Sepetim (0) Toplam: 0,00

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 15. Baskı

Liste Fiyatı : 130,00
İndirimli Fiyat : 117,00
Kazancınız : 13,00
Taksitli fiyat : 1 x 117,00
9789753686815
363811
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 15. Baskı
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 15. Baskı
Filiz Kitabevi
117.00
TÜRK MEDENÎ KANUNU               1
Başlangıç               3
Birinci Kitap
Kişiler Hukuku
Birinci Kısım
Gerçek Kişiler
Birinci Bölüm
Kişilik     9
İkinci Bölüm
Kişisel Durum Sicili               21
İkinci Kısım
Tüzel Kişiler
Birinci Bölüm
Genel Hükümler     26
İkinci Bölüm
Dernekler                29
Üçüncü Bölüm
Vakıflar   46
 
İkinci Kitap
Aile Hukuku
Birinci Kısım
Evlilik Hukuku
Birinci Bölüm
Evlenme               57
Birinci Ayırım
Nişanlılık        57
İkinci Ayırım
Evlenme Ehliyeti ve Engelleri    60
Üçüncü Ayırım
Evlenme Başvurusu ve Töreni   63
Dördüncü Ayırım
Batıl Olan Evlenmeler 68
İkinci Bölüm
Boşanma              75
Üçüncü Bölüm
Evliliğin Genel Hükümleri               ..88
Dördüncü Bölüm
Eşler Arasındaki Mal Rejimi            ..96
Birinci Ayırım
Genel Hükümler           ..96
İkinci Ayırım
Edinilmiş Mallara Katılma        102
Üçüncü Ayırım
Mal Ayrılığı   111
Dördüncü Ayırım
Paylaşmalı Mal Ayrılığı              112
Beşinci Ayırım
Mal Ortaklığı 116
İkinci Kısım
Hısımlık
Birinci Bölüm
Soybağının Kurulması       127
Birinci Ayırım
Genel Hükümler           127
İkinci Ayırım
Kocanın Babalığı         128
Üçüncü Ayırım
Tanıma ve Babalık Hükmü       134
Dördüncü Ayırım
Evlât Edinme 139
Beşinci Ayırım
Soybağının Hükümleri 147
Altıncı Ayırım
Velâyet           152
Yedinci Ayırım
Çocuk Malları               159
İkinci Bölüm
Aile         164
Birinci Ayırım
Nafaka Yükümlülüğü  164
İkinci Ayırım
Ev Düzeni      166
Üçüncü Ayırım
Aile Malları   168
Üçüncü Kısım
Vesayet
Birinci Bölüm
Vesayet Düzeni   180
Birinci Ayırım
Vesayet Organları         180
İkinci Ayırım
Vesayeti Gerektiren Haller         183
Üçüncü Ayırım
Yetki               186
Dördüncü Ayırım
Vasinin Atanması        187
Beşinci Ayırım
Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık            193
Altıncı Ayırım
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması        196
İkinci Bölüm
Vesayetin Yürütülmesi      199
Birinci Ayırım
Vasinin Görevleri          199
İkinci Ayırım
Kayyımın Görevleri     207
Üçüncü Ayırım
Vesayet Dairelerinin Görevleri  209
Dördüncü Ayırım
Vesayet Organlarının Sorumluluğu          213
Üçüncü Bölüm
Vesayetin Sona Ermesi      214
Birinci Ayırım
Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi             214
İkinci Ayırım
Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218
Üçüncü Ayırım
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları       221
Üçüncü Kitap
Miras Hukuku
Birinci Kısım
Mirasçılar
Birinci Bölüm
Yasal Mirasçılar  225
İkinci Bölüm
Ölüme Bağlı Tasarruflar   229
Birinci Ayırım
Tasarruf Ehliyeti           229
İkinci Ayırım
Tasarruf Özgürlüğü      230
Üçüncü Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri         235
Dördüncü Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri          243
Beşinci Ayırım
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi            253
Altıncı Ayırım
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi           257
Yedinci Ayırım
Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar   266
İkinci Kısım
Mirasın Geçmesi
Birinci Bölüm
Mirasın Açılması 268
İkinci Bölüm
Mirasın Geçmesinin Sonuçları        275
Birinci Ayırım
Koruma Önlemleri        275
İkinci Ayırım
Mirasın Kazanılması   283
Üçüncü Ayırım
Resmî Defter Tutma    293
Dördüncü Ayırım
Resmî Tasfiye               299
Beşinci Ayırım
Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası             302
Üçüncü Bölüm
Mirasın Paylaşılması         303
Birinci Ayırım
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı          303
İkinci Ayırım
Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı  307
Üçüncü Ayırım
Mirasta Denkleştirme   318
Dördüncü Ayırım
Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 321
Dördüncü Kitap
Eşya Hukuku
Birinci Kısım
Mülkiyet
Birinci Bölüm
Genel Hükümler 326
İkinci Bölüm
Taşınmaz Mülkiyeti           341
Birinci Ayırım
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve
Kaybı              341
İkinci Ayırım
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları   354
Üçüncü Bölüm
Taşınır Mülkiyeti 376
İkinci Kısım
Sınırlı Aynî Haklar
Birinci Bölüm
İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  385
Birinci Ayırım
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 385
İkinci Ayırım
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları       391
Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Yükü            413
İkinci Bölüm
Taşınmaz Rehni  419
Birinci Ayırım
Genel Hükümler           419
İkinci Ayırım
İpotek             435
Üçüncü Ayırım
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi          443
Dördüncü Ayırım
Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç
Senetleri          456
Üçüncü Bölüm
Taşınır Rehni       460
Birinci Ayırım
Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı      460
İkinci Ayırım
Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin            467
Üçüncü Ayırım
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar            471
Dördüncü Ayırım
Rehinli Tahvil               474
Üçüncü Kısım
Zilyetlik ve Tapu Sicili
Birinci Bölüm
Zilyetlik 475
İkinci Bölüm
Tapu Sicili             487
Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun               503
BORÇLAR KANUNU
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
Borç İlişkisinin Kaynakları              513
Birinci Ayırım
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri           513
İkinci Ayırım
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri    539
Üçüncü Ayırım
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri    558
İkinci Bölüm
Borç İlişkisinin Hükümleri               562
Birinci Ayırım
Borçların İfası              562
İkinci Ayırım
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları   576
Üçüncü Ayırım
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589
Üçüncü Bölüm
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı       592
Birinci Ayırım
Sona Erme Hâlleri        592
İkinci Ayırım
Zamanaşımı  599
Dördüncü Bölüm
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar    608
Birinci Ayırım
Teselsül           608
İkinci Ayırım
Koşullar          612
Üçüncü Ayırım
Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu  615
Beşinci Bölüm
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri             618
Birinci Ayırım
Alacağın Devri              618
İkinci Ayırım
Borcun üstlenilmesi      624
Üçüncü Ayırım
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma          630
İkinci Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
Birinci Bölüm
Satış Sözleşmesi  631
Birinci Ayırım
Genel Hükümler           631
İkinci Ayırım
Taşınır Satışı 632
Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 650
Dördüncü Ayırım
Bazı Satış Türleri          654
İkinci Bölüm
Mal Değişim Sözleşmesi   671
Üçüncü Bölüm
Bağışlama Sözleşmesi       672
 
Dördüncü Bölüm
Kira Sözleşmesi   679
Birinci Ayırım
Genel Hükümler           679
İkinci Ayırım
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları   699
Üçüncü Ayırım
Ürün Kirası    710
Beşinci Bölüm
Ödünç Sözleşmeleri            720
Birinci Ayırım
Kullanım Ödüncü         720
İkinci Ayırım
Tüketim Ödüncü          723
Altıncı Bölüm
Hizmet Sözleşmeleri           726
Birinci Ayırım
Genel Hizmet Sözleşmesi           726
İkinci Ayırım
Pazarlamacılık Sözleşmesi         753
Üçüncü Ayırım
Evde Hizmet Sözleşmesi             758
Yedinci Bölüm
Eser Sözleşmesi   761
Sekizinci Bölüm
Yayım Sözleşmesi              771
Dokuzuncu Bölüm
Vekâlet İlişkileri  779
Birinci Ayırım
Vekâlet Sözleşmesi      779
İkinci Ayırım
Kredi Mektubu ve Kredi Emri   788
Üçüncü Ayırım
Simsarlık Sözleşmesi   790
Onuncu Bölüm
Vekâletsiz İşgörme             793
Onbirinci Bölüm
Komisyon Sözleşmesi        795
Onikinci Bölüm
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir
Yardımcıları        803
Onüçüncü Bölüm
Havale  809
Ondördüncü Bölüm
Saklama Sözleşmeleri        812
Onbeşinci Bölüm
Kefalet Sözleşmesi             822
Onaltıncı Bölüm
Kumar ve Bahis  838
Onyedinci Bölüm
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma
Sözleşmeleri         840
Birinci Ayırım
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi     840
İkinci Ayırım
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi        842
Onsekizinci Bölüm
Adi Ortaklık Sözleşmesi    848
 
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun               863
KADASTRO KANUNU
Birinci Bölüm
Genel İlke             869
İkinci Bölüm
Kadastro Çalışmaları         869
Üçüncü Bölüm
Sınırlandırma ve Tespit İşleri           875
Dördüncü Bölüm
Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879
Beşinci Bölüm
Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi      887
Altıncı Bölüm
Mali Hükümler   895
Yedinci Bölüm
Çeşitli Hükümler 897
Sekizinci Bölüm
Ceza Hükümleri  899
Dokuzuncu Bölüm
İntikal ve Son Hükümler   900
Onuncu Bölüm
Geçici Hükümler 906
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Birinci Bölüm
Genel Hükümler 913
 
İkinci Bölüm
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması           918
Üçüncü Bölüm
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 923
Dördüncü Bölüm
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları               925
Beşinci Bölüm
Anagayrimenkulün Yönetimi           932
Altıncı Bölüm
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi        946
Yedinci Bölüm
Son Hükümler     950
Sekizinci Bölüm
Devre Mülk Hakkı             954
Dokuzuncu Bölüm
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler          956
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar          969
İkinci Bölüm
Genel Hükümler 970
Üçüncü Bölüm
Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması            972
Dördüncü Bölüm
İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması               974
 
Beşinci Bölüm
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili         982
Altıncı Bölüm
İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık
Gösterilerek Çıkarılan Senetler        987
Yedinci Bölüm
Şerhler ve Beyanlar           992
Sekizinci Bölüm
Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve
Kayıtların Taşınması         995
Dokuzuncu Bölüm
Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler             1000
Onuncu Bölüm
Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli
Hükümler             1005
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN
KANUN                1009
 • Açıklama
  • TÜRK MEDENÎ KANUNU               1
   Başlangıç               3
   Birinci Kitap
   Kişiler Hukuku
   Birinci Kısım
   Gerçek Kişiler
   Birinci Bölüm
   Kişilik     9
   İkinci Bölüm
   Kişisel Durum Sicili               21
   İkinci Kısım
   Tüzel Kişiler
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler     26
   İkinci Bölüm
   Dernekler                29
   Üçüncü Bölüm
   Vakıflar   46
    
   İkinci Kitap
   Aile Hukuku
   Birinci Kısım
   Evlilik Hukuku
   Birinci Bölüm
   Evlenme               57
   Birinci Ayırım
   Nişanlılık        57
   İkinci Ayırım
   Evlenme Ehliyeti ve Engelleri    60
   Üçüncü Ayırım
   Evlenme Başvurusu ve Töreni   63
   Dördüncü Ayırım
   Batıl Olan Evlenmeler 68
   İkinci Bölüm
   Boşanma              75
   Üçüncü Bölüm
   Evliliğin Genel Hükümleri               ..88
   Dördüncü Bölüm
   Eşler Arasındaki Mal Rejimi            ..96
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           ..96
   İkinci Ayırım
   Edinilmiş Mallara Katılma        102
   Üçüncü Ayırım
   Mal Ayrılığı   111
   Dördüncü Ayırım
   Paylaşmalı Mal Ayrılığı              112
   Beşinci Ayırım
   Mal Ortaklığı 116
   İkinci Kısım
   Hısımlık
   Birinci Bölüm
   Soybağının Kurulması       127
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           127
   İkinci Ayırım
   Kocanın Babalığı         128
   Üçüncü Ayırım
   Tanıma ve Babalık Hükmü       134
   Dördüncü Ayırım
   Evlât Edinme 139
   Beşinci Ayırım
   Soybağının Hükümleri 147
   Altıncı Ayırım
   Velâyet           152
   Yedinci Ayırım
   Çocuk Malları               159
   İkinci Bölüm
   Aile         164
   Birinci Ayırım
   Nafaka Yükümlülüğü  164
   İkinci Ayırım
   Ev Düzeni      166
   Üçüncü Ayırım
   Aile Malları   168
   Üçüncü Kısım
   Vesayet
   Birinci Bölüm
   Vesayet Düzeni   180
   Birinci Ayırım
   Vesayet Organları         180
   İkinci Ayırım
   Vesayeti Gerektiren Haller         183
   Üçüncü Ayırım
   Yetki               186
   Dördüncü Ayırım
   Vasinin Atanması        187
   Beşinci Ayırım
   Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık            193
   Altıncı Ayırım
   Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması        196
   İkinci Bölüm
   Vesayetin Yürütülmesi      199
   Birinci Ayırım
   Vasinin Görevleri          199
   İkinci Ayırım
   Kayyımın Görevleri     207
   Üçüncü Ayırım
   Vesayet Dairelerinin Görevleri  209
   Dördüncü Ayırım
   Vesayet Organlarının Sorumluluğu          213
   Üçüncü Bölüm
   Vesayetin Sona Ermesi      214
   Birinci Ayırım
   Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi             214
   İkinci Ayırım
   Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218
   Üçüncü Ayırım
   Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları       221
   Üçüncü Kitap
   Miras Hukuku
   Birinci Kısım
   Mirasçılar
   Birinci Bölüm
   Yasal Mirasçılar  225
   İkinci Bölüm
   Ölüme Bağlı Tasarruflar   229
   Birinci Ayırım
   Tasarruf Ehliyeti           229
   İkinci Ayırım
   Tasarruf Özgürlüğü      230
   Üçüncü Ayırım
   Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri         235
   Dördüncü Ayırım
   Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri          243
   Beşinci Ayırım
   Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi            253
   Altıncı Ayırım
   Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi           257
   Yedinci Ayırım
   Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar   266
   İkinci Kısım
   Mirasın Geçmesi
   Birinci Bölüm
   Mirasın Açılması 268
   İkinci Bölüm
   Mirasın Geçmesinin Sonuçları        275
   Birinci Ayırım
   Koruma Önlemleri        275
   İkinci Ayırım
   Mirasın Kazanılması   283
   Üçüncü Ayırım
   Resmî Defter Tutma    293
   Dördüncü Ayırım
   Resmî Tasfiye               299
   Beşinci Ayırım
   Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası             302
   Üçüncü Bölüm
   Mirasın Paylaşılması         303
   Birinci Ayırım
   Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı          303
   İkinci Ayırım
   Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı  307
   Üçüncü Ayırım
   Mirasta Denkleştirme   318
   Dördüncü Ayırım
   Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu 321
   Dördüncü Kitap
   Eşya Hukuku
   Birinci Kısım
   Mülkiyet
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler 326
   İkinci Bölüm
   Taşınmaz Mülkiyeti           341
   Birinci Ayırım
   Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve
   Kaybı              341
   İkinci Ayırım
   Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları   354
   Üçüncü Bölüm
   Taşınır Mülkiyeti 376
   İkinci Kısım
   Sınırlı Aynî Haklar
   Birinci Bölüm
   İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  385
   Birinci Ayırım
   Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı 385
   İkinci Ayırım
   İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları       391
   Üçüncü Ayırım
   Taşınmaz Yükü            413
   İkinci Bölüm
   Taşınmaz Rehni  419
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           419
   İkinci Ayırım
   İpotek             435
   Üçüncü Ayırım
   İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi          443
   Dördüncü Ayırım
   Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç
   Senetleri          456
   Üçüncü Bölüm
   Taşınır Rehni       460
   Birinci Ayırım
   Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı      460
   İkinci Ayırım
   Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin            467
   Üçüncü Ayırım
   Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar            471
   Dördüncü Ayırım
   Rehinli Tahvil               474
   Üçüncü Kısım
   Zilyetlik ve Tapu Sicili
   Birinci Bölüm
   Zilyetlik 475
   İkinci Bölüm
   Tapu Sicili             487
   Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
   Hakkında Kanun               503
   BORÇLAR KANUNU
   Birinci Kısım
   GENEL HÜKÜMLER
   Birinci Bölüm
   Borç İlişkisinin Kaynakları              513
   Birinci Ayırım
   Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri           513
   İkinci Ayırım
   Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri    539
   Üçüncü Ayırım
   Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri    558
   İkinci Bölüm
   Borç İlişkisinin Hükümleri               562
   Birinci Ayırım
   Borçların İfası              562
   İkinci Ayırım
   Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları   576
   Üçüncü Ayırım
   Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589
   Üçüncü Bölüm
   Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı       592
   Birinci Ayırım
   Sona Erme Hâlleri        592
   İkinci Ayırım
   Zamanaşımı  599
   Dördüncü Bölüm
   Borç İlişkilerinde Özel Durumlar    608
   Birinci Ayırım
   Teselsül           608
   İkinci Ayırım
   Koşullar          612
   Üçüncü Ayırım
   Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu  615
   Beşinci Bölüm
   Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri             618
   Birinci Ayırım
   Alacağın Devri              618
   İkinci Ayırım
   Borcun üstlenilmesi      624
   Üçüncü Ayırım
   Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma          630
   İkinci Kısım
   ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
   Birinci Bölüm
   Satış Sözleşmesi  631
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           631
   İkinci Ayırım
   Taşınır Satışı 632
   Üçüncü Ayırım
   Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 650
   Dördüncü Ayırım
   Bazı Satış Türleri          654
   İkinci Bölüm
   Mal Değişim Sözleşmesi   671
   Üçüncü Bölüm
   Bağışlama Sözleşmesi       672
    
   Dördüncü Bölüm
   Kira Sözleşmesi   679
   Birinci Ayırım
   Genel Hükümler           679
   İkinci Ayırım
   Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları   699
   Üçüncü Ayırım
   Ürün Kirası    710
   Beşinci Bölüm
   Ödünç Sözleşmeleri            720
   Birinci Ayırım
   Kullanım Ödüncü         720
   İkinci Ayırım
   Tüketim Ödüncü          723
   Altıncı Bölüm
   Hizmet Sözleşmeleri           726
   Birinci Ayırım
   Genel Hizmet Sözleşmesi           726
   İkinci Ayırım
   Pazarlamacılık Sözleşmesi         753
   Üçüncü Ayırım
   Evde Hizmet Sözleşmesi             758
   Yedinci Bölüm
   Eser Sözleşmesi   761
   Sekizinci Bölüm
   Yayım Sözleşmesi              771
   Dokuzuncu Bölüm
   Vekâlet İlişkileri  779
   Birinci Ayırım
   Vekâlet Sözleşmesi      779
   İkinci Ayırım
   Kredi Mektubu ve Kredi Emri   788
   Üçüncü Ayırım
   Simsarlık Sözleşmesi   790
   Onuncu Bölüm
   Vekâletsiz İşgörme             793
   Onbirinci Bölüm
   Komisyon Sözleşmesi        795
   Onikinci Bölüm
   Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir
   Yardımcıları        803
   Onüçüncü Bölüm
   Havale  809
   Ondördüncü Bölüm
   Saklama Sözleşmeleri        812
   Onbeşinci Bölüm
   Kefalet Sözleşmesi             822
   Onaltıncı Bölüm
   Kumar ve Bahis  838
   Onyedinci Bölüm
   Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma
   Sözleşmeleri         840
   Birinci Ayırım
   Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi     840
   İkinci Ayırım
   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi        842
   Onsekizinci Bölüm
   Adi Ortaklık Sözleşmesi    848
    
   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
   Hakkında Kanun               863
   KADASTRO KANUNU
   Birinci Bölüm
   Genel İlke             869
   İkinci Bölüm
   Kadastro Çalışmaları         869
   Üçüncü Bölüm
   Sınırlandırma ve Tespit İşleri           875
   Dördüncü Bölüm
   Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879
   Beşinci Bölüm
   Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi      887
   Altıncı Bölüm
   Mali Hükümler   895
   Yedinci Bölüm
   Çeşitli Hükümler 897
   Sekizinci Bölüm
   Ceza Hükümleri  899
   Dokuzuncu Bölüm
   İntikal ve Son Hükümler   900
   Onuncu Bölüm
   Geçici Hükümler 906
   KAT MÜLKİYETİ KANUNU
   Birinci Bölüm
   Genel Hükümler 913
    
   İkinci Bölüm
   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması           918
   Üçüncü Bölüm
   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları 923
   Dördüncü Bölüm
   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları               925
   Beşinci Bölüm
   Anagayrimenkulün Yönetimi           932
   Altıncı Bölüm
   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi        946
   Yedinci Bölüm
   Son Hükümler     950
   Sekizinci Bölüm
   Devre Mülk Hakkı             954
   Dokuzuncu Bölüm
   Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler          956
   TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
   Birinci Bölüm
   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar          969
   İkinci Bölüm
   Genel Hükümler 970
   Üçüncü Bölüm
   Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması            972
   Dördüncü Bölüm
   İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması               974
    
   Beşinci Bölüm
   Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili         982
   Altıncı Bölüm
   İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık
   Gösterilerek Çıkarılan Senetler        987
   Yedinci Bölüm
   Şerhler ve Beyanlar           992
   Sekizinci Bölüm
   Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve
   Kayıtların Taşınması         995
   Dokuzuncu Bölüm
   Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler             1000
   Onuncu Bölüm
   Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli
   Hükümler             1005
   KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN
   KANUN                1009
   Stok Kodu
   :
   9789753686815
   Boyut
   :
   14.5X18.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1072
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   15
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 60 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   117,00   
   117,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat