Sepetim (0) Toplam: 0,00

Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri ( GÜRER )

Liste Fiyatı : 170,00
İndirimli Fiyat : 153,00
Kazancınız : 17,00
Taksitli fiyat : 1 x 153,00
9789753687492
600571
Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri ( GÜRER )
Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri ( GÜRER )
153.00

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ V 

İÇİNDEKİLER .IX 

KISALTMALAR CETVELİ XIII 

GİRİŞ 1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DÜZENLEME YETKİSİ BAĞLAMINDA YÜRÜTME ORGANININ 

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ 

I.KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ VE YÜRÜTME ORGANININ

GÜÇLENDİRİLMESİ EĞİLİMİ 9 

A.KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN TARİHSEL ANLAMI VE

BUGÜNKÜ DURUMU 11 

1. Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Dört Önemli Düşünürü: .12 

Aristoteles Montesquieu Locke ve Rousseau 12 

2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Değişen İçeriği .16 

B.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

EĞİLİMİ .21 

1.Değişen Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Doğrultusunda Yürütme Organının

Artan Etkisi .21 

2. Yürütme Organının Güçlendirilmesinin Unsurları .23 

a.Yürütmenin Kanun Gücünde İşlemleri ve Asli Düzenleyici

İşlemleri 24 

b. Yürütme Organının Yasama Faaliyetine Müdahale Araçları .31 

c.Türkiye’de Kanunların Hiçbir Sınır Belirlemeden Yürütme

Organına Düzenleme Yapma Yetkisi Vermesi Sorunu 34 

(1)Doktrinin ve Anayasa Mahkemesinin 1567 Sayılı Türk

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bakanlar

Kuruluna Tanıdığı Düzenleme Yetkisine Yaklaşımı 35 

(2)933 Sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair

Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Yargısal Denetimi .38

(3)2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ana-yasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı .40 

(4)Yürütme Organına Doğrudan Düzenleme Yetkisi Veren

Kanunların Yasama ve Yürütme Yetkisi Bağlamında

Değerlendirilmesi 44 

II.YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE BU YETKİNİN HÜKÜMETSİSTEMLERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ 49 

A. DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ VE KAYNAĞI .49 

B. DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRI .56 

C.FARKLI HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE YÜRÜTME ORGANININ

DÜZENLEME YETKİSİ VE DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .58 

1. Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri 59 

2. Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa 67 

3. Parlamenter Sistem: İtalya .71 

İKİNCİ BÖLÜM 

YÜRÜTMENİN ASLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ OLARAK 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 

I.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ .79 

A.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN HUKUKİ

NİTELİĞİ .80 

1.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İşlevsel Bakımdan Yürütme

İşlemi Olarak Kabul Eden Görüşler .80 

2.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İşlevsel Bakımdan Yasama

İşlemi Olarak Değerlendiren Görüşler .81 

B.ANAYASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA CUMHURBAŞ-KANLIĞI KARARNAMELERİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİYERİ .93 

II.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL KAPSAMIVE SINIRI 99 

A.KANUN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLİŞKİSİNDE

SAKLI ALAN SORUNU VE MERKEZİ İDARENİN KURULUŞU .101

1.Çok hafif sağa alınmalı 1. Kanunların Saklı Alanı Kanun Hükmünde

Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 102 

2.Anayasada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenmesi

Öngörülen Konular .104

a.2017 Anayasa Değişikliklerinden Önce Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin Konusu ve Hukuki Niteliği 105 

b.Yeni Sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Düzenleme

Alanı .107 

B.YÜRÜTME YETKİSİNE İLİŞKİN KONULARIN CUMHURBAŞKAN-LIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLENEBİLMESİ .117 

C.İDARİ ÖRGÜTÜN KURULMASI İDARENİN GÖREV VE

YETKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 130 

1.Bakanlıkları Devlet Denetleme Kurulunu ve Milli Güvenlik Kurulu

Genel Sekreterliğini Kuran ve Bunlara Görev ve Yetki Veren

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 131 

a. Bakanlıkları Kuran 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .131 

b.Devlet Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkilerini Düzenleyen 5

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .134 

c.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Kurulması ve

Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 140 

2. İdarenin Kanuniliği İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği Kurulması .142 

3. Kamu Tüzel Kişilerinin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi 150 

4.İdari Vesayet Yetkisinin ve İlişkisinin Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesiyle Düzenlenmesi 154 

5.Kamu Görevlileri Bağlamında Kanun Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi İlişkisi .162 

a.Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanması Usulü ve Görev

ve Yetkileri 163 

b. Kamu Görevlilerinin Kadrolarının İhdas Edilmesi 171 

D.TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİYLE SINIRLANDIRILAMAMASI .181 

E.KANUNDA AÇIKÇA DÜZENLENEN KONULARDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARILAMAMASI 191 

F.KANUN İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN

FARKLI HÜKÜMLER İÇERMESİ DURUMUNDA KANUNUN

UYGULANMASI 196 

G.AYNI KONUDA KANUN ÇIKARILMASI DURUMUNDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN HÜKÜMSÜZ HÂLE

GELMESİ .200 

III.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN YARGISAL

DENETİMİ 204 

A. SOYUT NORM DENETİMİ 207

XII 

 

 

1.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından Yetki

Açısından Yargısal Denetimi .209 

2.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İçerik Bakımından Anayasaya

Uygunluk Denetimi .216 

B. SOMUT NORM DENETİMİ .219 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CUMHURBAŞKANININ TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

I.1982 ANAYASASI ÖNCESİNDE YÜRÜTMENİN TÜREV

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .223 

A.1924 TEŞKİLÂT-I ESASİYE KANUNU VE TÜREV DÜZENLEYİCİ

İŞLEMLER 226 

B. 1961 ANAYASASI VE TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 230 

II.1982 ANAYASASINA GÖRE CUMHURBAŞKANININ TÜREV

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .234 

A. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ 234 

1. Yetki Unsuru .234 

2. Şekil Unsuru .239 

3. Sebep Unsuru 242 

4. Konu Unsuru 251 

B.CUMHURBAŞKANININ ANAYASADA ÖNGÖRÜLMEYEN

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 252 

1. Cumhurbaşkanı Kararları 252 

2. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri .257 

3. Cumhurbaşkanı Tebliğleri 260 

4. Usul ve Esaslar 261 

C.CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ ARASINDAKİ

HİYERARŞİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 263 

SONUÇ .267 

BİBLİYOGRAFYA 273

 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER 

   ÖNSÖZ V 

   İÇİNDEKİLER .IX 

   KISALTMALAR CETVELİ XIII 

   GİRİŞ 1 

   BİRİNCİ BÖLÜM 

   DÜZENLEME YETKİSİ BAĞLAMINDA YÜRÜTME ORGANININ 

   DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ 

   I.KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ VE YÜRÜTME ORGANININ

   GÜÇLENDİRİLMESİ EĞİLİMİ 9 

   A.KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN TARİHSEL ANLAMI VE

   BUGÜNKÜ DURUMU 11 

   1. Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Dört Önemli Düşünürü: .12 

   Aristoteles Montesquieu Locke ve Rousseau 12 

   2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Değişen İçeriği .16 

   B.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

   EĞİLİMİ .21 

   1.Değişen Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Doğrultusunda Yürütme Organının

   Artan Etkisi .21 

   2. Yürütme Organının Güçlendirilmesinin Unsurları .23 

   a.Yürütmenin Kanun Gücünde İşlemleri ve Asli Düzenleyici

   İşlemleri 24 

   b. Yürütme Organının Yasama Faaliyetine Müdahale Araçları .31 

   c.Türkiye’de Kanunların Hiçbir Sınır Belirlemeden Yürütme

   Organına Düzenleme Yapma Yetkisi Vermesi Sorunu 34 

   (1)Doktrinin ve Anayasa Mahkemesinin 1567 Sayılı Türk

   Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bakanlar

   Kuruluna Tanıdığı Düzenleme Yetkisine Yaklaşımı 35 

   (2)933 Sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair

   Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Yargısal Denetimi .38

   (3)2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ana-yasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı .40 

   (4)Yürütme Organına Doğrudan Düzenleme Yetkisi Veren

   Kanunların Yasama ve Yürütme Yetkisi Bağlamında

   Değerlendirilmesi 44 

   II.YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE BU YETKİNİN HÜKÜMETSİSTEMLERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ 49 

   A. DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ VE KAYNAĞI .49 

   B. DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRI .56 

   C.FARKLI HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE YÜRÜTME ORGANININ

   DÜZENLEME YETKİSİ VE DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .58 

   1. Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri 59 

   2. Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa 67 

   3. Parlamenter Sistem: İtalya .71 

   İKİNCİ BÖLÜM 

   YÜRÜTMENİN ASLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ OLARAK 

   CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 

   I.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

   VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ .79 

   A.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN HUKUKİ

   NİTELİĞİ .80 

   1.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İşlevsel Bakımdan Yürütme

   İşlemi Olarak Kabul Eden Görüşler .80 

   2.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İşlevsel Bakımdan Yasama

   İşlemi Olarak Değerlendiren Görüşler .81 

   B.ANAYASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA CUMHURBAŞ-KANLIĞI KARARNAMELERİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİYERİ .93 

   II.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL KAPSAMIVE SINIRI 99 

   A.KANUN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLİŞKİSİNDE

   SAKLI ALAN SORUNU VE MERKEZİ İDARENİN KURULUŞU .101

   1.Çok hafif sağa alınmalı 1. Kanunların Saklı Alanı Kanun Hükmünde

   Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 102 

   2.Anayasada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenmesi

   Öngörülen Konular .104

   a.2017 Anayasa Değişikliklerinden Önce Cumhurbaşkanlığı

   Kararnamesinin Konusu ve Hukuki Niteliği 105 

   b.Yeni Sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Düzenleme

   Alanı .107 

   B.YÜRÜTME YETKİSİNE İLİŞKİN KONULARIN CUMHURBAŞKAN-LIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLENEBİLMESİ .117 

   C.İDARİ ÖRGÜTÜN KURULMASI İDARENİN GÖREV VE

   YETKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 130 

   1.Bakanlıkları Devlet Denetleme Kurulunu ve Milli Güvenlik Kurulu

   Genel Sekreterliğini Kuran ve Bunlara Görev ve Yetki Veren

   Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 131 

   a. Bakanlıkları Kuran 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .131 

   b.Devlet Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkilerini Düzenleyen 5

   Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .134 

   c.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Kurulması ve

   Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 140 

   2. İdarenin Kanuniliği İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği Kurulması .142 

   3. Kamu Tüzel Kişilerinin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi 150 

   4.İdari Vesayet Yetkisinin ve İlişkisinin Cumhurbaşkanlığı

   Kararnamesiyle Düzenlenmesi 154 

   5.Kamu Görevlileri Bağlamında Kanun Cumhurbaşkanlığı

   Kararnamesi İlişkisi .162 

   a.Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanması Usulü ve Görev

   ve Yetkileri 163 

   b. Kamu Görevlilerinin Kadrolarının İhdas Edilmesi 171 

   D.TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI

   KARARNAMESİYLE SINIRLANDIRILAMAMASI .181 

   E.KANUNDA AÇIKÇA DÜZENLENEN KONULARDA

   CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARILAMAMASI 191 

   F.KANUN İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN

   FARKLI HÜKÜMLER İÇERMESİ DURUMUNDA KANUNUN

   UYGULANMASI 196 

   G.AYNI KONUDA KANUN ÇIKARILMASI DURUMUNDA

   CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN HÜKÜMSÜZ HÂLE

   GELMESİ .200 

   III.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN YARGISAL

   DENETİMİ 204 

   A. SOYUT NORM DENETİMİ 207

   XII 

    

    

   1.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından Yetki

   Açısından Yargısal Denetimi .209 

   2.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İçerik Bakımından Anayasaya

   Uygunluk Denetimi .216 

   B. SOMUT NORM DENETİMİ .219 

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

   CUMHURBAŞKANININ TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

   I.1982 ANAYASASI ÖNCESİNDE YÜRÜTMENİN TÜREV

   DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .223 

   A.1924 TEŞKİLÂT-I ESASİYE KANUNU VE TÜREV DÜZENLEYİCİ

   İŞLEMLER 226 

   B. 1961 ANAYASASI VE TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 230 

   II.1982 ANAYASASINA GÖRE CUMHURBAŞKANININ TÜREV

   DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .234 

   A. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ 234 

   1. Yetki Unsuru .234 

   2. Şekil Unsuru .239 

   3. Sebep Unsuru 242 

   4. Konu Unsuru 251 

   B.CUMHURBAŞKANININ ANAYASADA ÖNGÖRÜLMEYEN

   DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 252 

   1. Cumhurbaşkanı Kararları 252 

   2. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri .257 

   3. Cumhurbaşkanı Tebliğleri 260 

   4. Usul ve Esaslar 261 

   C.CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ ARASINDAKİ

   HİYERARŞİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 263 

   SONUÇ .267 

   BİBLİYOGRAFYA 273

   Stok Kodu
   :
   9789753687492
   Boyut
   :
   16x23
   Sayfa Sayısı
   :
   304
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   153,00   
   153,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat