Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat Doç. Dr. Ekre

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 50,00
İndirimli Fiyat : 47,50
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat
Filiz Kitabevi
47.50
<p>TÜRK MEDENÎ KANUNU ........................................................... 1 Başlangıç.......................................................................................... 3 Birinci Kitap Kişiler Hukuku Birinci Kısım Gerçek Kişiler Birinci Bölüm Kişilik ............................................................................................... 9 İkinci Bölüm Kişisel Durum Sicili.......................................................................... 21 İkinci Kısım Tüzel Kişiler Birinci Bölüm Genel Hükümler................................................................................ 26 İkinci Bölüm Dernekler .......................................................................................... 29 Üçüncü Bölüm Vakıflar............................................................................................. 46 vi İkinci Kitap Aile Hukuku Birinci Kısım Evlilik Hukuku Birinci Bölüm Evlenme..................................................................................57 Birinci Ayırım Nişanlılık...........................................................................57 İkinci Ayırım Evlenme Ehliyeti ve Engelleri ..........................................60 Üçüncü Ayırım Evlenme Başvurusu ve Töreni ..........................................63 Dördüncü Ayırım Batıl Olan Evlenmeler.......................................................68 İkinci Bölüm Boşanma .................................................................................75 Üçüncü Bölüm Evliliğin Genel Hükümleri .....................................................88 Dördüncü Bölüm Eşler Arasındaki Mal Rejimi ..................................................96 Birinci Ayırım Genel Hükümler................................................................96 İkinci Ayırım Edinilmiş Mallara Katılma..............................................102 Üçüncü Ayırım Mal Ayrılığı ....................................................................111 Dördüncü Ayırım Paylaşmalı Mal Ayrılığı..................................................112 vii Beşinci Ayırım Mal Ortaklığı ..................................................................116 İkinci Kısım Hısımlık Birinci Bölüm Soybağının Kurulması..........................................................127 Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................127 İkinci Ayırım Kocanın Babalığı ............................................................128 Üçüncü Ayırım Tanıma ve Babalık Hükmü .............................................134 Dördüncü Ayırım Evlât Edinme ..................................................................139 Beşinci Ayırım Soybağının Hükümleri....................................................147 Altıncı Ayırım Velâyet............................................................................152 Yedinci Ayırım Çocuk Malları .................................................................159 İkinci Bölüm Aile .......................................................................................164 Birinci Ayırım Nafaka Yükümlülüğü......................................................164 İkinci Ayırım Ev Düzeni .......................................................................166 Üçüncü Ayırım Aile Malları.....................................................................168 viii Üçüncü Kısım Vesayet Birinci Bölüm Vesayet Düzeni.....................................................................180 Birinci Ayırım Vesayet Organları ...........................................................180 İkinci Ayırım Vesayeti Gerektiren Haller..............................................183 Üçüncü Ayırım Yetki................................................................................186 Dördüncü Ayırım Vasinin Atanması............................................................187 Beşinci Ayırım Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık ...................................193 Altıncı Ayırım Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması..................197 İkinci Bölüm Vesayetin Yürütülmesi .........................................................199 Birinci Ayırım Vasinin Görevleri............................................................199 İkinci Ayırım Kayyımın Görevleri ........................................................207 Üçüncü Ayırım Vesayet Dairelerinin Görevleri .......................................209 Dördüncü Ayırım Vesayet Organlarının Sorumluluğu.................................213 Üçüncü Bölüm Vesayetin Sona Ermesi.........................................................214 ix Birinci Ayırım Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi .....................214 İkinci Ayırım Vasilik Görevinin Sona Ermesi ......................................218 Üçüncü Ayırım Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları..............................221 Üçüncü Kitap Miras Hukuku Birinci Kısım Mirasçılar Birinci Bölüm Yasal Mirasçılar ...................................................................225 İkinci Bölüm Ölüme Bağlı Tasarruflar.......................................................229 Birinci Ayırım Tasarruf Ehliyeti .............................................................229 İkinci Ayırım Tasarruf Özgürlüğü.........................................................230 Üçüncü Ayırım Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri................................235 Dördüncü Ayırım Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri................................243 Beşinci Ayırım Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi .................................253 Altıncı Ayırım Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi ...................257 x Yedinci Ayırım Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar ...........................266 İkinci Kısım Mirasın Geçmesi Birinci Bölüm Mirasın Açılması ..................................................................268 İkinci Bölüm Mirasın Geçmesinin Sonuçları .............................................275 Birinci Ayırım Koruma Önlemleri ..........................................................275 İkinci Ayırım Mirasın Kazanılması .......................................................283 Üçüncü Ayırım Resmî Defter Tutma........................................................293 Dördüncü Ayırım Resmî Tasfiye .................................................................299 Beşinci Ayırım Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası.....................................302 Üçüncü Bölüm Mirasın Paylaşılması.............................................................303 Birinci Ayırım Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı .................................303 İkinci Ayırım Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı.........................................307 Üçüncü Ayırım Mirasta Denkleştirme......................................................318 Dördüncü Ayırım Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu.........................321 xi Dördüncü Kitap Eşya Hukuku Birinci Kısım Mülkiyet Birinci Bölüm Genel Hükümler ...................................................................326 İkinci Bölüm Taşınmaz Mülkiyeti..............................................................341 Birinci Ayırım Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı ..............................................................................341 İkinci Ayırım Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları .............354 Üçüncü Bölüm Taşınır Mülkiyeti..................................................................376 İkinci Kısım Sınırlı Aynî Haklar Birinci Bölüm İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü ........................................385 Birinci Ayırım Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .......................................385 İkinci Ayırım İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları ..............................391 Üçüncü Ayırım Taşınmaz Yükü...............................................................413 İkinci Bölüm Taşınmaz Rehni....................................................................419 xii Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................419 İkinci Ayırım İpotek ..............................................................................435 Üçüncü Ayırım İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi ................................443 Dördüncü Ayırım Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri ..........................................................................456 Üçüncü Bölüm Taşınır Rehni ........................................................................460 Birinci Ayırım Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı..............................460 İkinci Ayırım Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin ....................467 Üçüncü Ayırım Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar.......471 Dördüncü Ayırım Rehinli Tahvil .................................................................474 Üçüncü Kısım Zilyetlik ve Tapu Sicili Birinci Bölüm Zilyetlik ................................................................................475 İkinci Bölüm Tapu Sicili ............................................................................487 Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ................................................................503 xiii BORÇLAR KANUNU Birinci Kısım GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Borç İlişkisinin Kaynakları...................................................513 Birinci Ayırım Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri.................................513 İkinci Ayırım Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ..........................539 Üçüncü Ayırım Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri ............558 İkinci Bölüm Borç İlişkisinin Hükümleri...................................................562 Birinci Ayırım Borçların İfası .................................................................562 İkinci Ayırım Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları...........................576 Üçüncü Ayırım Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi........................589 Üçüncü Bölüm Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı ...592 Birinci Ayırım Sona Erme Hâlleri...........................................................592 İkinci Ayırım Zamanaşımı.....................................................................599 Dördüncü Bölüm Borç İlişkilerinde Özel Durumlar.........................................608 Birinci Ayırım xiv Teselsül ...........................................................................608 İkinci Ayırım Koşullar...........................................................................612 Üçüncü Ayırım Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu............615 Beşinci Bölüm Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri..................................618 Birinci Ayırım Alacağın Devri................................................................618 İkinci Ayırım Borcun üstlenilmesi ........................................................624 Üçüncü Ayırım Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma....................630 İkinci Kısım ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ Birinci Bölüm Satış Sözleşmesi ...................................................................631 Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................631 İkinci Ayırım Taşınır Satışı ...................................................................632 Üçüncü Ayırım Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar ...........650 Dördüncü Ayırım Bazı Satış Türleri ............................................................654 İkinci Bölüm Mal Değişim Sözleşmesi ......................................................671 Üçüncü Bölüm Bağışlama Sözleşmesi ..........................................................672 xv Dördüncü Bölüm Kira Sözleşmesi....................................................................679 Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................679 İkinci Ayırım Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları ........................................699 Üçüncü Ayırım Ürün Kirası .....................................................................710 Beşinci Bölüm Ödünç Sözleşmeleri..............................................................720 Birinci Ayırım Kullanım Ödüncü............................................................720 İkinci Ayırım Tüketim Ödüncü .............................................................723 Altıncı Bölüm Hizmet Sözleşmeleri.............................................................726 Birinci Ayırım Genel Hizmet Sözleşmesi ...............................................726 İkinci Ayırım Pazarlamacılık Sözleşmesi..............................................753 Üçüncü Ayırım Evde Hizmet Sözleşmesi.................................................758 Yedinci Bölüm Eser Sözleşmesi....................................................................761 Sekizinci Bölüm Yayım Sözleşmesi ................................................................771 Dokuzuncu Bölüm Vekâlet İlişkileri...................................................................779 Birinci Ayırım Vekâlet Sözleşmesi.........................................................779 xvi İkinci Ayırım Kredi Mektubu ve Kredi Emri ........................................788 Üçüncü Ayırım Simsarlık Sözleşmesi ......................................................790 Onuncu Bölüm Vekâletsiz İşgörme ...............................................................793 Onbirinci Bölüm Komisyon Sözleşmesi...........................................................795 Onikinci Bölüm Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları..........................................................................803 Onüçüncü Bölüm Havale...................................................................................809 Ondördüncü Bölüm Saklama Sözleşmeleri...........................................................812 Onbeşinci Bölüm Kefalet Sözleşmesi ...............................................................822 Onaltıncı Bölüm Kumar ve Bahis....................................................................838 Onyedinci Bölüm Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri .........................................................................840 Birinci Ayırım Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .........................................840 İkinci Ayırım Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ...............................842 Onsekizinci Bölüm Adi Ortaklık Sözleşmesi.......................................................848 xvii Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ................................................................863 KADASTRO KANUNU Birinci Bölüm Genel İlke .............................................................................869 İkinci Bölüm Kadastro Çalışmaları ............................................................869 Üçüncü Bölüm Sınırlandırma ve Tespit İşleri ...............................................875 Dördüncü Bölüm Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar ........................879 Beşinci Bölüm Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi ..887 Altıncı Bölüm Mali Hükümler .....................................................................895 Yedinci Bölüm Çeşitli Hükümler ..................................................................897 Sekizinci Bölüm Ceza Hükümleri....................................................................899 Dokuzuncu Bölüm İntikal ve Son Hükümler ......................................................900 Onuncu Bölüm Geçici Hükümler ..................................................................906 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Birinci Bölüm Genel Hükümler ...................................................................913 xviii İkinci Bölüm Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması ....................918 Üçüncü Bölüm Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları...........923 Dördüncü Bölüm Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları..........925 Beşinci Bölüm Anagayrimenkulün Yönetimi ...............................................932 Altıncı Bölüm Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi.................946 Yedinci Bölüm Son Hükümler.......................................................................950 Sekizinci Bölüm Devre Mülk Hakkı................................................................954 Dokuzuncu Bölüm Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler.................................956 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.................................969 İkinci Bölüm Genel Hükümler ...................................................................970 Üçüncü Bölüm Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması......................972 Dördüncü Bölüm İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması......................................974 xix Beşinci Bölüm Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili .................982 Altıncı Bölüm İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler ............................................987 Yedinci Bölüm Şerhler ve Beyanlar ..............................................................992 Sekizinci Bölüm Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması ............................................................995 Dokuzuncu Bölüm Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler ................................. 1000 Onuncu Bölüm Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler............................................................................ 1005 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN ............................................................................. 1009</p>
 • Açıklama
  • TÜRK MEDENÎ KANUNU ........................................................... 1 Başlangıç.......................................................................................... 3 Birinci Kitap Kişiler Hukuku Birinci Kısım Gerçek Kişiler Birinci Bölüm Kişilik ............................................................................................... 9 İkinci Bölüm Kişisel Durum Sicili.......................................................................... 21 İkinci Kısım Tüzel Kişiler Birinci Bölüm Genel Hükümler................................................................................ 26 İkinci Bölüm Dernekler .......................................................................................... 29 Üçüncü Bölüm Vakıflar............................................................................................. 46 vi İkinci Kitap Aile Hukuku Birinci Kısım Evlilik Hukuku Birinci Bölüm Evlenme..................................................................................57 Birinci Ayırım Nişanlılık...........................................................................57 İkinci Ayırım Evlenme Ehliyeti ve Engelleri ..........................................60 Üçüncü Ayırım Evlenme Başvurusu ve Töreni ..........................................63 Dördüncü Ayırım Batıl Olan Evlenmeler.......................................................68 İkinci Bölüm Boşanma .................................................................................75 Üçüncü Bölüm Evliliğin Genel Hükümleri .....................................................88 Dördüncü Bölüm Eşler Arasındaki Mal Rejimi ..................................................96 Birinci Ayırım Genel Hükümler................................................................96 İkinci Ayırım Edinilmiş Mallara Katılma..............................................102 Üçüncü Ayırım Mal Ayrılığı ....................................................................111 Dördüncü Ayırım Paylaşmalı Mal Ayrılığı..................................................112 vii Beşinci Ayırım Mal Ortaklığı ..................................................................116 İkinci Kısım Hısımlık Birinci Bölüm Soybağının Kurulması..........................................................127 Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................127 İkinci Ayırım Kocanın Babalığı ............................................................128 Üçüncü Ayırım Tanıma ve Babalık Hükmü .............................................134 Dördüncü Ayırım Evlât Edinme ..................................................................139 Beşinci Ayırım Soybağının Hükümleri....................................................147 Altıncı Ayırım Velâyet............................................................................152 Yedinci Ayırım Çocuk Malları .................................................................159 İkinci Bölüm Aile .......................................................................................164 Birinci Ayırım Nafaka Yükümlülüğü......................................................164 İkinci Ayırım Ev Düzeni .......................................................................166 Üçüncü Ayırım Aile Malları.....................................................................168 viii Üçüncü Kısım Vesayet Birinci Bölüm Vesayet Düzeni.....................................................................180 Birinci Ayırım Vesayet Organları ...........................................................180 İkinci Ayırım Vesayeti Gerektiren Haller..............................................183 Üçüncü Ayırım Yetki................................................................................186 Dördüncü Ayırım Vasinin Atanması............................................................187 Beşinci Ayırım Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık ...................................193 Altıncı Ayırım Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması..................197 İkinci Bölüm Vesayetin Yürütülmesi .........................................................199 Birinci Ayırım Vasinin Görevleri............................................................199 İkinci Ayırım Kayyımın Görevleri ........................................................207 Üçüncü Ayırım Vesayet Dairelerinin Görevleri .......................................209 Dördüncü Ayırım Vesayet Organlarının Sorumluluğu.................................213 Üçüncü Bölüm Vesayetin Sona Ermesi.........................................................214 ix Birinci Ayırım Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi .....................214 İkinci Ayırım Vasilik Görevinin Sona Ermesi ......................................218 Üçüncü Ayırım Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları..............................221 Üçüncü Kitap Miras Hukuku Birinci Kısım Mirasçılar Birinci Bölüm Yasal Mirasçılar ...................................................................225 İkinci Bölüm Ölüme Bağlı Tasarruflar.......................................................229 Birinci Ayırım Tasarruf Ehliyeti .............................................................229 İkinci Ayırım Tasarruf Özgürlüğü.........................................................230 Üçüncü Ayırım Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri................................235 Dördüncü Ayırım Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri................................243 Beşinci Ayırım Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi .................................253 Altıncı Ayırım Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi ...................257 x Yedinci Ayırım Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar ...........................266 İkinci Kısım Mirasın Geçmesi Birinci Bölüm Mirasın Açılması ..................................................................268 İkinci Bölüm Mirasın Geçmesinin Sonuçları .............................................275 Birinci Ayırım Koruma Önlemleri ..........................................................275 İkinci Ayırım Mirasın Kazanılması .......................................................283 Üçüncü Ayırım Resmî Defter Tutma........................................................293 Dördüncü Ayırım Resmî Tasfiye .................................................................299 Beşinci Ayırım Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası.....................................302 Üçüncü Bölüm Mirasın Paylaşılması.............................................................303 Birinci Ayırım Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı .................................303 İkinci Ayırım Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı.........................................307 Üçüncü Ayırım Mirasta Denkleştirme......................................................318 Dördüncü Ayırım Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu.........................321 xi Dördüncü Kitap Eşya Hukuku Birinci Kısım Mülkiyet Birinci Bölüm Genel Hükümler ...................................................................326 İkinci Bölüm Taşınmaz Mülkiyeti..............................................................341 Birinci Ayırım Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı ..............................................................................341 İkinci Ayırım Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları .............354 Üçüncü Bölüm Taşınır Mülkiyeti..................................................................376 İkinci Kısım Sınırlı Aynî Haklar Birinci Bölüm İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü ........................................385 Birinci Ayırım Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .......................................385 İkinci Ayırım İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları ..............................391 Üçüncü Ayırım Taşınmaz Yükü...............................................................413 İkinci Bölüm Taşınmaz Rehni....................................................................419 xii Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................419 İkinci Ayırım İpotek ..............................................................................435 Üçüncü Ayırım İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi ................................443 Dördüncü Ayırım Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri ..........................................................................456 Üçüncü Bölüm Taşınır Rehni ........................................................................460 Birinci Ayırım Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı..............................460 İkinci Ayırım Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin ....................467 Üçüncü Ayırım Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar.......471 Dördüncü Ayırım Rehinli Tahvil .................................................................474 Üçüncü Kısım Zilyetlik ve Tapu Sicili Birinci Bölüm Zilyetlik ................................................................................475 İkinci Bölüm Tapu Sicili ............................................................................487 Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ................................................................503 xiii BORÇLAR KANUNU Birinci Kısım GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Borç İlişkisinin Kaynakları...................................................513 Birinci Ayırım Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri.................................513 İkinci Ayırım Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ..........................539 Üçüncü Ayırım Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri ............558 İkinci Bölüm Borç İlişkisinin Hükümleri...................................................562 Birinci Ayırım Borçların İfası .................................................................562 İkinci Ayırım Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları...........................576 Üçüncü Ayırım Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi........................589 Üçüncü Bölüm Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı ...592 Birinci Ayırım Sona Erme Hâlleri...........................................................592 İkinci Ayırım Zamanaşımı.....................................................................599 Dördüncü Bölüm Borç İlişkilerinde Özel Durumlar.........................................608 Birinci Ayırım xiv Teselsül ...........................................................................608 İkinci Ayırım Koşullar...........................................................................612 Üçüncü Ayırım Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu............615 Beşinci Bölüm Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri..................................618 Birinci Ayırım Alacağın Devri................................................................618 İkinci Ayırım Borcun üstlenilmesi ........................................................624 Üçüncü Ayırım Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma....................630 İkinci Kısım ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ Birinci Bölüm Satış Sözleşmesi ...................................................................631 Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................631 İkinci Ayırım Taşınır Satışı ...................................................................632 Üçüncü Ayırım Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar ...........650 Dördüncü Ayırım Bazı Satış Türleri ............................................................654 İkinci Bölüm Mal Değişim Sözleşmesi ......................................................671 Üçüncü Bölüm Bağışlama Sözleşmesi ..........................................................672 xv Dördüncü Bölüm Kira Sözleşmesi....................................................................679 Birinci Ayırım Genel Hükümler..............................................................679 İkinci Ayırım Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları ........................................699 Üçüncü Ayırım Ürün Kirası .....................................................................710 Beşinci Bölüm Ödünç Sözleşmeleri..............................................................720 Birinci Ayırım Kullanım Ödüncü............................................................720 İkinci Ayırım Tüketim Ödüncü .............................................................723 Altıncı Bölüm Hizmet Sözleşmeleri.............................................................726 Birinci Ayırım Genel Hizmet Sözleşmesi ...............................................726 İkinci Ayırım Pazarlamacılık Sözleşmesi..............................................753 Üçüncü Ayırım Evde Hizmet Sözleşmesi.................................................758 Yedinci Bölüm Eser Sözleşmesi....................................................................761 Sekizinci Bölüm Yayım Sözleşmesi ................................................................771 Dokuzuncu Bölüm Vekâlet İlişkileri...................................................................779 Birinci Ayırım Vekâlet Sözleşmesi.........................................................779 xvi İkinci Ayırım Kredi Mektubu ve Kredi Emri ........................................788 Üçüncü Ayırım Simsarlık Sözleşmesi ......................................................790 Onuncu Bölüm Vekâletsiz İşgörme ...............................................................793 Onbirinci Bölüm Komisyon Sözleşmesi...........................................................795 Onikinci Bölüm Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları..........................................................................803 Onüçüncü Bölüm Havale...................................................................................809 Ondördüncü Bölüm Saklama Sözleşmeleri...........................................................812 Onbeşinci Bölüm Kefalet Sözleşmesi ...............................................................822 Onaltıncı Bölüm Kumar ve Bahis....................................................................838 Onyedinci Bölüm Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri .........................................................................840 Birinci Ayırım Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .........................................840 İkinci Ayırım Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ...............................842 Onsekizinci Bölüm Adi Ortaklık Sözleşmesi.......................................................848 xvii Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ................................................................863 KADASTRO KANUNU Birinci Bölüm Genel İlke .............................................................................869 İkinci Bölüm Kadastro Çalışmaları ............................................................869 Üçüncü Bölüm Sınırlandırma ve Tespit İşleri ...............................................875 Dördüncü Bölüm Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar ........................879 Beşinci Bölüm Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi ..887 Altıncı Bölüm Mali Hükümler .....................................................................895 Yedinci Bölüm Çeşitli Hükümler ..................................................................897 Sekizinci Bölüm Ceza Hükümleri....................................................................899 Dokuzuncu Bölüm İntikal ve Son Hükümler ......................................................900 Onuncu Bölüm Geçici Hükümler ..................................................................906 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Birinci Bölüm Genel Hükümler ...................................................................913 xviii İkinci Bölüm Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması ....................918 Üçüncü Bölüm Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları...........923 Dördüncü Bölüm Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları..........925 Beşinci Bölüm Anagayrimenkulün Yönetimi ...............................................932 Altıncı Bölüm Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi.................946 Yedinci Bölüm Son Hükümler.......................................................................950 Sekizinci Bölüm Devre Mülk Hakkı................................................................954 Dokuzuncu Bölüm Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler.................................956 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.................................969 İkinci Bölüm Genel Hükümler ...................................................................970 Üçüncü Bölüm Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması......................972 Dördüncü Bölüm İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması......................................974 xix Beşinci Bölüm Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili .................982 Altıncı Bölüm İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler ............................................987 Yedinci Bölüm Şerhler ve Beyanlar ..............................................................992 Sekizinci Bölüm Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların Taşınması ............................................................995 Dokuzuncu Bölüm Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler ................................. 1000 Onuncu Bölüm Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli Hükümler............................................................................ 1005 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN ............................................................................. 1009

   Stok Kodu
   :
   9789753685306
   Boyut
   :
   14.5X18.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1072
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat