Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
İşverenin Kişisel Verileri Koruma Borcu Nihat Özbek

İşverenin Kişisel Verileri Koruma Borcu

Liste Fiyatı : 360,00
İndirimli Fiyat : 342,00
Kazancınız : 18,00
Taksitli fiyat : 1 x 342,00
9786254328459
604154
İşverenin Kişisel Verileri Koruma Borcu
İşverenin Kişisel Verileri Koruma Borcu
342.00

Bu çalışmada, iş ilişkisi içinde zayıf taraf olarak bağımlı şekilde edimlerini ifa eden işçilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla işverenin yükümlülükleri, iş ve hizmet ilişkisi ile kişisel verilerin korunması alanının kendine has özellikleri göz önüne alınarak ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, kişisel verilerin korunması alanındaki ulusal hukuki düzenlemeler ve önemli nitelikteki uluslararası düzenlemeler incelenmiştir. İkinci bölümde, işverenin kişisel verileri koruma yükümlülüğüne ilişkin olarak aday işçilikten başlayarak, işçi-işveren arasında mahkemeye taşınan bir çekişme olması ihtimali de dahil olmak üzere, özellik arz eden kişisel veri işleme halleri ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, işverenin kişisel verileri koruma yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda hukuki başvuru yolları incelenmiştir. İlgili konular, öğretideki yorumlar, mahkeme ve idari kararlar ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü gibi uluslararası kaynaklar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızın nihai amacı, işverenlerin kişisel verileri koruma yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğün hukuki boyutların ve görünüm hallerini iş ilişkisinin her safhasını dikkate alarak incelemek ve hukuka uygun veri işleme hallerinin şartlarını ortaya koymaya çalışmaktır. Böylece, işçi-işveren ilişkilerinde kişisel verilerin korunması hususunda yaşanan tartışmalara katkı sağlamak ve işçinin kişiliğinin korunmasını önceleyen bir yaklaşımın geliştirilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

 


İÇİNDEKİLER

 


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
I. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
A. Kişisel Veri Kavramı
B. Kişisel Veri İşleme Kavramı
C. Kişisel Verilerin Korunması ve Diğer Temel Haklar
D. Kişisel Verilerin Korunması İhtiyacı ve Korumanın Önemi
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI
A. Genel Olarak
B. Ekonomik Hak Yaklaşımı
C. İnsan Hakkı Yaklaşımı
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
A. Uluslararası Düzenlemeler
B. Avrupa'da Kişisel Verilerin Korunması Alanında Düzenlemeler
IV. TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A. Genel Olarak
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
C. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
D. 4857 Sayılı İş Kanunu
E. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
F. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
G. 6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 


İKİNCİ BÖLÜM
İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BORCU
I. ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN MEVZUAT BAKIMINDAN İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERLE BAĞLANTILI BORÇLARI
A. Genel Olarak
B. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu
C. İşverenin Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı)
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA BORCU
A. Genel Olarak
B. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
C. İşverenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Düzenlenen Genel İlkelerle Bağlantılı Borçları
D. İşçiyi Aydınlatma (Bilgilendirme) Yükümlülüğü
E. İşverenin İşçinin Verilerine İlişkin Veri Güvenliğini Sağlama Borcu
F. İşverenin Otomatik Sistemlerin Kararlarından Sorumluluğu
G. İşverenin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu
H. İşçinin Kişisel Verileri ile İlgili Hakları
III. İŞVERENİN HUKUKA UYGUN VERİ İŞLEME YAPABİLECEĞİ HALLER
A. Genel Olarak
B. İşçinin Rızası
C. İşverenin Kanunlarda Açıkça Öngörülen Nedenlerle Veri İşlemesi
D. Veri İşlemenin Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması
E. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi
F. İşverenin Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
G. İşçi Tarafından Alenileştirilmiş Kişisel Veriler
H. İşverenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Bakımından Veri İşlemesinin Gerekli Olması
I. Kişisel Verilerin İşverenin Meşru Menfaati İçin İşlenmesi
IV. İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BORCUNA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
A. 2024 Yılı Değişiklikleri Öncesi İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
B. 2024 Yılı Değişiklikleri Sonrası İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
C. İşçinin Sağlık Verilerinin İşlenmesi
D. İşverenin Özlük Dosyası Düzenleme Borcu
E. İşçinin Sendika Üyeliğine İlişkin Verilerin İşlenmesi
F. İş Yargılamasında İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
G. İşçinin İşe Alım Sırasında Kişisel Verilerinin İşlenmesi
H. İşin Yürütülmesi Sırasında Kişisel Verilerin İşlenmesi

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA BORCUNUN İHLALİ HALLERİNDE HUKUKİ YOLLAR
I. GENEL OLARAK
II. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
III. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
A. Genel Olarak
B. Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa In Contrahendo)
C. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk
D. Sözleşmenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ve Fesihten Kaynaklanan Maddi Zararın Giderilmesi
E. Haksız Fiil Sorumluluğu
F. Yardımcı Kişilerin Sorumluluğu
G. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
H. Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluk
IV. İŞ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
A. Genel Olarak
B. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
C. Ayrımcılık Tazminatı
D. İş Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Yaptırımları
V. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
A. Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı
B. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı
C. Kurul'a Şikâyet Hakkı
D. Kurul Tarafından Yapılan İnceleme
E. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Kabahatler
SONUÇ

 


KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • Bu çalışmada, iş ilişkisi içinde zayıf taraf olarak bağımlı şekilde edimlerini ifa eden işçilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla işverenin yükümlülükleri, iş ve hizmet ilişkisi ile kişisel verilerin korunması alanının kendine has özellikleri göz önüne alınarak ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, kişisel verilerin korunması alanındaki ulusal hukuki düzenlemeler ve önemli nitelikteki uluslararası düzenlemeler incelenmiştir. İkinci bölümde, işverenin kişisel verileri koruma yükümlülüğüne ilişkin olarak aday işçilikten başlayarak, işçi-işveren arasında mahkemeye taşınan bir çekişme olması ihtimali de dahil olmak üzere, özellik arz eden kişisel veri işleme halleri ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, işverenin kişisel verileri koruma yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda hukuki başvuru yolları incelenmiştir. İlgili konular, öğretideki yorumlar, mahkeme ve idari kararlar ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü gibi uluslararası kaynaklar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızın nihai amacı, işverenlerin kişisel verileri koruma yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğün hukuki boyutların ve görünüm hallerini iş ilişkisinin her safhasını dikkate alarak incelemek ve hukuka uygun veri işleme hallerinin şartlarını ortaya koymaya çalışmaktır. Böylece, işçi-işveren ilişkilerinde kişisel verilerin korunması hususunda yaşanan tartışmalara katkı sağlamak ve işçinin kişiliğinin korunmasını önceleyen bir yaklaşımın geliştirilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

    


   İÇİNDEKİLER

    


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
   I. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
   A. Kişisel Veri Kavramı
   B. Kişisel Veri İşleme Kavramı
   C. Kişisel Verilerin Korunması ve Diğer Temel Haklar
   D. Kişisel Verilerin Korunması İhtiyacı ve Korumanın Önemi
   II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI
   A. Genel Olarak
   B. Ekonomik Hak Yaklaşımı
   C. İnsan Hakkı Yaklaşımı
   III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
   A. Uluslararası Düzenlemeler
   B. Avrupa'da Kişisel Verilerin Korunması Alanında Düzenlemeler
   IV. TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
   A. Genel Olarak
   B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
   C. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
   D. 4857 Sayılı İş Kanunu
   E. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
   F. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
   G. 6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    


   İKİNCİ BÖLÜM
   İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BORCU
   I. ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN MEVZUAT BAKIMINDAN İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERLE BAĞLANTILI BORÇLARI
   A. Genel Olarak
   B. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu
   C. İşverenin Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı)
   II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA BORCU
   A. Genel Olarak
   B. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
   C. İşverenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Düzenlenen Genel İlkelerle Bağlantılı Borçları
   D. İşçiyi Aydınlatma (Bilgilendirme) Yükümlülüğü
   E. İşverenin İşçinin Verilerine İlişkin Veri Güvenliğini Sağlama Borcu
   F. İşverenin Otomatik Sistemlerin Kararlarından Sorumluluğu
   G. İşverenin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu
   H. İşçinin Kişisel Verileri ile İlgili Hakları
   III. İŞVERENİN HUKUKA UYGUN VERİ İŞLEME YAPABİLECEĞİ HALLER
   A. Genel Olarak
   B. İşçinin Rızası
   C. İşverenin Kanunlarda Açıkça Öngörülen Nedenlerle Veri İşlemesi
   D. Veri İşlemenin Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması
   E. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi
   F. İşverenin Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
   G. İşçi Tarafından Alenileştirilmiş Kişisel Veriler
   H. İşverenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Bakımından Veri İşlemesinin Gerekli Olması
   I. Kişisel Verilerin İşverenin Meşru Menfaati İçin İşlenmesi
   IV. İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BORCUNA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
   A. 2024 Yılı Değişiklikleri Öncesi İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
   B. 2024 Yılı Değişiklikleri Sonrası İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
   C. İşçinin Sağlık Verilerinin İşlenmesi
   D. İşverenin Özlük Dosyası Düzenleme Borcu
   E. İşçinin Sendika Üyeliğine İlişkin Verilerin İşlenmesi
   F. İş Yargılamasında İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
   G. İşçinin İşe Alım Sırasında Kişisel Verilerinin İşlenmesi
   H. İşin Yürütülmesi Sırasında Kişisel Verilerin İşlenmesi

    


   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA BORCUNUN İHLALİ HALLERİNDE HUKUKİ YOLLAR
   I. GENEL OLARAK
   II. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
   III. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
   A. Genel Olarak
   B. Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa In Contrahendo)
   C. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk
   D. Sözleşmenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ve Fesihten Kaynaklanan Maddi Zararın Giderilmesi
   E. Haksız Fiil Sorumluluğu
   F. Yardımcı Kişilerin Sorumluluğu
   G. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
   H. Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluk
   IV. İŞ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
   A. Genel Olarak
   B. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
   C. Ayrımcılık Tazminatı
   D. İş Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Yaptırımları
   V. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
   VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
   A. Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı
   B. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı
   C. Kurul'a Şikâyet Hakkı
   D. Kurul Tarafından Yapılan İnceleme
   E. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Kabahatler
   SONUÇ

    


   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786254328459
   Boyut
   :
   16X24
   Sayfa Sayısı
   :
   313
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2024
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   342,00   
   342,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat