Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786057820440
363519
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
On İki Levha Yayıncılık
30.88

11. Basıya Önsöz........................................................................................ V

Kısaltmalar....................................................................................... XXVII

Genel Bibliyografya......................................................................... XXIX

 

§ 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN

GENEL BİLGİLER

 

       I.  Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları......................... 1

     II.  Hak Arama Özgürlüğü- Hukukî Korunma

            Talebi ve Adalete Erişim................................................................. 3

    III.  MedenîUsûl Hukukunun Anlamı................................................ 7

    IV.  Medenî Usûl Hukukunun Amacı.................................................. 8

      V.  Medenî Usûl Hukuku Kavramı.................................................... 9

    VI.  Medenî Usûl Hukukunun Hukuk Dalları

            Arasındaki Yeri.............................................................................. 11

  VII.  Medenî Usûl HukukununYer ve Zaman

            İtibariyle Uygulanması................................................................. 12

            A. Yer İtibariyle Uygulanması.................................................... 12

            B.  Zaman İtibariyle Uygulanması............................................. 13

VIII.  MedenîUsûl Hukukunun Kaynakları....................................... 16

    IX.  Medenî Usûl HukukuKurallarının Yorumu............................ 19

 

§ 2. YARGI

         

       I.  Yargı Kavramı............................................................................... 21

     II.  YargıÇeşitleri................................................................................. 22

§ 3. MAHKEMELER

         

       I.  Genel Olarak........................................................................................ 25

     II.  İlk Derece Mahkemeleri............................................................... 26

            A.  Genel Mahkeme....................................................................... 26

            B.  ÖzelMahkemeler..................................................................... 27

    III.  Bölge Adliye Mahkemeleri........................................................... 32

            A.  Genel Olarak............................................................................. 32

            B.  Teşkilât ve Görevleri................................................................ 35

    IV.  Yargıtay........................................................................................... 37.

            A.  Görevleri.................................................................................... 37

            B.  YargıtayTeşkilâtı.................................................................... 38

      V.  Mahkemeler Arasında Hukukî Yardım (İstinabe).................. 40

    VI.  Görev.................................................................................................... 41           

            A.  Genel Olarak............................................................................. 41

            B.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu

                 Davalar...................................................................................... 43.

                 1.  Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen

                       (Malvarlığına İlişkin) Davalar.......................................... 43

                 2.  Şahıs Varlığına İlişkin Davalar........................................ 44

            C.  Sulh HukukMahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar..... 45

            D.  Görev Kurallarının Niteliği..................................................... 46

            E.  GörevKurallarına Aykırılık ve Sonuçları........................... 47

                 1.  Genel Olarak........................................................................ 47

                 2.  GörevsizlikKararı Üzerine Yapılacak İşlemler............. 49

  VII.  Yetki................................................................................................. 50.

            A.  Genel Olarak............................................................................. 50

            B.  KesinOlmayan Yetki Kuralları............................................. 51

                 1.  Genel Yetki Kuralı.............................................................. 51

                 2.  Özel Yetki Kuralları............................................................ 52

            C.  KesinYetki Kuralları............................................................... 54

            D.  Yetki Sözleşmesi....................................................................... 56

                 1.  Genel Olarak........................................................................ 56

                 2.  Yetki Sözleşmesinin Şartları............................................. 57

                       a.  Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki

                            Sözleşmesi Yapılamaz.................................................. 57

                       b.  Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır................ 57

                       c.  Uyuşmazlıkve Mahkeme Belirli Olmalıdır.............. 57

            E.  Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları............................ 58

VIII.  İş Bölümü........................................................................................ 60.

    IX.  Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi................................................... 61

 

§ 4. YARGI GÖREVLİLERİ

         

       I.  Hâkim.............................................................................................. 64.

            A.  Genel Olarak............................................................................. 64

            B.  Hâkimlik Mesleğine Giriş-Seçim ve Atama......................... 64

            C.  Hâkimlerin Bağımsızlığı......................................................... 65

                 1.  Genel Olarak........................................................................ 65

                 2.  Hâkimlerin Bağımsızlığı................................................... 67

            D.  Hâkimlere Tanınan Teminatlar............................................ 69

            E.  HâkimlerinSorumluluğu......................................................... 70

                 1.  Genel Olarak........................................................................ 70

                 2.  Hukukî Sorumluluk............................................................ 70

                       a.  Genel Olarak................................................................... 70

                       b.  Sorumluluk Halleri......................................................... 71

                       c.  Sorumluluk Davasında Görevli ve

                            Yetkili Mahkeme........................................................... 73

                       d.  SorumlulukDavası ve Yargılama Usûlü................... 73

                       e.  HâkiminHukukî Sorumluluğu.................................... 74

                 3.  DisiplinSorumluluğu.......................................................... 75

                 4.  CezaîSorumluluk............................................................... 75

            F.  Hâkimin DavayaBakmasının Yasak Olması ve Reddi.. 76.

                 1.  Genel Olarak........................................................................ 76

                 2.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması.............. 77

                       a.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller77

                       b.  HâkiminÇekinmesi Usûlü........................................... 78

                 3.  HâkiminReddi.................................................................... 79

                       a.  Red Sebepleri.................................................................. 79

                       b.  HâkiminReddi Usûlü.................................................... 80

                            aa.Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi......... 80

                            bb.HâkiminKendisini Reddetmesi........................... 83

                       c.  HâkiminReddedilmesinin Sonuçları......................... 84

     II.  Savcılar............................................................................................ 84.

    III.  Adliye Memurları........................................................................... 85

            A.  Yazı İşleri Müdürleri................................................................ 85

            B.  Zabıt Katipleri.......................................................................... 86

            C.  Mübaşirler.................................................................................. 87

    IV.  Avukatlar........................................................................................ 87.

      V.  Noterler............................................................................................ 88.               

§ 5. USÛL İŞLEMLERİ

 

       I.  Taraf Usûl İşlemleri....................................................................... 90

            A. Genel Olarak.............................................................................. 90

            B. Taraf Usûl İşlemlerinin Özellikleri.......................................... 91

            C. Taraf Usûl İşlemlerinin Çeşitleri............................................. 92

            D. Usûl İşlemlerinde Şekle Uyma Zorunluluğu ve Sonuçları. 94

     II.  Mahkeme Usûl İşlemleri............................................................... 94

    III.  Süreler.............................................................................................. 96.

            A.  Sürelerin Çeşitleri...................................................................... 96

            B.  Sürelerin Hesaplanması.......................................................... 97

            C.  Adlî Tatil                                                                                          98

    IV.  Eski Hale Getirme.......................................................................... 99

            A.  Eski Hale Getirmenin Şartları................................................ 99

                 1.  Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalıdır. 99

                 2.  Başka Kanunî Yola Başvurma İmkânı

                       Kalmamış Olmalıdır........................................................ 100

            B.  Eski Hale Getirme Usûlü....................................................... 101

      V.  Tebligat.......................................................................................... 102.

            A.  Tebligat ve Davetiye Kavramı............................................ 102

            B.  Tebligat Çıkartacak ve Tebligatı Yapacak  Merciler...... 102

            C.  Tebligat Yapılabilecek Kişiler.............................................. 105

            D.  Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman........................... 106

            E.  Tebligat Giderleri.................................................................... 107

            F.  Tebligatın Yapılması............................................................ 107

                 1.  Genel Olarak...................................................................... 107

                 2.  Muhatap Adreste Bulunmaz veya Tebellüğden

                       İmtina Ederse.................................................................... 108

                 3.  İlânen Tebligat.................................................................. 109

            G.  UsûlsüzTebligat ve Tebligat Suçları.................................. 109

 

§ 6. TARAFLAR

         

       I.  Taraf Kavramı............................................................................ 111

     II.  Taraf Ehliyeti............................................................................... 111

    III.  Dava Ehliyeti................................................................................ 113

    IV.  Dava Takip Yetkisi..................................................................... 113

      V.  Taraf Sıfatı................................................................................... 115.

    VI.  Taraf Değişikliği........................................................................... 116

  VII.  Tarafların Temsili........................................................................ 118

            A.  Kanunî Temsil........................................................................ 118

            B.  İradî Temsil (Vekâlet)........................................................... 118

VIII.  DavaArkadaşlığı........................................................................ 120

            A. Genel Olarak........................................................................... 120

            B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı.................................................... 121

                 1.  Anlamı ve Doğumu.......................................................... 121

                 2.  İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri.................... 122

            C.  MecburîDava Arkadaşlığı.................................................. 124

                 1.  Anlamı veDoğumu.......................................................... 124

                 2.  Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri................... 125

 

§ 7. DAVAYA MÜDAHALE

         

       I.  Genel Olarak........................................................................................ 127

     II.  Fer'i Müdahale............................................................................. 127

            A.  Genel Olarak........................................................................... 127

            B.  Hukukî Niteliği....................................................................... 128

            C. Fer'i Müdahalenin Koşulları................................................ 128

            D. Fer'i Müdahale Usûlü............................................................ 130

            E. Fer'i Müdahalenin Hükümleri............................................. 130

            F. Müdahalenin Etkisi............................................................... 131

    III.  Davanın İhbarı............................................................................ 133

            A.  Anlamı..................................................................................... 133.

            B. İhbarın Koşulları................................................................... 133

            C. Davanın ihbarı Usûlü............................................................ 134

            D. İhbar Üzerine Üçüncü Kişinin Tutumu.............................. 135

            E. İhbarın Sonuçları................................................................... 135

    IV.  Aslî Müdahale.............................................................................. 136

            A. Anlamı..................................................................................... 136.

            B. Aslî Müdahalenin Koşulları................................................. 137

            C. Aslî Müdahale Usûlü............................................................. 138

            D. Aslî Müdahale Davasının İncelenmesi ve Karar............ 139

 

§ 8. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA

HÂKİM OLAN İLKELER

         

       I.  Tasarruf İlkesi.............................................................................. 140

     II.  Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi.................................. 142

    III.  Teksif İlkesi.................................................................................. 144.

    IV.  Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi.................... 145

      V.  Davayı Aydınlatma Ödevi (Gerçek Ve Tamlık Yükümlülüğü)146

    VI.  Doğrudanlık İlkesi....................................................................... 147

  VII.  Hâkimin Delilleri Değerlendirmesi............................................ 148

VIII.  Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı............................................... 149

    IX.  Hukukî Dinlenilme Hakkı......................................................... 150

      X.  Usûl Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk,

            Ucuz Görülmesi).......................................................................... 152

    XI.  Alenîlik İlkesi................................................................................ 152

  XII.  Sözlülük–Yazılılık İlkesi............................................................ 154

XIII.  Mahkemelerde Kullanılan Dil................................................... 155

XIV.  Tarafların Yükümlülükleri......................................................... 156

            A. Doğruyu Söyleme Ödevi....................................................... 156

            B. Dürüstlük Kuralı.................................................................... 157

 

§ 9. DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

       I.  Dava Kavramı............................................................................. 159

     II. Dava Şartları....................................................................................... 160

            A. Kavram................................................................................... 160.

            B. Dava Şartlarının Çeşitleri..................................................... 161

                 1. Genel Dava Şartları.......................................................... 161

                       a. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları............................ 161

                       b. Taraflara İlişkin Dava Şartları.................................. 162

                       c. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları................ 162

                 2. ÖzelDava Şartları............................................................ 162

            C.  Dava Şartlarının İncelenmesi (m.115).............................. 163

    III.  Dava Çeşitleri............................................................................... 165

            A. Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dava Çeşitleri.... 165

                 1. Eda Davaları..................................................................... 165

                 2. Tespit Davaları................................................................. 166

                 3. İnşaî (Yenilik Doğuran) Davalar................................... 167

            B. TalepSonucuna Göre Dava Çeşitleri................................. 168

                 1. Kısmî Dava....................................................................... 168

                 2. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası................................... 169

                 3. Terditli (Kademeli) Davalar............................................ 171

                 4. Seçimlik Davalar.............................................................. 172

                 5. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)....... 173

                 6.  Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Davalar............ 173

            C.  Topluluk Davası.................................................................... 174

 

§ 10. DAVANIN AÇILMASI

         

       I. Dava Hakkı.................................................................................. 176.

     II. Dava Dilekçesi............................................................................. 176

            A. Dava DilekçesininUnsurları................................................ 176

                 1. Mahkemenin Adı............................................................. 176

                 2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 177

                 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası... 177

                 4. Tarafların Kanunî Temsilcilerinin ve Davacı

                       Vekilinin Adı Soyadı ve Adresleri.................................. 177

                 5. Dava Konusu (Müddeabih)........................................... 177

                 6. Davanın Dayandığı Vakıalar (Dava Sebebi)............. 178

                 7. Dayanılan Deliller............................................................. 178

                 8. Hukukî Sebepler............................................................... 179

                 9. Talep Sonucu.................................................................... 179

                 10. İmza.................................................................................. 180.

            B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması. 180

    III.  Davanın Açılması....................................................................... 181

    IV.  Dava Açılmasının Sonuçları..................................................... 185

            A.  Maddî Hukuk Bakımından................................................ 185

                 1.  Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü

                       Sürenin Korunması.......................................................... 185

                 2. Şahsa Bağlı HaklarınMalvarlığı Hakkına Dönüşmesi186

                 3. İyiniyetin Ortadan Kalkması......................................... 186

                 4. Davalının Temerrüde Düşmesi...................................... 186

            B.  Usûl Hukuku Bakımından.................................................. 186

                 1. Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu.............. 186

                 2.  Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının

                       İncelenmesi ve Hüküm Kurulması............................... 187

                 3. Derdestlik........................................................................... 187

                 4. İhtiyatî Tedbirin ve İhtiyatî Haczin Korunması........ 187

                 5. Davayı Geri Alma Yasağı............................................... 188

      V.  Teminat Gösterilmesi.................................................................. 188

 

§ 11. DAVAYA CEVAP

 

       I. Savunma Hakkı.......................................................................... 191

     II. Savunmanın Şekli....................................................................... 191

    III. Savunma Sebepleri..................................................................... 192

            A. Maddî Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri...................... 192

                 1. İtirazlar............................................................................... 192

                 2. Def'iler................................................................................ 192

            B. Usûl Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri...................... 193

                 1. Dava Şartları..................................................................... 193

                 2. İlk İtirazlar (Dava Engelleri)........................................... 194

                       a. İlk İtiraz Halleri............................................................ 194

                            aa  Yetki İtirazı............................................................ 194

                            bb.Tahkim İtirazı....................................................... 194

                       b.  İlk İtirazların İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve

                            İlk İtirazlar Hakkında Verilecek Kararlar.............. 195

                 3. Karşı Dava Açılması....................................................... 196

    IV.  Cevap Dilekçesi........................................................................... 198

            A. Cevap Dilekçesinin Unsurları.............................................. 198

                 1. Mahkemenin Adı............................................................. 198

                 2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 198

                 3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.... 199

                 4. Kanuni Temsilci ve Vekilin Adı Soyadı ve Adresi..... 199

                 5. Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar........................ 199

                 6. Dayanılan Deliller............................................................. 200

                 7. Hukukî Sebepler............................................................... 200

                 8. Talep Sonucu.................................................................... 200

                 9. İmza.................................................................................... 200.

            B. CevapDilekçesinin Unsurlarında Noksanlık

                 Bulunması............................................................................... 201

      V.  Cevap Süresi........................................................................................ 201

    VI.  Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları...................................... 202

            A. Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülememesi................................. 202

            B. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri...................... 202

  VII.  İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya

            Değiştirilmesi Yasağı................................................................... 203

            A. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı.................... 203

                 1. Genel Olarak...................................................................... 203

                 2. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına

                       Tâbi Olan Durumlar......................................................... 204

                 3. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının

                       İstisnaları.......

 

 

 • Açıklama
  • 11. Basıya Önsöz........................................................................................ V

   Kısaltmalar....................................................................................... XXVII

   Genel Bibliyografya......................................................................... XXIX

    

   § 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN

   GENEL BİLGİLER

    

          I.  Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları......................... 1

        II.  Hak Arama Özgürlüğü- Hukukî Korunma

               Talebi ve Adalete Erişim................................................................. 3

       III.  MedenîUsûl Hukukunun Anlamı................................................ 7

       IV.  Medenî Usûl Hukukunun Amacı.................................................. 8

         V.  Medenî Usûl Hukuku Kavramı.................................................... 9

       VI.  Medenî Usûl Hukukunun Hukuk Dalları

               Arasındaki Yeri.............................................................................. 11

     VII.  Medenî Usûl HukukununYer ve Zaman

               İtibariyle Uygulanması................................................................. 12

               A. Yer İtibariyle Uygulanması.................................................... 12

               B.  Zaman İtibariyle Uygulanması............................................. 13

   VIII.  MedenîUsûl Hukukunun Kaynakları....................................... 16

       IX.  Medenî Usûl HukukuKurallarının Yorumu............................ 19

    

   § 2. YARGI

            

          I.  Yargı Kavramı............................................................................... 21

        II.  YargıÇeşitleri................................................................................. 22

   § 3. MAHKEMELER

            

          I.  Genel Olarak........................................................................................ 25

        II.  İlk Derece Mahkemeleri............................................................... 26

               A.  Genel Mahkeme....................................................................... 26

               B.  ÖzelMahkemeler..................................................................... 27

       III.  Bölge Adliye Mahkemeleri........................................................... 32

               A.  Genel Olarak............................................................................. 32

               B.  Teşkilât ve Görevleri................................................................ 35

       IV.  Yargıtay........................................................................................... 37.

               A.  Görevleri.................................................................................... 37

               B.  YargıtayTeşkilâtı.................................................................... 38

         V.  Mahkemeler Arasında Hukukî Yardım (İstinabe).................. 40

       VI.  Görev.................................................................................................... 41           

               A.  Genel Olarak............................................................................. 41

               B.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu

                    Davalar...................................................................................... 43.

                    1.  Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen

                          (Malvarlığına İlişkin) Davalar.......................................... 43

                    2.  Şahıs Varlığına İlişkin Davalar........................................ 44

               C.  Sulh HukukMahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar..... 45

               D.  Görev Kurallarının Niteliği..................................................... 46

               E.  GörevKurallarına Aykırılık ve Sonuçları........................... 47

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 47

                    2.  GörevsizlikKararı Üzerine Yapılacak İşlemler............. 49

     VII.  Yetki................................................................................................. 50.

               A.  Genel Olarak............................................................................. 50

               B.  KesinOlmayan Yetki Kuralları............................................. 51

                    1.  Genel Yetki Kuralı.............................................................. 51

                    2.  Özel Yetki Kuralları............................................................ 52

               C.  KesinYetki Kuralları............................................................... 54

               D.  Yetki Sözleşmesi....................................................................... 56

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 56

                    2.  Yetki Sözleşmesinin Şartları............................................. 57

                          a.  Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki

                               Sözleşmesi Yapılamaz.................................................. 57

                          b.  Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır................ 57

                          c.  Uyuşmazlıkve Mahkeme Belirli Olmalıdır.............. 57

               E.  Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları............................ 58

   VIII.  İş Bölümü........................................................................................ 60.

       IX.  Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi................................................... 61

    

   § 4. YARGI GÖREVLİLERİ

            

          I.  Hâkim.............................................................................................. 64.

               A.  Genel Olarak............................................................................. 64

               B.  Hâkimlik Mesleğine Giriş-Seçim ve Atama......................... 64

               C.  Hâkimlerin Bağımsızlığı......................................................... 65

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 65

                    2.  Hâkimlerin Bağımsızlığı................................................... 67

               D.  Hâkimlere Tanınan Teminatlar............................................ 69

               E.  HâkimlerinSorumluluğu......................................................... 70

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 70

                    2.  Hukukî Sorumluluk............................................................ 70

                          a.  Genel Olarak................................................................... 70

                          b.  Sorumluluk Halleri......................................................... 71

                          c.  Sorumluluk Davasında Görevli ve

                               Yetkili Mahkeme........................................................... 73

                          d.  SorumlulukDavası ve Yargılama Usûlü................... 73

                          e.  HâkiminHukukî Sorumluluğu.................................... 74

                    3.  DisiplinSorumluluğu.......................................................... 75

                    4.  CezaîSorumluluk............................................................... 75

               F.  Hâkimin DavayaBakmasının Yasak Olması ve Reddi.. 76.

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 76

                    2.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması.............. 77

                          a.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller77

                          b.  HâkiminÇekinmesi Usûlü........................................... 78

                    3.  HâkiminReddi.................................................................... 79

                          a.  Red Sebepleri.................................................................. 79

                          b.  HâkiminReddi Usûlü.................................................... 80

                               aa.Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi......... 80

                               bb.HâkiminKendisini Reddetmesi........................... 83

                          c.  HâkiminReddedilmesinin Sonuçları......................... 84

        II.  Savcılar............................................................................................ 84.

       III.  Adliye Memurları........................................................................... 85

               A.  Yazı İşleri Müdürleri................................................................ 85

               B.  Zabıt Katipleri.......................................................................... 86

               C.  Mübaşirler.................................................................................. 87

       IV.  Avukatlar........................................................................................ 87.

         V.  Noterler............................................................................................ 88.               

   § 5. USÛL İŞLEMLERİ

    

          I.  Taraf Usûl İşlemleri....................................................................... 90

               A. Genel Olarak.............................................................................. 90

               B. Taraf Usûl İşlemlerinin Özellikleri.......................................... 91

               C. Taraf Usûl İşlemlerinin Çeşitleri............................................. 92

               D. Usûl İşlemlerinde Şekle Uyma Zorunluluğu ve Sonuçları. 94

        II.  Mahkeme Usûl İşlemleri............................................................... 94

       III.  Süreler.............................................................................................. 96.

               A.  Sürelerin Çeşitleri...................................................................... 96

               B.  Sürelerin Hesaplanması.......................................................... 97

               C.  Adlî Tatil                                                                                          98

       IV.  Eski Hale Getirme.......................................................................... 99

               A.  Eski Hale Getirmenin Şartları................................................ 99

                    1.  Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalıdır. 99

                    2.  Başka Kanunî Yola Başvurma İmkânı

                          Kalmamış Olmalıdır........................................................ 100

               B.  Eski Hale Getirme Usûlü....................................................... 101

         V.  Tebligat.......................................................................................... 102.

               A.  Tebligat ve Davetiye Kavramı............................................ 102

               B.  Tebligat Çıkartacak ve Tebligatı Yapacak  Merciler...... 102

               C.  Tebligat Yapılabilecek Kişiler.............................................. 105

               D.  Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman........................... 106

               E.  Tebligat Giderleri.................................................................... 107

               F.  Tebligatın Yapılması............................................................ 107

                    1.  Genel Olarak...................................................................... 107

                    2.  Muhatap Adreste Bulunmaz veya Tebellüğden

                          İmtina Ederse.................................................................... 108

                    3.  İlânen Tebligat.................................................................. 109

               G.  UsûlsüzTebligat ve Tebligat Suçları.................................. 109

    

   § 6. TARAFLAR

            

          I.  Taraf Kavramı............................................................................ 111

        II.  Taraf Ehliyeti............................................................................... 111

       III.  Dava Ehliyeti................................................................................ 113

       IV.  Dava Takip Yetkisi..................................................................... 113

         V.  Taraf Sıfatı................................................................................... 115.

       VI.  Taraf Değişikliği........................................................................... 116

     VII.  Tarafların Temsili........................................................................ 118

               A.  Kanunî Temsil........................................................................ 118

               B.  İradî Temsil (Vekâlet)........................................................... 118

   VIII.  DavaArkadaşlığı........................................................................ 120

               A. Genel Olarak........................................................................... 120

               B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı.................................................... 121

                    1.  Anlamı ve Doğumu.......................................................... 121

                    2.  İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri.................... 122

               C.  MecburîDava Arkadaşlığı.................................................. 124

                    1.  Anlamı veDoğumu.......................................................... 124

                    2.  Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri................... 125

    

   § 7. DAVAYA MÜDAHALE

            

          I.  Genel Olarak........................................................................................ 127

        II.  Fer'i Müdahale............................................................................. 127

               A.  Genel Olarak........................................................................... 127

               B.  Hukukî Niteliği....................................................................... 128

               C. Fer'i Müdahalenin Koşulları................................................ 128

               D. Fer'i Müdahale Usûlü............................................................ 130

               E. Fer'i Müdahalenin Hükümleri............................................. 130

               F. Müdahalenin Etkisi............................................................... 131

       III.  Davanın İhbarı............................................................................ 133

               A.  Anlamı..................................................................................... 133.

               B. İhbarın Koşulları................................................................... 133

               C. Davanın ihbarı Usûlü............................................................ 134

               D. İhbar Üzerine Üçüncü Kişinin Tutumu.............................. 135

               E. İhbarın Sonuçları................................................................... 135

       IV.  Aslî Müdahale.............................................................................. 136

               A. Anlamı..................................................................................... 136.

               B. Aslî Müdahalenin Koşulları................................................. 137

               C. Aslî Müdahale Usûlü............................................................. 138

               D. Aslî Müdahale Davasının İncelenmesi ve Karar............ 139

    

   § 8. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA

   HÂKİM OLAN İLKELER

            

          I.  Tasarruf İlkesi.............................................................................. 140

        II.  Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi.................................. 142

       III.  Teksif İlkesi.................................................................................. 144.

       IV.  Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi.................... 145

         V.  Davayı Aydınlatma Ödevi (Gerçek Ve Tamlık Yükümlülüğü)146

       VI.  Doğrudanlık İlkesi....................................................................... 147

     VII.  Hâkimin Delilleri Değerlendirmesi............................................ 148

   VIII.  Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı............................................... 149

       IX.  Hukukî Dinlenilme Hakkı......................................................... 150

         X.  Usûl Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk,

               Ucuz Görülmesi).......................................................................... 152

       XI.  Alenîlik İlkesi................................................................................ 152

     XII.  Sözlülük–Yazılılık İlkesi............................................................ 154

   XIII.  Mahkemelerde Kullanılan Dil................................................... 155

   XIV.  Tarafların Yükümlülükleri......................................................... 156

               A. Doğruyu Söyleme Ödevi....................................................... 156

               B. Dürüstlük Kuralı.................................................................... 157

    

   § 9. DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

    

          I.  Dava Kavramı............................................................................. 159

        II. Dava Şartları....................................................................................... 160

               A. Kavram................................................................................... 160.

               B. Dava Şartlarının Çeşitleri..................................................... 161

                    1. Genel Dava Şartları.......................................................... 161

                          a. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları............................ 161

                          b. Taraflara İlişkin Dava Şartları.................................. 162

                          c. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları................ 162

                    2. ÖzelDava Şartları............................................................ 162

               C.  Dava Şartlarının İncelenmesi (m.115).............................. 163

       III.  Dava Çeşitleri............................................................................... 165

               A. Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dava Çeşitleri.... 165

                    1. Eda Davaları..................................................................... 165

                    2. Tespit Davaları................................................................. 166

                    3. İnşaî (Yenilik Doğuran) Davalar................................... 167

               B. TalepSonucuna Göre Dava Çeşitleri................................. 168

                    1. Kısmî Dava....................................................................... 168

                    2. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası................................... 169

                    3. Terditli (Kademeli) Davalar............................................ 171

                    4. Seçimlik Davalar.............................................................. 172

                    5. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)....... 173

                    6.  Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Davalar............ 173

               C.  Topluluk Davası.................................................................... 174

    

   § 10. DAVANIN AÇILMASI

            

          I. Dava Hakkı.................................................................................. 176.

        II. Dava Dilekçesi............................................................................. 176

               A. Dava DilekçesininUnsurları................................................ 176

                    1. Mahkemenin Adı............................................................. 176

                    2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 177

                    3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası... 177

                    4. Tarafların Kanunî Temsilcilerinin ve Davacı

                          Vekilinin Adı Soyadı ve Adresleri.................................. 177

                    5. Dava Konusu (Müddeabih)........................................... 177

                    6. Davanın Dayandığı Vakıalar (Dava Sebebi)............. 178

                    7. Dayanılan Deliller............................................................. 178

                    8. Hukukî Sebepler............................................................... 179

                    9. Talep Sonucu.................................................................... 179

                    10. İmza.................................................................................. 180.

               B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması. 180

       III.  Davanın Açılması....................................................................... 181

       IV.  Dava Açılmasının Sonuçları..................................................... 185

               A.  Maddî Hukuk Bakımından................................................ 185

                    1.  Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü

                          Sürenin Korunması.......................................................... 185

                    2. Şahsa Bağlı HaklarınMalvarlığı Hakkına Dönüşmesi186

                    3. İyiniyetin Ortadan Kalkması......................................... 186

                    4. Davalının Temerrüde Düşmesi...................................... 186

               B.  Usûl Hukuku Bakımından.................................................. 186

                    1. Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu.............. 186

                    2.  Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının

                          İncelenmesi ve Hüküm Kurulması............................... 187

                    3. Derdestlik........................................................................... 187

                    4. İhtiyatî Tedbirin ve İhtiyatî Haczin Korunması........ 187

                    5. Davayı Geri Alma Yasağı............................................... 188

         V.  Teminat Gösterilmesi.................................................................. 188

    

   § 11. DAVAYA CEVAP

    

          I. Savunma Hakkı.......................................................................... 191

        II. Savunmanın Şekli....................................................................... 191

       III. Savunma Sebepleri..................................................................... 192

               A. Maddî Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri...................... 192

                    1. İtirazlar............................................................................... 192

                    2. Def'iler................................................................................ 192

               B. Usûl Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri...................... 193

                    1. Dava Şartları..................................................................... 193

                    2. İlk İtirazlar (Dava Engelleri)........................................... 194

                          a. İlk İtiraz Halleri............................................................ 194

                               aa  Yetki İtirazı............................................................ 194

                               bb.Tahkim İtirazı....................................................... 194

                          b.  İlk İtirazların İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve

                               İlk İtirazlar Hakkında Verilecek Kararlar.............. 195

                    3. Karşı Dava Açılması....................................................... 196

       IV.  Cevap Dilekçesi........................................................................... 198

               A. Cevap Dilekçesinin Unsurları.............................................. 198

                    1. Mahkemenin Adı............................................................. 198

                    2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 198

                    3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.... 199

                    4. Kanuni Temsilci ve Vekilin Adı Soyadı ve Adresi..... 199

                    5. Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar........................ 199

                    6. Dayanılan Deliller............................................................. 200

                    7. Hukukî Sebepler............................................................... 200

                    8. Talep Sonucu.................................................................... 200

                    9. İmza.................................................................................... 200.

               B. CevapDilekçesinin Unsurlarında Noksanlık

                    Bulunması............................................................................... 201

         V.  Cevap Süresi........................................................................................ 201

       VI.  Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları...................................... 202

               A. Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülememesi................................. 202

               B. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri...................... 202

     VII.  İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya

               Değiştirilmesi Yasağı................................................................... 203

               A. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı.................... 203

                    1. Genel Olarak...................................................................... 203

                    2. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına

                          Tâbi Olan Durumlar......................................................... 204

                    3. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının

                          İstisnaları.......

    

    

   Stok Kodu
   :
   9786057820440
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   423
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat