Sepetim (0) Toplam: 0,00
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Filiz Kitabevi
35.00
<p><a name="bookmark7"></a><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></p> <div> <p><span lang="tr">Giriş.................................................................................................................................. 1</span></p> <p><a name="bookmark8"></a><span lang="tr">KISIM I </span><span lang="tr">CEVAPLI ÖRNEKLER</span></p> <p><a name="bookmark9"></a><span lang="tr">BİRİNCİ BÖLÜM </span><span lang="tr">GENEL ESASLAR</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Mesele Çözümü:</span><span lang="tr"> İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -</span></p> <p><span lang="tr">Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç............................................................. 7</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Karar İncelemesi:</span><span lang="tr"> İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece</span></p> <p><span lang="tr">re'sen göz önünde tutulması...................................................................................... 10</span></p> <p align="left"><span lang="tr">§ 3. Konu İncelemesi:</span><span lang="tr"> Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı</span></p> <p><span lang="tr">Yargıtay kararlarının eleştirilmesi............................................................................. 15</span></p> <p><span lang="tr">İKİNCİ BÖLÜM </span><span lang="tr">KİŞİLER HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Mesele Çözümü:</span><span lang="tr"> Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -</span></p> <p><span lang="tr">Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz.................................................. 23</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Karar İncelemesi:</span><span lang="tr"> Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk..... 28</span></p> <p><a name="bookmark10"></a><span lang="tr">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM </span><span lang="tr">AİLE HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Mesele Çözümü:</span><span lang="tr"> Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Karar İncelemesi:</span><span lang="tr"> Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini.................................................................................................................. 44</span></p> <p><span lang="tr">§ 3. Konu İncelemesi:</span><span lang="tr"> Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu.................. 50</span></p> <p align="left"><a name="bookmark11"></a><span lang="tr">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM </span><span lang="tr">TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı.... 60</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-</span></p> <p><span lang="tr">Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması.................................................................. 69</span></p> </div> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti</span><span lang="tr"> bağlayıcı ceza .......................... 76</span></p> <div> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem</span></p> <p><span lang="tr">ehliyeti-Yerleşim yeri..................................................................................................... 92</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu-</span></p> <p><span lang="tr">Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları.............................................. 95</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin</span></p> <p><span lang="tr">işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları ...................... 103</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali........................................................................... 108</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin</span></p> <p><span lang="tr">reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması.................................................................... 114</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay..................................................................................................... 117</span></p> <p><a name="bookmark12"></a><span lang="tr">KISIM II</span></p> <p><a name="bookmark13"></a><span lang="tr">CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR</span></p> <p><a name="bookmark14"></a><span lang="tr">BİRİNCİ BÖLÜM </span><span lang="tr">GENEL ESASLAR</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Kanun hükümlerinin niteliği...................................................................................... 125</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı.................. 126</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları....................................... 129</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Hukukî işlemlerin vasıflandırılması.......................................................................... 130</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Hukuka aykırılık - Müeyyide.................................................................................... 131</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi............................ 131</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller............... 132</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">İsbat yükü................................................................................................................. 133</span></p> <p><span lang="tr">İKİNCİ BÖLÜM</span><span lang="tr">KİŞİLER HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme</span></p> <p><span lang="tr">gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)............................................................. 135</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti.................................... 136</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı</span></p> <p><span lang="tr">sıkıya bağlı haklar.................................................................................................... 136</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">İsim - Korunması - Soyadı değişikliği.................................................................. 137</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Kişiliğin Korunması.............................................................................................. 138</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Kişiliğin Korunması.............................................................................................. 139</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Yerleşim yeri (ikametgâh).................................................................................... 140</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Ölüm karinesi - Gaiplik........................................................................................ 141</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı ....................................... 142</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması............................................................... 143</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması............................................................... 146</span></p> <p><span lang="tr">12. </span><span lang="tr">Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146</span></p> <p><span lang="tr">13. </span><span lang="tr">Vakıf................................................................................................................... 149</span></p> <p><span lang="tr">14. </span><span lang="tr">Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı.......................... 149</span></p> <p><span lang="tr">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM </span><span lang="tr">AİLE HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Nişanlanma........................................................................................................... 153</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Nişan bozulması - Manevî tazminat...................................................................... 154</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün</span></p> <p><span lang="tr">davaya etkisi............................................................................................................. 156</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları................. 157</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük....................................................................... 157</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası............................ 158</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Evlenme - Vasıfta hata iddiası.............................................................................. 159</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi................................................................... 160</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle</span></p> <p><span lang="tr">boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat......................................... 161</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe</span></p> <p><span lang="tr">dayanan boşanma davası.......................................................................................... 163</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Terk sebebine dayanan boşanma davası............................................................. 165</span></p> <p><span lang="tr">12. </span><span lang="tr">Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî.............................................. 167</span></p> <p><span lang="tr">13. </span><span lang="tr">Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası............................................................... 168</span></p> <p><span lang="tr">14. </span><span lang="tr">Boşanma davası - Yetkili mahkeme.................................................................... 170</span></p> <p><span lang="tr">15. </span><span lang="tr">Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı................ 171</span></p> <p><span lang="tr">16. </span><span lang="tr">Evli kadın - Ayrı konut ittihazı............................................................................ 172</span></p> <p><span lang="tr">17. </span><span lang="tr">Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi -</span></p> <p><span lang="tr">Aile konutu.............................................................................................................. 174</span></p> <p><span lang="tr">18. </span><span lang="tr">Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref..................................................................... 176</span></p> <p><span lang="tr">19. </span><span lang="tr">Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini........................................................ 177</span></p> </div> <p><span lang="tr"><br clear="all" /> </span></p> <p><span lang="tr">20. </span><span lang="tr">Velâyet - Nez'i.......................................................................................................... 180</span></p> <p><span lang="tr">21. </span><span lang="tr">Nesebin reddi............................................................................................................ 181</span></p> <p><span lang="tr">22. </span><span lang="tr">Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve</span></p> <p><span lang="tr">hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması..................................................... 185</span></p> <p><span lang="tr">23. </span><span lang="tr">Babalık davası - Gebelik süresi................................................................................. 186</span></p> <p><span lang="tr">24. </span><span lang="tr">Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre.......................................................... 189</span></p> <p><span lang="tr">25. </span><span lang="tr">Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi..................................................................... 192</span></p> <p><span lang="tr">26. </span><span lang="tr">Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu.................................................................... 193</span></p> <p><span lang="tr">27. </span><span lang="tr">Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi..................................................... 194</span></p> <p><span lang="tr">28. </span><span lang="tr">Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi.................... 195</span></p> <p><span lang="tr">KISIM III </span><span lang="tr">SINAV SORULARI</span></p> <p align="left"><a name="bookmark15"></a><span lang="tr">Birinci Bölüm</span></p> <p><span lang="tr">Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku.................................................................................... 199</span></p> <p align="left"><a name="bookmark16"></a><span lang="tr">İkinci Bölüm</span></p> <p><span lang="tr">Aile Hukuku................................................................................................................... 209</span></p> <p align="left"><a name="bookmark17"></a><span lang="tr">Üçüncü Bölüm</span></p> <p><span lang="tr">Karma Sorular 229</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Giriş.................................................................................................................................. 1

   KISIM I CEVAPLI ÖRNEKLER

   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

   § 1. Mesele Çözümü: İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -

   Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç............................................................. 7

   § 2. Karar İncelemesi: İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece

   re'sen göz önünde tutulması...................................................................................... 10

   § 3. Konu İncelemesi: Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı

   Yargıtay kararlarının eleştirilmesi............................................................................. 15

   İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLER HUKUKU

   § 1. Mesele Çözümü: Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -

   Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz.................................................. 23

   § 2. Karar İncelemesi: Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk..... 28

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

   § 1. Mesele Çözümü: Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33

   § 2. Karar İncelemesi: Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini.................................................................................................................. 44

   § 3. Konu İncelemesi: Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu.................. 50

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER

   1. Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı.... 60

   2. Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-

   Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması.................................................................. 69

   3. Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti bağlayıcı ceza .......................... 76

   4. Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83

   5. Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87

   6. Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem

   ehliyeti-Yerleşim yeri..................................................................................................... 92

   7. Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu-

   Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları.............................................. 95

   8. Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin

   işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları ...................... 103

   9. Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali........................................................................... 108

   10. Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin

   reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması.................................................................... 114

   11. Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay..................................................................................................... 117

   KISIM II

   CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR

   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

   1. Kanun hükümlerinin niteliği...................................................................................... 125

   2. Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı.................. 126

   3. Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları....................................... 129

   4. Hukukî işlemlerin vasıflandırılması.......................................................................... 130

   5. Hukuka aykırılık - Müeyyide.................................................................................... 131

   6. Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi............................ 131

   7. İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller............... 132

   8. İsbat yükü................................................................................................................. 133

   İKİNCİ BÖLÜMKİŞİLER HUKUKU

   1. Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme

   gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)............................................................. 135

   2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti.................................... 136

   3. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı

   sıkıya bağlı haklar.................................................................................................... 136

   4. İsim - Korunması - Soyadı değişikliği.................................................................. 137

   5. Kişiliğin Korunması.............................................................................................. 138

   6. Kişiliğin Korunması.............................................................................................. 139

   7. Yerleşim yeri (ikametgâh).................................................................................... 140

   8. Ölüm karinesi - Gaiplik........................................................................................ 141

   9. Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı ....................................... 142

   10. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması............................................................... 143

   11. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması............................................................... 146

   12. Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146

   13. Vakıf................................................................................................................... 149

   14. Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı.......................... 149

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

   1. Nişanlanma........................................................................................................... 153

   2. Nişan bozulması - Manevî tazminat...................................................................... 154

   3. Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün

   davaya etkisi............................................................................................................. 156

   4. Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları................. 157

   5. Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük....................................................................... 157

   6. Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası............................ 158

   7. Evlenme - Vasıfta hata iddiası.............................................................................. 159

   8. Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi................................................................... 160

   9. Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle

   boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat......................................... 161

   10. Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe

   dayanan boşanma davası.......................................................................................... 163

   11. Terk sebebine dayanan boşanma davası............................................................. 165

   12. Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî.............................................. 167

   13. Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası............................................................... 168

   14. Boşanma davası - Yetkili mahkeme.................................................................... 170

   15. Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı................ 171

   16. Evli kadın - Ayrı konut ittihazı............................................................................ 172

   17. Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi -

   Aile konutu.............................................................................................................. 174

   18. Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref..................................................................... 176

   19. Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini........................................................ 177


   20. Velâyet - Nez'i.......................................................................................................... 180

   21. Nesebin reddi............................................................................................................ 181

   22. Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve

   hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması..................................................... 185

   23. Babalık davası - Gebelik süresi................................................................................. 186

   24. Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre.......................................................... 189

   25. Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi..................................................................... 192

   26. Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu.................................................................... 193

   27. Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi..................................................... 194

   28. Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi.................... 195

   KISIM III SINAV SORULARI

   Birinci Bölüm

   Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku.................................................................................... 199

   İkinci Bölüm

   Aile Hukuku................................................................................................................... 209

   Üçüncü Bölüm

   Karma Sorular 229

   Stok Kodu
   :
   9789753683371
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   336
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   18
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat