Sepetim (0) Toplam: 0,00
Devlet Teorisi 9.BASKI ( UYGUN ) Prof. Dr. Oktay Uygun

Devlet Teorisi 9.BASKI ( UYGUN )

Liste Fiyatı : 400,00
Taksitli fiyat : 1 x 400,00
9786254322372
363417
Devlet Teorisi 9.BASKI ( UYGUN )
Devlet Teorisi 9.BASKI ( UYGUN )
400.00
Konu Başlıkları
İÇİNDEKİLER
Giriş Bölümü
TEMEL KAVRAMLAR
Birinci Bölüm
DEVLETİN KÖKENİ
I- DEVLET ÖNCESİ TOPLUMLAR
A- İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği
B- İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması
II- İLKEL TOPLUMDAN DEVLETLİ TOPLUMA GEÇİŞ
A- Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler
B- Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler
C- Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi
İkinci Bölüm
KENT DEVLETİ
I- ŞEFLİKLERDEN KENT DEVLETİNE GEÇİŞ
II- İLK KENT DEVLETLERİ
III- İLK İMPARATORLUK
IV- ESKİ YUNAN UYGARLIĞINDA KENT DEVLETLERİ
V- YUNAN KENT DEVLETLERİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
A- İlk Demokratik Reformlar
B- Atina Demokrasisinin Kurumları
VI- ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
A- Küçük Ölçekli Bir Devlet
B- Yüz Yüze Toplum
C- Türdeş Sosyal Yapı
VII- ATİNA DEMOKRASİSİNDE KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER
A- İfade Özgürlüğü
B- İnanç Özgürlüğü
C- Diğer Özgürlükler
D- Özgürlüklerin Güvencesi
VIII- ATİNA'DA YURTTAŞLIK STATÜSÜ VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ
A- Sitenin Bağımsızlığı
B- Siyasal Yaşama Aktif Katılım
C- Atina'da Kölelik
D- Amatör Siyaset
IX- ATİNA'DA MUHALİF SİYASAL DÜŞÜNCE
A- Radikal Muhalefet: Platon
B- Ilımlı Muhalefet: Aristoteles
X- YUNAN KENT DEVLETLERİNİN ÇÖKÜŞÜ
XI- ROMA: KRALLIK, CUMHURİYET, İMPARATORLUK
XII- İMPARATORLUK DÜZENİ
Üçüncü Bölüm
FEODAL DEVLET
I- FEODAL TOPLUM
II- FEODAL İKTİDAR
III- TEOKRATİK İKTİDAR ANLAYIŞI
A- Tanrı Devleti: Aziz Agustinius
B- Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquinolu Thomas
IV- LAİK İKTİDAR ANLAYIŞI
A- İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius
B- İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori: İbni Haldun
Dördüncü Bölüm
ULUS DEVLET
I- EGEMEN İKTİDARIN DOĞUŞU
A- Laik İktidar: Nicola Machiavelli
B- Egemen İktidar: Jean Bodin
C- Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes
II- EGEMEN İKTİDARIN SINIRLANMASI
A- Doğal Haklar Teorisi: John Locke
B- Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu
III- EGEMEN İKTİDARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ
A- Halk Egemenliği: Jean-Jacques Rousseau
B- Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau
C- Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği
IV- EGEMEN İKTİDARIN BÖLÜNMESİ: FEDERAL DEVLET
A- Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi
B- Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması
C- Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı
D- ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması
E- Egemenlik Atomunun Bölünmesi
F- Bölgeli Devlet
G- Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması
H- Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması
V- EGEMEN İKTİDAR VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ
A- Hukuk Devleti / Hukukun Üstünlüğü İlkesinin Tarihsel Gelişimi
B- Hukuk Devleti İlkesinin Şekli ve Maddi Kriterleri
C- Türkiye'de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi
D- Anayasa Mahkemesi'nin Hukuk Devleti Anlayışı
Beşinci Bölüm
MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER
I- LİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
A- Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
B- Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
II- MARKSİZM
A- Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm
B- Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
C- Marksizmin Öngörüleri
D- Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi
III- FAŞİZM
A- Faşizmin İtalya'da Doğuşu
B- Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
C- Faşist Hareketin Değerlendirilmesi
IV- NASYONAL SOSYALİZM
A- Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu
B- Irk Devletinin Kuruluşu
C- Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri
D- Totaliter Diktatörlük
V- ANARŞİZM
A- Anarşizm ve Bireyin Önemi
B- Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
C- Anarşizm ve Şiddet
D- Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği
E- Anarşizm ve Demokrasi
Altıncı Bölüm
DEMOKRASİ TEORİSİ
I- MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
II- MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
III- DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
A- Tarihsel Deneyim
B- Demokrasinin Ahlaki Temeli
C- Demokrasinin Rasyonel Temeli
IV- DEMOKRASİ MODELLERİ
V- DEMOKRATİK ELİTİZM VE KATILIMCI DEMOKRASİ
VI- ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ VE KONSENSÜS DEMOKRASİSİ
A- Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı
B- Demokrasinin Çoğunluk ve Konsensüs Modelleri
C- Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
VII- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ
A- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
B- Türk Devrimi ve Demokratikleşme
C- Tek Parti Rejiminin Niteliği
D- Çok Partili Dönem
E- 1961 Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
VIII- KONSENSÜS DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE
Yedinci Bölüm
İNSAN HAKLARI TEORİSİ
I- TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
A- İnsanın Değeri ve İnsan Onuru
B- Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu
II- İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI
III- HAK KUŞAKLARI VE BÜTÜNSELLİK İLKESİ
IV- KÜLTÜREL RÖLATİVİZM VE EVRENSELLİK İLKESİ
A- İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik
B- Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları
C- İslam Kültürü ve İnsan Hakları
D- Evrensellik Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme
V- BİRİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
VI- İKİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
A- İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri
B- Sosyal Hakların Güçlendirilmesi
VII- ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
VIII- DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
A- Biyo-teknoloji ve İnsan Doğası
B- Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru
C- Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri
IX- İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI POLİTİKA
Sekizinci Bölüm
SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ
I- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
A- AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü
B- Irkçı Düşünce Açıklamaları
C- Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü
D- Nefret İfadesi ve TCK 216
E- Siyasal Eleştiri Özgürlüğü
F- Ayrılıkçı Görüşler
G- Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü
II- SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
A- Siyasal Partilerin İşlevi
B- AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü
C- AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi
D- Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet
III- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
A- Demokrasi ve Toplantı Özürlüğü
B- Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar
C- Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar
D- Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar
E- Toplantılara Müdahale Edilmesi
F- Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme
KAYNAKLAR
 • Açıklama
  • Konu Başlıkları
   İÇİNDEKİLER
   Giriş Bölümü
   TEMEL KAVRAMLAR
   Birinci Bölüm
   DEVLETİN KÖKENİ
   I- DEVLET ÖNCESİ TOPLUMLAR
   A- İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği
   B- İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması
   II- İLKEL TOPLUMDAN DEVLETLİ TOPLUMA GEÇİŞ
   A- Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler
   B- Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler
   C- Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi
   İkinci Bölüm
   KENT DEVLETİ
   I- ŞEFLİKLERDEN KENT DEVLETİNE GEÇİŞ
   II- İLK KENT DEVLETLERİ
   III- İLK İMPARATORLUK
   IV- ESKİ YUNAN UYGARLIĞINDA KENT DEVLETLERİ
   V- YUNAN KENT DEVLETLERİ VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
   A- İlk Demokratik Reformlar
   B- Atina Demokrasisinin Kurumları
   VI- ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
   A- Küçük Ölçekli Bir Devlet
   B- Yüz Yüze Toplum
   C- Türdeş Sosyal Yapı
   VII- ATİNA DEMOKRASİSİNDE KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER
   A- İfade Özgürlüğü
   B- İnanç Özgürlüğü
   C- Diğer Özgürlükler
   D- Özgürlüklerin Güvencesi
   VIII- ATİNA'DA YURTTAŞLIK STATÜSÜ VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ
   A- Sitenin Bağımsızlığı
   B- Siyasal Yaşama Aktif Katılım
   C- Atina'da Kölelik
   D- Amatör Siyaset
   IX- ATİNA'DA MUHALİF SİYASAL DÜŞÜNCE
   A- Radikal Muhalefet: Platon
   B- Ilımlı Muhalefet: Aristoteles
   X- YUNAN KENT DEVLETLERİNİN ÇÖKÜŞÜ
   XI- ROMA: KRALLIK, CUMHURİYET, İMPARATORLUK
   XII- İMPARATORLUK DÜZENİ
   Üçüncü Bölüm
   FEODAL DEVLET
   I- FEODAL TOPLUM
   II- FEODAL İKTİDAR
   III- TEOKRATİK İKTİDAR ANLAYIŞI
   A- Tanrı Devleti: Aziz Agustinius
   B- Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquinolu Thomas
   IV- LAİK İKTİDAR ANLAYIŞI
   A- İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius
   B- İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori: İbni Haldun
   Dördüncü Bölüm
   ULUS DEVLET
   I- EGEMEN İKTİDARIN DOĞUŞU
   A- Laik İktidar: Nicola Machiavelli
   B- Egemen İktidar: Jean Bodin
   C- Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes
   II- EGEMEN İKTİDARIN SINIRLANMASI
   A- Doğal Haklar Teorisi: John Locke
   B- Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu
   III- EGEMEN İKTİDARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ
   A- Halk Egemenliği: Jean-Jacques Rousseau
   B- Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau
   C- Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği
   IV- EGEMEN İKTİDARIN BÖLÜNMESİ: FEDERAL DEVLET
   A- Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi
   B- Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması
   C- Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı
   D- ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması
   E- Egemenlik Atomunun Bölünmesi
   F- Bölgeli Devlet
   G- Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması
   H- Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması
   V- EGEMEN İKTİDAR VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ
   A- Hukuk Devleti / Hukukun Üstünlüğü İlkesinin Tarihsel Gelişimi
   B- Hukuk Devleti İlkesinin Şekli ve Maddi Kriterleri
   C- Türkiye'de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi
   D- Anayasa Mahkemesi'nin Hukuk Devleti Anlayışı
   Beşinci Bölüm
   MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER
   I- LİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
   A- Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
   B- Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
   II- MARKSİZM
   A- Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm
   B- Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı
   C- Marksizmin Öngörüleri
   D- Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi
   III- FAŞİZM
   A- Faşizmin İtalya'da Doğuşu
   B- Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri
   C- Faşist Hareketin Değerlendirilmesi
   IV- NASYONAL SOSYALİZM
   A- Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu
   B- Irk Devletinin Kuruluşu
   C- Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri
   D- Totaliter Diktatörlük
   V- ANARŞİZM
   A- Anarşizm ve Bireyin Önemi
   B- Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı
   C- Anarşizm ve Şiddet
   D- Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği
   E- Anarşizm ve Demokrasi
   Altıncı Bölüm
   DEMOKRASİ TEORİSİ
   I- MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
   II- MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
   III- DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
   A- Tarihsel Deneyim
   B- Demokrasinin Ahlaki Temeli
   C- Demokrasinin Rasyonel Temeli
   IV- DEMOKRASİ MODELLERİ
   V- DEMOKRATİK ELİTİZM VE KATILIMCI DEMOKRASİ
   VI- ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ VE KONSENSÜS DEMOKRASİSİ
   A- Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı
   B- Demokrasinin Çoğunluk ve Konsensüs Modelleri
   C- Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
   VII- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ
   A- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
   B- Türk Devrimi ve Demokratikleşme
   C- Tek Parti Rejiminin Niteliği
   D- Çok Partili Dönem
   E- 1961 Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı
   VIII- KONSENSÜS DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE
   Yedinci Bölüm
   İNSAN HAKLARI TEORİSİ
   I- TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
   A- İnsanın Değeri ve İnsan Onuru
   B- Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu
   II- İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI
   III- HAK KUŞAKLARI VE BÜTÜNSELLİK İLKESİ
   IV- KÜLTÜREL RÖLATİVİZM VE EVRENSELLİK İLKESİ
   A- İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik
   B- Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları
   C- İslam Kültürü ve İnsan Hakları
   D- Evrensellik Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme
   V- BİRİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   VI- İKİNCİ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   A- İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri
   B- Sosyal Hakların Güçlendirilmesi
   VII- ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   VIII- DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR
   A- Biyo-teknoloji ve İnsan Doğası
   B- Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru
   C- Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri
   IX- İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI POLİTİKA
   Sekizinci Bölüm
   SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ
   I- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
   A- AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü
   B- Irkçı Düşünce Açıklamaları
   C- Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü
   D- Nefret İfadesi ve TCK 216
   E- Siyasal Eleştiri Özgürlüğü
   F- Ayrılıkçı Görüşler
   G- Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü
   II- SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
   A- Siyasal Partilerin İşlevi
   B- AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü
   C- AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi
   D- Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet
   III- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
   A- Demokrasi ve Toplantı Özürlüğü
   B- Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar
   C- Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar
   D- Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar
   E- Toplantılara Müdahale Edilmesi
   F- Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme
   KAYNAKLAR
   Stok Kodu
   :
   9786254322372
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   730
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   9
   Basım Tarihi
   :
   EYLÜL 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat