Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türkiye Türkçesi Ses ve Yazım Bilgisi Prof. Dr. Mustafa Özkan

Türkiye Türkçesi Ses ve Yazım Bilgisi

Liste Fiyatı : 41,00
İndirimli Fiyat : 38,95
Kazancınız : 2,05
9789753683715
363722
Türkiye Türkçesi Ses ve Yazım Bilgisi
Türkiye Türkçesi Ses ve Yazım Bilgisi
Filiz Kitabevi
38.95

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    XIII
KISALTMALAR    XV
GİRİŞ    1
1. Dilin Tanımı    1
2. Dilin Kaynağı    3
3. Dil Türleri    5
Ana Dili    5
Ortak Dil    5
Konuşma Dili    7
Yazı Dili    8
Yaşayan Dil-Ölü Dil    8
Doğal Dil-Yapma Dil    9
Geçer Dil (Lingua franca)    10
Karma Dil    10
Aracı Dil    10
Bilim Dili    10
Argo    12
BİRİNCİ BÖLÜM
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ
ARASINDAKİ YERİ
1. Dillerin Sınıflandırılması    13
Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türkçe    13
2. Köken Bakımından Diller    15
A. Hint-Avrupa Dilleri    15
Asya Kolu    15
Hint-İran Dilleri (Arî diller)    15
a) Hintçe    15
b) Farsça    15
c) Eski Anadolu Dilleri    16
d) Toharca    16
Avrupa Kolu    16
a) Cermen Dilleri    16
b) Roman Dilleri    16
c) Slav-Baltık Dilleri    16
d) Kelt Dilleri    16
e) Grekçe (Yunanca)    16
f) Ermenice    16
B. Hamî-Samî Dilleri    16
C. Çin-Tibet Dilleri    16
D. Bantu Dilleri    16
E. Kafkas Dilleri    17
F. Ural-Altay Dilleri    17
3. Yapı Bakımından Diller    17
A. Tek Heceli Diller    17
B. Eklemeli (Bitişken) Diller    18
C. Çekimli (Bükümlü) Diller    18
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ
Türk Dilinin Eskiliği ve Gelişim Süreci    23
1. Altay Devri    24
2. En Eski Türkçe    24
3. İlk Türkçe    25
4. Eski Türkçe    26
a) Göktürk Devri    26
Kültigin Abidesi    28
b) Uygur Devri    31
Sekiz Yükmek    31
5. Orta Türkçe Devresi    32
a) Karahanlı Türkçesi    33
b) Hârizm Türkçesi    34
6. Yeni Türkçe Devresi    35
a) Doğu Türkçesi    35
b) Batı Türkçesi    37
Kuzeybatı Türkçesi (Kıpçak Türkçesi)    37
Batı Türkçesi (Güneybatı Türkçesi, Oğuz Türkçesi)    38
Eski Anadolu Türkçesi    39
Osmanlı Türkçesi    39
Türkiye Türkçesi (Kıpçak Türkçesi)    39
7. Modern Türk Yazı Dilleri Devresi    40
Okuma Metni (Ayı ile Adamın Dostluğu)    41
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKÇENİN YAZILDIĞI ALFABELER
1. Yazı ve İmla    43
2. Türkçenin Yazıldığı Alfabeler    46
a) Göktürk Alfabesi    46
b) Uygur Alfabesi    53
c) Arap Alfabesi    63
ç) Kiril Alfabesi    85
d) Latin Alfabesi    99
3. Dil Bilgisi ve Bölümleri    114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ
Seslerin Oluşması    117
Seslerin Çeşitleri    118
A) Ünlüler (Vokaller)    120
1. Kalın ve İnce Ünlüler    120
2. Düz ve Yuvarlak Ünlüler    121
3. Geniş ve Dar Ünlüler    121
4. Açık ve Kapalı Ünlüler    121
5. Kapalı e (é)    123
6. İnce a    123
7. Uzun ünlü    123
8. I Ünlüsünün Durumu    125
B) Ünsüzler (Konsonantlar)    125
1. Boğumlanma Noktalarına Göre Ünsüzler    125
a) Dudak Ünsüzleri    125
b) Diş Ünsüzleri    126
c) Damak Ünsüzleri    129
ç) Gırtlak Ünsüzleri    130
2. Boğumlanma Tarzlarına Göre Ünsüzler    131
a) Patlayıcı Ünsüzler    131
b) Sızıcı Ünsüzler    132
3. Ton Alıp Almamalarına Göre Ünsüzler    133
a) Sedalı Ünsüzler    133
b) Sedasız Ünsüzler    133
4. Duyulurluklarına Göre Ünsüzler    134
a) Akıcı Ünsüzler    134
b) Katı Ünsüzler    134
5. Kelime Başı Ünsüzleri    135
6. Kelime Sonu Ünsüzleri    142
7. Ünsüz İkizleşmesi    144
8. Başta Çift Ünsüz    145
9. Hece ve Kelime Sonundaki Ünsüz Grupları    146
C) SESLERİN BİRLEŞMESİ    148
1. Hecenin Yapısı    148
2. Hece Çeşitleri    148
3. Açık ve Kapalı Hece    150
4. Hece Bölümü    151
5. Ulama    152
6. Vurgu    153
a) Kelime Vurgusu    153
aa) Kelime Tabanlarında Vurgu    153
ab) Eklemeli Kelimelerde Vurgu    156
ac) Birleşik Kelimelerde Vurgu    160
ad) Kelime Gruplarında Vurgu    161
1. İsim Tamlamalarında Vurgu    161
2. Sıfat Tamlamalarında Vurgu    162
3. Edat Gruplarında Vurgu    163
4. İkilemelerde Vurgu    163
5. Fiil Gruplarında Vurgu    164
6. Birleşik Fiil Gruplarında Vurgu    165
7. Sayı Grubunda Vurgu    165
8. Ünvan Grubunda Vurgu    165
9. Kısaltma Gruplarında Vurgu    166
a) İsnat Grubu    166
b) Yükleme Grubu    166
c) Yönelme, Bulunma ve Uzlaşma Grupları    166
ç) Vasıta Grubu    166
10. Birleşik İsim Grubunda Vurgu    167
b) Cümle Vurgusu    167
c) Anlatım Vurgusu    167
7. Tonlama    168
a) Basit Cümlelerde Tonlama    169
aa) Bildirme Cümlelerinde Tonlama    169
ab) Soru Cümlelerinde Tonlama    170
ac) Emir Cümlelerinde Tonlama    170
aç) Ünlem Cümlelerinde Tonlama    171
b) Birleşik Cümlelerde Tonlama    171
8. Durak    171
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SES OLAYLARI
I. SES TÜREMESİ    173
A) Ünlü Türemesi    173
1. Ön Seste Ünlü Türemesi    174
2. İç Seste Ünlü Türemesi    174
3. Son Seste Ünlü Türemesi    177
B) Ünsüz Türemesi    177
1. Ön Seste Ünsüz Türemesi    177
2. İç Seste Ünsüz Türemesi    178
a) –n– Türemesi    178
b) –m– Türemesi    178
c) –b– Türemesi    178
ç) –y–, –v– Türemesi    179
d) İkizleşme Şeklinde Türeme    179
e) Ekleme Sırasında Türeme    179
3. Son Seste Ünsüz Türemesi    180
II. SES DÜŞMESİ    181
A) Ünsüz Düşmesi    181
1. Damak Ünsüzlerinin Düşmesi    181
2. Akıcı Ünsüzlerin Düşmesi    182
3. Gırtlak Ünsüzlerinin Düşmesi    183
4. Başka Ünsüzlerin Düşmesi    184
5. Tekleşme    185
a) İç Seste Tekleşme    185
b) Son Seste Tekleşme    185
B) Ünlü Düşmesi    186
1. Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi    186
a) Kelime Tabanlarında ve Kalıcı Düşme    186
b) Ekleme Sırasında Düşme    188
ile > –la/–le    188
–alı/–eli > –al/–el    188
idi > –di    189
imiş > –miş    189
ise > –se    189
iken > –ken    189
2. Başka Ünlü Düşmeleri    190
3. Hece Düşmesi (hablology)    191
4. Kaynaşma (contraction)    191
5. Ünlü Çatışması (hiatus)    193
III. GÖÇÜŞME (metathesis)    194
A) Yakın Göçüşme    194
B) Uzak Göçüşme    195
IV. BENZEŞME (assimilation)    195
A) Derecesine Göre    196
1. Tam Benzeşme    196
2. Yarı Benzeşme    196
B) Yerine Göre    197
1. İlerleyici Benzeşme    197
2. Gerileyici Benzeşme    198
C) Benzeşen Seslerin Yakın ve Uzaklığına Göre    199
1. Yakın Benzeşme    199
2. Uzak Benzeşme    199
Ç) Ünlü Benzeşmeleri    199
1. Dil Benzeşmesi (Kalınlık-İncelik Uyumu)    199
a) İnce Ünlülü Kelimeler    200
b) Kalın Ünlülü Kelimeler    200
c) Dil Benzeşmesinin İstisnaları    200
ç) Uyumdan Kaçan Ekler    201
d) Yabancı Kelimelerde Dil Benzeşmesi    201
2. Dudak Benzeşmesi (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu)    203
a) Düz Ünlülü Kelimeler    203
b) Yuvarlak Ünlülü Kelimeler    204
c) Dudak Benzeşmesinin İstisnaları    204
D) Ünlü-Ünsüz Benzeşmesi (Ünlülerin Ünsüzlere Etkisi)    205
1. Sedalılaşma (sonorisation)    205
a) İç Seste Sedalılaşma    205
–t– > –d– Değişmesi    206
–p– > –b– Değişmesi    206
–c– > –ç– Değişmesi    207
–k– > –g– > –ğ– Değişmesi    207
b) Tabanların Son Sesleri ve Eklerde Sedalılaşma    208
c) Yabancı Kelimelerde Sedalılaşma    209
ç) Birleşik Kelimelerde Sedalılaşma    210
2. Dudaksıllaşma (labialisation)    211
a) g > v Değişmesi    211
b) ñ > m Değişmesi    211
3. Sızıcılaşma (spirantisation)    211
4. Almaşma (gradation)    212
E) Ünsüz-Ünlü Benzeşmesi (Ünsüzlerin Ünlülere Etkisi)    214
1. Ünlü Daralması    214
2. Ünlü Düzleşmesi    215
3. Yuvarlaklaşma    216
4. İncelme    217
a) Tam İncelme    217
b) Yarı İncelme    218
F) Ünsüz Benzeşmesi    218
1. Sedalılık-Sedasızlık Bakımından Benzeşme    218
2. Çıkış Yerleri Bakımından Benzeşme    220
a) n > m Benzeşmesi    220
b) l > n Benzeşmesi    220
c) r > l Benzeşmesi    220
ç) z > s, t > s Benzeşmesi    221
3. Benzeşmezlik (aykırılaşma [dissimalation])    221
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ
A) Büyük Harflerin Kullanılışı    222
1. Özel Adların Yazılışı    222
2. Din, Mezhep ve Akımların Yazılışı    224
3. Milliyet ve Dil Adları    225
4. Gezegen ve Yıldız Adları    225
5. Yön Adları    226
6. Coğrafî Adlar    226
7. Kurum, Kuruluş ve Yapı Adları    228
8. Tarihî Olaylar, Savaşlar, Antlaşmalar    229
9. Kitap, Dergi, Gazete, Makale Adları    229
10. Millî, Dinî Bayramlar ve Özel Gün Bildiren Adlar    230
11. Ay ve Gün Adları    230
12. İş Yeri Adları    231
13. Özel Adların Dışında Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler    231
B) Sayıların Yazılışı    232
C) Uzun Ünlülerin Yazılışı    233
D) Yabancı Kelimelerin Yazılışı    236
E) Bazı Ek ve Edatların Yazılışı    241
1. –yor Ekinin Yazılışı    241
2. ile Bağlacının Yazılışı    242
3. Soru Ekinin Yazılışı    243
4. ki Bağlacının Yazılışı    243
5. da/de Bağlacının Yazılışı    244
6. i-mek Fiilinin Yazılışı    245
F) Kesme İşaretinin (') Kullanılması    245
ALTINCI BÖLÜM
BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZILIŞI
1. Birleşik Kelime Kavramı    248
2. Birleşik Kelimelerin Oluşumu    248
A) Anlamca Kaynaşma    248
B) Şekil Bakımından Kaynaşma    250
3. Birleşik Kelime, Deyim, AtaSözü İlişkisi    251
4. Birleşik Kelimelerin Yazılışı    252
5. Yapıları Bakımından Birleşik Kelimeler    253
I. Birleşik İsimler    253
1. Asıl Birleşik İsimler    254
2. Birleşik İsim Hükmünde Olan Birleşik Kelimeler    254
A) İsim Tamlaması Kalıbında    255
1. Belirli İsim Tamlaması    255
2. Belirsiz İsim Tamlaması    255
3. Eksiz Tamlama    260
B) Sıfat Tamlaması Kalıbında    262
C) Edat Grubu Kalıbında    265
Ç) Zarf Grubu Kalıbında    265
D) Hal Ekli İsimlerle Oluşturulmuş İsim Grubu Kalıbında    266
1. Yönelme Grubu Kalıbında    266
2. Bulunma Grubu Kalıbında    266
3. Uzaklaşma Grubu Kalıbında    266
4. Hal Ekli Grupların Tersi Görünüşünde Olan Kalıplar    267
5. İsnat Grubu Kalıbında    267
E) Çekimli Fiil Kalıbında    268
1. Her İki Unsuru Çekimli Fiil Olanlar    268
2. Özne, Nesne, Zarf Durumundaki İsimlerle Çekimli Fiillerin
Kalıplaşmasıyla Oluşanlar    268
3. Çekimli Fiili Başta Bulunanlar    269
4. Sıfat-Fiillerle Kurulmuş Birleşikler    269
F) İkileme Kalıbında Kurulan Birleşik Kelimeler    269
1. Aynı Kelimenin Tekrarı ile Yapılanlar    270
2. Eş veya Yakın Anlamlı Kelimelerden Kurulan İkilemeler    270
3. Zıt Anlamlı Kelimelerden Kurulan İkilemeler    271
4. Pekiştirmeli İkilemeler    271
a) Kelime başına "m” sesi getirilerek yapılanlar    272
b) "m, p, r, s” sesleriyle hece oluşturularak yapılanlar    272
5. Zarf-Fiillerle Kurulan İkilemeler    273
II. Birleşik Fiiller    273
İsim + Yardımcı Fiil Kalıbı İle Kurulanlar    274
A) Türkçe İsimler    275
1. Zarf Grubu Kalıbında    275
2. Özne Durumunda Olan İsimlerle    275
3. Nesne Durumunda Olan İsimlerle    275
4. Yönelme, Bulunma ve Uzaklaşma Halinde Bulunan İsimlerle    276
B) Yabancı İsimlerle    277
1. Arapça, Farsça Kelimelerle Kurulan Birleşik Fiiller    277
2. Batı Menşeli Kelimelerle Kurulan Birleşik Fiiller    277
Fiil + Zarf-fiil + Yardımcı Fiil Kalıbı ile Kurulanlar    279
1. Yeterlik Fiili    280
2. Yaklaşma Fiili    280
3. Tezlik Fiili    280
4. Süreklilik Fiili    280
5. Yarı Tasvir Fiilleri    281
YEDİNCİ BÖLÜM
NOKTALAMA İŞARETLERİ (Punctuation)
I. Söz Dizimi ile İlgili İşaretler     282
A) Nokta     282
B) Virgül     287
C) Noktalı Virgül     293
D) İki Nokta     295
E) Üç Nokta     298
F) Soru İşareti     302
G) Ünlem İşareti     304
II. Yardımcı İşaretler     306
A) Kısa Çizgi     306
B) Uzun Çizgi     310
C) Tırnak İşareti     311
D) Tek Tırnak İşareti     313
E) Parantez İşareti     314
F) Köşeli Parantez     316
G) Eğik Çizgi     317
H) Paragraf İşareti     318
I) Düzeltme İşareti     318
KAYNAKLAR    321
DİZİN    325

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ    XIII
   KISALTMALAR    XV
   GİRİŞ    1
   1. Dilin Tanımı    1
   2. Dilin Kaynağı    3
   3. Dil Türleri    5
   Ana Dili    5
   Ortak Dil    5
   Konuşma Dili    7
   Yazı Dili    8
   Yaşayan Dil-Ölü Dil    8
   Doğal Dil-Yapma Dil    9
   Geçer Dil (Lingua franca)    10
   Karma Dil    10
   Aracı Dil    10
   Bilim Dili    10
   Argo    12
   BİRİNCİ BÖLÜM
   DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ
   ARASINDAKİ YERİ
   1. Dillerin Sınıflandırılması    13
   Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türkçe    13
   2. Köken Bakımından Diller    15
   A. Hint-Avrupa Dilleri    15
   Asya Kolu    15
   Hint-İran Dilleri (Arî diller)    15
   a) Hintçe    15
   b) Farsça    15
   c) Eski Anadolu Dilleri    16
   d) Toharca    16
   Avrupa Kolu    16
   a) Cermen Dilleri    16
   b) Roman Dilleri    16
   c) Slav-Baltık Dilleri    16
   d) Kelt Dilleri    16
   e) Grekçe (Yunanca)    16
   f) Ermenice    16
   B. Hamî-Samî Dilleri    16
   C. Çin-Tibet Dilleri    16
   D. Bantu Dilleri    16
   E. Kafkas Dilleri    17
   F. Ural-Altay Dilleri    17
   3. Yapı Bakımından Diller    17
   A. Tek Heceli Diller    17
   B. Eklemeli (Bitişken) Diller    18
   C. Çekimli (Bükümlü) Diller    18
   TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ
   Türk Dilinin Eskiliği ve Gelişim Süreci    23
   1. Altay Devri    24
   2. En Eski Türkçe    24
   3. İlk Türkçe    25
   4. Eski Türkçe    26
   a) Göktürk Devri    26
   Kültigin Abidesi    28
   b) Uygur Devri    31
   Sekiz Yükmek    31
   5. Orta Türkçe Devresi    32
   a) Karahanlı Türkçesi    33
   b) Hârizm Türkçesi    34
   6. Yeni Türkçe Devresi    35
   a) Doğu Türkçesi    35
   b) Batı Türkçesi    37
   Kuzeybatı Türkçesi (Kıpçak Türkçesi)    37
   Batı Türkçesi (Güneybatı Türkçesi, Oğuz Türkçesi)    38
   Eski Anadolu Türkçesi    39
   Osmanlı Türkçesi    39
   Türkiye Türkçesi (Kıpçak Türkçesi)    39
   7. Modern Türk Yazı Dilleri Devresi    40
   Okuma Metni (Ayı ile Adamın Dostluğu)    41
   İKİNCİ BÖLÜM
   TÜRKÇENİN YAZILDIĞI ALFABELER
   1. Yazı ve İmla    43
   2. Türkçenin Yazıldığı Alfabeler    46
   a) Göktürk Alfabesi    46
   b) Uygur Alfabesi    53
   c) Arap Alfabesi    63
   ç) Kiril Alfabesi    85
   d) Latin Alfabesi    99
   3. Dil Bilgisi ve Bölümleri    114
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ
   Seslerin Oluşması    117
   Seslerin Çeşitleri    118
   A) Ünlüler (Vokaller)    120
   1. Kalın ve İnce Ünlüler    120
   2. Düz ve Yuvarlak Ünlüler    121
   3. Geniş ve Dar Ünlüler    121
   4. Açık ve Kapalı Ünlüler    121
   5. Kapalı e (é)    123
   6. İnce a    123
   7. Uzun ünlü    123
   8. I Ünlüsünün Durumu    125
   B) Ünsüzler (Konsonantlar)    125
   1. Boğumlanma Noktalarına Göre Ünsüzler    125
   a) Dudak Ünsüzleri    125
   b) Diş Ünsüzleri    126
   c) Damak Ünsüzleri    129
   ç) Gırtlak Ünsüzleri    130
   2. Boğumlanma Tarzlarına Göre Ünsüzler    131
   a) Patlayıcı Ünsüzler    131
   b) Sızıcı Ünsüzler    132
   3. Ton Alıp Almamalarına Göre Ünsüzler    133
   a) Sedalı Ünsüzler    133
   b) Sedasız Ünsüzler    133
   4. Duyulurluklarına Göre Ünsüzler    134
   a) Akıcı Ünsüzler    134
   b) Katı Ünsüzler    134
   5. Kelime Başı Ünsüzleri    135
   6. Kelime Sonu Ünsüzleri    142
   7. Ünsüz İkizleşmesi    144
   8. Başta Çift Ünsüz    145
   9. Hece ve Kelime Sonundaki Ünsüz Grupları    146
   C) SESLERİN BİRLEŞMESİ    148
   1. Hecenin Yapısı    148
   2. Hece Çeşitleri    148
   3. Açık ve Kapalı Hece    150
   4. Hece Bölümü    151
   5. Ulama    152
   6. Vurgu    153
   a) Kelime Vurgusu    153
   aa) Kelime Tabanlarında Vurgu    153
   ab) Eklemeli Kelimelerde Vurgu    156
   ac) Birleşik Kelimelerde Vurgu    160
   ad) Kelime Gruplarında Vurgu    161
   1. İsim Tamlamalarında Vurgu    161
   2. Sıfat Tamlamalarında Vurgu    162
   3. Edat Gruplarında Vurgu    163
   4. İkilemelerde Vurgu    163
   5. Fiil Gruplarında Vurgu    164
   6. Birleşik Fiil Gruplarında Vurgu    165
   7. Sayı Grubunda Vurgu    165
   8. Ünvan Grubunda Vurgu    165
   9. Kısaltma Gruplarında Vurgu    166
   a) İsnat Grubu    166
   b) Yükleme Grubu    166
   c) Yönelme, Bulunma ve Uzlaşma Grupları    166
   ç) Vasıta Grubu    166
   10. Birleşik İsim Grubunda Vurgu    167
   b) Cümle Vurgusu    167
   c) Anlatım Vurgusu    167
   7. Tonlama    168
   a) Basit Cümlelerde Tonlama    169
   aa) Bildirme Cümlelerinde Tonlama    169
   ab) Soru Cümlelerinde Tonlama    170
   ac) Emir Cümlelerinde Tonlama    170
   aç) Ünlem Cümlelerinde Tonlama    171
   b) Birleşik Cümlelerde Tonlama    171
   8. Durak    171
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   SES OLAYLARI
   I. SES TÜREMESİ    173
   A) Ünlü Türemesi    173
   1. Ön Seste Ünlü Türemesi    174
   2. İç Seste Ünlü Türemesi    174
   3. Son Seste Ünlü Türemesi    177
   B) Ünsüz Türemesi    177
   1. Ön Seste Ünsüz Türemesi    177
   2. İç Seste Ünsüz Türemesi    178
   a) –n– Türemesi    178
   b) –m– Türemesi    178
   c) –b– Türemesi    178
   ç) –y–, –v– Türemesi    179
   d) İkizleşme Şeklinde Türeme    179
   e) Ekleme Sırasında Türeme    179
   3. Son Seste Ünsüz Türemesi    180
   II. SES DÜŞMESİ    181
   A) Ünsüz Düşmesi    181
   1. Damak Ünsüzlerinin Düşmesi    181
   2. Akıcı Ünsüzlerin Düşmesi    182
   3. Gırtlak Ünsüzlerinin Düşmesi    183
   4. Başka Ünsüzlerin Düşmesi    184
   5. Tekleşme    185
   a) İç Seste Tekleşme    185
   b) Son Seste Tekleşme    185
   B) Ünlü Düşmesi    186
   1. Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi    186
   a) Kelime Tabanlarında ve Kalıcı Düşme    186
   b) Ekleme Sırasında Düşme    188
   ile > –la/–le    188
   –alı/–eli > –al/–el    188
   idi > –di    189
   imiş > –miş    189
   ise > –se    189
   iken > –ken    189
   2. Başka Ünlü Düşmeleri    190
   3. Hece Düşmesi (hablology)    191
   4. Kaynaşma (contraction)    191
   5. Ünlü Çatışması (hiatus)    193
   III. GÖÇÜŞME (metathesis)    194
   A) Yakın Göçüşme    194
   B) Uzak Göçüşme    195
   IV. BENZEŞME (assimilation)    195
   A) Derecesine Göre    196
   1. Tam Benzeşme    196
   2. Yarı Benzeşme    196
   B) Yerine Göre    197
   1. İlerleyici Benzeşme    197
   2. Gerileyici Benzeşme    198
   C) Benzeşen Seslerin Yakın ve Uzaklığına Göre    199
   1. Yakın Benzeşme    199
   2. Uzak Benzeşme    199
   Ç) Ünlü Benzeşmeleri    199
   1. Dil Benzeşmesi (Kalınlık-İncelik Uyumu)    199
   a) İnce Ünlülü Kelimeler    200
   b) Kalın Ünlülü Kelimeler    200
   c) Dil Benzeşmesinin İstisnaları    200
   ç) Uyumdan Kaçan Ekler    201
   d) Yabancı Kelimelerde Dil Benzeşmesi    201
   2. Dudak Benzeşmesi (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu)    203
   a) Düz Ünlülü Kelimeler    203
   b) Yuvarlak Ünlülü Kelimeler    204
   c) Dudak Benzeşmesinin İstisnaları    204
   D) Ünlü-Ünsüz Benzeşmesi (Ünlülerin Ünsüzlere Etkisi)    205
   1. Sedalılaşma (sonorisation)    205
   a) İç Seste Sedalılaşma    205
   –t– > –d– Değişmesi    206
   –p– > –b– Değişmesi    206
   –c– > –ç– Değişmesi    207
   –k– > –g– > –ğ– Değişmesi    207
   b) Tabanların Son Sesleri ve Eklerde Sedalılaşma    208
   c) Yabancı Kelimelerde Sedalılaşma    209
   ç) Birleşik Kelimelerde Sedalılaşma    210
   2. Dudaksıllaşma (labialisation)    211
   a) g > v Değişmesi    211
   b) ñ > m Değişmesi    211
   3. Sızıcılaşma (spirantisation)    211
   4. Almaşma (gradation)    212
   E) Ünsüz-Ünlü Benzeşmesi (Ünsüzlerin Ünlülere Etkisi)    214
   1. Ünlü Daralması    214
   2. Ünlü Düzleşmesi    215
   3. Yuvarlaklaşma    216
   4. İncelme    217
   a) Tam İncelme    217
   b) Yarı İncelme    218
   F) Ünsüz Benzeşmesi    218
   1. Sedalılık-Sedasızlık Bakımından Benzeşme    218
   2. Çıkış Yerleri Bakımından Benzeşme    220
   a) n > m Benzeşmesi    220
   b) l > n Benzeşmesi    220
   c) r > l Benzeşmesi    220
   ç) z > s, t > s Benzeşmesi    221
   3. Benzeşmezlik (aykırılaşma [dissimalation])    221
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   TÜRKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ
   A) Büyük Harflerin Kullanılışı    222
   1. Özel Adların Yazılışı    222
   2. Din, Mezhep ve Akımların Yazılışı    224
   3. Milliyet ve Dil Adları    225
   4. Gezegen ve Yıldız Adları    225
   5. Yön Adları    226
   6. Coğrafî Adlar    226
   7. Kurum, Kuruluş ve Yapı Adları    228
   8. Tarihî Olaylar, Savaşlar, Antlaşmalar    229
   9. Kitap, Dergi, Gazete, Makale Adları    229
   10. Millî, Dinî Bayramlar ve Özel Gün Bildiren Adlar    230
   11. Ay ve Gün Adları    230
   12. İş Yeri Adları    231
   13. Özel Adların Dışında Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler    231
   B) Sayıların Yazılışı    232
   C) Uzun Ünlülerin Yazılışı    233
   D) Yabancı Kelimelerin Yazılışı    236
   E) Bazı Ek ve Edatların Yazılışı    241
   1. –yor Ekinin Yazılışı    241
   2. ile Bağlacının Yazılışı    242
   3. Soru Ekinin Yazılışı    243
   4. ki Bağlacının Yazılışı    243
   5. da/de Bağlacının Yazılışı    244
   6. i-mek Fiilinin Yazılışı    245
   F) Kesme İşaretinin (') Kullanılması    245
   ALTINCI BÖLÜM
   BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZILIŞI
   1. Birleşik Kelime Kavramı    248
   2. Birleşik Kelimelerin Oluşumu    248
   A) Anlamca Kaynaşma    248
   B) Şekil Bakımından Kaynaşma    250
   3. Birleşik Kelime, Deyim, AtaSözü İlişkisi    251
   4. Birleşik Kelimelerin Yazılışı    252
   5. Yapıları Bakımından Birleşik Kelimeler    253
   I. Birleşik İsimler    253
   1. Asıl Birleşik İsimler    254
   2. Birleşik İsim Hükmünde Olan Birleşik Kelimeler    254
   A) İsim Tamlaması Kalıbında    255
   1. Belirli İsim Tamlaması    255
   2. Belirsiz İsim Tamlaması    255
   3. Eksiz Tamlama    260
   B) Sıfat Tamlaması Kalıbında    262
   C) Edat Grubu Kalıbında    265
   Ç) Zarf Grubu Kalıbında    265
   D) Hal Ekli İsimlerle Oluşturulmuş İsim Grubu Kalıbında    266
   1. Yönelme Grubu Kalıbında    266
   2. Bulunma Grubu Kalıbında    266
   3. Uzaklaşma Grubu Kalıbında    266
   4. Hal Ekli Grupların Tersi Görünüşünde Olan Kalıplar    267
   5. İsnat Grubu Kalıbında    267
   E) Çekimli Fiil Kalıbında    268
   1. Her İki Unsuru Çekimli Fiil Olanlar    268
   2. Özne, Nesne, Zarf Durumundaki İsimlerle Çekimli Fiillerin
   Kalıplaşmasıyla Oluşanlar    268
   3. Çekimli Fiili Başta Bulunanlar    269
   4. Sıfat-Fiillerle Kurulmuş Birleşikler    269
   F) İkileme Kalıbında Kurulan Birleşik Kelimeler    269
   1. Aynı Kelimenin Tekrarı ile Yapılanlar    270
   2. Eş veya Yakın Anlamlı Kelimelerden Kurulan İkilemeler    270
   3. Zıt Anlamlı Kelimelerden Kurulan İkilemeler    271
   4. Pekiştirmeli İkilemeler    271
   a) Kelime başına "m” sesi getirilerek yapılanlar    272
   b) "m, p, r, s” sesleriyle hece oluşturularak yapılanlar    272
   5. Zarf-Fiillerle Kurulan İkilemeler    273
   II. Birleşik Fiiller    273
   İsim + Yardımcı Fiil Kalıbı İle Kurulanlar    274
   A) Türkçe İsimler    275
   1. Zarf Grubu Kalıbında    275
   2. Özne Durumunda Olan İsimlerle    275
   3. Nesne Durumunda Olan İsimlerle    275
   4. Yönelme, Bulunma ve Uzaklaşma Halinde Bulunan İsimlerle    276
   B) Yabancı İsimlerle    277
   1. Arapça, Farsça Kelimelerle Kurulan Birleşik Fiiller    277
   2. Batı Menşeli Kelimelerle Kurulan Birleşik Fiiller    277
   Fiil + Zarf-fiil + Yardımcı Fiil Kalıbı ile Kurulanlar    279
   1. Yeterlik Fiili    280
   2. Yaklaşma Fiili    280
   3. Tezlik Fiili    280
   4. Süreklilik Fiili    280
   5. Yarı Tasvir Fiilleri    281
   YEDİNCİ BÖLÜM
   NOKTALAMA İŞARETLERİ (Punctuation)
   I. Söz Dizimi ile İlgili İşaretler     282
   A) Nokta     282
   B) Virgül     287
   C) Noktalı Virgül     293
   D) İki Nokta     295
   E) Üç Nokta     298
   F) Soru İşareti     302
   G) Ünlem İşareti     304
   II. Yardımcı İşaretler     306
   A) Kısa Çizgi     306
   B) Uzun Çizgi     310
   C) Tırnak İşareti     311
   D) Tek Tırnak İşareti     313
   E) Parantez İşareti     314
   F) Köşeli Parantez     316
   G) Eğik Çizgi     317
   H) Paragraf İşareti     318
   I) Düzeltme İşareti     318
   KAYNAKLAR    321
   DİZİN    325

   Stok Kodu
   :
   9789753683715
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   331
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2013
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat