Sepetim (0) Toplam: 0,00
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Filiz Kitabevi
50.00
<p>Önsöz ................................................................................................................. III<br />İçindekiler ............................................................................................................ V<br />Kısaltmalar Listesi................................................................................... LXXXIII<br />TÜRK MEDENÎ KANUNU<br />BAŞLANGIÇ<br />Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ....................................... 3<br />Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı ....................................................... 3<br />I. Dürüst davranma........................................................... 3<br />Madde 3: II.İyiniyet .......................................................................... 3<br />Madde 4: III.Hâkimin takdir yetkisi ................................................... 4<br />Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler .......................................................... 4<br />Madde 6: D. İspat kuralları ........................................................................... 4<br />I. İspat yükü ...................................................................... 4<br />Madde 7: II.Resmî belgelerle ispat.................................................... 4<br />BİRİNCİ KİTAP<br />KİŞİLER HUKUKU<br />BİRİNCİ KISIM<br />GERÇEK KİŞİLER<br />Birinci Bölüm<br />KİŞİLİK<br />Madde 8: A. Genel olarak ............................................................................. 5<br />I. Hak ehliyeti ................................................................... 5<br />Madde 9: II.Fiil ehliyeti .................................................................... 5<br />1.Kapsamı.................................................................... 5<br />Madde 10: 2.Koşulları ................................................................... 5<br />a.Genel olarak ......................................................... 5<br />Madde 11: b.Erginlik................................................................. 5<br />Madde 12: c.Ergin kılınma ........................................................ 6<br />Madde 13: d.Ayırt etme gücü .................................................... 6<br />Madde 14: III.Fiil ehliyetsizliği ............................................................ 6<br />1.Genel olarak .............................................................. 6<br />Madde 15: 2.Ayırt etme gücünün bulunmaması ............................ 6<br />Madde 16: 3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.......... 6<br />Madde 17: IV.Hısımlık......................................................................... 6<br />1.Kan hısımlığı ............................................................ 6<br />Madde 18: 2.Kayın hısımlığı ......................................................... 7<br />Madde 19: V. Yerleşim yeri ................................................................. 7<br />1.Tanım........................................................................ 7<br />Madde 20: 2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri ......... 7<br />Madde 21: 3.Yasal yerleşim yeri ................................................... 7<br />Madde 22: 4.Kurumlarda bulunma ................................................ 8<br />Madde 23: B. Kişiliğin korunması .................................................................. 8<br />I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı.............................. 8<br />Madde 24: II.Saldırıya karşı ................................................................ 8<br />1.İlke............................................................................ 8<br />Madde 25: 2.Davalar ..................................................................... 8<br />Madde 26: III.Ad üzerindeki hak.......................................................... 9<br />1.Adın korunması ........................................................ 9<br />Madde 27: 2.Adın değiştirilmesi.................................................... 9<br />Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu ..................................................... 9<br />I. Doğum ve ölüm ............................................................. 9<br />Madde 29: II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı.....................................10<br />1.İspat yükü ..............................................................10<br />Madde 30: 2.İspat araçları ..........................................................10<br />a.Genel olarak.......................................................10<br />Madde 31: b.Ölüm karinesi ....................................................10<br />Madde 32: III.Gaiplik kararı ..............................................................10<br />1.Genel olarak ...........................................................10<br />Madde 33: 2.Yargılama usulü.....................................................11<br />Madde 34: 3.İstemin düşmesi .....................................................11<br />Madde 35: 4.Hükmü ...................................................................11<br />İkinci Bölüm<br />KİŞİSEL DURUM SİCİLİ<br />Madde 36: A. Genel olarak .........................................................................11<br />I. Sicil .............................................................................11<br />Madde 37: II.Görevliler....................................................................12<br />Madde 38: III.Sorumluluk ................................................................. 12<br />Madde 39: IV.Düzeltme ....................................................................12<br />1.Genel olarak...........................................................12<br />Madde 40: 2.Cinsiyet değişikliğinde ..........................................12<br />Madde 41: B. Doğum kütüğü .....................................................................13<br />I. Bildirme ......................................................................13<br />Madde 42: II.Doğum kütüğünde değişiklikler..................................13<br />Madde 43: C. Ölüm kütüğü........................................................................13<br />I. Ölümün bildirilmesi....................................................13<br />Madde 44: II.Cesedi bulunamayan kişi ............................................13<br />Madde 45: III.Gaiplik kararı..............................................................13<br />Madde 46: IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi .............................13<br />İKİNCİ KISIM<br />TÜZEL KİŞİLER<br />Birinci Bölüm<br />GENEL HÜKÜMLER<br />Madde 47: A. Tüzel kişilik .........................................................................14<br />Madde 48: B. Hak ehliyeti ..........................................................................14<br />Madde 49: C. Fiil ehliyeti ...........................................................................14<br />I. Koşulu ........................................................................14<br />Madde 50: II.Kullanılması ...............................................................14<br />Madde 51: D. Yerleşim yeri .......................................................................15<br />Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi ............................................................15<br />I. Sınırlı devam etme ......................................................15<br />Madde 53: II.Malvarlığının tasfiyesi ................................................15<br />Madde 54: III.Malvarlığının özgülenmesi .........................................15<br />Madde 55: F. Saklı hükümler ......................................................................15<br />İkinci Bölüm<br />DERNEKLER<br />Madde 56: A. Kuruluşu ..............................................................................16<br />I. Tanımı ........................................................................16<br />Madde 57: II.Dernek kurma hakkı ...................................................16<br />Madde 58: III.Tüzük..........................................................................16<br />Madde 59: IV.Tüzel kişiliğin kazanılması .........................................17<br />1.Kazanma anı ..........................................................17<br />Madde 60: 2.İnceleme ................................................................17<br />Madde 61: 3.Dernek tüzüğünün ilânı..........................................17<br />Madde 62: 4.İlk genel kurul toplantısı ........................................17<br />Madde 63: B. Üyelik ..................................................................................18<br />I. Kazanılması ................................................................18<br />1.Kural ......................................................................18<br />Madde 64: 2.Koşulları ................................................................18<br />Madde 65: II.Sona ermesi ................................................................18<br />1.Kendiliğinden .........................................................18<br />Madde 66: 2.Çıkma ile ................................................................19<br />Madde 67: 3.Çıkarılma ile ...........................................................19<br />Madde 68: III.Kapsamı......................................................................19<br />1.Üyelerin hakları .....................................................19<br />a.Eşitlik ilkesi .......................................................19<br />Madde 69: b.Oy hakkı ............................................................19<br />Madde 70: 2.Üyelerin yükümlülükleri........................................20<br />a.Ödenti verme borcu ...........................................20<br />Madde 71: b.Diğer yükümlülükler .........................................20<br />Madde 72: C. Organlar ...............................................................................20<br />I. Genel olarak ................................................................20<br />Madde 73: II.Genel kurul .................................................................20<br />1.Niteliği ve oluşumu ................................................20<br />Madde 74: 2.Toplanması .............................................................21<br />a.Olağan toplantı ..................................................21<br />Madde 75: b.Olağanüstü toplantı............................................21<br />Madde 76: c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar ...........21<br />Madde 77: 3.Toplantıya çağrı......................................................21<br />Madde 78: 4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ......................22<br />Madde 79: 5.Toplantı usulü.........................................................22<br />Madde 80: 6.Genel kurulun görev ve yetkileri ............................22<br />Madde 81: 7.Genel kurul kararları ..............................................23<br />a.Karar yeter sayısı ...............................................23<br />Madde 82: b.Oy hakkından yoksunluk...................................23<br />Madde 83: c.Kararın iptali......................................................23<br />Madde 84: III.Yönetim kurulu...........................................................23<br />1.Oluşumu ................................................................23<br />Madde 85: 2.Görevleri................................................................24<br />Madde 86: IV.Denetim kurulu ..........................................................24<br />Madde 87: D. Sona erme ............................................................................24<br />I. Kendiliğinden .............................................................24<br />Madde 88: II.Genel kurul kararı ile .................................................25<br />Madde 89: III.Mahkeme kararı ile....................................................25<br />Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri ........................................................25<br />I. Genel olarak................................................................25<br />Madde 91: II.Uluslararası faaliyet ....................................................25<br />1.Faaliyet serbestliği .................................................25<br />Madde 92: 2.Yabancı dernekler..................................................26<br />Madde 93: III.Yabancıların dernek kurma hakkı...............................26<br />Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi .....................................................26<br />I. Şube açmaları .............................................................26<br />1.Kuruluşu ................................................................26<br />Madde 95: 2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler .........27<br />Madde 96: II.Üst kuruluşlar kurmaları ..............................................27<br />1.Federasyon .............................................................27<br />Madde 97: 2.Konfederasyon .......................................................27<br />Madde 98: 3.Ortak hükümler......................................................27<br />Madde 99: G. Dernek gelirleri ....................................................................28<br />Madde 100: H. Saklı hükümler.....................................................................28<br />Üçüncü Bölüm<br />VAKIFLAR<br />Madde 101: A. Kuruluşu ..............................................................................28<br />I. Tanımı ........................................................................28<br />Madde 102: II.Kuruluş şekli...............................................................29<br />Madde 103: III.Temyiz ve iptal ...........................................................29<br />Madde 104: IV.Tescil ve ilân ..............................................................29<br />Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk ...............30<br />Madde 106: B. Vakıf senedi .........................................................................30<br />I. İçeriği..........................................................................30<br />Madde 107: II.Noksanlıklar ...............................................................30<br />Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ..............................30<br />Madde 109: D. Vakfın örgütü.......................................................................31<br />I. Genel olarak ................................................................31<br />Madde 110: II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ......................31<br />Madde 111: E. Denetim ................................................................................31<br />Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi ......................32<br />I. Yönetimin değiştirilmesi.............................................32<br />Madde 113: II.Amacın ve malların değiştirilmesi ..............................32<br />Madde 114: G. Yıllık rapor ..........................................................................33<br />Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma .................................................33<br />Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi ................................................................33<br />Madde 117: J. Diğer hükümler .....................................................................33<br />İKİNCİ KİTAP<br />AİLE HUKUKU<br />BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU<br />Birinci Bölüm<br />EVLENME<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />NİŞANLILIK<br />Madde 118: A. Nişanlanma ..........................................................................34<br />Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri .........................................................34<br />I. Dava hakkının bulunmaması.......................................34<br />Madde 120: II.Nişanın bozulmasının sonuçları ..................................34<br />1.Maddî tazminat ......................................................34<br />Madde 121: 2.Manevî tazminat ....................................................35<br />Madde 122: III.Hediyelerin geri verilmesi ..........................................35<br />Madde 123: IV.Zamanaşımı ................................................................35<br />İKİNCİ AYIRIM<br />EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ<br />Madde 124: A. Ehliyetin koşulları................................................................35<br />I. Yaş..............................................................................35<br />Madde 125: II.Ayırt etme gücü ..........................................................36<br />Madde 126: III.Yasal temsilcinin izni .................................................36<br />1.Küçükler hakkında.................................................36<br />Madde 127: 2.Kısıtlılar hakkında .................................................36<br />Madde 128: 3.Mahkemeye başvurma ...........................................36<br />Madde 129: B. Evlenme engelleri ................................................................36<br />I. Hısımlık ......................................................................36<br />Madde 130: II.Önceki evlilik .............................................................37<br />1.Sona erdiğinin ispatı ..............................................37<br />a.Genel olarak ......................................................37<br />Madde 131: b.Gaiplik durumunda ............................................37<br />Madde 132: 2.Kadın için bekleme süresi......................................37<br />Madde 133: III.Akıl hastalığı ..............................................................37<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ<br />Madde 134: A. Başvuru................................................................................37<br />I. Başvuru makamı .........................................................37<br />Madde 135: II.Şekli .............................................................................38<br />Madde 136: III.Belgeler ......................................................................38<br />Madde 137: IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi...............................38<br />Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü...................................38<br />Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil .......................................................39<br />I. Koşulları .....................................................................39<br />1.Evlenme izni ..........................................................39<br />Madde 140: 2.Evlenmenin yapılamaması .....................................39<br />Madde 141: II.Yapılışı .......................................................................39<br />1.Tören yeri ..............................................................39<br />Madde 142: 2.Törenin şekli ..........................................................39<br />Madde 143: 3.Aile cüzdanı ve dinî tören......................................40<br />Madde 144: C. Yönetmelik ..........................................................................40<br />DÖRDÜNCÜ AYIRIM<br />BATIL OLAN EVLENMELER<br />Madde 145: A. Mutlak butlan .......................................................................40<br />I. Sebepleri .....................................................................40<br />Madde 146: II.Dava açma görevi ve hakkı.........................................40<br />Madde 147: III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması.................41<br />Madde 148: B. Nisbî butlan..........................................................................41<br />I. Eşlerin dava hakkı.......................................................41<br />1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk..................41<br />Madde 149: 2.Yanılma .................................................................41<br />Madde 150: 3.Aldatma .................................................................41<br />Madde 151: 4.Korkutma ...............................................................42<br />Madde 152: 5.Hak düşürücü süre .................................................42<br />Madde 153: II.Yasal temsilcinin dava hakkı ......................................42<br />Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler............................................42<br />I. Bekleme süresine uymama .........................................42<br />Madde 155: II.Şekil kurallarına uymama ...........................................42<br />Madde 156: D. Butlan kararı ........................................................................43<br />I. Genel olarak ................................................................43<br />Madde 157: II.Sonuçları .........................................................................43<br />1.Çocuklar yönünden ................................................43<br />Madde 158: 2.Eşler yönünden ......................................................43<br />Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı ........................................................43<br />Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü ......................................................43<br />İkinci Bölüm<br />BOŞANMA<br />Madde 161: A. Boşanma sebepleri ...............................................................44<br />I. Zina .............................................................................44<br />Madde 162: II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış .........44<br />Madde 163: III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme .......................44<br />Madde 164: IV.Terk ............................................................................44<br />Madde 165: V. Akıl hastalığı ..............................................................45<br />Madde 166: VI.Evlilik birliğinin sarsılması ........................................45<br />Madde 167: B. Dava .....................................................................................46<br />I. Konusu........................................................................46<br />Madde 168: II.Yetki ...........................................................................46<br />Madde 169: III.Geçici önlemler ..........................................................46<br />Madde 170: C. Karar ....................................................................................46<br />I. Boşanma veya ayrılık .................................................46<br />Madde 171: II.Ayrılık süresi ..............................................................47<br />Madde 172: III.Ayrılık süresinin bitimi...............................................47<br />Madde 173: IV.Boşanan kadının kişisel durumu................................. 47<br />Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka ..................................47<br />1.Maddî ve manevî tazminat.....................................47<br />Madde 175: 2.Yoksulluk nafakası ................................................48<br />Madde 176: 3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ..................48<br />Madde 177: 4.Yetki ......................................................................48<br />Madde 178: 5.Zamanaşımı ...........................................................48<br />Madde 179: VI.Mal rejiminin tasfiyesi ...............................................49<br />1.Boşanma hâlinde ....................................................49<br />Madde 180: 2.Ayrılık hâlinde .......................................................49<br />Madde 181: VII.Miras hakları ...............................................................49<br />Madde 182: VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları .............49<br />1.Hâkimin takdir yetkisi ...........................................49<br />Madde 183: 2.Durumun değişmesi ...............................................50<br />Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü ................................................50<br />Üçüncü Bölüm<br />EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ<br />Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler .....................................................50<br />I. Genel olarak................................................................50<br />Madde 186: II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere<br />katılma........................................................................51<br />Madde 187: III.Kadının soyadı............................................................51<br />Madde 188: B. Birliğin temsili .....................................................................51<br />I. Eşlerin temsil yetkisi ..................................................51<br />Madde 189: II.Sorumluluk ................................................................. 52<br />Madde 190: III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması........52<br />Madde 191: IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi ................................. 52<br />Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi ............................................................52<br />Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri .......................................................52<br />I. Genel olarak ................................................................52<br />Madde 194: II.Aile konutu .................................................................53<br />Madde 195: E. Birliğin korunması ...............................................................53<br />I. Genel olarak ................................................................53<br />Madde 196: II.Eşler birlikte yaşarken ................................................53<br />Madde 197: III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi..................................54<br />Madde 198: IV.Borçlulara ait önlemler ...............................................54<br />Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması .................................54<br />Madde 200: VI.Durumun değişmesi....................................................55<br />Madde 201: VII.Yetki ...........................................................................55<br />Dördüncü Bölüm<br />EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />GENEL HÜKÜMLER<br />Madde 202: A. Yasal mal rejimi ...................................................................55<br />Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi ..........................................................55<br />I. Sözleşmenin içeriği.....................................................55<br />Madde 204: II.Sözleşme ehliyeti ........................................................56<br />Madde 205: III.Sözleşmenin şekli .......................................................56<br />Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi ..........................................................56<br />I. Eşlerden birinin istemi ile ...........................................56<br />1.Karar ......................................................................56<br />Madde 207: 2.Yetki ......................................................................57<br />Madde 208: 3.Mal ayrılığına geçişten dönme ...............................57<br />Madde 209: II.Cebrî icra hâlinde........................................................57<br />1.İflâsta .....................................................................57<br />Madde 210: 2.Hacizde..................................................................57<br />Madde 211: 3.Eski rejime dönme .................................................57<br />Madde 212: III.Önceki rejimin tasfiyesi ..............................................58<br />Madde 213: D. Alacaklıların korunması.......................................................58<br />Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .............................58<br />Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi ......................58<br />Madde 216: G. Envanter ...............................................................................58<br />Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar .......................................................59<br />İKİNCİ AYIRIM<br />EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA<br />Madde 218: A. Mülkiyet ..............................................................................59<br />I. Kapsamı ......................................................................59<br />Madde 219: II.Edinilmiş mallar .........................................................59<br />Madde 220: III.Kişisel mallar..............................................................59<br />1.Kanuna göre...........................................................59<br />Madde 221: 2.Sözleşmeye göre ....................................................60<br />Madde 222: IV.İspat............................................................................60<br />Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................60<br />Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................60<br />Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................61<br />I. Sona erme anı .............................................................61<br />Madde 226: II.Malların geri alınması ve borçlar ................................61<br />1.Genel olarak...........................................................61<br />Madde 227: 2.Değer artış payı......................................................61<br />Madde 228: III.Eşlerin paylarının hesaplanması ................................. 61<br />1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması ...61<br />Madde 229: 2.Eklenecek değerler ................................................62<br />Madde 230: 3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında<br />denkleştirme .........................................................62<br />Madde 231: 4.Artık değer.............................................................62<br />Madde 232: IV.Değerin belirlenmesi ..................................................63<br />1.Sürüm değeri .........................................................63<br />Madde 233: 2.Gelir değeri ............................................................63<br />a.Genel olarak ......................................................63<br />Madde 234: b.Özel hâller .........................................................63<br />Madde 235: 3.Değerlendirme anı .................................................64<br />Madde 236: V. Artık değere katılma ...................................................64<br />1.Kanuna göre ...........................................................64<br />Madde 237: 2.Sözleşmeye göre ....................................................64<br />a.Genel olarak ......................................................64<br />Madde 238: b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla<br />mal ayrılığında ..................................................64<br />Madde 239: VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi ..64<br />1.Ödeme ve ertelenmesi ............................................64<br />Madde 240: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................65<br />Madde 241: 3.Üçüncü kişilere karşı dava .....................................65<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />MAL AYRILIĞI<br />Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66<br />Madde 243: B. Diğer hükümler ....................................................................66<br />DÖRDÜNCÜ AYIRIM<br />PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI<br />Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66<br />I. Genel olarak ................................................................66<br />Madde 245: II.İspat ............................................................................66<br />Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk.........................................................66<br />Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................67<br />I. Sona erme anı .............................................................67<br />Madde 248: II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi ..........67<br />1.Genel olarak ...........................................................67<br />Madde 249: 2.Katkıdan doğan hak ...............................................67<br />Madde 250: III.Aileye özgülenen mallar .............................................67<br />1.Kural ......................................................................67<br />Madde 251: 2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...............................68<br />Madde 252: 3.Paylaştırma isteminin reddi ...................................68<br />Madde 253: 4.Paylaştırma yöntemi ..............................................68<br />Madde 254: IV.Aile konutu ve ev eşyası .............................................68<br />1.İptal veya boşanma hâlinde....................................68<br />Madde 255: 2.Ölüm hâlinde .........................................................69<br />BEŞİNCİ AYIRIM<br />MAL ORTAKLIĞI<br />Madde 256: A. Mülkiyet ..............................................................................70<br />I. Kapsamı ......................................................................70<br />Madde 257: II.Ortaklık malları...........................................................70<br />1.Genel mal ortaklığı ................................................70<br />Madde 258: 2.Sınırlı mal ortaklığı................................................70<br />a.Edinilmiş mallarda ortaklık ...............................70<br />Madde 259: b.Diğer mal ortaklıkları ........................................70<br />Madde 260: III.Kişisel mallar..............................................................71<br />Madde 261: IV.İspat............................................................................71<br />Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf..............................................................71<br />I. Ortaklık mallarında.....................................................71<br />1.Olağan yönetim .....................................................71<br />Madde 263: 2.Olağanüstü yönetim...............................................71<br />Madde 264: 3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası .........71<br />Madde 265: 4.Mirasın kabulü veya reddi .....................................72<br />Madde 266: 5.Sorumluluk ve yönetim giderleri ...........................72<br />Madde 267: II.Kişisel mallar ..............................................................72<br />Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................72<br />I. Ortaklık borçları .........................................................72<br />Madde 269: II.Kişisel borçlar.............................................................73<br />Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar .......................................................73<br />Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye....................................73<br />I. Sona erme anı .............................................................73<br />Madde 272: II.Kişisel mala ekleme....................................................73<br />Madde 273: III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme . 74<br />Madde 274: IV.Değer artış payı ..........................................................74<br />Madde 275: V. Değer belirlenmesi .....................................................74<br />Madde 276: VI.Paylaşma ....................................................................74<br />1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 74<br />Madde 277: 2.Diğer hâllerde ........................................................74<br />Madde 278: VII.Paylaşma usulü ...........................................................75<br />1.Kişisel mallar.........................................................75<br />Madde 279: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................75<br />Madde 280: 3.Diğer malvarlığı değerleri......................................75<br />Madde 281: 4.Diğer paylaşma kuralları........................................76<br />İKİNCİ KISIM<br />HISIMLIK<br />Birinci Bölüm<br />SOYBAĞININ KURULMASI<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />GENEL HÜKÜMLER<br />Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması......................................76<br />Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü .........................................76<br />I. Yetki ...........................................................................76<br />Madde 284: II.Yargılama usulü..........................................................76<br />İKİNCİ AYIRIM<br />KOCANIN BABALIĞI<br />Madde 285: A. Babalık karinesi ...................................................................77<br />Madde 286: B. Soybağının reddi ..................................................................77<br />I. Dava hakkı ..................................................................77<br />Madde 287: II.İspat ............................................................................77<br />1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ..........................77<br />Madde 288: 2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında anarahmine düşme......................................................77<br />Madde 289: III.Hak düşürücü süreler ..................................................78<br />Madde 290: C. Karinelerin çakışması...........................................................78<br />Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı ..................................................78<br />Madde 292: E. Sonradan evlenme ................................................................79<br />I. Koşulu.........................................................................79<br />Madde 293: II.Bildirim ......................................................................79<br />Madde 294: III.İtiraz ve iptal...............................................................79<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ<br />Madde 295: A. Tanıma .................................................................................80<br />I. Koşulları ve şekli ........................................................80<br />Madde 296: II.Bildirim ......................................................................80<br />Madde 297: III.İptal davası .................................................................80<br />1.Tanıyanın dava hakkı.............................................80<br />Madde 298: 2.İlgililerin dava hakkı ..............................................80<br />a.Genel olarak.......................................................80<br />Madde 299: b.İspat yükü ..........................................................81<br />Madde 300: 3.Hak düşürücü süreler .............................................81<br />Madde 301: B. Babalık hükmü .....................................................................81<br />I. Dava hakkı..................................................................81<br />Madde 302: II.Karine .........................................................................81<br />Madde 303: III.Hak düşürücü süreler ..................................................82<br />Madde 304: IV.Ananın malî hakları ....................................................83<br />DÖRDÜNCÜ AYIRIM<br />EVLÂT EDİNME<br />Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi .................................................83<br />I. Genel koşulları............................................................83<br />Madde 306: II.Birlikte evlât edinme ..................................................83<br />Madde 307: III.Tek başına evlât edinme .............................................84<br />Madde 308: IV.Küçüğün rızası ve yaşı ...............................................84<br />Madde 309: V. Ana ve babanın rızası .................................................84<br />1.Şekil.......................................................................84<br />Madde 310: 2.Zamanı...................................................................85<br />Madde 311: 3.Rızanın aranmaması ..............................................85<br />a.Koşulları ............................................................85<br />Madde 312: b.Karar ................................................................. 85<br />Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .............................85<br />Madde 314: C. Hükümleri ............................................................................86<br />Madde 315: D. Şekil ve usul ........................................................................87<br />I. Genel olarak................................................................87<br />Madde 316: II.Araştırma ....................................................................87<br />Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması ............................................88<br />I. Sebepleri .....................................................................88<br />1.Rızanın bulunmaması ............................................88<br />Madde 318: 2.Diğer noksanlıklar .................................................88<br />Madde 319: II.Hak düşürücü süre ......................................................88<br />Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık................................................89<br />BEŞİNCİ AYIRIM<br />SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ<br />Madde 321: A. Soyadı ..................................................................................89<br />Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler ......................................................89<br />Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki ..........................................................90<br />I. Ana ve baba ile ...........................................................90<br />1.Kural ......................................................................90<br />Madde 324: 2.Sınırları ..................................................................90<br />Madde 325: II.Üçüncü kişiler ile........................................................90<br />Madde 326: III.Yetki ...........................................................................90<br />Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama ...............91<br />I. Kapsamı ......................................................................91<br />Madde 328: II.Süresi ..........................................................................91<br />Madde 329: III.Dava hakkı..................................................................91<br />Madde 330: IV.Nafaka miktarının takdiri ...........................................91<br />Madde 331: V. Durumun değişmesi....................................................92<br />Madde 332: VI.Geçici önlemler ..........................................................92<br />1.Genel olarak ...........................................................92<br />Madde 333: 2.Babalığın tespitinden önce.....................................92<br />Madde 334: VII.Güvence verilmesi ......................................................92<br />ALTINCI AYIRIM<br />VELÂYET<br />Madde 335: A. Genel olarak .........................................................................92<br />I. Koşullar ......................................................................92<br />Madde 336: II.Ana ve baba evli ise ....................................................93<br />Madde 337: III.Ana ve baba evli değilse .............................................93<br />Madde 338: IV.Üvey çocuklar ............................................................93<br />Madde 339: B. Velâyetin kapsamı................................................................93<br />I. Genel olarak ................................................................93<br />Madde 340: II.Eğitim .........................................................................94<br />Madde 341: III.Dinî eğitim..................................................................94<br />Madde 342: IV.Çocuğun temsil edilmesi ............................................94<br />Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti ...................................................94<br />Madde 344: VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi......................................95<br />Madde 345: VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler......95<br />Madde 346: C. Çocuğun korunması .............................................................95<br />I. Koruma önlemleri .......................................................95<br />Madde 347: II.Çocukların yerleştirilmesi ...........................................95<br />Madde 348: III.Velâyetin kaldırılması ................................................96<br />1.Genel olarak...........................................................96<br />Madde 349: 2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .......96<br />Madde 350: 3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve<br />babanın yükümlülükleri ........................................96<br />Madde 351: IV.Durumun değişmesi....................................................97<br />YEDİNCİ AYIRIM<br />ÇOCUK MALLARI<br />Madde 352: A. Yönetim ...............................................................................97<br />I. Genel olarak................................................................97<br />Madde 353: II.Evlilik sona erince ......................................................97<br />Madde 354: B. Kullanma hakkı ....................................................................97<br />Madde 355: C. Gelirlerin sarfı......................................................................97<br />Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .............................................98<br />Madde 357: E. Çocuğun serbest malları .......................................................98<br />I. Kazandırmalar ............................................................98<br />Madde 358: II.Saklı pay .....................................................................98<br />Madde 359: III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel<br />kazanç ........................................................................98<br />Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması ................................................99<br />I. Önlemler .....................................................................99<br />Madde 361: II.Yönetimin ana ve babadan alınması ...........................99<br />Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi ........................................................99<br />I. Malların devri .............................................................99<br />Madde 363: II.Ana ve babanın sorumluluğu ......................................99<br />İkinci Bölüm<br />AİLE<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ<br />Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri ........................................................... 100<br />Madde 365: B. Dava hakkı ......................................................................... 100<br />Madde 366: C. Korunmaya muhtaç kişiler ................................................. 100<br />İKİNCİ AYIRIM<br />EV DÜZENİ<br />Madde 367: A. Koşulları ............................................................................ 101<br />Madde 368: B. Hükümleri .......................................................................... 101<br />I. Ev düzeni ve gözetim................................................ 101<br />Madde 369: II.Sorumluluk ............................................................... 101<br />Madde 370: III.Altsoyun denkleştirme alacağı.................................. 102<br />1.Koşulları............................................................... 102<br />Madde 371: 2.İstenmesi .............................................................. 102<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />AİLE MALLARI<br />Madde 372: A. Aile vakfı ........................................................................... 102<br />Madde 373: B. Aile malları ortaklığı .......................................................... 102<br />I. Oluşumu ................................................................... 102<br />1.Koşulları............................................................... 102<br />Madde 374: 2.Şekil ..................................................................... 103<br />Madde 375: II.Süre........................................................................... 103<br />Madde 376: III.Hükmü ...................................................................... 103<br />1.Elbirliği ile işletme .............................................. 103<br />Madde 377: 2.Yönetim ve temsil ................................................ 103<br />a.Genel olarak..................................................... 103<br />Madde 378: b.Yöneticinin yetkisi .......................................... 104<br />Madde 379: 3.Ortak mallar ve kişisel mallar .............................. 104<br />Madde 380: IV.Ortaklığın sona ermesi.............................................. 104<br />1.Sebepleri .............................................................. 104<br />Madde 381: 2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme............. 105<br />Madde 382: 3.Ölüm.................................................................... 105<br />Madde 383: 4.Paylaşma kuralları ............................................... 105<br />Madde 384: V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı............................ 105<br />1.Konusu ................................................................. 105<br />Madde 385: 2.Özel sona erdirme sebepleri................................. 105<br />Madde 386: C. Aile yurdu .......................................................................... 106<br />I. Genel olarak .............................................................. 106<br />Madde 387: II.Kurulması ................................................................. 106<br />1.Koşulları .............................................................. 106<br />Madde 388: 2.Usul ve şekil ........................................................ 106<br />a.İlân................................................................... 106<br />Madde 389: b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ............ 107<br />Madde 390: c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi.......................... 107<br />Madde 391: III.Sonuçları................................................................... 107<br />1.Tasarruf hakkının sınırlanması ............................ 107<br />Madde 392: 2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ............... 107<br />Madde 393: 3.Malikin ödemede acze düşmesi ........................... 107<br />Madde 394: IV.Sona ermesi .............................................................. 108<br />1.Malikin ölümü hâlinde......................................... 108<br />Madde 395: 2.Malikin sağlığında ............................................... 108<br />ÜÇÜNCÜ KISIM<br />VESAYET<br />Birinci Bölüm<br />VESAYET DÜZENİ<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />VESAYET ORGANLARI<br />Madde 396: A. Genel olarak ....................................................................... 109<br />Madde 397: B. Vesayet daireleri ................................................................ 109<br />I. Kamu vesayeti .......................................................... 109<br />Madde 398: II.Özel vesayet ............................................................. 109<br />1.Koşulları .............................................................. 109<br />Madde 399: 2.Kurulması ............................................................ 110<br />Madde 400: 3.Aile meclisi .......................................................... 110<br />Madde 401: 4.Güvence............................................................... 110<br />Madde 402: 5.Sona ermesi ......................................................... 110<br />Madde 403: C. Vasi ve kayyım .................................................................. 110<br />İKİNCİ AYIRIM<br />VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER<br />Madde 404: A. Küçüklük ........................................................................... 111<br />Madde 405: B. Kısıtlama............................................................................ 111<br />I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ............................... 111<br />Madde 406: II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde<br />bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim........... 111<br />Madde 407: III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza ......................................... 111<br />Madde 408: IV.İstek üzerine ............................................................. 112<br />Madde 409: C. Usul .................................................................................... 112<br />I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu ................... 112<br />Madde 410: II.İlân............................................................................ 112<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />YETKİ<br />Madde 411: A. Vesayet işlerinde yetki ....................................................... 113<br />Madde 412: B. Yerleşim yerinin değişmesi................................................ 113<br />DÖRDÜNCÜ AYIRIM<br />VASİNİN ATANMASI<br />Madde 413: A. Koşulları ............................................................................ 113<br />I. Genel olarak .............................................................. 113<br />Madde 414: II.Eşin ve hısımların önceliği ....................................... 113<br />Madde 415: III.İlgililerin isteği ......................................................... 114<br />Madde 416: IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü ..................................... 114<br />Madde 417: V. Vasilikten kaçınme sebepleri .................................... 114<br />Madde 418: VI.Vasiliğe engel olan sebepler ..................................... 114<br />Madde 419: B. Atama usulü ....................................................................... 115<br />I. Vasinin atanması....................................................... 115<br />Madde 420: II.Geçici önlemler......................................................... 115<br />Madde 421: III.Tebliğ ve ilân ............................................................ 115<br />Madde 422: IV.Kaçınma ve itiraz...................................................... 115<br />1.Usul ..................................................................... 115<br />Madde 423: 2.Geçici görev......................................................... 116<br />Madde 424: 3.Karar .................................................................... 116<br />Madde 425: V. Görevin verilmesi ..................................................... 116<br />BEŞİNCİ AYIRIM<br />KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK<br />Madde 426: A. Kayyımlığı gerektiren hâller .............................................. 116<br />I. Temsil ....................................................................... 116<br />Madde 427: II.Yönetim .................................................................... 117<br />1.Kanun gereği........................................................ 117<br />Madde 428: 2.İstek üzerine......................................................... 117<br />Madde 429: B. Yasal danışmanlık .............................................................. 117<br />Madde 430: C. Yetki .................................................................................. 118<br />Madde 431: D. Usul ................................................................................... 118<br />ALTINCI AYIRIM<br />KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI<br />Madde 432: A. Koşulları ............................................................................ 118<br />Madde 433: B. Yetki .................................................................................. 119<br />Madde 434: C. Bildirim yükümlülüğü........................................................ 119<br />Madde 435: D. İtiraz................................................................................... 119<br />Madde 436: E. Usul .................................................................................... 119<br />I. Genel olarak.............................................................. 119<br />Madde 437: II.Yargılama usulü ................................................................. 120<br />İkinci Bölüm<br />VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ<br />BİRİNCİ AYIRIM VASİNİN GÖREVLERİ<br />Madde 438: A. Göreve başlama ................................................................. 120<br />I. Defter tutma .............................................................. 120<br />Madde 439: II.Değerli şeylerin saklanması ...................................... 121<br />Madde 440: III.Taşınırların satılması ................................................ 121<br />Madde 441: IV.Paraların yatırılması ................................................. 121<br />1.Yatırma zorunluluğu............................................ 121<br />Madde 442: 2.Yatırımların dönüştürülmesi ................................ 121<br />Madde 443: V. Ticarî ve sınaî işletmeler .......................................... 121<br />Madde 444: VI.Taşınmazların satılması ............................................ 122<br />Madde 445: B. Özen ve temsil ................................................................... 122<br />I. Kişiye özen ............................................................... 122<br />1.Küçüklerde .......................................................... 122<br />a.Genel olarak .................................................... 122<br />Madde 446: b.Koruma amacıyla özgürlüğün<br />kısıtlanması .................................................... 122<br />Madde 447: 2.Kısıtlılarda ........................................................... 123<br />Madde 448: II.Temsil ....................................................................... 123<br />1.Genel olarak......................................................... 123<br />Madde 449: 2.Yasak işlemler ..................................................... 123<br />Madde 450: 3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması...... 123<br />Madde 451: 4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler ......... 123<br />a.Vasinin rızası ................................................... 123<br />Madde 452: b.Onamamanın sonucu ....................................... 124<br />Madde 453: 5.Meslek veya sanat ................................................ 124<br />Madde 454: C. Malvarlığının yönetilmesi .................................................. 124<br />I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü ..................... 124<br />Madde 455: II.Serbest mallar ........................................................... 124<br />Madde 456: D. Görevin süresi .................................................................... 124<br />Madde 457: E. Vasinin ücreti ..................................................................... 125<br />İKİNCİ AYIRIM<br />KAYYIMIN GÖREVLERİ<br />Madde 458: A. Kayyımın konumu ............................................................. 125<br />Madde 459: B. Kayyımlığın kapsamı ......................................................... 125<br />I. Belli bir iş ................................................................. 125<br />Madde 460: II.Malvarlığının yönetimi ............................................. 125<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ<br />Madde 461: A. Şikâyet ve itiraz ................................................................. 126<br />Madde 462: B. İzin ..................................................................................... 126<br />I. Vesayet makamından ................................................ 126<br />Madde 463: II.Denetim makamından ............................................... 127<br />Madde 464: C. Rapor ve hesapların incelenmesi ........................................ 127<br />Madde 465: D. İznin bulunmaması............................................................. 127<br />DÖRDÜNCÜ AYIRIM<br />VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU<br />Madde 466: A. Özen yükümü..................................................................... 128<br />Madde 467: B. Vasinin sorumluluğu .......................................................... 128<br />Madde 468: C. Devletin sorumluluğu......................................................... 128<br />Madde 469: D. Görev ve yetki.................................................................... 128<br />Üçüncü Bölüm<br />VESAYETİN SONA ERMESİ<br />BİRİNCİ AYIRIM<br />VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ<br />Madde 470: A. Küçüklerde ........................................................................ 129<br />Madde 471: B. Hükümlülerde .................................................................... 129<br />Madde 472: C. Diğer kısıtlılarda ................................................................ 129<br />I. Kaldırılması .............................................................. 129<br />Madde 473: II.Usulü ........................................................................ 129<br />1.İlân....................................................................... 129<br />Madde 474: 2.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında .................... 130<br />Madde 475: 3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde<br />bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde... 130<br />Madde 476: 4.İstek üzerine kısıtlamada ..................................... 130<br />Madde 477: D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta .................................. 130<br />I. Genel olarak.............................................................. 130<br />Madde 478: II.İlân ..................................................................................... 130<br />İKİNCİ AYIRIM<br />VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ<br />Madde 479: A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm .................................... 131<br />Madde 480: B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması ................................ 131<br />I. Sürenin dolması ........................................................ 131<br />Madde 481: II.Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması ...... 131<br />Madde 482: III.Göreve devam zorunluluğu ...................................... 131<br />Madde 483: C. Görevden alınma ................................................................ 131<br />I. Sebepleri ................................................................... 131<br />Madde 484: II.Usulü ........................................................................ 132<br />1.İstek üzerine veya re’sen ..................................... 132<br />Madde 485: 2.Araştırma ve uyarı ............................................... 133<br />Madde 486: 3.Geçici önlemler ................................................... 132<br />Madde 487: 4.Diğer önlemler ..................................................... 132<br />Madde 488: 5.İtiraz .................................................................... 132<br />ÜÇÜNCÜ AYIRIM<br />VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI<br />Madde 489: A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi ................................. 133<br />Madde 490: B. Rapor ve hesabın incelenmesi ............................................ 133<br />Madde 491: C. Vasinin görevine son verilmesi .......................................... 133<br />Madde 492: D. Sorumluluk davasında zamanaşımı.................................... 133<br />I. Olağan zamanaşımı................................................... 133<br />Madde 493: II.Olağanüstü zamanaşımı ............................................ 134<br />Madde&
 • Açıklama
  • Önsöz ................................................................................................................. III
   İçindekiler ............................................................................................................ V
   Kısaltmalar Listesi................................................................................... LXXXIII
   TÜRK MEDENÎ KANUNU
   BAŞLANGIÇ
   Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ....................................... 3
   Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı ....................................................... 3
   I. Dürüst davranma........................................................... 3
   Madde 3: II.İyiniyet .......................................................................... 3
   Madde 4: III.Hâkimin takdir yetkisi ................................................... 4
   Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler .......................................................... 4
   Madde 6: D. İspat kuralları ........................................................................... 4
   I. İspat yükü ...................................................................... 4
   Madde 7: II.Resmî belgelerle ispat.................................................... 4
   BİRİNCİ KİTAP
   KİŞİLER HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM
   GERÇEK KİŞİLER
   Birinci Bölüm
   KİŞİLİK
   Madde 8: A. Genel olarak ............................................................................. 5
   I. Hak ehliyeti ................................................................... 5
   Madde 9: II.Fiil ehliyeti .................................................................... 5
   1.Kapsamı.................................................................... 5
   Madde 10: 2.Koşulları ................................................................... 5
   a.Genel olarak ......................................................... 5
   Madde 11: b.Erginlik................................................................. 5
   Madde 12: c.Ergin kılınma ........................................................ 6
   Madde 13: d.Ayırt etme gücü .................................................... 6
   Madde 14: III.Fiil ehliyetsizliği ............................................................ 6
   1.Genel olarak .............................................................. 6
   Madde 15: 2.Ayırt etme gücünün bulunmaması ............................ 6
   Madde 16: 3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.......... 6
   Madde 17: IV.Hısımlık......................................................................... 6
   1.Kan hısımlığı ............................................................ 6
   Madde 18: 2.Kayın hısımlığı ......................................................... 7
   Madde 19: V. Yerleşim yeri ................................................................. 7
   1.Tanım........................................................................ 7
   Madde 20: 2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri ......... 7
   Madde 21: 3.Yasal yerleşim yeri ................................................... 7
   Madde 22: 4.Kurumlarda bulunma ................................................ 8
   Madde 23: B. Kişiliğin korunması .................................................................. 8
   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı.............................. 8
   Madde 24: II.Saldırıya karşı ................................................................ 8
   1.İlke............................................................................ 8
   Madde 25: 2.Davalar ..................................................................... 8
   Madde 26: III.Ad üzerindeki hak.......................................................... 9
   1.Adın korunması ........................................................ 9
   Madde 27: 2.Adın değiştirilmesi.................................................... 9
   Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu ..................................................... 9
   I. Doğum ve ölüm ............................................................. 9
   Madde 29: II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı.....................................10
   1.İspat yükü ..............................................................10
   Madde 30: 2.İspat araçları ..........................................................10
   a.Genel olarak.......................................................10
   Madde 31: b.Ölüm karinesi ....................................................10
   Madde 32: III.Gaiplik kararı ..............................................................10
   1.Genel olarak ...........................................................10
   Madde 33: 2.Yargılama usulü.....................................................11
   Madde 34: 3.İstemin düşmesi .....................................................11
   Madde 35: 4.Hükmü ...................................................................11
   İkinci Bölüm
   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
   Madde 36: A. Genel olarak .........................................................................11
   I. Sicil .............................................................................11
   Madde 37: II.Görevliler....................................................................12
   Madde 38: III.Sorumluluk ................................................................. 12
   Madde 39: IV.Düzeltme ....................................................................12
   1.Genel olarak...........................................................12
   Madde 40: 2.Cinsiyet değişikliğinde ..........................................12
   Madde 41: B. Doğum kütüğü .....................................................................13
   I. Bildirme ......................................................................13
   Madde 42: II.Doğum kütüğünde değişiklikler..................................13
   Madde 43: C. Ölüm kütüğü........................................................................13
   I. Ölümün bildirilmesi....................................................13
   Madde 44: II.Cesedi bulunamayan kişi ............................................13
   Madde 45: III.Gaiplik kararı..............................................................13
   Madde 46: IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi .............................13
   İKİNCİ KISIM
   TÜZEL KİŞİLER
   Birinci Bölüm
   GENEL HÜKÜMLER
   Madde 47: A. Tüzel kişilik .........................................................................14
   Madde 48: B. Hak ehliyeti ..........................................................................14
   Madde 49: C. Fiil ehliyeti ...........................................................................14
   I. Koşulu ........................................................................14
   Madde 50: II.Kullanılması ...............................................................14
   Madde 51: D. Yerleşim yeri .......................................................................15
   Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi ............................................................15
   I. Sınırlı devam etme ......................................................15
   Madde 53: II.Malvarlığının tasfiyesi ................................................15
   Madde 54: III.Malvarlığının özgülenmesi .........................................15
   Madde 55: F. Saklı hükümler ......................................................................15
   İkinci Bölüm
   DERNEKLER
   Madde 56: A. Kuruluşu ..............................................................................16
   I. Tanımı ........................................................................16
   Madde 57: II.Dernek kurma hakkı ...................................................16
   Madde 58: III.Tüzük..........................................................................16
   Madde 59: IV.Tüzel kişiliğin kazanılması .........................................17
   1.Kazanma anı ..........................................................17
   Madde 60: 2.İnceleme ................................................................17
   Madde 61: 3.Dernek tüzüğünün ilânı..........................................17
   Madde 62: 4.İlk genel kurul toplantısı ........................................17
   Madde 63: B. Üyelik ..................................................................................18
   I. Kazanılması ................................................................18
   1.Kural ......................................................................18
   Madde 64: 2.Koşulları ................................................................18
   Madde 65: II.Sona ermesi ................................................................18
   1.Kendiliğinden .........................................................18
   Madde 66: 2.Çıkma ile ................................................................19
   Madde 67: 3.Çıkarılma ile ...........................................................19
   Madde 68: III.Kapsamı......................................................................19
   1.Üyelerin hakları .....................................................19
   a.Eşitlik ilkesi .......................................................19
   Madde 69: b.Oy hakkı ............................................................19
   Madde 70: 2.Üyelerin yükümlülükleri........................................20
   a.Ödenti verme borcu ...........................................20
   Madde 71: b.Diğer yükümlülükler .........................................20
   Madde 72: C. Organlar ...............................................................................20
   I. Genel olarak ................................................................20
   Madde 73: II.Genel kurul .................................................................20
   1.Niteliği ve oluşumu ................................................20
   Madde 74: 2.Toplanması .............................................................21
   a.Olağan toplantı ..................................................21
   Madde 75: b.Olağanüstü toplantı............................................21
   Madde 76: c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar ...........21
   Madde 77: 3.Toplantıya çağrı......................................................21
   Madde 78: 4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ......................22
   Madde 79: 5.Toplantı usulü.........................................................22
   Madde 80: 6.Genel kurulun görev ve yetkileri ............................22
   Madde 81: 7.Genel kurul kararları ..............................................23
   a.Karar yeter sayısı ...............................................23
   Madde 82: b.Oy hakkından yoksunluk...................................23
   Madde 83: c.Kararın iptali......................................................23
   Madde 84: III.Yönetim kurulu...........................................................23
   1.Oluşumu ................................................................23
   Madde 85: 2.Görevleri................................................................24
   Madde 86: IV.Denetim kurulu ..........................................................24
   Madde 87: D. Sona erme ............................................................................24
   I. Kendiliğinden .............................................................24
   Madde 88: II.Genel kurul kararı ile .................................................25
   Madde 89: III.Mahkeme kararı ile....................................................25
   Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri ........................................................25
   I. Genel olarak................................................................25
   Madde 91: II.Uluslararası faaliyet ....................................................25
   1.Faaliyet serbestliği .................................................25
   Madde 92: 2.Yabancı dernekler..................................................26
   Madde 93: III.Yabancıların dernek kurma hakkı...............................26
   Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi .....................................................26
   I. Şube açmaları .............................................................26
   1.Kuruluşu ................................................................26
   Madde 95: 2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler .........27
   Madde 96: II.Üst kuruluşlar kurmaları ..............................................27
   1.Federasyon .............................................................27
   Madde 97: 2.Konfederasyon .......................................................27
   Madde 98: 3.Ortak hükümler......................................................27
   Madde 99: G. Dernek gelirleri ....................................................................28
   Madde 100: H. Saklı hükümler.....................................................................28
   Üçüncü Bölüm
   VAKIFLAR
   Madde 101: A. Kuruluşu ..............................................................................28
   I. Tanımı ........................................................................28
   Madde 102: II.Kuruluş şekli...............................................................29
   Madde 103: III.Temyiz ve iptal ...........................................................29
   Madde 104: IV.Tescil ve ilân ..............................................................29
   Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk ...............30
   Madde 106: B. Vakıf senedi .........................................................................30
   I. İçeriği..........................................................................30
   Madde 107: II.Noksanlıklar ...............................................................30
   Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ..............................30
   Madde 109: D. Vakfın örgütü.......................................................................31
   I. Genel olarak ................................................................31
   Madde 110: II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ......................31
   Madde 111: E. Denetim ................................................................................31
   Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi ......................32
   I. Yönetimin değiştirilmesi.............................................32
   Madde 113: II.Amacın ve malların değiştirilmesi ..............................32
   Madde 114: G. Yıllık rapor ..........................................................................33
   Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma .................................................33
   Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi ................................................................33
   Madde 117: J. Diğer hükümler .....................................................................33
   İKİNCİ KİTAP
   AİLE HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU
   Birinci Bölüm
   EVLENME
   BİRİNCİ AYIRIM
   NİŞANLILIK
   Madde 118: A. Nişanlanma ..........................................................................34
   Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri .........................................................34
   I. Dava hakkının bulunmaması.......................................34
   Madde 120: II.Nişanın bozulmasının sonuçları ..................................34
   1.Maddî tazminat ......................................................34
   Madde 121: 2.Manevî tazminat ....................................................35
   Madde 122: III.Hediyelerin geri verilmesi ..........................................35
   Madde 123: IV.Zamanaşımı ................................................................35
   İKİNCİ AYIRIM
   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
   Madde 124: A. Ehliyetin koşulları................................................................35
   I. Yaş..............................................................................35
   Madde 125: II.Ayırt etme gücü ..........................................................36
   Madde 126: III.Yasal temsilcinin izni .................................................36
   1.Küçükler hakkında.................................................36
   Madde 127: 2.Kısıtlılar hakkında .................................................36
   Madde 128: 3.Mahkemeye başvurma ...........................................36
   Madde 129: B. Evlenme engelleri ................................................................36
   I. Hısımlık ......................................................................36
   Madde 130: II.Önceki evlilik .............................................................37
   1.Sona erdiğinin ispatı ..............................................37
   a.Genel olarak ......................................................37
   Madde 131: b.Gaiplik durumunda ............................................37
   Madde 132: 2.Kadın için bekleme süresi......................................37
   Madde 133: III.Akıl hastalığı ..............................................................37
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
   Madde 134: A. Başvuru................................................................................37
   I. Başvuru makamı .........................................................37
   Madde 135: II.Şekli .............................................................................38
   Madde 136: III.Belgeler ......................................................................38
   Madde 137: IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi...............................38
   Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü...................................38
   Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil .......................................................39
   I. Koşulları .....................................................................39
   1.Evlenme izni ..........................................................39
   Madde 140: 2.Evlenmenin yapılamaması .....................................39
   Madde 141: II.Yapılışı .......................................................................39
   1.Tören yeri ..............................................................39
   Madde 142: 2.Törenin şekli ..........................................................39
   Madde 143: 3.Aile cüzdanı ve dinî tören......................................40
   Madde 144: C. Yönetmelik ..........................................................................40
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   BATIL OLAN EVLENMELER
   Madde 145: A. Mutlak butlan .......................................................................40
   I. Sebepleri .....................................................................40
   Madde 146: II.Dava açma görevi ve hakkı.........................................40
   Madde 147: III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması.................41
   Madde 148: B. Nisbî butlan..........................................................................41
   I. Eşlerin dava hakkı.......................................................41
   1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk..................41
   Madde 149: 2.Yanılma .................................................................41
   Madde 150: 3.Aldatma .................................................................41
   Madde 151: 4.Korkutma ...............................................................42
   Madde 152: 5.Hak düşürücü süre .................................................42
   Madde 153: II.Yasal temsilcinin dava hakkı ......................................42
   Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler............................................42
   I. Bekleme süresine uymama .........................................42
   Madde 155: II.Şekil kurallarına uymama ...........................................42
   Madde 156: D. Butlan kararı ........................................................................43
   I. Genel olarak ................................................................43
   Madde 157: II.Sonuçları .........................................................................43
   1.Çocuklar yönünden ................................................43
   Madde 158: 2.Eşler yönünden ......................................................43
   Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı ........................................................43
   Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü ......................................................43
   İkinci Bölüm
   BOŞANMA
   Madde 161: A. Boşanma sebepleri ...............................................................44
   I. Zina .............................................................................44
   Madde 162: II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış .........44
   Madde 163: III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme .......................44
   Madde 164: IV.Terk ............................................................................44
   Madde 165: V. Akıl hastalığı ..............................................................45
   Madde 166: VI.Evlilik birliğinin sarsılması ........................................45
   Madde 167: B. Dava .....................................................................................46
   I. Konusu........................................................................46
   Madde 168: II.Yetki ...........................................................................46
   Madde 169: III.Geçici önlemler ..........................................................46
   Madde 170: C. Karar ....................................................................................46
   I. Boşanma veya ayrılık .................................................46
   Madde 171: II.Ayrılık süresi ..............................................................47
   Madde 172: III.Ayrılık süresinin bitimi...............................................47
   Madde 173: IV.Boşanan kadının kişisel durumu................................. 47
   Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka ..................................47
   1.Maddî ve manevî tazminat.....................................47
   Madde 175: 2.Yoksulluk nafakası ................................................48
   Madde 176: 3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ..................48
   Madde 177: 4.Yetki ......................................................................48
   Madde 178: 5.Zamanaşımı ...........................................................48
   Madde 179: VI.Mal rejiminin tasfiyesi ...............................................49
   1.Boşanma hâlinde ....................................................49
   Madde 180: 2.Ayrılık hâlinde .......................................................49
   Madde 181: VII.Miras hakları ...............................................................49
   Madde 182: VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları .............49
   1.Hâkimin takdir yetkisi ...........................................49
   Madde 183: 2.Durumun değişmesi ...............................................50
   Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü ................................................50
   Üçüncü Bölüm
   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
   Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler .....................................................50
   I. Genel olarak................................................................50
   Madde 186: II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere
   katılma........................................................................51
   Madde 187: III.Kadının soyadı............................................................51
   Madde 188: B. Birliğin temsili .....................................................................51
   I. Eşlerin temsil yetkisi ..................................................51
   Madde 189: II.Sorumluluk ................................................................. 52
   Madde 190: III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması........52
   Madde 191: IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi ................................. 52
   Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi ............................................................52
   Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri .......................................................52
   I. Genel olarak ................................................................52
   Madde 194: II.Aile konutu .................................................................53
   Madde 195: E. Birliğin korunması ...............................................................53
   I. Genel olarak ................................................................53
   Madde 196: II.Eşler birlikte yaşarken ................................................53
   Madde 197: III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi..................................54
   Madde 198: IV.Borçlulara ait önlemler ...............................................54
   Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması .................................54
   Madde 200: VI.Durumun değişmesi....................................................55
   Madde 201: VII.Yetki ...........................................................................55
   Dördüncü Bölüm
   EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   Madde 202: A. Yasal mal rejimi ...................................................................55
   Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi ..........................................................55
   I. Sözleşmenin içeriği.....................................................55
   Madde 204: II.Sözleşme ehliyeti ........................................................56
   Madde 205: III.Sözleşmenin şekli .......................................................56
   Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi ..........................................................56
   I. Eşlerden birinin istemi ile ...........................................56
   1.Karar ......................................................................56
   Madde 207: 2.Yetki ......................................................................57
   Madde 208: 3.Mal ayrılığına geçişten dönme ...............................57
   Madde 209: II.Cebrî icra hâlinde........................................................57
   1.İflâsta .....................................................................57
   Madde 210: 2.Hacizde..................................................................57
   Madde 211: 3.Eski rejime dönme .................................................57
   Madde 212: III.Önceki rejimin tasfiyesi ..............................................58
   Madde 213: D. Alacaklıların korunması.......................................................58
   Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .............................58
   Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi ......................58
   Madde 216: G. Envanter ...............................................................................58
   Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar .......................................................59
   İKİNCİ AYIRIM
   EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
   Madde 218: A. Mülkiyet ..............................................................................59
   I. Kapsamı ......................................................................59
   Madde 219: II.Edinilmiş mallar .........................................................59
   Madde 220: III.Kişisel mallar..............................................................59
   1.Kanuna göre...........................................................59
   Madde 221: 2.Sözleşmeye göre ....................................................60
   Madde 222: IV.İspat............................................................................60
   Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................60
   Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................60
   Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................61
   I. Sona erme anı .............................................................61
   Madde 226: II.Malların geri alınması ve borçlar ................................61
   1.Genel olarak...........................................................61
   Madde 227: 2.Değer artış payı......................................................61
   Madde 228: III.Eşlerin paylarının hesaplanması ................................. 61
   1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması ...61
   Madde 229: 2.Eklenecek değerler ................................................62
   Madde 230: 3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında
   denkleştirme .........................................................62
   Madde 231: 4.Artık değer.............................................................62
   Madde 232: IV.Değerin belirlenmesi ..................................................63
   1.Sürüm değeri .........................................................63
   Madde 233: 2.Gelir değeri ............................................................63
   a.Genel olarak ......................................................63
   Madde 234: b.Özel hâller .........................................................63
   Madde 235: 3.Değerlendirme anı .................................................64
   Madde 236: V. Artık değere katılma ...................................................64
   1.Kanuna göre ...........................................................64
   Madde 237: 2.Sözleşmeye göre ....................................................64
   a.Genel olarak ......................................................64
   Madde 238: b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla
   mal ayrılığında ..................................................64
   Madde 239: VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi ..64
   1.Ödeme ve ertelenmesi ............................................64
   Madde 240: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................65
   Madde 241: 3.Üçüncü kişilere karşı dava .....................................65
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   MAL AYRILIĞI
   Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66
   Madde 243: B. Diğer hükümler ....................................................................66
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
   Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66
   I. Genel olarak ................................................................66
   Madde 245: II.İspat ............................................................................66
   Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk.........................................................66
   Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................67
   I. Sona erme anı .............................................................67
   Madde 248: II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi ..........67
   1.Genel olarak ...........................................................67
   Madde 249: 2.Katkıdan doğan hak ...............................................67
   Madde 250: III.Aileye özgülenen mallar .............................................67
   1.Kural ......................................................................67
   Madde 251: 2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...............................68
   Madde 252: 3.Paylaştırma isteminin reddi ...................................68
   Madde 253: 4.Paylaştırma yöntemi ..............................................68
   Madde 254: IV.Aile konutu ve ev eşyası .............................................68
   1.İptal veya boşanma hâlinde....................................68
   Madde 255: 2.Ölüm hâlinde .........................................................69
   BEŞİNCİ AYIRIM
   MAL ORTAKLIĞI
   Madde 256: A. Mülkiyet ..............................................................................70
   I. Kapsamı ......................................................................70
   Madde 257: II.Ortaklık malları...........................................................70
   1.Genel mal ortaklığı ................................................70
   Madde 258: 2.Sınırlı mal ortaklığı................................................70
   a.Edinilmiş mallarda ortaklık ...............................70
   Madde 259: b.Diğer mal ortaklıkları ........................................70
   Madde 260: III.Kişisel mallar..............................................................71
   Madde 261: IV.İspat............................................................................71
   Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf..............................................................71
   I. Ortaklık mallarında.....................................................71
   1.Olağan yönetim .....................................................71
   Madde 263: 2.Olağanüstü yönetim...............................................71
   Madde 264: 3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası .........71
   Madde 265: 4.Mirasın kabulü veya reddi .....................................72
   Madde 266: 5.Sorumluluk ve yönetim giderleri ...........................72
   Madde 267: II.Kişisel mallar ..............................................................72
   Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................72
   I. Ortaklık borçları .........................................................72
   Madde 269: II.Kişisel borçlar.............................................................73
   Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar .......................................................73
   Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye....................................73
   I. Sona erme anı .............................................................73
   Madde 272: II.Kişisel mala ekleme....................................................73
   Madde 273: III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme . 74
   Madde 274: IV.Değer artış payı ..........................................................74
   Madde 275: V. Değer belirlenmesi .....................................................74
   Madde 276: VI.Paylaşma ....................................................................74
   1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 74
   Madde 277: 2.Diğer hâllerde ........................................................74
   Madde 278: VII.Paylaşma usulü ...........................................................75
   1.Kişisel mallar.........................................................75
   Madde 279: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................75
   Madde 280: 3.Diğer malvarlığı değerleri......................................75
   Madde 281: 4.Diğer paylaşma kuralları........................................76
   İKİNCİ KISIM
   HISIMLIK
   Birinci Bölüm
   SOYBAĞININ KURULMASI
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması......................................76
   Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü .........................................76
   I. Yetki ...........................................................................76
   Madde 284: II.Yargılama usulü..........................................................76
   İKİNCİ AYIRIM
   KOCANIN BABALIĞI
   Madde 285: A. Babalık karinesi ...................................................................77
   Madde 286: B. Soybağının reddi ..................................................................77
   I. Dava hakkı ..................................................................77
   Madde 287: II.İspat ............................................................................77
   1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ..........................77
   Madde 288: 2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında anarahmine düşme......................................................77
   Madde 289: III.Hak düşürücü süreler ..................................................78
   Madde 290: C. Karinelerin çakışması...........................................................78
   Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı ..................................................78
   Madde 292: E. Sonradan evlenme ................................................................79
   I. Koşulu.........................................................................79
   Madde 293: II.Bildirim ......................................................................79
   Madde 294: III.İtiraz ve iptal...............................................................79
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
   Madde 295: A. Tanıma .................................................................................80
   I. Koşulları ve şekli ........................................................80
   Madde 296: II.Bildirim ......................................................................80
   Madde 297: III.İptal davası .................................................................80
   1.Tanıyanın dava hakkı.............................................80
   Madde 298: 2.İlgililerin dava hakkı ..............................................80
   a.Genel olarak.......................................................80
   Madde 299: b.İspat yükü ..........................................................81
   Madde 300: 3.Hak düşürücü süreler .............................................81
   Madde 301: B. Babalık hükmü .....................................................................81
   I. Dava hakkı..................................................................81
   Madde 302: II.Karine .........................................................................81
   Madde 303: III.Hak düşürücü süreler ..................................................82
   Madde 304: IV.Ananın malî hakları ....................................................83
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   EVLÂT EDİNME
   Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi .................................................83
   I. Genel koşulları............................................................83
   Madde 306: II.Birlikte evlât edinme ..................................................83
   Madde 307: III.Tek başına evlât edinme .............................................84
   Madde 308: IV.Küçüğün rızası ve yaşı ...............................................84
   Madde 309: V. Ana ve babanın rızası .................................................84
   1.Şekil.......................................................................84
   Madde 310: 2.Zamanı...................................................................85
   Madde 311: 3.Rızanın aranmaması ..............................................85
   a.Koşulları ............................................................85
   Madde 312: b.Karar ................................................................. 85
   Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .............................85
   Madde 314: C. Hükümleri ............................................................................86
   Madde 315: D. Şekil ve usul ........................................................................87
   I. Genel olarak................................................................87
   Madde 316: II.Araştırma ....................................................................87
   Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması ............................................88
   I. Sebepleri .....................................................................88
   1.Rızanın bulunmaması ............................................88
   Madde 318: 2.Diğer noksanlıklar .................................................88
   Madde 319: II.Hak düşürücü süre ......................................................88
   Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık................................................89
   BEŞİNCİ AYIRIM
   SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
   Madde 321: A. Soyadı ..................................................................................89
   Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler ......................................................89
   Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki ..........................................................90
   I. Ana ve baba ile ...........................................................90
   1.Kural ......................................................................90
   Madde 324: 2.Sınırları ..................................................................90
   Madde 325: II.Üçüncü kişiler ile........................................................90
   Madde 326: III.Yetki ...........................................................................90
   Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama ...............91
   I. Kapsamı ......................................................................91
   Madde 328: II.Süresi ..........................................................................91
   Madde 329: III.Dava hakkı..................................................................91
   Madde 330: IV.Nafaka miktarının takdiri ...........................................91
   Madde 331: V. Durumun değişmesi....................................................92
   Madde 332: VI.Geçici önlemler ..........................................................92
   1.Genel olarak ...........................................................92
   Madde 333: 2.Babalığın tespitinden önce.....................................92
   Madde 334: VII.Güvence verilmesi ......................................................92
   ALTINCI AYIRIM
   VELÂYET
   Madde 335: A. Genel olarak .........................................................................92
   I. Koşullar ......................................................................92
   Madde 336: II.Ana ve baba evli ise ....................................................93
   Madde 337: III.Ana ve baba evli değilse .............................................93
   Madde 338: IV.Üvey çocuklar ............................................................93
   Madde 339: B. Velâyetin kapsamı................................................................93
   I. Genel olarak ................................................................93
   Madde 340: II.Eğitim .........................................................................94
   Madde 341: III.Dinî eğitim..................................................................94
   Madde 342: IV.Çocuğun temsil edilmesi ............................................94
   Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti ...................................................94
   Madde 344: VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi......................................95
   Madde 345: VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler......95
   Madde 346: C. Çocuğun korunması .............................................................95
   I. Koruma önlemleri .......................................................95
   Madde 347: II.Çocukların yerleştirilmesi ...........................................95
   Madde 348: III.Velâyetin kaldırılması ................................................96
   1.Genel olarak...........................................................96
   Madde 349: 2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .......96
   Madde 350: 3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve
   babanın yükümlülükleri ........................................96
   Madde 351: IV.Durumun değişmesi....................................................97
   YEDİNCİ AYIRIM
   ÇOCUK MALLARI
   Madde 352: A. Yönetim ...............................................................................97
   I. Genel olarak................................................................97
   Madde 353: II.Evlilik sona erince ......................................................97
   Madde 354: B. Kullanma hakkı ....................................................................97
   Madde 355: C. Gelirlerin sarfı......................................................................97
   Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .............................................98
   Madde 357: E. Çocuğun serbest malları .......................................................98
   I. Kazandırmalar ............................................................98
   Madde 358: II.Saklı pay .....................................................................98
   Madde 359: III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel
   kazanç ........................................................................98
   Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması ................................................99
   I. Önlemler .....................................................................99
   Madde 361: II.Yönetimin ana ve babadan alınması ...........................99
   Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi ........................................................99
   I. Malların devri .............................................................99
   Madde 363: II.Ana ve babanın sorumluluğu ......................................99
   İkinci Bölüm
   AİLE
   BİRİNCİ AYIRIM
   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri ........................................................... 100
   Madde 365: B. Dava hakkı ......................................................................... 100
   Madde 366: C. Korunmaya muhtaç kişiler ................................................. 100
   İKİNCİ AYIRIM
   EV DÜZENİ
   Madde 367: A. Koşulları ............................................................................ 101
   Madde 368: B. Hükümleri .......................................................................... 101
   I. Ev düzeni ve gözetim................................................ 101
   Madde 369: II.Sorumluluk ............................................................... 101
   Madde 370: III.Altsoyun denkleştirme alacağı.................................. 102
   1.Koşulları............................................................... 102
   Madde 371: 2.İstenmesi .............................................................. 102
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   AİLE MALLARI
   Madde 372: A. Aile vakfı ........................................................................... 102
   Madde 373: B. Aile malları ortaklığı .......................................................... 102
   I. Oluşumu ................................................................... 102
   1.Koşulları............................................................... 102
   Madde 374: 2.Şekil ..................................................................... 103
   Madde 375: II.Süre........................................................................... 103
   Madde 376: III.Hükmü ...................................................................... 103
   1.Elbirliği ile işletme .............................................. 103
   Madde 377: 2.Yönetim ve temsil ................................................ 103
   a.Genel olarak..................................................... 103
   Madde 378: b.Yöneticinin yetkisi .......................................... 104
   Madde 379: 3.Ortak mallar ve kişisel mallar .............................. 104
   Madde 380: IV.Ortaklığın sona ermesi.............................................. 104
   1.Sebepleri .............................................................. 104
   Madde 381: 2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme............. 105
   Madde 382: 3.Ölüm.................................................................... 105
   Madde 383: 4.Paylaşma kuralları ............................................... 105
   Madde 384: V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı............................ 105
   1.Konusu ................................................................. 105
   Madde 385: 2.Özel sona erdirme sebepleri................................. 105
   Madde 386: C. Aile yurdu .......................................................................... 106
   I. Genel olarak .............................................................. 106
   Madde 387: II.Kurulması ................................................................. 106
   1.Koşulları .............................................................. 106
   Madde 388: 2.Usul ve şekil ........................................................ 106
   a.İlân................................................................... 106
   Madde 389: b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ............ 107
   Madde 390: c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi.......................... 107
   Madde 391: III.Sonuçları................................................................... 107
   1.Tasarruf hakkının sınırlanması ............................ 107
   Madde 392: 2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ............... 107
   Madde 393: 3.Malikin ödemede acze düşmesi ........................... 107
   Madde 394: IV.Sona ermesi .............................................................. 108
   1.Malikin ölümü hâlinde......................................... 108
   Madde 395: 2.Malikin sağlığında ............................................... 108
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   VESAYET
   Birinci Bölüm
   VESAYET DÜZENİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARI
   Madde 396: A. Genel olarak ....................................................................... 109
   Madde 397: B. Vesayet daireleri ................................................................ 109
   I. Kamu vesayeti .......................................................... 109
   Madde 398: II.Özel vesayet ............................................................. 109
   1.Koşulları .............................................................. 109
   Madde 399: 2.Kurulması ............................................................ 110
   Madde 400: 3.Aile meclisi .......................................................... 110
   Madde 401: 4.Güvence............................................................... 110
   Madde 402: 5.Sona ermesi ......................................................... 110
   Madde 403: C. Vasi ve kayyım .................................................................. 110
   İKİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
   Madde 404: A. Küçüklük ........................................................................... 111
   Madde 405: B. Kısıtlama............................................................................ 111
   I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ............................... 111
   Madde 406: II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde
   bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim........... 111
   Madde 407: III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza ......................................... 111
   Madde 408: IV.İstek üzerine ............................................................. 112
   Madde 409: C. Usul .................................................................................... 112
   I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu ................... 112
   Madde 410: II.İlân............................................................................ 112
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   YETKİ
   Madde 411: A. Vesayet işlerinde yetki ....................................................... 113
   Madde 412: B. Yerleşim yerinin değişmesi................................................ 113
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VASİNİN ATANMASI
   Madde 413: A. Koşulları ............................................................................ 113
   I. Genel olarak .............................................................. 113
   Madde 414: II.Eşin ve hısımların önceliği ....................................... 113
   Madde 415: III.İlgililerin isteği ......................................................... 114
   Madde 416: IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü ..................................... 114
   Madde 417: V. Vasilikten kaçınme sebepleri .................................... 114
   Madde 418: VI.Vasiliğe engel olan sebepler ..................................... 114
   Madde 419: B. Atama usulü ....................................................................... 115
   I. Vasinin atanması....................................................... 115
   Madde 420: II.Geçici önlemler......................................................... 115
   Madde 421: III.Tebliğ ve ilân ............................................................ 115
   Madde 422: IV.Kaçınma ve itiraz...................................................... 115
   1.Usul ..................................................................... 115
   Madde 423: 2.Geçici görev......................................................... 116
   Madde 424: 3.Karar .................................................................... 116
   Madde 425: V. Görevin verilmesi ..................................................... 116
   BEŞİNCİ AYIRIM
   KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
   Madde 426: A. Kayyımlığı gerektiren hâller .............................................. 116
   I. Temsil ....................................................................... 116
   Madde 427: II.Yönetim .................................................................... 117
   1.Kanun gereği........................................................ 117
   Madde 428: 2.İstek üzerine......................................................... 117
   Madde 429: B. Yasal danışmanlık .............................................................. 117
   Madde 430: C. Yetki .................................................................................. 118
   Madde 431: D. Usul ................................................................................... 118
   ALTINCI AYIRIM
   KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
   Madde 432: A. Koşulları ............................................................................ 118
   Madde 433: B. Yetki .................................................................................. 119
   Madde 434: C. Bildirim yükümlülüğü........................................................ 119
   Madde 435: D. İtiraz................................................................................... 119
   Madde 436: E. Usul .................................................................................... 119
   I. Genel olarak.............................................................. 119
   Madde 437: II.Yargılama usulü ................................................................. 120
   İkinci Bölüm
   VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM VASİNİN GÖREVLERİ
   Madde 438: A. Göreve başlama ................................................................. 120
   I. Defter tutma .............................................................. 120
   Madde 439: II.Değerli şeylerin saklanması ...................................... 121
   Madde 440: III.Taşınırların satılması ................................................ 121
   Madde 441: IV.Paraların yatırılması ................................................. 121
   1.Yatırma zorunluluğu............................................ 121
   Madde 442: 2.Yatırımların dönüştürülmesi ................................ 121
   Madde 443: V. Ticarî ve sınaî işletmeler .......................................... 121
   Madde 444: VI.Taşınmazların satılması ............................................ 122
   Madde 445: B. Özen ve temsil ................................................................... 122
   I. Kişiye özen ............................................................... 122
   1.Küçüklerde .......................................................... 122
   a.Genel olarak .................................................... 122
   Madde 446: b.Koruma amacıyla özgürlüğün
   kısıtlanması .................................................... 122
   Madde 447: 2.Kısıtlılarda ........................................................... 123
   Madde 448: II.Temsil ....................................................................... 123
   1.Genel olarak......................................................... 123
   Madde 449: 2.Yasak işlemler ..................................................... 123
   Madde 450: 3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması...... 123
   Madde 451: 4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler ......... 123
   a.Vasinin rızası ................................................... 123
   Madde 452: b.Onamamanın sonucu ....................................... 124
   Madde 453: 5.Meslek veya sanat ................................................ 124
   Madde 454: C. Malvarlığının yönetilmesi .................................................. 124
   I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü ..................... 124
   Madde 455: II.Serbest mallar ........................................................... 124
   Madde 456: D. Görevin süresi .................................................................... 124
   Madde 457: E. Vasinin ücreti ..................................................................... 125
   İKİNCİ AYIRIM
   KAYYIMIN GÖREVLERİ
   Madde 458: A. Kayyımın konumu ............................................................. 125
   Madde 459: B. Kayyımlığın kapsamı ......................................................... 125
   I. Belli bir iş ................................................................. 125
   Madde 460: II.Malvarlığının yönetimi ............................................. 125
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
   Madde 461: A. Şikâyet ve itiraz ................................................................. 126
   Madde 462: B. İzin ..................................................................................... 126
   I. Vesayet makamından ................................................ 126
   Madde 463: II.Denetim makamından ............................................... 127
   Madde 464: C. Rapor ve hesapların incelenmesi ........................................ 127
   Madde 465: D. İznin bulunmaması............................................................. 127
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
   Madde 466: A. Özen yükümü..................................................................... 128
   Madde 467: B. Vasinin sorumluluğu .......................................................... 128
   Madde 468: C. Devletin sorumluluğu......................................................... 128
   Madde 469: D. Görev ve yetki.................................................................... 128
   Üçüncü Bölüm
   VESAYETİN SONA ERMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ
   Madde 470: A. Küçüklerde ........................................................................ 129
   Madde 471: B. Hükümlülerde .................................................................... 129
   Madde 472: C. Diğer kısıtlılarda ................................................................ 129
   I. Kaldırılması .............................................................. 129
   Madde 473: II.Usulü ........................................................................ 129
   1.İlân....................................................................... 129
   Madde 474: 2.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında .................... 130
   Madde 475: 3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde
   bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde... 130
   Madde 476: 4.İstek üzerine kısıtlamada ..................................... 130
   Madde 477: D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta .................................. 130
   I. Genel olarak.............................................................. 130
   Madde 478: II.İlân ..................................................................................... 130
   İKİNCİ AYIRIM
   VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
   Madde 479: A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm .................................... 131
   Madde 480: B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması ................................ 131
   I. Sürenin dolması ........................................................ 131
   Madde 481: II.Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması ...... 131
   Madde 482: III.Göreve devam zorunluluğu ...................................... 131
   Madde 483: C. Görevden alınma ................................................................ 131
   I. Sebepleri ................................................................... 131
   Madde 484: II.Usulü ........................................................................ 132
   1.İstek üzerine veya re’sen ..................................... 132
   Madde 485: 2.Araştırma ve uyarı ............................................... 133
   Madde 486: 3.Geçici önlemler ................................................... 132
   Madde 487: 4.Diğer önlemler ..................................................... 132
   Madde 488: 5.İtiraz .................................................................... 132
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
   Madde 489: A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi ................................. 133
   Madde 490: B. Rapor ve hesabın incelenmesi ............................................ 133
   Madde 491: C. Vasinin görevine son verilmesi .......................................... 133
   Madde 492: D. Sorumluluk davasında zamanaşımı.................................... 133
   I. Olağan zamanaşımı................................................... 133
   Madde 493: II.Olağanüstü zamanaşımı ............................................ 134
   Madde&

   Stok Kodu
   :
   9789753685429
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   699
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   İVORY
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat