Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
İşletmelerde Vergi Planlaması ve Türkiye Örneği Dr. Cholpan Oktar

İşletmelerde Vergi Planlaması ve Türkiye Örneği

Liste Fiyatı : 15,00
Stokta yok
İşletmelerde Vergi Planlaması ve Türkiye Örneği
İşletmelerde Vergi Planlaması ve Türkiye Örneği
Filiz Kitabevi
15.00
<p>içindekiler<br /> ÖNSÖZ    V<br /> KISALTMALAR    XI<br /> GİRİŞ        1<br /> BÖLÜM I- VERGİ PLANLAMASININ NİTELİĞİ, KAPSAMI VE AMAÇLARI ...3<br /> A- VERGİLEMENİN ETKİLERİ, VERGİYE KARŞI TEPKİLER VE VERGİ<br /> PLANLAMASI KAVRAMI    3<br /> B- VERGİLERİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ    10<br /> 1- Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri    10<br /> a) Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Üzerindeki Etkileri    10<br /> b) Vergilerin İşletmelerin Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri    11<br /> (1) Hukuki Şekil Seçimini Belirleyen Faktörler    12<br /> 1- İşletme Sahip ve Ortaklannm Sorumluluğu    12<br /> 11- Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin Düzeyi    13<br /> 111- Yasal Zorunluluklar    14<br /> IV- Sermaye Bulma ve Hisse Devri Kolaylıklan    14<br /> V- İşletmenin Devamlılığım Sağlama ve Kurumsallaşma Arzusu 14<br /> VI- Yönetim ve Denetim Gücü    15<br /> vıı- Vergisel Külfet ve Avantajlar    16<br /> (2) Çeşitli Hukuki Şekillerde Kurulan İşletmelerde Vergi Mükellefiyeti 16<br /> 2- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Konusu Üzerindeki Etkileri    17<br /> 3- Vergilerin İşletmelerin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkileri    19<br /> 4- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Süreci Üzerindeki Etkileri    19<br /> a) Vergilerin İşletmelerin Yatırım ve Finansman Kararlan Üzerindeki<br /> Etkiîeri    20<br /> (1) Vergi Konularının Kapsamı    21<br /> (2) Vergi Oranları    22<br /> (3) Muaflık, İstisna ve İndirimler    22<br /> (4) Yatırım İndirimi    22<br /> (5) Giderlerle İlgili Hükümler    23<br /> (6) Amortisman Usulleri ve Oranları    25<br /> 1- Genel Olarak Amortisman ve Vergi Planlaması İlişkisi    25<br /> 11- Çeşitli Ülkelerde üygulanan Amortisman Yöntemleri    26<br /> 111- Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Rejimi    27<br /> (a)- Varlıklarda Amortisman    27<br /> (b)- Alacaklarda ve Sermayede Amortisman    29<br /> (c)- Özel Haller    31 <br /> (7) Yenileme Fonu    32<br /> (8) Sermaye Kazançlarının (Değer Artışlarının) Kısmi Olarak<br /> Vergilendirilmesi    33<br /> (9) Dağıtılmayan Kurum Kazançlannm Vergilendirilmemesi    34<br /> (10) İştirak Kazançlarının ve İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen<br /> Kazançların Vergilendirilmemesi    34<br /> (11) Zararların Gelecek Yıllara Nakli ve Kârlara Mahsubu    35<br /> (12) Serbest Bölgelerle İlgili Düzenlemeler    36<br /> 5- Vergilerin İşletmelerin Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri    36<br /> 6- Vergilerin İşletmelerin Pazarlama Politikaları Üzerindeki Etkileri    37<br /> 7- Vergilerin İşletmelerin Sona Ermeleri ve Yeniden Yapılanmaları Üzerindeki Etkileri 39<br /> a) İşletmelerin Vergili Sona Ermesi    39<br /> (1) Tasfiye    39<br /> (2) Birleşme    42<br /> b) İşletmelerin Vergisiz Sona Ermesi    44<br /> (1) Devir    44<br /> 1- Devir Kavramı    44<br /> 11- Devir ve Vergilendirme    44<br /> (2) Bölünme ve Hisse Değişimi    45<br /> 1- Bölünme Kavramı ve Bölünme Türleri    45<br /> 11- Bölünme ve Vergilendirme    47<br /> BÖLÜM II- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI    49<br /> A- GENEL OLARAK    49<br /> B- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARININ<br /> İNCELENMESİ    50<br /> 1- Gelir Vergisinde Ar- Ge Vergi Eneiemesi    50<br /> 2- Gelir Vergisinde Gider İndirimleri    51<br /> 3- Gelir Vergisinde İstisnalar    59<br /> a) Yatırım İndirimi İstisnası    59<br /> (1) Yatırım İndiriminin Niteliği ve Kapsamı    60<br /> (2) Yatırım İndiriminin Şartları    60<br /> (3) Yatırım İndiriminin Konusu    61<br /> (4) Yatırım İndiriminin Oranı    62<br /> (5) Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi    62<br /> (6) Yatırım İndirimine Konu Olan Aktif Değerlerin Satışı veya Devri.... 62<br /> (7) Yatırım İndiriminde Vergi Tevkifatı    63<br /> b) PTT Acentalarmda Kazanç İstisnası    63<br /> c) Eğitim, Öğretim ve Staj Ödemeleri İstisnası    63<br /> d) Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar    64<br /> 4- Gelir Vergisinde İndirimler    70<br /> 5- Gelir Vergisinde Vergi Tarifeleri    70<br /> BÖLÜM III- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI72<br /> A- GENEL OLARAK    72<br /> B- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARİNİN<br /> İNCELENMESİ    74<br /> 1- Kurumlar Vergisinde Vergi Ertelemesi Yollan    74<br /> a) Finansman Fonu    74<br /> b) Ar- Ge Vergi Ertelemesi    75<br /> c) Sigorta Teknik Karşılıkları    75<br /> 2- Kurumlar Vergisinde Gider İndirimleri    78<br /> 3- Kurumlar Vergisinde İstisnalar    92<br /> a) Yatınm İndirimi İstisnası    93<br /> b) İştirak Kazançları İ'jtisnası    93<br /> c) Kooperatiflerde Risturn İstisnası    .    95<br /> d) Yatırım Fon ve Ortaklıklannda Kazanç İstisnası    .    95<br /> e) Rüçhan Hakkı Kuponları Satış Kazancı ve Emisyon Primleri İstisnası.... 96<br /> f) Yurt Dışında Yapılan Bazı İşlerden Sağlanan Kazançlar İstisnası    98<br /> g) İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası    98<br /> BÖLÜM rv- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI<br /> ARAÇLARI    101<br /> A- GENEL OLARAK    101<br /> B- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN<br /> İNCELENMESİ    102<br /> 1- İstisnalar    102<br /> a) İhracat İstisnası    .    104<br /> b) Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna    107<br /> c) Taşımacılık İstisnası    108<br /> d) Diplomatik İstisnalar    109<br /> e) İthalat İstisnası    .    ..109<br /> (1) Kültür ve Eğitim Amaçlı İstisnalar    110<br /> (2) Sosyal Amaçlı İstisnalar    110<br /> (3) Askeri Amaçh İstisnalar    111<br /> (4) Diğer İstisnalar    111<br /> 2- İstisnadan Vazgeçme    113<br /> 3- Mal ve Hizmet Alış ve Satış Zamanlan ile Vergi Ödeme Zamanlarının<br /> Planlanması ve Vergi Fonlannın Değerlendirilmesi    114<br /> 5- Promosyon Ürünleri Teslimi    116<br /> 6- İhraç Kaydıyla Mal Teslimi ve Vergi Ertelemesi (Tecil- Terkin)    117<br /> 7- Şahıs İşletmelerinin ve Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Devri<br /> ve Dönüştürülmesi    118<br /> 8- Serbest Bölgelerde Faaliyet    120<br /> BÖLÜM V- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI<br /> ARAÇLARI    122<br /> A-GENEL OLARAK    122<br /> B - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN<br /> İNCELENMESİ    123<br /> 1- İstisnalar    124<br /> a) İhracat İstisnası    124<br /> b) Diplomatik İstisna    125<br /> c) Diğer İstisnalar    125<br /> 4- Promosyon Ürünleri Teslimi    128<br /> 5- Özel Tüketim Vergisinde Vergi Ertelemesi (Tecil - Terkin)    129<br /> a) (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve<br /> Terkini    129<br /> b) İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini    131<br /> 6- Serbest Bölgelerde Faaliyet    131<br /> BÖLÜM VI- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASI<br /> ARAÇLARI    133<br /> A- GENEL OLARAK    133<br /> B- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARININ<br /> İNCELENMESİ    135<br /> 1 - Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması    135<br /> 2- üygun Stok Değerleme Yönteminin Seçimi    136<br /> 3- üygun Amortisman Yönteminin Seçimi    139<br /> 4- Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması    140<br /> 5- Yenileme Fonu    144<br /> 6- Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oram Uygulaması    148<br /> a) Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasından Yararlanacak Olanlar    150<br /> b) Enflasyon Düzeltmesinin Şartlan    150<br /> c) Düzenlemede Geçen Bazı Kavramlar    150<br /> d) Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihler    152<br /> e) Düzeltme İşleminin Uygulanması    153<br /> O Yeniden Değerleme Oranı    154<br /> 7- Maliyet Bedeli Arttırımı    155<br /> BÖLÜM VII- ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI    158<br /> A- GENEL OLARAK    :.158<br /> B- ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE VERGİ PLANLAMASI    159<br /> C- SERBEST BÖLGELER VE VERGİ PLANLAMASI    161<br /> D- TRANSFER FİYATLAMASI VE VERGİ PLANLAMASI    164<br /> SONUÇ    166<br /> KAYNAKLAR    169</p>
 • Açıklama
  • içindekiler
   ÖNSÖZ    V
   KISALTMALAR    XI
   GİRİŞ        1
   BÖLÜM I- VERGİ PLANLAMASININ NİTELİĞİ, KAPSAMI VE AMAÇLARI ...3
   A- VERGİLEMENİN ETKİLERİ, VERGİYE KARŞI TEPKİLER VE VERGİ
   PLANLAMASI KAVRAMI    3
   B- VERGİLERİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ    10
   1- Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri    10
   a) Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Üzerindeki Etkileri    10
   b) Vergilerin İşletmelerin Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri    11
   (1) Hukuki Şekil Seçimini Belirleyen Faktörler    12
   1- İşletme Sahip ve Ortaklannm Sorumluluğu    12
   11- Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin Düzeyi    13
   111- Yasal Zorunluluklar    14
   IV- Sermaye Bulma ve Hisse Devri Kolaylıklan    14
   V- İşletmenin Devamlılığım Sağlama ve Kurumsallaşma Arzusu 14
   VI- Yönetim ve Denetim Gücü    15
   vıı- Vergisel Külfet ve Avantajlar    16
   (2) Çeşitli Hukuki Şekillerde Kurulan İşletmelerde Vergi Mükellefiyeti 16
   2- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Konusu Üzerindeki Etkileri    17
   3- Vergilerin İşletmelerin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkileri    19
   4- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Süreci Üzerindeki Etkileri    19
   a) Vergilerin İşletmelerin Yatırım ve Finansman Kararlan Üzerindeki
   Etkiîeri    20
   (1) Vergi Konularının Kapsamı    21
   (2) Vergi Oranları    22
   (3) Muaflık, İstisna ve İndirimler    22
   (4) Yatırım İndirimi    22
   (5) Giderlerle İlgili Hükümler    23
   (6) Amortisman Usulleri ve Oranları    25
   1- Genel Olarak Amortisman ve Vergi Planlaması İlişkisi    25
   11- Çeşitli Ülkelerde üygulanan Amortisman Yöntemleri    26
   111- Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Rejimi    27
   (a)- Varlıklarda Amortisman    27
   (b)- Alacaklarda ve Sermayede Amortisman    29
   (c)- Özel Haller    31
   (7) Yenileme Fonu    32
   (8) Sermaye Kazançlarının (Değer Artışlarının) Kısmi Olarak
   Vergilendirilmesi    33
   (9) Dağıtılmayan Kurum Kazançlannm Vergilendirilmemesi    34
   (10) İştirak Kazançlarının ve İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen
   Kazançların Vergilendirilmemesi    34
   (11) Zararların Gelecek Yıllara Nakli ve Kârlara Mahsubu    35
   (12) Serbest Bölgelerle İlgili Düzenlemeler    36
   5- Vergilerin İşletmelerin Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri    36
   6- Vergilerin İşletmelerin Pazarlama Politikaları Üzerindeki Etkileri    37
   7- Vergilerin İşletmelerin Sona Ermeleri ve Yeniden Yapılanmaları Üzerindeki Etkileri 39
   a) İşletmelerin Vergili Sona Ermesi    39
   (1) Tasfiye    39
   (2) Birleşme    42
   b) İşletmelerin Vergisiz Sona Ermesi    44
   (1) Devir    44
   1- Devir Kavramı    44
   11- Devir ve Vergilendirme    44
   (2) Bölünme ve Hisse Değişimi    45
   1- Bölünme Kavramı ve Bölünme Türleri    45
   11- Bölünme ve Vergilendirme    47
   BÖLÜM II- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI    49
   A- GENEL OLARAK    49
   B- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARININ
   İNCELENMESİ    50
   1- Gelir Vergisinde Ar- Ge Vergi Eneiemesi    50
   2- Gelir Vergisinde Gider İndirimleri    51
   3- Gelir Vergisinde İstisnalar    59
   a) Yatırım İndirimi İstisnası    59
   (1) Yatırım İndiriminin Niteliği ve Kapsamı    60
   (2) Yatırım İndiriminin Şartları    60
   (3) Yatırım İndiriminin Konusu    61
   (4) Yatırım İndiriminin Oranı    62
   (5) Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi    62
   (6) Yatırım İndirimine Konu Olan Aktif Değerlerin Satışı veya Devri.... 62
   (7) Yatırım İndiriminde Vergi Tevkifatı    63
   b) PTT Acentalarmda Kazanç İstisnası    63
   c) Eğitim, Öğretim ve Staj Ödemeleri İstisnası    63
   d) Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar    64
   4- Gelir Vergisinde İndirimler    70
   5- Gelir Vergisinde Vergi Tarifeleri    70
   BÖLÜM III- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI72
   A- GENEL OLARAK    72
   B- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARİNİN
   İNCELENMESİ    74
   1- Kurumlar Vergisinde Vergi Ertelemesi Yollan    74
   a) Finansman Fonu    74
   b) Ar- Ge Vergi Ertelemesi    75
   c) Sigorta Teknik Karşılıkları    75
   2- Kurumlar Vergisinde Gider İndirimleri    78
   3- Kurumlar Vergisinde İstisnalar    92
   a) Yatınm İndirimi İstisnası    93
   b) İştirak Kazançları İ'jtisnası    93
   c) Kooperatiflerde Risturn İstisnası    .    95
   d) Yatırım Fon ve Ortaklıklannda Kazanç İstisnası    .    95
   e) Rüçhan Hakkı Kuponları Satış Kazancı ve Emisyon Primleri İstisnası.... 96
   f) Yurt Dışında Yapılan Bazı İşlerden Sağlanan Kazançlar İstisnası    98
   g) İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası    98
   BÖLÜM rv- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI
   ARAÇLARI    101
   A- GENEL OLARAK    101
   B- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN
   İNCELENMESİ    102
   1- İstisnalar    102
   a) İhracat İstisnası    .    104
   b) Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna    107
   c) Taşımacılık İstisnası    108
   d) Diplomatik İstisnalar    109
   e) İthalat İstisnası    .    ..109
   (1) Kültür ve Eğitim Amaçlı İstisnalar    110
   (2) Sosyal Amaçlı İstisnalar    110
   (3) Askeri Amaçh İstisnalar    111
   (4) Diğer İstisnalar    111
   2- İstisnadan Vazgeçme    113
   3- Mal ve Hizmet Alış ve Satış Zamanlan ile Vergi Ödeme Zamanlarının
   Planlanması ve Vergi Fonlannın Değerlendirilmesi    114
   5- Promosyon Ürünleri Teslimi    116
   6- İhraç Kaydıyla Mal Teslimi ve Vergi Ertelemesi (Tecil- Terkin)    117
   7- Şahıs İşletmelerinin ve Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Devri
   ve Dönüştürülmesi    118
   8- Serbest Bölgelerde Faaliyet    120
   BÖLÜM V- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI
   ARAÇLARI    122
   A-GENEL OLARAK    122
   B - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN
   İNCELENMESİ    123
   1- İstisnalar    124
   a) İhracat İstisnası    124
   b) Diplomatik İstisna    125
   c) Diğer İstisnalar    125
   4- Promosyon Ürünleri Teslimi    128
   5- Özel Tüketim Vergisinde Vergi Ertelemesi (Tecil - Terkin)    129
   a) (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve
   Terkini    129
   b) İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini    131
   6- Serbest Bölgelerde Faaliyet    131
   BÖLÜM VI- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASI
   ARAÇLARI    133
   A- GENEL OLARAK    133
   B- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARININ
   İNCELENMESİ    135
   1 - Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması    135
   2- üygun Stok Değerleme Yönteminin Seçimi    136
   3- üygun Amortisman Yönteminin Seçimi    139
   4- Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması    140
   5- Yenileme Fonu    144
   6- Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oram Uygulaması    148
   a) Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasından Yararlanacak Olanlar    150
   b) Enflasyon Düzeltmesinin Şartlan    150
   c) Düzenlemede Geçen Bazı Kavramlar    150
   d) Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihler    152
   e) Düzeltme İşleminin Uygulanması    153
   O Yeniden Değerleme Oranı    154
   7- Maliyet Bedeli Arttırımı    155
   BÖLÜM VII- ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI    158
   A- GENEL OLARAK    :.158
   B- ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE VERGİ PLANLAMASI    159
   C- SERBEST BÖLGELER VE VERGİ PLANLAMASI    161
   D- TRANSFER FİYATLAMASI VE VERGİ PLANLAMASI    164
   SONUÇ    166
   KAYNAKLAR    169

   Stok Kodu
   :
   AAL3682751
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   179
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2004
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat