Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET) Prof.

EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET)

Liste Fiyatı : 75,00
Stokta var
EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET)
EŞYA HUKUKU (ZİLYETLİK TAPU SİCİLİ REHİN HAKLARI PAYLI MÜLKİYET)
On İki Levha Yayıncılık
75.00
<p><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span><br style="box-sizing: border-box;" /> Birinci Bölüm <br style="box-sizing: border-box;" /> ZİLYETLİK <br style="box-sizing: border-box;" /> § 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği<br style="box-sizing: border-box;" /> I. GENEL OLARAK<br style="box-sizing: border-box;" /> II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Zilyetliğin Özellikleri<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Zilyetliğin Unsurları<br style="box-sizing: border-box;" /> III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ<br style="box-sizing: border-box;" /> § 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı<br style="box-sizing: border-box;" /> I. ZİLYETLİK TÜRLERİ<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Malik Sıfatıyla Zilyetlik-Başka Sıfatla Zilyetlik <br style="box-sizing: border-box;" /> B. Asli Zilyetlik-Fer'i Zilyetlik<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Dolaysız Zilyetlik-Dolaylı Zilyetlik<br style="box-sizing: border-box;" /> D. Hakka Dayanan Zilyetlik-Haksız Zilyetlik<br style="box-sizing: border-box;" /> E. İyiniyetli Zilyetlik-Kötüniyetli Zilyetlik<br style="box-sizing: border-box;" /> F. Tek Başına Zilyetlik-Birlikte Zilyetlik <br style="box-sizing: border-box;" /> G. Eşya Zilyetliği-Hak Zilyetliği<br style="box-sizing: border-box;" /> H. Sicil Zilyetliği-Taşınmaz Zilyetliği<br style="box-sizing: border-box;" /> II. ZİLYET YARDIMCILIĞI<br style="box-sizing: border-box;" /> § 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Aslen Kazanma<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Devren Kazanma<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Miras Yoluyla Kazanma<br style="box-sizing: border-box;" /> II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI <br style="box-sizing: border-box;" /> A. Dolaysız Zilyetliğin Devri<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Dolaylı Zilyetliğin Devri<br style="box-sizing: border-box;" /> III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ<br style="box-sizing: border-box;" /> § 4. Zilyetliğin Korunması<br style="box-sizing: border-box;" /> I. GENEL OLARAK<br style="box-sizing: border-box;" /> II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI<br style="box-sizing: border-box;" /> III. ZİLYETLİK DAVALARI<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Davaların Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI<br style="box-sizing: border-box;" /> § 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması<br style="box-sizing: border-box;" /> I. GENEL OLARAK<br style="box-sizing: border-box;" /> II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Mülkiyet Karinesi <br style="box-sizing: border-box;" /> B. Fer'i Zilyetlikte Karine<br style="box-sizing: border-box;" /> III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. TAŞINIR DAVASI<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Şartları<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Mevcut Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Taşınır Davasının Benzer Davalar İle Karşılaştırılması<br style="box-sizing: border-box;" /> V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Genel Olarak<br style="box-sizing: border-box;" /> B. İyiniyetle Hak Kazanmanın Tam Olarak Korunması<br style="box-sizing: border-box;" /> C. İyiniyetle Hak Kazanmanın Kısmi Olarak Korunması<br style="box-sizing: border-box;" /> D. İyiniyetle Hak Kazanmanın Korunmaması<br style="box-sizing: border-box;" /> VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ<br style="box-sizing: border-box;" /> § 6. Haksız Zilyetlikte İade<br style="box-sizing: border-box;" /> I. GENEL OLARAK<br style="box-sizing: border-box;" /> II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI<br style="box-sizing: border-box;" /> A. İadenin Kapsamı<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Giderleri Talep Hakkı<br style="box-sizing: border-box;" /> III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI<br style="box-sizing: border-box;" /> A. İadenin Kapsamı<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Giderleri Talep Hakkı<br style="box-sizing: border-box;" /> İkinci Bölüm <br style="box-sizing: border-box;" /> TAPU SİCİLİ <br style="box-sizing: border-box;" /> § 1. İşlevi<br style="box-sizing: border-box;" /> § 2. Unsurları<br style="box-sizing: border-box;" /> I. ANA SİCİLLER<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Tapu kütüğü<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Kat mülkiyeti kütüğü<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Zabıt defteri veya kat mülkiyeti zabıt defteri <br style="box-sizing: border-box;" /> II. TAMAMLAYICI UNSURLAR <br style="box-sizing: border-box;" /> A. Yevmiye defteri<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Belgeler<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Planlar<br style="box-sizing: border-box;" /> III. YARDIMCI SİCİLLER<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Aziller sicili<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Düzeltmeler sicili<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Kamu orta malları sicili<br style="box-sizing: border-box;" /> D. Tapu envanter defteri<br style="box-sizing: border-box;" /> E. İdari sınırlar kayıt defteri<br style="box-sizing: border-box;" /> § 3. Tapu İdareleri<br style="box-sizing: border-box;" /> § 4. Devletin Sorumluluğu<br style="box-sizing: border-box;" /> § 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar <br style="box-sizing: border-box;" /> § 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> I. GENEL OLARAK<br style="box-sizing: border-box;" /> II. ARAZİLER BAKIMINDAN<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Mahkeme kararı ile:<br style="box-sizing: border-box;" /> B. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre:<br style="box-sizing: border-box;" /> III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN <br style="box-sizing: border-box;" /> V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR <br style="box-sizing: border-box;" /> A. Genel Olarak<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Türleri<br style="box-sizing: border-box;" /> VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ <br style="box-sizing: border-box;" /> § 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri<br style="box-sizing: border-box;" /> I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR<br style="box-sizing: border-box;" /> II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Tescil<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Terkin<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Değişiklik<br style="box-sizing: border-box;" /> III. ŞERHLER<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Nispi (Kişisel) Hakların Şerhi<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Ayni Hukuksal İlişkileri Yapılandıran Şerhler<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi<br style="box-sizing: border-box;" /> D. Geçici Tescil Şerhi<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. BEYANLAR<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Medeni Kanunda Belirtilenler<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Belirtilenler<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Belirtilenler<br style="box-sizing: border-box;" /> V. DÜŞÜNCELER<br style="box-sizing: border-box;" /> § 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü <br style="box-sizing: border-box;" /> § 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi <br style="box-sizing: border-box;" /> I. KAVRAM<br style="box-sizing: border-box;" /> II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Yolsuzluğun Hukuki İşlemlerdeki Eksiklik veya Geçersizlikten Kaynaklanması Halinde <br style="box-sizing: border-box;" /> B. Yanlışlıktan Kaynaklanan Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi <br style="box-sizing: border-box;" /> III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi <br style="box-sizing: border-box;" /> B. Şerhlerin Yolsuz Hale Gelmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> Üçüncü Bölüm <br style="box-sizing: border-box;" /> REHİN HAKLARI <br style="box-sizing: border-box;" /> Birinci Ayrım <br style="box-sizing: border-box;" /> SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER <br style="box-sizing: border-box;" /> § 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler<br style="box-sizing: border-box;" /> I. Türleri<br style="box-sizing: border-box;" /> II. Hukuki Niteliği<br style="box-sizing: border-box;" /> III. Konusu<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. Bir Taşınmazda Malikinin Aynı Zamanda Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması<br style="box-sizing: border-box;" /> V. Ayni Haklarda Sıra<br style="box-sizing: border-box;" /> § 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler<br style="box-sizing: border-box;" /> İkinci Ayrım <br style="box-sizing: border-box;" /> TAŞINMAZ REHNİ <br style="box-sizing: border-box;" /> § 1. Genel Olarak <br style="box-sizing: border-box;" /> § 2. Genel Kurallar <br style="box-sizing: border-box;" /> I. Güvence Görevi<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Güvencenin, Güvence Oluşturan Değerler Bakımından Kapsamı ve Korunması<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Güvencenin, Güvence Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsamı<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Güvenceden Yararlanma/Rehnin Paraya Çevrilmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> D. Taşınmazların Birleştirilmesinde Güvencenin Durumu<br style="box-sizing: border-box;" /> II. Belirlilik İlkesi<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Rehin Yükü Bakımından<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Taşınmaz Bakımından<br style="box-sizing: border-box;" /> III. Kamuya Açıklık İlkesi<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Taşınmaz Rehninin Kurulması<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. Sabit Dereceler Sistemi<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Kural<br style="box-sizing: border-box;" /> B. İstisnaları<br style="box-sizing: border-box;" /> V. Kayyım Atanması<br style="box-sizing: border-box;" /> VI. Yeni Malikin Taşınmazı Rehin Yükünden Kurtarması<br style="box-sizing: border-box;" /> § 3. İpotek <br style="box-sizing: border-box;" /> I. Kavram, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinden Farkı<br style="box-sizing: border-box;" /> II. Özellikleri<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Her Türlü Alacak İçin Kurulabilmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Alacağa Bağlı (Fer'i) Hak Olması<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Malik ile Borçlunun Ayrı Kişiler Olabilmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> III. Hükümleri<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Yeni Malikin Borcu Üstlenmesi<br style="box-sizing: border-box;" /> B. İpotekli Alacağın Devri<br style="box-sizing: border-box;" /> IV. Kanuni İpotek Hakları<br style="box-sizing: border-box;" /> A. Genel Olarak<br style="box-sizing: border-box;" /> B. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek Hakları<br style="box-sizing: border-box;" /> C. Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakları<br style="box-sizing: border-box;" /> Üçüncü Ayrım </p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Bölüm 
   ZİLYETLİK 
   § 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
   I. GENEL OLARAK
   II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI
   A. Zilyetliğin Özellikleri
   B. Zilyetliğin Unsurları
   III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
   IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
   § 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
   I. ZİLYETLİK TÜRLERİ
   A. Malik Sıfatıyla Zilyetlik-Başka Sıfatla Zilyetlik 
   B. Asli Zilyetlik-Fer'i Zilyetlik
   C. Dolaysız Zilyetlik-Dolaylı Zilyetlik
   D. Hakka Dayanan Zilyetlik-Haksız Zilyetlik
   E. İyiniyetli Zilyetlik-Kötüniyetli Zilyetlik
   F. Tek Başına Zilyetlik-Birlikte Zilyetlik 
   G. Eşya Zilyetliği-Hak Zilyetliği
   H. Sicil Zilyetliği-Taşınmaz Zilyetliği
   II. ZİLYET YARDIMCILIĞI
   § 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
   I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
   A. Aslen Kazanma
   B. Devren Kazanma
   C. Miras Yoluyla Kazanma
   II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI 
   A. Dolaysız Zilyetliğin Devri
   B. Dolaylı Zilyetliğin Devri
   III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ
   § 4. Zilyetliğin Korunması
   I. GENEL OLARAK
   II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI
   III. ZİLYETLİK DAVALARI
   A. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı
   B. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı
   C. Davaların Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
   IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI
   § 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
   I. GENEL OLARAK
   II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER
   A. Mülkiyet Karinesi 
   B. Fer'i Zilyetlikte Karine
   III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)
   IV. TAŞINIR DAVASI
   A. Şartları
   B. Mevcut Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi
   C. Taşınır Davasının Benzer Davalar İle Karşılaştırılması
   V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA
   A. Genel Olarak
   B. İyiniyetle Hak Kazanmanın Tam Olarak Korunması
   C. İyiniyetle Hak Kazanmanın Kısmi Olarak Korunması
   D. İyiniyetle Hak Kazanmanın Korunmaması
   VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ
   § 6. Haksız Zilyetlikte İade
   I. GENEL OLARAK
   II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI
   A. İadenin Kapsamı
   B. Giderleri Talep Hakkı
   III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI
   A. İadenin Kapsamı
   B. Giderleri Talep Hakkı
   İkinci Bölüm 
   TAPU SİCİLİ 
   § 1. İşlevi
   § 2. Unsurları
   I. ANA SİCİLLER
   A. Tapu kütüğü
   B. Kat mülkiyeti kütüğü
   C. Zabıt defteri veya kat mülkiyeti zabıt defteri 
   II. TAMAMLAYICI UNSURLAR 
   A. Yevmiye defteri
   B. Belgeler
   C. Planlar
   III. YARDIMCI SİCİLLER
   A. Aziller sicili
   B. Düzeltmeler sicili
   C. Kamu orta malları sicili
   D. Tapu envanter defteri
   E. İdari sınırlar kayıt defteri
   § 3. Tapu İdareleri
   § 4. Devletin Sorumluluğu
   § 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar 
   § 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
   I. GENEL OLARAK
   II. ARAZİLER BAKIMINDAN
   A. Mahkeme kararı ile:
   B. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre:
   III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN
   IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN 
   V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR 
   A. Genel Olarak
   B. Türleri
   VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 
   § 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
   I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR
   II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)
   A. Tescil
   B. Terkin
   C. Değişiklik
   III. ŞERHLER
   A. Nispi (Kişisel) Hakların Şerhi
   B. Ayni Hukuksal İlişkileri Yapılandıran Şerhler
   C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi
   D. Geçici Tescil Şerhi
   IV. BEYANLAR
   A. Medeni Kanunda Belirtilenler
   B. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Belirtilenler
   C. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Belirtilenler
   V. DÜŞÜNCELER
   § 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü 
   § 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
   I. KAVRAM
   II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
   A. Yolsuzluğun Hukuki İşlemlerdeki Eksiklik veya Geçersizlikten Kaynaklanması Halinde 
   B. Yanlışlıktan Kaynaklanan Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
   III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ
   A. Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi 
   B. Şerhlerin Yolsuz Hale Gelmesi
   Üçüncü Bölüm 
   REHİN HAKLARI 
   Birinci Ayrım 
   SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
   § 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
   I. Türleri
   II. Hukuki Niteliği
   III. Konusu
   IV. Bir Taşınmazda Malikinin Aynı Zamanda Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması
   V. Ayni Haklarda Sıra
   § 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler
   İkinci Ayrım 
   TAŞINMAZ REHNİ 
   § 1. Genel Olarak 
   § 2. Genel Kurallar 
   I. Güvence Görevi
   A. Güvencenin, Güvence Oluşturan Değerler Bakımından Kapsamı ve Korunması
   B. Güvencenin, Güvence Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsamı
   C. Güvenceden Yararlanma/Rehnin Paraya Çevrilmesi
   D. Taşınmazların Birleştirilmesinde Güvencenin Durumu
   II. Belirlilik İlkesi
   A. Rehin Yükü Bakımından
   B. Taşınmaz Bakımından
   III. Kamuya Açıklık İlkesi
   A. Taşınmaz Rehninin Kurulması
   B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi
   IV. Sabit Dereceler Sistemi
   A. Kural
   B. İstisnaları
   V. Kayyım Atanması
   VI. Yeni Malikin Taşınmazı Rehin Yükünden Kurtarması
   § 3. İpotek 
   I. Kavram, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinden Farkı
   II. Özellikleri
   A. Her Türlü Alacak İçin Kurulabilmesi
   B. Alacağa Bağlı (Fer'i) Hak Olması
   C. Malik ile Borçlunun Ayrı Kişiler Olabilmesi
   III. Hükümleri
   A. Yeni Malikin Borcu Üstlenmesi
   B. İpotekli Alacağın Devri
   IV. Kanuni İpotek Hakları
   A. Genel Olarak
   B. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek Hakları
   C. Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakları
   Üçüncü Ayrım 

   Stok Kodu
   :
   9786257773638
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   450
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat