Sepetim (0) Toplam: 0,00
Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku
Filiz Kitabevi
35.00
<p style="text-align: left;">İÇİNDEKİLER<br />2. BASIYA ÖNSÖZ........................................................................................ III<br />İÇİNDEKİLER ................................................................................................V<br />KISALTMALAR..........................................................................................XV<br />§1. SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI................................................................. 1<br />I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI......................................... 1<br />II. SİGORTANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ ............................... 1<br />III. SİGORTA SİSTEMİ ............................................................................ 4<br />IV. SİGORTANIN İŞLEVLERİ ................................................................ 5<br />V. SİGORTACILIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ..................................... 6<br />1.Sigortacılık, Bilimsel ve Teknik Esaslara Dayanan Bir Faaliyettir... 6<br />2.Sigortacılık, Yasal Olarak Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Zorunlu Olan Bir Faaliyettir ........................................................................... 7<br />3. Sigortacılık, Ulusal Sınırları Aşan Bir Faaliyettir ...........................10<br />VI. SİGORTAYI SOSYAL SİGORTADAN AYIRAN UNSURLAR ....10<br />VII. SİGORTA HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI ............11<br />1. Sigorta Hukukunun Konusu............................................................11<br />2. Sigorta Hukukunun Kaynakları ......................................................12<br />2.1. Sigorta Hukuku Mevzuatı ........................................................12<br />2.2. Sigorta Genel Şartları............................................................... 13<br />§2. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ ....................................................................................... 15<br />I.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR ....................................................................................................15<br />1. Tip Sınırlandırılması ....................................................................... 16<br />2. Faaliyet Alanının Sınırlandırılması .................................................16<br />3. Branş Sınırlaması ............................................................................17<br />II.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULMASINDAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN İZİN KOŞULU ....................................................18<br />III. ŞİRKETLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER .........20<br />1. Kurucuların Sahip Olması Gereken Özellikler ...............................20<br />2. Hisse Senetlerinin Özelliği..............................................................22<br />3. Sermaye Tutarına İlişkin Düzenleme..............................................22<br />4.Holding Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Sigorta Şirketlerinde Aranan Özellikler..................................................................................23<br />5.Kooperatif Esasına Göre Yapılanan Şirketlerin Sahip Olması Gereken Özellikler ........................................................................................23<br />6. Yabancı Sigorta Şirketlerine İlişkin Düzenleme .............................24<br />IV.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE İLİŞKİNESASLAR..........................................................................................24<br />1. Ruhsat Alınmasına İlişkin Koşulların Değerlendirilmesi ...............24<br />2.Şirketin Kurulmasından İtibaren Bir Yıl İçerisinde Ruhsat Başvurusunda Bulunulmasının Zorunlu Olması ..........................................25<br />3. Ruhsat Başvurularının Değerlendirilmesindeki Esaslar..................25<br />V.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞMA ESNASINDA KONTROLÜ ......................................................................................................27<br />1. Şirketlerin Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar ..............................27<br />1.1. Teknik Karşılık ve Teminat Ayırma Yükümlülüğü.................27<br />1.2. Şirket Hesaplarının Tutulması, Denetimi ve İlanına İlişkin Esaslar ............................................................................................28<br />1.3. Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı .....................................................30<br />1.4. İntifa ve Oy Haklarına İlişkin Esaslar .....................................31<br />1.5. Esas Sözleşme Değişiklikleri...................................................32<br />1.6. İç Kontrol Sisteminin Kurulması.............................................33<br />2. Çalışma Esnasında Denetim Yetkisi ..............................................34<br />2.1. Genel Olarak............................................................................34<br />2.2. Şirketin Mali Bünyesinin Güçlendirilmesi ..............................34<br />3. Sigorta Sözleşmesine İlişkin Yetkiler ............................................38<br />3.1. Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ......38<br />3.2. Tarife ve Teminat Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar 40<br />VI.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİNDE DENETİM YETKİSİ ....................................................................................................41<br />1. Tasfiye, Birleşme, Devir, Portföy Devri ve İflas ............................42<br />2. Ruhsatın İptali ................................................................................43<br />3. Ruhsat İptaline İlişkin SK m. 7 Düzenlemesi.................................44<br />§3. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KURULMASI, TARAFLARI VE UNSURLARI............................................... 47<br />I.SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ...................................................................................................48<br />1. Tanım .............................................................................................48<br />2.Özellikleri.......................................................................................49<br />3. Uygulanacak Hükümler..................................................................49<br />4. Sözleşmenin Unsurları ...................................................................49<br />4.1. Sigortanın Konusu ...................................................................49<br />4.2. Riziko ...................................................................................... 50<br />4.2.1. Kavram.......................................................................... 50<br />4.2.2. Sigortalanan Riziko....................................................... 50<br />II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI ..................................52<br />1. Genel Olarak .................................................................................. 52<br />2. Sözleşmenin Temsilci Vasıtasıyla Akdedilmesi............................. 53<br />3. Sigorta Sözleşmelerinin Aracılar Vasıtasıyla Kurulması ............... 55<br />3.1. Sigorta Acentesi ......................................................................57<br />3.1.1. Tanım.............................................................................57<br />3.1.2. Türleri ............................................................................58<br />3.1.3. Sigorta Acentelerinin Denetimi .....................................58<br />3.1.3.1. Faaliyete Başlamada Denetim ..........................58<br />(i) Genel Olarak...............................................58<br />(ii)Sigorta Acenteliği İzni (Uygunluk Belgesi)Verilmesi.....................................................60<br />3.1.3.2. Faaliyet Sırasında Denetim............................... 60<br />(i) Şube açma................................................... 61<br />(ii) Başka işle iştigal yasağı .............................. 61<br />3.1.3.3. Acentelik İlişkisinin Esasları ............................ 61<br />(i)Acentelik sözleşmesi ve acentelik yetkisi verilmesi ........................................................ 61<br />(ii)Acentenin sigorta poliçesi düzenleme ve<br />prim tahsil etme yetkisi .............................. 62<br />(iii) Acentenin diğer yetkileri ........................... 63<br />(iv)Sigortacının hak sahibine yapması gerekenödemeyi acenteye yapması ........................ 64<br />(v)Sigorta acentesinin diğer yükümlülükleri ...64<br />(vi) Acentenin ücret (komisyon) hakkı ............. 65<br />(vii)Acentelik ilişkisinin sona ermesinin sonuçlarına ilişkin SK düzenlemeleri ................... 66<br />(a)Yapılmış ve kısa sürede yapılacak işleriçin komisyon hakkı ...........................66<br />(b)Denkleştirme (portföy tazminatı) talephakkı ...................................................67<br />3.2. Sigorta / Reasürans Brokeri .....................................................68<br />3.2.1. Tanım.............................................................................68<br />3.2.2. Faaliyete Başlamada Denetim .......................................69<br />3.2.2.1. Ruhsat Koşulları ...............................................69<br />3.2.2.2. Ruhsat Verilmesi ..............................................72<br />3.2.2.3. Yurt Dışında Kurulu Brokerler .........................72<br />3.2.3. Faaliyet Esnasında Denetim...........................................73<br />3.2.4. Ruhsat İptali...................................................................74<br />3.2.5. Brokerin Müşteri (Olası Sigorta Ettiren / Sigortacı) ile İlişkisi .................................................................................75<br />3.2.6. Broker ile Sigortacı / Reasürör Arasındaki İlişki ...........77<br />III. SİGORTA TÜRLERİ .........................................................................78<br />1. TTK Uyarınca Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması ..............78<br />2. Doktrinde Yapılan Sınıflandırmalar ...............................................80<br />2.1. Zarar Sigortası – Meblağ Sigortası ..........................................80<br />2.1.1. Zarar Sigortaları.............................................................80<br />2.1.2. Meblağ Sigortaları .........................................................81<br />2.2. Zorunlu Sigorta – İsteğe Bağlı Sigorta ....................................82<br />2.3. Malvarlığı Sigortaları – Şahıs Sigortaları ................................82<br />IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİLER.........83<br />1. Sözleşmenin Tarafları .....................................................................83<br />1.1. Sigortacı ..................................................................................83<br />1.2. Sigorta ettiren ..........................................................................83<br />2. İlgililer ............................................................................................84<br />2.1. Hayat Sigortalarında ................................................................84<br />2.1.1. Sigortalı (Riziko Şahsı)..................................................84<br />2.1.2. Lehtar (Sigortadan Yararlanacak Şahıs) ........................85<br />2.2. Zarar Sigortalarında.................................................................86<br />2.2.1. Sigortalı.........................................................................86<br />2.2.2. İpotekli Alacaklı............................................................86<br />2.2.3. Zarar Gören ...................................................................87<br />2.2.4. Sınırlı Ayni Hak Sahibi .................................................87<br />V. ZORUNLU SİGORTALAR ...............................................................88<br />1. Sözleşme Yapılması Zorunluluğu ...................................................88<br />2. Sözleşmenin Türkiye’de Yapılması Zorunluluğu ve İstisnaları ......90<br />3. Zorunlu Sigorta Sözleşmelerinin Kurulmasının Denetlenmesi ....... 91<br />4. Güvence Hesabı .............................................................................. 92<br />VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ ....94<br />1. Abonman Sözleşmesi...................................................................... 94<br />2. Geçici Sigorta Himayesi .................................................................95<br />3. Birleştirilmiş Sözleşmeler ............................................................... 95<br />4. Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmeleri............................................... 96<br />§4. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................................................................................ 97<br />I.TARAFLARIN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN ÖNCEKİ<br />YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................................................... 97<br />1. Sigortacının Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü ................ 97<br />1.1. Bilgilendirme ve Aydınlatma Terimlerinin Anlamı ................ 97<br />1.2. Sözleşmelerde Bilgilendirme Yükümlülüğü ........................... 97<br />1.3. Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğünün Düzenlenmesine Dair Bazı Hususlar ...........................................98<br />1.3.1. Terim Meselesi..............................................................98<br />1.3.2. Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri..................................................................99<br />1.3.3. Özel Sağlık Sigortası Sözleşmeleri .............................100<br />1.3.4. Düzenleme Sorunları ve Çözümü ...............................102<br />1.4. Bilgilendirme Yükümlüsü .....................................................103<br />1.5. Bilgilendirme Muhatabı ........................................................104<br />1.5.1. Sözleşmenin Akdinden Önce ......................................104<br />1.5.2. Sözleşmenin Akdinden Sonra .....................................104<br />1.6. Bilgilendirmenin Kapsamı.....................................................104<br />1.6.1. Sözleşme Öncesi .........................................................104<br />1.6.2. Sözleşme Süresince.....................................................106<br />1.7. İfa Şekli .................................................................................106<br />1.7.1. Sözleşme Öncesi .........................................................106<br />1.7.2. Sözleşme Süresince.....................................................108<br />1.8. İfa Zamanı .............................................................................109<br />1.8.1. Sözleşmenin Akdinden Önce ......................................109<br />1.8.2. Sözleşmenin Akdinden Sonra .....................................109<br />1.9. Yükümlülüğün İhlali .............................................................110<br />1.9.1. SSBilY Düzenlemesi...................................................110<br />1.9.2. TTK Düzenlemesi .......................................................110<br />1.9.2.1. Sigorta Ettirenin Hangi Halde İtiraz Edebileceği .................................................................112<br />1.9.2.2. Ondört Günlük Sürenin Ne Zaman İşlemeye Başlayacağı...........................................................113<br />1.9.2.3. İtirazın Şekli ...................................................113<br />1.9.2.4. Süresinde İtiraz Edilmesinin Anlamı ve Sonucu ....................................................................113<br />1.9.2.5. Süresinde İtiraz Edilmemesinin Anlamı ve Sonucu ....................................................................115<br />1.9.3. Bazı Kararlar ...............................................................116<br />2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi İhbar Görevi..........................122<br />2.1. Genel Olarak Sözleşme Öncesi İhbar Görevi ve Yerine Getirilmesi .......................................................................................124<br />2.2. İhbar Görevinin Yükümlüsü ..................................................124<br />2.3. İhbarın Muhatabı ...................................................................124<br />2.4. İhbarın Yapılması Gereken Zaman........................................125<br />2.5. İhbarın İçeriği ........................................................................125<br />2.6. İhbarın Yöntemi ....................................................................127<br />2.7. Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlali ve Yaptırım Sistemi129<br />2.7.1. Yaptırım Sistemi ..........................................................133<br />2.7.1.1. Sigortacının İhlalin Varlığını Rizikonun Gerçek-leşmesinden Önce Öğrenmesi.........................133<br />(i) Genel Olarak.............................................133<br />(ii)Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Özel Düzenleme .........................................................135<br />2.7.1.2. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra İhlalin Öğrenilmesi .........................................................135<br />(i) Kasten İhlalin Tespiti Halinde ..................136<br />(ii)İhlalin Kasten Gerçekleştirilmediğinin Tespiti Halinde......................................................137<br />2.7.2. Yaptırımın Uygulanamayacağı İhtimaller ...................137<br />2.7.2.1. Cayma Hakkının Kullanılmasından (Yaptırımın Uygulanmasından) Açıkça veya Zımnen Vazge-çilmişse ..........................................................138<br />2.7.2.2. Caymaya Yol Açan İhlale Sigortacının Yol Açması ................................................................138<br />2.7.2.3. Sigortacı, Sorularından Bazıları Cevapsız Bırakıldığı Hâlde Sözleşmeyi Yapmışsa ...................139<br />II.TARAFLARIN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN SONRAKİYÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................................................141<br />1. Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü .............141<br />2. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri .................................................142<br />2.1. Prim Ödeme Borcu ................................................................143<br />2.1.1. Ödeme Zamanı, Şekli ve Yeri .....................................143<br />2.1.2. Primin Ödenmemesinin Sonuçları ..............................146<br />2.1.2.1. Primin veya İlk Taksitinin Ödenmemesinin Sonuçları.............................................................146<br />2.1.2.2. Primin Sonraki Taksitlerinin Ödenmemesinin Sonuçları.............................................................147<br />2.1.2.3. Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Sonraki Primin Ödenmesinde Temerrüdün Sonuçları .............149<br />(i)Sigorta Sözleşmesinden Ayrılma (TTK m.1500).......................................................149<br />(ii)Sigorta Ettirenin Sigortacıdan Ödünç İstemeHakkı (TTK m. 1501) .............................150<br />(iii)Prim Ödemeden Muaf Sigorta (TTK m.1502)........................................................150<br />2.2. Rizikoyu Ağırlaştırmama Görevi ..........................................152<br />2.2.1. Rizikonun Ağırlaştığını İhbar Görevi .........................152<br />2.2.2. Yaptrıma İlişkin Hükümler .........................................153<br />2.2.2.1. Genel Olarak ..................................................153<br />(i)İhlalin Rizikonun Gerçekleşmesinden ÖnceÖğrenilmesi .............................................153<br />(ii)İhlalin Rizikonun Gerçekleşmesinden SonraÖğrenilmesi .............................................154<br />2.2.2.2. Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Yaptırım .....155<br />III.TARAFLARIN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRAKİYÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................................................157<br />1. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri .................................................157<br />1.1. Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar Görevi................................157<br />1.1.1. İhbarın Yükümlüsü ......................................................157<br />1.1.2. İhbarın Süresi...............................................................157<br />1.1.3. Görevin İhlalinin Yaptırımı .........................................157<br />1.2. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü .......................................................................................158<br />1.3. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü ........................................................................159<br />2. Sigortacının Ödeme Yapma Borcu...............................................160<br />2.1. Genel Olarak .........................................................................160<br />2.2. Himaye Borcunun Genel Sınırları .........................................161<br />XII Sigorta Hukuku<br />2.2.1. Sigorta Bedeli ..............................................................161<br />2.2.1.1. Kavram ...........................................................161<br />2.2.1.2. Sigorta Bedelinin Belirlenmesi .......................161<br />2.2.2. Sigorta Değeri..............................................................162<br />2.2.3. Sigorta Zararı ...............................................................162<br />2.2.4. Aktif Zarar Sigortalarında Sigorta Değerinin Belirlenme-sinde Özel Durum (Takseli Sigorta) ve Sigorta Bedelinin Sigorta Değerine Eşit Olmamasının Sonuçları ............163<br />2.2.4.1. Takseli Sigorta................................................163<br />2.2.4.2. Menfaat Değeri Altında Sigorta (Eksik sigorta)....................................................................164<br />2.2.4.3. Aşkın Sigorta ..................................................165<br />2.3. Teminat Kapsam ve Koşullarının Belirlenmesi .....................166<br />2.4. Sigortacının Tazminat veya Bedel Ödeme Borcunu İfa Zamanı ......................................................................................167<br />2.5. İspat Yükünün Dağılımı ........................................................169<br />2.6. Sigortacının Ödeme Yapma Borcunun İfasında İzlenen Usul172<br />2.7. Rizikonun Gerçekleşmesindeki Kusurun Sigortacının Ödeme Yapma Borcuna Etkisi ..........................................................173<br />2.8. Türk Ticaret Kanununda Zamanaşımı Düzenlemesi .............176<br />2.8.1. Genel Olarak ...............................................................176<br />2.8.2. TTK’nun 1420. ve TTK 1482. Maddelerinin Uygulama Alanının Belirlenmesi ..................................................178<br />2.8.2.1. İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı Taleplerin Kapsamının Belirlenmesi.................178<br />2.8.2.2. Altı ve On Yıllık “Üst” Zamanaşımı Sürelerinin Uygulama Alanının Belirlenmesi..................178<br />2.8.3. Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Esaslar ..180<br />2.8.3.1. İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlama Anının Belirlenmesi....................................................180<br />2.8.3.2. Altı Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlaması..181<br />2.8.3.3. Sorumluluk Sigortalarında On Yıllık Üst Sürenin Başlamasına İlişkin Esaslar ............................181<br />2.8.4. Sorumluluk Sigortalarında İki ve On Yıllık Süreler Arasındaki İlişki................................................................182<br />2.8.5. Zamanaşımı Süresinin İşlemesine ve Sona Ermesine İlişkin Esaslar...................................................................182<br />2.8.5.1. Zamanaşımının Durması.................................182<br />2.8.5.2. Zamanaşımının Kesilmesi ..............................183<br />§5. BİRDEN ÇOK SİGORTA....................................................................185<br />I. Müşterek Sigorta...............................................................................185<br />II. Çifte Sigorta......................................................................................186<br />III. Kısmi Sigorta....................................................................................188<br />§6. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ................................191<br />I. Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi..................................191<br />II. Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (İkâle).................191<br />III. Rizikonun Gerçekleşmesi .................................................................191<br />IV. Tarafların Acze Düşmesi (TTK. m 1417) ........................................192<br />V. Sigortacının İflas Etmesi ..................................................................193<br />§7. SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ.......................................195<br />I. Sigortacının Kanuni Halefiyeti ve Amacı .........................................195<br />II. Halefiyet Şartları...............................................................................196<br />1. Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması ........................................196<br />2.Sigortalının Gerçekleşen Zarardan Dolayı Sorumlulara Karşı DavaHakkına Sahip Olması .................................................................198<br />III.Kanuni Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının, Hakkın İleri SürülebileceğiKişi (Hakkın Muhatabı) Bakımından Sınırlandırılması ...................203<br />IV.Sigortalının Bakiye Zararı İçin Tazminat Talep Hakkını Koruması 203<br />V.Rücu Hakkının Sigortalı Aleyhine Kullanılıp Kullanılamayacağı So-runu ..................................................................................................205<br />VI. Düzenlemenin Emredici Niteliğinin Anlamı ....................................206<br />VII. Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyeti .............207<br />§8. SİGORTA TAHKİMİ ...........................................................................209<br />I. Sigortacılık Tahkimine Başvuru Koşulları........................................209<br />II. Sigorta Tahkimine Başvurunun Gerçekleştirilmesi ..........................210<br />III.İnceleme ve Tahkim Yargılamasının Yapılmasına İlişkin Esaslar ...210</p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   2. BASIYA ÖNSÖZ........................................................................................ III
   İÇİNDEKİLER ................................................................................................V
   KISALTMALAR..........................................................................................XV
   §1. SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI................................................................. 1
   I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI......................................... 1
   II. SİGORTANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ ............................... 1
   III. SİGORTA SİSTEMİ ............................................................................ 4
   IV. SİGORTANIN İŞLEVLERİ ................................................................ 5
   V. SİGORTACILIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ..................................... 6
   1.Sigortacılık, Bilimsel ve Teknik Esaslara Dayanan Bir Faaliyettir... 6
   2.Sigortacılık, Yasal Olarak Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Zorunlu Olan Bir Faaliyettir ........................................................................... 7
   3. Sigortacılık, Ulusal Sınırları Aşan Bir Faaliyettir ...........................10
   VI. SİGORTAYI SOSYAL SİGORTADAN AYIRAN UNSURLAR ....10
   VII. SİGORTA HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI ............11
   1. Sigorta Hukukunun Konusu............................................................11
   2. Sigorta Hukukunun Kaynakları ......................................................12
   2.1. Sigorta Hukuku Mevzuatı ........................................................12
   2.2. Sigorta Genel Şartları............................................................... 13
   §2. SİGORTACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ ....................................................................................... 15
   I.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR ....................................................................................................15
   1. Tip Sınırlandırılması ....................................................................... 16
   2. Faaliyet Alanının Sınırlandırılması .................................................16
   3. Branş Sınırlaması ............................................................................17
   II.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULMASINDAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN İZİN KOŞULU ....................................................18
   III. ŞİRKETLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER .........20
   1. Kurucuların Sahip Olması Gereken Özellikler ...............................20
   2. Hisse Senetlerinin Özelliği..............................................................22
   3. Sermaye Tutarına İlişkin Düzenleme..............................................22
   4.Holding Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Sigorta Şirketlerinde Aranan Özellikler..................................................................................23
   5.Kooperatif Esasına Göre Yapılanan Şirketlerin Sahip Olması Gereken Özellikler ........................................................................................23
   6. Yabancı Sigorta Şirketlerine İlişkin Düzenleme .............................24
   IV.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE İLİŞKİNESASLAR..........................................................................................24
   1. Ruhsat Alınmasına İlişkin Koşulların Değerlendirilmesi ...............24
   2.Şirketin Kurulmasından İtibaren Bir Yıl İçerisinde Ruhsat Başvurusunda Bulunulmasının Zorunlu Olması ..........................................25
   3. Ruhsat Başvurularının Değerlendirilmesindeki Esaslar..................25
   V.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞMA ESNASINDA KONTROLÜ ......................................................................................................27
   1. Şirketlerin Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar ..............................27
   1.1. Teknik Karşılık ve Teminat Ayırma Yükümlülüğü.................27
   1.2. Şirket Hesaplarının Tutulması, Denetimi ve İlanına İlişkin Esaslar ............................................................................................28
   1.3. Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı .....................................................30
   1.4. İntifa ve Oy Haklarına İlişkin Esaslar .....................................31
   1.5. Esas Sözleşme Değişiklikleri...................................................32
   1.6. İç Kontrol Sisteminin Kurulması.............................................33
   2. Çalışma Esnasında Denetim Yetkisi ..............................................34
   2.1. Genel Olarak............................................................................34
   2.2. Şirketin Mali Bünyesinin Güçlendirilmesi ..............................34
   3. Sigorta Sözleşmesine İlişkin Yetkiler ............................................38
   3.1. Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ......38
   3.2. Tarife ve Teminat Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar 40
   VI.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESİNDE DENETİM YETKİSİ ....................................................................................................41
   1. Tasfiye, Birleşme, Devir, Portföy Devri ve İflas ............................42
   2. Ruhsatın İptali ................................................................................43
   3. Ruhsat İptaline İlişkin SK m. 7 Düzenlemesi.................................44
   §3. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KURULMASI, TARAFLARI VE UNSURLARI............................................... 47
   I.SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ...................................................................................................48
   1. Tanım .............................................................................................48
   2.Özellikleri.......................................................................................49
   3. Uygulanacak Hükümler..................................................................49
   4. Sözleşmenin Unsurları ...................................................................49
   4.1. Sigortanın Konusu ...................................................................49
   4.2. Riziko ...................................................................................... 50
   4.2.1. Kavram.......................................................................... 50
   4.2.2. Sigortalanan Riziko....................................................... 50
   II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI ..................................52
   1. Genel Olarak .................................................................................. 52
   2. Sözleşmenin Temsilci Vasıtasıyla Akdedilmesi............................. 53
   3. Sigorta Sözleşmelerinin Aracılar Vasıtasıyla Kurulması ............... 55
   3.1. Sigorta Acentesi ......................................................................57
   3.1.1. Tanım.............................................................................57
   3.1.2. Türleri ............................................................................58
   3.1.3. Sigorta Acentelerinin Denetimi .....................................58
   3.1.3.1. Faaliyete Başlamada Denetim ..........................58
   (i) Genel Olarak...............................................58
   (ii)Sigorta Acenteliği İzni (Uygunluk Belgesi)Verilmesi.....................................................60
   3.1.3.2. Faaliyet Sırasında Denetim............................... 60
   (i) Şube açma................................................... 61
   (ii) Başka işle iştigal yasağı .............................. 61
   3.1.3.3. Acentelik İlişkisinin Esasları ............................ 61
   (i)Acentelik sözleşmesi ve acentelik yetkisi verilmesi ........................................................ 61
   (ii)Acentenin sigorta poliçesi düzenleme ve
   prim tahsil etme yetkisi .............................. 62
   (iii) Acentenin diğer yetkileri ........................... 63
   (iv)Sigortacının hak sahibine yapması gerekenödemeyi acenteye yapması ........................ 64
   (v)Sigorta acentesinin diğer yükümlülükleri ...64
   (vi) Acentenin ücret (komisyon) hakkı ............. 65
   (vii)Acentelik ilişkisinin sona ermesinin sonuçlarına ilişkin SK düzenlemeleri ................... 66
   (a)Yapılmış ve kısa sürede yapılacak işleriçin komisyon hakkı ...........................66
   (b)Denkleştirme (portföy tazminatı) talephakkı ...................................................67
   3.2. Sigorta / Reasürans Brokeri .....................................................68
   3.2.1. Tanım.............................................................................68
   3.2.2. Faaliyete Başlamada Denetim .......................................69
   3.2.2.1. Ruhsat Koşulları ...............................................69
   3.2.2.2. Ruhsat Verilmesi ..............................................72
   3.2.2.3. Yurt Dışında Kurulu Brokerler .........................72
   3.2.3. Faaliyet Esnasında Denetim...........................................73
   3.2.4. Ruhsat İptali...................................................................74
   3.2.5. Brokerin Müşteri (Olası Sigorta Ettiren / Sigortacı) ile İlişkisi .................................................................................75
   3.2.6. Broker ile Sigortacı / Reasürör Arasındaki İlişki ...........77
   III. SİGORTA TÜRLERİ .........................................................................78
   1. TTK Uyarınca Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması ..............78
   2. Doktrinde Yapılan Sınıflandırmalar ...............................................80
   2.1. Zarar Sigortası – Meblağ Sigortası ..........................................80
   2.1.1. Zarar Sigortaları.............................................................80
   2.1.2. Meblağ Sigortaları .........................................................81
   2.2. Zorunlu Sigorta – İsteğe Bağlı Sigorta ....................................82
   2.3. Malvarlığı Sigortaları – Şahıs Sigortaları ................................82
   IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİLER.........83
   1. Sözleşmenin Tarafları .....................................................................83
   1.1. Sigortacı ..................................................................................83
   1.2. Sigorta ettiren ..........................................................................83
   2. İlgililer ............................................................................................84
   2.1. Hayat Sigortalarında ................................................................84
   2.1.1. Sigortalı (Riziko Şahsı)..................................................84
   2.1.2. Lehtar (Sigortadan Yararlanacak Şahıs) ........................85
   2.2. Zarar Sigortalarında.................................................................86
   2.2.1. Sigortalı.........................................................................86
   2.2.2. İpotekli Alacaklı............................................................86
   2.2.3. Zarar Gören ...................................................................87
   2.2.4. Sınırlı Ayni Hak Sahibi .................................................87
   V. ZORUNLU SİGORTALAR ...............................................................88
   1. Sözleşme Yapılması Zorunluluğu ...................................................88
   2. Sözleşmenin Türkiye’de Yapılması Zorunluluğu ve İstisnaları ......90
   3. Zorunlu Sigorta Sözleşmelerinin Kurulmasının Denetlenmesi ....... 91
   4. Güvence Hesabı .............................................................................. 92
   VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ ....94
   1. Abonman Sözleşmesi...................................................................... 94
   2. Geçici Sigorta Himayesi .................................................................95
   3. Birleştirilmiş Sözleşmeler ............................................................... 95
   4. Geçmişe Etkili Sigorta Sözleşmeleri............................................... 96
   §4. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................................................................................ 97
   I.TARAFLARIN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN ÖNCEKİ
   YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................................................... 97
   1. Sigortacının Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü ................ 97
   1.1. Bilgilendirme ve Aydınlatma Terimlerinin Anlamı ................ 97
   1.2. Sözleşmelerde Bilgilendirme Yükümlülüğü ........................... 97
   1.3. Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğünün Düzenlenmesine Dair Bazı Hususlar ...........................................98
   1.3.1. Terim Meselesi..............................................................98
   1.3.2. Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri..................................................................99
   1.3.3. Özel Sağlık Sigortası Sözleşmeleri .............................100
   1.3.4. Düzenleme Sorunları ve Çözümü ...............................102
   1.4. Bilgilendirme Yükümlüsü .....................................................103
   1.5. Bilgilendirme Muhatabı ........................................................104
   1.5.1. Sözleşmenin Akdinden Önce ......................................104
   1.5.2. Sözleşmenin Akdinden Sonra .....................................104
   1.6. Bilgilendirmenin Kapsamı.....................................................104
   1.6.1. Sözleşme Öncesi .........................................................104
   1.6.2. Sözleşme Süresince.....................................................106
   1.7. İfa Şekli .................................................................................106
   1.7.1. Sözleşme Öncesi .........................................................106
   1.7.2. Sözleşme Süresince.....................................................108
   1.8. İfa Zamanı .............................................................................109
   1.8.1. Sözleşmenin Akdinden Önce ......................................109
   1.8.2. Sözleşmenin Akdinden Sonra .....................................109
   1.9. Yükümlülüğün İhlali .............................................................110
   1.9.1. SSBilY Düzenlemesi...................................................110
   1.9.2. TTK Düzenlemesi .......................................................110
   1.9.2.1. Sigorta Ettirenin Hangi Halde İtiraz Edebileceği .................................................................112
   1.9.2.2. Ondört Günlük Sürenin Ne Zaman İşlemeye Başlayacağı...........................................................113
   1.9.2.3. İtirazın Şekli ...................................................113
   1.9.2.4. Süresinde İtiraz Edilmesinin Anlamı ve Sonucu ....................................................................113
   1.9.2.5. Süresinde İtiraz Edilmemesinin Anlamı ve Sonucu ....................................................................115
   1.9.3. Bazı Kararlar ...............................................................116
   2. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi İhbar Görevi..........................122
   2.1. Genel Olarak Sözleşme Öncesi İhbar Görevi ve Yerine Getirilmesi .......................................................................................124
   2.2. İhbar Görevinin Yükümlüsü ..................................................124
   2.3. İhbarın Muhatabı ...................................................................124
   2.4. İhbarın Yapılması Gereken Zaman........................................125
   2.5. İhbarın İçeriği ........................................................................125
   2.6. İhbarın Yöntemi ....................................................................127
   2.7. Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlali ve Yaptırım Sistemi129
   2.7.1. Yaptırım Sistemi ..........................................................133
   2.7.1.1. Sigortacının İhlalin Varlığını Rizikonun Gerçek-leşmesinden Önce Öğrenmesi.........................133
   (i) Genel Olarak.............................................133
   (ii)Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Özel Düzenleme .........................................................135
   2.7.1.2. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra İhlalin Öğrenilmesi .........................................................135
   (i) Kasten İhlalin Tespiti Halinde ..................136
   (ii)İhlalin Kasten Gerçekleştirilmediğinin Tespiti Halinde......................................................137
   2.7.2. Yaptırımın Uygulanamayacağı İhtimaller ...................137
   2.7.2.1. Cayma Hakkının Kullanılmasından (Yaptırımın Uygulanmasından) Açıkça veya Zımnen Vazge-çilmişse ..........................................................138
   2.7.2.2. Caymaya Yol Açan İhlale Sigortacının Yol Açması ................................................................138
   2.7.2.3. Sigortacı, Sorularından Bazıları Cevapsız Bırakıldığı Hâlde Sözleşmeyi Yapmışsa ...................139
   II.TARAFLARIN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN SONRAKİYÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................................................141
   1. Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü .............141
   2. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri .................................................142
   2.1. Prim Ödeme Borcu ................................................................143
   2.1.1. Ödeme Zamanı, Şekli ve Yeri .....................................143
   2.1.2. Primin Ödenmemesinin Sonuçları ..............................146
   2.1.2.1. Primin veya İlk Taksitinin Ödenmemesinin Sonuçları.............................................................146
   2.1.2.2. Primin Sonraki Taksitlerinin Ödenmemesinin Sonuçları.............................................................147
   2.1.2.3. Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Sonraki Primin Ödenmesinde Temerrüdün Sonuçları .............149
   (i)Sigorta Sözleşmesinden Ayrılma (TTK m.1500).......................................................149
   (ii)Sigorta Ettirenin Sigortacıdan Ödünç İstemeHakkı (TTK m. 1501) .............................150
   (iii)Prim Ödemeden Muaf Sigorta (TTK m.1502)........................................................150
   2.2. Rizikoyu Ağırlaştırmama Görevi ..........................................152
   2.2.1. Rizikonun Ağırlaştığını İhbar Görevi .........................152
   2.2.2. Yaptrıma İlişkin Hükümler .........................................153
   2.2.2.1. Genel Olarak ..................................................153
   (i)İhlalin Rizikonun Gerçekleşmesinden ÖnceÖğrenilmesi .............................................153
   (ii)İhlalin Rizikonun Gerçekleşmesinden SonraÖğrenilmesi .............................................154
   2.2.2.2. Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Yaptırım .....155
   III.TARAFLARIN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRAKİYÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................................................157
   1. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri .................................................157
   1.1. Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar Görevi................................157
   1.1.1. İhbarın Yükümlüsü ......................................................157
   1.1.2. İhbarın Süresi...............................................................157
   1.1.3. Görevin İhlalinin Yaptırımı .........................................157
   1.2. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü .......................................................................................158
   1.3. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü ........................................................................159
   2. Sigortacının Ödeme Yapma Borcu...............................................160
   2.1. Genel Olarak .........................................................................160
   2.2. Himaye Borcunun Genel Sınırları .........................................161
   XII Sigorta Hukuku
   2.2.1. Sigorta Bedeli ..............................................................161
   2.2.1.1. Kavram ...........................................................161
   2.2.1.2. Sigorta Bedelinin Belirlenmesi .......................161
   2.2.2. Sigorta Değeri..............................................................162
   2.2.3. Sigorta Zararı ...............................................................162
   2.2.4. Aktif Zarar Sigortalarında Sigorta Değerinin Belirlenme-sinde Özel Durum (Takseli Sigorta) ve Sigorta Bedelinin Sigorta Değerine Eşit Olmamasının Sonuçları ............163
   2.2.4.1. Takseli Sigorta................................................163
   2.2.4.2. Menfaat Değeri Altında Sigorta (Eksik sigorta)....................................................................164
   2.2.4.3. Aşkın Sigorta ..................................................165
   2.3. Teminat Kapsam ve Koşullarının Belirlenmesi .....................166
   2.4. Sigortacının Tazminat veya Bedel Ödeme Borcunu İfa Zamanı ......................................................................................167
   2.5. İspat Yükünün Dağılımı ........................................................169
   2.6. Sigortacının Ödeme Yapma Borcunun İfasında İzlenen Usul172
   2.7. Rizikonun Gerçekleşmesindeki Kusurun Sigortacının Ödeme Yapma Borcuna Etkisi ..........................................................173
   2.8. Türk Ticaret Kanununda Zamanaşımı Düzenlemesi .............176
   2.8.1. Genel Olarak ...............................................................176
   2.8.2. TTK’nun 1420. ve TTK 1482. Maddelerinin Uygulama Alanının Belirlenmesi ..................................................178
   2.8.2.1. İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı Taleplerin Kapsamının Belirlenmesi.................178
   2.8.2.2. Altı ve On Yıllık “Üst” Zamanaşımı Sürelerinin Uygulama Alanının Belirlenmesi..................178
   2.8.3. Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Esaslar ..180
   2.8.3.1. İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlama Anının Belirlenmesi....................................................180
   2.8.3.2. Altı Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlaması..181
   2.8.3.3. Sorumluluk Sigortalarında On Yıllık Üst Sürenin Başlamasına İlişkin Esaslar ............................181
   2.8.4. Sorumluluk Sigortalarında İki ve On Yıllık Süreler Arasındaki İlişki................................................................182
   2.8.5. Zamanaşımı Süresinin İşlemesine ve Sona Ermesine İlişkin Esaslar...................................................................182
   2.8.5.1. Zamanaşımının Durması.................................182
   2.8.5.2. Zamanaşımının Kesilmesi ..............................183
   §5. BİRDEN ÇOK SİGORTA....................................................................185
   I. Müşterek Sigorta...............................................................................185
   II. Çifte Sigorta......................................................................................186
   III. Kısmi Sigorta....................................................................................188
   §6. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ................................191
   I. Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi..................................191
   II. Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (İkâle).................191
   III. Rizikonun Gerçekleşmesi .................................................................191
   IV. Tarafların Acze Düşmesi (TTK. m 1417) ........................................192
   V. Sigortacının İflas Etmesi ..................................................................193
   §7. SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ.......................................195
   I. Sigortacının Kanuni Halefiyeti ve Amacı .........................................195
   II. Halefiyet Şartları...............................................................................196
   1. Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması ........................................196
   2.Sigortalının Gerçekleşen Zarardan Dolayı Sorumlulara Karşı DavaHakkına Sahip Olması .................................................................198
   III.Kanuni Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının, Hakkın İleri SürülebileceğiKişi (Hakkın Muhatabı) Bakımından Sınırlandırılması ...................203
   IV.Sigortalının Bakiye Zararı İçin Tazminat Talep Hakkını Koruması 203
   V.Rücu Hakkının Sigortalı Aleyhine Kullanılıp Kullanılamayacağı So-runu ..................................................................................................205
   VI. Düzenlemenin Emredici Niteliğinin Anlamı ....................................206
   VII. Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyeti .............207
   §8. SİGORTA TAHKİMİ ...........................................................................209
   I. Sigortacılık Tahkimine Başvuru Koşulları........................................209
   II. Sigorta Tahkimine Başvurunun Gerçekleştirilmesi ..........................210
   III.İnceleme ve Tahkim Yargılamasının Yapılmasına İlişkin Esaslar ...210

   Stok Kodu
   :
   9789753685450
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   230
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat