ve iniuria suçu.................................................................. 151

I. Damnun iniuria datum............................................................................... 151

II. İniuria........................................................................................................ 153

§ 27. Pretorların tanıdıkları haksız fiiller: dolus ve metus.......................................... 155

I. Dolus: hile................................................................................................. 155

II. Metus: ikrah.............................................................................................. 156

III: Fraus creditorum (alacaklılara karşı hileli hareketleri)............................... 158

§ 28. Haksız fiil benzerleri: quasi delictum................................................................ 158

§ 29. Başkalarının akitlerinden ve haksız fiillerinden sorumluluk............................. 160

I. Roma hukukunda temsil............................................................................ 160

II. Roma hukukunda kölelerin ve aile evlâtlarının akitlerinden sorumluluk . 161

III. Munzam davalar: actiones adiecticiae qualitatis.......................................... 163

IV. Aile evlâtlarının ve kölelerin haksız fiillerinden sorumluluk ve actiones noxales 165

V. Kadınların üçüncü şahıslar lehine borç iltizamlarının (intercessio) yasaklan­ması 168

§ 30. Alacağın temliki ve borcun nakli...................................................................... 170

I. Alacağın temliki......................................................................................... 171

II. Borcun nakli.............................................................................................. 173

BORÇLARIN SUKUTU

§ 31. Borcun ifası ve temerrüt................................................................................... 175

I. Solutio, ifa................................................................................................. 175

II. Temerrüt, mola.......................................................................................... 180

§ 32. Borçtan ibra...................................................................................................... 181

I. Acceptilatio................................................................................................ 182

II. Pactum de non petendo.............................................................................. 183

§ 33. Yenileme: novatio............................................................................................ 184

I. Novatio...................................................................................................... 184

II. Litis contestatio.......................................................................................... 185

§ 34. Confusio ve takas............................................................................................. 187

I. Confusio................................................................................................... 187

II. Compensatio, takas................................................................................... 187

§ 35. Edimin imkânsızlığı, ölüm ve sair sukut sebepleri............................................ 189

Edimin imkânsızlığı................................................................................... 189

Ölüm ve capitis deminutio......................................................................... 190

Tarafların iradesiyle borcun sukutu............................................................ 191

Praescriptio longi temporis: uzun zaman defi 191

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ

   Roma Borçlar Hukukunun Önemi.................................................................................. 1

   GENEL OLARAK BORÇ MÜNASEBETİ

   § 1. Borç kavramı ve borcun unsurları 4

   I. Borç kavramı...................................................................................................... 4

   II. Borç münasebetinin tarafları.............................................................................. 8

   § 2. Borcun konusu......................................................................................................... 9

   I. Edim kavramı..................................................................................................... 9

   II. Roma hukukunda başlıca edim tipleri.............................................................. 11

   III. Parça borçları ve nevi borçları........................................................................ 12

   IV. Seçimlik borçlar............................................................................................. 13

   V. Bölünebilen borçlar, bölünemeyen borçlar...................................................... 14

   § 3. Borçluya karşı tazyik.............................................................................................. 15

   I. Borç ve dava..................................................................................................... 15

   II. Roma hukuku tarihinde muhalif icra usulleri................................................... 16

   § 4. Tabiî borçlar (obligatio naturalis)........................................................................... 19

   § 5. Borçlunun sorumluluğu......................................................................................... 22

   I. Objektif ve sübjektif sorumluluk prensipleri.................................................... 22

   II. Kusur kavramı................................................................................................. 24

   III. Roma hukukunda sorumluluk ölçüleri........................................................... 26

   § 6. Zarar ve ziyan borçları............................................................................................ 30

   I. Zararı tazmin borçlarının sebepleri.................................................................... 30

   II. Zararı tazmin şekilleri...................................................................................... 32

   III. Zarar ve ziyanın takdiri meselesi.................................................................... 33

   IV. Alacaklının müterafik (birlikte) kusuru.......................................................... 34

   § 7. Hüsnüniyet davaları ve dar hukuk davaları............................................................ 35

   BORÇLARIN DOĞUŞU § 8. Borçların kaynakları.... 39

   I. Roma hukukunda borç kaynaklarının tasnifi.................................................... 39

   II. Akidden ve haksız fiilden doğmayan borçlar.................................................. 40

   III. Tek taraflı vaadlerden doğan borçlar.............................................................. 41

   § 9. Roma hukukunun akitler sistemi............................................................................ 42

   I. Akit kavramı ................................................................................................... 42

   II. Roma hukukunda akit grupları........................................................................ 43

   III. Akitlerin diğer tasnifleri................................................................................ 46

   § 10. Karz akdi: mutuum.............................................................................................. 47

   I. Mutuum kavramı.......................................................................................... 47

   II. Ödüncün tarihçesi.......................................................................................... 49

   III. Mutuum'dan doğan davalar.......................................................................... 51

   IV. Faizli ödünçler.............................................................................................. 51

   V. Aile evlâdlarına verilen ödünçler................................................................... 53

   § 11. Âriyet: commodatum........................................................................................... 55

   I. Âriyet kavramı................................................................................................ 55

   II. Commodatum'dan doğan borçlar ve actio'lar................................................. 57

   § 12. Vedia: depositum................................................................................................ 58

   I. Depositum kararı.......................................................................................... 58

   II. Depositum'dan doğan borçlar ve actio'lar....................................................... 59

   III. Depositum'un özel şekilleri........................................................................... 61

   § 13. Rehin akdi: pignus.............................................................................................. 63

   Rehin kavramı.............................................................................................. 63

   Rehinden doğan borçlar ve davalar................................................................ 65

   Rehin aktinin tarihçesi ve fiducia akti .......................................................... 66

   § 14. Sözlü akitler ve stipulatio.................................................................................... 67

   I. Sözlü akit ve stipulatio................................................................................. 67

   II. Stipulatio'dan doğan borçlar ve actio'lar......................................................... 70

   III. Mücerret stipulatio'lar ve sebepli stipulatio'lar.............................................. 72

   IV. Diğer sözlü akitler........................................................................................ 74

   § 15. Stipulatio'nun en önemli tatbik şekilleri ve kefalet akdi....................................... 75

   I. Anlaşmaların mecburî hale konması............................................................. 75

   II. Müteselsil borçlar.......................................................................................... 76

   III. Fer'î borçlar ve kefalet.................................................................................. 78

   IV. Novatio, yenileme........................................................................................ 83

   V. Pretor stipulatio'ları........................................................................................ 83

   § 16. Yazılı akitler........................................................................................................ 84

   I. Klâsik hukuktaki yazılı akitler....................................................................... 84

   II. Yabancılar hukukundaki yazılı akitler............................................................ 85

   III. Son imparatorluk devrinde yazılı şekil.......................................................... 86

   § 17. Alım satım-emptio venditio................................................................................. 86

   I. Alım satım kavramı...................................................................................... 87

   II. Alım satımın oluşması ve pey akçesi............................................................. 89

   III. Emptio venditio'dan doğan borçlar............................................................... 90

   IV.Semenin ödenmesi ve mülkiyetin iktisabı meselesi...................................... 94

   V. Hasar meselesi............................................................................................... 95

   VI. Satıcının evictio'dan (malın zaptından) sorumlu tutulması............................ 97

   VII. Maldaki maddî ayıplardan sorumluluk........................................................ 99

   VIII. Alım satıma bağlı anlaşmalar.................................................................... 101

   § 18. Locatio conductio............................................................................................. 102

   I. Locatio conductio kavramı......................................................................... 102

   II. Locatio conductio rel: kira akdi..................................................................... 103

   III. Locatio conductio operarum: hizmet veya iş akdi........................................ 106

   IV. Locatio conductio operis: istisna akdi......................................................... 108

   § 19. Şirket akdi: societas.......................................................................................... 110

   I. Şirket kavramı ve nevileri.......................................................................... 110

   II. Şirket ve dernek........................................................................................... 113

   III. Şirket akdinden doğan borçlar ve actio'lar................................................... 114

   IV.Şirket akdinin sona ermesi.......................................................................... 115

   § 20. Vekâlet akdi: mandatum................................................................................... 116

   I. Vekâlet kavramı........................................................................................ 116

   II. Vekâletten doğan borçlar ve actio'lar............................................................ 119

   III. Vekâletin sona ermesi................................................................................. 120

   IV. Kredi vekâleti: mandatum qualificatum....................................................... 121

   § 21. İsimsiz akitler................................................................................................... 122

   I. İus civile akitler sisteminin genişlemesi..................................................... 122

   II. İsimsiz akit kavramı...................................................................................... 122

   III. İsimsiz akitlerin en önemlileri...................................................................... 124

   § 22. Anlaşmalar: pactum'lar..................................................................................... 126

   I. İus civile'nin tanıdığı ilâve anlaşmalar: pacta adiecta.................................. 128

   II. Pretorların tanıdıkları anlaşmalar: pacta praetoria.......................................... 129

   III. İmparator hukukunun tanıdığı anlaşmalar: pacta legitima............................ 130

   § 23. Akit benzerleri: quasi contractus...................................................................... 133

   I. Negotiorum gestio, vekâletsiz iş idaresi..................................................... 134

   II. Tutela, vesayet.............................................................................................. 135

   III. Communio, müşterek mülkiyet................................................................... 136

   IV. Legatum, muayyen mal vasiyeti.................................................................. 137

   V. Sebepsiz iktisaplar........................................................................................ 138

   § 24. Haksız fiillerden doğan borçlar........................................................................ 141

   Romada haksız fillerin neticeleri................................................................ 141

   Haksız fiil kavramı ve unsurları.................................................................... 143

   Haksız fiillerden doğan davalar................................................................... 144

   Roma hukukundaki haksız fiiller................................................................ 146

   § 25. Furtum ve rapina.............................................................................................. 147

   I. Furtum....................................................................................................... 147

   II. Rapina.......................................................................................................... 150

   §26. Mala verilen zararlar ve iniuria suçu.................................................................. 151

   I. Damnun iniuria datum............................................................................... 151

   II. İniuria........................................................................................................ 153

   § 27. Pretorların tanıdıkları haksız fiiller: dolus ve metus.......................................... 155

   I. Dolus: hile................................................................................................. 155

   II. Metus: ikrah.............................................................................................. 156

   III: Fraus creditorum (alacaklılara karşı hileli hareketleri)............................... 158

   § 28. Haksız fiil benzerleri: quasi delictum................................................................ 158

   § 29. Başkalarının akitlerinden ve haksız fiillerinden sorumluluk............................. 160

   I. Roma hukukunda temsil............................................................................ 160

   II. Roma hukukunda kölelerin ve aile evlâtlarının akitlerinden sorumluluk . 161

   III. Munzam davalar: actiones adiecticiae qualitatis.......................................... 163

   IV. Aile evlâtlarının ve kölelerin haksız fiillerinden sorumluluk ve actiones noxales 165

   V. Kadınların üçüncü şahıslar lehine borç iltizamlarının (intercessio) yasaklan­ması 168

   § 30. Alacağın temliki ve borcun nakli...................................................................... 170

   I. Alacağın temliki......................................................................................... 171

   II. Borcun nakli.............................................................................................. 173

   BORÇLARIN SUKUTU

   § 31. Borcun ifası ve temerrüt................................................................................... 175

   I. Solutio, ifa................................................................................................. 175

   II. Temerrüt, mola.......................................................................................... 180

   § 32. Borçtan ibra...................................................................................................... 181

   I. Acceptilatio................................................................................................ 182

   II. Pactum de non petendo.............................................................................. 183

   § 33. Yenileme: novatio............................................................................................ 184

   I. Novatio...................................................................................................... 184

   II. Litis contestatio.......................................................................................... 185

   § 34. Confusio ve takas............................................................................................. 187

   I. Confusio................................................................................................... 187

   II. Compensatio, takas................................................................................... 187

   § 35. Edimin imkânsızlığı, ölüm ve sair sukut sebepleri............................................ 189

   Edimin imkânsızlığı................................................................................... 189

   Ölüm ve capitis deminutio......................................................................... 190

   Tarafların iradesiyle borcun sukutu............................................................ 191

   Praescriptio longi temporis: uzun zaman defi 191

   Stok Kodu
   :
   9789753680387
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   192
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   161,50   
   161,50   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat