Sepetim (0) Toplam: 0,00
Deniz Ticareti Hukuku I-II
Deniz Ticareti Hukuku I-II
Filiz Kitabevi
50.00
<div>§1 Giriş</div> <div>I – Deniz Ticareti Hukuku Kavramı ............................................................. 1</div> <div>II – Deniz Ticareti Hukukunun Özellikleri .................................................... 2</div> <div>III – Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları ................................................... 3</div> <div>A. Örf ve adet kuralları ........................................................................... 3</div> <div>B. Millî kanunlar ..................................................................................... 3</div> <div>C. Uluslararası andlaşmalar..................................................................... 4</div> <div>IV – Türk Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları ........................................... 9</div> <div>A. Kanunlar ............................................................................................. 9</div> <div>B. Nizamnameler ve yönetmelikler........................................................ 13</div> <div>§2 Deniz Ticaret Hukukunun Temel Kavramları</div> <div>I – Gemi ....................................................................................................... 16</div> <div>A. Gemi kavramı .................................................................................... 16</div> <div>B. Geminin hukuki mahiyeti .................................................................. 19</div> <div>C. Geminin nevileri ................................................................................ 19</div> <div>II- Geminin Kimliği ...................................................................................... 22</div> <div>A. Geminin tâbiyeti ve bayrağı .............................................................. 22</div> <div>B. Geminin adı ....................................................................................... 28</div> <div>C. Geminin tonajı ................................................................................... 29</div> <div>D. Geminin bağlama limanı ................................................................... 29</div> <div>III – Gemi Sicili ............................................................................................. 30</div> <div>A. Kavram .............................................................................................. 30</div> <div>B. Geminin tescili .................................................................................. 30</div> <div>C. Geminin sicilden terkini .................................................................... 33</div> <div>D. Sicilin aleniyeti .................................................................................. 34</div> <div>E. Sicil kayıtları...................................................................................... 35</div> <div>F. Gemi sicilinin hükümleri ................................................................... 35</div> <div>G. Sicilin tadili (tashihi) ve itirazın tescili (TTK 976) ........................... 38</div> <div>H. Gemi siciline şerh verilmesi .............................................................. 39</div> <div>IV – Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ..................................................... 40</div> <div>V – Uluslararası Gemi Sicili ......................................................................... 41</div> <div>VI – Türk Uluslararası Gemi Sicili ................................................................ 42</div> <div>A. Sicilin ihdası ...................................................................................... 42</div> <div>B. Sicile tescil edilecek gemiler ............................................................. 42</div> <div>C. Tescil ................................................................................................. 43</div> <div>xiv</div> <div>D. Sicilin muhtevası ............................................................................... 43</div> <div>E. Tescilin sonuçları ............................................................................... 43</div> <div>F. Sicilden terkin .................................................................................... 44</div> <div>§3 Gemi Mülkiyetinin İktisabı ve Ziyaı</div> <div>I – Genel Olarak ........................................................................................... 45</div> <div>II – Gemi Mülkiyetinin İktisabı .................................................................... 45</div> <div>A. Aslen iktisabı ..................................................................................... 45</div> <div>B. Devren iktisabı................................................................................... 47</div> <div>III – İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyet ...........................................................49</div> <div>A. Kavram ..............................................................................................49</div> <div>B. Mülkiyetin iktisabı.............................................................................49</div> <div>IV – Gemi Mülkiyetinin Ziyaı ....................................................................... 50</div> <div>V – Yapı Halinde Bulunan Gemi ve Yapı Payı Üzerindeki Mülkiyet .......... 52</div> <div>§4 Gemiler Üzerindeki Rehin Hakları</div> <div>I – Genel Olarak ........................................................................................... 53</div> <div>II – Gemi İpoteği........................................................................................... 53</div> <div>A. Kavram .............................................................................................. 53</div> <div>B. İpoteğin tesisi..................................................................................... 54</div> <div>C. İpoteğin muhtevası ............................................................................ 55</div> <div>D. İpoteğin karşılayacağı alacaklar ........................................................ 56</div> <div>E. İpoteğin derecesi ................................................................................ 56</div> <div>F. İpoteğin değiştirilmesi........................................................................ 56</div> <div>G. İpoteğin devri .................................................................................... 57</div> <div>H. İpoteğin kapsamı ............................................................................... 57</div> <div>I. İpoteğin paraya çevrilmesi .................................................................. 60</div> <div>J. İpoteğin sona ermesi ........................................................................... 62</div> <div>K. Gemi ipoteğinin çeşitleri ................................................................... 64</div> <div>III – Gemiler Üzerindeki Kanunî Rehin Hakkı (Gemi Alacaklısı Hakkı) ......66</div> <div>A. Kavram .............................................................................................. 66</div> <div>B. Kanunî rehin hakkının bahşettiği hak ve yetkiler .............................. 67</div> <div>C. Gemi alacakları..................................................................................69</div> <div>D. Gemi alacaklarında borçlular............................................................. 70</div> <div>E. Gemi alacaklısı hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) kapsamı............ 71</div> <div>F. Gemi alacaklısı hakkının temin ettiği alacaklar ................................. 71</div> <div>G. Gemi alacağının verdiği kanunî rehin haklarının sırası .................... 71</div> <div>H. Gemi alacaklısı hakkının sona ermesi .............................................. 72</div> <div>I. Kendi gemisi üzerinde gemi alacaklısı hakkı ..................................... 74</div> <div>IV – Teslimi Meşrut Rehin (MK m. 939) ...................................................... 76</div> <div>xv</div> <div>§5 Gemiler Üzerinde İntifa Hakkı</div> <div>§6 Donatan ve Donatma İştiraki</div> <div>I – Donatan .................................................................................................. 78</div> <div>A. Kavram .............................................................................................. 78</div> <div>B. Donatanın mesuliyeti ......................................................................... 80</div> <div>C. Donatanın sınırlı mesuliyeti ............................................................... 88</div> <div>II – Donatma İştiraki ...................................................................................101</div> <div>A. Kavram ............................................................................................101</div> <div>B. Şartları .............................................................................................102</div> <div>C. Donatma iştirakinin tescili ...............................................................103</div> <div>D. Donatma iştirakinde iç münasebet ve iştirak payı ...........................103</div> <div>E. İştirak payının temliki ......................................................................104</div> <div>F. İştirak payının bırakılması ............................................................... 104</div> <div>G. Donatma iştirakinde dış münasebet.................................................105</div> <div>H. Donatma iştirakinde gemi müdürü ..................................................106</div> <div>I. Donatma iştirakinin sona ermesi.......................................................107</div> <div>§7 Kaptan</div> <div>I – Genel Olarak ......................................................................................... 109</div> <div>II – Kaptanın Kamu Görev ve yetkileri.......................................................110</div> <div>A. Kaptanın emir yetkisi ......................................................................110</div> <div>B. Kaptanın şahsî hallere ait görev ve yetkisi ......................................110</div> <div>C. Kaptanın kurtarma yükümlülüğü .....................................................110</div> <div>III – Kaptanın Hususî Hukuk Görevleri .......................................................110</div> <div>A. Yolculuk başlamadan önce..............................................................111</div> <div>B. Yolculuk sırasında ..........................................................................112</div> <div>C. Yolculuk tamamlandıktan sonra ......................................................112</div> <div>IV – Kaptanın Sorumluluğu .........................................................................113</div> <div>V – Kaptanın Kanundan Doğan Temsil Yetkisi .........................................113</div> <div>A. Kaptanın donatanı temsil yetkisi .....................................................113</div> <div>B. Kaptanın taşıyanı temsil yetkisi.......................................................116</div> <div>C. Kaptanın yükle ilgilileri temsil yetkisi ............................................116</div> <div>EKLER</div> <div>Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme .......................................................................................121</div> <div>Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 ...................... 138</div> <div>Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü.........................................156</div> <div>Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for</div> <div>Maritime Claims 19 November 1976 ...................................................................167</div> <div>xvi</div> <div>1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme ..........................................................................................177</div> <div>EK Sigorta Belgesi veya Petrol Kirliliği Zararı İçin Hukukî Sorumluluk İle</div> <div>İlgili Diğer Malî Teminatlar.................................................................................196</div> <div>International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the</div> <div>International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969 .................................................................................................... 198</div> <div>ANNEX Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect Of</div> <div>Civil Liability For Oil Pollution Damage ............................................................215</div> <div>1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması</div> <div>ile İlgili Uluslararası Sözleşme ............................................................................217</div> <div> <div> </div> <div> </div> <div>BİRİNCİ KISIM</div> <div>§ 1. NAVLUN SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. Kavram ...................................................................................................293</div> <div>II.Unsurları................................................................................................. 293</div> <div>A. Deniz Yoluyla Taşıma ......................................................................293</div> <div>B. Eşya Taşıma ...................................................................................... 294</div> <div>C. Gemi İle Taşıma ................................................................................ 295</div> <div>D. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliği Altında Taşınması ...............................295</div> <div>E. Taşımanın Ücret Karşılığında Yapılması .......................................... 296</div> <div>III.Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilileri ..........................................296</div> <div>A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ........................................................296</div> <div>1.Taşıyan ..........................................................................................296</div> <div>2.Taşıtan ...........................................................................................296</div> <div>B. Navlun Sözleşmesinin İlgilileri .........................................................297</div> <div>1.Yükleten ........................................................................................297</div> <div>2.Gönderilen ..................................................................................... 298</div> <div>IV.Navlun Sözleşmesinin Nevileri.............................................................. 299</div> <div>A. Genel Olarak ..................................................................................... 299</div> <div>B. Çarter-Kırkambar Sözleşmeleri.........................................................300</div> <div>1.Çarter Sözleşmeleri (Alm. Raumfrachtvertrag) ............................300</div> <div>a.Tam Çarter Sözleşmeleri ..........................................................301</div> <div>b.Kısmî Çarter Sözleşmeleri........................................................301</div> <div>2.Kırkambar Sözleşmesi ..................................................................301</div> <div>3.Zaman Üzerine Çarter Sözleşmesi (Alm. Zeitchartervertrag) .......302</div> <div>4.Yolculuk Çarteri ...........................................................................304</div> <div>C. Miktar Sözleşmeleri (Alm. Mengenvertrag) .....................................305</div> <div>D. Asıl-Talî Navlun Sözleşmesi (Alt Taşıma-Asıl Taşıma Sözleşmesi)305</div> <div>V. Navlun Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti ............................................... 308</div> <div>VI.Navlun Sözleşmesinin Akdi................................................................... 308</div> <div>A. Çarter Sözleşmeleri .......................................................................... 308</div> <div>B. Kırkambar Sözleşmeleri ................................................................... 309</div> <div>C. Çarter ve Kırkambar Sözleşmelerinde Taşıma Senedi</div> <div>Düzenlenmesi .................................................................................. 309</div> <div>286</div> <div>1.Çarter Sözleşmelerinde ................................................................310</div> <div>2.Kırkambar Sözleşmelerinde.........................................................310</div> <div>VII.Navlun Sözleşmesinin İfası....................................................................311</div> <div>A. Taşıyanın Borçları ............................................................................311</div> <div>1.Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olmasını Temin Etme(Alm. See-, reise und Ladungstüchtigkeit des Schiffes, İng.</div> <div>Seaworthiness) ...............................................................................311</div> <div>2.Eşyayı Kararlaştırılan Gemi ile Taşıma Borcu: Başka Gemiye</div> <div>Yükleme ve Aktarma Yasağı (TTK 1150) ...................................313</div> <div>a.Çarter Sözleşmelerinde .............................................................313</div> <div>b.Kırkambar Sözleşmelerinde .....................................................314</div> <div>B. Yükleme............................................................................................315</div> <div>1.Kavram .........................................................................................315</div> <div>2.Yükleme Yeri (TTK 1142: Demirleme Yeri) ...............................316</div> <div>3.Geminin Yüklemeye Hazır Olması ..............................................316</div> <div>a.Kavram .....................................................................................316</div> <div>b.Yüklemeye Hazır Olma Zamanı............................................... 317</div> <div>c.Yüklemeye Hazır Olmayı Geciktiren Engeller (TTK 1156) .....317</div> <div>4.Yüklemede Bekleme Süresi ......................................................... 319</div> <div>a.Yükleme Süresi (TTK 1153) .................................................... 319</div> <div>b.Sürastarya Süresi ......................................................................321</div> <div>c.Bekleme Süresinin (Yükleme Süresi ve Sürastarya Süresinin)</div> <div>Hesabı ...................................................................................... 322</div> <div>aa. Gün Bakımından................................................................. 322</div> <div>bb. Yükleme Engelleri Bakımından .........................................322</div> <div>d.Yükleme Süresinin Erken Dolması ..........................................324</div> <div>5.Kırkambar Sözleşmesinde Bekleme Müddeti ..............................324</div> <div>6.Taşıtanın Yüklemedeki Görevleri ................................................325</div> <div>a.Yükü Taşıyana Teslim Görevi ..................................................325</div> <div>b.Doğru Bildirimde Bulunmak Görevi ........................................327</div> <div>aa. Eşya hakkında ....................................................................327</div> <div>bb. Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme Hakkında .......................327</div> <div>cc. Tehlikeli Eşya Hakkında ................................................... 328</div> <div>c.Yükleme Sırasında Yürürlükte Olan Kanun Hükümlerine</div> <div>Uygun Hareket Etmek Mükellefiyeti........................................ 328</div> <div>C. Taşıma (Ulaştırma, Yolculuk) .......................................................... 329</div> <div>1.Yola Çıkma Zamanı ..................................................................... 329</div> <div>a.Yolculuk Çarteri Sözleşmesinde............................................... 329</div> <div>b.Kırkambar Sözleşmesinde ........................................................ 329</div> <div>2.Seyir .............................................................................................330</div> <div>3.Yolculuğun Masrafları ................................................................. 331</div> <div>D. Boşaltma ...........................................................................................331</div> <div>287</div> <div>1. Kavram ......................................................................................... 331</div> <div>2. Boşaltma Yeri ............................................................................... 332</div> <div>3. Boşaltma Masrafları ..................................................................... 332</div> <div>4. Boşaltmada Bekleme Müddeti (Boşaltma Süresi ve Sürastarya</div> <div>Süresi) .......................................................................................... 333</div> <div>a. Çarter Sözleşmesinde ............................................................... 333</div> <div>b. Kırkamber Sözleşmelerinde ..................................................... 334</div> <div>E. Teslim ............................................................................................... 334</div> <div>1. Kavram ......................................................................................... 334</div> <div>2. Teslimde Gönderilenin Gecikmesi veya Tesellümden Kaçınması 336</div> <div>a. Gönderilenin Gecikmesi ........................................................... 336</div> <div>b. Gönderilenin Teslimden Kaçınması ......................................... 337</div> <div>§ 2. KONİŞMENTO</div> <div>I. Kavram ................................................................................................... 338</div> <div>II. Tanzimi .................................................................................................. 338</div> <div>III. Muhtevası ................................................................................................ 340</div> <div>IV. Konişmentonun Hükümleri ..................................................................... 347</div> <div>A. Yükleten Hakkında ........................................................................... 347</div> <div>B. Konişmento Hamili Hakkında ........................................................... 347</div> <div>V. Konişmentodan Doğan Haklar .............................................................. 348</div> <div>A. Yükün Teslimini Talep Hakkı ........................................................... 348</div> <div>B. Taşımanın Yapılmasını Talep Hakkı ................................................. 350</div> <div>C. Tazminat Talebi ................................................................................ 350</div> <div>VI. Konişmentonun Ayni Hükmü ................................................................ 351</div> <div>A. Kavram .............................................................................................. 351</div> <div>B. Konişmentonun Ayni Hükmü Hakkında Ortaya Çıkan Nazariyeler . 354</div> <div>VII. Konişmento Nüshalarının Birden Fazla Hamilde Olması ...................... 354</div> <div>A. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle</div> <div>Çıkarılması ........................................................................................ 354</div> <div>B. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle</div> <div>Çıkarılmaması ................................................................................... 356</div> <div>VIII. Diğer Taşıma Senetleri .......................................................................... 356</div> <div>§ 3. TAŞIYANIN MESULİYETİ</div> <div>I. Taşıyanın Borçlar Hukuku Mesuliyeti .................................................... 358</div> <div>A. Yanlış Konişmento Tanziminden Mesuliyet ..................................... 358</div> <div>B. Navlun Sözleşmesinin İfa Edilmemesinden Doğan Mesuliyet ......... 359</div> <div>II. Taşıyanın Deniz Hukuku Mesuliyeti ...................................................... 359</div> <div>A. Yüke İhtimam Borcundan Doğan Mesuliyet .................................... 359</div> <div>288</div> <div>1.Genel Olarak ................................................................................ 359</div> <div>a.Borcun Muhtevası..................................................................... 359</div> <div>b.İhtimam Borcunun Derecesi .....................................................360</div> <div>2.Taşıyanın Adamlarının Kusurundan Mesuliyet ...........................361</div> <div>a.Taşıyanın Adamları ..................................................................361</div> <div>aa. Gemi Adamları ...................................................................361</div> <div>bb. Kendi Adamları..................................................................361</div> <div>cc. Taşıyanın Kendisini Temsile Yetkili Kıldığı Kişiler ..........362</div> <div>dd. Taşıyanın Navlun Sözleşmesinin İfasında Kullandığı</div> <div>Diğer Kişiler.......................................................................362</div> <div>b.Kusur ........................................................................................362</div> <div>3.Taşıyanın Fiili Taşıyan ve Onun Adamlarının Kusurundan</div> <div>Mesuliyeti ....................................................................................363</div> <div>4.Mesuliyetin Şartları......................................................................365</div> <div>a.Zarar ......................................................................................... 365</div> <div>(1) Ziya......................................................................................365</div> <div>(2) Hasar....................................................................................366</div> <div>b.Yükün Taşıyan Tarafından Teslim Alınmış Olması .................366</div> <div>5.Gönderilenin Mükellefiyetleri ..................................................... 368</div> <div>a.Zararın Taşıyana İhbarı (Bildirim: TTK 1185)......................... 368</div> <div>b.Resmi Muayene ve Tespit ........................................................ 369</div> <div>6.Mesuliyetten Kurtulma (İspat Külfeti).........................................370</div> <div>7.Tazminat Talebinde Hak Düşürücü Süre (TTK 1188).................371</div> <div>B. Gecikmeden Doğan Mesuliyet ..........................................................371</div> <div>1.Mesuliyetin Mahiyeti ...................................................................371</div> <div>2.Gönderilenin Gecikme Zararlarında İhbar Mükellefiyeti ............372</div> <div>C. Geminin Elverişsizliğinden Doğan Mesuliyet ...................................373</div> <div>1.Mesuliyetin Mahiyeti ...................................................................373</div> <div>2.İspat Külfeti..................................................................................374</div> <div>3.Mesuliyetin Şumulü .....................................................................375</div> <div>D. Sapmadan Doğan Mesuliyet .............................................................375</div> <div>E. İzinsiz Olarak Güverteye Yüklemeden Doğan Mesuliyet .................376</div> <div>§ 4. TAŞIYANIN MESULİYETSİZLİK HALLERİ</div> <div>I. Mutlak Mesuliyetsizlik Halleri ............................................................... 378</div> <div>A. Gemi Adamlarının Teknik Kusuru.................................................... 378</div> <div>B. Gemi Adamlarının Yangına Sebep Olan Kusuru .............................. 378</div> <div>II.Muhtemel Mesuliyetsizlik Halleri .......................................................... 379</div> <div>III.Denizde Kurtarma ..................................................................................380</div> <div>IV.Sebeplerin Birleşmesi (Kısmî Sorumluluk) ...........................................380</div> <div>289</div> <div>V. Yükletenin Yükün Cins ve Değerini Kasten Yanlış Bildirmesi .............380</div> <div>§ 5. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN SINIRI</div> <div>I. Yükün Ziya ve Hasarında .......................................................................381</div> <div>A. Yükün Değeri İle Sınırlı Sorumluluk ................................................381</div> <div>B. Koli veya Ünite Başına (Parça Başına) Belirli Miktarla Sınırlı</div> <div>Sorumluluk .......................................................................................381</div> <div>II.Gecikme Zararlarında.............................................................................383</div> <div>III.Sınırsız Mesuliyet ..................................................................................385</div> <div>§ 6. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN EMREDİCİ NİTELİĞİ</div> <div>A. Kural ................................................................................................. 386</div> <div>B. İstisnalar ............................................................................................386</div> <div>1.Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri ......................................................386</div> <div>2.Canlı Hayvan Taşımaları ..............................................................387</div> <div>3.Güverte Yükü................................................................................387</div> <div>4.Mutad Ticarî Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar ...................387</div> <div>5.Yükleme Öncesi ve Boşaltma Sonrası Yükümlülükler.................387</div> <div>6.Müşterek Avarya Kayıtları ........................................................... 388</div> <div>7.Eşyanın Fiili Taşıyanın Hakimiyeti Altına Girdiği Taşıma</div> <div>Bölümündeki Yükümlülükler (TTK 1192).................................... 388</div> <div>§ 7. TAŞIYANIN HAKLARI</div> <div>I. Navlun (Taşıma Ücreti) .......................................................................... 389</div> <div>A. Navlun Borçlusu ............................................................................... 389</div> <div>B. Navlun Alacağının Ortadan Kalkması ..............................................392</div> <div>II.Hapis Hakkı (TTK 1201) .......................................................................393</div> <div>III.Akdi Rehin Hakkı (Rehin Klozları) ........................................................395</div> <div>§ 8. NAVLUN MUKAVELESİNİN SONA ERMESİ</div> <div>I. Fesih .......................................................................................................396</div> <div>A. Genel Olarak .....................................................................................396</div> <div>B. Tarafların Kanuni Sebeplerle Sözleşmeyi Feshetmeleri ...................396</div> <div>C. Taşıtanın Kanuni Sebep Olmadan Sözleşmeyi Feshetmesi............... 398</div> <div>1.Yolculuk Çarteri Sözleşmelerinde................................................ 398</div> <div>2.Kırkamber Taşıma Sözleşmelerinde............................................. 399</div> <div>a.Yüklemeden Önce .................................................................... 399</div> <div>b.Yüklemeden Sonra ................................................................... 399</div> <div>II.Hükümden Düşme..................................................................................400</div> <div>A. Yolculuk Başlamadan Önce Umulmayan Sebeplerle ....................... 400</div> <div>290</div> <div>1.Mukavelede Ferden Tayin Edilmiş (Kararlaştırılmış) Olan</div> <div>Geminin Zayi Olması ...................................................................400</div> <div>2.Ferden Tayin Edilmiş Eşyanın Tamamının Zayi Olması .............401</div> <div>3.Ferden Tayin Edilmiş Eşyanın Bir Kısmının Zayi Olması ...........402</div> <div>B. Yolculuk Başladıktan Sonra Umulmayan Sebeplerle ........................402</div> <div>1.Geminin Zayi Olması (TTK 1210/1) ...........................................402</div> <div>2.Yükün Tamamen Zayi Olması .....................................................403</div> <div>III.Navlun Mukavelesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümlerin Uygulama</div> <div>Alanı .......................................................................................................403</div> <div>İKİNCİ KISIM</div> <div>§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ</div> <div>I. Tanımı ve Türleri....................................................................................404</div> <div>A. Çıplak Gemi Kirası ...........................................................................404</div> <div>B. Gemi Adamlarının Hizmetleriyle Müterafık Gemi Kirası.................404</div> <div>II.Sicile Şerh ..............................................................................................405</div> <div>III.Tarafların Hak ve Borçları.......................................................................405</div> <div>A. Kiraya Verenin Borçları ....................................................................405</div> <div>1.Gemiyi Teslim Borcu .................................................................... 45</div> <div>2.Geminin Gemi Adamlarıyla Birlikte Kiracının Emrine VerildiğiSözleşmelerde, Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan</div> <div>Bütün Borç ve Yükümlülükleri Karşılama Borcu .........................405</div> <div>B. Kiracının Borçları..............................................................................406</div> <div>1.Gemiyi Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanma Borcu .............406</div> <div>2.Kiraya Verenin Geminin Donatımı İçin Gemide Bıraktığı Her</div> <div>Türlü Malzeme ve Teçhizatı, Sözleşmenin Bitiminde Aynı</div> <div>Durumda Kiraya Verene Teslim Etme Borcu ..............................406</div> <div>3.Sigorta Yaptırma Borcu ................................................................406</div> <div>4.Üçüncü Kişinin Geminin İşletilmesinden Dolayı Kiraya VereneKarşı Yöneltecekleri Talepleri Karşılama Borcu..........................407</div> <div>5.Kira Ödeme Borcu ........................................................................407</div> <div>6.Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan Borç ve</div> <div>Yükümlülükleri Karşılama Borcu ................................................407</div> <div>7.Gemiyi İade Borcu ........................................................................407</div> <div>IV.Uygulanacak Hükümler .......................................................................... 408</div> <div>§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. Tanımı..................................................................................................... 409</div> <div>II.Tarafların Hak ve Borçları...................................................................... 409</div> <div>A. Tahsis Edenin Borçları (TTK 1133).................................................. 409</div> <div>1.Tahsis eden, gemiyi kararlaştırılan yerde hazır bulundurmalıdır ... 409</div> <div>291</div> <div>2.Sözleşme Süresince Gemiyi Denize ve Yola Elverişli ve</div> <div>Sözleşmede Belirtilen Amaca Uygun Bir Halde Bulundurmak ....410</div> <div>B. Tahsis Olunanın Borçları ..................................................................410</div> <div>1.Giderlere Katlanma Borcu ............................................................410</div> <div>2.Ücret Ödeme Borcu ......................................................................410</div> <div>3.Tahsis Olunanın Gemiyi İade Yükümlülüğü ................................410</div> <div>4.Geminin Ticarî Yönetimi Dolayısıyla Tahsis Edenin Uğradığı</div> <div>Zararı Tazmin Borcu.....................................................................411</div> <div>III.Uygulanacak Hükümler .........................................................................411</div> <div>EKLER..........................................................................................................413</div> <div>International Convention For The Unification of Certain Rules Relating to</div> <div>Bills of Lading ................................................................................................415</div> <div>Protocol To Ament The International Convention For Certain Rules of Law</div> <div>Relating To Bills of Lading, Signed At Brussels On 25th August 1924 ........426</div> <div>Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme ........................................................................................................434</div> <div>United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 .............446</div> <div>Kaynakça........................................................................................................473</div> </div>
 • Açıklama
  • §1 Giriş
   I – Deniz Ticareti Hukuku Kavramı ............................................................. 1
   II – Deniz Ticareti Hukukunun Özellikleri .................................................... 2
   III – Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları ................................................... 3
   A. Örf ve adet kuralları ........................................................................... 3
   B. Millî kanunlar ..................................................................................... 3
   C. Uluslararası andlaşmalar..................................................................... 4
   IV – Türk Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları ........................................... 9
   A. Kanunlar ............................................................................................. 9
   B. Nizamnameler ve yönetmelikler........................................................ 13
   §2 Deniz Ticaret Hukukunun Temel Kavramları
   I – Gemi ....................................................................................................... 16
   A. Gemi kavramı .................................................................................... 16
   B. Geminin hukuki mahiyeti .................................................................. 19
   C. Geminin nevileri ................................................................................ 19
   II- Geminin Kimliği ...................................................................................... 22
   A. Geminin tâbiyeti ve bayrağı .............................................................. 22
   B. Geminin adı ....................................................................................... 28
   C. Geminin tonajı ................................................................................... 29
   D. Geminin bağlama limanı ................................................................... 29
   III – Gemi Sicili ............................................................................................. 30
   A. Kavram .............................................................................................. 30
   B. Geminin tescili .................................................................................. 30
   C. Geminin sicilden terkini .................................................................... 33
   D. Sicilin aleniyeti .................................................................................. 34
   E. Sicil kayıtları...................................................................................... 35
   F. Gemi sicilinin hükümleri ................................................................... 35
   G. Sicilin tadili (tashihi) ve itirazın tescili (TTK 976) ........................... 38
   H. Gemi siciline şerh verilmesi .............................................................. 39
   IV – Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ..................................................... 40
   V – Uluslararası Gemi Sicili ......................................................................... 41
   VI – Türk Uluslararası Gemi Sicili ................................................................ 42
   A. Sicilin ihdası ...................................................................................... 42
   B. Sicile tescil edilecek gemiler ............................................................. 42
   C. Tescil ................................................................................................. 43
   xiv
   D. Sicilin muhtevası ............................................................................... 43
   E. Tescilin sonuçları ............................................................................... 43
   F. Sicilden terkin .................................................................................... 44
   §3 Gemi Mülkiyetinin İktisabı ve Ziyaı
   I – Genel Olarak ........................................................................................... 45
   II – Gemi Mülkiyetinin İktisabı .................................................................... 45
   A. Aslen iktisabı ..................................................................................... 45
   B. Devren iktisabı................................................................................... 47
   III – İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyet ...........................................................49
   A. Kavram ..............................................................................................49
   B. Mülkiyetin iktisabı.............................................................................49
   IV – Gemi Mülkiyetinin Ziyaı ....................................................................... 50
   V – Yapı Halinde Bulunan Gemi ve Yapı Payı Üzerindeki Mülkiyet .......... 52
   §4 Gemiler Üzerindeki Rehin Hakları
   I – Genel Olarak ........................................................................................... 53
   II – Gemi İpoteği........................................................................................... 53
   A. Kavram .............................................................................................. 53
   B. İpoteğin tesisi..................................................................................... 54
   C. İpoteğin muhtevası ............................................................................ 55
   D. İpoteğin karşılayacağı alacaklar ........................................................ 56
   E. İpoteğin derecesi ................................................................................ 56
   F. İpoteğin değiştirilmesi........................................................................ 56
   G. İpoteğin devri .................................................................................... 57
   H. İpoteğin kapsamı ............................................................................... 57
   I. İpoteğin paraya çevrilmesi .................................................................. 60
   J. İpoteğin sona ermesi ........................................................................... 62
   K. Gemi ipoteğinin çeşitleri ................................................................... 64
   III – Gemiler Üzerindeki Kanunî Rehin Hakkı (Gemi Alacaklısı Hakkı) ......66
   A. Kavram .............................................................................................. 66
   B. Kanunî rehin hakkının bahşettiği hak ve yetkiler .............................. 67
   C. Gemi alacakları..................................................................................69
   D. Gemi alacaklarında borçlular............................................................. 70
   E. Gemi alacaklısı hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) kapsamı............ 71
   F. Gemi alacaklısı hakkının temin ettiği alacaklar ................................. 71
   G. Gemi alacağının verdiği kanunî rehin haklarının sırası .................... 71
   H. Gemi alacaklısı hakkının sona ermesi .............................................. 72
   I. Kendi gemisi üzerinde gemi alacaklısı hakkı ..................................... 74
   IV – Teslimi Meşrut Rehin (MK m. 939) ...................................................... 76
   xv
   §5 Gemiler Üzerinde İntifa Hakkı
   §6 Donatan ve Donatma İştiraki
   I – Donatan .................................................................................................. 78
   A. Kavram .............................................................................................. 78
   B. Donatanın mesuliyeti ......................................................................... 80
   C. Donatanın sınırlı mesuliyeti ............................................................... 88
   II – Donatma İştiraki ...................................................................................101
   A. Kavram ............................................................................................101
   B. Şartları .............................................................................................102
   C. Donatma iştirakinin tescili ...............................................................103
   D. Donatma iştirakinde iç münasebet ve iştirak payı ...........................103
   E. İştirak payının temliki ......................................................................104
   F. İştirak payının bırakılması ............................................................... 104
   G. Donatma iştirakinde dış münasebet.................................................105
   H. Donatma iştirakinde gemi müdürü ..................................................106
   I. Donatma iştirakinin sona ermesi.......................................................107
   §7 Kaptan
   I – Genel Olarak ......................................................................................... 109
   II – Kaptanın Kamu Görev ve yetkileri.......................................................110
   A. Kaptanın emir yetkisi ......................................................................110
   B. Kaptanın şahsî hallere ait görev ve yetkisi ......................................110
   C. Kaptanın kurtarma yükümlülüğü .....................................................110
   III – Kaptanın Hususî Hukuk Görevleri .......................................................110
   A. Yolculuk başlamadan önce..............................................................111
   B. Yolculuk sırasında ..........................................................................112
   C. Yolculuk tamamlandıktan sonra ......................................................112
   IV – Kaptanın Sorumluluğu .........................................................................113
   V – Kaptanın Kanundan Doğan Temsil Yetkisi .........................................113
   A. Kaptanın donatanı temsil yetkisi .....................................................113
   B. Kaptanın taşıyanı temsil yetkisi.......................................................116
   C. Kaptanın yükle ilgilileri temsil yetkisi ............................................116
   EKLER
   Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme .......................................................................................121
   Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 ...................... 138
   Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü.........................................156
   Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for
   Maritime Claims 19 November 1976 ...................................................................167
   xvi
   1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme ..........................................................................................177
   EK Sigorta Belgesi veya Petrol Kirliliği Zararı İçin Hukukî Sorumluluk İle
   İlgili Diğer Malî Teminatlar.................................................................................196
   International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the
   International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969 .................................................................................................... 198
   ANNEX Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect Of
   Civil Liability For Oil Pollution Damage ............................................................215
   1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması
   ile İlgili Uluslararası Sözleşme ............................................................................217
    
    
   BİRİNCİ KISIM
   § 1. NAVLUN SÖZLEŞMESİ
   I. Kavram ...................................................................................................293
   II.Unsurları................................................................................................. 293
   A. Deniz Yoluyla Taşıma ......................................................................293
   B. Eşya Taşıma ...................................................................................... 294
   C. Gemi İle Taşıma ................................................................................ 295
   D. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliği Altında Taşınması ...............................295
   E. Taşımanın Ücret Karşılığında Yapılması .......................................... 296
   III.Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilileri ..........................................296
   A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ........................................................296
   1.Taşıyan ..........................................................................................296
   2.Taşıtan ...........................................................................................296
   B. Navlun Sözleşmesinin İlgilileri .........................................................297
   1.Yükleten ........................................................................................297
   2.Gönderilen ..................................................................................... 298
   IV.Navlun Sözleşmesinin Nevileri.............................................................. 299
   A. Genel Olarak ..................................................................................... 299
   B. Çarter-Kırkambar Sözleşmeleri.........................................................300
   1.Çarter Sözleşmeleri (Alm. Raumfrachtvertrag) ............................300
   a.Tam Çarter Sözleşmeleri ..........................................................301
   b.Kısmî Çarter Sözleşmeleri........................................................301
   2.Kırkambar Sözleşmesi ..................................................................301
   3.Zaman Üzerine Çarter Sözleşmesi (Alm. Zeitchartervertrag) .......302
   4.Yolculuk Çarteri ...........................................................................304
   C. Miktar Sözleşmeleri (Alm. Mengenvertrag) .....................................305
   D. Asıl-Talî Navlun Sözleşmesi (Alt Taşıma-Asıl Taşıma Sözleşmesi)305
   V. Navlun Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti ............................................... 308
   VI.Navlun Sözleşmesinin Akdi................................................................... 308
   A. Çarter Sözleşmeleri .......................................................................... 308
   B. Kırkambar Sözleşmeleri ................................................................... 309
   C. Çarter ve Kırkambar Sözleşmelerinde Taşıma Senedi
   Düzenlenmesi .................................................................................. 309
   286
   1.Çarter Sözleşmelerinde ................................................................310
   2.Kırkambar Sözleşmelerinde.........................................................310
   VII.Navlun Sözleşmesinin İfası....................................................................311
   A. Taşıyanın Borçları ............................................................................311
   1.Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olmasını Temin Etme(Alm. See-, reise und Ladungstüchtigkeit des Schiffes, İng.
   Seaworthiness) ...............................................................................311
   2.Eşyayı Kararlaştırılan Gemi ile Taşıma Borcu: Başka Gemiye
   Yükleme ve Aktarma Yasağı (TTK 1150) ...................................313
   a.Çarter Sözleşmelerinde .............................................................313
   b.Kırkambar Sözleşmelerinde .....................................................314
   B. Yükleme............................................................................................315
   1.Kavram .........................................................................................315
   2.Yükleme Yeri (TTK 1142: Demirleme Yeri) ...............................316
   3.Geminin Yüklemeye Hazır Olması ..............................................316
   a.Kavram .....................................................................................316
   b.Yüklemeye Hazır Olma Zamanı............................................... 317
   c.Yüklemeye Hazır Olmayı Geciktiren Engeller (TTK 1156) .....317
   4.Yüklemede Bekleme Süresi ......................................................... 319
   a.Yükleme Süresi (TTK 1153) .................................................... 319
   b.Sürastarya Süresi ......................................................................321
   c.Bekleme Süresinin (Yükleme Süresi ve Sürastarya Süresinin)
   Hesabı ...................................................................................... 322
   aa. Gün Bakımından................................................................. 322
   bb. Yükleme Engelleri Bakımından .........................................322
   d.Yükleme Süresinin Erken Dolması ..........................................324
   5.Kırkambar Sözleşmesinde Bekleme Müddeti ..............................324
   6.Taşıtanın Yüklemedeki Görevleri ................................................325
   a.Yükü Taşıyana Teslim Görevi ..................................................325
   b.Doğru Bildirimde Bulunmak Görevi ........................................327
   aa. Eşya hakkında ....................................................................327
   bb. Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme Hakkında .......................327
   cc. Tehlikeli Eşya Hakkında ................................................... 328
   c.Yükleme Sırasında Yürürlükte Olan Kanun Hükümlerine
   Uygun Hareket Etmek Mükellefiyeti........................................ 328
   C. Taşıma (Ulaştırma, Yolculuk) .......................................................... 329
   1.Yola Çıkma Zamanı ..................................................................... 329
   a.Yolculuk Çarteri Sözleşmesinde............................................... 329
   b.Kırkambar Sözleşmesinde ........................................................ 329
   2.Seyir .............................................................................................330
   3.Yolculuğun Masrafları ................................................................. 331
   D. Boşaltma ...........................................................................................331
   287
   1. Kavram ......................................................................................... 331
   2. Boşaltma Yeri ............................................................................... 332
   3. Boşaltma Masrafları ..................................................................... 332
   4. Boşaltmada Bekleme Müddeti (Boşaltma Süresi ve Sürastarya
   Süresi) .......................................................................................... 333
   a. Çarter Sözleşmesinde ............................................................... 333
   b. Kırkamber Sözleşmelerinde ..................................................... 334
   E. Teslim ............................................................................................... 334
   1. Kavram ......................................................................................... 334
   2. Teslimde Gönderilenin Gecikmesi veya Tesellümden Kaçınması 336
   a. Gönderilenin Gecikmesi ........................................................... 336
   b. Gönderilenin Teslimden Kaçınması ......................................... 337
   § 2. KONİŞMENTO
   I. Kavram ................................................................................................... 338
   II. Tanzimi .................................................................................................. 338
   III. Muhtevası ................................................................................................ 340
   IV. Konişmentonun Hükümleri ..................................................................... 347
   A. Yükleten Hakkında ........................................................................... 347
   B. Konişmento Hamili Hakkında ........................................................... 347
   V. Konişmentodan Doğan Haklar .............................................................. 348
   A. Yükün Teslimini Talep Hakkı ........................................................... 348
   B. Taşımanın Yapılmasını Talep Hakkı ................................................. 350
   C. Tazminat Talebi ................................................................................ 350
   VI. Konişmentonun Ayni Hükmü ................................................................ 351
   A. Kavram .............................................................................................. 351
   B. Konişmentonun Ayni Hükmü Hakkında Ortaya Çıkan Nazariyeler . 354
   VII. Konişmento Nüshalarının Birden Fazla Hamilde Olması ...................... 354
   A. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle
   Çıkarılması ........................................................................................ 354
   B. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle
   Çıkarılmaması ................................................................................... 356
   VIII. Diğer Taşıma Senetleri .......................................................................... 356
   § 3. TAŞIYANIN MESULİYETİ
   I. Taşıyanın Borçlar Hukuku Mesuliyeti .................................................... 358
   A. Yanlış Konişmento Tanziminden Mesuliyet ..................................... 358
   B. Navlun Sözleşmesinin İfa Edilmemesinden Doğan Mesuliyet ......... 359
   II. Taşıyanın Deniz Hukuku Mesuliyeti ...................................................... 359
   A. Yüke İhtimam Borcundan Doğan Mesuliyet .................................... 359
   288
   1.Genel Olarak ................................................................................ 359
   a.Borcun Muhtevası..................................................................... 359
   b.İhtimam Borcunun Derecesi .....................................................360
   2.Taşıyanın Adamlarının Kusurundan Mesuliyet ...........................361
   a.Taşıyanın Adamları ..................................................................361
   aa. Gemi Adamları ...................................................................361
   bb. Kendi Adamları..................................................................361
   cc. Taşıyanın Kendisini Temsile Yetkili Kıldığı Kişiler ..........362
   dd. Taşıyanın Navlun Sözleşmesinin İfasında Kullandığı
   Diğer Kişiler.......................................................................362
   b.Kusur ........................................................................................362
   3.Taşıyanın Fiili Taşıyan ve Onun Adamlarının Kusurundan
   Mesuliyeti ....................................................................................363
   4.Mesuliyetin Şartları......................................................................365
   a.Zarar ......................................................................................... 365
   (1) Ziya......................................................................................365
   (2) Hasar....................................................................................366
   b.Yükün Taşıyan Tarafından Teslim Alınmış Olması .................366
   5.Gönderilenin Mükellefiyetleri ..................................................... 368
   a.Zararın Taşıyana İhbarı (Bildirim: TTK 1185)......................... 368
   b.Resmi Muayene ve Tespit ........................................................ 369
   6.Mesuliyetten Kurtulma (İspat Külfeti).........................................370
   7.Tazminat Talebinde Hak Düşürücü Süre (TTK 1188).................371
   B. Gecikmeden Doğan Mesuliyet ..........................................................371
   1.Mesuliyetin Mahiyeti ...................................................................371
   2.Gönderilenin Gecikme Zararlarında İhbar Mükellefiyeti ............372
   C. Geminin Elverişsizliğinden Doğan Mesuliyet ...................................373
   1.Mesuliyetin Mahiyeti ...................................................................373
   2.İspat Külfeti..................................................................................374
   3.Mesuliyetin Şumulü .....................................................................375
   D. Sapmadan Doğan Mesuliyet .............................................................375
   E. İzinsiz Olarak Güverteye Yüklemeden Doğan Mesuliyet .................376
   § 4. TAŞIYANIN MESULİYETSİZLİK HALLERİ
   I. Mutlak Mesuliyetsizlik Halleri ............................................................... 378
   A. Gemi Adamlarının Teknik Kusuru.................................................... 378
   B. Gemi Adamlarının Yangına Sebep Olan Kusuru .............................. 378
   II.Muhtemel Mesuliyetsizlik Halleri .......................................................... 379
   III.Denizde Kurtarma ..................................................................................380
   IV.Sebeplerin Birleşmesi (Kısmî Sorumluluk) ...........................................380
   289
   V. Yükletenin Yükün Cins ve Değerini Kasten Yanlış Bildirmesi .............380
   § 5. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN SINIRI
   I. Yükün Ziya ve Hasarında .......................................................................381
   A. Yükün Değeri İle Sınırlı Sorumluluk ................................................381
   B. Koli veya Ünite Başına (Parça Başına) Belirli Miktarla Sınırlı
   Sorumluluk .......................................................................................381
   II.Gecikme Zararlarında.............................................................................383
   III.Sınırsız Mesuliyet ..................................................................................385
   § 6. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN EMREDİCİ NİTELİĞİ
   A. Kural ................................................................................................. 386
   B. İstisnalar ............................................................................................386
   1.Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri ......................................................386
   2.Canlı Hayvan Taşımaları ..............................................................387
   3.Güverte Yükü................................................................................387
   4.Mutad Ticarî Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar ...................387
   5.Yükleme Öncesi ve Boşaltma Sonrası Yükümlülükler.................387
   6.Müşterek Avarya Kayıtları ........................................................... 388
   7.Eşyanın Fiili Taşıyanın Hakimiyeti Altına Girdiği Taşıma
   Bölümündeki Yükümlülükler (TTK 1192).................................... 388
   § 7. TAŞIYANIN HAKLARI
   I. Navlun (Taşıma Ücreti) .......................................................................... 389
   A. Navlun Borçlusu ............................................................................... 389
   B. Navlun Alacağının Ortadan Kalkması ..............................................392
   II.Hapis Hakkı (TTK 1201) .......................................................................393
   III.Akdi Rehin Hakkı (Rehin Klozları) ........................................................395
   § 8. NAVLUN MUKAVELESİNİN SONA ERMESİ
   I. Fesih .......................................................................................................396
   A. Genel Olarak .....................................................................................396
   B. Tarafların Kanuni Sebeplerle Sözleşmeyi Feshetmeleri ...................396
   C. Taşıtanın Kanuni Sebep Olmadan Sözleşmeyi Feshetmesi............... 398
   1.Yolculuk Çarteri Sözleşmelerinde................................................ 398
   2.Kırkamber Taşıma Sözleşmelerinde............................................. 399
   a.Yüklemeden Önce .................................................................... 399
   b.Yüklemeden Sonra ................................................................... 399
   II.Hükümden Düşme..................................................................................400
   A. Yolculuk Başlamadan Önce Umulmayan Sebeplerle ....................... 400
   290
   1.Mukavelede Ferden Tayin Edilmiş (Kararlaştırılmış) Olan
   Geminin Zayi Olması ...................................................................400
   2.Ferden Tayin Edilmiş Eşyanın Tamamının Zayi Olması .............401
   3.Ferden Tayin Edilmiş Eşyanın Bir Kısmının Zayi Olması ...........402
   B. Yolculuk Başladıktan Sonra Umulmayan Sebeplerle ........................402
   1.Geminin Zayi Olması (TTK 1210/1) ...........................................402
   2.Yükün Tamamen Zayi Olması .....................................................403
   III.Navlun Mukavelesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümlerin Uygulama
   Alanı .......................................................................................................403
   İKİNCİ KISIM
   § 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ
   I. Tanımı ve Türleri....................................................................................404
   A. Çıplak Gemi Kirası ...........................................................................404
   B. Gemi Adamlarının Hizmetleriyle Müterafık Gemi Kirası.................404
   II.Sicile Şerh ..............................................................................................405
   III.Tarafların Hak ve Borçları.......................................................................405
   A. Kiraya Verenin Borçları ....................................................................405
   1.Gemiyi Teslim Borcu .................................................................... 45
   2.Geminin Gemi Adamlarıyla Birlikte Kiracının Emrine VerildiğiSözleşmelerde, Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan
   Bütün Borç ve Yükümlülükleri Karşılama Borcu .........................405
   B. Kiracının Borçları..............................................................................406
   1.Gemiyi Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanma Borcu .............406
   2.Kiraya Verenin Geminin Donatımı İçin Gemide Bıraktığı Her
   Türlü Malzeme ve Teçhizatı, Sözleşmenin Bitiminde Aynı
   Durumda Kiraya Verene Teslim Etme Borcu ..............................406
   3.Sigorta Yaptırma Borcu ................................................................406
   4.Üçüncü Kişinin Geminin İşletilmesinden Dolayı Kiraya VereneKarşı Yöneltecekleri Talepleri Karşılama Borcu..........................407
   5.Kira Ödeme Borcu ........................................................................407
   6.Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan Borç ve
   Yükümlülükleri Karşılama Borcu ................................................407
   7.Gemiyi İade Borcu ........................................................................407
   IV.Uygulanacak Hükümler .......................................................................... 408
   § 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ
   I. Tanımı..................................................................................................... 409
   II.Tarafların Hak ve Borçları...................................................................... 409
   A. Tahsis Edenin Borçları (TTK 1133).................................................. 409
   1.Tahsis eden, gemiyi kararlaştırılan yerde hazır bulundurmalıdır ... 409
   291
   2.Sözleşme Süresince Gemiyi Denize ve Yola Elverişli ve
   Sözleşmede Belirtilen Amaca Uygun Bir Halde Bulundurmak ....410
   B. Tahsis Olunanın Borçları ..................................................................410
   1.Giderlere Katlanma Borcu ............................................................410
   2.Ücret Ödeme Borcu ......................................................................410
   3.Tahsis Olunanın Gemiyi İade Yükümlülüğü ................................410
   4.Geminin Ticarî Yönetimi Dolayısıyla Tahsis Edenin Uğradığı
   Zararı Tazmin Borcu.....................................................................411
   III.Uygulanacak Hükümler .........................................................................411
   EKLER..........................................................................................................413
   International Convention For The Unification of Certain Rules Relating to
   Bills of Lading ................................................................................................415
   Protocol To Ament The International Convention For Certain Rules of Law
   Relating To Bills of Lading, Signed At Brussels On 25th August 1924 ........426
   Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme ........................................................................................................434
   United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 .............446
   Kaynakça........................................................................................................473
   Stok Kodu
   :
   9789753685436
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   492
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat