Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257899901
363510
Medeni Usul Hukuku ( Ders Kitabı )
Medeni Usul Hukuku ( Ders Kitabı )
On İki Levha Yayıncılık
80.75

 

5. Basıya Önsöz.............................................................................          V

Kısaltmalar...................................................................................    XXXI

Genel Bibliyografya....................................................................... XXXIII

 

§ 1.   MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER.....        1

        I.     UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLARI       1

        II.    HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA
                TALEBİ VE ADALETE (YARGIYA) ERİŞİM.....................        2

        III.   MEDENİ USUL HUKUKUNUN ANLAMI..........................        6

        IV.   MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN AMACI............................        7

        V.    MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR.....      10

                A.  Medenî Usûl Hukuku Kavramı........................................      10

                B. Medenî Usûl Hukukunda Kullanılan Temel Kavramlar......      12

        VI.   MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN HUKUK DALLARI
                ARASINDAKİ YERİ.........................................................      13
        VII.  MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN YER VE
                ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI............................      15

                A.  Yer İtibariyle Uygulanması............................................      15

                B.  Zaman İtibariyle Uygulanması........................................      16

        VIII.     MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KAYNAKLARI............      19

        IX.   MEDENÎ USÛL HUKUKU KURALLARININ YORUMU.....      22

§ 2.   YARGI....................................................................................      25

        I.     YARGI KAVRAMI............................................................      25

        II.    YARGI ÇEŞİTLERİ...........................................................      25

                A. Anayasa Yargısı............................................................      26

                B. İdarî Yargı...................................................................      28

                C.  Adlî Yargı....................................................................      29

                     1.  Ceza Yargısı.............................................................      30

                     2.  Medenî Yargı...........................................................      31

                         a.  Çekişmeli Yargı....................................................      32

                         b.Çekişmesiz Yargı..................................................      32

                             aa.  Genel Olarak..................................................      32

                             bb.Uyuşmazlığın Bulunmaması.............................      33

                             cc.  Sübjektif Hakkın Yokluğu...............................      35

                             dd.Uygulanacak Usûl Hükümleri...........................      35

§ 3.   MAHKEMELER.....................................................................      37

        I.     GENEL OLARAK.............................................................      37

        II.    İLK DERECE MAHKEMELERİ.........................................      38

                A.  Genel Mahkeme............................................................      38

                     1.  Genel Olarak............................................................      38

                     2.  Asliye Hukuk Mahkemeleri........................................      39

                B.  Özel Mahkemeler..........................................................      39

                     1.  Sulh Hukuk Mahkemeleri..........................................      39

                     2. Asliye Ticaret Mahkemeleri.......................................      40

                     3. Kadastro Mahkemeleri...............................................      43

                     4. İş Mahkemeleri.........................................................      43

                     5. İcra Mahkemeleri......................................................      44

                     6. Tüketici Mahkemeleri................................................      45

                     7. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemeleri...................      46

                     8.  Aile Mahkemeleri.....................................................      47

        III.   BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ....................................      48

                A.  Genel Olarak................................................................      48

                B. Görevleri.....................................................................      51

                C. Teşkilat........................................................................      51

                     1. Genel Olarak............................................................      51

                     2. Hukuk Daireleri........................................................      52

        IV.   YARGITAY......................................................................      53

                A. Genel Olarak................................................................      53

                B. Yargıtay'ın Görevleri....................................................      53

                C. Yargıtay Teşkilatı..........................................................      53

                     1. Hukuk Daireleri........................................................      54

                     2. Genel Kurullar.........................................................      56

                         a. Hukuk ve Ceza Genel Kurulları..............................      56

                         b.       Yargıtay Büyük Genel Kurulu..........................      56

        V.    MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM

                (İSTİNABE)......................................................................      57

        VI.   GÖREV............................................................................      59

                A. Genel Olarak................................................................      59

                B.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar....      60

                     1.  Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen

                         (Malvarlığına İlişkin) Davalar....................................      60

                     2. Şahıs Varlığına İlişkin Davalar...................................      62

                C. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar.......      62

                     1. Kira Sözleşmesine Dayanan Davalar...........................      63

                     2.  Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Diğer
                         Dava ve İşler............................................................      63

                D.  Görev Kurallarının Niteliği............................................      64

                E. Görev Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları.........................      64

                     1. Genel Olarak............................................................      64

                     2.  Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler.............      65

        VII.  YETKİ..............................................................................      67

                A. Genel Olarak................................................................      67

                B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları.......................................      68

                     1. Genel Yetki Kuralı....................................................      68

                     2. Özel Yetki Kuralları..................................................      70

                C.  Kesin Yetki Kuralları.....................................................      73

                D.  Yetki Sözleşmesi...........................................................      75

                     1.  Genel Olarak............................................................      75

                     2. Yetki Sözleşmesinin Şartları......................................      75

                         a.  Sözleşmenin Tarafları Tacir veya
                             Kamu Tüzel Kişisi Olmalıdır..................................      75
                         b.       Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda
                             Yetki Sözleşmesi Yapılamaz..................................      77

                         c. Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır...............      77

                         d.Uyuşmazlık ve Mahkeme Belirli Olmalıdır..............      77

                E.  Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları..........................      78

        VIII.     İŞ BÖLÜMÜ................................................................              80

        IX.   YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)..............      81

                A. Yargı Yeri Belirlenmesini (Merci Tayini)

                     Gerektiren Hâller..........................................................      81

                B. Yargı Yeri Belirlenmesi Usûlü........................................      83

§ 4.   YARGI GÖREVLİLERİ...........................................................      84

        I.     HÂKİM............................................................................      84

                A. Genel Olarak................................................................      84

                B. Hâkimlik Mesleğine Giriş...............................................      85

                C. Hâkimlerin Seçimi ve Atanması......................................      86

                     1. Genel Olarak Sistemler..............................................      86

                     2. Ülkemizdeki Durum..................................................      87

                D.  Hâkimlerin Bağımsızlığı................................................      88

                     1. Genel Olarak............................................................      88

                     2. Hâkimlerin Bağımsızlığı............................................      91

                E. Hâkimlere Tanınan Teminatlar........................................      92

                F. Hâkimlerin Sorumluluğu................................................      93

                     1.  Genel Olarak............................................................      93

                     2.  Hukukî Sorumluluk..................................................      93

                         a. Genel Olarak........................................................      93

                         b.       Sorumluluk Hâlleri.........................................      94

                         c. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili

                             Mahkeme.............................................................      96

 

 • Açıklama
  •  

   5. Basıya Önsöz.............................................................................          V

   Kısaltmalar...................................................................................    XXXI

   Genel Bibliyografya....................................................................... XXXIII

    

   § 1.   MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER.....        1

           I.     UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLARI       1

           II.    HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA
                   TALEBİ VE ADALETE (YARGIYA) ERİŞİM.....................        2

           III.   MEDENİ USUL HUKUKUNUN ANLAMI..........................        6

           IV.   MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN AMACI............................        7

           V.    MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR.....      10

                   A.  Medenî Usûl Hukuku Kavramı........................................      10

                   B. Medenî Usûl Hukukunda Kullanılan Temel Kavramlar......      12

           VI.   MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN HUKUK DALLARI
                   ARASINDAKİ YERİ.........................................................      13
           VII.  MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN YER VE
                   ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI............................      15

                   A.  Yer İtibariyle Uygulanması............................................      15

                   B.  Zaman İtibariyle Uygulanması........................................      16

           VIII.     MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KAYNAKLARI............      19

           IX.   MEDENÎ USÛL HUKUKU KURALLARININ YORUMU.....      22

   § 2.   YARGI....................................................................................      25

           I.     YARGI KAVRAMI............................................................      25

           II.    YARGI ÇEŞİTLERİ...........................................................      25

                   A. Anayasa Yargısı............................................................      26

                   B. İdarî Yargı...................................................................      28

                   C.  Adlî Yargı....................................................................      29

                        1.  Ceza Yargısı.............................................................      30

                        2.  Medenî Yargı...........................................................      31

                            a.  Çekişmeli Yargı....................................................      32

                            b.Çekişmesiz Yargı..................................................      32

                                aa.  Genel Olarak..................................................      32

                                bb.Uyuşmazlığın Bulunmaması.............................      33

                                cc.  Sübjektif Hakkın Yokluğu...............................      35

                                dd.Uygulanacak Usûl Hükümleri...........................      35

   § 3.   MAHKEMELER.....................................................................      37

           I.     GENEL OLARAK.............................................................      37

           II.    İLK DERECE MAHKEMELERİ.........................................      38

                   A.  Genel Mahkeme............................................................      38

                        1.  Genel Olarak............................................................      38

                        2.  Asliye Hukuk Mahkemeleri........................................      39

                   B.  Özel Mahkemeler..........................................................      39

                        1.  Sulh Hukuk Mahkemeleri..........................................      39

                        2. Asliye Ticaret Mahkemeleri.......................................      40

                        3. Kadastro Mahkemeleri...............................................      43

                        4. İş Mahkemeleri.........................................................      43

                        5. İcra Mahkemeleri......................................................      44

                        6. Tüketici Mahkemeleri................................................      45

                        7. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemeleri...................      46

                        8.  Aile Mahkemeleri.....................................................      47

           III.   BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ....................................      48

                   A.  Genel Olarak................................................................      48

                   B. Görevleri.....................................................................      51

                   C. Teşkilat........................................................................      51

                        1. Genel Olarak............................................................      51

                        2. Hukuk Daireleri........................................................      52

           IV.   YARGITAY......................................................................      53

                   A. Genel Olarak................................................................      53

                   B. Yargıtay'ın Görevleri....................................................      53

                   C. Yargıtay Teşkilatı..........................................................      53

                        1. Hukuk Daireleri........................................................      54

                        2. Genel Kurullar.........................................................      56

                            a. Hukuk ve Ceza Genel Kurulları..............................      56

                            b.       Yargıtay Büyük Genel Kurulu..........................      56

           V.    MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM

                   (İSTİNABE)......................................................................      57

           VI.   GÖREV............................................................................      59

                   A. Genel Olarak................................................................      59

                   B.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar....      60

                        1.  Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen

                            (Malvarlığına İlişkin) Davalar....................................      60

                        2. Şahıs Varlığına İlişkin Davalar...................................      62

                   C. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar.......      62

                        1. Kira Sözleşmesine Dayanan Davalar...........................      63

                        2.  Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Diğer
                            Dava ve İşler............................................................      63

                   D.  Görev Kurallarının Niteliği............................................      64

                   E. Görev Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları.........................      64

                        1. Genel Olarak............................................................      64

                        2.  Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler.............      65

           VII.  YETKİ..............................................................................      67

                   A. Genel Olarak................................................................      67

                   B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları.......................................      68

                        1. Genel Yetki Kuralı....................................................      68

                        2. Özel Yetki Kuralları..................................................      70

                   C.  Kesin Yetki Kuralları.....................................................      73

                   D.  Yetki Sözleşmesi...........................................................      75

                        1.  Genel Olarak............................................................      75

                        2. Yetki Sözleşmesinin Şartları......................................      75

                            a.  Sözleşmenin Tarafları Tacir veya
                                Kamu Tüzel Kişisi Olmalıdır..................................      75
                            b.       Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda
                                Yetki Sözleşmesi Yapılamaz..................................      77

                            c. Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır...............      77

                            d.Uyuşmazlık ve Mahkeme Belirli Olmalıdır..............      77

                   E.  Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları..........................      78

           VIII.     İŞ BÖLÜMÜ................................................................              80

           IX.   YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)..............      81

                   A. Yargı Yeri Belirlenmesini (Merci Tayini)

                        Gerektiren Hâller..........................................................      81

                   B. Yargı Yeri Belirlenmesi Usûlü........................................      83

   § 4.   YARGI GÖREVLİLERİ...........................................................      84

           I.     HÂKİM............................................................................      84

                   A. Genel Olarak................................................................      84

                   B. Hâkimlik Mesleğine Giriş...............................................      85

                   C. Hâkimlerin Seçimi ve Atanması......................................      86

                        1. Genel Olarak Sistemler..............................................      86

                        2. Ülkemizdeki Durum..................................................      87

                   D.  Hâkimlerin Bağımsızlığı................................................      88

                        1. Genel Olarak............................................................      88

                        2. Hâkimlerin Bağımsızlığı............................................      91

                   E. Hâkimlere Tanınan Teminatlar........................................      92

                   F. Hâkimlerin Sorumluluğu................................................      93

                        1.  Genel Olarak............................................................      93

                        2.  Hukukî Sorumluluk..................................................      93

                            a. Genel Olarak........................................................      93

                            b.       Sorumluluk Hâlleri.........................................      94

                            c. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili

                                Mahkeme.............................................................      96

    

   Stok Kodu
   :
   9786257899901
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   680
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat