Sepetim (0) Toplam: 0,00

Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku (DURAL - ÖĞÜZ)

Liste Fiyatı : 145,00
İndirimli Fiyat : 137,75
Kazancınız : 7,25
Taksitli fiyat : 1 x 137,75
9789753686655
363815
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku (DURAL - ÖĞÜZ)
Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku (DURAL - ÖĞÜZ)
Filiz Kitabevi
137.75

İÇİNDEKİLER

Yirmiikinci basıya önsöz V

Onyedinci basıya önsöz     VI

Onaltıncı basıya önsöz      VII

Kısaltmalar cetveli              XXV

Bibliyografya       XXVII

BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER

 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 5
  • Kişiler Hukukunun konusu  5
  • Kişi ve kişilik kavramı  5
   • Kişi kavramı ve türleri  5
    • Kişi kavramı  5
    • Kişilerin türleri  7
     • Gerçek kişiler  7
     • Tüzel kişiler 8
    • Kişilik kavramı  8
   • Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği           9
   • Kişiler Hukukunun temel ilkeleri 11
    • Eşitlik ilkesi  11
    • Özgürlük ilkesi 13
    • Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması 13

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ

 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 17
  • Tam doğum 17
  • Sağ doğum  17
  • Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması gerekir mi? 19
  • Doğumun ispatı 20
  • Ceninin durumu 20
  • Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu 22
 2. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 23
  • Genel olarak 23
  • Ölüm  23
   • Ölümün saptanması  23

 

 • Biyolojik ölüm 23
 • Beyinsel ölüm 24
 • Ölümün ispatı 26
  • İspat yükü  26
  • İspat araçları 26
   • Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri                26
   • Karineler 26
    • Ölüm karinesi  26
    • Birlikte ölüm karinesi  28
   • Cesedin durumu 28
  • Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi)  30
   • Genel olarak 30
   • Gaiplik kararının şartları  30
    • Maddî şartlar 30
     • Ölüm tehlikesi  31
     • Uzun süreden beri haber alınamama  31
     • Süre  32
    • Yargılama usulü 32
     • Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye başvurmaya yetkili kişiler 32
     • Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme 33
     • İlân 33
     • İlânın sonuçları 33
    • Gaiplik kararının sonuçları  34

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİNİN EHLİYETLERİ

 1. HAK EHLİYETİ 39
  • Hak ehliyeti kavramı  39
  • Hak ehliyetinin temel ilkeleri 39
   • Genellik 39
   • Eşitlik 40
  • Hak ehliyetine getirilen farklılıklar 40
   • Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar 41
 1. Evlenme 41
 2. Evlât edinme 41
 3. Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma 41
 4. Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma 42
 5. Vasi olabilme 42
 6. Din seçme 42
 7. Evlenme yasağı  42
 8. Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu 42
 9. Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması 43
 10. Velayet ve vesayetten doğan farklar 44
 11. Mirasçılıktan doğan farklar 44
 12. Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar 45
 13. Akıl hastalığı 45
 14. Yabancılık 45
 15. Dernek kurabilme ve derneğe üye         olabilme 45
  • Hâkim tarafından farklılık yaratılması 46
 16. FİİL EHLİYETİ 47
  • Kavram 47
  • Hak ehliyetinden farkı 48
  • Fiil ehliyetinin türleri  50
   • Hukukî işlem ehliyeti 50
   • Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma 52
  • Fiil ehliyetinin şartları 52
   • Erginlik 52
    • Kavram 52
    • Erginliğin türleri 53
     • Yasal erginlik  53
     • Evlenmeyle kazanılan erginlik               53
     • Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik, kazai rüşt)  55
      • Onbeş yaşın tamamlanması  55
      • Küçüğün isteği 55
      • Yasal temsilcinin katılması 55
      • Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi .. 56
      • Kararın ilânı 57
     • Ayırt etme gücü (temyiz kudreti) 57
      • Kavram 57
      • Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller  58
       • Yaş küçüklüğü 58
       • Akıl hastalığı  59
       • Akıl zayıflığı  59
       • Sarhoşluk 59
       • Diğer sebepler  60
      • Ayırt etme gücünün nisbiliği  60
      • Ayırt etme gücünün karine    oluşu      61
     • Kısıtlı olmama  62
 1. FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN          AYIRIMI              65
  • Giriş 65
  • Ehliyetliler 65
   • Genel kural 65
   • Yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi 65
 1. Oy (katılma) danışmanlığı 67
 2. Yönetim (idare) müşavirliği  67
 3. Karma yasal danışmanlık 68
  • Tam ehliyetsizler 69
   • Genel bilgi  69
   • İşlem ehliyetsizliği 69
    • Ana kural 69
    • İstisnalar 71
     • Hukukî işlem dışı haller  71
     • Dürüstlük kuralından doğan istisna 72
     • Evlenme 74
     • Ölüme bağlı tasarruflar 74
    • Tam ehliyetsizlerin haksız fiil sorumluluğu 75
     • Ana kural 75
     • İstisnalar 75
      • Kusursuz sorumluluk halleri     75
      • Hakkaniyet sorumluluğu          75
      • Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybından sorumluluk 76
     • Sebepsiz zenginleşme  77
     • Tam ehliyetsizlerin temsili 78
      • Ana kural  78
      • Ana kuralın istisnaları: Yasak işlemler 78
     • Özel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar  78
    • Sınırlı ehliyetsizler  84
     • Genel olarak 84
     • Ana kural: Sınırlı ehliyetsizin yapacağı işleme yasal temsilcinin katılması zorunluluğu  85
      • Genel olarak 85
      • Yasal temsilcinin rızasını açıklaması 86
       • Rızayı gösterecek kişi 86
       • Rızanın açıklanmasının özellikleri 87
      • İşlemin geçersiz olmasının sonuçları  90
      • Üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi  91
     • Ana kuralın istisnası: Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği işlemler  91
      • Karşılıksız kazandırmalar 91
      • Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 93
      • Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak işlem yapması 94
     • Sınırlı ehliyetsizin hukuka aykırı fiillerden sorumluluğu  94
     • Ehliyetin genişletildiği haller 95
     • Yasak işlemler 95

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİLİK HAKKI

 1. KİŞİLİK HAKKI-KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI VE Kİ­

ŞİNİN KORUNMASI   99

 • Genel bilgiler ve tanım 99
  • Genel bilgiler  99
  • Tanım 99
 • Kişinin hakkının İsviçre/Türk Hukukunda düzenleniş biçimi 100
 • Kişilik hakkının nitelikleri  103
 • Kişisel varlıkların başlıcaları 104
  • Hayat, sağlık ve vücut tamlığı       104
   • Genel olarak 104
   • Tıbbî müdahaleler 106
   • Organ ve doku aktarması 113
    • Genel olarak  113
    • Yaşayan kişilerden organ(ve doku) nakli  114
    • Cesetten organ nakli  118
   • . Cinsî hayat ve üreme fonksiyonuna               müdahaleler          120
   • . Cinsiyet değişiklikleri         122
  • Kişinin şeref ve haysiyeti 130
   • Genel olarak 130
   • Şeref ve haysiyetin ihlali 131
   • Şeref ve haysiyete müdahale ve            basın       132
  • Kişinin hayat alanı  137
   • Genel olarak 137
   • Kişinin hayat alanları 138
    • Kamuya açık alan 138
    • Özel alan  138
    • Gizlilik alanı 138
   • Kişinin hayatının özel ve gizlilik alanına müdahaleler ... 139
    • Ana kural 139
    • Kişinin özel ya da gizlilik alanına müdahalenin hukuka uygunluk şartları  141
   • Kişinin resmi üzerindeki hakkı  142
    • Genel olarak  142
    • Kişinin resminin yayınlanmasının hukuka uygun olduğu hâller  143
   • Kişinin, meslek, sanat ve ticaret hayatında (kişiliğin) korunması  144
  • Kişiliğin korunması 148
   • Genel olarak 148
   • Kişiliğin hukuki işlem sonucu olan tecavüzlere karşı korunması 148
    • Ana kural  149
     • Hak ehliyeti yönünden  149
     • Fiil ehliyeti yönünden 150
     • Özgürlükler yönünden 150
    • Ana kuralın istisnası  151
   • Kişinin sözleşme dışı saldırılara karşı korunması 152
    • Genel olarak 152
    • İlke: Tecavüzün hukuka aykırı olması 152
    • Hukuka aykırılığı gideren haller (hukuka uygunluk sebepleri) 153
     • Kişiliğine müdahale edilenin (kişilik hakkı zedelenenin) rızası 153
     • (Daha) Üstün özel yarar  153
     • Üstün kamu yararı  155
     • Kanunun verdiği yetki 155
    • Kişiliğe tecavüz halinde tanınan davalar 155
     • Durdurma davası 156
     • Önleme davası  157
     • Hukuka aykırılığın tespiti davası  158
     • Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan dava  159
     • Maddî tazminat davası 161
     • Manevî tazminat davası  162
      • Genel açıklamalar 162
      • Manevî tazminat hakkının hayatta devri ve mirasçılara intikali 165
     • Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme  166
     • Özel olarak cevap ve düzeltme hakkı  167
 1. KİŞİLERİN ADI 169
  • Tanım ve genel bilgiler  169
  • Adın türleri 169
   • Kullanılması zorunlu olan haklar 169
    • Özad 169
    • Soyadı  170
   • Kullanılması zorunlu olmayan adlar 170
    • Müstear ad  170
    • Lakap  171
   • Adın görevleri  171
    • Belirtme  171
     • Ayırma yoluyla 171
     • Bağlama yoluyla 171
     • Nitelendirme yoluyla  171
    • Düzen sağlama 171
    • Birlik yaratma  172
   • Adın kazanılması 172
    • Özadın kazanılması 172
    • Soyadının kazanılması  173
     • Soybağı yoluyla 173
      • Ana ve babası evli olan çocuklar 173
      • Anası babası evli olmayan çocuklar 174
      • Evlat edinme yoluyla 176
     • Evlenme yoluyla 177
     • İdari yolla 179
    • Müstear adın kazanılması 179
    • Lakabın kazanılması  179
   • Adın korunması 179
    • Genel olarak 179
    • Adın korunduğu haller 180
     • Adın kullanılmasının çekişmeli olması 180
     • Adın haksız kullanılması 180
    • Adı koruyan davalar 181
     • Adın kullanılmasının çekişmeli olması halinde açılacak dava 181
     • Adın haksız kullanılması halinde açılacak davalar 181
      • Durdurma davası  181
      • Önleme davası 181
      • Maddî tazminat davası  181
      • Manevî tazminat davası 182
     • Adın değiştirilmesi 182
      • Ana kural: Adın değişmezliği  182
      • Adın değiştirilmesine imkân veren haklı sebepler 182
       • Kişisel sebepler 183
       • Aile ilişkilerinden doğan sebepler 183
       • Ticarî faaliyete ilişkin sebepler 183
       • Diğer sebepler 183
      • Adın değiştirilmesinde usul  184
       • Y etkili ve görevli mahkeme 184
       • Davacı 184
       • Davaya katılacak kişiler 184
       • Kayıt  185
      • Adın değiştirilmesine itiraz 185
      • Adın değiştirilmesinin sonuçları 185
      • Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici m. 8 düzenlemesi 185

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERLE VE YERLE İLİŞKİSİ

(Hısımlık ve İkametgâh)

 1. HISIMLIK 189
  • Hısımlık kavramı ve türleri      189
   • Kavram 189
   • Türleri  189
  • Kan hısımlığı 189
   • Tanım 189
   • Kan hısımlığının türleri 189
    • Üstsoy-altsoy hısımlığı  189
    • Yansoy hısımlığı 190
   • Kan hısımlığının derecesi 191
   • Kan hısımlığının önemi 191
  • Kayın hısımlığı 192
   • Genel açıklama  192
   • Kayın hısımlığının kurulması 192
   • Kayın hısımlığının türleri 193
   • Kayın hısımlığının derecesi  193
   • Kayın hısımlığının önemi 194
  • Evlât edinmeden doğan hısımlık  194
 2. YERLEŞİM YERİ 195
  • Genel olarak 195
  • Yerleşim yerinin tanımı ve yerleşim yerine hâkim olan ilkeler 195
   • Tanım 195
   • Yerleşim yerine hâkim olan ilkeler 196
    • Yerleşim yerinin tekliği ilkesi 196
    • Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi 197
    • Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi 197
   • Yerleşim yerinin türleri 198
    • Bağımsız yerleşim yeri 198
     • Sürekli olarak oturma  198
     • Yerleşme (oturma) niyeti 198
    • Yasal yerleşim yeri (bağımsız olmayan yerleşim yeri) 199
     • Velâyet altındaki çocuklar 199
     • Vesayet altındaki kişiler 200

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
(Şekli Kişiler Hukuku)

 1. KİŞİSEL DURUM SİCİLİ 205
  • Genel olarak 205
  • Nüfus işleri örgütü 205
   • Merkez örgütü  205
   • Taşra örgütü 205
    • İller  205
    • İlçeler 205
   • Nüfus kütüklerinin tutulması ve kütüklerin yanlış tutulmasından doğan sorumluluk 206
    • Nüfus kütüklerinin tutulması  206
    • Nüfus kütüklerinin yanlış tutulmasından doğan hukukî sorumluluk 206
   • Kişisel durum siciline ilişkin genel ilkeler 206
    • Sicilin bütünlüğü  206
    • Nüfus kayıtlarının incelenmesi 206
    • Nüfus kayıtlarının ispat gücü 207
   • Nüfus kütüklerinin türleri 207
    • Doğum kütüğü 207
    • Ölüm kütüğü ve gaiplik 208
    • Yer değiştirme  208
    • Aile kütüğü 209
    • Evlenme kütüğü 209
    • Boşanma ve evliliğin iptali kütüğü   209
    • Tanıma evlât edinme kütüğü  210
   • Nüfus kayıtlarının ve kayıtlardaki maddî hataların düzeltilmesi ve iptali 210
    • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi  210
    • Maddî hataların düzeltilmesi 211
   • Nüfus kayıtlarının iptali 211

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 1. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 215
  • Kavram 215
  • Tüzel kişi kavramının içeriğindeki zorunlu unsurlar 215
   • Sürekli amaç unsuru 215
   • Örgütlenme unsuru  217
   • Hukuk düzeninin tüzel kişiliği tanıması: Sınırlı sayı ilkesi 218
  • Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması 219
  • Tüzel kişilere ilişkin mevzuat  222
   • Genel olarak 222
   • Dernekler Hukuku Mevzuatı 222
    • Kanunlar  222
    • Yönetmelikler ve Tebliğler 222
   • Vakıflar Hukuku Mevzuatı  223
    • Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Vakıflar ile İlgili Mevzuat 223
    • Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Vakıflar ile İlgili Mevzuat 223
 1. TÜZEL KİŞİLERİN TARİHSEL TEMELLERİ 224
 2. TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER 228
  • Varsayım teorisi 228
  • Gerçeklik teorisi 229
  • Teorilerin bugünkü hukukumuz açısından anlamı  229
 3. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 231
  • Kamu hukuku tüzel kişileri  231
  • Özel hukuk tüzel kişileri  233
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri 236
 4. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 239
  • Çeşitli kuruluş sistemleri 239
   • Serbest kuruluş sistemi  239
   • Tescil sistemi 240
   • İzin sistemi 240
  • Hukukumuzda tüzel kişilerin kuruluşunda geçerli olan sistem       240
  • Kuruluş aşamasındaki hukuka aykırılıkların etkisi: Tüzel kişiliğin kazanılamadığı haller 244
   • Genel olarak 244
   • Kuruluş aşamasında amacın hukuka veya ahlâka aykırı olmasının özelliği 244
   • Tüzel kişilik kazanılamamasının sonuçları  246
 1. TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 247
  • Kural: Tüzel kişilerin tam hak ehliyetine sahip olması 247
  • Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar  248
  • Sadece tüzel kişilerin yararlanabileceği haklar  250
  • Tüzel kişilerin yararlanmasının özellik arz ettiği ve tüzel kişilerin yararlanıp yararlanamayacağında tereddüt duyulan haklar 250
  • Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı olup olmadığı sorunu: Tüzel kişilerde ultra vires ilkesi geçerli midir? 252
 2. TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 255
  • Fiil ehliyetinin kazanılması: Tüzel kişinin zorunlu organlarını oluşturması 255
  • Tüzel kişinin organsız kalmasının etkisi    256
  • Tüzel kişilerde organ kavramı ve organın niteliği; organ türleri          256
   • Organ kavramı ve organın niteliği 256
   • Organ sıfatının kazanılması  257
   • Tüzel kişi ile organ arasındaki hukuki ilişkinin niteliği 259
   • Organ türleri 259
    • Organın kanunda öngörülmüş olup olmamasına göre: Zorunlu organlar-İsteğe bağlı (ihtiyari) organlar  260
    • İşlevleri açısından: Karar organı-Yürütme organı  260
    • Faaliyet alanları açısından: İç organ-Dış organ  260
    • Organı oluşturanların sayısına göre: Fert organ-Kurul organ  261
   • Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kapsamı 261
    • Organın hukuki işlemleri açısından  261
    • Organın hukuka aykırı fiilleri açısından  263
     • Organın borca aykırı davranışından sorumluluk 264
     • Organın haksız fiilinden sorumluluk  264
    • Tüzel kişinin yardımcı şahıslarının durumu 266
 1. TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂHI) 267
 2. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 269
  • Tüzel kişiliğin sona erme sebeplerine genel bakış  269
  • Sona eren tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi 269
  • Tasfiye sonucunda kalan malvarlığının tahsisi  271

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEKLER

 1. DERNEK KAVRAMI 274
 2. DERNEK TÜRLERİ 276
  • Sahip oldukları ayrıcalıklar açısından: Alelade dernekler-Kamu yararına çalışan dernekler 276
   • Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması       276
   • Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar        278
   • Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybı   279
   • Yöneticilerin görevden               alınması 279
  • Amacına ulaşmak için elde ettikleri gelirler açısından: Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler               280
  • Kurucuları açısından: Dar anlamda dernek-Dernek birlikleri: Üst Kuruluşlar 281
  • Çocuk dernekleri 283
  • Dernekler Kanunu m. 2/f. ’de yer verilen “Plâtform” kavramı  283
 3. DERNEĞİN KURULUŞU 284
  • Genel Olarak  284
  • Dernek kurma işleminin hukuki niteliği      285
  • Dernek tüzüğünün içeriği 286
  • Tüzel kişilik kazanılabilmesi için dernek tüzüğünün idareye verilmesi . 288
  • Derneğin tüzel kişilik kazanması açısından etkili olmayan düzen hükümleri: Tüzüğün incelenmesi ve ilânı; dernekler kütüğüne kayıt .... 288
  • Kurucu üye olabilme şartları 290
   • Dernek kurma işleminde ehliyet şartı  290
   • Dernek kurma işleminde özel olarak aranan şartlar 291
   • Yabancıların kurucu üye olabilme şartları 291
 1. DERNEĞİN AMACI 292
  • Kavram 292
  • Amacın hukuka aykırı nitelik taşımaması             294
   • Amacın kanuna, ahlâk ve adaba aykırı ve imkânsız olmaması .... 294
   • Derneğin amacının Dernekler Kanununda özel olarak belirtilen yasak amaçlardan olmaması  294
   • İzne bağlı amaçlar 295
  • Amacın değiştirilmesi  295
 2. DERNEK ÜYELİĞİ              296
  • Üye ve üyelik kavramları 296
  • Dernek üyeliğinin kazanılması 297
  • Dernek üyesi olabilme şartları 300
   • Ehliyet şartı 300
   • Kanunda aranan diğer şartlar  301
    • Yabancıların derneklere üyeliği açısından 301
   • Dernek tüzüğünde öngörülen şartlar 301
  • Üyelik sözleşmesinin geçersizliği  301
   • Üyelik sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü 301
   • Üyelik sözleşmesinin iptal edilebilirliği 302
  • Üyelik ilişkisinin sona ermesi  303
   • Üyelik ilişkisinin kendiliğinden sona ermesi  303
   • Üyelikten çıkma (istifa)  304
   • Üyelikten çıkarma (ihraç) 306
    • Hukuki niteliği  306
    • Yetkili organ 307
    • Çıkarma sebepleri  307
     • Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer verilmesi 308
     • Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer verilmemesi  308
     • Haklı sebeple çıkarma  308
    • Üyenin çıkarma kararına itirazı  309
     • Çıkarma sebeplerinin tüzükte düzenlendiği durumda 309
     • Haklı sebeple çıkarmada 310
     • Üyenin çıkarma kararına itiraz usulü  310
    • Üyeliğinin sona ermesinin sonuçları 311
   • Üyelik hak ve yükümlülükleri 312
    • Üyelik hakları  312
     • Genel bakış  312
     • Katılma hakları  312
     • Yararlanma hakları  313
     • Korunma hakları 313
    • Üyelik yükümlülükleri 314
     • Aidat ödeme yükümlülüğü 314
     • Dernek düzenine uyma ve sadakat yükümlülüğü 315
    • Yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları  315
 1. DERNEĞİN ORGANLARI 317
  • Genel Kurul 317
   • Kavram 317
   • Genel kurulun görev ve yetkileri  318
   • Genel kurulun toplanması  318
    • Olağan genel kurul toplantısı 318
    • Olağanüstü genel kurul toplantısı  319
   • Çağrı usulü 320
   • Toplantı yeri 320
   • Toplantı yeter sayısı 320
   • T oplantının yapılış usulü  321
   • Karar yeter sayısı  322
   • Genel kurul kararlarına itiraz: Genel kurul kararlarının iptali  323
   • Dernek genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi  324
  • Yönetim kurulu  325
   • Kuruluşu  325
   • Görev ve yetkileri  326
  • Denetleme kurulu 327
   • Kuruluşu  327
   • Görev ve yetkileri  327
 1. DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI 329
  • Genel bakış 329
  • Derneklerin faaliyetlerini sınırlayıcı hükümler  329
 2. DERNEKLERİN DEVLET TARAFINDAN DENETLENMESİ 331
 3. DERNEKLERİN İDARİ KARARLA FAALİYETTEN ALIKONULMASI 333
 4. DERNEĞİN SONA ERMESİ 334
  • Genel olarak 334
  • Derneğin kendiliğinden sona ermesi (derneğin infisahı) 334
   • Derneğin aciz haline düşmesi 334
   • Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân kalmaması  334
   • Gerekli yeter sayının bulunmaması sebebiyle dernek genel kurulu toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması 335
   • İlk genel kurul toplantısının yapılamaması ve zorunlu organların oluşturulamaması 335
   • Tüzükte öngörülen sürenin dolması  335
   • Derneğin amacının gerçekleşmesi veya amacın imkânsızlaşması ya da derneğin kuruluş şartlarının kaybetmesi 335
  • Derneğin kendini feshetmesi 336
  • Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi 336
   • Derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hale gelmesi .. 336
   • Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Yirmiikinci basıya önsöz V

   Onyedinci basıya önsöz     VI

   Onaltıncı basıya önsöz      VII

   Kısaltmalar cetveli              XXV

   Bibliyografya       XXVII

   BİRİNCİ KISIM
   GERÇEK KİŞİLER

   1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 5
    • Kişiler Hukukunun konusu  5
    • Kişi ve kişilik kavramı  5
     • Kişi kavramı ve türleri  5
      • Kişi kavramı  5
      • Kişilerin türleri  7
       • Gerçek kişiler  7
       • Tüzel kişiler 8
      • Kişilik kavramı  8
     • Kişiler Hukukunun Medenî Kanundaki yeri ve sistematiği           9
     • Kişiler Hukukunun temel ilkeleri 11
      • Eşitlik ilkesi  11
      • Özgürlük ilkesi 13
      • Kişiliğe saygı ve kişiliğin korunması 13

   BİRİNCİ BÖLÜM

   KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ

   1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 17
    • Tam doğum 17
    • Sağ doğum  17
    • Kişiliğin kazanılması için, doğan çocuğun insan biçiminde olması gerekir mi? 19
    • Doğumun ispatı 20
    • Ceninin durumu 20
    • Henüz ana rahmine düşmemiş olanların durumu 22
   2. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 23
    • Genel olarak 23
    • Ölüm  23
     • Ölümün saptanması  23

    

   • Biyolojik ölüm 23
   • Beyinsel ölüm 24
   • Ölümün ispatı 26
    • İspat yükü  26
    • İspat araçları 26
     • Kişisel durum (şahsî hâl) kütükleri                26
     • Karineler 26
      • Ölüm karinesi  26
      • Birlikte ölüm karinesi  28
     • Cesedin durumu 28
    • Gaiplik (kişiliğin hakim kararı ile sona ermesi)  30
     • Genel olarak 30
     • Gaiplik kararının şartları  30
      • Maddî şartlar 30
       • Ölüm tehlikesi  31
       • Uzun süreden beri haber alınamama  31
       • Süre  32
      • Yargılama usulü 32
       • Gaiplik kararı alabilmek için mahkemeye başvurmaya yetkili kişiler 32
       • Gaiplik kararı vermeye yetkili mahkeme 33
       • İlân 33
       • İlânın sonuçları 33
      • Gaiplik kararının sonuçları  34

   İKİNCİ BÖLÜM

   KİŞİNİN EHLİYETLERİ

   1. HAK EHLİYETİ 39
    • Hak ehliyeti kavramı  39
    • Hak ehliyetinin temel ilkeleri 39
     • Genellik 39
     • Eşitlik 40
    • Hak ehliyetine getirilen farklılıklar 40
     • Hak ehliyetine kanun tarafından getirilen farklılıklar 41
   1. Evlenme 41
   2. Evlât edinme 41
   3. Vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma 41
   4. Kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlamada bulunma 42
   5. Vasi olabilme 42
   6. Din seçme 42
   7. Evlenme yasağı  42
   8. Kocasının soyadını taşıma zorunluluğu 42
   9. Evlilik içinde doğan çocuğun babanın soyadını taşıması 43
   10. Velayet ve vesayetten doğan farklar 44
   11. Mirasçılıktan doğan farklar 44
   12. Şeref ve haysiyetsizlikten doğan farklar 45
   13. Akıl hastalığı 45
   14. Yabancılık 45
   15. Dernek kurabilme ve derneğe üye         olabilme 45
    • Hâkim tarafından farklılık yaratılması 46
   16. FİİL EHLİYETİ 47
    • Kavram 47
    • Hak ehliyetinden farkı 48
    • Fiil ehliyetinin türleri  50
     • Hukukî işlem ehliyeti 50
     • Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma 52
    • Fiil ehliyetinin şartları 52
     • Erginlik 52
      • Kavram 52
      • Erginliğin türleri 53
       • Yasal erginlik  53
       • Evlenmeyle kazanılan erginlik               53
       • Ergin kılınma (hâkim kararıyla kazanılan erginlik, kazai rüşt)  55
        • Onbeş yaşın tamamlanması  55
        • Küçüğün isteği 55
        • Yasal temsilcinin katılması 55
        • Küçüğün çıkarlarının gözetilmesi .. 56
        • Kararın ilânı 57
       • Ayırt etme gücü (temyiz kudreti) 57
        • Kavram 57
        • Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller  58
         • Yaş küçüklüğü 58
         • Akıl hastalığı  59
         • Akıl zayıflığı  59
         • Sarhoşluk 59
         • Diğer sebepler  60
        • Ayırt etme gücünün nisbiliği  60
        • Ayırt etme gücünün karine    oluşu      61
       • Kısıtlı olmama  62
   1. FİİL EHLİYETİ YÖNÜNDEN KİŞİLERİN          AYIRIMI              65
    • Giriş 65
    • Ehliyetliler 65
     • Genel kural 65
     • Yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi 65
   1. Oy (katılma) danışmanlığı 67
   2. Yönetim (idare) müşavirliği  67
   3. Karma yasal danışmanlık 68
    • Tam ehliyetsizler 69
     • Genel bilgi  69
     • İşlem ehliyetsizliği 69
      • Ana kural 69
      • İstisnalar 71
       • Hukukî işlem dışı haller  71
       • Dürüstlük kuralından doğan istisna 72
       • Evlenme 74
       • Ölüme bağlı tasarruflar 74
      • Tam ehliyetsizlerin haksız fiil sorumluluğu 75
       • Ana kural 75
       • İstisnalar 75
        • Kusursuz sorumluluk halleri     75
        • Hakkaniyet sorumluluğu          75
        • Ayırt etme gücünün geçici olarak kaybından sorumluluk 76
       • Sebepsiz zenginleşme  77
       • Tam ehliyetsizlerin temsili 78
        • Ana kural  78
        • Ana kuralın istisnaları: Yasak işlemler 78
       • Özel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar  78
      • Sınırlı ehliyetsizler  84
       • Genel olarak 84
       • Ana kural: Sınırlı ehliyetsizin yapacağı işleme yasal temsilcinin katılması zorunluluğu  85
        • Genel olarak 85
        • Yasal temsilcinin rızasını açıklaması 86
         • Rızayı gösterecek kişi 86
         • Rızanın açıklanmasının özellikleri 87
        • İşlemin geçersiz olmasının sonuçları  90
        • Üçüncü kişinin iyiniyetinin etkisi  91
       • Ana kuralın istisnası: Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği işlemler  91
        • Karşılıksız kazandırmalar 91
        • Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 93
        • Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak işlem yapması 94
       • Sınırlı ehliyetsizin hukuka aykırı fiillerden sorumluluğu  94
       • Ehliyetin genişletildiği haller 95
       • Yasak işlemler 95

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   KİŞİLİK HAKKI

   1. KİŞİLİK HAKKI-KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI VE Kİ­

   ŞİNİN KORUNMASI   99

   • Genel bilgiler ve tanım 99
    • Genel bilgiler  99
    • Tanım 99
   • Kişinin hakkının İsviçre/Türk Hukukunda düzenleniş biçimi 100
   • Kişilik hakkının nitelikleri  103
   • Kişisel varlıkların başlıcaları 104
    • Hayat, sağlık ve vücut tamlığı       104
     • Genel olarak 104
     • Tıbbî müdahaleler 106
     • Organ ve doku aktarması 113
      • Genel olarak  113
      • Yaşayan kişilerden organ(ve doku) nakli  114
      • Cesetten organ nakli  118
     • . Cinsî hayat ve üreme fonksiyonuna               müdahaleler          120
     • . Cinsiyet değişiklikleri         122
    • Kişinin şeref ve haysiyeti 130
     • Genel olarak 130
     • Şeref ve haysiyetin ihlali 131
     • Şeref ve haysiyete müdahale ve            basın       132
    • Kişinin hayat alanı  137
     • Genel olarak 137
     • Kişinin hayat alanları 138
      • Kamuya açık alan 138
      • Özel alan  138
      • Gizlilik alanı 138
     • Kişinin hayatının özel ve gizlilik alanına müdahaleler ... 139
      • Ana kural 139
      • Kişinin özel ya da gizlilik alanına müdahalenin hukuka uygunluk şartları  141
     • Kişinin resmi üzerindeki hakkı  142
      • Genel olarak  142
      • Kişinin resminin yayınlanmasının hukuka uygun olduğu hâller  143
     • Kişinin, meslek, sanat ve ticaret hayatında (kişiliğin) korunması  144
    • Kişiliğin korunması 148
     • Genel olarak 148
     • Kişiliğin hukuki işlem sonucu olan tecavüzlere karşı korunması 148
      • Ana kural  149
       • Hak ehliyeti yönünden  149
       • Fiil ehliyeti yönünden 150
       • Özgürlükler yönünden 150
      • Ana kuralın istisnası  151
     • Kişinin sözleşme dışı saldırılara karşı korunması 152
      • Genel olarak 152
      • İlke: Tecavüzün hukuka aykırı olması 152
      • Hukuka aykırılığı gideren haller (hukuka uygunluk sebepleri) 153
       • Kişiliğine müdahale edilenin (kişilik hakkı zedelenenin) rızası 153
       • (Daha) Üstün özel yarar  153
       • Üstün kamu yararı  155
       • Kanunun verdiği yetki 155
      • Kişiliğe tecavüz halinde tanınan davalar 155
       • Durdurma davası 156
       • Önleme davası  157
       • Hukuka aykırılığın tespiti davası  158
       • Vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan dava  159
       • Maddî tazminat davası 161
       • Manevî tazminat davası  162
        • Genel açıklamalar 162
        • Manevî tazminat hakkının hayatta devri ve mirasçılara intikali 165
       • Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme  166
       • Özel olarak cevap ve düzeltme hakkı  167
   1. KİŞİLERİN ADI 169
    • Tanım ve genel bilgiler  169
    • Adın türleri 169
     • Kullanılması zorunlu olan haklar 169
      • Özad 169
      • Soyadı  170
     • Kullanılması zorunlu olmayan adlar 170
      • Müstear ad  170
      • Lakap  171
     • Adın görevleri  171
      • Belirtme  171
       • Ayırma yoluyla 171
       • Bağlama yoluyla 171
       • Nitelendirme yoluyla  171
      • Düzen sağlama 171
      • Birlik yaratma  172
     • Adın kazanılması 172
      • Özadın kazanılması 172
      • Soyadının kazanılması  173
       • Soybağı yoluyla 173
        • Ana ve babası evli olan çocuklar 173
        • Anası babası evli olmayan çocuklar 174
        • Evlat edinme yoluyla 176
       • Evlenme yoluyla 177
       • İdari yolla 179
      • Müstear adın kazanılması 179
      • Lakabın kazanılması  179
     • Adın korunması 179
      • Genel olarak 179
      • Adın korunduğu haller 180
       • Adın kullanılmasının çekişmeli olması 180
       • Adın haksız kullanılması 180
      • Adı koruyan davalar 181
       • Adın kullanılmasının çekişmeli olması halinde açılacak dava 181
       • Adın haksız kullanılması halinde açılacak davalar 181
        • Durdurma davası  181
        • Önleme davası 181
        • Maddî tazminat davası  181
        • Manevî tazminat davası 182
       • Adın değiştirilmesi 182
        • Ana kural: Adın değişmezliği  182
        • Adın değiştirilmesine imkân veren haklı sebepler 182
         • Kişisel sebepler 183
         • Aile ilişkilerinden doğan sebepler 183
         • Ticarî faaliyete ilişkin sebepler 183
         • Diğer sebepler 183
        • Adın değiştirilmesinde usul  184
         • Y etkili ve görevli mahkeme 184
         • Davacı 184
         • Davaya katılacak kişiler 184
         • Kayıt  185
        • Adın değiştirilmesine itiraz 185
        • Adın değiştirilmesinin sonuçları 185
        • Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici m. 8 düzenlemesi 185

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERLE VE YERLE İLİŞKİSİ

   (Hısımlık ve İkametgâh)

   1. HISIMLIK 189
    • Hısımlık kavramı ve türleri      189
     • Kavram 189
     • Türleri  189
    • Kan hısımlığı 189
     • Tanım 189
     • Kan hısımlığının türleri 189
      • Üstsoy-altsoy hısımlığı  189
      • Yansoy hısımlığı 190
     • Kan hısımlığının derecesi 191
     • Kan hısımlığının önemi 191
    • Kayın hısımlığı 192
     • Genel açıklama  192
     • Kayın hısımlığının kurulması 192
     • Kayın hısımlığının türleri 193
     • Kayın hısımlığının derecesi  193
     • Kayın hısımlığının önemi 194
    • Evlât edinmeden doğan hısımlık  194
   2. YERLEŞİM YERİ 195
    • Genel olarak 195
    • Yerleşim yerinin tanımı ve yerleşim yerine hâkim olan ilkeler 195
     • Tanım 195
     • Yerleşim yerine hâkim olan ilkeler 196
      • Yerleşim yerinin tekliği ilkesi 196
      • Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi 197
      • Yerleşim yerinin sürekliliği ilkesi 197
     • Yerleşim yerinin türleri 198
      • Bağımsız yerleşim yeri 198
       • Sürekli olarak oturma  198
       • Yerleşme (oturma) niyeti 198
      • Yasal yerleşim yeri (bağımsız olmayan yerleşim yeri) 199
       • Velâyet altındaki çocuklar 199
       • Vesayet altındaki kişiler 200

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
   (Şekli Kişiler Hukuku)

   1. KİŞİSEL DURUM SİCİLİ 205
    • Genel olarak 205
    • Nüfus işleri örgütü 205
     • Merkez örgütü  205
     • Taşra örgütü 205
      • İller  205
      • İlçeler 205
     • Nüfus kütüklerinin tutulması ve kütüklerin yanlış tutulmasından doğan sorumluluk 206
      • Nüfus kütüklerinin tutulması  206
      • Nüfus kütüklerinin yanlış tutulmasından doğan hukukî sorumluluk 206
     • Kişisel durum siciline ilişkin genel ilkeler 206
      • Sicilin bütünlüğü  206
      • Nüfus kayıtlarının incelenmesi 206
      • Nüfus kayıtlarının ispat gücü 207
     • Nüfus kütüklerinin türleri 207
      • Doğum kütüğü 207
      • Ölüm kütüğü ve gaiplik 208
      • Yer değiştirme  208
      • Aile kütüğü 209
      • Evlenme kütüğü 209
      • Boşanma ve evliliğin iptali kütüğü   209
      • Tanıma evlât edinme kütüğü  210
     • Nüfus kayıtlarının ve kayıtlardaki maddî hataların düzeltilmesi ve iptali 210
      • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi  210
      • Maddî hataların düzeltilmesi 211
     • Nüfus kayıtlarının iptali 211

   İKİNCİ KISIM

   TÜZEL KİŞİLER

   BİRİNCİ BÖLÜM

   TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

   1. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 215
    • Kavram 215
    • Tüzel kişi kavramının içeriğindeki zorunlu unsurlar 215
     • Sürekli amaç unsuru 215
     • Örgütlenme unsuru  217
     • Hukuk düzeninin tüzel kişiliği tanıması: Sınırlı sayı ilkesi 218
    • Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması 219
    • Tüzel kişilere ilişkin mevzuat  222
     • Genel olarak 222
     • Dernekler Hukuku Mevzuatı 222
      • Kanunlar  222
      • Yönetmelikler ve Tebliğler 222
     • Vakıflar Hukuku Mevzuatı  223
      • Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Vakıflar ile İlgili Mevzuat 223
      • Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Vakıflar ile İlgili Mevzuat 223
   1. TÜZEL KİŞİLERİN TARİHSEL TEMELLERİ 224
   2. TÜZEL KİŞİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER 228
    • Varsayım teorisi 228
    • Gerçeklik teorisi 229
    • Teorilerin bugünkü hukukumuz açısından anlamı  229
   3. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 231
    • Kamu hukuku tüzel kişileri  231
    • Özel hukuk tüzel kişileri  233
    • Kamu İktisadi Teşebbüsleri 236
   4. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 239
    • Çeşitli kuruluş sistemleri 239
     • Serbest kuruluş sistemi  239
     • Tescil sistemi 240
     • İzin sistemi 240
    • Hukukumuzda tüzel kişilerin kuruluşunda geçerli olan sistem       240
    • Kuruluş aşamasındaki hukuka aykırılıkların etkisi: Tüzel kişiliğin kazanılamadığı haller 244
     • Genel olarak 244
     • Kuruluş aşamasında amacın hukuka veya ahlâka aykırı olmasının özelliği 244
     • Tüzel kişilik kazanılamamasının sonuçları  246
   1. TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 247
    • Kural: Tüzel kişilerin tam hak ehliyetine sahip olması 247
    • Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar  248
    • Sadece tüzel kişilerin yararlanabileceği haklar  250
    • Tüzel kişilerin yararlanmasının özellik arz ettiği ve tüzel kişilerin yararlanıp yararlanamayacağında tereddüt duyulan haklar 250
    • Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı olup olmadığı sorunu: Tüzel kişilerde ultra vires ilkesi geçerli midir? 252
   2. TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 255
    • Fiil ehliyetinin kazanılması: Tüzel kişinin zorunlu organlarını oluşturması 255
    • Tüzel kişinin organsız kalmasının etkisi    256
    • Tüzel kişilerde organ kavramı ve organın niteliği; organ türleri          256
     • Organ kavramı ve organın niteliği 256
     • Organ sıfatının kazanılması  257
     • Tüzel kişi ile organ arasındaki hukuki ilişkinin niteliği 259
     • Organ türleri 259
      • Organın kanunda öngörülmüş olup olmamasına göre: Zorunlu organlar-İsteğe bağlı (ihtiyari) organlar  260
      • İşlevleri açısından: Karar organı-Yürütme organı  260
      • Faaliyet alanları açısından: İç organ-Dış organ  260
      • Organı oluşturanların sayısına göre: Fert organ-Kurul organ  261
     • Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kapsamı 261
      • Organın hukuki işlemleri açısından  261
      • Organın hukuka aykırı fiilleri açısından  263
       • Organın borca aykırı davranışından sorumluluk 264
       • Organın haksız fiilinden sorumluluk  264
      • Tüzel kişinin yardımcı şahıslarının durumu 266
   1. TÜZEL KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂHI) 267
   2. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 269
    • Tüzel kişiliğin sona erme sebeplerine genel bakış  269
    • Sona eren tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi 269
    • Tasfiye sonucunda kalan malvarlığının tahsisi  271

   İKİNCİ BÖLÜM

   DERNEKLER

   1. DERNEK KAVRAMI 274
   2. DERNEK TÜRLERİ 276
    • Sahip oldukları ayrıcalıklar açısından: Alelade dernekler-Kamu yararına çalışan dernekler 276
     • Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması       276
     • Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar        278
     • Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybı   279
     • Yöneticilerin görevden               alınması 279
    • Amacına ulaşmak için elde ettikleri gelirler açısından: Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler               280
    • Kurucuları açısından: Dar anlamda dernek-Dernek birlikleri: Üst Kuruluşlar 281
    • Çocuk dernekleri 283
    • Dernekler Kanunu m. 2/f. ’de yer verilen “Plâtform” kavramı  283
   3. DERNEĞİN KURULUŞU 284
    • Genel Olarak  284
    • Dernek kurma işleminin hukuki niteliği      285
    • Dernek tüzüğünün içeriği 286
    • Tüzel kişilik kazanılabilmesi için dernek tüzüğünün idareye verilmesi . 288
    • Derneğin tüzel kişilik kazanması açısından etkili olmayan düzen hükümleri: Tüzüğün incelenmesi ve ilânı; dernekler kütüğüne kayıt .... 288
    • Kurucu üye olabilme şartları 290
     • Dernek kurma işleminde ehliyet şartı  290
     • Dernek kurma işleminde özel olarak aranan şartlar 291
     • Yabancıların kurucu üye olabilme şartları 291
   1. DERNEĞİN AMACI 292
    • Kavram 292
    • Amacın hukuka aykırı nitelik taşımaması             294
     • Amacın kanuna, ahlâk ve adaba aykırı ve imkânsız olmaması .... 294
     • Derneğin amacının Dernekler Kanununda özel olarak belirtilen yasak amaçlardan olmaması  294
     • İzne bağlı amaçlar 295
    • Amacın değiştirilmesi  295
   2. DERNEK ÜYELİĞİ              296
    • Üye ve üyelik kavramları 296
    • Dernek üyeliğinin kazanılması 297
    • Dernek üyesi olabilme şartları 300
     • Ehliyet şartı 300
     • Kanunda aranan diğer şartlar  301
      • Yabancıların derneklere üyeliği açısından 301
     • Dernek tüzüğünde öngörülen şartlar 301
    • Üyelik sözleşmesinin geçersizliği  301
     • Üyelik sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü 301
     • Üyelik sözleşmesinin iptal edilebilirliği 302
    • Üyelik ilişkisinin sona ermesi  303
     • Üyelik ilişkisinin kendiliğinden sona ermesi  303
     • Üyelikten çıkma (istifa)  304
     • Üyelikten çıkarma (ihraç) 306
      • Hukuki niteliği  306
      • Yetkili organ 307
      • Çıkarma sebepleri  307
       • Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer verilmesi 308
       • Dernek tüzüğünde çıkarma sebeplerine yer verilmemesi  308
       • Haklı sebeple çıkarma  308
      • Üyenin çıkarma kararına itirazı  309
       • Çıkarma sebeplerinin tüzükte düzenlendiği durumda 309
       • Haklı sebeple çıkarmada 310
       • Üyenin çıkarma kararına itiraz usulü  310
      • Üyeliğinin sona ermesinin sonuçları 311
     • Üyelik hak ve yükümlülükleri 312
      • Üyelik hakları  312
       • Genel bakış  312
       • Katılma hakları  312
       • Yararlanma hakları  313
       • Korunma hakları 313
      • Üyelik yükümlülükleri 314
       • Aidat ödeme yükümlülüğü 314
       • Dernek düzenine uyma ve sadakat yükümlülüğü 315
      • Yükümlülüklerin ihlâlinin sonuçları  315
   1. DERNEĞİN ORGANLARI 317
    • Genel Kurul 317
     • Kavram 317
     • Genel kurulun görev ve yetkileri  318
     • Genel kurulun toplanması  318
      • Olağan genel kurul toplantısı 318
      • Olağanüstü genel kurul toplantısı  319
     • Çağrı usulü 320
     • Toplantı yeri 320
     • Toplantı yeter sayısı 320
     • T oplantının yapılış usulü  321
     • Karar yeter sayısı  322
     • Genel kurul kararlarına itiraz: Genel kurul kararlarının iptali  323
     • Dernek genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi  324
    • Yönetim kurulu  325
     • Kuruluşu  325
     • Görev ve yetkileri  326
    • Denetleme kurulu 327
     • Kuruluşu  327
     • Görev ve yetkileri  327
   1. DERNEKLERİN FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI 329
    • Genel bakış 329
    • Derneklerin faaliyetlerini sınırlayıcı hükümler  329
   2. DERNEKLERİN DEVLET TARAFINDAN DENETLENMESİ 331
   3. DERNEKLERİN İDARİ KARARLA FAALİYETTEN ALIKONULMASI 333
   4. DERNEĞİN SONA ERMESİ 334
    • Genel olarak 334
    • Derneğin kendiliğinden sona ermesi (derneğin infisahı) 334
     • Derneğin aciz haline düşmesi 334
     • Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân kalmaması  334
     • Gerekli yeter sayının bulunmaması sebebiyle dernek genel kurulu toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması 335
     • İlk genel kurul toplantısının yapılamaması ve zorunlu organların oluşturulamaması 335
     • Tüzükte öngörülen sürenin dolması  335
     • Derneğin amacının gerçekleşmesi veya amacın imkânsızlaşması ya da derneğin kuruluş şartlarının kaybetmesi 335
    • Derneğin kendini feshetmesi 336
    • Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi 336
     • Derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hale gelmesi .. 336
     • Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin
   Stok Kodu
   :
   9789753686655
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   416
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   22
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   137,75   
   137,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat