Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
TARAFTARA UYGULANAN SPOR SUÇLARI SEYİRDEN YASAKLANMA Asım EKREN

TARAFTARA UYGULANAN SPOR SUÇLARI SEYİRDEN YASAKLANMA

Liste Fiyatı : 65,00
İndirimli Fiyat : 61,75
%5 İndirimli
Stokta var
9789753685528
363961
TARAFTARA UYGULANAN SPOR SUÇLARI SEYİRDEN YASAKLANMA
TARAFTARA UYGULANAN SPOR SUÇLARI SEYİRDEN YASAKLANMA
Filiz Kitabevi
61.75

1) Bu kitapta neler var (kitap içeriğinin özeti) .............................................1
2)6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanınmadde içeriklerine göre konu başlıkları................................................. 8
3)Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın amacı vekapsamı ..................................................................................................... 10
3.a.Yasanın amacı ...................................................................................... 10
3.b.Yasanın kapsamı .................................................................................. 11
4)Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da
04/07/2019 tarihli değişiklikle getirilen düzenlemeler (genel olarak) .. 12
5)6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Yasaya genel bakış, yasa neyi düzenlemiş, hangi eylemleri suç olarak
kabul etmiştir?.......................................................................................... 34
-Genel olarak hangi eylemler 6222 Sayılı Kanuna tabidir? ............................ 35
-7182 Sayılı Yasanın getirdiği değişikliklerin özeti ....................................... 36
5.a.Yasada suç olarak düzenlenen eylemler ............................................... 37
5.a.1.Yasada doğrudan yollamada bulunulan suçlar ............................ 39
5.a.2.Yasada dolaylı olarak yollamada bulunulan suçlar...................... 40
5.b. Yasadaki tedbirler ............................................................................... 42
5.c. Yasada yasaklandığı halde yaptırıma bağlanmamış eylemler ............. 43
5.d. Yasadaki suçların temel cezaları ......................................................... 43
6) 6222 Sayılı Yasanın uygulamasındaki aksaklıklar ve öneriler ............. 45
6.1. Çoğu suçlar ön ödemelik ve yaptırım miktarları düşük iken, başka bir deyişle caydırıcılığı az iken, 7182 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler sonucunda bu durum önemli ölçüde düzeltilmiştir.............................. 46
6.2. Kolluk veya idari makamlarca fazla bilinmeyen, uygulan(a)mayan,
aykırılık halinde soruşturma konusu edil(e)meyen hükümler ............. 47
6.3. Yasada olduğu halde yaptırıma bağlanmamış hükümler ..................... 48
6.4. Spordaki şiddet ve düzensizliğin daha etkin olarak giderilebilmesi
için öneriler, aksaklıklar ve çelişkili hükümleri................................... 49
6.5. Yasanın 3/1-ı. maddesinde tanımlanan "spor müsabakası" kavramı .. 54
6.6. Her müsabakadan önce anons yapılmasının yasal zorunluluk haline
getirilmesi, yapılmamasının yaptırıma bağlanması ............................ 54
7) 6222 Sayılı Yasa sporcu, futbolcu ve yöneticilere uygulanır mı? ......... 56
VI
8)Soruşturmalarda kolluk aşamasındaki eksiklikler, dikkat edilmesindeyararlı görülen hususlar .......................................................................... 61
9) Spor güvenliği şube müdürlükleri / spor güvenlik birimleri ................ 65
10)Spor müsabakalarındaki özel güvenlik görevlilerinin konumu,
yetkileri...................................................................................................... 68
11) Şike ve teşvik primi................................................................................... 73
11.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri .......................................................... 73
11.b. Genel olarak şike ve teşvik primi ...................................................... 75
11.c. (Tanım olarak) şike............................................................................ 76
11.d. (Tanım olarak) teşvik ........................................................................ 77
11.e. Hatır şikesi......................................................................................... 77
11.f. Şike ve teşvik primi suçunun failleri .................................................. 78
11.g. Şike ve teşvik primi suçunun tamamlanması..................................... 79
11.h. Şike ve teşvik primi suçunun cezası .................................................. 80
11.ı. Şike ve teşvik primi suçunun daha ağır cezayı gerektiren / nitelikli
halleri ................................................................................................. 80
11.i. Şike ve/veya teşvik primi suçunun birden fazla kez yani zincirleme
olarak işlenmesi ................................................................................. 80
11.k. Şike ve/veya teşvik primi suçu nedeniyle cezaya mahkumiyet
halinde, belli görevleri yapmaktan yasaklanma güvenlik tedbirinin
uygulanması ....................................................................................... 81
11.l. Şike ve/veya teşvik primi suçu nedeniyle cezaya mahkumiyet halinde,belli görevleri yapmaktan yasaklanma güvenlik tedbirinin süresi ne
kadardır? ............................................................................................ 82
11.m. Şike ve teşvik primi suçlarından dolayı güvenlik tedbiri olarak
verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma ile 6222 SK'daki tüm
suçlar nedeniyle güvenlik tedbiri olarak verilen belli görevleri
yapmaktan yasaklanma cezaları ne zaman verilebilir? .................... 83
11.n. Şike ve teşvik primi cezalarının ertelenmesi, hükmün açıklanmasınıngeri bırakılması, seçenek yaptırımlara çevrilmesi ............................ 85
11.o. Şike ve teşvik primi suçlarının spor kulüplerinin veya sair bir tüzel
kişinin yararına işlenmesi................................................................... 85
11.ö. Şike ve teşvik primi suçlarında cezasızlık nedeni ............................. 87
11.p. Şike ve teşvik primi suçlarını oluşturmayan (istisnai) eylemler ........ 88
11.r. Hakem, temsilci ve gözlemci kararları ya da hataları ile şike
ilişkisi................................................................................................. 89
11.s. Şike ve teşvik primi suçlarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve
kayda alınması uygulaması ................................................................ 91
12)Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde müsabaka, seyirve antrenman alanlarına girmek............................................................. 92
VII
12.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri .......................................................... 92
12.b. Yasal düzenlemenin kapsamı ve sonuçları........................................ 93
13)Yasak olan maddeler, spor alanlarına yasak madde sokmak ve
müsabaka düzeni bozmak ....................................................................... 97
13.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri, ......................................................... 97
13.b. Yasal düzenlemenin kapsamı ve sonuçları,....................................... 99
13.b.1. Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen taşınması,
bulundurulması yasak veya başlı başına suç olan diğer
silahların spor alanlarına sokulması, .................................... 99
13.b.2. Esasen bulundurulması yasak ya da suç olmamakla beraberkesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı,
parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin spor alanına
sokulması,............................................................................ 102
13.b.3. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili spor federasyon-larının belirlediği usul ve esaslara aykırı olarak alkollü içecek-lerin spor alanına sokulması, ............................................... 103
13.b.4. Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici,bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı
veya yakıcı maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokmak veya spor alanında seyircilere temin
etmek, .................................................................................. 105
13.b.5. Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici,bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve-ya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir veya antrenman alanla-rında kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozul-masına sebebiyet vermek,.................................................... 106
13.b.6. Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasakolmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulma-sına sebebiyet vermek ......................................................... 107
14)Sporda tehdit veya hakaret içeren tezahürat, internet / sosyal medya
yoluyla sporda tehdit veya hakaret, ...................................................... 109
14.A. Sporda tehdit veya hakaret içeren tezahürat .............................. 109
14.A.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ........................................... 109
14.A.b. Sporda tehdit veya hakaret içeren tezahürat (kavram, yasalkoşullar, uygulama ve örnekler) ........................................ 110
14.A.b.1. Hangi söz ve davranış tehdit veya hakaret içerentezahürat kapsamındadır, bu suçla korunan
hukuki yarar nedir? ............................................ 110
14.A.b.2. Kimler tehdit veya hakaret içeren tezahüratta
bulunabilir? ........................................................ 114
VIII
14.A.b.3. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat, nerede işle-nebilir, her yerde işlenebilir mi? ........................ 114
14.A.b.4. Tehdit veya hakaret içerikli tezahürat nedeniyle
yasal işlem yapılması için şikayet etmek şart mı / şikayete tabi suç mudur? .................................... 116
14.A.c. Sporda toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyetveya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve/veya davranışlarda bulunmak ...................................................... 117
14.A.d. Pankart taşınması veya asılması ya da duvarlara yazı
yazılması suretiyle sporda tehdit veya hakaret içerikli
tezahüratta bulunmak .......................................................... 119
14.A.e. Müsabakada görevli polis, özel güvenlik görevlisi veya
diğerlerine karşı görevleri nedeniyle tehdit veya hakaret
yapılması............................................................................. 119
14.B. İnternet, sosyal medya, kitle iletişim yoluyla sporda tehdit veyahakaret içerekli tezahürat, ........................................................... 121
15)Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi yapmak veya yap-tırmak ile kara borsa bilet satmak, değerinden yüksek bilet satışı yap-mak ........................................................................................................... 127
15.a. İlgili yasa maddeleri, ........................................................................ 127
15.b. Müsabaka ve seyir alanlarına taraftarın usulsüz seyirci giriş
yapması, ............................................................................................ 129
15.c. Müsabaka ve seyir alanlarına görevlilerin ya da spor kulübü
yetkililerinin aykırı olarak seyirci kabul etmeleri veya kabul
edilmesini sağlamaları, ..................................................................... 130
15.d. Taraftarın elektronik kartını, biletini bir başkasına vermesi ya da
yerine başkasını sokmak suretiyle usulsüz giriş yaptırması, ............. 131
15.e. Usulsüz seyirci girişinin nitelikli / ağırlatıcı hali, ............................. 131
15.f. Usulsüz seyirci girişinin uygulanmayacağı istisnai alanlar, .............. 132
15.g. Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla
elektronik kartı yetkisiz/sahte bir şekilde oluşturmak, satmak,
kabul etmek, bulundurmak,............................................................... 132
15.h. Başkasına ait akredite kartı kullanmak............................................. 134
15.ı. Müsabaka biletini usulsüz (kara borsa) olarak, değerinin üstünde
satmak, .............................................................................................. 134
15.i. Polis ya da özel güvenlik yeleeğini-elbisesini giyerek, işaretlerini
takınarak müsabaka ve seyir alanlarına giriş yapmak, ...................... 136
16)Yasak alanlara girmek ve başkasına tahsisli yere oturmakta ısrar
etmek ........................................................................................................ 138
16.a. İlgili yasa maddeleri, ........................................................................ 138
IX
16.b. Yasak alanlara girme,....................................................................... 138
16.b.1. Yasak alanlara girme suçunun genel hali, ............................ 139
16.b.2. Yasak alanlara girme suçunun nitelitli hali, ......................... 139
16.c. Başkasına tahsisli yere oturmakta ısrar etmek .................................. 140
17)Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi (spor
alanlarında kasten yaralamak ve mala zarar vermek) ........................ 143
17.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ......................................................... 143
17.b. Spor alanlarında kasten yaralama..................................................... 144
17.c. Spor alanlarında mala zarar verme ................................................... 145
18) Her yönüyle SEYİRDEN YASAKLANMA ........................................... 147
18.a. İlgili yasa maddeleri ......................................................................... 147
18.b. Kısaca seyirden yasaklanma nedir, ne zaman verilir ve
kaldırılır? ........................................................................................ 151
18.c. Hangi suçlar işlendiğinde seyirden yasaklanma kararı verilir? . 155
18.d. Seyirden yasaklanmaya neden olabilecek suçların ne zaman ve
nerede işlenmesi gerekir? Spor alanlarının dışında olsa bile işlenen
hangi eylemler nedeniyle seyirden yasaklanma kararı verilebilir? ... 158
18.e. Seyirden yasaklanmanın kapsamında ne var, başka bir deyişle
taraftar hangi müsabakaya gidemeyecek? ................................... 159
18.f. 6222 Sayılı Yasadaki seyirden yasaklanma ve güvenlik tedbiri türleriile seyirden yasaklanma süresi (seyirden yasaklanma ne kadar de-vam edebilir ya da yasaklılık ne zaman ortadan kalkar) ............ 160
18.f.1. Soruşturma aşamasında koruma tedbiri olarak verilen seyirdenyasaklama .............................................................................. 163
18.f.2. Kovuşturma aşaması sonucunda güvenlik tedbiri olarak seyir-den yasaklanma ..................................................................... 166
18.f.3. Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğuaçıkça anlaşılan kişinin müsabaka, antrenman ve seyir alanına girmesi ve dışarı çıkmamakta ısrar etmesi halinde koruma
tedbiri olarak verilen seyirden yasaklanma ........................... 170
18.f.4. Şiddete neden olabilecek açıklamalarda bulunanların, idari
tedbir olarak seyirden yasaklanması ...................................... 171
18.f.5. Kovuşturma aşaması sonucunda güvenlik tedbiri olarak
verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma ...................... 171
18.f.6. Şike ve/veya teşvik primi suçlarından dolayı cezaya
mahkûmiyet halinde, güvenlik tedbiri olarak verilen belli
görevleri yapmaktan yasaklanma .......................................... 172
18.f.7. Bu kanuna tabi eylemler nedeniyle güvenlik tedbiri olarak
verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma ile şike ve/veya
teşvik primi suçlarından dolayı güvenlik tedbiri olarak ve
X
ayrıca verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma cezaları
ne zaman verilebilir? Bu güvenlik tedbirleri ne kadar süreyle devam eder?........................................................................... 174
18.f.8. Bir karşılaştırma (bu kanuna tabi herhangi bir suçtan mahkumi-yet halinde güvenlik tedbiri olarak uygulanan belli görevleri yapmaktan yasaklanma ile sadece şike ve/veya teşvik primi su-çundan dolayı güvenlik tedbiri olarak verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma cezalarının karşılaştırılması) ............ 175
18.h. Seyirden yasaklanan kişinin yükümlülükleri .............................. 177
18.ı. Seyirden yasaklanan kişinin yükümlülüklerini ihlal etmesi/imza
atmaya gitmemesi ............................................................................. 177
18.i. Seyirden yasaklanan kişi antrenmanları izleyebilir mi? Antrenmanı
izlediği tespit edilirse ne olur? .......................................................... 178
18.k. Seyirden yasaklanan kişi, buna rağmen taraftarı olduğu takımın müsa-bakalarını izlemeye giderse ne olur?................................................. 179
18.l. Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın müsabakalarını
karşı takımın tribünlerinde, seyircileri arasında izlemeye giderse neolur? .................................................................................................. 179
18.m. Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın dışındaki, başka birdeyişle başka takımların müsabakalarını ve/veya antrenmanlarını izle-meye gidebilir mi? ............................................................................ 180
18.n. Seyirden yasaklılık tüm spor dallarındaki müsabakaları kapsar mı?Örneğin futbol müsabakası nedeniyle seyirden yasaklanan taraftarın,kendi takımının veya başka takımların basketbol ya da voleybol müsa-bakasını izlemeye gidebilir mi? ....................................................... 180
18.o. İmza yükümlülüğünün ihlalinde yetkili cumhuriyet başsavcılığı
ve mahkeme neresidir (seyirden yasaklanan kişinin bulunduğu
yere en yakın genel kolluk birimine başvurmaması suçunda
yetkili yer) ........................................................................................ 181
18.ö. Seyirden yasaklanma kapsamındaki imza yükümlülüğünün ihlal edildiği yer cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkemesi, seyirden yasaklanmaya neden olan daha önceki eylemin meydana geldiği farklı yetki alanında bulunan yerdeki seyirden yasaklanma tedbirini kaldırabilir mi?......... 183
18.p. Seyirden yasaklanma kapsamındaki imza yükümlülüğünün ihlali dos-yasında, daha önceki ilk suç (1.Eylem) nedeniyle verilen seyirden ya-saklanmanın süresi dolduğu halde sistemden düşürülmemişse ne yapı-labilir? ............................................................................................... 186
18.r. Özel - hazırlık veya seyircisiz oynanmasına karar verilen ya dayurt dışındaki müsabakalarda imza atma zorunluluğu
var mıdır? ........................................................................................ 187
18.s. Seyirden yasaklı olup yurt dışında oturanlar ya da imza atması gerekentarihte yurt dışında olanların imza atma yükümlülüğü nasıldır? ....... 188
XI
18.ş. Her imza yükümlülüğünün ihlali bir suç mudur? Bir kez işlenip ceza ödendiğinde yükümlülük biter mi? ....................................... 188
18.t. Kolluk (Emniyet veya jandarma) seyirden yasaklanma kararını verebi-lir mi, seyirden yasaklandığına dair ilgili taraftara tebliğ - tebellüğ ya-pılması zorunlu mudur? .................................................................... 190
18.u. 6222 SK'da niteliği itibariyle seyirden yasaklanmaya elverişli
olmayan suçlar hangileridir? ............................................................. 191
18.ü. Seyirden yasaklanan bir taraftar bu yasağın kaldırılması için ne yapabilir? ........................................................................................ 192
18.v. Cumhuriyet savcısının seyirden yasaklanmanın devamına veya
yasağın kaldırılması için yapılan talebin reddine dair koruma
tedbirine itiraz mümkün müdür? ....................................................... 193
18.y. Hakimin, seyirden yasaklanmanın devamına dair "koruma" tedbirine itiraz mümkün mü? ........................................................................... 194
18.z. Mahkemenin Seyirden yasaklanmaya dair "güvenlik" tedbirine itiraz mümkün mü? .................................................................................... 195
18.x.1. Seyirden yasaklanma ile ilgili kararlar nereye kayıt ediliyor,
bu kayıtları kimler görebiliyor? ............................................. 195
18.x.2. Taraftar hakkında takipsizlik kararı verilince seyirden
yasaklanma otomatik olarak kalkar mı? .......................... 196
18.x.3. İmza yükümlülüğünün ihlalinde mazeret ileri sürülebilir mi, imza atmaya gidemediğimizde, dilekçe vererek
mazeretimizi ileri sürdüğümüzde, nasıl sonuçlanabilir? ........ 196
18.x.4. Uygulamadaki bir hata (verilen kararlarda seyirden yasak-lanmanın hangi tarihe kadar devam edeceğinin belirtilmemesi, seyirden yasaklanmaya ya da bu tedbirin kaldırılmasına dair
kararların il spor güvenlik birimine gönderilmemesi...) ........ 198
18.x.5. Futbolcular, sporcular, teknik heyet, spor kulubü başkanı, yönetim kurulu üyeleri veya federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ya da hakem, temsilci, saha komiseri, göz-lemci, taraftar derneği başkanı hakkında seyirden yasak-lanma kararı verilebilir mi? ............................................... 203
18.x.6. Seyirden yasaklanan taraftarın imza yükümlülüğünü ihlal
etmesi nedeniyle ceza alması halinde yasaklanma süresi
uzar mı veya tekrar seyirden yasaklanabilir mi? ................... 206
18.x.7. Seyirden yasaklanma halinde sporcu ve teknik heyetin
mesleğini icra etmesi ............................................................ 209
18.x.8. İmza yükümlülüğü olanların dikkat edeceği diğer hususlar .. 210
19) Seyirden yasaklanan kişinin kanunda belirtildiği şekilde en yakın
genel kolluk birimine başvurmaması suçu ............................................ 212
20) Hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilcinin yasal konumu............ 219
XII
20.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ......................................................... 219
20.b. Spor müsabakası, kamu görevlisi kavramları................................... 219
20.c. Yasa metnine göre şartlar ................................................................. 222
20.d. Hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilcinin suç işlemeleri ... 226
20.e. Hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilcinin spor disiplin
hukuku kapsamında kalan eylemleri nelerdir?.................................. 229
20.f. Federasyonların hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilcilere
yönelik yaptırım uygulama yetkisi ................................................... 231
20.g. Hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilci seyirden
yasaklanabilir mi? ............................................................................ 232
20.h. Hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilcilere karşı bu
görevleriyle bağlantılı olarak işlenen suçlarda bu kişilerin şikayet
etmeleri şart mı?................................................................................ 233
20.ı. Uygulamadan örnekler, Yargıtay kararları ........................................ 234
21)Spor kulüplerinin / federasyonların yükümlülüklerini yerine
getirmemesi suçu ..................................................................................... 237
21.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ........................................................ 237
21.b. Yükümlülükler ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ............... 238
21.b.1. Müsabaka ve seyir alanlarında özel güvenlik görevlisi
bulundurma yükümlülüğünü ihlal etmek ............................ 238
21.b.2. Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkintedbirleri alma yükümlülüğünü ihlal etmek ........................ 239
21.b.2.1. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerinkontrolünü yapma, elektronik kart uygulamasına geçme yükümlülüğü ............................................. 239
21.b.2.2. Gerekli teknik donanımların kurulması
yükümlülüğü ........................................................ 240
21.b.2.3. İki tane bekletme ve yeteri kadar kontrol odasınınoluşturulması yükümlülüğü .................................. 240
21.b.3. Biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınması ................. 241
21.c. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili spor
kulübüne/yetkilisine idari para cezası verildikten sonra seyirden
yasaklanma tedbiri uygulanabilir mi?............................................... 242
22)Şiddete neden olabilecek açıklamalar (spor kulübü başkanı ve yönetici-lerinin açıklamaları)................................................................................ 243
22.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ......................................................... 243
22.b. Şiddete neden olabilecek açıklamalar (kavram, yasal koşullar, uygu-lama ve örnekler).............................................................................. 243
22.c. Şiddete neden olabilecek açıklamaların nitelikli hali ....................... 246
XIII
22.d. Şiddete neden olabilecek açıklamalarda bulunanlara uygulanabilecekidari tedbir (seyirden yasaklama) ..................................................... 246
22.e. Şiddete neden olabilecek açıklamalarda bulunulması nedeniyle seyir-den yasaklanmasına dair idari tedbire kim karar verebilir? .............. 249
22.f. Şiddete neden olabilecek açıklamalar nedeniyle ilgili kişi hakkında,idari tedbir olarak, müsabakaları bir yıl süreyle seyirden yasaklanma kararı ne zaman uygulanabilir? ........................................................ 250
22.g. Şiddete neden olabilecek açıklamaların basın ve yayın organlarındayayımlanması, haber yapılması halinde ilgili basın ve yayın organı
işleticisinin sorumluluğu .................................................................. 251
22.h. Şiddete neden olabilecek açıklamalara örnekler .............................. 253
23)6222 SK'daki suçlarda yargılama ve usul hükümleri (görevli mahkemeile idari tedbir ve para cezalarında yetki) ............................................. 254
23.a. Görevli mahkeme ............................................................................. 254
23.b. İdari tedbir ve para cezalarında yetki .............................................. 254
23.c. Usul hükümleri ................................................................................. 255
24)6222 SK'daki suçların genel ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu 256
24.a. Konuya ilişkin yasa maddesi ........................................................... 256
24.b. Yasadaki suçların genel ağırlaştırıcı unsuru..................................... 256
24.c. Yasadaki suçların genel ağırlaştırıcı unsuru hangi suçlara
uygulanabilir? 6222 sayılı yasa yarınca yapılan tüm soruşturma
ve kovuşturmalara konu tüm eylemlerde uygulanabilir mi? ............ 257
24.d. Yasadaki suçların hak yoksunluğu .................................................. 260
25)Spor soruşturmalarına bakan cumhuriyet savcılarının müsabaka
protokolündeki yeri................................................................................. 262
26)Önödeme, miktarı ve önödemelik suçlar tablosu ile önödeme
konusunda taraftarın dikkat edeceği hususlar ..................................... 263
27) 6222 SK'daki suçlarda öndemeye uymanın avantajları ....................... 268
28) Cumhuriyet Savcıları için karar ve yazışma örnekleri ....................... 270
28.a. İddianame örnekleri....................................................................... 272
28.a.1. Spor alanlarına yasak madde sokulması ve bu maddenin
kullanılması.......................................................................... 272
28.a.2. Spor alanına yasak madde sokmak, bu maddeyle kasten
yaralamak............................................................................. 274
28.a.3. Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi yapmak 277
28.a.4. Yetkisiz olarak elektronik seyirci kartını satışa sunmak,
bulundurmak ........................................................................ 278
XIV
28.a.5. İmza yükümlülüğünü ihlal etmek / seyirden yasaklanan
kişinin kanunda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetine
başvurmamak, ..................................................................... 281
28.a.6. Tehdit veya hakaret içeren tezahüratta bulunmak ................ 285
28.a.7. Spor alanlarında taşkınlık yapmak / belediye otobüsüne zararvermek ................................................................................. 287
28.a.8. Müsabaka hakemine yönelik görevinden dolayı kasten
yaralamak............................................................................. 289
28.b. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar örnekleri .................. 292
28.b.1. İmza yükümlülüğünü ihlal etmek, seyirden yasaklanan
kişinin kanunda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetine
başvurmamak, ...................................................................... 292
28.b.2. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat yapmak ...................... 294
28.b.3. Alkollü olarak müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına gir-mek, görevlilerin ikazına rağmen bu alanlardan çıkmamakta
ısrar etmek............................................................................ 296
28.b.4. Seyir alanında yerini değiştirmek / tellerden atlamak .......... 299
28.b.5. Yurt dışında oturma nedeniyle imza yükümlülüğü ihlalindenverilen kyok sonuç kısmı ..................................................... 301
28.b.6. Hazırlık, özel müsabakasında imza yükümlülüğü ihlalinden
verilen kyok sonuç kısmı ..................................................... 302
28.c. İmza yükümlülüğünü ihlal etmek / seyirden yasaklanan kişinin
kanunda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetine başvurmamak
suçundan yetkisizlik kararı örneği................................................ 303
28.d. Bir kısım yazışma örnekleri .......................................................... 305
28.d.1. Uzlaştırma bürosuna gönderme kararı.................................. 305
28.d.2. Önödeme bildirimi örneği .................................................... 308
28.d.3. Gazete haberinden ihbar tutanağı tutma örneği .................... 309
28.d.4. Cumhuriyet savcısının müsabakaya katılacağını bildirme
yazı örneği............................................................................ 310
28.d.5. Başka yerdeki seyirden yasaklanma süresinin dolması
nedeniyle ilgili yere bildirim................................................. 311
28.d.6. Seyirden yasaklanma koruma tedbirinin kaldırılması yazısı 311

 • Açıklama
  • 1) Bu kitapta neler var (kitap içeriğinin özeti) .............................................1
   2)6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanınmadde içeriklerine göre konu başlıkları................................................. 8
   3)Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın amacı vekapsamı ..................................................................................................... 10
   3.a.Yasanın amacı ...................................................................................... 10
   3.b.Yasanın kapsamı .................................................................................. 11
   4)Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da
   04/07/2019 tarihli değişiklikle getirilen düzenlemeler (genel olarak) .. 12
   5)6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
   Yasaya genel bakış, yasa neyi düzenlemiş, hangi eylemleri suç olarak
   kabul etmiştir?.......................................................................................... 34
   -Genel olarak hangi eylemler 6222 Sayılı Kanuna tabidir? ............................ 35
   -7182 Sayılı Yasanın getirdiği değişikliklerin özeti ....................................... 36
   5.a.Yasada suç olarak düzenlenen eylemler ............................................... 37
   5.a.1.Yasada doğrudan yollamada bulunulan suçlar ............................ 39
   5.a.2.Yasada dolaylı olarak yollamada bulunulan suçlar...................... 40
   5.b. Yasadaki tedbirler ............................................................................... 42
   5.c. Yasada yasaklandığı halde yaptırıma bağlanmamış eylemler ............. 43
   5.d. Yasadaki suçların temel cezaları ......................................................... 43
   6) 6222 Sayılı Yasanın uygulamasındaki aksaklıklar ve öneriler ............. 45
   6.1. Çoğu suçlar ön ödemelik ve yaptırım miktarları düşük iken, başka bir deyişle caydırıcılığı az iken, 7182 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler sonucunda bu durum önemli ölçüde düzeltilmiştir.............................. 46
   6.2. Kolluk veya idari makamlarca fazla bilinmeyen, uygulan(a)mayan,
   aykırılık halinde soruşturma konusu edil(e)meyen hükümler ............. 47
   6.3. Yasada olduğu halde yaptırıma bağlanmamış hükümler ..................... 48
   6.4. Spordaki şiddet ve düzensizliğin daha etkin olarak giderilebilmesi
   için öneriler, aksaklıklar ve çelişkili hükümleri................................... 49
   6.5. Yasanın 3/1-ı. maddesinde tanımlanan "spor müsabakası" kavramı .. 54
   6.6. Her müsabakadan önce anons yapılmasının yasal zorunluluk haline
   getirilmesi, yapılmamasının yaptırıma bağlanması ............................ 54
   7) 6222 Sayılı Yasa sporcu, futbolcu ve yöneticilere uygulanır mı? ......... 56
   VI
   8)Soruşturmalarda kolluk aşamasındaki eksiklikler, dikkat edilmesindeyararlı görülen hususlar .......................................................................... 61
   9) Spor güvenliği şube müdürlükleri / spor güvenlik birimleri ................ 65
   10)Spor müsabakalarındaki özel güvenlik görevlilerinin konumu,
   yetkileri...................................................................................................... 68
   11) Şike ve teşvik primi................................................................................... 73
   11.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri .......................................................... 73
   11.b. Genel olarak şike ve teşvik primi ...................................................... 75
   11.c. (Tanım olarak) şike............................................................................ 76
   11.d. (Tanım olarak) teşvik ........................................................................ 77
   11.e. Hatır şikesi......................................................................................... 77
   11.f. Şike ve teşvik primi suçunun failleri .................................................. 78
   11.g. Şike ve teşvik primi suçunun tamamlanması..................................... 79
   11.h. Şike ve teşvik primi suçunun cezası .................................................. 80
   11.ı. Şike ve teşvik primi suçunun daha ağır cezayı gerektiren / nitelikli
   halleri ................................................................................................. 80
   11.i. Şike ve/veya teşvik primi suçunun birden fazla kez yani zincirleme
   olarak işlenmesi ................................................................................. 80
   11.k. Şike ve/veya teşvik primi suçu nedeniyle cezaya mahkumiyet
   halinde, belli görevleri yapmaktan yasaklanma güvenlik tedbirinin
   uygulanması ....................................................................................... 81
   11.l. Şike ve/veya teşvik primi suçu nedeniyle cezaya mahkumiyet halinde,belli görevleri yapmaktan yasaklanma güvenlik tedbirinin süresi ne
   kadardır? ............................................................................................ 82
   11.m. Şike ve teşvik primi suçlarından dolayı güvenlik tedbiri olarak
   verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma ile 6222 SK'daki tüm
   suçlar nedeniyle güvenlik tedbiri olarak verilen belli görevleri
   yapmaktan yasaklanma cezaları ne zaman verilebilir? .................... 83
   11.n. Şike ve teşvik primi cezalarının ertelenmesi, hükmün açıklanmasınıngeri bırakılması, seçenek yaptırımlara çevrilmesi ............................ 85
   11.o. Şike ve teşvik primi suçlarının spor kulüplerinin veya sair bir tüzel
   kişinin yararına işlenmesi................................................................... 85
   11.ö. Şike ve teşvik primi suçlarında cezasızlık nedeni ............................. 87
   11.p. Şike ve teşvik primi suçlarını oluşturmayan (istisnai) eylemler ........ 88
   11.r. Hakem, temsilci ve gözlemci kararları ya da hataları ile şike
   ilişkisi................................................................................................. 89
   11.s. Şike ve teşvik primi suçlarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve
   kayda alınması uygulaması ................................................................ 91
   12)Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde müsabaka, seyirve antrenman alanlarına girmek............................................................. 92
   VII
   12.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri .......................................................... 92
   12.b. Yasal düzenlemenin kapsamı ve sonuçları........................................ 93
   13)Yasak olan maddeler, spor alanlarına yasak madde sokmak ve
   müsabaka düzeni bozmak ....................................................................... 97
   13.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri, ......................................................... 97
   13.b. Yasal düzenlemenin kapsamı ve sonuçları,....................................... 99
   13.b.1. Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen taşınması,
   bulundurulması yasak veya başlı başına suç olan diğer
   silahların spor alanlarına sokulması, .................................... 99
   13.b.2. Esasen bulundurulması yasak ya da suç olmamakla beraberkesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı,
   parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin spor alanına
   sokulması,............................................................................ 102
   13.b.3. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili spor federasyon-larının belirlediği usul ve esaslara aykırı olarak alkollü içecek-lerin spor alanına sokulması, ............................................... 103
   13.b.4. Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici,bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı
   veya yakıcı maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokmak veya spor alanında seyircilere temin
   etmek, .................................................................................. 105
   13.b.5. Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici,bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve-ya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir veya antrenman alanla-rında kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozul-masına sebebiyet vermek,.................................................... 106
   13.b.6. Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasakolmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulma-sına sebebiyet vermek ......................................................... 107
   14)Sporda tehdit veya hakaret içeren tezahürat, internet / sosyal medya
   yoluyla sporda tehdit veya hakaret, ...................................................... 109
   14.A. Sporda tehdit veya hakaret içeren tezahürat .............................. 109
   14.A.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ........................................... 109
   14.A.b. Sporda tehdit veya hakaret içeren tezahürat (kavram, yasalkoşullar, uygulama ve örnekler) ........................................ 110
   14.A.b.1. Hangi söz ve davranış tehdit veya hakaret içerentezahürat kapsamındadır, bu suçla korunan
   hukuki yarar nedir? ............................................ 110
   14.A.b.2. Kimler tehdit veya hakaret içeren tezahüratta
   bulunabilir? ........................................................ 114
   VIII
   14.A.b.3. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat, nerede işle-nebilir, her yerde işlenebilir mi? ........................ 114
   14.A.b.4. Tehdit veya hakaret içerikli tezahürat nedeniyle
   yasal işlem yapılması için şikayet etmek şart mı / şikayete tabi suç mudur? .................................... 116
   14.A.c. Sporda toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyetveya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve/veya davranışlarda bulunmak ...................................................... 117
   14.A.d. Pankart taşınması veya asılması ya da duvarlara yazı
   yazılması suretiyle sporda tehdit veya hakaret içerikli
   tezahüratta bulunmak .......................................................... 119
   14.A.e. Müsabakada görevli polis, özel güvenlik görevlisi veya
   diğerlerine karşı görevleri nedeniyle tehdit veya hakaret
   yapılması............................................................................. 119
   14.B. İnternet, sosyal medya, kitle iletişim yoluyla sporda tehdit veyahakaret içerekli tezahürat, ........................................................... 121
   15)Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi yapmak veya yap-tırmak ile kara borsa bilet satmak, değerinden yüksek bilet satışı yap-mak ........................................................................................................... 127
   15.a. İlgili yasa maddeleri, ........................................................................ 127
   15.b. Müsabaka ve seyir alanlarına taraftarın usulsüz seyirci giriş
   yapması, ............................................................................................ 129
   15.c. Müsabaka ve seyir alanlarına görevlilerin ya da spor kulübü
   yetkililerinin aykırı olarak seyirci kabul etmeleri veya kabul
   edilmesini sağlamaları, ..................................................................... 130
   15.d. Taraftarın elektronik kartını, biletini bir başkasına vermesi ya da
   yerine başkasını sokmak suretiyle usulsüz giriş yaptırması, ............. 131
   15.e. Usulsüz seyirci girişinin nitelikli / ağırlatıcı hali, ............................. 131
   15.f. Usulsüz seyirci girişinin uygulanmayacağı istisnai alanlar, .............. 132
   15.g. Spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla
   elektronik kartı yetkisiz/sahte bir şekilde oluşturmak, satmak,
   kabul etmek, bulundurmak,............................................................... 132
   15.h. Başkasına ait akredite kartı kullanmak............................................. 134
   15.ı. Müsabaka biletini usulsüz (kara borsa) olarak, değerinin üstünde
   satmak, .............................................................................................. 134
   15.i. Polis ya da özel güvenlik yeleeğini-elbisesini giyerek, işaretlerini
   takınarak müsabaka ve seyir alanlarına giriş yapmak, ...................... 136
   16)Yasak alanlara girmek ve başkasına tahsisli yere oturmakta ısrar
   etmek ........................................................................................................ 138
   16.a. İlgili yasa maddeleri, ........................................................................ 138
   IX
   16.b. Yasak alanlara girme,....................................................................... 138
   16.b.1. Yasak alanlara girme suçunun genel hali, ............................ 139
   16.b.2. Yasak alanlara girme suçunun nitelitli hali, ......................... 139
   16.c. Başkasına tahsisli yere oturmakta ısrar etmek .................................. 140
   17)Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi (spor
   alanlarında kasten yaralamak ve mala zarar vermek) ........................ 143
   17.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ......................................................... 143
   17.b. Spor alanlarında kasten yaralama..................................................... 144
   17.c. Spor alanlarında mala zarar verme ................................................... 145
   18) Her yönüyle SEYİRDEN YASAKLANMA ........................................... 147
   18.a. İlgili yasa maddeleri ......................................................................... 147
   18.b. Kısaca seyirden yasaklanma nedir, ne zaman verilir ve
   kaldırılır? ........................................................................................ 151
   18.c. Hangi suçlar işlendiğinde seyirden yasaklanma kararı verilir? . 155
   18.d. Seyirden yasaklanmaya neden olabilecek suçların ne zaman ve
   nerede işlenmesi gerekir? Spor alanlarının dışında olsa bile işlenen
   hangi eylemler nedeniyle seyirden yasaklanma kararı verilebilir? ... 158
   18.e. Seyirden yasaklanmanın kapsamında ne var, başka bir deyişle
   taraftar hangi müsabakaya gidemeyecek? ................................... 159
   18.f. 6222 Sayılı Yasadaki seyirden yasaklanma ve güvenlik tedbiri türleriile seyirden yasaklanma süresi (seyirden yasaklanma ne kadar de-vam edebilir ya da yasaklılık ne zaman ortadan kalkar) ............ 160
   18.f.1. Soruşturma aşamasında koruma tedbiri olarak verilen seyirdenyasaklama .............................................................................. 163
   18.f.2. Kovuşturma aşaması sonucunda güvenlik tedbiri olarak seyir-den yasaklanma ..................................................................... 166
   18.f.3. Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğuaçıkça anlaşılan kişinin müsabaka, antrenman ve seyir alanına girmesi ve dışarı çıkmamakta ısrar etmesi halinde koruma
   tedbiri olarak verilen seyirden yasaklanma ........................... 170
   18.f.4. Şiddete neden olabilecek açıklamalarda bulunanların, idari
   tedbir olarak seyirden yasaklanması ...................................... 171
   18.f.5. Kovuşturma aşaması sonucunda güvenlik tedbiri olarak
   verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma ...................... 171
   18.f.6. Şike ve/veya teşvik primi suçlarından dolayı cezaya
   mahkûmiyet halinde, güvenlik tedbiri olarak verilen belli
   görevleri yapmaktan yasaklanma .......................................... 172
   18.f.7. Bu kanuna tabi eylemler nedeniyle güvenlik tedbiri olarak
   verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma ile şike ve/veya
   teşvik primi suçlarından dolayı güvenlik tedbiri olarak ve
   X
   ayrıca verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma cezaları
   ne zaman verilebilir? Bu güvenlik tedbirleri ne kadar süreyle devam eder?........................................................................... 174
   18.f.8. Bir karşılaştırma (bu kanuna tabi herhangi bir suçtan mahkumi-yet halinde güvenlik tedbiri olarak uygulanan belli görevleri yapmaktan yasaklanma ile sadece şike ve/veya teşvik primi su-çundan dolayı güvenlik tedbiri olarak verilen belli görevleri yapmaktan yasaklanma cezalarının karşılaştırılması) ............ 175
   18.h. Seyirden yasaklanan kişinin yükümlülükleri .............................. 177
   18.ı. Seyirden yasaklanan kişinin yükümlülüklerini ihlal etmesi/imza
   atmaya gitmemesi ............................................................................. 177
   18.i. Seyirden yasaklanan kişi antrenmanları izleyebilir mi? Antrenmanı
   izlediği tespit edilirse ne olur? .......................................................... 178
   18.k. Seyirden yasaklanan kişi, buna rağmen taraftarı olduğu takımın müsa-bakalarını izlemeye giderse ne olur?................................................. 179
   18.l. Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın müsabakalarını
   karşı takımın tribünlerinde, seyircileri arasında izlemeye giderse neolur? .................................................................................................. 179
   18.m. Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın dışındaki, başka birdeyişle başka takımların müsabakalarını ve/veya antrenmanlarını izle-meye gidebilir mi? ............................................................................ 180
   18.n. Seyirden yasaklılık tüm spor dallarındaki müsabakaları kapsar mı?Örneğin futbol müsabakası nedeniyle seyirden yasaklanan taraftarın,kendi takımının veya başka takımların basketbol ya da voleybol müsa-bakasını izlemeye gidebilir mi? ....................................................... 180
   18.o. İmza yükümlülüğünün ihlalinde yetkili cumhuriyet başsavcılığı
   ve mahkeme neresidir (seyirden yasaklanan kişinin bulunduğu
   yere en yakın genel kolluk birimine başvurmaması suçunda
   yetkili yer) ........................................................................................ 181
   18.ö. Seyirden yasaklanma kapsamındaki imza yükümlülüğünün ihlal edildiği yer cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkemesi, seyirden yasaklanmaya neden olan daha önceki eylemin meydana geldiği farklı yetki alanında bulunan yerdeki seyirden yasaklanma tedbirini kaldırabilir mi?......... 183
   18.p. Seyirden yasaklanma kapsamındaki imza yükümlülüğünün ihlali dos-yasında, daha önceki ilk suç (1.Eylem) nedeniyle verilen seyirden ya-saklanmanın süresi dolduğu halde sistemden düşürülmemişse ne yapı-labilir? ............................................................................................... 186
   18.r. Özel - hazırlık veya seyircisiz oynanmasına karar verilen ya dayurt dışındaki müsabakalarda imza atma zorunluluğu
   var mıdır? ........................................................................................ 187
   18.s. Seyirden yasaklı olup yurt dışında oturanlar ya da imza atması gerekentarihte yurt dışında olanların imza atma yükümlülüğü nasıldır? ....... 188
   XI
   18.ş. Her imza yükümlülüğünün ihlali bir suç mudur? Bir kez işlenip ceza ödendiğinde yükümlülük biter mi? ....................................... 188
   18.t. Kolluk (Emniyet veya jandarma) seyirden yasaklanma kararını verebi-lir mi, seyirden yasaklandığına dair ilgili taraftara tebliğ - tebellüğ ya-pılması zorunlu mudur? .................................................................... 190
   18.u. 6222 SK'da niteliği itibariyle seyirden yasaklanmaya elverişli
   olmayan suçlar hangileridir? ............................................................. 191
   18.ü. Seyirden yasaklanan bir taraftar bu yasağın kaldırılması için ne yapabilir? ........................................................................................ 192
   18.v. Cumhuriyet savcısının seyirden yasaklanmanın devamına veya
   yasağın kaldırılması için yapılan talebin reddine dair koruma
   tedbirine itiraz mümkün müdür? ....................................................... 193
   18.y. Hakimin, seyirden yasaklanmanın devamına dair "koruma" tedbirine itiraz mümkün mü? ........................................................................... 194
   18.z. Mahkemenin Seyirden yasaklanmaya dair "güvenlik" tedbirine itiraz mümkün mü? .................................................................................... 195
   18.x.1. Seyirden yasaklanma ile ilgili kararlar nereye kayıt ediliyor,
   bu kayıtları kimler görebiliyor? ............................................. 195
   18.x.2. Taraftar hakkında takipsizlik kararı verilince seyirden
   yasaklanma otomatik olarak kalkar mı? .......................... 196
   18.x.3. İmza yükümlülüğünün ihlalinde mazeret ileri sürülebilir mi, imza atmaya gidemediğimizde, dilekçe vererek
   mazeretimizi ileri sürdüğümüzde, nasıl sonuçlanabilir? ........ 196
   18.x.4. Uygulamadaki bir hata (verilen kararlarda seyirden yasak-lanmanın hangi tarihe kadar devam edeceğinin belirtilmemesi, seyirden yasaklanmaya ya da bu tedbirin kaldırılmasına dair
   kararların il spor güvenlik birimine gönderilmemesi...) ........ 198
   18.x.5. Futbolcular, sporcular, teknik heyet, spor kulubü başkanı, yönetim kurulu üyeleri veya federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ya da hakem, temsilci, saha komiseri, göz-lemci, taraftar derneği başkanı hakkında seyirden yasak-lanma kararı verilebilir mi? ............................................... 203
   18.x.6. Seyirden yasaklanan taraftarın imza yükümlülüğünü ihlal
   etmesi nedeniyle ceza alması halinde yasaklanma süresi
   uzar mı veya tekrar seyirden yasaklanabilir mi? ................... 206
   18.x.7. Seyirden yasaklanma halinde sporcu ve teknik heyetin
   mesleğini icra etmesi ............................................................ 209
   18.x.8. İmza yükümlülüğü olanların dikkat edeceği diğer hususlar .. 210
   19) Seyirden yasaklanan kişinin kanunda belirtildiği şekilde en yakın
   genel kolluk birimine başvurmaması suçu ............................................ 212
   20) Hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilcinin yasal konumu............ 219
   XII
   20.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ......................................................... 219
   20.b. Spor müsabakası, kamu görevlisi kavramları................................... 219
   20.c. Yasa metnine göre şartlar ................................................................. 222
   20.d. Hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilcinin suç işlemeleri ... 226
   20.e. Hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilcinin spor disiplin
   hukuku kapsamında kalan eylemleri nelerdir?.................................. 229
   20.f. Federasyonların hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilcilere
   yönelik yaptırım uygulama yetkisi ................................................... 231
   20.g. Hakem, gözlemci, saha komiseri veya temsilci seyirden
   yasaklanabilir mi? ............................................................................ 232
   20.h. Hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilcilere karşı bu
   görevleriyle bağlantılı olarak işlenen suçlarda bu kişilerin şikayet
   etmeleri şart mı?................................................................................ 233
   20.ı. Uygulamadan örnekler, Yargıtay kararları ........................................ 234
   21)Spor kulüplerinin / federasyonların yükümlülüklerini yerine
   getirmemesi suçu ..................................................................................... 237
   21.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ........................................................ 237
   21.b. Yükümlülükler ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ............... 238
   21.b.1. Müsabaka ve seyir alanlarında özel güvenlik görevlisi
   bulundurma yükümlülüğünü ihlal etmek ............................ 238
   21.b.2. Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkintedbirleri alma yükümlülüğünü ihlal etmek ........................ 239
   21.b.2.1. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerinkontrolünü yapma, elektronik kart uygulamasına geçme yükümlülüğü ............................................. 239
   21.b.2.2. Gerekli teknik donanımların kurulması
   yükümlülüğü ........................................................ 240
   21.b.2.3. İki tane bekletme ve yeteri kadar kontrol odasınınoluşturulması yükümlülüğü .................................. 240
   21.b.3. Biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınması ................. 241
   21.c. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili spor
   kulübüne/yetkilisine idari para cezası verildikten sonra seyirden
   yasaklanma tedbiri uygulanabilir mi?............................................... 242
   22)Şiddete neden olabilecek açıklamalar (spor kulübü başkanı ve yönetici-lerinin açıklamaları)................................................................................ 243
   22.a. Konuya ilişkin yasa maddeleri ......................................................... 243
   22.b. Şiddete neden olabilecek açıklamalar (kavram, yasal koşullar, uygu-lama ve örnekler).............................................................................. 243
   22.c. Şiddete neden olabilecek açıklamaların nitelikli hali ....................... 246
   XIII
   22.d. Şiddete neden olabilecek açıklamalarda bulunanlara uygulanabilecekidari tedbir (seyirden yasaklama) ..................................................... 246
   22.e. Şiddete neden olabilecek açıklamalarda bulunulması nedeniyle seyir-den yasaklanmasına dair idari tedbire kim karar verebilir? .............. 249
   22.f. Şiddete neden olabilecek açıklamalar nedeniyle ilgili kişi hakkında,idari tedbir olarak, müsabakaları bir yıl süreyle seyirden yasaklanma kararı ne zaman uygulanabilir? ........................................................ 250
   22.g. Şiddete neden olabilecek açıklamaların basın ve yayın organlarındayayımlanması, haber yapılması halinde ilgili basın ve yayın organı
   işleticisinin sorumluluğu .................................................................. 251
   22.h. Şiddete neden olabilecek açıklamalara örnekler .............................. 253
   23)6222 SK'daki suçlarda yargılama ve usul hükümleri (görevli mahkemeile idari tedbir ve para cezalarında yetki) ............................................. 254
   23.a. Görevli mahkeme ............................................................................. 254
   23.b. İdari tedbir ve para cezalarında yetki .............................................. 254
   23.c. Usul hükümleri ................................................................................. 255
   24)6222 SK'daki suçların genel ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu 256
   24.a. Konuya ilişkin yasa maddesi ........................................................... 256
   24.b. Yasadaki suçların genel ağırlaştırıcı unsuru..................................... 256
   24.c. Yasadaki suçların genel ağırlaştırıcı unsuru hangi suçlara
   uygulanabilir? 6222 sayılı yasa yarınca yapılan tüm soruşturma
   ve kovuşturmalara konu tüm eylemlerde uygulanabilir mi? ............ 257
   24.d. Yasadaki suçların hak yoksunluğu .................................................. 260
   25)Spor soruşturmalarına bakan cumhuriyet savcılarının müsabaka
   protokolündeki yeri................................................................................. 262
   26)Önödeme, miktarı ve önödemelik suçlar tablosu ile önödeme
   konusunda taraftarın dikkat edeceği hususlar ..................................... 263
   27) 6222 SK'daki suçlarda öndemeye uymanın avantajları ....................... 268
   28) Cumhuriyet Savcıları için karar ve yazışma örnekleri ....................... 270
   28.a. İddianame örnekleri....................................................................... 272
   28.a.1. Spor alanlarına yasak madde sokulması ve bu maddenin
   kullanılması.......................................................................... 272
   28.a.2. Spor alanına yasak madde sokmak, bu maddeyle kasten
   yaralamak............................................................................. 274
   28.a.3. Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi yapmak 277
   28.a.4. Yetkisiz olarak elektronik seyirci kartını satışa sunmak,
   bulundurmak ........................................................................ 278
   XIV
   28.a.5. İmza yükümlülüğünü ihlal etmek / seyirden yasaklanan
   kişinin kanunda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetine
   başvurmamak, ..................................................................... 281
   28.a.6. Tehdit veya hakaret içeren tezahüratta bulunmak ................ 285
   28.a.7. Spor alanlarında taşkınlık yapmak / belediye otobüsüne zararvermek ................................................................................. 287
   28.a.8. Müsabaka hakemine yönelik görevinden dolayı kasten
   yaralamak............................................................................. 289
   28.b. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar örnekleri .................. 292
   28.b.1. İmza yükümlülüğünü ihlal etmek, seyirden yasaklanan
   kişinin kanunda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetine
   başvurmamak, ...................................................................... 292
   28.b.2. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat yapmak ...................... 294
   28.b.3. Alkollü olarak müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına gir-mek, görevlilerin ikazına rağmen bu alanlardan çıkmamakta
   ısrar etmek............................................................................ 296
   28.b.4. Seyir alanında yerini değiştirmek / tellerden atlamak .......... 299
   28.b.5. Yurt dışında oturma nedeniyle imza yükümlülüğü ihlalindenverilen kyok sonuç kısmı ..................................................... 301
   28.b.6. Hazırlık, özel müsabakasında imza yükümlülüğü ihlalinden
   verilen kyok sonuç kısmı ..................................................... 302
   28.c. İmza yükümlülüğünü ihlal etmek / seyirden yasaklanan kişinin
   kanunda belirtildiği şekilde kolluk kuvvetine başvurmamak
   suçundan yetkisizlik kararı örneği................................................ 303
   28.d. Bir kısım yazışma örnekleri .......................................................... 305
   28.d.1. Uzlaştırma bürosuna gönderme kararı.................................. 305
   28.d.2. Önödeme bildirimi örneği .................................................... 308
   28.d.3. Gazete haberinden ihbar tutanağı tutma örneği .................... 309
   28.d.4. Cumhuriyet savcısının müsabakaya katılacağını bildirme
   yazı örneği............................................................................ 310
   28.d.5. Başka yerdeki seyirden yasaklanma süresinin dolması
   nedeniyle ilgili yere bildirim................................................. 311
   28.d.6. Seyirden yasaklanma koruma tedbirinin kaldırılması yazısı 311

   Stok Kodu
   :
   9789753685528
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   312
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat