Sepetim (0) Toplam: 0,00
İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku - Ders Kitabı Pro

İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku - Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 85,00
Stokta var
9786050507676
363547
İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku - Ders Kitabı
İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku - Ders Kitabı
Yetkin Yayıncılık
85.00

İçindekiler

§ 1. GENEL BİLGİ33
§ 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ36
I- Cüz'î (ferdî) icra (icra hukuku)36
II- Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m.154-166, m.171-256)37
İCRA  HUKUKU39
§ 3. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ39
A) İlâmlı icra39
B) İlâmsız icra39
§ 4. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI41
A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK)41
B) Diğer kaynaklar41
C) Yargıtay kararları41
D) Diğer kanunlardaki icra ve iflâs hukuku ile ilgili hükümler41
1  inci   K İ T A P43
GENEL  HÜKÜMLER43
§ 5. İCRA TEŞKİLÂTI (ORGANLARI)43
A) Asıl organlar43
I- İcra dairesi (m.1)43
II- İcra mahkemesi45
B) Yardımcı organlar46
§ 6. İCRA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ47
A) İcra dairelerinin görevleri47
B) İcra dairelerinin yükümlülükleri48
I- İcra dairelerinin olumlu yükümlülükleri48
II- İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri50
§ 7. İCRA MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU52
A) Hukuki sorumluluk (tazminat davası)52
B) Paranın zimmete geçirilmesi halinde sorumluluk53
C) Ceza sorumluluğu53
D) Disiplin sorumluluğu53
§ 8. ŞİKÂYET (m.16-18, m.22)54
A) Şikâyetin konusu54
B) Şikâyet sebepleri55
C) Şikâyetin tarafları56
D) Şikâyet süresi57
E) Şikâyet usulü (m.18)58
F) Şikâyetin sonuçları59
§ 9. İCRA HARÇ ve GİDERLERİ61
A) İcra harçları61
B) İcra (takip) giderleri61
C) İcra harç ve giderlerinden sorumluluk61
D) İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti62
I- Vekâlet veren ile vekili arasındaki avukatlık ücreti62
II - İcra (takip) gideri olan vekâlet ücreti63
III- Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi (kısaca : Tarife)63
E) Adlî yardım64
§ 10. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT65
A) Önemi65
B) İcra işlerinde tebligatın yapılması65
§ 11. SÜRELER (MÜDDETLER)  (m.19-20)67
A) Genel bilgi67
B) Sürelerin çeşitleri67
C) Sürelerin hesaplanması68
D) Süreler kesindir70
§ 12. TATİL ve TALİKLER (ERTELEME)  (m.51-56)71
A) İcra takip işlemleri71
B) Tatil ve talikler (erteleme)72
I – Tatil saat ve günleri72
II – Talik (erteleme) halleri (m.52-55)73
III- Tatil ve talikin (ertelemenin) sürelere etkisi74
§ 13. KANUNDAKİ TERİMLER (TABİRLER)  (m.23)75
§ 14. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI76
A) Taraf ehliyeti76
I – Genel bilgi76
II- Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur76
III- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti80
IV- Ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti yoktur80
V- Taraf ehliyeti, icra (ve iflâs) takibinin önemli bir şartıdır80
B) Takip ehliyeti80
I- Tam takip ehliyetine sahip olanlar80
II- Sınırlı (mahdut) takip ehliyetine sahip olanlar80
III- Takip ehliyeti olmayanlar (tam ehliyetsizler)81
C) Sıfat (husumet)81
D) İcra takibinde tarafların temsili81
I- Yasal temsil81
II- İradî temsil (icrada vekâlet)82
E) Takip arkadaşlığı82
I- Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı82
II- Borçlular arasında takip arkadaşlığı83
F) Takip sırasında tarafların değişmesi84
I – Takip sırasında alacaklının değişmesi84
II- Takip sırasında borçlunun değişmesi84
G) İcra takibi yapan alacaklıdan teminat alınması85
I- Türk vatandaşı alacaklının teminat göstermesi85
II- Yabancı alacaklının teminat göstermesi85
§ 15. HER BORÇLUYA KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR86
2 nci  K İ T A P87
İLÂMSIZ İCRA87
§ 16. GİRİŞ87
A) Genel haciz yolu (m.44-144)87
B) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu (m.167-170/b)88
C) Kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi88
§ 17. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV ve YETKİ89
A) Görev89
B) Yetki89
I- Genel bilgi89
II- Yetki sözleşmesi90
III- Yetki itirazı90
IV- Yetkili icra mahkemesi92
V- Genel mahkemelerin yetkisi93
BİRİNCİ  BÖLÜM94
GENEL HACİZ YOLU  (m.46-144)94
§ 18. GENEL BİLGİ94
§ 19. GENEL HACİZ YOLU ile TAKİBİN KONUSU95
1. Altbölüm97
İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI97
§ 20. TAKİP TALEBİ  (m.58-59)97
A) Takip talebinin yapılması97
B) Takip talebinin şartları97
I- Alacaklının kimliği ve adresi98
II- Borçlunun kimliği ve adresi98
III - Alacak tutarı98
IV-  Senet veya senet yoksa borcun sebebinin takip talebine yazılması gerekir (m.58/4)98
C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları99
D) Yabancı para alacakları için ilâmsız icra takibi yapılması99
2. Altbölüm101
ÖDEME EMRİ ve KESİNLEŞMESİ101
§ 21. ÖDEME EMRİ  (m.60-61)101
A) Kavram101
B) Ödeme emrinin içeriği101
C) Ödeme emrinin düzenlenmesi103
D) Ödeme emrinin tebliği (m.61)103
E) Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu103
§ 22. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ  (m.62-66)104
A) Kavram104
B) İtiraz sebepleri104
C) İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri105
I- İmzaya itiraz105
II- Borca itiraz106
III- Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması106
D) İtirazın geçerlik şartları108
E) İtirazın yapılması109
F) İtiraz süresi110
G) İtirazın etkisi110
H) Gecikmiş itiraz (m.65)110
I- Borçlunun engeli (mazereti)110
II- Gecikmiş itirazın yapılması111
III- Gecikmiş itiraz süresi112
IV- İcra mahkemesinin gecikmiş itirazı incelemesi112
J) İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar113
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI  (m.67)114
A) Genel bilgi114
B) İtirazın iptali davasının açılması115
C) Yargılama usulü116
D) İtirazın iptali davasının sonuçlanması (hüküm)117
§ 24. İTİRAZIN KALDIRILMASI  (m.68-70)120
A) Genel bilgi120
B) İtirazın kesin (olarak) kaldırılması (m.68)121
C) İtirazın geçici (olarak) kaldırılması  (m.68/a, m.69)130
I- Genel bilgi130
II- Âdi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması131
III- İtirazın (geçici) kaldırılması usulü132
IV- İcra mahkemesi kararı134
V- İtirazın geçici kaldırılması kararının sonuçları135
§ 25. BORÇTAN KURTULMA DAVASI  (m.69)136
§ 26. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ, GERİ BIRAKILMASI ve ERTELENMESİ   
         (m.71)139
A) İcra takibinin iptali139
I- Takibin iptali şartları (m.71,I)139
II- İcra takibinin iptali usulü140
III- Takibin iptali kararı ve hükümleri141
B) Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması141
C) İcra takibinin ertelenmesi (taliki)142
§ 27. MENFÎ TESPİT DAVASI (m.72)144
A) Genel bilgi144
B) İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası (m.72,II)145
C) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası (m.72,III)147
D) Yargılama usulü149
E) Menfî tespit davasının sonuçları (hüküm)150
I- Menfî tespit davasının reddi151
II - Menfî tespit davasının kabulü (borçlu lehine sonuçlanması)151
F) Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi153
§ 28. İSTİRDAT DAVASI  (m.72,VII)154
A) Genel bilgi154
B) İstirdat davasının şartları154
C) İstirdat davasında yargılama usulü156
D) İstirdat davasının sonuçları (hüküm)157
§ 29. MAL BEYANI (BİLDİRİMİ)  (m.74-77)158
3. Altbölüm160
§ 30. HACİZ  (m.78 VD)160
A) Genel bilgi160
B) Haciz talebi160
C) Haciz için yetkili icra dairesi162
D) Haciz yapılması162
E) Haciz tutanağı163
F) Hacizde tertip (sıra)164
G) Haczin konusu ve etkisi164
I- Taşınır (menkul) malların haczi165
II- Taşınmaz malların haczi167
III- Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi168
IV- İntifa hakkı ve pay (hisse) haczi (m.94)168
H) Hacizli malların muhafaza giderleri172
J) Geçici haciz (muvakkat haciz)172
§ 31. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAKLARIN ve MALLARIN HACZİ       
         (HACİZ İHBARNAMESİ, m.89)173
A) Üçüncü kişilerdeki (bankalardaki) alacakların haczi173
I- Genel bilgi173
II- Alacak (mevduat) haczinin yapılması174
III- Birinci haciz ihbarnamesi174
IV- İkinci haciz ihbarnamesi175
V- Üçüncü haciz ihbarnamesi176
VI- Bankanın menfî tespit davası açmaması176
VII- Bankanın (üçüncü kişinin) menfî tespit davası açması (özel menfî tespit davası)177
VIII- Bankanın birinci (veya ikinci) haciz ihbarnamesine itiraz etmesi177
IX- Gecikmiş itiraz180
X- Bankanın borçlu olduğunu bildirmesi181
XI- Müstakbel alacakların haczi181
XII- Borçlunun maaş veya ücretinin haczi182
B) Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi182
C) Âmme (kamu) alacağından dolayı bankalardaki mevduatın haczi184
§ 32. HACZEDİLEMEYEN MALLAR ve HAKLAR  (m.82-83)186
A) Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar186
I- Maddî hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar, haciz de edilemez186
II- İİK m.82'ye göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar187
III- Özel kanunlarda haczedilemeyeceği yazılı olan mal ve haklar190
B) Bir kısmı haczedilemeyen haklar190
I - Maaş ve ücretler (m.83)191
II- Özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar192
C) Haczedilmezlikten feragat192
D) Haczedilmezliğin belirlenmesi192
§ 33. HACZE İŞTİRAK (KATILMA)  (m.100-101)194
A) Genel Bilgi194
B) Hacze âdi iştirak (takipli iştirak) (m.100)194
I- Hacze adi iştirakin şartları195
II- İlk hacze aynı derecede iştirak196
III- İkinci derece197
IV- Maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak edilemez197
V- Hacze iştirakin önemi197
VI- Hacze âdi iştirak usulü197
VII- Âmme (kamu) alacağından dolayı hacze iştirak198
C) Hacze imtiyazlı iştirak (takipsiz iştirak) (m.101)198
I- Genel bilgi198
II- Önceden takip yapılmasına gerek olmaması198
III- Hacze imtiyazlı olarak iştirak etmeye hakkı olan kişiler (m.101,I)198
IV- İmtiyazlı iştirak usulü199
§ 34. İSTİHKAK DAVALARI  (m.96 - 99)200
A) Hacizli malın borçlunun elinde olması  halinde istihkak davası (m.96-97)200
I- Elde bulundurma kavramı200
II- İstihkak iddiası201
III- İstihkak iddiasına itiraz edilmesi202
IV- İstihkak davası açılması202
V-Yargılama usulü203
VI- İstihkak davasının sonuçları (hüküm)205
B) Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası206
I- Genel bilgi206
II- Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması207
III-  İcra müdürünün istihkak davası açması için alacaklıya süre vermesi208
IV- Alacaklının istihkak davası açması208
V- Yargılama usulü209
VI- Alacaklının açtığı istihkak davasının sonuçları (hüküm)209
C) Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları210
4.  Altbölüm211
PARAYA ÇEVİRME (Satış)  (m.106-137)211
§ 35. SATIŞ TALEBİ  (m.106-110)212
§ 36. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ214
A) Hacizden önce taksitle ödeme214
B) Hacizden sonra taksitle ödeme (m.111)215
§ 37. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI  (m.112-119)217
§ 38. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ  (m.120)220
A) Genel bilgi220
B) Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri220
C) Haczedilen alacağın tahsil için devri220
§ 39. İNTİFA HAKKI ve HİSSE (PAY) SATIŞI   (m.121)222
A) İntifa hakkının paraya çevrilmesi222
B) Hisselerin paraya çevrilmesi223
I- Haczedilen şirket hissesinin paraya çevrilmesi223
II- Haczedilen elbirliği mülkiyeti hissesinin paraya çevrilmesi224
III- Haczedilen paylı mülkiyet hissesinin paraya çevrilmesi225
§ 40. TAŞINMAZLARIN SATILMASI  (m.123-136)226
A) Genel bilgi226
B) Açık artırmaya hazırlık, açık artırmanın yapılması ve ihale226
C) Satış bedelinin ödenmesi (m.130-131)231
D) Taşınmazın tescili ve alıcıya teslimi232
E) Borçlunun taşınmazdan çıkarılması (tahliye edilmesi)232
F) Üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması (tahliyesi edilmesi)233
G) Alıcının satış bedelini ödememesi (m.133)234
H) İhale ile mülkiyet alıcıya geçer235
J) İhalenin feshi (m.134)236
I- Genel bilgi236
II- İhalenin feshi sebepleri236
III- İhalenin feshi usulü238
K) Gemilerin satışı243
5.  Altbölüm244
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) SAFHASI244
§ 41. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ)   
         (m.138-142, m.361)244
§ 42. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ  (m.143, m.105)249
§ 43. BORÇ SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ  (m.144)251
İKİNCİ  BÖLÜM252
§ 44. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU  (m.167-176)252
A) Genel bilgi252
B) Takip talebi253
C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları255
D) Ödeme emri (m.168)255
E) Ödeme emrine itiraz edilmemesi256
F) Ödeme emrine itiraz ve incelenmesi256
G) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda şikâyet261
H) Birden fazla borçlu bulunması (m.176/b)262
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM263
KİRALAR  HAKKINDA  ÖZEL  HÜKÜMLER263
§ 45. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İle  
         TAHLİYESİ263
A)  Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilâmsız tahliye  (m.269-269/d)263
I- Genel bilgi263
II- Takip talebi264
III- Ödeme emri265
IV- Ödeme emrine itiraz edilmemesi266
V- Ödeme emrine itiraz edilmesi268
VI- Tahliye davası açılması272
B) Kira süresinin bitmesi nedeniyle ilâmsız tahliye (m.272-275)273
I- Genel bilgi273
II- Konut ve çatılı işyeri dışındaki kiralarda taşınmazların tahliyesi273
III- Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi276
IV- Tahliye davası açılması279
C) Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması (m.276)279
§ 46. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  (m.270-271)281
A) Hapis hakkı için defter tutulması (m.270)281
B) Kaçırılan hapis hakkına tâbi malların geri alınması (m.271)282
3  üncü  K İ T A P283
İLÂMLI  İCRA283
BİRİNCİ BÖLÜM284
MÜŞTEREK  HÜKÜMLER284
§ 47. İLÂM ve İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER  (m.38)284
A) İlâmlar284
B) İlâm niteliğindeki belgeler284
I- İİK'nun 38 inci maddesine göre ilâm niteliğindeki belgeler285
II- Özel kanunlara göre ilâm niteliğinde sayılan belgeler285
§ 48. İLÂMLI İCRADA YETKİ  (m.34)286
§ 49. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI  (m.35)287
A) (İlâmlı) Takip Talebi287
B) İcra Emri288
§ 50. İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  (m.39)290
§ 51. İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN  
         KESİNLEŞMİŞ OLMASI KURAL OLARAK ŞART DEĞİLDİR291
A) Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmlar291
B) İcranın geri bırakılması (tehiri icra) (HUMK m.443 ; İİK m.36)291
I- İcra dairesinden süre (mühlet) alınması292
II- Yargıtay'ın icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı vermesi292
C) Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar293
I- Genel bilgi293
II- Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar293
§ 52. İCRANIN (ESKİ HALİNE) İADESİ  (m.40)294
A) İlâmın hüküm kesinleşmeden icraya konulmuş olması294
B) Hükmün Yargıtay'ca bozulması294
I- Hükmün icra işlemleri devam ederken bozulması294
II- Hükmün ilâm tamamen icra edildikten sonra bozulması294
İKİNCİ BÖLÜM296
§ 53. PARA ALACAKLARI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI  (m.32)296
A) Takip talebi296
B) İcra emri296
I- İcra emrinin içeriği297
II- Borçlunun icra emrine karşı koyması297
C) Borçlunun borcunu ödemesi298
D) Borçlunun borcunu ödememesi298
I- Haciz talebi298
II- İflâs talebi298
§ 54. İCRA MAHKEMESİNCE  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (İCRA  
         EMRİNE İTİRAZ)  (m.33-33/A)299
A) Genel bilgi299
B) İtiraz süresi (icranın geri bırakılmasını isteme süresi)300
I- Yedi gün içinde yapılması gereken itiraz300
II- Süresiz itiraz300
C) İcra emrine itirazın yapılması300
D) İtiraz sebepleri ve ispatı301
I- İtfa itirazı ve ispatı301
II- İmhal (erteleme) itirazı ve ispatı302
III- Zamanaşımı itirazı ve ispatı302
E) İlâmlı icrada istirdat ve menfî tespit davaları303
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM304
KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLÂMLARIN İCRASI304
§ 55. TAŞINIR (MENKUL) TESLİMİ  (m.24)304
§ 56. TAŞINMAZLARIN TAHLİYE VE TESLİMİ  (m.26-29)306
A) Genel bilgi306
B) Taşınmazın borçlunun elinde olması306
C) Taşınmazın üçüncü bir kişi elinde olması307
§ 57. GEMİLERE ve BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN  
          İLÂMLARIN İCRASI  (m.31/A)308
§ 58. BİR İŞİN YAPILMASINA ve YAPILMAMASINA İLİŞKİN  
         İLÂMLARIN İCRASI (m.30)310
A) Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası310
B) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası311
§ 59. İRTİFAK HAKKINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI  (m.31)312
 
§ 60. ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI   
          (m.25, m.25/B)313
§ 61. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI HAKKINDAKİ  
         İLÂMLARIN İCRASI (m.25/a, m.25/B)314
4  üncü   K İ T A P315
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (m.145-153)315
§ 62. GİRİŞ315
A) Genel bilgi315
B) İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu (m.45)315
C) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip usulü316
§ 63. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İle İLÂMSIZ TAKİP318
A)  Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip (m.145-147)318
B)  İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip  (m.148, m.149/b-150/d)320
I- Genel bilgi320
II- Takip talebi320
III- Takip talebi üzerine yapılacak işlemler321
IV- Ödeme emri322
V- Ödeme emrine itiraz322
VI- Ödeme emrine itirazın incelenmesi323
§ 64. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İle İLÂMLI TAKİP325
A) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip325
B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip325
I-  Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilâmda veya ilâm   
niteliğindeki belgede tespit edilmiş olması halinde ilâmlı takip325
II-  İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu  ikrarını içermesi   halinde ilâmlı takip326
III-Noterden gönderilen hesap özeti, tazmin talebi veya ihtarı ibraz ederek ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapılması (m.150/ı)327
§ 65. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  İle İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER328
A) Paraya çevirme (satış)328
B) Paraların paylaştırılması329
C) Rehin açığı belgesi329
§ 66. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI  veya  BORCU    
        ALMAKTAN KAÇINMASI  (m.153)331
§ 67. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI  KANUN YOLLARI332
A) Genel bilgi332
B) Yargıtay'ın icra - iflâs işleri ile görevli hukuk daireleri332
C) İcra (hukuk) mahkemesi kararlarının temyizi (m.363-366)332
I- Genel bilgi332
II- Temyiz edilebilen icra mahkemesi kararları333
III- Temyiz sınırı335
IV- Temyiz edilemeyen icra mahkemesi kararları336
V- Temyiz süresi336
VI- Temyiz yoluna başvurulması337
VII- Temyizin icraya etkisi337
VIII- İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi338
IX- Temyiz incelemesi338
X- Bozma kararı338
D) Karar düzeltme338
E) Kesin hüküm339
5  inci   K İ T A P340
§ 68. İHTİYATÎ HACİZ  (m.257-268)340
A) Genel bilgi340
B) İhtiyatî haciz talebinin şartları (m.257)340
C) İhtiyatî haciz kararı341
D) İhtiyatî haciz kararının icrası (uygulanması)342
E) İhtiyati haciz kararına itiraz343
F) Teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması343
G) İhtiyatî haczin etkisi (hükmü)344
H) Hacze iştirak344
J)  İhtiyatî haczin kesinleşmesi  (ihtiyatî haczi tamamlayan merasim ; m.264)344
I- Dava veya takipten önce konulmuş olan ihtiyatî haczin kesinleşmesi345
II-  Dava veya takipten sonra konulan ihtiyatî haczin kesinleşmesi (tamamlanması)349
III- İlâmlı icrada ihtiyatî haczin tamamlanması350
K) Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası351
I- Genel bilgi351
II- Tazminat davasının şartları351
L) İhtiyatî haciz talebinin reddi kararı352
İFLÂS  HUKUKU353
6  ncı   K İ T A P353
İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ353
§ 69. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ353
A) Cüz'î (ferdî) icra353
B) Küllî (toplu) icra : İflâs353
C) Cüz'î icra ile küllî icra (iflâs) arasındaki farklar353
§ 70. İFLÂS SEBEBİ355
§ 71. İFLÂS TEŞKİLÂTI (ORGANLARI)357
§ 72. İCRA HUKUKU İle ORTAK OLAN HÜKÜMLER359
§ 73. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER  (m.43)361
A) TK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tâbi olan kişiler361
B) Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi olan kişiler361
C) Bir kişinin iflâsa tabi olup olmadığı hususu, ticaret mahkemesi tarafından kendiliğinden araştırılır363
D) İflâsa tâbi kişilerin haciz yolu ile takip edilebilmesi ve  başvurulan takip  
yolunun değiştirilmesi363
§ 74. HER ALACAKTAN DOLAYI İFLÂS İSTENEBİLİR365
7  nci   K İ T A P366
İFLÂS YOLLARI366
§ 75. İFLAS'TA YETKİ KURALLARI367
A) Yetkili icra dairesi367
B) Yetkili ticaret mahkemesi367
C) Yetkili iflâs dairesi368
§ 76. GENEL İFLÂS YOLU (m.155-166)369
A) İflâs takip talebi369
B) İflâs ödeme emri369
I- Ödeme emrinin içeriği ve düzenlenmesi369
II- Ödeme emrine itiraz370
C) İflâs davası370
I- İflâs davasının açılması371
II- İflâs davasının ticaret mahkemesinde incelenmesi (m.158)371
III- İflâs kararı375
IV- İflâs kararının temyizi377
V- Karar düzeltme378
VI- İflâs davasının reddi kararının temyizi378
VII- Muhafaza tedbirleri ve defter tutulması (m.159-163)378
§ 77. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU  (m.167, m.171- 
         176/B)381
A) Genel bilgi381
B) İflâs takip talebi381
C) Ödeme emri (m.171)382
I- İçeriği382
II – Ödeme emrine itiraz ve şikâyet383
D) İflâs  davası383
I- Ödeme emrine itiraz edilmiş olması halinde iflâs davası383
II- Ödeme emrine itiraz ve şikâyet edilmemiş olması halinde iflâs davası  
     (m.173)384
III – Genel iflâs yolundaki hükümlerin uygulanması385
 
§ 78. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS YOLU  (m.177-181)386
A) Genel bilgi386
B) Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs (m.177, m.181)386
I- Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs halleri (m.177)386
II - Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü (m.181)389
C) Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs390
I- Borçlunun kendi iflâsını istemesi390
II- Borçlunun ihtiyarî iflâs talebi390
III – Borçlunun mecburî iflâs talebi390
IV – Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü391
§ 79. BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİNİN  İFLÂSI  ve İFLÂSIN  
         ERTELENMESİ  (m.179 - 179/B)392
A) Şirketin borca batık durumda olması392
B) Alacaklıların şirketin iflâsını istemesi393
C) Şirketin mecburî iflâs talebi393
I- Şirketin mecburî iflâs talebinin yapılması393
II- Mecburî iflâs talebinin incelenmesi394
D) İflâsın ertelenmesi394
I- Erteleme talebi395
II- Erteleme talebinin incelenmesi396
III- İflâsın ertelenmesi kararı397
IV- Erteleme kararının etkileri397
V – Erteleme süresinin sonunda üç ihtimal ile karşılaşılır398
E) İflâsın ertelenmesi kararından önce icra takiplerinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez398
§ 80. BANKALARIN İFLÂSI401
§ 81. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  (m.180,   
          m.183)402
A) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi gereken haller402
B) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi usulü402
8  inci  K İ T A P404
İFLÂSIN  HUKUKİ  SONUÇLARI  (m.184-207)404
BİRİNCİ BÖLÜM405
İFLÂSIN BORÇLU (MÜFLİS) BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI (m.184-194)405
§ 82. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA  HUKUKİ  
         SONUÇLARI (m.184 - 190)405
A) İflâs masası (m.184-187)405
I - Borçlunun haczedilebilen bütün malları iflâs masasına girer (m.184)405
II- İflâs masasına girecek rehinler (m.185)406
III - Hacizli mallar iflâs masasına girer407
IV- İflâstan önce satılmış olan malların satış bedeli iflâs masasına girmez407
V- Haczedilen para iflâs masasına girmez408
VI- İhtiyatî haciz ve geçici haciz konusu mallar iflâs masasına girer408
VII- İptal davası açma hakkının masaya geçmesi (m.187)408
VIII- İflâs alacağı - masa alacağı kavramları408
B) İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar (m.188-190)410
I-  Bazı emre veya hâmiline yazılı senetlerin masadan çıkarılması (m.188)410
II- Başkasına ait malın satış bedeli (m.189)410
III- Satıcının geri alma hakkı (m.190)410
C) İflâs masası terimi410
§ 83. İFLÂSIN, MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ  (m.191-194)412
A) Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması (m.191)412
I- Müflisin masa malları üzerindeki tasarruflarının geçersiz olması412
II- Üçüncü kişinin iyi niyetli olması413
B) Takiplerin durması ve düşmesi (m.193)414
I - Kural414
II – İstisnalar415
C) Hukuk davalarının durması (m.194)415
I- İflâsın açılması ile duran davalar415
II- İflâsın açılması ile durmayan davalar416
İKİNCİ  BÖLÜM418
İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI  (m.195-207)418
§ 84. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ (m.195)419
§ 85. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ  (m.196)420
§ 86. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR (m.197)421
§ 87. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA   
         ÇEVRİLMESİ (m.198)422
§ 88. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ423
I- İflâs ile son bulan sözleşmeler423
II- İflâs ile son bulmayan sözleşmeler423
§ 89. İFLÂSTA TAKAS (m.200-201)425
A) Genel bilgi425
B) Takas yapılamayacak olan haller425
C) Takasa itiraz (m.201)426
§ 90. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR (m.202)427
§ 91. MÜŞTEREK BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLÂSI (m.203)428
§ 92. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU OLANLARDAN BİRİNİN BORCU  
         KISMEN ÖDEMİŞ OLMASI (m.204)429
§ 93. KOLLEKTİF ŞİRKET ve ORTAKLARININ İFLÂSI  (m.205)430
§ 94. ÂDİ ve REHİNLİ  ALACAKLARIN  SIRASI (m.206-207)432
A) Rehinli alacaklar432
B) Âdi alacakların sırası433
I- Âdi alacaklardan önce ödenmesi gereken alacaklar433
II - Âdi alacakların ödenmesinde takip edilecek sıra434
9 uncu  KİTAP436
İFLÂSIN  TASFİYESİ  (m.208-253)436
BİRİNCİ BÖLÜM437
İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ (m.208-220)437
§ 95. DEFTER TUTULMASI (m.208-215)438
§ 96. MASA MALLARININ MUHAFAZASI439
§ 97. MÜFLİSİN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ (m.216)440
§ 98. TASFİYE  BİÇİMİNİN  BELİRLENMESİ441
§ 99. İFLÂS  TASFİYESİNİN  TATİLİ (m.217)442
§ 100. BASİT  TASFİYE (m.218)443
§ 101. ÂDİ TASFİYE İLÂNI ve MASAYA ALACAK YAZDIRILMASI  
            (m.219-220)444
A) Genel bilgi444
B) Âdi tasfiye ilânı444
C) İflâs masasına alacak yazdırılması445
D) İflâs tasfiyesinin âdi tasfiye ilânından sonraki safhaları446
İKİNCİ  BÖLÜM447
İFLÂS  MASASININ  İDARESİ   (m.221-240)447
§ 102. BİRİNCİ  ALACAKLILAR  TOPLANMASI  (m.221-225)448
§ 103. İFLÂS  İDARESİ450
§ 104. İFLÂSTA  İSTİHKAK  DAVALARI (m.228)453
A) Malın masanın elinde olması halinde istihkak davası453
B) Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası454
§ 105. MASA  ALACAKLARININ  TAHSİLİ ve ACELE  SATIŞLAR  
           (m.229)455
A) Masa alacaklarının tahsili455
B) Acele Satış455
§ 106. ALACAKLARIN  İNCELENMESİ (m.230-231)456
§ 107. SIRA  CETVELİ (m.232-235)458
A) Sıra cetvelinin düzenlenmesi (m.232-234)458
B) Sıra cetveline karşı başvuru (karşı koyma) yolları459
C) Sıra cetvelinin kesinleşmesi462
§ 108. ALACAKLARIN  GEÇ  BİLDİRİLMESİ  (m.236)463
§ 109. İKİNCİ  ALACAKLILAR  TOPLANMASI  (m.237-240)465
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM467
PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) (m.241-246)467
§ 110. İFLÂSTA SATIŞ HAKKINDA GENEL BİLGİ467
§ 111. SATIŞIN YAPILMASI468
A) Pazarlıkla satış468
B) Açık artırma yolu ile satış468
C) Alacakların paraya çevrilmesi469
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM471
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  (m.247-253)471
§ 112. PAY CETVELİ ve SON HESAP (m.247-249)471
A) Pay cetveli471
B) Son hesap472
§ 113. PARALARIN DAĞITILMASI (m.250, 252)473
A) Kesin dağıtma (m.250)473
B) Geçici dağıtma (m.252)473
§ 114. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (m.251)474
A) Genel bilgi474
B) Aciz belgesinin hükümleri474
§ 115. MASAYA  YAZDIRILMAMIŞ  OLAN  ALACAKLAR (m.253)476
10  uncu   K İ T A P477
İFLÂSIN  KAPANMASI  ve  KALDIRILMASI477
§ 116. İFLÂSIN  KAPANMASI  (m.254)477
§ 117. İFLÂS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI  (m.255)479
§ 118. İFLÂSIN KALDIRILMASI (m.182)480
A) Genel bilgi480
B) İflâsın kaldırılması sebepleri (şartları)480
C) İflâsın kaldırılması usulü481
D) İflâsın kaldırılmasının hükümleri481
11  inci  KİTAP482
BASİT  TASFİYE482
§ 119. MASA MALLARININ YETMEMESİ NEDENİYLE  BASİT TASFİYE    
           (m.218)482
§ 120. ÂDİ TASFİYENİN UZAMASINDAN DOLAYI BASİT TASFİYE   
           (m.256)484
12  nci   K İ T A P485
İFLÂSIN  KAMU  HUKUKU  BAKIMINDAN SONUÇLARI485
§ 121. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLÂS ÇEŞİTLERİ485
A) Âdi iflâs485
B) Taksirli (taksiratlı) iflâs485
C) Hileli (dolanlı) iflâs486
§ 122. İTİBARIN YERİNE GELMESİ (m.312-316)487
13 üncü   K İ T A P488
İPTAL  DAVASI   (m.277-284)488
§ 123. İPTAL DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİ488
§ 124. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR (m.278-280)490
A) Genel bilgi490
B) İvazsız tasarruflar (m.278)490
C) Aciz halinde (borca batık durumda) iken yapılan tasarruflar (m.279)491
D) Hileli tasarruflar (zarar verme kasdından dolayı iptal)492
§ 125. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULÜ494
A) Genel bilgi494
B) İptal davasının konusu494
C) İptal davasının tarafları494
I- Davacı494
II- İptal davasında davalı (m.282)495
D) İptal davasında yetki ve görev496
E) İptal davası açma süresi (m.284)496
F) Yargılama usulü497
§ 126. İPTAL DAVASINDA HÜKÜM498
A) İptal davasının kabulü kararı498
B) İptal davasının reddi kararı498
14  üncü   K İ T A P499
KONKORDATO (m.285-309)499
§ 127. GENEL BİLGİ499
§ 128. İFLÂS DIŞI KONKORDATO (m.285-308)501
A) Konkordato teklifi (talebi) (m.285)501
B) Konkordato teklifinin incelenmesi502
C) Konkordato mühleti talebinin reddi kararı502
D) Konkordato mühleti talebinin kabulü kararı502
E) Konkordato komiseri ve görevleri505
F) Alacaklılar toplantısı (m.294)507
G) Konkordatonun kabulü için gerekli çoğunluk (m.297)507
H) Konkordatonun ticaret mahkemesinde incelenmesi ve tasdiki508
J) Konkordatonun hükümleri510
I-  Konkordatonun bütün alacaklılar için mecburî (zorunlu) olması (m.303)510
II- İstisnalar511
III- Konkordatonun takiplere etkisi (m.304)512
IV- Konkordato dışında yapılan vaatler (m.306)512
K) Konkordatonun feshi (m.307-308)512
I- Bir alacaklı için konkordatonun feshi (m.307)512
II- Konkordatonun tamamen feshi (m.308)513
L) Konkordatonun reddi kararı513
M) Konkordato mühletinin kaldırılması514
§ 129. İFLÂSTAN  SONRA  KONKORDATO (m.309)515
§ 130. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO   
           (m.309/a-309/l)518
15 inci K İ T A P519
§ 131. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA  
            YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI     
            (İİK m.309/m – m.309/Ü)519
16 ncı  K İ T A P519
§ 132. FEVKALÂDE HALLERDE MÜHLET VE TATİL519
PROF.  DR.  BAKİ  KURU'NUN  YAYINLARI521
A)KİTAPLAR521
B)  MAKALELER524
 
MADDELERE GÖRE ARAMA CETVELİ529
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ551
 • Açıklama
  • İçindekiler

   § 1. GENEL BİLGİ33
   § 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ36
   I- Cüz'î (ferdî) icra (icra hukuku)36
   II- Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m.154-166, m.171-256)37
   İCRA  HUKUKU39
   § 3. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ39
   A) İlâmlı icra39
   B) İlâmsız icra39
   § 4. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI41
   A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK)41
   B) Diğer kaynaklar41
   C) Yargıtay kararları41
   D) Diğer kanunlardaki icra ve iflâs hukuku ile ilgili hükümler41
   1  inci   K İ T A P43
   GENEL  HÜKÜMLER43
   § 5. İCRA TEŞKİLÂTI (ORGANLARI)43
   A) Asıl organlar43
   I- İcra dairesi (m.1)43
   II- İcra mahkemesi45
   B) Yardımcı organlar46
   § 6. İCRA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ47
   A) İcra dairelerinin görevleri47
   B) İcra dairelerinin yükümlülükleri48
   I- İcra dairelerinin olumlu yükümlülükleri48
   II- İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri50
   § 7. İCRA MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU52
   A) Hukuki sorumluluk (tazminat davası)52
   B) Paranın zimmete geçirilmesi halinde sorumluluk53
   C) Ceza sorumluluğu53
   D) Disiplin sorumluluğu53
   § 8. ŞİKÂYET (m.16-18, m.22)54
   A) Şikâyetin konusu54
   B) Şikâyet sebepleri55
   C) Şikâyetin tarafları56
   D) Şikâyet süresi57
   E) Şikâyet usulü (m.18)58
   F) Şikâyetin sonuçları59
   § 9. İCRA HARÇ ve GİDERLERİ61
   A) İcra harçları61
   B) İcra (takip) giderleri61
   C) İcra harç ve giderlerinden sorumluluk61
   D) İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti62
   I- Vekâlet veren ile vekili arasındaki avukatlık ücreti62
   II - İcra (takip) gideri olan vekâlet ücreti63
   III- Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi (kısaca : Tarife)63
   E) Adlî yardım64
   § 10. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT65
   A) Önemi65
   B) İcra işlerinde tebligatın yapılması65
   § 11. SÜRELER (MÜDDETLER)  (m.19-20)67
   A) Genel bilgi67
   B) Sürelerin çeşitleri67
   C) Sürelerin hesaplanması68
   D) Süreler kesindir70
   § 12. TATİL ve TALİKLER (ERTELEME)  (m.51-56)71
   A) İcra takip işlemleri71
   B) Tatil ve talikler (erteleme)72
   I – Tatil saat ve günleri72
   II – Talik (erteleme) halleri (m.52-55)73
   III- Tatil ve talikin (ertelemenin) sürelere etkisi74
   § 13. KANUNDAKİ TERİMLER (TABİRLER)  (m.23)75
   § 14. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI76
   A) Taraf ehliyeti76
   I – Genel bilgi76
   II- Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur76
   III- Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti80
   IV- Ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti yoktur80
   V- Taraf ehliyeti, icra (ve iflâs) takibinin önemli bir şartıdır80
   B) Takip ehliyeti80
   I- Tam takip ehliyetine sahip olanlar80
   II- Sınırlı (mahdut) takip ehliyetine sahip olanlar80
   III- Takip ehliyeti olmayanlar (tam ehliyetsizler)81
   C) Sıfat (husumet)81
   D) İcra takibinde tarafların temsili81
   I- Yasal temsil81
   II- İradî temsil (icrada vekâlet)82
   E) Takip arkadaşlığı82
   I- Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı82
   II- Borçlular arasında takip arkadaşlığı83
   F) Takip sırasında tarafların değişmesi84
   I – Takip sırasında alacaklının değişmesi84
   II- Takip sırasında borçlunun değişmesi84
   G) İcra takibi yapan alacaklıdan teminat alınması85
   I- Türk vatandaşı alacaklının teminat göstermesi85
   II- Yabancı alacaklının teminat göstermesi85
   § 15. HER BORÇLUYA KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR86
   2 nci  K İ T A P87
   İLÂMSIZ İCRA87
   § 16. GİRİŞ87
   A) Genel haciz yolu (m.44-144)87
   B) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu (m.167-170/b)88
   C) Kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi88
   § 17. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV ve YETKİ89
   A) Görev89
   B) Yetki89
   I- Genel bilgi89
   II- Yetki sözleşmesi90
   III- Yetki itirazı90
   IV- Yetkili icra mahkemesi92
   V- Genel mahkemelerin yetkisi93
   BİRİNCİ  BÖLÜM94
   GENEL HACİZ YOLU  (m.46-144)94
   § 18. GENEL BİLGİ94
   § 19. GENEL HACİZ YOLU ile TAKİBİN KONUSU95
   1. Altbölüm97
   İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI97
   § 20. TAKİP TALEBİ  (m.58-59)97
   A) Takip talebinin yapılması97
   B) Takip talebinin şartları97
   I- Alacaklının kimliği ve adresi98
   II- Borçlunun kimliği ve adresi98
   III - Alacak tutarı98
   IV-  Senet veya senet yoksa borcun sebebinin takip talebine yazılması gerekir (m.58/4)98
   C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları99
   D) Yabancı para alacakları için ilâmsız icra takibi yapılması99
   2. Altbölüm101
   ÖDEME EMRİ ve KESİNLEŞMESİ101
   § 21. ÖDEME EMRİ  (m.60-61)101
   A) Kavram101
   B) Ödeme emrinin içeriği101
   C) Ödeme emrinin düzenlenmesi103
   D) Ödeme emrinin tebliği (m.61)103
   E) Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu103
   § 22. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ  (m.62-66)104
   A) Kavram104
   B) İtiraz sebepleri104
   C) İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri105
   I- İmzaya itiraz105
   II- Borca itiraz106
   III- Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması106
   D) İtirazın geçerlik şartları108
   E) İtirazın yapılması109
   F) İtiraz süresi110
   G) İtirazın etkisi110
   H) Gecikmiş itiraz (m.65)110
   I- Borçlunun engeli (mazereti)110
   II- Gecikmiş itirazın yapılması111
   III- Gecikmiş itiraz süresi112
   IV- İcra mahkemesinin gecikmiş itirazı incelemesi112
   J) İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar113
   § 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI  (m.67)114
   A) Genel bilgi114
   B) İtirazın iptali davasının açılması115
   C) Yargılama usulü116
   D) İtirazın iptali davasının sonuçlanması (hüküm)117
   § 24. İTİRAZIN KALDIRILMASI  (m.68-70)120
   A) Genel bilgi120
   B) İtirazın kesin (olarak) kaldırılması (m.68)121
   C) İtirazın geçici (olarak) kaldırılması  (m.68/a, m.69)130
   I- Genel bilgi130
   II- Âdi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması131
   III- İtirazın (geçici) kaldırılması usulü132
   IV- İcra mahkemesi kararı134
   V- İtirazın geçici kaldırılması kararının sonuçları135
   § 25. BORÇTAN KURTULMA DAVASI  (m.69)136
   § 26. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ, GERİ BIRAKILMASI ve ERTELENMESİ   
            (m.71)139
   A) İcra takibinin iptali139
   I- Takibin iptali şartları (m.71,I)139
   II- İcra takibinin iptali usulü140
   III- Takibin iptali kararı ve hükümleri141
   B) Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması141
   C) İcra takibinin ertelenmesi (taliki)142
   § 27. MENFÎ TESPİT DAVASI (m.72)144
   A) Genel bilgi144
   B) İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası (m.72,II)145
   C) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası (m.72,III)147
   D) Yargılama usulü149
   E) Menfî tespit davasının sonuçları (hüküm)150
   I- Menfî tespit davasının reddi151
   II - Menfî tespit davasının kabulü (borçlu lehine sonuçlanması)151
   F) Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi153
   § 28. İSTİRDAT DAVASI  (m.72,VII)154
   A) Genel bilgi154
   B) İstirdat davasının şartları154
   C) İstirdat davasında yargılama usulü156
   D) İstirdat davasının sonuçları (hüküm)157
   § 29. MAL BEYANI (BİLDİRİMİ)  (m.74-77)158
   3. Altbölüm160
   § 30. HACİZ  (m.78 VD)160
   A) Genel bilgi160
   B) Haciz talebi160
   C) Haciz için yetkili icra dairesi162
   D) Haciz yapılması162
   E) Haciz tutanağı163
   F) Hacizde tertip (sıra)164
   G) Haczin konusu ve etkisi164
   I- Taşınır (menkul) malların haczi165
   II- Taşınmaz malların haczi167
   III- Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi168
   IV- İntifa hakkı ve pay (hisse) haczi (m.94)168
   H) Hacizli malların muhafaza giderleri172
   J) Geçici haciz (muvakkat haciz)172
   § 31. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAKLARIN ve MALLARIN HACZİ       
            (HACİZ İHBARNAMESİ, m.89)173
   A) Üçüncü kişilerdeki (bankalardaki) alacakların haczi173
   I- Genel bilgi173
   II- Alacak (mevduat) haczinin yapılması174
   III- Birinci haciz ihbarnamesi174
   IV- İkinci haciz ihbarnamesi175
   V- Üçüncü haciz ihbarnamesi176
   VI- Bankanın menfî tespit davası açmaması176
   VII- Bankanın (üçüncü kişinin) menfî tespit davası açması (özel menfî tespit davası)177
   VIII- Bankanın birinci (veya ikinci) haciz ihbarnamesine itiraz etmesi177
   IX- Gecikmiş itiraz180
   X- Bankanın borçlu olduğunu bildirmesi181
   XI- Müstakbel alacakların haczi181
   XII- Borçlunun maaş veya ücretinin haczi182
   B) Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi182
   C) Âmme (kamu) alacağından dolayı bankalardaki mevduatın haczi184
   § 32. HACZEDİLEMEYEN MALLAR ve HAKLAR  (m.82-83)186
   A) Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar186
   I- Maddî hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar, haciz de edilemez186
   II- İİK m.82'ye göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar187
   III- Özel kanunlarda haczedilemeyeceği yazılı olan mal ve haklar190
   B) Bir kısmı haczedilemeyen haklar190
   I - Maaş ve ücretler (m.83)191
   II- Özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar192
   C) Haczedilmezlikten feragat192
   D) Haczedilmezliğin belirlenmesi192
   § 33. HACZE İŞTİRAK (KATILMA)  (m.100-101)194
   A) Genel Bilgi194
   B) Hacze âdi iştirak (takipli iştirak) (m.100)194
   I- Hacze adi iştirakin şartları195
   II- İlk hacze aynı derecede iştirak196
   III- İkinci derece197
   IV- Maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak edilemez197
   V- Hacze iştirakin önemi197
   VI- Hacze âdi iştirak usulü197
   VII- Âmme (kamu) alacağından dolayı hacze iştirak198
   C) Hacze imtiyazlı iştirak (takipsiz iştirak) (m.101)198
   I- Genel bilgi198
   II- Önceden takip yapılmasına gerek olmaması198
   III- Hacze imtiyazlı olarak iştirak etmeye hakkı olan kişiler (m.101,I)198
   IV- İmtiyazlı iştirak usulü199
   § 34. İSTİHKAK DAVALARI  (m.96 - 99)200
   A) Hacizli malın borçlunun elinde olması  halinde istihkak davası (m.96-97)200
   I- Elde bulundurma kavramı200
   II- İstihkak iddiası201
   III- İstihkak iddiasına itiraz edilmesi202
   IV- İstihkak davası açılması202
   V-Yargılama usulü203
   VI- İstihkak davasının sonuçları (hüküm)205
   B) Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası206
   I- Genel bilgi206
   II- Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması207
   III-  İcra müdürünün istihkak davası açması için alacaklıya süre vermesi208
   IV- Alacaklının istihkak davası açması208
   V- Yargılama usulü209
   VI- Alacaklının açtığı istihkak davasının sonuçları (hüküm)209
   C) Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları210
   4.  Altbölüm211
   PARAYA ÇEVİRME (Satış)  (m.106-137)211
   § 35. SATIŞ TALEBİ  (m.106-110)212
   § 36. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ214
   A) Hacizden önce taksitle ödeme214
   B) Hacizden sonra taksitle ödeme (m.111)215
   § 37. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI  (m.112-119)217
   § 38. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ  (m.120)220
   A) Genel bilgi220
   B) Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri220
   C) Haczedilen alacağın tahsil için devri220
   § 39. İNTİFA HAKKI ve HİSSE (PAY) SATIŞI   (m.121)222
   A) İntifa hakkının paraya çevrilmesi222
   B) Hisselerin paraya çevrilmesi223
   I- Haczedilen şirket hissesinin paraya çevrilmesi223
   II- Haczedilen elbirliği mülkiyeti hissesinin paraya çevrilmesi224
   III- Haczedilen paylı mülkiyet hissesinin paraya çevrilmesi225
   § 40. TAŞINMAZLARIN SATILMASI  (m.123-136)226
   A) Genel bilgi226
   B) Açık artırmaya hazırlık, açık artırmanın yapılması ve ihale226
   C) Satış bedelinin ödenmesi (m.130-131)231
   D) Taşınmazın tescili ve alıcıya teslimi232
   E) Borçlunun taşınmazdan çıkarılması (tahliye edilmesi)232
   F) Üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması (tahliyesi edilmesi)233
   G) Alıcının satış bedelini ödememesi (m.133)234
   H) İhale ile mülkiyet alıcıya geçer235
   J) İhalenin feshi (m.134)236
   I- Genel bilgi236
   II- İhalenin feshi sebepleri236
   III- İhalenin feshi usulü238
   K) Gemilerin satışı243
   5.  Altbölüm244
   PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) SAFHASI244
   § 41. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ)   
            (m.138-142, m.361)244
   § 42. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ  (m.143, m.105)249
   § 43. BORÇ SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ  (m.144)251
   İKİNCİ  BÖLÜM252
   § 44. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU  (m.167-176)252
   A) Genel bilgi252
   B) Takip talebi253
   C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları255
   D) Ödeme emri (m.168)255
   E) Ödeme emrine itiraz edilmemesi256
   F) Ödeme emrine itiraz ve incelenmesi256
   G) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda şikâyet261
   H) Birden fazla borçlu bulunması (m.176/b)262
   ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM263
   KİRALAR  HAKKINDA  ÖZEL  HÜKÜMLER263
   § 45. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İle  
            TAHLİYESİ263
   A)  Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilâmsız tahliye  (m.269-269/d)263
   I- Genel bilgi263
   II- Takip talebi264
   III- Ödeme emri265
   IV- Ödeme emrine itiraz edilmemesi266
   V- Ödeme emrine itiraz edilmesi268
   VI- Tahliye davası açılması272
   B) Kira süresinin bitmesi nedeniyle ilâmsız tahliye (m.272-275)273
   I- Genel bilgi273
   II- Konut ve çatılı işyeri dışındaki kiralarda taşınmazların tahliyesi273
   III- Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi276
   IV- Tahliye davası açılması279
   C) Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması (m.276)279
   § 46. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  (m.270-271)281
   A) Hapis hakkı için defter tutulması (m.270)281
   B) Kaçırılan hapis hakkına tâbi malların geri alınması (m.271)282
   3  üncü  K İ T A P283
   İLÂMLI  İCRA283
   BİRİNCİ BÖLÜM284
   MÜŞTEREK  HÜKÜMLER284
   § 47. İLÂM ve İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER  (m.38)284
   A) İlâmlar284
   B) İlâm niteliğindeki belgeler284
   I- İİK'nun 38 inci maddesine göre ilâm niteliğindeki belgeler285
   II- Özel kanunlara göre ilâm niteliğinde sayılan belgeler285
   § 48. İLÂMLI İCRADA YETKİ  (m.34)286
   § 49. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI  (m.35)287
   A) (İlâmlı) Takip Talebi287
   B) İcra Emri288
   § 50. İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  (m.39)290
   § 51. İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN  
            KESİNLEŞMİŞ OLMASI KURAL OLARAK ŞART DEĞİLDİR291
   A) Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmlar291
   B) İcranın geri bırakılması (tehiri icra) (HUMK m.443 ; İİK m.36)291
   I- İcra dairesinden süre (mühlet) alınması292
   II- Yargıtay'ın icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı vermesi292
   C) Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar293
   I- Genel bilgi293
   II- Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar293
   § 52. İCRANIN (ESKİ HALİNE) İADESİ  (m.40)294
   A) İlâmın hüküm kesinleşmeden icraya konulmuş olması294
   B) Hükmün Yargıtay'ca bozulması294
   I- Hükmün icra işlemleri devam ederken bozulması294
   II- Hükmün ilâm tamamen icra edildikten sonra bozulması294
   İKİNCİ BÖLÜM296
   § 53. PARA ALACAKLARI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI  (m.32)296
   A) Takip talebi296
   B) İcra emri296
   I- İcra emrinin içeriği297
   II- Borçlunun icra emrine karşı koyması297
   C) Borçlunun borcunu ödemesi298
   D) Borçlunun borcunu ödememesi298
   I- Haciz talebi298
   II- İflâs talebi298
   § 54. İCRA MAHKEMESİNCE  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (İCRA  
            EMRİNE İTİRAZ)  (m.33-33/A)299
   A) Genel bilgi299
   B) İtiraz süresi (icranın geri bırakılmasını isteme süresi)300
   I- Yedi gün içinde yapılması gereken itiraz300
   II- Süresiz itiraz300
   C) İcra emrine itirazın yapılması300
   D) İtiraz sebepleri ve ispatı301
   I- İtfa itirazı ve ispatı301
   II- İmhal (erteleme) itirazı ve ispatı302
   III- Zamanaşımı itirazı ve ispatı302
   E) İlâmlı icrada istirdat ve menfî tespit davaları303
   ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM304
   KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLÂMLARIN İCRASI304
   § 55. TAŞINIR (MENKUL) TESLİMİ  (m.24)304
   § 56. TAŞINMAZLARIN TAHLİYE VE TESLİMİ  (m.26-29)306
   A) Genel bilgi306
   B) Taşınmazın borçlunun elinde olması306
   C) Taşınmazın üçüncü bir kişi elinde olması307
   § 57. GEMİLERE ve BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN  
             İLÂMLARIN İCRASI  (m.31/A)308
   § 58. BİR İŞİN YAPILMASINA ve YAPILMAMASINA İLİŞKİN  
            İLÂMLARIN İCRASI (m.30)310
   A) Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası310
   B) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası311
   § 59. İRTİFAK HAKKINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI  (m.31)312
    
   § 60. ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI   
             (m.25, m.25/B)313
   § 61. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI HAKKINDAKİ  
            İLÂMLARIN İCRASI (m.25/a, m.25/B)314
   4  üncü   K İ T A P315
   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (m.145-153)315
   § 62. GİRİŞ315
   A) Genel bilgi315
   B) İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu (m.45)315
   C) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip usulü316
   § 63. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İle İLÂMSIZ TAKİP318
   A)  Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip (m.145-147)318
   B)  İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip  (m.148, m.149/b-150/d)320
   I- Genel bilgi320
   II- Takip talebi320
   III- Takip talebi üzerine yapılacak işlemler321
   IV- Ödeme emri322
   V- Ödeme emrine itiraz322
   VI- Ödeme emrine itirazın incelenmesi323
   § 64. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İle İLÂMLI TAKİP325
   A) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip325
   B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip325
   I-  Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilâmda veya ilâm   
   niteliğindeki belgede tespit edilmiş olması halinde ilâmlı takip325
   II-  İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu  ikrarını içermesi   halinde ilâmlı takip326
   III-Noterden gönderilen hesap özeti, tazmin talebi veya ihtarı ibraz ederek ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapılması (m.150/ı)327
   § 65. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  İle İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER328
   A) Paraya çevirme (satış)328
   B) Paraların paylaştırılması329
   C) Rehin açığı belgesi329
   § 66. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI  veya  BORCU    
           ALMAKTAN KAÇINMASI  (m.153)331
   § 67. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI  KANUN YOLLARI332
   A) Genel bilgi332
   B) Yargıtay'ın icra - iflâs işleri ile görevli hukuk daireleri332
   C) İcra (hukuk) mahkemesi kararlarının temyizi (m.363-366)332
   I- Genel bilgi332
   II- Temyiz edilebilen icra mahkemesi kararları333
   III- Temyiz sınırı335
   IV- Temyiz edilemeyen icra mahkemesi kararları336
   V- Temyiz süresi336
   VI- Temyiz yoluna başvurulması337
   VII- Temyizin icraya etkisi337
   VIII- İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi338
   IX- Temyiz incelemesi338
   X- Bozma kararı338
   D) Karar düzeltme338
   E) Kesin hüküm339
   5  inci   K İ T A P340
   § 68. İHTİYATÎ HACİZ  (m.257-268)340
   A) Genel bilgi340
   B) İhtiyatî haciz talebinin şartları (m.257)340
   C) İhtiyatî haciz kararı341
   D) İhtiyatî haciz kararının icrası (uygulanması)342
   E) İhtiyati haciz kararına itiraz343
   F) Teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması343
   G) İhtiyatî haczin etkisi (hükmü)344
   H) Hacze iştirak344
   J)  İhtiyatî haczin kesinleşmesi  (ihtiyatî haczi tamamlayan merasim ; m.264)344
   I- Dava veya takipten önce konulmuş olan ihtiyatî haczin kesinleşmesi345
   II-  Dava veya takipten sonra konulan ihtiyatî haczin kesinleşmesi (tamamlanması)349
   III- İlâmlı icrada ihtiyatî haczin tamamlanması350
   K) Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası351
   I- Genel bilgi351
   II- Tazminat davasının şartları351
   L) İhtiyatî haciz talebinin reddi kararı352
   İFLÂS  HUKUKU353
   6  ncı   K İ T A P353
   İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ353
   § 69. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ353
   A) Cüz'î (ferdî) icra353
   B) Küllî (toplu) icra : İflâs353
   C) Cüz'î icra ile küllî icra (iflâs) arasındaki farklar353
   § 70. İFLÂS SEBEBİ355
   § 71. İFLÂS TEŞKİLÂTI (ORGANLARI)357
   § 72. İCRA HUKUKU İle ORTAK OLAN HÜKÜMLER359
   § 73. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER  (m.43)361
   A) TK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tâbi olan kişiler361
   B) Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi olan kişiler361
   C) Bir kişinin iflâsa tabi olup olmadığı hususu, ticaret mahkemesi tarafından kendiliğinden araştırılır363
   D) İflâsa tâbi kişilerin haciz yolu ile takip edilebilmesi ve  başvurulan takip  
   yolunun değiştirilmesi363
   § 74. HER ALACAKTAN DOLAYI İFLÂS İSTENEBİLİR365
   7  nci   K İ T A P366
   İFLÂS YOLLARI366
   § 75. İFLAS'TA YETKİ KURALLARI367
   A) Yetkili icra dairesi367
   B) Yetkili ticaret mahkemesi367
   C) Yetkili iflâs dairesi368
   § 76. GENEL İFLÂS YOLU (m.155-166)369
   A) İflâs takip talebi369
   B) İflâs ödeme emri369
   I- Ödeme emrinin içeriği ve düzenlenmesi369
   II- Ödeme emrine itiraz370
   C) İflâs davası370
   I- İflâs davasının açılması371
   II- İflâs davasının ticaret mahkemesinde incelenmesi (m.158)371
   III- İflâs kararı375
   IV- İflâs kararının temyizi377
   V- Karar düzeltme378
   VI- İflâs davasının reddi kararının temyizi378
   VII- Muhafaza tedbirleri ve defter tutulması (m.159-163)378
   § 77. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU  (m.167, m.171- 
            176/B)381
   A) Genel bilgi381
   B) İflâs takip talebi381
   C) Ödeme emri (m.171)382
   I- İçeriği382
   II – Ödeme emrine itiraz ve şikâyet383
   D) İflâs  davası383
   I- Ödeme emrine itiraz edilmiş olması halinde iflâs davası383
   II- Ödeme emrine itiraz ve şikâyet edilmemiş olması halinde iflâs davası  
        (m.173)384
   III – Genel iflâs yolundaki hükümlerin uygulanması385
    
   § 78. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS YOLU  (m.177-181)386
   A) Genel bilgi386
   B) Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs (m.177, m.181)386
   I- Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs halleri (m.177)386
   II - Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü (m.181)389
   C) Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs390
   I- Borçlunun kendi iflâsını istemesi390
   II- Borçlunun ihtiyarî iflâs talebi390
   III – Borçlunun mecburî iflâs talebi390
   IV – Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü391
   § 79. BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİNİN  İFLÂSI  ve İFLÂSIN  
            ERTELENMESİ  (m.179 - 179/B)392
   A) Şirketin borca batık durumda olması392
   B) Alacaklıların şirketin iflâsını istemesi393
   C) Şirketin mecburî iflâs talebi393
   I- Şirketin mecburî iflâs talebinin yapılması393
   II- Mecburî iflâs talebinin incelenmesi394
   D) İflâsın ertelenmesi394
   I- Erteleme talebi395
   II- Erteleme talebinin incelenmesi396
   III- İflâsın ertelenmesi kararı397
   IV- Erteleme kararının etkileri397
   V – Erteleme süresinin sonunda üç ihtimal ile karşılaşılır398
   E) İflâsın ertelenmesi kararından önce icra takiplerinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez398
   § 80. BANKALARIN İFLÂSI401
   § 81. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  (m.180,   
             m.183)402
   A) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi gereken haller402
   B) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi usulü402
   8  inci  K İ T A P404
   İFLÂSIN  HUKUKİ  SONUÇLARI  (m.184-207)404
   BİRİNCİ BÖLÜM405
   İFLÂSIN BORÇLU (MÜFLİS) BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI (m.184-194)405
   § 82. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA  HUKUKİ  
            SONUÇLARI (m.184 - 190)405
   A) İflâs masası (m.184-187)405
   I - Borçlunun haczedilebilen bütün malları iflâs masasına girer (m.184)405
   II- İflâs masasına girecek rehinler (m.185)406
   III - Hacizli mallar iflâs masasına girer407
   IV- İflâstan önce satılmış olan malların satış bedeli iflâs masasına girmez407
   V- Haczedilen para iflâs masasına girmez408
   VI- İhtiyatî haciz ve geçici haciz konusu mallar iflâs masasına girer408
   VII- İptal davası açma hakkının masaya geçmesi (m.187)408
   VIII- İflâs alacağı - masa alacağı kavramları408
   B) İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar (m.188-190)410
   I-  Bazı emre veya hâmiline yazılı senetlerin masadan çıkarılması (m.188)410
   II- Başkasına ait malın satış bedeli (m.189)410
   III- Satıcının geri alma hakkı (m.190)410
   C) İflâs masası terimi410
   § 83. İFLÂSIN, MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ  (m.191-194)412
   A) Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması (m.191)412
   I- Müflisin masa malları üzerindeki tasarruflarının geçersiz olması412
   II- Üçüncü kişinin iyi niyetli olması413
   B) Takiplerin durması ve düşmesi (m.193)414
   I - Kural414
   II – İstisnalar415
   C) Hukuk davalarının durması (m.194)415
   I- İflâsın açılması ile duran davalar415
   II- İflâsın açılması ile durmayan davalar416
   İKİNCİ  BÖLÜM418
   İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKİ SONUÇLARI  (m.195-207)418
   § 84. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ (m.195)419
   § 85. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ  (m.196)420
   § 86. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR (m.197)421
   § 87. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA   
            ÇEVRİLMESİ (m.198)422
   § 88. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ423
   I- İflâs ile son bulan sözleşmeler423
   II- İflâs ile son bulmayan sözleşmeler423
   § 89. İFLÂSTA TAKAS (m.200-201)425
   A) Genel bilgi425
   B) Takas yapılamayacak olan haller425
   C) Takasa itiraz (m.201)426
   § 90. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR (m.202)427
   § 91. MÜŞTEREK BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLÂSI (m.203)428
   § 92. MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU OLANLARDAN BİRİNİN BORCU  
            KISMEN ÖDEMİŞ OLMASI (m.204)429
   § 93. KOLLEKTİF ŞİRKET ve ORTAKLARININ İFLÂSI  (m.205)430
   § 94. ÂDİ ve REHİNLİ  ALACAKLARIN  SIRASI (m.206-207)432
   A) Rehinli alacaklar432
   B) Âdi alacakların sırası433
   I- Âdi alacaklardan önce ödenmesi gereken alacaklar433
   II - Âdi alacakların ödenmesinde takip edilecek sıra434
   9 uncu  KİTAP436
   İFLÂSIN  TASFİYESİ  (m.208-253)436
   BİRİNCİ BÖLÜM437
   İFLÂS MASASININ TEŞKİLİ (m.208-220)437
   § 95. DEFTER TUTULMASI (m.208-215)438
   § 96. MASA MALLARININ MUHAFAZASI439
   § 97. MÜFLİSİN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ (m.216)440
   § 98. TASFİYE  BİÇİMİNİN  BELİRLENMESİ441
   § 99. İFLÂS  TASFİYESİNİN  TATİLİ (m.217)442
   § 100. BASİT  TASFİYE (m.218)443
   § 101. ÂDİ TASFİYE İLÂNI ve MASAYA ALACAK YAZDIRILMASI  
               (m.219-220)444
   A) Genel bilgi444
   B) Âdi tasfiye ilânı444
   C) İflâs masasına alacak yazdırılması445
   D) İflâs tasfiyesinin âdi tasfiye ilânından sonraki safhaları446
   İKİNCİ  BÖLÜM447
   İFLÂS  MASASININ  İDARESİ   (m.221-240)447
   § 102. BİRİNCİ  ALACAKLILAR  TOPLANMASI  (m.221-225)448
   § 103. İFLÂS  İDARESİ450
   § 104. İFLÂSTA  İSTİHKAK  DAVALARI (m.228)453
   A) Malın masanın elinde olması halinde istihkak davası453
   B) Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası454
   § 105. MASA  ALACAKLARININ  TAHSİLİ ve ACELE  SATIŞLAR  
              (m.229)455
   A) Masa alacaklarının tahsili455
   B) Acele Satış455
   § 106. ALACAKLARIN  İNCELENMESİ (m.230-231)456
   § 107. SIRA  CETVELİ (m.232-235)458
   A) Sıra cetvelinin düzenlenmesi (m.232-234)458
   B) Sıra cetveline karşı başvuru (karşı koyma) yolları459
   C) Sıra cetvelinin kesinleşmesi462
   § 108. ALACAKLARIN  GEÇ  BİLDİRİLMESİ  (m.236)463
   § 109. İKİNCİ  ALACAKLILAR  TOPLANMASI  (m.237-240)465
   ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM467
   PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) (m.241-246)467
   § 110. İFLÂSTA SATIŞ HAKKINDA GENEL BİLGİ467
   § 111. SATIŞIN YAPILMASI468
   A) Pazarlıkla satış468
   B) Açık artırma yolu ile satış468
   C) Alacakların paraya çevrilmesi469
   DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM471
   PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  (m.247-253)471
   § 112. PAY CETVELİ ve SON HESAP (m.247-249)471
   A) Pay cetveli471
   B) Son hesap472
   § 113. PARALARIN DAĞITILMASI (m.250, 252)473
   A) Kesin dağıtma (m.250)473
   B) Geçici dağıtma (m.252)473
   § 114. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (m.251)474
   A) Genel bilgi474
   B) Aciz belgesinin hükümleri474
   § 115. MASAYA  YAZDIRILMAMIŞ  OLAN  ALACAKLAR (m.253)476
   10  uncu   K İ T A P477
   İFLÂSIN  KAPANMASI  ve  KALDIRILMASI477
   § 116. İFLÂSIN  KAPANMASI  (m.254)477
   § 117. İFLÂS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI  (m.255)479
   § 118. İFLÂSIN KALDIRILMASI (m.182)480
   A) Genel bilgi480
   B) İflâsın kaldırılması sebepleri (şartları)480
   C) İflâsın kaldırılması usulü481
   D) İflâsın kaldırılmasının hükümleri481
   11  inci  KİTAP482
   BASİT  TASFİYE482
   § 119. MASA MALLARININ YETMEMESİ NEDENİYLE  BASİT TASFİYE    
              (m.218)482
   § 120. ÂDİ TASFİYENİN UZAMASINDAN DOLAYI BASİT TASFİYE   
              (m.256)484
   12  nci   K İ T A P485
   İFLÂSIN  KAMU  HUKUKU  BAKIMINDAN SONUÇLARI485
   § 121. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLÂS ÇEŞİTLERİ485
   A) Âdi iflâs485
   B) Taksirli (taksiratlı) iflâs485
   C) Hileli (dolanlı) iflâs486
   § 122. İTİBARIN YERİNE GELMESİ (m.312-316)487
   13 üncü   K İ T A P488
   İPTAL  DAVASI   (m.277-284)488
   § 123. İPTAL DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİ488
   § 124. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR (m.278-280)490
   A) Genel bilgi490
   B) İvazsız tasarruflar (m.278)490
   C) Aciz halinde (borca batık durumda) iken yapılan tasarruflar (m.279)491
   D) Hileli tasarruflar (zarar verme kasdından dolayı iptal)492
   § 125. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULÜ494
   A) Genel bilgi494
   B) İptal davasının konusu494
   C) İptal davasının tarafları494
   I- Davacı494
   II- İptal davasında davalı (m.282)495
   D) İptal davasında yetki ve görev496
   E) İptal davası açma süresi (m.284)496
   F) Yargılama usulü497
   § 126. İPTAL DAVASINDA HÜKÜM498
   A) İptal davasının kabulü kararı498
   B) İptal davasının reddi kararı498
   14  üncü   K İ T A P499
   KONKORDATO (m.285-309)499
   § 127. GENEL BİLGİ499
   § 128. İFLÂS DIŞI KONKORDATO (m.285-308)501
   A) Konkordato teklifi (talebi) (m.285)501
   B) Konkordato teklifinin incelenmesi502
   C) Konkordato mühleti talebinin reddi kararı502
   D) Konkordato mühleti talebinin kabulü kararı502
   E) Konkordato komiseri ve görevleri505
   F) Alacaklılar toplantısı (m.294)507
   G) Konkordatonun kabulü için gerekli çoğunluk (m.297)507
   H) Konkordatonun ticaret mahkemesinde incelenmesi ve tasdiki508
   J) Konkordatonun hükümleri510
   I-  Konkordatonun bütün alacaklılar için mecburî (zorunlu) olması (m.303)510
   II- İstisnalar511
   III- Konkordatonun takiplere etkisi (m.304)512
   IV- Konkordato dışında yapılan vaatler (m.306)512
   K) Konkordatonun feshi (m.307-308)512
   I- Bir alacaklı için konkordatonun feshi (m.307)512
   II- Konkordatonun tamamen feshi (m.308)513
   L) Konkordatonun reddi kararı513
   M) Konkordato mühletinin kaldırılması514
   § 129. İFLÂSTAN  SONRA  KONKORDATO (m.309)515
   § 130. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO   
              (m.309/a-309/l)518
   15 inci K İ T A P519
   § 131. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA  
               YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI     
               (İİK m.309/m – m.309/Ü)519
   16 ncı  K İ T A P519
   § 132. FEVKALÂDE HALLERDE MÜHLET VE TATİL519
   PROF.  DR.  BAKİ  KURU'NUN  YAYINLARI521
   A)KİTAPLAR521
   B)  MAKALELER524
    
   MADDELERE GÖRE ARAMA CETVELİ529
   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ551
   Stok Kodu
   :
   9786050507676
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   535
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat