Sepetim (0) Toplam: 0,00
EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET) Prof.

EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET)

Liste Fiyatı : 98,00
Taksitli fiyat : 1 x 98,00
9786257773638
363418
EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET)
EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET)
On İki Levha Yayıncılık
98.00

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm 
ZİLYETLİK 
§ 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
I. GENEL OLARAK
II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI
A. Zilyetliğin Özellikleri
B. Zilyetliğin Unsurları
III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
I. ZİLYETLİK TÜRLERİ
A. Malik Sıfatıyla Zilyetlik-Başka Sıfatla Zilyetlik 
B. Asli Zilyetlik-Fer'i Zilyetlik
C. Dolaysız Zilyetlik-Dolaylı Zilyetlik
D. Hakka Dayanan Zilyetlik-Haksız Zilyetlik
E. İyiniyetli Zilyetlik-Kötüniyetli Zilyetlik
F. Tek Başına Zilyetlik-Birlikte Zilyetlik 
G. Eşya Zilyetliği-Hak Zilyetliği
H. Sicil Zilyetliği-Taşınmaz Zilyetliği
II. ZİLYET YARDIMCILIĞI
§ 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
A. Aslen Kazanma
B. Devren Kazanma
C. Miras Yoluyla Kazanma
II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI 
A. Dolaysız Zilyetliğin Devri
B. Dolaylı Zilyetliğin Devri
III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ
§ 4. Zilyetliğin Korunması
I. GENEL OLARAK
II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI
III. ZİLYETLİK DAVALARI
A. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı
B. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı
C. Davaların Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI
§ 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
I. GENEL OLARAK
II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER
A. Mülkiyet Karinesi 
B. Fer'i Zilyetlikte Karine
III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)
IV. TAŞINIR DAVASI
A. Şartları
B. Mevcut Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi
C. Taşınır Davasının Benzer Davalar İle Karşılaştırılması
V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA
A. Genel Olarak
B. İyiniyetle Hak Kazanmanın Tam Olarak Korunması
C. İyiniyetle Hak Kazanmanın Kısmi Olarak Korunması
D. İyiniyetle Hak Kazanmanın Korunmaması
VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ
§ 6. Haksız Zilyetlikte İade
I. GENEL OLARAK
II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI
A. İadenin Kapsamı
B. Giderleri Talep Hakkı
III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI
A. İadenin Kapsamı
B. Giderleri Talep Hakkı
İkinci Bölüm 
TAPU SİCİLİ 
§ 1. İşlevi
§ 2. Unsurları
I. ANA SİCİLLER
A. Tapu kütüğü
B. Kat mülkiyeti kütüğü
C. Zabıt defteri veya kat mülkiyeti zabıt defteri 
II. TAMAMLAYICI UNSURLAR 
A. Yevmiye defteri
B. Belgeler
C. Planlar
III. YARDIMCI SİCİLLER
A. Aziller sicili
B. Düzeltmeler sicili
C. Kamu orta malları sicili
D. Tapu envanter defteri
E. İdari sınırlar kayıt defteri
§ 3. Tapu İdareleri
§ 4. Devletin Sorumluluğu
§ 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar 
§ 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
I. GENEL OLARAK
II. ARAZİLER BAKIMINDAN
A. Mahkeme kararı ile:
B. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre:
III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN
IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN 
V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR 
A. Genel Olarak
B. Türleri
VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 
§ 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR
II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)
A. Tescil
B. Terkin
C. Değişiklik
III. ŞERHLER
A. Nispi (Kişisel) Hakların Şerhi
B. Ayni Hukuksal İlişkileri Yapılandıran Şerhler
C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi
D. Geçici Tescil Şerhi
IV. BEYANLAR
A. Medeni Kanunda Belirtilenler
B. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Belirtilenler
C. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Belirtilenler
V. DÜŞÜNCELER
§ 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü 
§ 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
I. KAVRAM
II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
A. Yolsuzluğun Hukuki İşlemlerdeki Eksiklik veya Geçersizlikten Kaynaklanması Halinde 
B. Yanlışlıktan Kaynaklanan Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ
A. Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi 
B. Şerhlerin Yolsuz Hale Gelmesi
Üçüncü Bölüm 
REHİN HAKLARI 
Birinci Ayrım 
SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
§ 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
I. Türleri
II. Hukuki Niteliği
III. Konusu
IV. Bir Taşınmazda Malikinin Aynı Zamanda Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması
V. Ayni Haklarda Sıra
§ 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler
İkinci Ayrım 
TAŞINMAZ REHNİ 
§ 1. Genel Olarak 
§ 2. Genel Kurallar 
I. Güvence Görevi
A. Güvencenin, Güvence Oluşturan Değerler Bakımından Kapsamı ve Korunması
B. Güvencenin, Güvence Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsamı
C. Güvenceden Yararlanma/Rehnin Paraya Çevrilmesi
D. Taşınmazların Birleştirilmesinde Güvencenin Durumu
II. Belirlilik İlkesi
A. Rehin Yükü Bakımından
B. Taşınmaz Bakımından
III. Kamuya Açıklık İlkesi
A. Taşınmaz Rehninin Kurulması
B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi
IV. Sabit Dereceler Sistemi
A. Kural
B. İstisnaları
V. Kayyım Atanması
VI. Yeni Malikin Taşınmazı Rehin Yükünden Kurtarması
§ 3. İpotek 
I. Kavram, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinden Farkı
II. Özellikleri
A. Her Türlü Alacak İçin Kurulabilmesi
B. Alacağa Bağlı (Fer'i) Hak Olması
C. Malik ile Borçlunun Ayrı Kişiler Olabilmesi
III. Hükümleri
A. Yeni Malikin Borcu Üstlenmesi
B. İpotekli Alacağın Devri
IV. Kanuni İpotek Hakları
A. Genel Olarak
B. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek Hakları
C. Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakları
Üçüncü Ayrım 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Bölüm 
   ZİLYETLİK 
   § 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
   I. GENEL OLARAK
   II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI
   A. Zilyetliğin Özellikleri
   B. Zilyetliğin Unsurları
   III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
   IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
   § 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
   I. ZİLYETLİK TÜRLERİ
   A. Malik Sıfatıyla Zilyetlik-Başka Sıfatla Zilyetlik 
   B. Asli Zilyetlik-Fer'i Zilyetlik
   C. Dolaysız Zilyetlik-Dolaylı Zilyetlik
   D. Hakka Dayanan Zilyetlik-Haksız Zilyetlik
   E. İyiniyetli Zilyetlik-Kötüniyetli Zilyetlik
   F. Tek Başına Zilyetlik-Birlikte Zilyetlik 
   G. Eşya Zilyetliği-Hak Zilyetliği
   H. Sicil Zilyetliği-Taşınmaz Zilyetliği
   II. ZİLYET YARDIMCILIĞI
   § 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
   I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
   A. Aslen Kazanma
   B. Devren Kazanma
   C. Miras Yoluyla Kazanma
   II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI 
   A. Dolaysız Zilyetliğin Devri
   B. Dolaylı Zilyetliğin Devri
   III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ
   § 4. Zilyetliğin Korunması
   I. GENEL OLARAK
   II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI
   III. ZİLYETLİK DAVALARI
   A. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı
   B. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı
   C. Davaların Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
   IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI
   § 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
   I. GENEL OLARAK
   II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER
   A. Mülkiyet Karinesi 
   B. Fer'i Zilyetlikte Karine
   III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)
   IV. TAŞINIR DAVASI
   A. Şartları
   B. Mevcut Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi
   C. Taşınır Davasının Benzer Davalar İle Karşılaştırılması
   V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA
   A. Genel Olarak
   B. İyiniyetle Hak Kazanmanın Tam Olarak Korunması
   C. İyiniyetle Hak Kazanmanın Kısmi Olarak Korunması
   D. İyiniyetle Hak Kazanmanın Korunmaması
   VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ
   § 6. Haksız Zilyetlikte İade
   I. GENEL OLARAK
   II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI
   A. İadenin Kapsamı
   B. Giderleri Talep Hakkı
   III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI
   A. İadenin Kapsamı
   B. Giderleri Talep Hakkı
   İkinci Bölüm 
   TAPU SİCİLİ 
   § 1. İşlevi
   § 2. Unsurları
   I. ANA SİCİLLER
   A. Tapu kütüğü
   B. Kat mülkiyeti kütüğü
   C. Zabıt defteri veya kat mülkiyeti zabıt defteri 
   II. TAMAMLAYICI UNSURLAR 
   A. Yevmiye defteri
   B. Belgeler
   C. Planlar
   III. YARDIMCI SİCİLLER
   A. Aziller sicili
   B. Düzeltmeler sicili
   C. Kamu orta malları sicili
   D. Tapu envanter defteri
   E. İdari sınırlar kayıt defteri
   § 3. Tapu İdareleri
   § 4. Devletin Sorumluluğu
   § 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar 
   § 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
   I. GENEL OLARAK
   II. ARAZİLER BAKIMINDAN
   A. Mahkeme kararı ile:
   B. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre:
   III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN
   IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN 
   V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR 
   A. Genel Olarak
   B. Türleri
   VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 
   § 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
   I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR
   II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)
   A. Tescil
   B. Terkin
   C. Değişiklik
   III. ŞERHLER
   A. Nispi (Kişisel) Hakların Şerhi
   B. Ayni Hukuksal İlişkileri Yapılandıran Şerhler
   C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi
   D. Geçici Tescil Şerhi
   IV. BEYANLAR
   A. Medeni Kanunda Belirtilenler
   B. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Belirtilenler
   C. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Belirtilenler
   V. DÜŞÜNCELER
   § 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü 
   § 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
   I. KAVRAM
   II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
   A. Yolsuzluğun Hukuki İşlemlerdeki Eksiklik veya Geçersizlikten Kaynaklanması Halinde 
   B. Yanlışlıktan Kaynaklanan Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
   III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ
   A. Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi 
   B. Şerhlerin Yolsuz Hale Gelmesi
   Üçüncü Bölüm 
   REHİN HAKLARI 
   Birinci Ayrım 
   SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
   § 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
   I. Türleri
   II. Hukuki Niteliği
   III. Konusu
   IV. Bir Taşınmazda Malikinin Aynı Zamanda Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması
   V. Ayni Haklarda Sıra
   § 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler
   İkinci Ayrım 
   TAŞINMAZ REHNİ 
   § 1. Genel Olarak 
   § 2. Genel Kurallar 
   I. Güvence Görevi
   A. Güvencenin, Güvence Oluşturan Değerler Bakımından Kapsamı ve Korunması
   B. Güvencenin, Güvence Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsamı
   C. Güvenceden Yararlanma/Rehnin Paraya Çevrilmesi
   D. Taşınmazların Birleştirilmesinde Güvencenin Durumu
   II. Belirlilik İlkesi
   A. Rehin Yükü Bakımından
   B. Taşınmaz Bakımından
   III. Kamuya Açıklık İlkesi
   A. Taşınmaz Rehninin Kurulması
   B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi
   IV. Sabit Dereceler Sistemi
   A. Kural
   B. İstisnaları
   V. Kayyım Atanması
   VI. Yeni Malikin Taşınmazı Rehin Yükünden Kurtarması
   § 3. İpotek 
   I. Kavram, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinden Farkı
   II. Özellikleri
   A. Her Türlü Alacak İçin Kurulabilmesi
   B. Alacağa Bağlı (Fer'i) Hak Olması
   C. Malik ile Borçlunun Ayrı Kişiler Olabilmesi
   III. Hükümleri
   A. Yeni Malikin Borcu Üstlenmesi
   B. İpotekli Alacağın Devri
   IV. Kanuni İpotek Hakları
   A. Genel Olarak
   B. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek Hakları
   C. Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakları
   Üçüncü Ayrım 

   Stok Kodu
   :
   9786257773638
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   450
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   98,00   
   98,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat