Sepetim (0) Toplam: 0,00
Vergi Teorisi ve Politikası
Vergi Teorisi ve Politikası
Filiz Kitabevi
25.00
İÇİNDEKİLER<br /> <br /> Birinci    Bölüm<br /> TARİHSEL TOPLU BAKIŞ<br /> <br /> A. Vergilemenin Tarihsel Gelişimi    .1<br /> I. İlkçağ    2<br /> II. Ortaçağ    8<br /> III. Yeniçağ    11<br /> B. Vergilemenin Varlığını Haklı Göstermeğe Çalışan Teoriler    13<br /> I. Rasyonalist - Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler    13<br /> II. Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler    17<br /> <br /> İkinci    Bölüm<br /> VERGİLEMENİN AMAÇLARI<br /> <br /> A. Vergi Kavramının Tanımı    20<br /> B. Verginin Amaçları    24<br /> I. Amaçların Gelişimi    24<br /> II. Mali Amaç    32<br /> III. Mali Olmayan Amaçlar    35<br /> a. Gelirin Yeniden Dağıtımma İlişkin Amaç    35<br /> b. Konjonktür Politikasma İlişkin Amaç    35<br /> c. Büyüme Politikasma İlişkin Amaç    37<br /> d. Diğer Amaçlar    37<br /> Üçüncü    Bölüm<br /> VERGİTEKNİĞİ<br /> <br /> A. Niteliği ve Önemi    ..41<br /> B. Vergi Mevzuatı    42<br /> C. Vergi Tarifesi    51<br /> I. Tarifeye İlişkin Temel Kavramlar    52<br /> II. Tarife Tipleri    53<br /> a. Tek Oranlı (Mütenasip) Tarife    54<br /> b. Artan Oranlı (Müterakki) Tarife    ;    55<br /> c. Tersine Artan Oranlı (Ric'i) Tarife    56<br /> III. Tarife Şekilleri    59 <br /> <br /> a. Aç>k (Dolaysız) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri    59<br /> 1. Basamak Tarife    61<br /> 2. Doğrusal (Lineer) Tarife    .    64<br /> 3. Eğri Tarife    65<br /> b. Gizli (Dolaylı) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri    68<br /> c. Kombine (Bileşik) Tarifeler    70<br /> D. Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi    72<br /> 1. Vergi Tarhına İlişkin Yöntemler    72<br /> II. Vergi Tahsiline İlişkin Yöntemler    77<br /> III. Verginin Denetimine İlişkin Önlemler    81<br /> E. Vergi Yargısı    84<br /> <br /> Dördüncü Bölüm<br /> VERGİLERİN TASNİFİ<br /> <br /> A. Sübjektif - Objektif Vergiler Tasnifi    92<br /> B. Vergilerin Amaçlarına Göre Tasnifi    94<br /> C. «Dolaysız» ve «Dolaylı» Vergiler Tasnifi    94<br /> D. Mükellefe ve Piyasaya Yönelen Vergiler Tasnifi    98<br /> E. Gelir, Gider ve Servet Vergileri Tasnifi    103<br /> <br /> Beşinci Bölüm<br /> GELİR VERGİLERİ<br /> <br /> A. Gelir Vergisi    108<br /> I. Tarihi Gelişimi, Mahiyeti ve Uygulama Şekilleri    108<br /> a. Tarihi Gelişimi    108<br /> b. Tanım ve Mahiyeti    112<br /> c. Temel Şekilleri    114<br /> II. Objektif Vergi Mükellefiyeti    116<br /> a. Gelir Kavramı    116<br /> b. Gelirin Unsurlan    119<br /> c. İstisnalar    121<br /> III. Sübjektif Vergi Mükellefiyeti    122<br /> a. Mahiyeti ve Türleri    122<br /> b. Muaflıklar    123<br /> IV. Vergiye Tâbi Gelirin Belirlenmesi    123<br /> V. Tarh ve Tahsile İlişkin Sorunlar    126<br /> VI. Vergi Tarifesi    .    130<br /> B Kurumlar Vergisi    133<br /> I. Niteliği ve Tarihsel Gelişimi    133<br /> II. Varhğını Haklı Kılan Nedenler    135<br /> m. Uygulama Şekilleri ve Özel Sorunlan    137 <br /> içindekiler    XI<br /> Altıncı Bölüm<br /> GİDER VERGİLERİ<br /> <br /> A. Muamele Vergisi    141<br /> I. Tanımı, Niteliği ve Tarihsel Gelişimi    141<br /> II. Türieri ve Uygulama Şekilleri    150<br /> a. Gayri Safî Muamele Vergisi    153<br /> 1. Yayılı Muamele Vergisi    1153<br /> 2. Toplu Muamele Vergisi    155<br /> 2.1. İstihsal Vergisi    155<br /> 2.2 Toptan Ticaret Vergisi    156<br /> 2.3. Perakende Ticaret Vergisi    157<br /> b. Katma Değer Vergisi    158<br /> 1. Tanımı ve Türleri    158<br /> 2. Hesaplanma Yöntemleri    .    160<br /> 3. Fayda ve Sakıncalan    .    163<br /> B. Özel Tüketim Vergileri    165<br /> <br /> Yedinci Bölüm<br /> SERVET VERGİLERİ<br /> <br /> A. içeriği ve Tarihsel Gelişimi    170<br /> B. Varlığını Haklı Kılan Nedenler    173<br /> C. Türleri ve Uygulama Şekilleri    176<br /> I. Servetten Alınan Vergiler    178<br /> a. Genel Servet Vergisi    178<br /> b. Emlâk Vergisi    .    182<br /> II. Servet Transferinden Alınan Vergiler    183<br /> a. Veraset ve İntikal Vergisi    184<br /> b. Emlâk Ahm Vergisi    ;    187<br /> III. Servet Artışı Vergileri    188<br /> <br /> Sekizinci Bölüm<br /> VERGİLEME İLKELERİ<br /> <br /> A. A. Smith ile A. Wagner'in Vergileme İlkeleri    191<br /> I. A. Smith'in Vergileme İlkeleri    191<br /> a. Vergilemede Eşitlik İlkesi    191<br /> b. Belirlilik (Kesinlik) İlkesi    191<br /> c._Uygunluk İlkesi    193<br /> d. İktisadilik İlkesi    194<br /> II. A. Wagner'in Vergileme İlkeleri    .    195<br /> a. Maliye Politikasma İlişkin Vergi İlkeleri    195<br /> b. İktisadi Vergi İlkeleri    204 <br /> Xn    içindekiler<br /> c. Adaletin Sağlanmasına ilişkin İlkeler    206<br /> d. Teknik - İdarî İlkeler    207,<br /> B. H. Haller'İH Vergileme İlkeleri    208<br /> C. Faydalanma ilkesi    211<br /> 1. Faydalanma Kavramımn Türleri    211<br /> II. Faydalanma tikesinin Uygulanma Olanakları    212<br /> D. iktidar ilkesi    215<br /> I. Ödeme Gücüne Göre Vergileme Yaklaşımı    215<br /> II. Ödeme Gücünün Göstergeleri    220<br /> III. Vergi Yükünün Ölçülmesi    222<br /> a. Vergi Tarifesi ve Ödeme Gücü    222<br /> b. Ödeme Gücü ve Gelir Dağılımı    225<br /> <br /> Dokuzuncu Bölüm<br /> VERGİLEMENİN GELİR DAĞILIMINA<br /> İLİŞKİN ETKİLERİ<br /> <br /> A. Gelir Dağılımını Denkleştirme Amacı    227<br /> I. Gelirin Yeniden Dağıtılmasını Haklı Kılan Siyasal ve İktisadi Nedenler    227<br /> II. Gelir Dağılımının Türleri    229<br /> III. Gelir ve Servet Dağılımı Arasındaki İlişki    230<br /> IV. Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerin Ölçülmesi    230<br /> B. Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri    233<br /> I. Yükümlülerin Vergilemeye Uyum Oianaklan    233<br /> a. Toplu Bakış    233<br /> b. Vergiden Kaçınma Yoluyla İntibak    235<br /> c. Vergiyi Yansıtma Yoluyla İntibak    243<br /> 1. Yansımanın Tanımı, Önemi ve Temel Şekilleri    244<br /> '2. Yansımayı Belirleyen Mikro ve Makro Ekonomik Faktörler    248<br /> 2.1. Yansımayı Belirleyen Mikro Ekonomik Faktörler    251<br /> 2.2. Yansımayı Belirleyen Makro Ekonomik Faktörler    252<br /> 3. Miktar ve Değer Üzerinden Alman Tüketim Vergilerinin Yansıması    255<br /> 4. Kâr Üzerinden Alınan Vergilerin Yansıması    263<br /> d. Verginin «Yerleşmesi» Olayına Uyum    267<br /> e. Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri    269<br /> 1. Toplu Bakış    269<br /> 2. Çeşitli Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri    270<br /> 2.1. Gelir Vergisi    270<br /> 2.2. Kurumlar Vergisi    ■.    272<br /> 2.3. Gider Vergileri    272<br /> 2.4. Servet Vergileri    272<br /> 3. Ampirik Araştırmalar    273 <br /> <br /> Onuncu    Bölüm<br /> VERGİLEMENİN KONJONKTÜREL İSTİKRARA<br /> İLİŞKİN ETKİSİ<br /> <br /> A. Vergileme ve Konjonktür    277<br /> I. Konjonktürün Vergi Gelirleri ve Vergi Türleri Üzerindeki Etkisi    278<br /> a. Toplu Bakış    278<br /> b. Vergilerin Konjonktürel Esnekliği    280<br /> 1. Gelir Vergileri    .    280<br /> 2. Gider Vergileri    282<br /> 3. Servet Vergileri    283<br /> II. Vergilerin Konjonktür Üzerindeki Etkileri    283<br /> a. Gelir ve Giderlerin Çarpan Etkilerine Toplu Bakış    283<br /> b. Vergi Çarpanı    290<br /> c. Denk Bütçe Çarpanı    291<br /> III. Genişleme ve Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler    294<br /> a. Genişleme Politikası Aracı Olarak Vergiler    294<br /> 1. Gelir Vergileri    295<br /> 2. Gider Vergileri    297<br /> b. Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler    '.    298<br /> B. Vergileme ve Stagflasyon    300<br /> I. Stagflasyonun Tanımı, Ortaya Çıkması ve Gelişimi    300<br /> 11. Stagflasyonun Açıklanmasına İlişkin Yaklaşımlar    304<br /> a. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon    304<br /> b. Emek Piyasası ve Stagflasyon    .    306<br /> c. Eksik Rekabet ve Stagflasyon    ..307<br /> d. Gelir Bölüşümü Mücadelesi ve Stagflasyon    .    :308<br /> e. Moneterist Yaklaşım ve Stagflasyon    308<br /> f. Dış İktisadi Faktörler ve Stagflasyon    312<br /> III. Stagflasyonun Önlenmesine İlişkin Yaklaşımlar    313<br /> a. Ücret ve Fiyat Kontrolleri    312<br /> b. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler    314<br /> c. Stagflasyon ile Mücadelede Para ve Maliye Politikalarına İlişkin Araçların<br /> Optimal Bileşimi    316<br /> C. Vergi Politikasınm Konjonktürel Etkilerini Değerlendirmeye İlişkin Yaklaşımlar    320<br /> 1. Geleneksel Finansman Bakiyesi Yaklaşımı    321<br /> II. Tam İstihdam Bütçe Fazlası Yaklaşımı    323<br /> III. Konjonktür Açısından «Nötr» Bütçe Yaklaşımı    325<br /> <br /> Onbirinci    Bölüm<br /> VERGİLEMENİN İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ<br /> <br /> A. Vergileme ve İktisadi Büyüme    327<br /> B. Vergilerin işgücü Arzı Üzerindeki Etkileri    329<br /> C. Vergilerin Sermaye Birikimi Üzerindeki Etkileri    334<br /> I. Vergilerin Gönüllü Tasarruflar Üzerindeki Etkileri    334<br /> II. Vergilerin Yatınm Yapma ve Risk Alma Eğilimi Üzerindeki Etkileri    337<br /> D. Vergilemenin Teknolojik Gelişme Üzerindeki Etkileri    338<br /> <br /> Onikinci    Bölüm<br /> VERGİ SİSTEMLERİ VE<br /> TÜRK VERGİ SİSTEMİ<br /> <br /> A. Rasyonel Vergi Sistemleri    340<br /> I. Rasyonel Vergi Sistemi Kavrammm Kapsamı ve Anlamı    340<br /> II. Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Kriterleri    345<br /> III. Rasyonel Vergi Sistemini Belirleme Yönünde Yapılan Başlıca Çalışmalar    357<br /> a. Eski Deneyler    357<br /> b. Yeni Deneyler    359<br /> B, Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler ve Vergi Reformları    361<br /> I. Vergi Yasalannda Yapılan Değişikliklerin Başlıca Nedenleri    361<br /> 11. Vergi Reformu Yaklaşımları    364<br /> C. Vergi Teorisi Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi    365<br /> 1. Bugünkü Vergi Sisteminin Anaçizgileri    365<br /> a. Gelirden Alman Vergiler    365<br /> b. Servetten Alınan Vergiler    370<br /> c. Harcamalardan Alınan Vergiler    375<br /> II. Türk Vergi Sisteminin Genel Değerlendirilmesi    382<br /> a. Toplu Bakış    382<br /> b. Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi    383<br /> <br /> Onüçüncü    Bölüm<br /> ULUSLARARASİ VERGİ SORUNLARI<br /> <br /> A. İçeriği ve Önemi    389<br /> B. Vergilerin Ahenkleştirilmesi    391<br /> I. Dolaylı Vergilerin Ahenkleştirilmesi    391<br /> a. Muamele Vergilerinin Ahenkleştirilmesi    391<br /> 1. Vergileme ile Uluslararası Rekâbet Koşullan Arasındaki İlişkiler    391<br /> 2. Muamele Vergilerinin Uluslararası Rekâbet Üzerindeki Etkilerinin Teorik<br /> Analizi    .    394<br /> 2.1. Aynı Muamele Vergisi Sistemleri    394<br /> 2.1.1. Vergi Yükleyici Etkisi Eşit Muamele Vergisi Sistemleri    395<br /> 2.1.2. Vergi Yükleyici Etkisi Farklı Muamele Vergisi Sistemleri    396<br /> 2.2. Farkh Muamele Vergisi Sistemleri    397<br /> 3. Farklı Muamele Vergisi Sistemlerinin Uluslararası Rekâbet Eşitliğini Bozucu<br /> Etkilerinin Giderilmesine İlişkin Önlemler    400<br /> 3.1. Otomatik Denkleştirici Önlemler    400<br /> 3,2. Varış Ülkesi Prensibi    402<br /> 3.3. Muamele Vergilerini Ahenkleştirme Zorunluluğu    405<br /> 3.3.1. Ahenkleştirme Kavramınm Anlamı    405<br /> 3.3.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaşmasının Vergilerin Ahenk¬<br /> leştirilmesi ile İlgili Hükümleri    407<br /> 3.3.3. Literatürde Muamele Yergilerinin Ahenkleştirilmesine İlişkin<br /> Bilimsel Tartışmalann Evrimi    408<br /> 3.3.4. Avrupa Ekonomik Topluluğu Organlannın Muamele Vergi¬<br /> lerinin Ahenkleştirilmesi ile İlgili Çalışmaları ve Ortak Katma<br /> Değer Vergisi    420<br /> II. Dolaysız Vergilerin Ahenkleştirilmesi    429<br /> C. Avrupa Birliğinde Geleceğe Yönelik Vergileme Stratejisi    432<br /> D. Avrupa Ekonomik Topluluğunda Harcamaların Finansmanı    ;... 435<br /> 1. Geleneksel Özkaynaklar    435<br /> II. Katma Değer Vergisi Üzerinden Alınan Pay    436<br /> III. Yeni Kaynaklar    436<br /> İstatistiksel Ekler    439<br /> Bibliyografya    459<br /> İsim İndeksi    ..479<br /> Kavram İndeksi    483 <br /> <br />
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Birinci    Bölüm
   TARİHSEL TOPLU BAKIŞ

   A. Vergilemenin Tarihsel Gelişimi    .1
   I. İlkçağ    2
   II. Ortaçağ    8
   III. Yeniçağ    11
   B. Vergilemenin Varlığını Haklı Göstermeğe Çalışan Teoriler    13
   I. Rasyonalist - Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler    13
   II. Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler    17

   İkinci    Bölüm
   VERGİLEMENİN AMAÇLARI

   A. Vergi Kavramının Tanımı    20
   B. Verginin Amaçları    24
   I. Amaçların Gelişimi    24
   II. Mali Amaç    32
   III. Mali Olmayan Amaçlar    35
   a. Gelirin Yeniden Dağıtımma İlişkin Amaç    35
   b. Konjonktür Politikasma İlişkin Amaç    35
   c. Büyüme Politikasma İlişkin Amaç    37
   d. Diğer Amaçlar    37
   Üçüncü    Bölüm
   VERGİTEKNİĞİ

   A. Niteliği ve Önemi    ..41
   B. Vergi Mevzuatı    42
   C. Vergi Tarifesi    51
   I. Tarifeye İlişkin Temel Kavramlar    52
   II. Tarife Tipleri    53
   a. Tek Oranlı (Mütenasip) Tarife    54
   b. Artan Oranlı (Müterakki) Tarife    ;    55
   c. Tersine Artan Oranlı (Ric'i) Tarife    56
   III. Tarife Şekilleri    59

   a. Aç>k (Dolaysız) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri    59
   1. Basamak Tarife    61
   2. Doğrusal (Lineer) Tarife    .    64
   3. Eğri Tarife    65
   b. Gizli (Dolaylı) Artan Oranlı Vergi Tarifeleri    68
   c. Kombine (Bileşik) Tarifeler    70
   D. Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi    72
   1. Vergi Tarhına İlişkin Yöntemler    72
   II. Vergi Tahsiline İlişkin Yöntemler    77
   III. Verginin Denetimine İlişkin Önlemler    81
   E. Vergi Yargısı    84

   Dördüncü Bölüm
   VERGİLERİN TASNİFİ

   A. Sübjektif - Objektif Vergiler Tasnifi    92
   B. Vergilerin Amaçlarına Göre Tasnifi    94
   C. «Dolaysız» ve «Dolaylı» Vergiler Tasnifi    94
   D. Mükellefe ve Piyasaya Yönelen Vergiler Tasnifi    98
   E. Gelir, Gider ve Servet Vergileri Tasnifi    103

   Beşinci Bölüm
   GELİR VERGİLERİ

   A. Gelir Vergisi    108
   I. Tarihi Gelişimi, Mahiyeti ve Uygulama Şekilleri    108
   a. Tarihi Gelişimi    108
   b. Tanım ve Mahiyeti    112
   c. Temel Şekilleri    114
   II. Objektif Vergi Mükellefiyeti    116
   a. Gelir Kavramı    116
   b. Gelirin Unsurlan    119
   c. İstisnalar    121
   III. Sübjektif Vergi Mükellefiyeti    122
   a. Mahiyeti ve Türleri    122
   b. Muaflıklar    123
   IV. Vergiye Tâbi Gelirin Belirlenmesi    123
   V. Tarh ve Tahsile İlişkin Sorunlar    126
   VI. Vergi Tarifesi    .    130
   B Kurumlar Vergisi    133
   I. Niteliği ve Tarihsel Gelişimi    133
   II. Varhğını Haklı Kılan Nedenler    135
   m. Uygulama Şekilleri ve Özel Sorunlan    137
   içindekiler    XI
   Altıncı Bölüm
   GİDER VERGİLERİ

   A. Muamele Vergisi    141
   I. Tanımı, Niteliği ve Tarihsel Gelişimi    141
   II. Türieri ve Uygulama Şekilleri    150
   a. Gayri Safî Muamele Vergisi    153
   1. Yayılı Muamele Vergisi    1153
   2. Toplu Muamele Vergisi    155
   2.1. İstihsal Vergisi    155
   2.2 Toptan Ticaret Vergisi    156
   2.3. Perakende Ticaret Vergisi    157
   b. Katma Değer Vergisi    158
   1. Tanımı ve Türleri    158
   2. Hesaplanma Yöntemleri    .    160
   3. Fayda ve Sakıncalan    .    163
   B. Özel Tüketim Vergileri    165

   Yedinci Bölüm
   SERVET VERGİLERİ

   A. içeriği ve Tarihsel Gelişimi    170
   B. Varlığını Haklı Kılan Nedenler    173
   C. Türleri ve Uygulama Şekilleri    176
   I. Servetten Alınan Vergiler    178
   a. Genel Servet Vergisi    178
   b. Emlâk Vergisi    .    182
   II. Servet Transferinden Alınan Vergiler    183
   a. Veraset ve İntikal Vergisi    184
   b. Emlâk Ahm Vergisi    ;    187
   III. Servet Artışı Vergileri    188

   Sekizinci Bölüm
   VERGİLEME İLKELERİ

   A. A. Smith ile A. Wagner'in Vergileme İlkeleri    191
   I. A. Smith'in Vergileme İlkeleri    191
   a. Vergilemede Eşitlik İlkesi    191
   b. Belirlilik (Kesinlik) İlkesi    191
   c._Uygunluk İlkesi    193
   d. İktisadilik İlkesi    194
   II. A. Wagner'in Vergileme İlkeleri    .    195
   a. Maliye Politikasma İlişkin Vergi İlkeleri    195
   b. İktisadi Vergi İlkeleri    204
   Xn    içindekiler
   c. Adaletin Sağlanmasına ilişkin İlkeler    206
   d. Teknik - İdarî İlkeler    207,
   B. H. Haller'İH Vergileme İlkeleri    208
   C. Faydalanma ilkesi    211
   1. Faydalanma Kavramımn Türleri    211
   II. Faydalanma tikesinin Uygulanma Olanakları    212
   D. iktidar ilkesi    215
   I. Ödeme Gücüne Göre Vergileme Yaklaşımı    215
   II. Ödeme Gücünün Göstergeleri    220
   III. Vergi Yükünün Ölçülmesi    222
   a. Vergi Tarifesi ve Ödeme Gücü    222
   b. Ödeme Gücü ve Gelir Dağılımı    225

   Dokuzuncu Bölüm
   VERGİLEMENİN GELİR DAĞILIMINA
   İLİŞKİN ETKİLERİ

   A. Gelir Dağılımını Denkleştirme Amacı    227
   I. Gelirin Yeniden Dağıtılmasını Haklı Kılan Siyasal ve İktisadi Nedenler    227
   II. Gelir Dağılımının Türleri    229
   III. Gelir ve Servet Dağılımı Arasındaki İlişki    230
   IV. Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerin Ölçülmesi    230
   B. Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri    233
   I. Yükümlülerin Vergilemeye Uyum Oianaklan    233
   a. Toplu Bakış    233
   b. Vergiden Kaçınma Yoluyla İntibak    235
   c. Vergiyi Yansıtma Yoluyla İntibak    243
   1. Yansımanın Tanımı, Önemi ve Temel Şekilleri    244
   '2. Yansımayı Belirleyen Mikro ve Makro Ekonomik Faktörler    248
   2.1. Yansımayı Belirleyen Mikro Ekonomik Faktörler    251
   2.2. Yansımayı Belirleyen Makro Ekonomik Faktörler    252
   3. Miktar ve Değer Üzerinden Alman Tüketim Vergilerinin Yansıması    255
   4. Kâr Üzerinden Alınan Vergilerin Yansıması    263
   d. Verginin «Yerleşmesi» Olayına Uyum    267
   e. Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri    269
   1. Toplu Bakış    269
   2. Çeşitli Vergilerin Kişisel Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri    270
   2.1. Gelir Vergisi    270
   2.2. Kurumlar Vergisi    ■.    272
   2.3. Gider Vergileri    272
   2.4. Servet Vergileri    272
   3. Ampirik Araştırmalar    273

   Onuncu    Bölüm
   VERGİLEMENİN KONJONKTÜREL İSTİKRARA
   İLİŞKİN ETKİSİ

   A. Vergileme ve Konjonktür    277
   I. Konjonktürün Vergi Gelirleri ve Vergi Türleri Üzerindeki Etkisi    278
   a. Toplu Bakış    278
   b. Vergilerin Konjonktürel Esnekliği    280
   1. Gelir Vergileri    .    280
   2. Gider Vergileri    282
   3. Servet Vergileri    283
   II. Vergilerin Konjonktür Üzerindeki Etkileri    283
   a. Gelir ve Giderlerin Çarpan Etkilerine Toplu Bakış    283
   b. Vergi Çarpanı    290
   c. Denk Bütçe Çarpanı    291
   III. Genişleme ve Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler    294
   a. Genişleme Politikası Aracı Olarak Vergiler    294
   1. Gelir Vergileri    295
   2. Gider Vergileri    297
   b. Daralma Politikası Aracı Olarak Vergiler    '.    298
   B. Vergileme ve Stagflasyon    300
   I. Stagflasyonun Tanımı, Ortaya Çıkması ve Gelişimi    300
   11. Stagflasyonun Açıklanmasına İlişkin Yaklaşımlar    304
   a. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon    304
   b. Emek Piyasası ve Stagflasyon    .    306
   c. Eksik Rekabet ve Stagflasyon    ..307
   d. Gelir Bölüşümü Mücadelesi ve Stagflasyon    .    :308
   e. Moneterist Yaklaşım ve Stagflasyon    308
   f. Dış İktisadi Faktörler ve Stagflasyon    312
   III. Stagflasyonun Önlenmesine İlişkin Yaklaşımlar    313
   a. Ücret ve Fiyat Kontrolleri    312
   b. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler    314
   c. Stagflasyon ile Mücadelede Para ve Maliye Politikalarına İlişkin Araçların
   Optimal Bileşimi    316
   C. Vergi Politikasınm Konjonktürel Etkilerini Değerlendirmeye İlişkin Yaklaşımlar    320
   1. Geleneksel Finansman Bakiyesi Yaklaşımı    321
   II. Tam İstihdam Bütçe Fazlası Yaklaşımı    323
   III. Konjonktür Açısından «Nötr» Bütçe Yaklaşımı    325

   Onbirinci    Bölüm
   VERGİLEMENİN İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ

   A. Vergileme ve İktisadi Büyüme    327
   B. Vergilerin işgücü Arzı Üzerindeki Etkileri    329
   C. Vergilerin Sermaye Birikimi Üzerindeki Etkileri    334
   I. Vergilerin Gönüllü Tasarruflar Üzerindeki Etkileri    334
   II. Vergilerin Yatınm Yapma ve Risk Alma Eğilimi Üzerindeki Etkileri    337
   D. Vergilemenin Teknolojik Gelişme Üzerindeki Etkileri    338

   Onikinci    Bölüm
   VERGİ SİSTEMLERİ VE
   TÜRK VERGİ SİSTEMİ

   A. Rasyonel Vergi Sistemleri    340
   I. Rasyonel Vergi Sistemi Kavrammm Kapsamı ve Anlamı    340
   II. Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Kriterleri    345
   III. Rasyonel Vergi Sistemini Belirleme Yönünde Yapılan Başlıca Çalışmalar    357
   a. Eski Deneyler    357
   b. Yeni Deneyler    359
   B, Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler ve Vergi Reformları    361
   I. Vergi Yasalannda Yapılan Değişikliklerin Başlıca Nedenleri    361
   11. Vergi Reformu Yaklaşımları    364
   C. Vergi Teorisi Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi    365
   1. Bugünkü Vergi Sisteminin Anaçizgileri    365
   a. Gelirden Alman Vergiler    365
   b. Servetten Alınan Vergiler    370
   c. Harcamalardan Alınan Vergiler    375
   II. Türk Vergi Sisteminin Genel Değerlendirilmesi    382
   a. Toplu Bakış    382
   b. Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi    383

   Onüçüncü    Bölüm
   ULUSLARARASİ VERGİ SORUNLARI

   A. İçeriği ve Önemi    389
   B. Vergilerin Ahenkleştirilmesi    391
   I. Dolaylı Vergilerin Ahenkleştirilmesi    391
   a. Muamele Vergilerinin Ahenkleştirilmesi    391
   1. Vergileme ile Uluslararası Rekâbet Koşullan Arasındaki İlişkiler    391
   2. Muamele Vergilerinin Uluslararası Rekâbet Üzerindeki Etkilerinin Teorik
   Analizi    .    394
   2.1. Aynı Muamele Vergisi Sistemleri    394
   2.1.1. Vergi Yükleyici Etkisi Eşit Muamele Vergisi Sistemleri    395
   2.1.2. Vergi Yükleyici Etkisi Farklı Muamele Vergisi Sistemleri    396
   2.2. Farkh Muamele Vergisi Sistemleri    397
   3. Farklı Muamele Vergisi Sistemlerinin Uluslararası Rekâbet Eşitliğini Bozucu
   Etkilerinin Giderilmesine İlişkin Önlemler    400
   3.1. Otomatik Denkleştirici Önlemler    400
   3,2. Varış Ülkesi Prensibi    402
   3.3. Muamele Vergilerini Ahenkleştirme Zorunluluğu    405
   3.3.1. Ahenkleştirme Kavramınm Anlamı    405
   3.3.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaşmasının Vergilerin Ahenk¬
   leştirilmesi ile İlgili Hükümleri    407
   3.3.3. Literatürde Muamele Yergilerinin Ahenkleştirilmesine İlişkin
   Bilimsel Tartışmalann Evrimi    408
   3.3.4. Avrupa Ekonomik Topluluğu Organlannın Muamele Vergi¬
   lerinin Ahenkleştirilmesi ile İlgili Çalışmaları ve Ortak Katma
   Değer Vergisi    420
   II. Dolaysız Vergilerin Ahenkleştirilmesi    429
   C. Avrupa Birliğinde Geleceğe Yönelik Vergileme Stratejisi    432
   D. Avrupa Ekonomik Topluluğunda Harcamaların Finansmanı    ;... 435
   1. Geleneksel Özkaynaklar    435
   II. Katma Değer Vergisi Üzerinden Alınan Pay    436
   III. Yeni Kaynaklar    436
   İstatistiksel Ekler    439
   Bibliyografya    459
   İsim İndeksi    ..479
   Kavram İndeksi    483

   Stok Kodu
   :
   9753680694
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat