Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257773607
363649
İdare Hukuku 8.BASKI (Yıldırım)
İdare Hukuku 8.BASKI (Yıldırım)
323.00

İÇİNDEKİLER
Birinci Kısım 
TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI 
Birinci Bölüm 
Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler 
I. Kanuni İdare
II. Kamu Tüzelkişiliği
III. İdarenin Bütünlüğü
A. Hiyerarşi
B. İdari Vesayet
IV. Merkezden Yönetim
V. Yerinden Yönetim
VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri
İkinci Bölüm 
Merkezden Yönetim Teşkilatı 
I. Merkez Teşkilatı
A. Cumhurbaşkanı
B. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık
C. Bakanlıklar
II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
III. Türk Silahlı Kuvvetleri
IV. Taşra Teşkilatı
A. Genel Esaslar
B. İl ve İlçe İdaresi
C. Bölge Kuruluşları
Üçüncü Bölüm 
Yerinden Yönetim Teşkilatı 
I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
A. Mahalli İdareler
B. İl Özel İdaresi
C. Belediye
D. Büyükşehir Belediyesi
E. Köy İdaresi
F. Mahalle Muhtarlığı
II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
A. Kamu Kurumları
B. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Bölüm Kaynakçası
İkinci Kısım 
KAMU PERSONEL HUKUKU 
GİRİŞ 
KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM 
I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim 191 
II. Yeni Kamu Yönetimi
III. Kamu Personel Rejiminde Değişim
A. Statü Hukuku
B. Esneklik
C. Değerlendirme
Birinci Bölüm 
KAMU GÖREVLİLERİ 
I. Kamu Görevlisi kavramı
II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
A. Memurlar
B. Sözleşmeli Personel
C. Geçici Personel
D. İşçiler
İkinci Bölüm 
DEVLET MEMURLUĞU 
I. Temel İlkeler 
II. Devlet Memurluğuna Giriş
A. Kamu Hizmetine Girme Hakkı
B. Güvenlik Soruşturması
C. Devlet Memurluğuna Girişte Sınav Şartı
D. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar 
E. Aday Memurluk
F. İstisnai Memurluklar
Üçüncü Bölüm 
DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR 
I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
A. Sadakat, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi
B. Emirlere Uyma Yükümlülüğü ve Kanunsuz Emir
C. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları 
II. Devlet Memurlarının Hakları
A. ilerleme ve yükselme Hakkı
B. Sendika Kurma Hakkı
III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar
A. Grev Yasağı
B. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
C. Siyasi Partilere Girme Yasağı
Dördüncü Bölüm 
DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI ve GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 
I. Disiplin Soruşturması
A. Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezaları
B. Disiplin Cezası Türleri 
C. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
D. Zamanaşımı
E. Karar Süresi
F. Karar Usulü ve İspat 
G. Savunma Hakkı
H. İtiraz
I. Bir Üst Cezanın Uygulanması
J. Bir Alt Cezanın Uygulanması
K. Disiplin Cezalarının Sonuçları
L. Devlet Memurluğundan Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası Uygulaması
II. Ceza Soruşturması 
A. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kapsamı
B. Ön İnceleme
C. İtiraz
D. Hazırlık Soruşturması
III. Görevden Uzaklaştırma
Beşinci Bölüm 
DEVLET MEMURLUĞUNUN 
SONA ERMESİ 
I. Devlet Memurluğundan Çekilme
A. Çekilme
Bölüm Kaynakçası
Üçüncü Kısım 
KAMU MALLARI 
Giriş
I. Kamu Mallarının Tanımı
II. Kamu Mallarının Türleri
A. Genel Olarak Kamu Hukukuna Tabi Olan Kamu Malları
III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
A. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri 
B. Kamu Malları ve Tapu Siciline Tescil
C. Kamu Malları ve Özel Koruma
V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
A. Genel Yararlanma
Bölüm Kaynakçası
Dördüncü Kısım 
İDARİ İŞLEMLER 
I. Hukuki İşlem Kavramı
II. İdari İşlemler
A. Tanım
B. İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri
C. İdarenin Özel Hukuk İşlemleri
D. Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemleri
E. İdari İşlemlerin Türleri
F. Düzenleyici İşlemler
G. İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması
H. İdari İşlemin Unsurları
III. İdari Sözleşmeler
A. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri
B. İdari Sözleşme Türleri
Bölüm Kaynakçası
Beşinci Kısım 
KAMU HİZMETİ 
I. Kamu Hizmeti Kavramı
A. Tanım
B. Kamu Hizmetinin Unsurları
II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
III. Evrensel Kamu Hizmeti
IV. Virtüel Kamu Hizmeti
V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri
C. Yararlanma Yöntemlerine Göre Kamu Hizmetleri
D. Konusuna Göre Kamu Hizmetleri
VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
A. Eşitlik
B. Tarafsızlık (Nesnellik/Yansızlık) 
C. Süreklilik (Devamlılık/Düzenlilik)
D. Uyarlanma (Değişebilirlik) 
E. Meccanilik 
VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi Emanet usulü
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Görülme Usulleri
C. Yeni Yöntemler
D. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELLERİ
E. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi
VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
Bölüm Kaynakçası
Altıncı Kısım 
KOLLUK 
I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
A. Kamu Düzeninin Unsurları
B. Kamu Düzeninin İçeriğindeki Genişleme
II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
A. Ayrımın Konusu
B. Ayrımın Güçlükleri
C. Ayrımın Önemi
III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
IV. Kolluk Görevlileri
A. Kolluk Makamları
B. Kolluk Personeli
V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
A. Özel İdari Kolluk Alanında Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Kişileri
B. Genel İdari Kolluk ve Güvenlik Hizmeti
VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
A. Kolluk İşlemleri
B. Kolluk Usulleri
VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
A. Re'sen İcra ve Zor Kullanma Yetkisi
B. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları
VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
A. Ölçülülük İlkesi
B. Özgürlükler Arasındaki Hiyerarşi Açısından Kolluk Yetkisinin Sınırları
IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
A. Genel Kolluk Makamları Arasında Yetki Yarışması
B. Genel Kolluk Özel Kolluk Arasında Yetki Yarışması
C. Özel Kolluklar Arasında Yetki Yarışması
X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
A. Anayasal Dayanak
B. Olağanüstü Halin Uygulanması
C. Sıkıyönetimin Uygulanması
D. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal İlanına İlişkin İşlemlerin Yargısal Denetimi
E. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Tedbirlerinin Yargısal Denetimi
Bölüm Kaynakçası 596
Yedinci Kısım 
İDARİ USULLER
Birinci Bölüm 
İDARİ USUL 
I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
II. İdari Usulün İlkeleri
A. Aleniyet İlkesi
B. Katılım İlkesi
C. Dürüstlük ve İçtenlik İlkesi
D. Denge İlkesi 
E. İnceleme ve Araştırma İlkesi
F. İdari İşlemin Gerekçeli Olması
G. İdari İşlemlerde İstikrar İlkesi
H. Usulde Paralellik İlkesi
III. İdari Usulün Kapsamı
IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
VI. Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı
İkinci Bölüm 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
I. Amme Alacağının Tanımı
II. Amme Alacağının Borçlusu
III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
A. Amme Alacaklarının Korunması
B. Amme Alacağının Tahsili 
C. Amme Alacaklarının Düşmesi
Üçüncü Bölüm 
İHALE KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ 
I. İhale Kavramı
II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler
III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
A. Açık İhale Usulü
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
C. Pazarlık Usulü
IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
A.

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Kısım 
   TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI 
   Birinci Bölüm 
   Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler 
   I. Kanuni İdare
   II. Kamu Tüzelkişiliği
   III. İdarenin Bütünlüğü
   A. Hiyerarşi
   B. İdari Vesayet
   IV. Merkezden Yönetim
   V. Yerinden Yönetim
   VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri
   İkinci Bölüm 
   Merkezden Yönetim Teşkilatı 
   I. Merkez Teşkilatı
   A. Cumhurbaşkanı
   B. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık
   C. Bakanlıklar
   II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
   III. Türk Silahlı Kuvvetleri
   IV. Taşra Teşkilatı
   A. Genel Esaslar
   B. İl ve İlçe İdaresi
   C. Bölge Kuruluşları
   Üçüncü Bölüm 
   Yerinden Yönetim Teşkilatı 
   I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
   A. Mahalli İdareler
   B. İl Özel İdaresi
   C. Belediye
   D. Büyükşehir Belediyesi
   E. Köy İdaresi
   F. Mahalle Muhtarlığı
   II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
   A. Kamu Kurumları
   B. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
   Bölüm Kaynakçası
   İkinci Kısım 
   KAMU PERSONEL HUKUKU 
   GİRİŞ 
   KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM 
   I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim 191 
   II. Yeni Kamu Yönetimi
   III. Kamu Personel Rejiminde Değişim
   A. Statü Hukuku
   B. Esneklik
   C. Değerlendirme
   Birinci Bölüm 
   KAMU GÖREVLİLERİ 
   I. Kamu Görevlisi kavramı
   II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
   A. Memurlar
   B. Sözleşmeli Personel
   C. Geçici Personel
   D. İşçiler
   İkinci Bölüm 
   DEVLET MEMURLUĞU 
   I. Temel İlkeler 
   II. Devlet Memurluğuna Giriş
   A. Kamu Hizmetine Girme Hakkı
   B. Güvenlik Soruşturması
   C. Devlet Memurluğuna Girişte Sınav Şartı
   D. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar 
   E. Aday Memurluk
   F. İstisnai Memurluklar
   Üçüncü Bölüm 
   DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR 
   I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
   A. Sadakat, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi
   B. Emirlere Uyma Yükümlülüğü ve Kanunsuz Emir
   C. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları 
   II. Devlet Memurlarının Hakları
   A. ilerleme ve yükselme Hakkı
   B. Sendika Kurma Hakkı
   III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar
   A. Grev Yasağı
   B. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
   C. Siyasi Partilere Girme Yasağı
   Dördüncü Bölüm 
   DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI ve GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 
   I. Disiplin Soruşturması
   A. Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezaları
   B. Disiplin Cezası Türleri 
   C. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
   D. Zamanaşımı
   E. Karar Süresi
   F. Karar Usulü ve İspat 
   G. Savunma Hakkı
   H. İtiraz
   I. Bir Üst Cezanın Uygulanması
   J. Bir Alt Cezanın Uygulanması
   K. Disiplin Cezalarının Sonuçları
   L. Devlet Memurluğundan Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası Uygulaması
   II. Ceza Soruşturması 
   A. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kapsamı
   B. Ön İnceleme
   C. İtiraz
   D. Hazırlık Soruşturması
   III. Görevden Uzaklaştırma
   Beşinci Bölüm 
   DEVLET MEMURLUĞUNUN 
   SONA ERMESİ 
   I. Devlet Memurluğundan Çekilme
   A. Çekilme
   Bölüm Kaynakçası
   Üçüncü Kısım 
   KAMU MALLARI 
   Giriş
   I. Kamu Mallarının Tanımı
   II. Kamu Mallarının Türleri
   A. Genel Olarak Kamu Hukukuna Tabi Olan Kamu Malları
   III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
   IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
   A. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri 
   B. Kamu Malları ve Tapu Siciline Tescil
   C. Kamu Malları ve Özel Koruma
   V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
   A. Genel Yararlanma
   Bölüm Kaynakçası
   Dördüncü Kısım 
   İDARİ İŞLEMLER 
   I. Hukuki İşlem Kavramı
   II. İdari İşlemler
   A. Tanım
   B. İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri
   C. İdarenin Özel Hukuk İşlemleri
   D. Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemleri
   E. İdari İşlemlerin Türleri
   F. Düzenleyici İşlemler
   G. İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması
   H. İdari İşlemin Unsurları
   III. İdari Sözleşmeler
   A. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri
   B. İdari Sözleşme Türleri
   Bölüm Kaynakçası
   Beşinci Kısım 
   KAMU HİZMETİ 
   I. Kamu Hizmeti Kavramı
   A. Tanım
   B. Kamu Hizmetinin Unsurları
   II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
   A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
   B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
   III. Evrensel Kamu Hizmeti
   IV. Virtüel Kamu Hizmeti
   V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
   A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri
   B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri
   C. Yararlanma Yöntemlerine Göre Kamu Hizmetleri
   D. Konusuna Göre Kamu Hizmetleri
   VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
   A. Eşitlik
   B. Tarafsızlık (Nesnellik/Yansızlık) 
   C. Süreklilik (Devamlılık/Düzenlilik)
   D. Uyarlanma (Değişebilirlik) 
   E. Meccanilik 
   VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
   A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi Emanet usulü
   B. Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Görülme Usulleri
   C. Yeni Yöntemler
   D. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELLERİ
   E. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi
   VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
   Bölüm Kaynakçası
   Altıncı Kısım 
   KOLLUK 
   I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
   A. Kamu Düzeninin Unsurları
   B. Kamu Düzeninin İçeriğindeki Genişleme
   II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
   A. Ayrımın Konusu
   B. Ayrımın Güçlükleri
   C. Ayrımın Önemi
   III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
   IV. Kolluk Görevlileri
   A. Kolluk Makamları
   B. Kolluk Personeli
   V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
   A. Özel İdari Kolluk Alanında Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Kişileri
   B. Genel İdari Kolluk ve Güvenlik Hizmeti
   VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
   A. Kolluk İşlemleri
   B. Kolluk Usulleri
   VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
   A. Re'sen İcra ve Zor Kullanma Yetkisi
   B. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları
   VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
   A. Ölçülülük İlkesi
   B. Özgürlükler Arasındaki Hiyerarşi Açısından Kolluk Yetkisinin Sınırları
   IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
   A. Genel Kolluk Makamları Arasında Yetki Yarışması
   B. Genel Kolluk Özel Kolluk Arasında Yetki Yarışması
   C. Özel Kolluklar Arasında Yetki Yarışması
   X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
   A. Anayasal Dayanak
   B. Olağanüstü Halin Uygulanması
   C. Sıkıyönetimin Uygulanması
   D. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal İlanına İlişkin İşlemlerin Yargısal Denetimi
   E. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Tedbirlerinin Yargısal Denetimi
   Bölüm Kaynakçası 596
   Yedinci Kısım 
   İDARİ USULLER
   Birinci Bölüm 
   İDARİ USUL 
   I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
   II. İdari Usulün İlkeleri
   A. Aleniyet İlkesi
   B. Katılım İlkesi
   C. Dürüstlük ve İçtenlik İlkesi
   D. Denge İlkesi 
   E. İnceleme ve Araştırma İlkesi
   F. İdari İşlemin Gerekçeli Olması
   G. İdari İşlemlerde İstikrar İlkesi
   H. Usulde Paralellik İlkesi
   III. İdari Usulün Kapsamı
   IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
   V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   VI. Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı
   İkinci Bölüm 
   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
   I. Amme Alacağının Tanımı
   II. Amme Alacağının Borçlusu
   III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
   A. Amme Alacaklarının Korunması
   B. Amme Alacağının Tahsili 
   C. Amme Alacaklarının Düşmesi
   Üçüncü Bölüm 
   İHALE KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ 
   I. İhale Kavramı
   II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler
   III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
   A. Açık İhale Usulü
   B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
   C. Pazarlık Usulü
   IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
   A.

   Stok Kodu
   :
   9786257773607
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   804
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   323,00   
   323,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat